Page 1


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

W tym roku…

Zdzis³aw Maækowiak – Starosta Rawicki

DO¯YNKI POWIATOWE ODBÊD¥ SIÊ W BOJANOWIE

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU

24 sierpnia 2008

Podczas do¿ynek powiatowych w 2007 roku

Jak ju¿ wczeœniej zosta³o ustalone, tegoroczne Do¿ynki Powiatowe odbêd¹ siê w Bojanowie, w niedzielê, 24 sierpnia. Program Do¿ynek przewiduje: Zbiórkê uczestników Œwiêta Plonów na Rynku w Bojanowie (13.30) Uroczyst¹ Mszê œwiêt¹, odprawion¹ w koœciele parafialnym pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Bojanowie (14.00) Czêœæ obrzêdow¹ Do¿ynek, prowadzon¹ przez Zespó³ „Go³aszyniacy” (Stadion w Bojanowie, oko³o 15. 30) Og³oszenie wyników konkursu powiatowego i gminnego „Na najpiêkniejsz¹ zagrodê i posesjê wiejsk¹ powiatu rawickiego”. Zabawê taneczn¹ prowadzon¹ przez zespó³ muzyczny (amfiteatr, ok. 17.30) Wystêp Gwiazdy Wieczoru – Kabaretu „Jorgusie” (19.00) Okolicznoœciow¹ wystawê zorganizowan¹ przez WODR, AR i MR, ZSR i Izbê Rolnicz¹.

W dniu 24 kwietnia br. Rada Powiatu Rawickiego podjê³a Uchwa³ê o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu. Jest to kolejny etap komercjalizacji szpitala. Likwidacji ulegnie dotychczasowa struktura zarz¹dzania, a w jej miejsce dzia³alnoœæ podejmie Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, samorz¹dowy Szpital ze 100% udzia³em powiatu. Utworzony nowy podmiot bêdzie kontynuowa³ dotychczasowe pozytywne dzia³ania SP ZOZ-u, bêdzie te¿ rozszerza³ zakres us³ug, na które dziêki nowej formie funkcjonowania bêdzie móg³ pozyskiwaæ œrodki nie tylko z Narodowego Funduszu Zdrowia, ze Ÿróde³ zewnêtrznych, a tak¿e z dzia³alnoœci komercyjnej. Z przygotowanych przez firmy konsultingowe opracowañ ekonomicznych i prawnych wynika, i¿ nowy podmiot gospodarczy winien siê rozwijaæ, podejmowaæ nowe, bardzo oczekiwane us³ugi, takie jak: rehabilitacja, szeroko pojêta okulistyka. pogotowie stomatologiczne oraz inne, które wynikaæ bêd¹ z potrzeb rynku. Przed nowo powsta³¹ Spó³k¹ stoi powa¿ne wyzwanie, konieczne bêd¹ dzia³ania inwestycyjne, które z jednej strony nie mog¹ hamowaæ pracy Szpitala, a jednoczeœnie winny szybko poprawiaæ jego funkcjonowanie i umo¿liwiæ dostosowanie do standardów okreœlonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia. Spó³ka Szpital Powiatowy w Rawiczu bêdzie mia³a szansê na osi¹gniêcie pozycji lokalnego lidera na rynku us³ug medycznych poprzez rozwój infrastruktury oraz pozyskanie pacjentów z okolicznych powiatów. Przeprowadzone konsultacje spo³eczne z samorz¹dami gminnymi naszego powiatu, samorz¹dami lekarskim i pielêgniarskim, pozytywne opinie Wojewody Wielkopolskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wykaza³y, ¿e wybrany zosta³ dobry czas na przekszta³cenie Szpitala, poniewa¿ znajduje siê on w dobrej kondycji finansowej, nie ma d³ugów, jest dobrze zarz¹dzany, pozytywnie postrzegany przez spo³eczeñstwo, ma doœwiadczon¹ kadrê medyczno – pielêgniarsk¹. Bior¹c wiêc pod uwagê ca³okszta³t prac, które wykonaliœmy, a w szczególnoœci konsultacje z ró¿nymi œrodowiskami, nale¿y stwierdziæ obrany kierunek zmian funkcjonowania Szpitala jest akceptowany. Myœlê, ¿e uzyskanie takich opinii by³o mo¿liwe dziêki rzetelnemu informowaniu spo³eczeñstwa o wszelkich dzia³aniach Zarz¹du Powiatu, jak i Rady Powiatu, o podejmowanych nierzadko trudnych decyzjach. Dziêki temu osi¹gnêliœmy niezbêdny kompromis i w atmosferze spokoju prowadzony jest proces komercjalizacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu.

Organizatorzy Do¿ynek Powiatowych BOJANOWO‘2008 serdecznie zapraszaj¹ do udzia³u w uroczystoœciach religijnych, obrzêdach i zabawie. ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY POWIATU RAWICKIEGO ISSN 1898-7397 Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu; www.powiatrawicki.pl. Redaguj¹: Janusz Hamielec (redaktor naczelny), Anna Noga³a, Maria Wojtkowiak, Tomasz Mazur, Walerian Stanek. Zdjêcia i ilustracje: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Adres redakcji: 63-900 RAWICZ, Rynek 17; e-mail: oredownik@powiatrawicki.pl. Oddano do druku: 28 maja 2008 r. Sk³ad i druk: Multigraf – Rawicz, ul. Staszica 4, tel. 0 65 546 23 57 Nak³ad: 1200 egzemplarzy (wydawnictwo bezp³atne).

Nr 4

CZERWIEC 2008

3


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM - regulamin I. Organizatorami konkursu s¹: a) Zespó³ Szkó³ nr 3 w Rawiczu, b) I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Rawiczu, c) Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Rawiczu, d) Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Bojanowie pod patronatem Starosty Powiatu Rawickiego. II. Cele konkursu: a) upamiêtnienie 90- tej rocznicy powstania wielkopolskiego jako jedynego zwyciêskiego zrywu w historii Polski, b) propagowanie wiedzy dotycz¹cej powstania wielkopolskiego z uwzglêdnieniem przebiegu dzia³añ w powiecie rawickim, III. Warunki uczestnictwa w konkursie: W konkursie mog¹ braæ udzia³ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych. Sk³ada siê on z dwóch etapów: szkolnego i fina³u. a) etap szkolny, Ten etap polega na napisaniu pracy konkursowej na jeden z podanych tematów. Praca nie mo¿e przekroczyæ 10 stron tekstu pisanego formatu A4 (czcionka 12). Mo¿e zawieraæ Ÿród³a ikonograficzne i kartograficzne. Prace na etapie szkolnym s¹ oceniane przez jury powo³ane przez dyrektora szko³y. Do fina³u kwalifikuj¹ siê autorzy 3 najlepszych prac. Protokó³ z przebiegu etapu szkolnego nale¿y przes³aæ do dnia 28 listopada 2008 r. na adres: Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Bojanowie, ul. Dworcowa 29, 63 – 940 Bojanowo, z dopiskiem: Konkurs. Protokó³ tego etapu powinien zawieraæ: nazwiska laureatów etapu szkolnego, nazwiska nauczycieli – opiekunów. Do protoko³u nale¿y do³¹czyæ nagrodzone prace. Tematy prac konkursowych: 1. Scharakteryzuj sylwetkê wybranego lokalnego bohatera/ uczestnika powstania wielkopolskiego. 2. Rola powstania wielkopolskiego w procesie kszta³towania siê granic II Rzeczpospolitej. 3. Przedstaw przebieg walk w powstaniu wielkopolskim na terenie ziemi rawickiej. a) fina³ konkursu, IV. Fina³ konkursu odbêdzie siê 9 stycznia 2009 r. o godz. 8.00 w Zespole Szkó³ Rolniczych w Bojanowie. Polega³ bêdzie na rozwi¹zaniu w czasie 45 minut testu dotycz¹cego powstania wielkopolskiego z uwzglêdnieniem przebiegu walk na terenie ziemi rawickiej. Oceny prac dokona jury powo³ane przez organizatorów. Og³oszenie wyników oraz wrêczenie nagród odbêdzie siê 9 stycznia w Zespole Szkó³ Rolniczych w Bojanowie, podczas powiatowych obchodów 90 - rocznicy powstania wielkopolskiego. V. Organizatorzy konkursu zalecaj¹ nastêpuj¹ce pozycje dotycz¹ce powstania wielkopolskiego:

Monografie: 1.Anders P. Miejsca pamiêci Powstania Wielkopolskiego, Poznañ 1993 2.Bauer P. Genera³ Józef Dowbor – Muœnicki 1861- 1937, Poznañ 1988 3.Czubiñski A. Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919. Geneza – charakter – znaczenie, Poznañ 1987 4.Czubiñski A, Grot Z. Miœkiewicz B. Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919. Zarys dziejów. Warszawa – Poznañ 1978, 1983 i 1988 5. Czubiñski A. Polak B. Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919.Wybór Ÿróde³, Poznañ 1983 6.£ukomski G. Polak B. Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919, Warszawa – Koszalin 1990 7.Kosman M. Powstanie Wielkopolskie na tle walk o przetrwanie narodowe pod zaborem pruskim, Poznañ 1993 8.Kubiak S. Bibliografia historii Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, Poznañ 1963 9.£ossowski P. Zbrojny czyn ludu Wielkopolski 1918 – 1919, Poznañ 1970 10.Polak B. Genera³ Stanis³aw Taczak 1874 – 1960, Poznañ 1988 i 1998 11. Polak B. Wojsko Wielkopolskie 1918 – 1920,Koszalin 1990 12.Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919, pod red. K. Piwarskiego, Poznañ 1958 13. Olszewski M. Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919,Poznañ 1963 i 1978 14.S³ownik biograficzny powstañców wielkopolskich, pod red. A. Czubiñskiego i B. Polaka, Poznañ 2002 15. Studia z historii Powstania Wielkopolskiego 1918/ 1919, pod red. Z. Kaczmarczyka, Poznañ 1962 16. Woszczyñski B. Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. Wybór materia³ów Ÿród³owych, Poznañ 1985 Pamiêtniki i wspomnienia: 1. Na froncie pó³nocnym powstania wielkopolskiego 1918 – 1919. Wspomnienia. Wyboru dokona³ i wstêpem opatrzy³ L. Gomolec, Poznañ 1973 2. Przeciw pruskiemu zaborcy. Wspomnienia i listy uczestników Powstania Wielkopolskiego.Wybór i opracowanie L. Gomolec i B. Polak, Warszawa 1979 3. Wspomnienia powstañców Wielkopolskich. Wyboru dokonali i wstêpem opatrzyli L. Tokarski i J. Zio³ek, Poznañ 1970 Monografie i wspomnienia dotycz¹ce przebiegu dzia³añ w powstaniu wielkopolskim na ziemi rawickiej: 1. Pilarczyk Z, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na ziemi rawickiej, Rawicz 1999 2. Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919 – Katalog Ÿróde³ i materia³ów, red. S. Sierpowski, Poznañ 2003 3. Sobisiak W, Dzieje ziemi rawickiej, Poznañ 1997 4. Wieliczka Z. Od Prosny po Rawicz, wspomnienia z Powstania wielkopolskiego 1918 -1919,Poznañ 1931 5. Zakrzewski Z, Walka o Rawicz: wspomnienia z Powstania ks. Zdzis³awa Zakrzewskiego, proboszcza w Golejewku, Poznañ 1922 i 1934. opracowanie: Renata Skowronek – ZS nr 3 Iwona Guzikowska – I LO

4

Nr 4

CZERWIEC 2008

Danuta Michalska – ZSZ Marek Kosmalski – ZSR


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

KALENDARIUM WYBRANYCH WYDARZEÑ

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Z DZIA£ALNOŒCI RADY POWIATU III KADENCJI i STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU w okresie od 1 IV 2008 do 31 V 2008

„MIEJSCA PAMIÊCI O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM I POWSTAÑCACH W POWIECIE RAWICKIM”

2 kwietnia 2008: W Urzêdzie Miejskim w Bojanowie mia³o miejsce pierwsze spotkanie w sprawie organizacji Do¿ynek Powiatowych w Bojanowe, które odbêd¹ siê 24 sierpnia br. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Rawicki - Zdzis³aw Maækowiak, Burmistrz Bojanowa - Józef Zuter, Z-ca Burmistrza - Ryszard Drozdowski, Dyrektor Domu Kultury Arkadiusz Kaczmarek, Pracownicy Biura Promocji Rozwoju i Integracji Europejskiej, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Bojanowie - Stanis³aw Tomiczak, Radny Rady Powiatu Rawickiego-Wies³aw Ceglarek. 3-4 kwietnia 2008: W Warszawie odby³o siê XI Zgromadzenie Ogólne Zwi¹zku Powiatów Polskich. Powiat Rawicki w Zgromadzeniu reprezentowa³ Zygmunt Wolny – Wicestarosta Rawicki. 9 kwietnia 2008: W Starostwie Powiatowym w Rawiczu odby³o siê spotkanie poœwiêcone finansowaniu szkoleñ dla kadr urzêdników administracji samorz¹dowej. Celem spotkania by³o omówienie wspólnego dla Urzêdów Gmin, Miast i Starostw Powiatowych projektu szkoleniowego w pe³ni finansowanego ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej. Szczegó³y dotycz¹ce przyst¹pienia do projektu przedstawi³ Krzysztof Jankowski z firmy Profit Group sp. z o.o. z Warszawy. W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele Urzêdów Gmin i Starostw z Jutrosina, Rawicza, Krotoszyna, Sulmierzyc, Pakos³awia, Bojanowa, Krobi i Pogorzeli. 14 kwietnia 2008: Wydzia³ Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatu Rawickiego przeprowadzi³ w Gimnazjum w Bojanowie Etap Powiatowy XV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym 2007/2008. W konkursie udzia³ wziê³y 3 Gimnazja z Powiatu Rawickiego. 15 kwietnia 2008: W SP ZOZ w Rawiczu odby³a siê uroczystoœæ otwarcia Centralnej Sterylizatorni. 18 kwietnia 2008: W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odby³o siê posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku. 24 kwietnia 2008 odby³a siê XVIII sesja Rady Powiatu Rawickiego: W trakcie sesji rozpatrywano m.in. sprawy bud¿etowe, podjêto uchwa³ê o udzieleniu absolutorium Zarz¹dowi Powiatu Rawickiego za 2007 rok, przyjêto uchwa³ê w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu oraz o utworzeniu przez Powiat Rawicki jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ pod nazw¹ „Szpital Powiatowy w Rawiczu” Sp. z o.o., zmieniono tak¿e sk³ad doraŸnej Komisji do spraw koordynacji dzia³añ zwi¹zanych z przekszta³ceniami SP ZOZ w Rawiczu. 3 maja 2008: Delegacja Rady i Starostwa powiatu Rawickiego bra³a udzia³ w uroczystoœciach z okazji Œwiêta 3 Maja. 11 maja 2008: W Rawiczu odby³y siê wielkopolskie uroczystoœci Œwiêta Ludowego. Organizatorami uroczystoœci byli: Zarz¹d Wojewódzki PSL oraz Zarz¹d Powiatowy PSL w Rawiczu. 16 maja 2008: Na terenie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z powiatowym Œwiêtem Stra¿aka, w których wziêli udzia³ m.in. Starosta oraz Burmistrzowie i Wójt Gmin Powiatu Rawickiego. 17-18 maja 2008: Na terenie Go³aszyna odby³y siê Leszczyñskie Targi Rolnicze – wiosna 2008. Organizatorem imprezy by³ Wielkopolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, którego jeden z zespo³ów doradczych ma siedzibê w go³aszyñskim dworku. Wspó³organizatorem Targów by³o m.in. Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu og³asza konkurs fotograficzny pod nazw¹: „Miejsca pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim i powstañcach w powiecie rawickim”. Tematyka konkursu ma charakter otwarty, mo¿e obejmowaæ m.in. mogi³y powstañcze, ulice i place nazwane imieniem powstañców, ró¿ne pomniki, tablice pami¹tkowe itp. Prace nale¿y nadsy³aæ do 30 sierpnia 2008 r. Ka¿dy uczestnik konkursu mo¿e nades³aæ do 3 zdjêæ. Prace nie mog¹ byæ podklejone lub oprawione. Format zdjêæ: 15 x 21 cm. Technika wykonania dowolna, prace kolorowe lub czarno-bia³e. Do zdjêcia nale¿y do³¹czyæ: opis miejsca, w którym zosta³o ono zrobione, imiê, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego autora fotografii. Prace nale¿y sk³adaæ w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, w Biurze Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej (pok. nr 22 – II piêtro) lub przes³aæ na adres:

Nr 4

CZERWIEC 2008

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Jednoczeœnie nale¿y za³¹czyæ wype³niony formularz zg³oszeniowy wraz z wyra¿eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora. Formularz dostêpny jest na stronie internetowej: www.powiatrawicki.pl Prace bêd¹ oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria wiekowa – dzieci i m³odzie¿ do 16 lat II kategoria wiekowa – m³odzie¿ i doroœli powy¿ej 16 lat Oceny prac, nagrodzenia i wyró¿nienia dokona jury powo³ane przez organizatora. Laureaci i wyró¿nieni w konkursie otrzymaj¹ nagrody rzeczowe i pami¹tkowe dyplomy. Najlepsze prace, zakwalifikowane przez jury, zostan¹ zamieszczone w publikacji poœwiêconej Powstaniu Wielkopolskiemu oraz zaprezentowane w Oficjalnym Serwisie Internetowym Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu 0 65 546 51 40. Anna Noga³a

5


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

ZA£O¯ENIA ORGANIZACYJNE I REGULAMIN KONKURSU „Najpiêkniejsza zagroda i posesja wiejska Powiatu Rawickiego”- X edycja – 2008 1. Cel Konkursu Konkurs jest organizowany po raz dziesi¹ty. Jego za³o¿eniem jest zainspirowanie uczestników konkursu do zwiêkszenia dba³oœci o posiadane budynki i ich otoczenie oraz pobudzenie wzajemnej konstruktywnej rywalizacji i wspó³pracy maj¹cych na celu poprawê wygl¹du zagród i posesji wiejskich. Celem konkursu jest równie¿ uhonorowanie w³aœcicieli najpiêkniejszych zagród i posesji nagrodami i wyró¿nieniami, co powinno daæ obok satysfakcji równie¿ impuls do dalszych dzia³añ. 2. Organizator Konkursu Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Rawiczu 3. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: - Kategoria: posesja wiejska Udzia³ w tej kategorii mog¹ braæ w³aœciciele posesji wiejskich nie prowadz¹cy dzia³alnoœci rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej z terenu powiatu rawickiego (gospodarstwa wiejskie o charakterze nierolniczym) - Kategoria: zagroda wiejska W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ w³aœciciele gospodarstw rolnych o charakterze rolniczym, ogrodniczym, sadowniczym z terenu powiatu rawickiego, posiadaj¹cy prawid³owo, estetycznie i funkcjonalnie zagospodarowan¹ zagrodê w gospodarstwie rolnym. 4. Zasiêg terytorialny Konkursu Konkurs obejmuje swym zasiêgiem teren Powiatu Rawickiego, czyli piêæ gmin: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakos³aw, Rawicz. 5. Przebieg Konkursu Konkurs przebiegaæ bêdzie w dwóch etapach: I etap – eliminacje gminne II etap – eliminacje powiatowe. 6. Udzia³ w Konkursie W konkursie nie mog¹ wzi¹æ udzia³u laureaci (od I do III miejsca) zesz³orocznej edycji konkursu powiatowego. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przes³anie karty zg³oszenia. Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ we w³aœciwym Urzêdzie Miasta i Gminy (Urzêdzie Gminy). Laureaci Konkursu na etapie gminnym bior¹ udzia³ w Konkursie na szczeblu powiatowym. W konkursie nie mog¹ braæ udzia³u pracownicy urzêdów oraz radni z gmin i powiatu rawickiego. 7. Terminarz Konkursu - do 10 czerwca 2008 r. nale¿y przekazaæ karty zg³oszenia udzia³u w Konkursie do Urzêdów Miast i Gmin/Gmin, - do 30 czerwca 2008 r. – nast¹pi wizja lokalna zg³oszonych do Konkursu obiektów w celu ich oceny przez Komisje (etap gminny), - do 10 lipca 2008 r. – wy³onienie laureatów konkursu na etapie gminnym (maksymalnie 3) i przekazanie wyników do Starostwa Powiatowego w Rawiczu, - do 30 lipca 2008 r. – wizja lokalna laureatów konkursu etapu I przez Komisjê powiatow¹ (etap II), - do 5 sierpnia 2008 r. rozstrzygniêcie Konkursu na II etapie i wy³onienie laureatów oraz wyró¿nionych. - Wyniki konkursu zostan¹ zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawiczu www.powiatrawicki.pl - uroczyste wrêczenie nagród i wyró¿nieñ nast¹pi w trakcie Do¿ynek Powiatowych 8. Nagrody Wy³onieni w Konkursie laureaci I etapu otrzymuj¹ dyplomy oraz przechodz¹ do II etapu konkursu. Laureaci II etapu otrzymuj¹:

6

Nr 4

Zagroda wiejska I miejsce - Nagroda rzeczowa wartoœci 600 z³ + dyplom II miejsce - Nagroda rzeczowa wartoœci 400 z³ + dyplom III miejsce - Nagroda rzeczowa wartoœci 200 z³ + dyplom

Posesja wiejska I miejsce - Nagroda rzeczowa wartoœci 600 z³ + dyplom II miejsce - Nagroda rzeczowa wartoœci 400 z³ + dyplom III miejsce - Nagroda rzeczowa wartoœci 200 z³ + dyplom

Ponadto Komisja konkursowa mo¿e przyznaæ uczestnikom obu kategorii II etapu wyró¿nienia i nagrody ksi¹¿kowe. Wyniki konkursu bêd¹ popularyzowane w œrodkach masowego przekazu oraz podczas spotkañ z udzia³em przedstawicieli starostwa b¹dŸ gmin. 9. Komisje konkursowe - I etap - Komisja konkursowa na szczeblu gminnym -5 osób, w tym (1-2) osoby ze Starostwa Powiatowego. Komisjê powo³uje Burmistrz/Wójt. - II etap - komisja konkursowa na szczeblu powiatowym – 5 osób, komisjê powo³uje Starosta Rawicki. 10. Kryteria oceny i punktacja Posesja

Punktacja

1. Ogólny wygl¹d zabudowañ - este- 1-10 tyka, czystoœæ ca³ej posesji (budynki mieszkalne, budynki gospodarcze stan techniczny elewacja) 1-10

Zagroda

1. Ogólny wygl¹d posesji (³ad i porz¹dek posesji, estetyka)

1-10

2. Ogrodzenie zagrody wiejskiej, ogródków przydomowych (stan i jakoœæ ogrodzenia estetyka wykonania i utrzymania) 1-5

1-5

2. Wyposa¿enie posesji w elementy ma³ej architektury (altany, pergole, trawniki, ogródki skalne, ³awki, wydzielenie czêœci rekreacyjnej itp.

1-10

3. Stan obejœcia-podwórza- zaplecza 1-10 gospodarskiego (podwórze, stan nawierzchni ci¹gów komunikacyjnych, usytuowanie sprzêtu rolniczego, wyposa¿enie gospodarstwa w specjalnie przygotowane miejsce sk³adowania obornika, gromadzenie gnojowicy itp.

3. Nasadzenie i utrzymanie drzew i krzewów ozdobnych oraz utrzymanie trawników i kwietników

1-5

4. Zagospodarowanie terenu wokó³ budynków - k¹ciki wypoczynkowe, trawniki, ogródki, dobór roœlin, altany, pergole, ogródki skalne

1-5

4. Innowacyjnoœæ posesji, pomys³owoœæ zagospodarowania posesji, w³asne wykonanie i zaanga¿owanie

1-5

5. Innowacyjnoœæ zagrody, pomys³owoœæ zagospodarowania zagrody, w³asne wykonanie i zaanga¿owanie

1-5

Punktacja

Ka¿dy cz³onek komisji przyznaje punkty wg powy¿szej punktacji. Punkty uzyskane przez zagrody i posesje od ka¿dego z cz³onków komisji sumuje siê. Jedna zagroda mo¿e otrzymaæ maksymalnie 175 punktów, a posesja 150 punktów. W przypadku równej liczby punktów laureatów wy³ania siê nastêpuj¹co: cz³onkowie komisji w g³osowaniu tajnym okreœlaj¹, która zagroda powinna zaj¹æ miejsce 1, 2 itd. 11. Obs³uga organizacyjna Konkursu Na szczeblu gminnym obs³ugê zapewniaj¹ w³aœciwe urzêdy miast i gmin / gmin, na szczeblu powiatowym – Starostwo Powiatowe. Ca³oœæ koordynuje Starostwo Powiatowe.

CZERWIEC 2008


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

INFORMACJE STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU Zygmunt Wolny – Wicestarosta Rawicki

SPRAWOZDANIE Z XI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZPP W dniach 3-4 kwietnia 2008 roku w Warszawie odby³o siê XI Zgromadzenie Ogólne Zwi¹zku Powiatów Polskich. Obrady otworzy³ prezes Zarz¹du ZPP Tadeusz Nalewajk, który odczyta³ delegatom list od premiera Donalda Tuska.

Goœæ Zgromadzenia Grzegorz Schetyna przedstawi³ dzia³ania rz¹du w zakresie umacniania w kraju samorz¹dnoœci, co ma byæ efektem planowanej i realizowanej decentralizacji pañstwa. Najwa¿niejsze kwestie, to mo¿liwie jak najbardziej precyzyjne oddzielenie obszarów administracji rz¹dowej od samorz¹dowej, a tak¿e przekazanie instytucji wykonawczych oraz inspekcji i stra¿y samorz¹dom powiatowym. Grzegorz Schetyna mówi³ równie¿ o planowanym uproszczeniu procedur i koniecznoœci wprowadzenia standardów w wielu dziedzinach, m.in. w edukacji, ochronie zdrowia i pomocy spo³ecznej. Odnosz¹c siê do finansów powiatów, powiedzia³ o potrzebie zwiêkszenie udzia³u samorz¹dów terytorialnych w podatkach PIT, CIT i akcyzie oraz zwrocie podatku VAT od projektów inwestycyjnych, a tak¿e stworzeniu mechanizmów zwiêkszaj¹cych dostêpnoœæ i u³atwiaj¹cych wykorzystywanie œrodków europejskich. Goœæmi Zgromadzenia Ogólnego ZPP byli tak¿e: wicepremier Waldemar Pawlak oraz Danuta Wawrzynkiewicz, która odczyta³a delegatom list od Prezydenta RP, Marian Zalewski, który odczyta³ list od Marka Sawickiego, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Katarzyna Hall - minister Edukacji Narodowej. Pani Minister w swym wyst¹pieniu mówi³a o obowi¹zku szkolnym dzieci 6 - letnich i o subwencji oœwiatowej. W ostatniej kwestii starostowie zadawali wiele pytañ i sk³adali propozycje co do zmian wagi subwencji oœwiatowej. W dalszej czêœci obrad Zgromadzenie wybra³o nowego prezesa. Zosta³ nim Kazimierz Kotowski - starosta opatowski. Wybrano czterech nowych cz³onków zarz¹du ZPP. Zgromadzenie przyjê³o 17 stanowisk w sprawach dotycz¹cych kompetencji powiatów. Stanowisko w sprawie uporz¹dkowania i modernizacji sieci dróg jest zbie¿ne z dzia³aniami jakie podj¹³ nasz powiat w porozumieniu z gminami powiatu rawickiego. Stanowisko w sprawie restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej jest przez nasz powiat ju¿ zrealizowane. Wa¿ny temat funkcjonowania i finansowania Domów Pomocy Spo³ecznej znalaz³ swoje miejsce w obradach Zgromadzenia. Prowadzenie DPS-ów przez powiaty jest zadaniem czêstym i o znacz¹cym

Nr 4

nak³adzie finansowym dla powiatów. Tematem, któremu poœwiêcono wiele czasu by³o zagadnienie zagospodarowania œrodków z UE. Wyniki obrad nad tym tematem obrazuje wyra¿one przez Zgromadzenie stanowisko - wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e powiaty wykazuj¹ ogromn¹ aktywnoœæ w realizacji dzia³añ wp³ywaj¹cych na rozwój spo³eczno - gospodarczy lokalnych wspólnot samorz¹dowych, Zwi¹zek Powiatów Polskich opowiada siê za wpisaniem rozwoju lokalnego do katalogu publicznych zadañ powiatów o charakterze ponadgminnym. „Wnosimy o uzupe³nienie katalogu kompetencji powiatów o zadania z zakresu rozwoju lokalnego, a tak¿e wprowadzenie konkretnych narzêdzi prawnych umo¿liwiaj¹cych powiatom rzeczywist¹ realizacjê tego zadania” - napisano w Stanowisku. Zdaniem ZPP, „przyczyni siê to m.in. do osi¹gniêcia przez Polskê celów okreœlonych w Strategii Lizboñskiej, Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015 oraz w Narodowej Strategii Spójnoœci”. Uczestnicy zgromadzenia z zadowoleniem przyjêli wyst¹pienie przedstawicieli rz¹du, w którym podkreœlano kierunek decentralizacji pañstwa i wzmocnienia samorz¹dów ka¿dego szczebla.

SZKOLENIA W SPRAWIE FUNDUSZY UNIJNYCH W dniach 11 i 23 kwietnia 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odby³y siê szkolenia o programach unijnych dla pracowników Urzêdu i jednostek organizacyjnych. Szkolenia przeprowadzili konsultanci Wielkopolskiego Oœrodka Kszta³cenia i Studiów Samorz¹dowych w Poznaniu: Rados³aw Szarleja i Bart³omiej Kustoñ. Tematem pierwszego spotkania by³o „Aplikowanie o dotacje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego”, a drugie poœwiêcone zosta³o Programowi Operacyjnemu Kapita³ Ludzki. Szczegó³owo przedstawione zosta³y: priorytety, dzia³ania programów, beneficjenci, limity wartoœci poszczególnych projektów i dofinansowania, przewidywane terminy naboru wniosków. Przedstawione zosta³y równie¿ kryteria oceny wniosków, wype³nianie wniosku preselekcyjnego, kwalifikowalnoœci wydatków, obliczanie luki finansowej oraz przygotowanie za³¹czników do wniosku. Inicjatorem obydwu szkoleñ by³o Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

CZERWIEC 2008

Joanna Balcer

7


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Kazimierz Maciaszek – Dyrektor PUP

POWIATOWY URZ¥D PRACY W RAWICZU Powiatowy Urz¹d Pracy w Rawiczu od 01 stycznia 2000 roku jest jednostk¹ organizacyjn¹ Powiatu Rawickiego wchodz¹c¹ w sk³ad powiatowej administracji zespolonej i wykonuj¹c¹ zadania Powiatu w zakresie polityki rynku pracy okreœlone szczegó³owo w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W okresie funkcjonowania Urzêdu w ramach Powiatu Rawickiego bezrobocie kszta³towa³o siê na poziomie przedstawionym na poni¿szym wykresie:

G³ównymi beneficjentami dzia³añ projektowych byli bezrobotni do 25 roku ¿ycia, osoby d³ugotrwale bezrobotne oraz bezrobotne kobiety. Ogó³em wsparciem objêto 1032 beneficjentów, a najczêœciej stosowanymi formami wsparcia by³y szkolenia, udzielenie œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej i sta¿e. Rzadziej realizowane by³o subwencjonowane zatrudnienie i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Efektem pozyskiwania dodatkowych œrodków jest utrzymywa-

Liczba bezrobotnych Powiat

3628 3758 3636

4000 3500 3000

2962

3118

3258

3024 2448

2500

1929

2000 1500 1000 500 0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

Poza zadaniami z zakresu rejestracji, prowadzenia ewidencji bezrobotnych i wyp³at przys³uguj¹cych im œwiadczeñ, do najistotniejszych zadañ Urzêdu nale¿y inicjowanie, organizowanie i finansowanie us³ug i instrumentów rynku pracy, w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy. Dzia³ania aktywizuj¹ce w formie us³ug i instrumentów rynku pracy okreœlone w ustawie finansowane s¹ z Funduszu Pracy . Od 2005 roku Powiat na podstawie projektów i wniosków opracowanych przez Urz¹d zacz¹³ pozyskiwaæ œrodki Unii Europejskiej , najpierw z PHARE, a nastêpnie z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Ogó³em w latach 2005 – 2007 Urz¹d opracowa³ i uzyska³ dofinansowanie na 11 projektów na ogóln¹ wartoœæ ponad 3,1 mln z³, w tym dofinansowanie ze œrodków UE (z EFS i PHARE) na ponad 2,3 mln z³.

8

Nr 4

nie siê wydatków na realizacjê dzia³añ aktywizuj¹cych na poziomie ponad 3 mln z³ rocznie. Aktualnie Urz¹d opracowa³ i z³o¿y³ w instytucji poœrednicz¹cej wniosek konkursowy na realizacjê projektu w ramach dzia³ania 6.1.2 PO KL. Opracowany jest równie¿ projekt systemowy w ramach dzia³ania 6.1.3 PO KL, który w najbli¿szym czasie zostanie z³o¿ony w instytucji poœrednicz¹cej. Jednym z istotnych elementów polityki rynku pracy jest wspó³dzia³anie z samorz¹dami gmin, szczególnie w zakresie aktywizacji osób d³ugotrwale pozostaj¹cych bez pracy, których trudniej jest zaktywizowaæ na otwartym rynku pracy. Podstawowymi formami aktywizacji s¹ w tym wypadku roboty publiczne, realizowane w ostatnich latach g³ównie w ramach programów inicjowanych przez Samorz¹d Województwa, prace interwencyjne, a od 2006 roku prace spo³ecznie u¿yteczne.

CZERWIEC 2008


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W RAWICZU ci szeœcioletnich, • konsultacje dla szkolnych zespo³ów do spraw ewaluacji programów profilaktyki, indywidualna terapia pedagogiczna i psychologiczna na terenie poradni lub placówki.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu ul. Kopernika 4 63-900 Rawicz tel. 0-65 545 27 04 tel./fax 0-65 545 32 98 www.poradnia.rawicz.pl e-mail: poradnia_rawicz@interia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu powsta³a w 1973 r. W chwili obecnej mieœci siê przy ulicy Kopernika 4. Po³o¿enie budynku w centrum miasta, estetyczne pomieszczenia i bogate wyposa¿enie w narzêdzia do diagnozy i badañ, literaturê oraz sprzêt multimedialny stworzy³y bardzo dobre warunki do pracy dla kadry poradni i korzystaj¹cych z jej us³ug rodziców, dzieci i nauczycieli. Poradnia w Rawiczu to placówka oœwiatowa, oferuj¹ca szeroki zakres us³ug nieodp³atnie, dzia³aj¹ca w oparciu o rozporz¹dzenia ministerstwa edukacji narodowej, której zasadniczym celem jest udzielanie pomocy dzieciom w ka¿dym wieku (od narodzin) oraz m³odzie¿y do 18 roku ¿ycia lub kontynuuj¹cej naukê po 18 roku ¿ycia. Pracownicy poradni obejmuj¹ pomoc¹ i dzia³aniami wszystkie szko³y i przedszkola powiatu rawickiego. Ponadto dzia³a w niej zespó³ orzekaj¹cy , który wydaje orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka. Kadrê poradni stanowi¹ psychologowie, pedagodzy, logopedzi, surdopedagog oraz specjaliœci od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ich g³ówne i zasadnicze oddzia³ywania nakierowane s¹ na pomoc w rozwi¹zywaniu ró¿nego typu problemów oraz podejmowanie dzia³añ profilaktycznych, terapeutycznych, diagnostycznych, doradczyc i konsultacyjnych. Badania, terapia, konsultacje odbywaj¹ siê na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, a w przypadku osób pe³noletnich na ich w³asn¹ proœbê. Poradnia Psychologiczno-Pedagigiczna w Rawiczu proponuje szereg form wspó³pracy z przedszkolami, szko³ami i placówkami w zakresie zaburzeñ zachowania i rozwoju wœród dzieci i m³odzie¿y. Nale¿¹ do nich: • konsultacje tematyczne w szko³ach z nauczycielami i pedagogami, • konsultacje z nauczycielami opiekuj¹cymi siê dzieæmi niedos³ysz¹cymi w klasach integracyjnych i poza nimi, • udzia³ w posiedzeniach rad pedagogicznych, • udzia³ w posiedzeniach zespo³ów wychowawczych, • konsultacje indywidualne na temat problemów dzieci, • interwencje w zespo³ach klasowych, • spotkania dla pedagogów szkolnych, • warsztaty dla uczniów dotycz¹ce metod uczenia, radzenia sobie ze stresem czy nabywania umiejêtnoœci spo³ecznych, • warsztaty dla nauczycieli, • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych, maj¹ca na celu edukacjê oraz wymianê doœwiadczeñ, a tak¿e wspólne rozwi¹zywanie bie¿¹cych problemów, • zajêcia otwarte dla nauczycieli, • konsultacje na terenie szko³y w ramach dni otwartych, • udzia³ w wywiadówkach dla rodziców, • badania przesiewowe s³uchu, wzroku i mowy na terenie szkó³, przedszkoli oraz w poradni, • badania deficytów rozwojowych i dojrza³oœci szkolnej dzie-

Nr 4

W zakresie pomocy udzielanej uczniom, dotycz¹cej wyboru przysz³ego zawodu i zwi¹zanego z nim kierunku kszta³cenia, poradnia psychologiczno-pedagogiczna proponuje nastêpuj¹ce dzia³ania: • badania diagnostyczne (wskazywanie mo¿liwoœci, zainteresowañ oraz cechy osobowoœci osób badanych), • okreœlenie celów ¿yciowych i zawodowych, • warsztaty dotycz¹ce podejmowania decyzji zawodowych (forma wskazana dla szkó³ gimnazjalnych), • warsztaty dla nauczycieli WOS, dotycz¹ce orientacji zawodowej i aktywnych metod poznawania zawodów, szkó³ oraz rynku pracy, • autoprezentacja i umiejêtnoœæ poruszania siê po rynku pracy, • diagnozowanie i opiniowanie, wybór dalszego kszta³cenia dla uczniów z ograniczeniami, ze wzglêdów medycznych, mo¿liwoœci wyboru zawodu, • diagnoza i opiniowanie uczniów do oddzia³ów przysposabiaj¹cych do pracy oraz do ochotniczych hufców pracy. Oprócz wspomnianych wy¿ej form wspó³dzia³ania z dzieæmi, m³odzie¿¹, rodzicami i nauczycielami poradnia proponuje ponadto: • rozmowy indywidualne (porady psychologiczne i pedagogiczne), • konsultacje na terenie szkó³ oraz przedszkoli, • prelekcje dla rodziców, • konsultacje indywidualne oraz telefoniczne, • udostêpnianie literatury fachowej, • porady bez badañ, • systemow¹ terapiê rodzin, • szko³ê dla rodziców, umo¿liwiaj¹c¹ nabywanie umiejêtnoœci wychowawczych, • grupê wsparcia dla rodziców dzieci s³abo s³ysz¹cych i nies³ysz¹cych, • cotygodniowe dy¿ury dla zainteresowanych na terenie poradni (specjaliœci poradni dy¿uruj¹ w ka¿dy poniedzia³ek od godziny 16.00 do 19.00). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu realizuje szeroki zakres programów profilaktycznych i edukacyjnych. Szczegó³owy harmonogram dy¿urów oraz oferta programów znajduje siê na stronie internetowej poradni. 35-letnia tradycja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu, nieustanne dokszta³canie siê pracowników oraz d¹¿enie do ci¹g³ego podnoszenia jakoœci œwiadczonych us³ug, stanowi¹ gwarancjê dobrej wspó³pracy z klientami zg³aszaj¹cymi siê do placówki z ró¿nego typu problemami.

CZERWIEC 2008

Opracowa³a psycholog mgr Kamila Wiœniewska

9


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Ewa Szczepaniak – Kierownik PCPR

POWIATOWE – CENTRUM POMOCY RODZINIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (zwane dalej PCPR) zosta³o utworzone na mocy Uchwa³y Nr III/15/99 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 15 stycznia 1999 r. Jest to jednostka organizacyjna pomocy spo³ecznej, nie maj¹ca osobowoœci prawnej, do której nale¿y wykonywanie zadañ pomocy spo³ecznej w powiecie. Dzia³alnoœæ PCPR finansowana jest z bud¿etu powiatu rawickiego. PCPR realizuje Powiatow¹ Strategiê Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych na lata 2004 - 2014, a w jej ramach dwa programy: POWIATOWY PROGRAM DZIA£AÑ NA RZECZ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH NA LATA 2006-2014 i POWIATOWY PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NA LATA 2007-2014. Centrum organizuje opiekê w rodzinach zastêpczych, udziela pomocy pieniê¿nej na czêœciowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wyp³aca wynagrodzenia z tytu³u pozostawania w gotowoœci przyjêcia dziecka albo œwiadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastêpczym. Zapewnia tak¿e opiekê i wychowanie dzieciom ca³kowicie lub czêœciowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególnoœci przez organizowanie i prowadzenie oœrodków adopcyjno-opiekuñczych, placówek opiekuñczo – wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y, w tym placówek wsparcia dziennego o zasiêgu ponadgminnym, a tak¿e tworzy i wdra¿a programy pomocy dziecku i rodzinie. Do zadañ PCPR nale¿y tak¿e pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych i w rodzinach zastêpczych, równie¿ na terenie innego powiatu oraz przyznawanie pomocy pieniê¿nej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczaj¹cym placówki opiekuñczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy spo³ecznej dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie, domy dla matek z ma³oletnimi dzieæmi i kobiet w ci¹¿y, rodziny zastêpcze oraz schroniska dla nieletnich, zak³ady poprawcze, specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze lub m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze.

Do g³ównych zadañ jednostki nale¿y równie¿ m.in.: pomoc w integracji ze œrodowiskiem osób maj¹cych trudnoœci w przystosowaniu siê do ¿ycia, m³odzie¿y opuszczaj¹cej placówki opiekuñczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy spo³ecznej dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie, domy dla matek z ma³oletnimi dzieæmi i kobiet w ci¹¿y, rodziny zastêpcze oraz schroniska dla nieletnich, zak³ady poprawcze, specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze lub m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze, maj¹cych braki w przystosowaniu siê; pomoc osobom maj¹cym trudnoœci w integracji ze œrodowiskiem, które otrzyma³y status uchodŸcy; prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy spo³ecznej o zasiêgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; prowadzenie oœrodków interwencji kryzysowej; udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi i fundacjami dzia³aj¹cymi na rzecz osób niepe³nosprawnych w zakresie rehabilitacji spo³ecznej tych osób. W ramach wykonywania zadañ powiatu dofinansowywanych ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, PCPR przyjmuje i realizuje wnioski o dofinansowanie: uczestnictwa osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; zadañ z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepe³nosprawnych; zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze przyznawane osobom niepe³nosprawnym na podstawie odrêbnych przepisów; likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu siê i technicznych, w zwi¹zku z indywidualnymi potrzebami osób niepe³nosprawnych, rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y. Ze œrodków PFRON pokrywane s¹ równie¿ koszty tworzenia i dzia³ania warsztatów terapii zajêciowej. Dane teleadresowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu Wa³y Jaros³awa D¹browskiego 2, 63-900 RAWICZ godziny pracy: 7.00-15.00, od poniedzia³ku do pi¹tku tel./fax 0 65 546 43 33 e-mail: pcprrawicz@powiatrawicki.pl, www.pcpr.powiatrawicki.pl kierownik PCPR: Ewa Szczepaniak

Bojanowo

D³oñ

Golejewko

10

Nr 4

Go³aszyn

CZERWIEC 2008


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Janusz Hamielec

ZABYTKI POWIATU RAWICKIEGO Wed³ug jednej z definicji, zabytki to nieruchomoœci lub rzeczy ruchome, ich czêœci lub zespo³y, bêd¹ce dzie³em cz³owieka lub zwi¹zane z jego dzia³alnoœci¹ i stanowi¹ce œwiadectwo minionej epoki b¹dŸ zdarzenia, których zachowanie le¿y w interesie spo³ecznym ze wzglêdu na posiadan¹ wartoœæ historyczn¹, artystyczn¹ i naukow¹. Pierwszego wpisu piêciu zabytków Ziemi Rawickiej do rejestru dokonano ju¿ w 1932 roku. By³y to: koœció³ parafialny pw. Œw. Miko³aja w Miejskiej Górce, koœció³ parafialny pw. Œw. Andrzeja w Sarnowie, koœció³ parafialny pw. Œw. Jakuba w Sobia³kowie, zbór ewangelicki w Sarnowie (nie istnieje od oko³o 1950 roku) i koœció³ klasztorny pw. Krzy¿a Œwiêtego na Goruszkach w Miejskiej Górce. Z up³ywem lat dokonywano kolejnych wpisów zabytków do rejestru. Z terenu powiatu rawickiego, do REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH wpisanych jest obecnie ponad 300 obiektów, w tym m.in.: 6 uk³adów urbanistycznych, ponad 80 budynków mieszkalnych, 22 koœcio³y, 1 klasztor, 3 kaplice grobowe, 3 dzwonnice, 3 plebanie, 1 pastorówka, 3 cmentarze, 1 zamek, 1 wie¿a bramna, 1 fortyfikacje nowo¿ytne (rawickie planty), 3 ratusze, 31 dworów i pa³aców, 13 zespo³ów folwarcznych, 9 stodó³ lub zespo³ów stodó³, 34 parki. Warto wymieniæ miejscowoœci powiatu rawickiego, w których znajduj¹ siê zabytkowe œwi¹tynie, ratusze, dwory i pa³ace i inne obiekty, a przy okazji – nie tylko letnich wêdrówek – poznaæ te ciekawe miejsca, zwi¹zane œciœle z dziejami naszego regionu. BOJANOWO – uk³ad urbanistyczny; koœció³ pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa z 1860 roku; synagoga z 4 æwierci XIX wieku; park miejski XIX/XX wiek; wie¿a ciœnieñ z 1910 roku; browar z 1881 i pocz¹tków XX wieku. CHOJNO – zespó³ dworski z drugiej po³owy XIX i XX wieku. CZECHNÓW – zespó³ pa³acowy z pierwszej æwierci XX wieku. D¥BRÓWKA – zespó³ pa³acowy i folwarczny z pierwszej po³owy XIX wieku. D£OÑ – zespó³ pa³acowy i folwarczny z XIX – XX wieku. DUBIN – uk³ad urbanistyczny XIII – XIX wiek; zespó³ stodó³ szachulcowych z koñca XIX wieku; wiatrak koŸlak z 1773 roku; grodzisko. GIER£ACHOWO – zespó³ pa³acowy i folwarczny, XIX / XX wiek. GI¯YN – koœció³ pw. NMP, drewniany z XVIII i pocz¹tku XIX wieku; zespó³ pa³acowy i folwarczny z drugiej po³owy XIX i XX wieku. GOLEJEWKO – koœció³ pw. Wszystkich Œwiêtych, po³owa XIX wieku, 1903 rok; zespó³ pa³acowy XVII – XIX wiek; grodzisko. GOLINA WIELKA – zespó³ pa³acowy, gorzelnia z 1884. GO£ASZYN – koœció³ pw. Œw. Micha³a Archanio³a, XVII – XIX wiek; zespó³ folwarczny z drugiej po³owy XIX wieku. GO£ASZYN II – zespó³ dworski z drugiej po³owy XVIII i XX wieku. GOSTKOWO – zespó³ dworski i folwarczny z drugiej po³owy XIX wieku. GR¥BKOWO – wiatrak koŸlak z XIX wieku. IZBICE – dwór z koñca XIX wieku.

Nr 4

Go³aszyn

Goruszki

Konarzewo

£aszczyn

Pakos³aw

P³aczkowo

CZERWIEC 2008

11


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Rawicz

Rawicz-Sarnowa

Stary Sielec

Tarchalin

Trzebosz

¯o³êdnica

12

Nr 4

JUTROSIN – uk³ad urbanistyczny; koœció³ Œw. Krzy¿a, drewniany z 1777; koœció³ pw. Œw. El¿biety z 1903 roku; ratusz z 1865 roku. KAWCZE – kaplica rodowa Langendorfów z 1880 roku; zespó³ pa³acowy i folwarczny z XIX wieku. KO£ACZKOWICE – grodzisko. KONARY – koœció³ pw. Œw. Micha³a Archanio³a z lat 1512, 1782; szko³a podstawowa z 1828, XIX i XX wieku. KONARZEWO – zespó³ dworski i folwarczny z pocz¹tku XIX i po³owy XIX wieku. £ASZCZYN – koœció³ pw. Œw. Marcina i Œw. Ma³gorzaty z drugiej po³owy XIX wieku; zespó³ dworski z XVIII i XIX wieku. MIEJSKA GÓRKA – uk³ad urbanistyczny; koœció³ pw. Œw. Miko³aja z 1609 roku; koœció³ ewangelicki drewniany z 1777 roku; wiatrak koŸlak z 1772 roku; zespó³ klasztoru reformatów na Goruszkach, XVIII wiek. OSIEK – zespó³ pa³acowy z XVIII i drugiej po³owy XIX wieku. OSTROBUDKI – zespó³ folwarczny z drugiej po³owy XIX wieku. PAKOS£AW – zespó³ pa³acowy, XVII – XIX wiek. PAR£OWICE – zespó³ dworski i folwarczny z drugiej po³owy XIX wieku. PIASKI – zespó³ dworski z XIX/XX wieku. P£ACZKOWO – zespó³ dworski XIX – XX wiek. POTRZEBOWO – zespó³ pa³acowo – parkowy, oko³o 1840 roku. RAWICZ – uk³ad urbanistyczny z zabudow¹; koœció³ pw. Chrystusa Króla z 1902 roku; koœció³ ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki pw. Œw. Andrzeja Boboli z lat 1808, 1915; pozosta³oœci fortyfikacji ziemnych z XVII – XVIII wieku; ratusz z 1756 roku; zespó³ pa³acowy [???]; kasyno z 4 æwierci XIX wieku. RAWICZ – SARNOWA – uk³ad urbanistyczny z XIV – XIX wieku; koœció³ pw. Œw. Andrzeja z pierwszej po³owy XVIII wieku; ratusz z 1837 roku; zespó³ dworski z XVII/XVIII – XIX wieku; wiatrak koŸlak z XIX wieku; grodzisko. ROSZKÓWKO – zespó³ pa³acowy z trzeciej æwierci XIX wieku; spichlerz folwarczny z 1860 roku. S£UPIA KAPITULNA – koœció³ pw. Œw. Katarzyny z 1851 roku. SOBIA£KOWO – koœció³ pw. Œw. Jakuba, murowany / drewniany z XVII wieku i 1890 roku. SOWINY – zespó³ dworski i folwarczny z drugiej po³owy XIX wieku i 1922 roku. STARY SIELEC – zespó³ dworski i folwarczny z XVIII i XX wieku. STWOLNO – dom szachulcowy z 1872 roku. SZKARADOWO – koœció³ pw. Œw. Marcina z 1812 roku; dom z XVIII/XIX wieku. TRZEBOSZ – koœció³ ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki filialny z 1606 roku i XVIII i XIX wieku; zespó³ pa³acowy z XVIII – XIX, drugiej po³owy XIX i XX wieku. ZAKRZEWO – koœció³ pw. Œw. Klemensa, drewniany z 1728 roku; zespó³ folwarczny z drugiej po³owy XIX wieku. ZAORLE – zespó³ dworski z pocz¹tku XX wieku. ZIELONA WIEŒ – koœció³ pw. Œw. Floriana z koñca XIX wieku; dom szachulcowy z drugiej po³owy XIX wieku. ZMYS£OWO – zespó³ dworski z czwartej æwierci XIX wieku. ¯O£ÊDNICA – zespó³ pa³acowy z pocz¹tku XX wieku.

CZERWIEC 2008


rok 2008

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nr 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CZERWIEC 2008 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Orêdownik Samorz¹dowy Powiatu Rawickiego www.powiatrawicki.pl, e-mail: oredownik@powiatrawicki.pl

TELEFONY ALARMOWE POLICJA 997 STRA¯ PO¯ARNA 998 POGOTOWIE RATUNKOWE 999

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWICZU (SZPITAL) Adres: ul. Grota Roweckiego 6, 63-900 RAWICZ Telefon: 0 65 546 24 13 do 0 65 546 24 16 (centrala) www.szpitalrawicz.pl, e-mail: sekretariat@szpitalrawicz.pl

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RAWICZU Adres: ul. Sienkiewicza 23, 63-900 RAWICZ Telefon: 0 65 546 62 00 Fax: 0 65 546 62 15 www.rawicz.policja.gov.pl

KOMENDA POWIATOWA PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ W RAWICZU Adres: ul. Scherwentkego 13, 63-900 RAWICZ Telefon: 0 65 546 12 37 FaX: 0 65 546 12 39 www.rawicz.psp.wlkp.pl, e-mail: kppsprawicz@psp.wlkp.pl

PLACÓWKA OPIEKUÑCZO - WYCHOWAWCZA „MA£Y DWOREK” W £ASZCZYNIE Adres: £aszczyn, 63-900 RAWICZ Telefon: 0 65 545 20 82 e-mail: pow@powiatrawicki.pl

DOM POMOCY SPO£ECZNEJ W OSIEKU Adres: Osiek 54, 63-920 PAKOS£AW Telefon: 0 65 547 83 31 www.dpsosiek.fc.pl, e-mail: dpsosiek@fc.pl

DOM POMOCY SPO£ECZNEJ W PAKÓWCE Adres: Pakówka 42, 63-940 BOJANOWO Telefon: 0 65 545 63 58 www.pakowka.fc.pl, e-mail: dps@le.pl

BIURO PROMOCJI, ROZWOJU I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Telefon: 0 65 546 51 40 e-mail: promocja@powiatrawicki.pl

WYDZIA£ OŒWIATY I SPRAW SPO£ECZNYCH Telefony: 0 65 546 51 29, 0 65 546 51 30, 0 65 546 51 39 Naczelnik 0 65 546 51 28 e-mail: oswiata@powiatrawicki.pl

WYDZIA£ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŒCIAMI Telefony: 0 65 546 51 11, 0 65 546 51 12 Naczelnik 0 65 546 51 10 Ewidencja Gruntów 0 65 546 51 13 Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej 0 65 546 51 15, 0 65 546 51 16, 0 65 546 51 17 e-mail: geodezja@powiatrawicki.pl

WYDZIA£ FINANSÓW Telefony: Naczelnik 0 65 546 51 33 Kasa Rynek 17: 0 65 546 51 35 Kasa Wa³y J. D¹browskiego 2: 0 65 546 51 26 G³ówny ksiêgowy 0 65 546 51 36 e-mail: skarbnik@powiatrawicki.pl

WYDZIA£ ORGANIZACYJNO - PRAWNY Naczelnik - telefon: 0 65 546 51 22 e-mail: sekretarz@powiatrawicki.pl Biuro Rady Powiatu - telefon: 0 65 546 51 06 e-mail: biurorady@powiatrawicki.pl

SEKRETARIAT STAROSTWA Telefon/fax: 0 65 546 22 11 e-mail: sekretariat@powiatrawicki.pl

PUNKT OBS£UGI INTERESANTA Telefon: 0 65 546 51 14 e-mail: punktobslugi@powiatrawicki.pl, powiatrawicki@home.pl

ADRESY I TELEFONY STAROSTWO POWIATOWE W RAWICZU SIEDZIBA: Rynek 17, 63-900 RAWICZ www.powiatrawicki.pl ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY POWIATU RAWICKIEGO

○ ○ ○

13


BIURO DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I BEZPIECZEÑSTWA Telefon: 0 65 546 51 37 e-mail: obywatelski@powiat rawicki SIEDZIBA: Wa³y Jaros³awa D¹browskiego 2, 63-900 RAWICZ WYDZIA£ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Telefony: 0 65 545 42 12, 0 65 545 17 83 Naczelnik 0 65 545 21 60 e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl WYDZIA£ KOMUNIKACJI I DRÓG Telefony: Naczelnik 0 65 546 52 99 Prawa jazdy 0 65 546 51 27 Rejestracja pojazdów 0 65 545 32 99 e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl WYDZIA£ OCHRONY ŒRODOWISKA, ROLNICTWA i LEŒNICTWA Telefony: 0 65 546 11 09 Naczelnik 0 65 546 51 09 e-mail: wos@powiatrawicki.pl POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU Telefon: 0 65 546 43 33 www.pcpr.powiatrawicki.pl, e-mail: pcprrawicz@powiatrawicki.pl POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW Telefon: 0 65 546 43 33 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RAWICZU Telefon: 0 65 546 47 83, e-mail: pinb@powiatrawicki.pl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> POWIATOWY ZESPÓ£ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI Adres: ul. Podmiejska 8, 63-900 RAWICZ (Budynek Spó³dzielni Inwalidów "Rozwój", I piêtro). Telefon: 0 65 545 35 05 e-mail: zon@powiatrawicki.pl

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG W RAWICZU Adres: ul. Podmiejska 10, 63-900 RAWICZ Telefon: 0 65 545 34 74 www.pzd.powiatrawicki.pl, e-mail: pzd@powiatrawicki.pl

POWIATOWY URZ¥D PRACY W RAWICZU Adres: ul. Kamiñskiego 19 A, 63-900 RAWICZ Telefon: 0 65 546 26 13 www.pup.powiatrawicki.pl, e-mail: pup@powiatrawicki.pl

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W RAWICZU Adres: ul. Kopernika 4, 63-900 RAWICZ Telefon: 0 65 545 27 04 www.poradnia.rawicz.pl, e-mail: ppp@powiatrawicki.pl

I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W RAWICZU Adres: Wa³y Jaros³awa D¹browskiego 29, 63-900 RAWICZ Telefon: 0 65 546 44 82 www.1lorawicz.pl, e-mail: lo1@powiatrawicki.pl

ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 3 W RAWICZU Adres: ul. Grota Roweckiego 6, 63-900 RAWICZ Telefon: 0 65 545 26 20 www.zs3rawicz.pl, e-mail: lo2@powiatrawicki.pl

ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH W RAWICZU Adres: ul. J. Hallera 12, 63-900 RAWICZ Telefon: 0 65 545 30 72 www.zszrawicz.pl, e-mail: zsz@powiatrawicki.pl

ZESPÓ£ SZKÓ£ SPECJALNYCH W RAWICZU Adres: ul. Grota Roweckiego 9f, 63-900 RAWICZ Telefon: 0 65 546 15 07 www.zss-rawicz.scholaris.pl, e-mail: zss@powiatrawicki.pl

ZESPÓ£ SZKÓ£ ROLNICZYCH W BOJANOWIE Adres: ul. Dworcowa 29, 63-940 BOJANOWO Telefon: 0 65 545 62 31 www.zsrbojanowo.pl, e-mail: zsr@powiatrawicki.pl

CZERWIEC 2008

Nr 4

14

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

POWIATU RAWICKIEGO

ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY


Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 4/2008

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 4/2008

Advertisement