Page 1

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

DWUMIESIĘCZNIK

ISSN 1898-7397

NR 37

XII 2013

W numerze m.in.:

1 Powiatowe debaty społeczne. 1 Informacje Starostwa Powiatowego w Rawiczu. 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu.


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Powiatu Rawickiego najserdeczniejsze życzenia radości, szczęścia wspaniałej i pełnej rodzinnego ciepła atmosfery przy wigilijnym stole, a w nadchodzącym Nowym Roku realizacji marzeń oraz wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego

Wicestarosta

Starosta Rawicki

Piotr Dubicki

Krzysztof Synoracki

Zygmunt Wolny

POWIAT RAWICKI W OBIEKTYWIE

Narodowe Święto Niepodległości (11 XI 2013).

Dąb Samorządów (16 XI 2013).

Jubileusz „Dębioków” (16 XI 2013).

Integracyjne spotkanie mikołajkowe (6 XII 2013).


POWIATOWE DEBATY SPOŁECZNE DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE Pod hasłem „Decydujmy wspólnie” 15 listopada br. w Gimnazjum w Sierakowie została zorganizowana otwarta debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu publicznemu w Po-

wiecie Rawickim. Gospodarzem i jednym z moderatorów dyskusji był Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu Inspektor Krzysztof Nowak. Mogli wziąć w niej udział, zadawać pytania oraz przedstawiać swoje oczekiwania wszyscy mieszkańcy powiatu. Podczas dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, roli i zadań dzielnicowych, działań prewencyjnych oraz zachowania młodzieży. Policja zamierza cyklicznie organizować podobne spotkania, mające w przyszłości pomóc w sprawnej wymianie informacji o istniejących zagrożeniach oraz wypracowaniu metod ich eliminowania.

ROZMAWIALI O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA Przedmiotem debaty zorganizowanej 3 grudnia br. przez Przewodniczącego Rady Powiatu Rawickiego, były zagadnienia związane z konsekwencjami badań geologicznych prowadzonych obecnie na terenie powiatów: rawickiego i gostyńskiego przez spółkę PAK „Górnictwo” z Konina. Dyskusję poprzedziła prezentacja kilku ekspertyz naukowych dotyczących rozwoju rolnictwa, rekultywacji terenów pokopalnianych w Polsce i Niemczech, a także zagrożeń dla

Nr 37

środowiska naturalnego, wynikających z działalności w danym regionie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Podczas konferencji poruszono m.in. kwestie ochrony krajobrazu, planów zagospodarowania przestrzennego, nowoczesnych technologii wydobywczych. Gośćmi specjalnymi byli eksperci w dziedzinie ochrony środowiska i architektury krajobrazu – Profesor Zbigniew Myczkowski z Politechniki Krakowskiej oraz Profesor Michał Mierzejewski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzięli w niej udział także samorządowcy, pracownicy naukowi, członkowie Stowarzyszenia „Nasz Dom” oraz mieszkańcy gmin Krobia, Miejska Górka, Jutrosin i Rawicz.

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO ISSN 1898-7397 Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu; www.powiatrawicki.pl Redagują: Marta Hamielec (redaktor naczelny), Magdalena Jurdeczka, Aneta Mazur, Izabela Sarnowska. Zdjęcia i ilustracje: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Adres redakcji: 63-900 RAWICZ, Rynek 17; e-mail:oredownik@powiatrawicki.pl Oddano do druku: 13 grudnia 2013 r. Skład i druk: Multigraf – Rawicz, ul. Staszica 4, tel. 65 546 23 57, drukarniarawicz@gmail.com Nakład: 1200 egzemplarzy (wydawnictwo bezpłatne). ARCHIWALNE NUMERY „Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego” dostępne są na stronie www.powiatrawicki.pl Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów.

GRUDZIEŃ 2013

3


INFORMACJE STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU INFORMACJE Z SESJI RADY POWIATU

NARADY SAMORZĄDOWCÓW

Podczas październikowej sesji Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 oraz zapoznali się z wynikami sprawdzianów kompetencyjnych, egzaminów przedmiotowych i zawodowych przeprowadzonych w placówkach powiatowych. W bieżącym roku zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach Powiatu Rawickiego była wyższa od średniej krajowej. W porządku obrad znalazła się również informacja o środkach udzielonych przez fundusze poręczeniowe przedsiębiorcom Powiatu Rawickiego od lipca 2012 r. do końca czerwca 2013 r. W tym okresie Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu udzielił 23 poręczenia na łączną kwotę 3 500 000 zł. Ponadto najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat otrzymali Stypendium Starosty za wysokie wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe.

Urząd Miasta i Gminy w Bojanowie był gospodarzem kolejnej cyklicznej narady Starostów, Burmistrzów oraz Wójta Gmin Powiatu Rawickiego. Podczas spotkania w dniu 22 października br. dokonano podsumowania ćwiczeń zespołów reagowania kryzysowego, które odbyły się kilkanaście dni wcześniej na terenie powiatu. Gościnnie w naradzie wzięli udział przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którzy omówili możliwości pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie unijnej, na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na ostatniej w tym roku naradzie samorządowców, która odbyła się 4 grudnia, omówiono przygotowania do przyszłorocznej uroczystości, podczas której uhonorowani zostaną

najaktywniejsi w 2013 r. przedsiębiorcy oraz działacze społeczni z terenu Powiatu Rawickiego. Podsumowano również dwuletni okres funkcjonowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wśród wyróżnionych byli: Emilia Wojtyczka, Marika Kaczmarek i Kamil Dąbrowicz z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, Paula Kusztelak, Barbara Owczarz z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Sławomir Sikora z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Jednym z głównych tematów listopadowej sesji była aktualna sytuacja ekonomiczna Szpitala Powiatowego w Rawiczu. Rada Powiatu jednogłośnie zaakceptowała też plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych na terenie powiatu, a także Program Współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi.

ODZNACZENIA RESORTOWE W tym roku po raz pierwszy obchodzono ogólnopolskie Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Z tej okazji 24 października br. w Poznaniu odbyła się uroczystość, podczas której Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Zdzisław Małkowski wręczyli odznaczenia państwowe osobom cywilnym współpracującym z administracją wojskową na rzecz obronności kraju. W tym gronie znaleźli się pracownicy jednostek samorządowych z Powiatu Rawickiego, m.in. Rafał Sołtysiak z Urzędu Miasta i Gminy Bojanowo, który otrzymał Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju oraz

Uchwały podjęte podczas XXXII i XXXIII Sesji Rady Powiatu Rawickiego dostępne są na stronie internetowej: www.powiatrawicki.pl, w Elektronicznych Zbiorach Aktów Prawnych.

4

Nr 37

GRUDZIEŃ 2013


Robert Kozal ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu, odznaczony Brązowym Medalem.

DBAMY O POCZĄTKUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Po raz kolejny w tym roku Starosta Rawicki oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy spotkali się z osobami, które otrzymały środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej. W październiku 36 początkujących przedsiębiorców uzyskało

mi zostali: Maksymilian Szkudlarek, Julia Łukowska, Oliwia Karkosz, Gabriel Małecki, Amelia Strugała, Kacper Kusztelak, Julia Mikołajczak, Maksymilian Zamelek, Jakub Szpruta, Hanna Kwiatkowska, Damian Jusiel, Damian Poniewiera, Nikodem Łysikowski, Wiktoria Eling, Oktawia Wrońska, Oliwia Stachowska (część plastyczna), a także Karolina Poniecka, Karolina Lisiecka, Adrianna Nowak i Paweł Lisiecki (część fotograficzna).

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Jak co roku, 11 listopada w całej Polsce obchodzona była rocznica odzyskania niepodległości. W Rawiczu święto rozpoczęło się tradycyjnie mszą św. w intencji Ojczyzny, po której delegacje powiatowych i gminnych władz samorządo-

łącznie ok. 500 000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast w grudniu ze środków unijnych na rozwój własnego biznesu 13 osobom przyznano ok. 178 000 zł. Dotacje umożliwią założenie firm, m.in. w branży budowlanej i handlowousługowej.

„PRACA – PASJE, MARZENIA” W ramach obchodów V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod patronatem Ministrów Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji Narodowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu zorganizowała konkurs plastyczno-fotograficzny pod hasłem „Praca – pasje, marzenia. Mój talent”. Uczestniczyli w nim przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Rawickiego, którzy wykonali łącznie 246 prac plastycznych i 9 fotograficznych. Uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono nagrody, odbyło się 30 października br. w rawickim Ratuszu. W poszczególnych kategoriach wiekowych laureata-

Nr 37

wych, służb mundurowych, zakładów pracy, organizacji społecznych i szkół, złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikami Jana Pawła II oraz Żołnierza Polskiego. Uroczyste apele pamięci odbyły się również w Miejskiej Górce, Jutrosinie i Bojanowie. W Gminie Pakosław zorganizowano „Wieczór Niepodległościowy”, którego oprawę słowno-muzyczną przygotował zespół folklorystyczny „Chojnioki”. Oficjalnym obchodom towarzyszyły akademie w szkołach, turniej strzelecki Bractwa Kurkowego, koncert organowy w kościele pw. Andrzeja Boboli w Rawiczu, a także X Rowerowy Rajd Niepodległościowy w Gminie Miejska Górka, na trasę którego wyruszyło około 100 osób.

UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH Kampania promocyjna polskich specjalnych stref ekonomicznych była okazją do zorganizowania konferencji pod

GRUDZIEŃ 2013

5


hasłem „Globalny biznes – lokalne korzyści. Wiemy, jak to robić”. Ekonomiści, samorządowcy z kilku województw, w tym również z Powiatu Rawickiego i przedstawiciele firm działających w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w dniu 12 listopada br. w Wałbrzychu wspólnie omawiali zjawiska związane z oddziaływaniem dużych firm i koncernów przemysłowych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Natomiast 2 grudnia br. w Książu Wielkopolskim dyskutowano o różnych formach pomocy publicznej dla przedsiębiorców, a także o współpracy biznesu z administracją podczas Wielkopolskiego Forum Gospodarczego „Nowe Perspektywy”.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY „Namaluj nasz świat. Niepełnosprawność w oczach dzieci i młodzieży” – to temat tegorocznego konkursu plastycznego, zorganizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze

działających na rzecz promocji kultury w regionie oraz delegacji zaprzyjaźnionych grup artystycznych z południowej Wielkopolski i Podkarpacia. Podczas uroczystości zespół został uhonorowany tytułem oraz statuetką „Zasłużony dla Gminy Rawicz”. Zgromadzeni goście wysłuchali także koncertu „Dębioków”. Zespół Folklorystyczny „Dębioki” powstał w sierpniu 1983 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Dębnie Polskim. Jego założycielką była Elżbieta Musioł, natomiast nieprzerwanie od 1984 r. kierownikiem jest Irena Mikołajczak. W swoim repertuarze grupa ma wielkopolskie piosenki ludowe i obrzędowe, pieśni biesiadne oraz przyśpiewki satyryczne. Uczestniczy w dożynkach, przeglądach, festiwalach, koncertuje gościnnie w różnych regionach kraju, a także jest gospodarzem corocznego przeglądu folklorystycznego „Pod Dębami Śpiewanie”.

DĄB SAMORZĄDÓW W związku z kampanią proekologiczną pn. „Święto Drzewa” 16 listopada br. nad zalewem w Pakosławiu odbyło się spotkanie samorządowców Powiatu Rawickiego i Gminy Pakosław, leśników, myśliwych, pszczelarzy, pracowników instytucji gminnych, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów.

środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Miał on na celu uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, a w szczególności ich rówieśników. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatów: rawickiego, leszczyńskiego, krotoszyńskiego oraz gostyńskiego. Łącznie nadesłano 539 prac, spośród których wyłoniono 9 laureatów. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Martyna Rosik z Bojanowa, Julia Antkowiak z Pakosławia, Anna Michalska z Masłowa. Komisja konkursowa przyznała także 9 nagród specjalnych oraz 40 wyróżnień.

JUBILEUSZ „DĘBIOKÓW” W bieżącym roku jubileusz 30-lecia działalności obchodzi Zespół Folklorystyczny „Dębioki” z Dębna Polskiego. Z tej okazji w dniu 16 listopada w rawickim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala z udziałem jego obecnych i byłych członków, władz samorządowych, przedstawicieli sołectwa, osób

6

Nr 37

Jego zwieńczeniem było posadzenie symbolicznego Dębu Samorządów. Na wiosnę przyszłego roku zaplanowano posadzenie przekazanych przez Nadleśnictwo Piaski sadzonek sosen i brzóz, a podczas kolejnego „Święta Drzewa” – Dębu Myśliwych.

SZANSA DLA RAWICKIEGO SĄDU Podczas prac nad prezydenckim projektem ustawy, regulującym kryteria tworzenia sądów, wprowadzona

GRUDZIEŃ 2013


została poprawka, która zakłada przywrócenie części sądów rejonowych zniesionych 1 stycznia 2013 r. Podstawowym kryterium była liczba mieszkańców powiatu, przekraczająca 50 000 osób oraz minimum 5000 rozstrzyganych rocznie spraw. Opierając się na tych przesłankach Stowarzyszenie Sędziów Polskich przygotowało listę 41 miejscowości, które najprawdopodobniej odzyskają sądy rejonowe. Wśród nich znalazł się Rawicz. Informację tę przekazano podczas spotkania w dniu 25 listopada br. wielkopolskich samorządowców z Posłem Robertem Kropiwnickim – przewodniczącym podkomisji w Sejmie RP do rozpatrywania propozycji prezydenta w sprawie ustroju sądów, w którym uczestniczył m.in. Starosta Rawicki Zygmunt Wolny.

SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU W listopadzie br., przy okazji obchodów 60-lecia istnienia Szkolnego Związku Sportowego uroczyście podsumowano program Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Rawickiego w roku szkolnym 2012/2013. W tym czasie uczniowie lokalnych placówek oświatowych rywalizowali w kilku wybranych dyscyplinach, zgodnie z Regulaminem Ogólnym Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W rankingu wojewódzkim najlepszą spośród lokalnych szkół – 14 lokatę zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu. Ponadto w klasyfikacji 35 wielkopolskich powiatów nasze szkoły podstawowe uplasowały się na 16 miejscu, gimnazja – na 24, a szkoły ponadgimnazjalne na 29 pozycji.

zowało Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu PWP WOES II, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas pobytu w dniach od 27 listopada do 1 grudnia br. w regionie Toskania uczestnikom zaprezentowano „dobre praktyki” stosowane w podmiotach ekonomii społecznej, a także proces tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Spółdzielnie socjalne we Włoszech odgrywają kluczową rolę w planowaniu lokalnej polityki społecznej, zarówno w procesie reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (spółdzielnie typu B), jak również w świadczeniu wszelkich usług społecznych, opiekuńczo-leczniczych, zdrowotnych i edukacyjnych (spółdzielnie typu A). Natomiast konsorcja to organizacje reprezentujące interesy mniejszych spółdzielni socjalnych poprzez bezpośredni udział w przetargach lub negocjowanie z samorządami umów zlecanych.

GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z okazji obchodzonego od 1992 r. pod patronatem ONZ Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował tradycyjne świąteczne spotkanie integracyjne. W rawickim Domu Kultury 5 grudnia br. spotkali się członkowie lokalnych stowarzyszeń, podopieczni ośrodków wsparcia, wolontariusze, a także sponsorzy, samorządowcy i przedstawiciele instytucji na co dzień wspierający działania na rzecz niepełnosprawnych. Podczas jubileuszowego spotkania najbardziej zasłużonych nauczycieli, działaczy, szkoły i instytucje wyróżniono okolicznościowymi medalami. Poseł, Prezes Szkolnego Związku Sportowego – Wojciech Ziemniak oraz Wiceprezes Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” – Edward Strzymiński wręczyli: Medal Indywidualny ZS SZS „Za zasługi w rozwój sportu szkolnego”, Medal 60-lecia ZG SZS, Medale ZS SZS „Przyjaciel Sportu Szkolnego”. Starostwo Powiatowe w Rawiczu i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu otrzymały Zbiorową Odznakę „Za zasługi w rozwój sportu szkolnego”.

WIZYTOWALI SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE Grupa wielkopolskich samorządowców, pracowników socjalnych oraz terapeutów z Domów Pomocy Społecznej, uczestniczyła na przełomie listopada i grudnia br. w wyjeździe studyjnym do Włoch, gdzie miała możliwość zapoznania się z działalnością spółdzielni socjalnych i konsorcjów. Wziął w nim udział również Starosta Rawicki. Wizytę zorgani-

Nr 37

Obchody uświetnił program artystyczny, podczas którego swoje umiejętności taneczne i muzyczne zaprezentowały zespoły ze Środowiskowego Domu Samopomocy, „Zielone Ogórki” z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, chór z Gimnazjum nr 1 w Rawiczu oraz wykonawcy indywidualni.

GRUDZIEŃ 2013

7


MARZENIA DZIECI Organizatorzy i laureaci kolejnego regionalnego konkursu plastycznego – „Mój Świat, Moje Marzenia” spotkali się 9 grudnia br. w rawickim Ratuszu. Spośród 576 nadesłanych prac komisja konkursowa nagrodziła 85 młodych artystów. Przyznane zostały m.in. nagrody specjalne: Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu – Wiktorii Basty, Ewie Sneli i Jakubowi Kwaśniewskiemu; Dyrektora Muzeum Ziemi Rawickiej – Wiktorii Bieńkowskiej; Prezesa Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu – Oliwierowi Nowakowi, Amelii Florczyk, Lidii Kuźnia, a także od prywatnego sponsora – Oli Jankowiak. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, kształtowanie poczucia estetyki oraz doskonalenie sprawności manu-

alnych. Kolorowe i pełne fantazji prace zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w holu Ratusza.

Opracowanie: Zespół Redakcyjny „Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego”.

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ PRACOWNIA DLA PASJONATÓW FIZYKI „Wzorowy uczeń” to projekt unijny, dzięki któremu zmodernizowano pracownię fizyczną w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu. Została ona tak zaprojektowana, aby można było w niej wykonywać doświadczenia, prowadzić zajęcia lekcyjne z fizyki z wykorzystaniem multimediów

70 osób, od których pobrano ok. 25 litrów krwi. Ponadto troje uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych zgłosiło się do banku dawców szpiku.

SZKOŁY UNESCO ŚWIĘTUJĄ 60-LECIE I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu należy do Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, która w tym roku obchodzi 60-lecie działalności. Aktualnie w realizacji programów edukacyjnych tej organizacji uczestniczy ok. 9600 instytucji oświatowych ze 180 krajów, w tym 102 placówki z Polski. Szkoły stowarzyszone są zobowiązane do realizacji projektów związanych z edukacją globalną i międzykulturową, prawami człowieka, ochroną dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego. Tym zagadnieniom była poświęcona konferencja jubileuszowa, zorganizowana w dniach 25 – 26 października br. w Warszawie przez Polski Komitet ds. UNESCO. Rawickie liceum reprezentowały: Natasza Kopczyńska-Flasza –

i tablicy interaktywnej. Podczas uroczystego otwarcia pracowni uczniowie klas o profilu matematyczno-fizycznym wysłuchali wykładu „O fizyce w skali nano słów kilka”, wygłoszonego przez Profesora Grzegorza Sęka. Jest on absolwentem rawickiego liceum, a obecnie pracownikiem naukowym Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej.

KREW – DAREM ŻYCIA Od kilku lat uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa. W październiku i listopadzie br. przeprowadzono zbiórki krwi w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu oraz Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. W obydwóch placówkach chęć udziału w kampanii zadeklarowało

8

Nr 37

nauczycielka języka niemieckiego oraz Justyna MalepszaWęcłaś – nauczycielka biologii. W listopadzie br., także pod patronatem UNESCO, obchodzono ogólnopolski Tydzień Edukacji Globalnej. Z tej okazji licealiści z Rawicza przeprowadzili szkolną kampanię informacyjno-edukacyjną na temat relacji międzykulturowych, tolerancji i stereotypów społecznych, połączoną z pokazami filmowymi promującymi ideę Wolontariatu Europejskiego.

GRUDZIEŃ 2013


STAŻ NA PROMIE Dwutygodniowy staż na promie morskim odbyły uczennice Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, kształcące się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Stażystki uczyły się od najlepszych kucharzy, kelnerów oraz innych pracowników obsługi, a także praktykowały m.in. w recepcji, kafeterii, sklepie i barze. Mogły również rozwinąć

umiejętności językowe podczas codziennych konwersacji w języku angielskim. Nabyte doświadczenia z pewnością ułatwią im start zawodowy na europejskim rynku pracy.

MŁODZI ADEPCI PRAWA W ramach ogólnopolskiego programu „Edukacja Prawna Młodzieży”, 19 listopada br. w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu odbyły się lekcje prawa. Podczas zajęć prowadzonych przez Marcina Radwana – Sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu – uczniowie zapoznali się z praktycznymi aspektami edukacji prawnej oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Młodzieży, zakwalifikowano 7 szkół z Polski i taką samą liczbę szkół z Niemiec. Program pobytu obejmował prezentację macierzystych placówek, wymianę doświadczeń, warsztaty związane tematycznie z zagadnieniami edukacji międzykulturowej. Udział w spotkaniu przedstawiciela rawickiego liceum zaowocował znalezieniem szkoły partnerskiej. Obecnie trwają rozmowy dotyczące kierunków współpracy i terminów wymiany młodzieży pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, a St.-Ursula-Gymnasium w Attendorn (Nadrenia Północna – Westfalia). Podejmowane działania mają na celu integrację młodych ludzi z Polski i Niemiec, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, a także przełamywanie barier międzykulturowych.

STYPENDYSTKI PREMIERA 22 listopada br. w auli poznańskiej Akademii Muzycznej najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych

NOWE PERSPEKTYWY WYMIANY MŁODZIEŻY W listopadzie br. we Vlotho w Niemczech zorganizowano polsko-niemiecką giełdę partnerską, w której uczestniczyła Izabela Komisarska – nauczycielka języka niemieckiego I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. Do udziału w seminarium, przygotowanym przez Ogólnoeuropejskie Centrum Kształcenia we Vlotho oraz Polsko-Niemiecką Współpracę

Nr 37

GRUDZIEŃ 2013

9


z województwa wielkopolskiego wręczono Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W gronie najlepszych znalazły się uczennice: Anna Kapała z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu oraz Julita Frankowiak z Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu, które otrzymały stypendium z rąk Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Elżbiety Walkowiak.

„SOWA MATEMATYCZNA” „Sowa Matematyczna” to Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotów Ścisłych, której główną ideą jest popularyzacja nauki matematyki, wsparcie przygotowań uczniów do egzaminów kompetencyjnych i maturalnych, a także sprawdzenie umiejętności organizacji pracy w grupie, ponieważ częściowo ma ona formułę rywalizacji drużynowej. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpili uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu. W dniu 25 listopada br. reprezentanci wszystkich klas zmierzyli się z zadaniami o różnym stopniu trudności.

„UŻYJ WYOBRAŹNI” I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu realizuje projekt profilaktyczny pod hasłem „Użyj wyobraźni – odpowiedzialność młodego kierowcy”. Jego celem jest ograniczenie

zentowali m.in. analizę statystyk wypadków drogowych, omówili zależność pomiędzy drogą hamowania, a prędkością pojazdu. Zwrócili uwagę na problem prowadzenia auta pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Podkreślili również konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności kierowania pojazdem. Zgodnie z nowymi przepisami kierowcy w przedziale wiekowym 18 – 24 lata zostaną objęci dwuletnim okresem próbnym, w ramach którego będą zobowiązani odbyć teoretyczny kurs dokształcający oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

EUROPEJSKIE LEKCJE Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kilku powiatowych szkołach przeprowadzono „lekcje europejskie”. Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Funduszami Europejskimi oraz zaprezentowanie projektów, które zostały zrealizowane dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu w latach 2007 – 2013, również w Powiecie Rawickim. Spotkania w szkołach były także formą edukacji obywatelskiej i służyły podniesieniu świadomości uczniów w zakresie wykorzystywania środków unijnych. Podczas lekcji w przystępny sposób przekazano młodzieży wiedzę na temat eurofunduszy. Dowiedziała się ona również, jakie korzyści płyną z członkostwa we wspólnocie. „Lekcje europejskie” prowadzili konsultanci z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Leszna. Odbyły się one w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół Zawodowych i I Liceum Ogólnokształcącym.

liczby wypadków i zdarzeń drogowych, powodowanych przez młodych kierowców, którzy często stwarzają poważne zagrożenia, zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu. W listopadzie br. odbył się cykl spotkań licealistów z rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu – Beatą Jarczewską, aspirantem Waldemarem Łańczakiem oraz instruktorem jazdy – Rafałem Kowalskim. Uczniowie wysłuchali informacji na temat zasad bezpieczeństwa na drodze oraz obejrzeli materiał zdjęciowy przestrzegający przed skutkami szybkiej i brawurowej jazdy. Prelegenci zapreOpracowanie: Zespół Redakcyjny „Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego”, na podstawie informacji udostępnionych przez I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.

10

Nr 37

GRUDZIEŃ 2013


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RAWICZU Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu zapewnia najmłodszym mieszkańcom Powiatu Rawickiego, uczniom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz wychowawczych. Placówka funkcjonuje od 1973 r. (pierwotnie jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa), mieści się obecnie w zabytkowym budynku przy ul. Kopernika. Funkcję jej dyrektora od 2006 r. pełni Ewa Latusek. W skład zespołu wchodzą wysokiej klasy specjaliści: psycholodzy, socjolog, psychoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi oraz pedagodzy, posiadający kwalifikacje m.in. w zakresie surdopedagogiki (terapii osób z wadami słuchu), oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania rozwoju. OFERTA PORADNI obejmuje rzetelną diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, treningi kształtujące umiejętności efektywnego uczenia się i skutecznego komunikowania, organizację zajęć z zakresu psychoedukacji, a także doradztwo zawodowe. Szeroko pojęta pomoc psychologiczno-pedagogiczna to: • działania diagnostyczne i terapeutyczne, adresowane do dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, m.in. osób z autyzmem, dysleksją, niesłyszących lub słabosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle chorych i wymagających kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania lub toku nauki, wykazujących zachowania dysfunkcyjne, stany lękowe, problemy z poprawną mową; • działania profilaktyczne, skierowane przede wszystkim do młodych ludzi zagrożonych uzależnieniami, przemocą, bądź wykluczeniem społecznym, wykazujących agresję, mających trudności w budowaniu prawidłowych więzi emocjonalnych i relacji społecznych; • działania konsultacyjno-doradcze, obejmujące przede wszystkim poradnictwo zawodowe, diagnozowanie predyspozycji, pomoc w wyborze kierunku kształcenia, treningi autoprezentacji.

Pracownicy Poradni realizują PROGRAMY: - powszechnych, nieodpłatnych, profilaktycznych badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy, przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, a także w ramach udziału w akcji Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych; - w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, m.in. „Przeciw przemocy w grupie rówieśniczej”, „Stop uzależnieniom”, „Przeciw uzależnieniom – jak mówić nie”, „Bezpieczne dziecko”; - terapeutyczne: dla uczniów z dysortografią, mających trudności w nauce czytania, zaburzenia emocjonalne – m.in. prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej; - „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, mający na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych, lepszego porozumiewania się z dzieckiem, motywowania do nauki, rozwiązywania konfliktów.

W Poradni od 2009 r. działa jedyny w Wielkopolsce klub „J” osób jąkających się.

DO ZADAŃ Poradni należy również współpraca z wszystkimi lokalnymi instytucjami oświatowymi – szczególnie poprzez prowadzenie konsultacji na terenie szkół (dostępnych zarówno dla uczniów, jak i rodziców), merytoryczną pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w konkretnych przypadkach, organizowanie grup wsparcia i szkoleń dla pedagogów szkolnych, zajęć warsztatowych dla uczniów, indywidualnych lub grupowych spotkań z psychologami, kampanii promujących zdrowy styl życia. Terapeuci Poradni posiadają także kwalifikacje do prowadzenia mediacji i interwencji kryzysowej w szkołach.

Nr 37

GRUDZIEŃ 2013

11


Organizowane są także CYKLICZNE KONFERENCJE metodyczne o zasięgu lokalnym i regionalnym. W 2012 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe pod hasłem „Zrozumieć dysleksję”, poświęcone zagadnieniom związanym m.in. z dia-

Polski Związek Logopedów. Zespoły Orzekające działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydają ORZECZENIA o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Objęcie pomocą dziecka wymaga pisemnego wniosku rodziców lub opiekunów. Natomiast uczniom pełnoletnim pomoc jest udzielana na ich wniosek.

gnozowaniem i terapią tego zaburzenia, a także dostosowaniem metod nauczania do potrzeb dzieci dyslektycznych. W roku bieżącym zorganizowano w Rawiczu dwie konferencje logopedów. Podczas narady w lutym br. powołany został Powiatowy Zespół Samokształceniowy Logopedów. Natomiast tematem

przewodnim konferencji październikowej było „Wspieranie rozwoju mowy małego dziecka”. Wzięły w niej udział 72 osoby – oprócz logopedów i pedagogów specjalizujących się w terapii zaburzeń mowy, także dyrektorzy szkół oraz nauczyciele. Honorowy patronat nad tym spotkaniem objął

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu ul. Kopernika 4 63 – 900 Rawicz e-mail: ppp@powiatrawicki.pl www.poradniarawicz.pl 12

Nr 37

GRUDZIEŃ 2013


SZLAK WALK POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH O RAWICZ W grudniu br. przypada 95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, natomiast na początku stycznia 2014 r. minie również 95 lat od daty rozpoczęcia walk wyzwoleńczych na ziemi rawickiej. Jedną z form upamiętnienia tych wyjątkowych w historii naszego regionu wydarzeń, a także miejsc z nimi związanych stanowi turystyczny „Szlak Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz”. Jest to jedna z najdłuższych tras wycieczkowych w Powiecie Rawickim (licząca ok. 45 km) i w całości wytyczona na jego terenie. Ma charakter szlaku turystyczno-kulturowego, znaczenie zarówno rekreacyjne, jak i poznawczo-edukacyjne. Turyści, a wśród nich m.in. uczestnicy organizowanych cyklicznie rajdów „śladami powstańców”, poruszają się tutaj w przestrzeni historycznej, odwiedzając miejsca pamięci narodowej, miejscowości, o które w 1919 r. toczono zacięte walki i które stanowiły punkty strategiczne na powstańczej mapie południowej Wielkopolski. Umowny początek szlaku – oznaczonego w terenie kolorem czerwonym – znajduje się w podrawickim Szymanowie, przy przystanku autobusowym w pobliżu budynku dawnej szkoły. Stamtąd prowadzi w kierunku południowo-wschodnim przez Dębno Polskie i obok przysiółka Krystynki (niegdyś folwarku leśnego) do Zielonej Wsi, blisko linii, do której na początku lutego 1919 r. dotarła ofensywa powstańcza podczas I i II tzw. „bitwy rawickiej”. Wówczas żadna z prób opanowania Rawicza nie powiodła się, zarówno z powodu przewagi militarnej sił niemieckich, jak i własnych błędów taktycznych powstańców. Małe oddziały powstańcze wkroczyły co prawda do Szymanowa i Dębna, ale wkrótce musiały wycofać się z tych miejscowości na pozycje wyjściowe w okolicy Słupi Kapitulnej. W Zielonej Wsi Szkoła Podstawowa nosi obecnie imię Powstańców Wielkopolskich. Natomiast na terenie przy kościele parafialnym pw. Św. Floriana od lat dwudziestych XX w. usytuowany jest okazały pomnik z figurą Chrystusa

Nr 37

dźwigającego krzyż – dedykowany poległym „bohaterom w walce z Niemcami o niepodległość dnia 10. II 1919 r.” Umieszczona na cokole data upamiętnia jedną z najcięższych i najbardziej krwawych bitew na terenie powiatu rawickiego, stoczoną przez powstańców pomiędzy Słupią Kapitulną, Stwolnem, Zieloną Wsią i Wydawami. Trzy ostatnie z wymienionych miejscowości znalazły się wówczas przejściowo w rękach niemieckich, w związku z czym bardzo ucierpiała przebywająca w nich ludność cywilna. Ponadto zdewastowany został kościół w Zielonej Wsi. Kolejnym przystankiem na szlaku jest Słupia Kapitulna. W trakcie powstania kilkakrotnie tę miejscowość zaatakowali Niemcy, podczas działań rabunkowych – 14 stycznia i 10 lutego 1919 r. Z kolei powstańcy w pobliżu Słupi zestrzelili niewielki niemiecki samolot zwiadowczy, a jego pilota wzięli do niewoli (4 lutego). Na ścianie frontowej miejscowego kościoła umieszczona jest kamienna tablica z nazwiskami parafian poległych w powstaniu: zabitego przez Grenzschutz proboszcza Juliusza Śledzińskiego, czworga ofiar cywilnych – dzieci – Leona Leciejewskiego, Jana Umławskiego, Tomasza Marzęckiego i Agnieszki Radzińskiej, powstańców – Stanisława Kamińskiego, Wiktora Dudziaka, Jana Świątkiewicza, Władysława Filipowicza, Leona Kiałki, Stanisława Tyczyńskiego, Stanisława Sierakowskiego, a także straconego przez hitlerowców w 1941 r. dowódcy kompanii słupskiej – porucznika Stanisława Węcłasia. Z Słupi szlak prowadzi do Golejewa i Golejewka – drugiego, obok Miejskiej Górki, najważniejszego ośrodka powstańczego na ziemi rawickiej. Tam swoją siedzibę miał przewodniczący Powiatowej Rady Ludowej ks. Zdzisław Zakrzewski. Na terenie administrowanej przez niego parafii już pod koniec 1918 r. odbywały się tajne narady związane z przygotowaniami Polaków do przejęcia struktur lokalnej władzy, a od początku stycznia 1919 r. gromadzili się ochotnicy, zasilający szeregi m.in. plutonu golejewskiego. Już po rozpoczęciu walk funkcjonował tam niewielki szpital polowy – tzw. rewir sanitarny, uruchomiony ze środków finansowych rodziny Czarneckich. Na szczególną uwagę turystów odwiedzających miejsca pamięci narodowej zasługuje pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego, wzniesiony już w 1919 r. w sąsiedztwie neobarokowego kościoła pw. Wszystkich Świętych. Przedstawia on grupę pasyjną, umieszczoną na wysokim cokole, po bokach którego na marmurowych tablicach widnieje 128 nazwisk poległych parafian oraz bardzo interesująca wierszowana inskrypcja: Najdroższym Ojcom, Mężom, Synom i Braciom, / którzy

GRUDZIEŃ 2013

13


z parafii Golejewko życie w ofierze oddali / w pięcioletnich zapasach światowych o wyzwolenie ludów / z przemocy bezprawia i którzy wskrzesili tym samym / własną swoją ojczyznę do nowego życia, mocy i chwały / ginąc od r. 1914 do 1919 na polach / Francji, Belgii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Turcji, / Austrii, Włoch, Serbii, Bułgarii, na morzu szerokim, / w lazaretach tych kraji i Anglii. Wdzięczne dzieci, żony, / rodzice, rodzeństwo i współparafianie / wraz ze swym duszpasterzem! / Pani! toż wszystkie ojców naszych winy / Już śmiercią swoją okupiły syny! / A więc im powiedz: „Was umieszczę w chwale, / Kraj wasz ku morzu rościelę wspaniale / a dzieci wasze do jednego stołu sproszę pospołu.” / Cześć, cześć i chwała niech będzie popiołom / W proch, w proch, w pokorę giąć się naszym czołom! / Nie darmo się stało takie krwi wylanie… / Chwała Tobie Panie! z Rawiczem, toczyły się walki do połowy lutego 1919 r., ze zmiennym powodzeniem dla powstańców. W wyniku niemieckiego ostrzału artyleryjskiego ucierpiały wówczas m.in. obiekty klasztoru franciszkanów w Karolinkach.

Kontynuując wędrówkę śladami powstańców wielkopolskich, z Golejewka przez Chojno i Niemarzyn docieramy do Miejskiej Górki – nieformalnej „stolicy” powstania w naszym regionie i pierwszej miejscowości, w której już 5 stycznia 1919 r. Polacy wystąpili przeciwko lokalnej niemieckiej administracji – odbył się wówczas protest przed magistratem przeciwko wywozowi towarów (węgla, cukru i buraków) z cukrowni. Władzę w ręce polskie przejęto 6 stycznia, zwalniając niemieckich urzędników i powołując polskich obywateli na stanowiska w magistracie. Tutaj rozpoczęło się powstanie, funkcjonował jego sztab, zaplecze aprowizacyjno-sanitarne, szpital polowy nazywany „Domem Chorych”, tu formowano oddziały Straży Ludowej i I Pułku Piechoty na Powiat Rawicki pod komendą Ignacego Buszy. Na miejskogóreckim cmentarzu parafialnym znajduje się zbiorowa mogiła z ciałami 18 poległych powstańców, ozdobiona krzyżem i charakterystyczną płaskorzeźbą przedstawiającą orła wspartego na lufie armatniej. Lufa z kulami to symbol wojny światowej, natomiast wzbijający się do lotu orzeł – nowe wezwanie Polaków do walki o niepodległość ojczyzny. W bieżącym roku pomnik został odrestaurowany. Natomiast w centrum miasta na Placu 700-lecia w 1984 r. odsłonięto kamienny obelisk upamiętniający jubileusz 700 lat Miejskiej Górki, z tablicą informującą o miejscu, gdzie „… stał dom, z którego w dniu 6 stycznia 1919 wyruszył pierwszy oddział Powstańców Wielkopolskich do walki z Niemcami o oswobodzenie Ojczyzny”. Na przedmieściach Miejskiej Górki i Sarnowy, przede wszystkim przy linii kolejowej łączącej te miejscowości

14

Nr 37

Ostatni fragment szlaku ponownie przebiega w pobliżu linii ofensywy wojsk powstańczych walczących w dniach od 3 do 6 lutego 1919 r. o Rawicz, tym razem na odcinku północnowschodnim. Wytyczony został pomiędzy Sarnową, Sarnówką, Łaszczynem (należącym wówczas do rodziny komisarza Straży Ludowej w powiecie rawickim – Władysława Sczanieckiego), Konarzewem, Dąbrówką i Izbicami, gdzie kończy się przy przystanku autobusowym.

GRUDZIEŃ 2013

(oprac. MH)


„Praca – pasje, marzenia. Mój talent”

Autor zdjęć prac dzieci: Marta Bardzińska


DAWNY KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM ŚW. WALENTEGO W PAKOSŁAWIU Wizytacja z 1667 r. przedstawia nam następujący obraz kościoła i życia parafii: kościół parafialny nosił wezwanie świętego Walentego kapłana i męczennika, wystawiony był z drewna i posiadał znaki konsekracji (tzw. zacheuszki). Święto patronalne przypadało na najbliższą niedzielę po Wszystkich Świętych. Kolatorami z prawem patronatu byli dziedzice Pakosławia. Wizytujący stwierdził, iż dach kościoła był w dobrym stanie, a wewnątrz były zawieszone „starożytne tabliczki malowane”. Posadzka wykonana została z cegły palonej, wymagała reperacji. Świątynia miała dwa duże okna, wychodzące na południe i na wschód. Sąsiadujący z nią cmentarz był dość rozległy, jego ogrodzenie wymagało naprawy. W osobnej części tego cmentarza znajdowało się ossarium (kostnica). Zakrystia była usytuowana od strony północnej, „drewniana z dwoma oknami, dającymi dość światła”. Pośrodku nawy głównej kościoła dawnym zwyczajem umieszczone było cyborium – drewniane, dawnej roboty, na którym stała puszka (pixis), srebrna, pozłacana z Najświętszym Sakramentem. Także wewnątrz obiektu stało drewniane baptysterium, czyli chrzcielnica. W zakrystii w wazie przechowywano oleje święte. Metryka chrztów obejmowała dwa wolumeny: pierwsza księga od 27 stycznia 1602 r. do 23 października 1661 r., druga od 15 stycznia 1662 r. do 2 października 1667 r. W świątyni były trzy ołtarze: wielki – wykonanyz drewna, nosił wezwanie NMP; drugi usytuowany po stronie ewangelii, w którym znajdowała się rzeźba patrona ołtarza – św. Walentego, poświęcona, z dwiema srebrnymi tabliczkami; trzeci ołtarz pod wezwaniem św. Barbary, umieszczony był po stronie epistoły. Proboszczem kościoła był wówczas Wawrzyniec Gabrycki, ustanowiony 6 listopada 1648 r. Szczegółowy opis świątyni i jej wnętrza pozostawił nam po swej wizytacji z dnia 14 lutego 1780 r. ks. Glaubicz-Rokossowski, a 78 lat później ks. Franciszek Ksawery Płachciński (opis z dnia 28 września 1859 r.): Kościół Parafialny w Pakosławiu pod tytułem św. Walentego Męczennika z drzewa wystawiony w Słupy i reglonkę – gliną wylepiony, w Prezbiterium zaś w Węgieł zewnętrz heblowanemi deskami wokoło ozdobnie obity. Szczudłami pokryty. […] Długość tego kościoła wynosi 28 łokci i tyleż wszerz – struktura iego iest w krzyż i tak akuratna, iż szerokość wyrównywa długości. Na zachodniey stronie ma Wieżę podobnież iak i kościół wystawioną – w którey znajduje się Sygnarek mały. […] Kościół ma wygodne wniście od zachodu wielkiemi wrotami a od południa drzwiami przez przysionek i Zakrystią – ma dobre zamknięcia– drzwi 5 drewniane ale mocne, posadzka z desek dobra – okien 17 także dobre. Ołtarzów iest 5. […] Ciała zmarłych kolatorów chowane bywają w kościele, chociaż niemasz sklepu murowanego – to iednak, gdy się taki wypadek wydarzy, to się odrywa podłoga, muruje się grób w ziemi, gewelbuie się i przybiia się podłoga […]. Patronem kościoła parafialnego w Pakosławiu był (i jest) św. Walenty, kapłan i męczennik. W dawnej świątyni znajdowała się figura tegoż świętego (ta sama, która jest w obecnej świątyni), rzeźbiona w drewnie przez nieznanego artystę ludowego. Wykonana została w stylu późnogotyckim, być może w 1523 r. Najstarsze akta wizytacyjne wspominają o niej jako o figurze cudownej: Figura S. Valentini m. miraculosa. Cześć oddawana patronowi kościoła była zawsze wielka. Odpusty ku czci św. Walentego odprawiano w jego wspomnienie liturgiczne, tj. 14 lutego. Od czasu zakończenia I wojny światowej (11 listopada 1918 r.) odpust przypada w pierwszą niedzielę po 14 lutego. W dawniejszych czasach w dniu św. Walentego składano len wytarty na jego ołtarzu. Dzisiaj ten piękny zwyczaj już zanikł: Opowiadali starzy parafianie, co słyszeli z ust swoich dziadków, a nie rodziców, że św. Walenty miał się ukazać za wioską Pakosław – Góry idący ku wiosce Sowy. W tym miejscu, gdzie stanął, zatrzymać się miała zaraza nękająca Pakosław i sąsiednie rejony. Wprawdzie o tym wydarzeniu milczą akta parafialne, lecz pośrednim dowodem prawdziwości tej legendy może być fakt uznania za cudowną figury św. Walentego. Tak w starym kościele, jak i w nowym, św. Walenty jest zwrócony twarzą ku Sowom. W kościele pakosławskim znajdowały się również dwa pacyfikały, krzyże z relikwiami św. Walentego: większy, późnorenesansowy, srebrny, częściowo złocony, pochodzący z początku XVII w.; mniejszy, posrebrzany – dar hr. Anny z Mielżyńskich Czarneckiej, kolatorki w 1870 r. Zawiera on poświadczenie prawdziwości znajdujących się w nim relikwii św. Walentego, wystawione w roku 1869 w Rzymie, skąd relikwie były przywiezione. Okres blisko dwustu lat, gdy z Pakosławiem związani byli Zakrzewscy, pozostawił po sobie nieco pamiątek w różnej postaci. Najbardziej trwałe i widoczne są epitafia i portrety trumienne. Dr Romuald Krzyżosiak Autor zdjęć: Krystyna Konieczna

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 37/2013

Advertisement