Page 1

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

DWUMIESIĘCZNIK

ISSN 1898-7397

NR 26

II 2012

Laury Przedsiębiorczości i Gala Społeczno-Kulturalna Powiatu Rawickiego

W numerze m.in.: Informacje Starostwa Powiatowego w Rawiczu. 92 Rocznica przyłączenia Powiatu Rawickiego do Polski. Dyżury wolontariatu prawnego w roku 2012. Kościół w Sarnowie.


POWIAT RAWICKI W OBIEKTYWIE

Zbiornik w Jutrosinie (14 XII 2011).

Dzień Patrona (12 I 2012).

Z wizytą u Ministra Sprawiedliwości (12 I 2012).

92 Rocznica przyłączenia Powiatu Rawickiego do Polski (17 I 2012).

92 Rocznica przyłączenia Powiatu Rawickiego do Polski (17 I 2012). Najlepszy cukiernik i piekarz (19 I 2012).

Pierwsze lodowisko w powiecie (31 I 2012).

Hit Regionów 2011 (12 II 2012).


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

SAMORZĄDOWE NAGRODY ROZDANE W dniu 10 lutego br. w Domu Kultury w Rawiczu odbyła się uroczystość Laury Przedsiębiorczości i Gala SpołecznoKulturalna Powiatu Rawickiego. Wzięli w niej udział samorządowcy Gmin i Powiatu Rawickiego, przedstawiciele środowisk gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a także zaproszeni goście. Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień osobom i firmom, które w roku 2011 odniosły znaczący sukces gospodarczy, działali na niwie społecznej oraz przyczynili się do rozwoju kultury i popularyzacji sportu w Powiecie Rawickim. Podczas Gali wręczono wyróżnienia „Działacz Społeczny Roku”, „Mecenas Kultury” oraz Certyfikaty „Laur Przedsiębiorczości”. Ponadto po raz kolejny za wybitne osiągnięcia w sferze artystycznej przyznano Kryształową Kulę.

Mariusza Grzywaczewskiego z Jutrosina, - Zakład Stolarski Tomasza Lisa z Domaradzic, z Gminy Miejska Górka - Pan Jan Lipczyński właściciel Ośrodka Jeździeckiego „ANNOPOL”, - Pan Eugeniusz Andrzejczak Dyrektor Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Dłoni, z Gminy Pakosław - Pan Daniel Krzyżosiak właściciel Przedsiębiorstwa Produ-

kcyjno Handlowo Usługowego „Bart-Pol” z Pakosławia, - Gimnazjum Gminne z Pakosławia, z Gminy Rawicz - Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST Oddział w Rawiczu przy Zakładzie Karnym w Rawiczu, - Firma RAWIBOX S.A., - Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o. w Rawiczu. „Laur Przedsiębiorczości” otrzymali: z Gminy Bojanowo - Pan Kamil Klupś właściciel firmy KK Service z siedzibą w Golinie Wielkiej, - Pan Jarosław Mansfeld właściciel Firmy Handlowo Usługowej „ARKA” z Bojanowa, z Gminy Jutrosin - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MARBUD”

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO ISSN 1898-7397 Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu; www.powiatrawicki.pl Redagują: Janusz Hamielec (redaktor naczelny), Joanna Balcer, Magdalena Jurdeczka, Aneta Mazur, Izabela Sarnowska. Zdjęcia i ilustracje: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Adres redakcji: 63-900 RAWICZ, Rynek 17; e-mail: oredownik@powiatrawicki.pl Oddano do druku: 20 lutego 2012 r. Skład i druk: Multigraf – Rawicz, ul. Staszica 4, tel. 65 546 23 57, drukarniarawicz@gmail.com Nakład: 1200 egzemplarzy (wydawnictwo bezpłatne). ARCHIWALNE NUMERY „Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego” dostępne są na stronie www.powiatrawicki.pl

Nr 26

LUTY 2012

3


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY Tytuł „Działacz Społeczny Roku” przyznano: z Gminy Bojanowo - Zespołowi Regionalnemu „Gołaszyniacy” z Gołaszyna, z Gminy Jutrosin - Stowarzyszeniu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z Jutrosina, z Gminy Miejska Górka - Panu Zdzisławowi Musioł, - Panu Andrzejowi Hajduckiemu, z Gminy Pakosław - Panu Hubertowi Wojtkowskiemu, z Gminy Rawicz - Panu Grzegorzowi Janiczakowi, - Panu Ryszardowi Kapłonowi, - Panu Walerianowi Stankowi, - Panu Wacławowi Szymczakowi. Tytuł „Mecenas Kultury” przyznano: z Gminy Bojanowo - Państwu Marianowi i Elżbiecie Frankiewicz, z Gminy Jutrosin - Pani Bognie Dudzie - Jankowiak - Prezesowi Fundacji PKM DUDA im. Maksymiliana DUDA z Grąbkowa, z Gminy Miejska Górka

POWIATU RAWICKIEGO - Pani Wiesławie Nowakowskiej, z Gminy Pakosław - Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Dworecki z Golejewa, z Gminy Rawicz - Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. z siedzibą w Warszawie, - Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Uhonorowane osoby i firmy zostały rekomendowane przez włodarzy gmin Powiatu Rawickiego. Zarząd Powiatu Rawickiego wyróżnił Tytułem „Działacz Społeczny Roku” Panią Renatę Błaszczyszyn Przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, a Tytułem „Mecenas Kultury” Pana Eugeniusza Andrzejczaka Dyrektora Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Dłoń Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nagrodę Miasta i Gminy Rawicz za wybitne osiągnięcia w sferze artystycznej „Kryształową Kulę” otrzymał Pan Andrzej Walus. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Smart Big Band z Miejskiej Górki i Kabaretu „Pod Spodem” z Poznania.

INFORMACJE STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU SESJE RADY POWIATU RAWICKIEGO W dniu 15 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się XIII nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której podjęto uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.

Natomiast na XIV Sesji Rady Powiatu Rawickiego w dniu 28 grudnia br. Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rawickiego na 2012 rok i ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych. Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między-

4

Nr 26

sesyjnym. W dniu 26 stycznia br. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Rawickiego, na której wprowadzono zmiany w Powiatowym Programie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013 oraz określono tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwały podjęte podczas XIII, XIV i XV Sesji Rady Powiatu Rawickiego dostępne są na stronie internetowej: www.bip.powiatrawicki.pl.

LUTY 2012


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

KONFERENCJA PRASOWA STAROSTY

KOLEJNY ZBIORNIK W POWIECIE

W dniu 13 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyła się konferencja prasowa. Podczas spotkania z lokalnymi mediami Starosta Rawicki Pan Zygmunt Wolny

W dniu 14 grudnia 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie zbiornika wodnego w Jutrosinie. Wzięli w nim udział przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń

omówił najważniejsze inwestycje zrealizowane przez powiat w 2011 roku. Natomiast Wicestarosta Pan Krzysztof Synoracki poinformował o uzyskaniu przez Powiat Rawicki Certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” oraz o przyznanych w roku ubiegłym stypendiach uczniom powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Zapoznał też dziennikarzy ze stanem zaawansowania prac przy budynku powojskowym.

KOLEJNE INWESTYCJE W I LICEUM W grudniu 2011 r. zakończył się pierwszy etap remontu małej sali gimnastycznej przylegającej do nowo wybudowanego obiektu sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu. Zakres prac remontowych obejmował wymianę istniejącego pokrycia dachu wraz z niezbędnymi pracami dekarsko-murarskimi bez naruszenia jego zabytkowej struktury. Całkowity koszt robót wyniósł 82 296,80 zł. Na początku br. oddany został do użytku nowy parking, który służyć będzie pracownikom szkoły, młodzieży oraz osobom korzystającym z sali sportowej.

Wodnych w Poznaniu oraz Gmin i Powiatu Rawickiego. Po symbolicznym przecięciu wstęgi uczestnicy spotkania obejrzeli nową inwestycję. Następnie w Domu Kultury w Jutrosinie wyświetlono prezentację multimedialną ukazującą kolejne etapy powstawania zbiornika.

WŁASNY BIZNES W dniu 23 grudnia 2011 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu Starosta Pan Zygmunt Wolny spotkał się z osobami, które z Funduszu Pracy otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej. Dzięki uzyskanemu wsparciu bezrobotni zarejestrowani dotychczas w Urzędzie Pracy będą mogli rozpocząć prowadzenie własnej firmy m.in w branżach: krawieckiej, stolarskiej, fryzjerskiej, kosmetycznej, ogólnobudowlanej oraz jako agenci i pośrednicy ubezpieczeniowi.

NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu wzbogaciło bazę metodyczną szkoły o nową pracownię komputerową.

Nr 26

LUTY 2012

5


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO gotowanego przez uczniów Technikum Żywienia. Odbył się także charytatywny mecz siatkówki „nauczyciele kontra uczniowie”. Po zaciętej walce zwyciężyła drużyna nauczycieli, wygrywając 2:1. W przerwach między setami uczennice szkoły zaprezentowały specjalny układ taneczny. Zebrane przez młodzież środki w kwocie 1 020,00 zł zasiliły konto rawickiego sztabu WOŚP.

DRUŻYNA SZPIKU W dniu 5 stycznia br. w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu odbyła się prelekcja Pani Marii Homan poświęcona problematyce przeszczepu szpiku kostnego w Polsce. Prelegentka jest członkiem Drużyny Szpiku, którą tworzą wolonWyposażenie pracowni odpowiada aktualnym trendom na rynku informatycznym. Wysokie parametry sprzętu wraz z zainstalowanym oprogramowaniem pozwolą na poszerzenie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności przez uczniów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W dniach od 4 do 5 stycznia br. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu aktywnie uczestniczyli w XX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na terenie szkoły przeprowadzono kwestę pieniężną oraz sprzedaż ciasta przy-

tariusze bezinteresownie i z potrzeby serca działający na rzecz osób chorych na nowotwory krwi. W skład drużyny wchodzą zarówno znani sportowcy, aktorzy, piosenkarze, jak również osoby z życia publicznego. Podczas prelekcji młodzież obejrzała interesujące filmy i teledyski oraz zapoznała się z ideą pozyskiwania dawców do przeszczepu szpiku kostnego.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKEGO W dniu 10 stycznia br. w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbyła się inauguracja roku akademickiego 2012/2013 Uniwersytetu Drugiego Wieku 45+. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Barbara Bogacka-Gancarczyk Prezes Zarządu, na ręce której list gratulacyjny wraz z życzeniami dla działaczy

6

Nr 26

LUTY 2012


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY i słuchaczy przekazał Starosta Pan Zygmunt Wolny. Podczas inauguracji odbyło się ślubowanie nowo przyjętych słuchaczy, którym następnie wręczone zostały indeksy. Wykład inauguracyjny pt. „Starzenie się, a sens i cel życia” wygłosił prof. dr hab. Pan Janusz Wiśniewski. Wśród zaproszonych gości była również Pani Elżbieta Bogacka inicjatorka Uniwersytetu. Rozpoczęcie roku akademickiego uświetnił Zespół Wokalny działający przy Zespole Szkół w Miejskiej Górce. Uniwersytet Drugiego Wieku to jedna z form edukacji osób dojrzałych, dająca możliwość pogłębiania zainteresowań oraz poszerzania wiedzy. To przede wszystkim szansa dla osób ciekawych świata i pragnących nieustannie się rozwijać.

NARADA Z DYREKTORAMI I KIEROWNIKAMI JEDNOSTEK 10 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyło się spotkanie Starostów z dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu. Spotkanie rozpo-

częło się złożeniem życzeń noworocznych przez Starostę Rawickiego Pana Zygmunta Wolnego. Było też okazją do podsumowania działalności jednostek w roku 2011 oraz przedstawienia planów i zamierzeń Zarządu Powiatu na rok bieżący.

NARADA SAMORZĄDOWCÓW W dniu 11 stycznia br. w Domu Strażaka w Golejewie odbyła się cykliczna narada Starosty, Burmistrzów i Wójta

Nr 26

POWIATU RAWICKIEGO

Gmin Powiatu Rawickiego. Podczas spotkania omówiono realizowaną przez gminy ustawę o ochronie zwierząt oraz sprawy związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w gminach. Samorządowcy zapoznali się również ze zmianami w ustawie o systemie oświaty w zakresie szkolnictwa zawodowego. Kolejna narada samorządowców odbyła się w dniu 7 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu. W spotkaniu udział wzięli również: Senator RP Pan Marian Poślednik, Burmistrz Kobylina Pan Bernard Jasiński, Dyrektor Cukrowni w Miejskiej Górce Pan Jacek Sobczyński oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych. Podczas narady rozważano możliwość przejęcia przez samorządy linii kolejowej numer 362 Rawicz-Miejska Górka-Kobylin.

PRÓBNE MATURY Po raz kolejny uczniowie klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rawicki mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie do zbliżającej się matury. W dniach od 10 do 13 stycznia br. tegoroczni maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy maturalnych opracowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, obowiązkowo z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz z przedmiotów dodatkowych. W miesiącu październiku z inicjatywy Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON i Gazety Wyborczej we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzono pierwszy próbny egzamin. Oba sprawdziany umożliwiły uczniom zweryfikowanie zdobytej wiedzy, a nauczycielom ocenę poziomu przygotowania młodzieży do egzaminu dojrzałości.

Z WIZYTĄ U MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W dniu 12 stycznia br. w Warszawie przedstawiciele samorządów z województwa wielkopolskiego spotkali się z Ministrem Sprawiedliwości Panem Jarosławem Gowinem. Powiat Rawicki reprezentował Starosta Rawicki Pan Zygmunt Wolny.

LUTY 2012

7


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

DZIEŃ PATRONA W dniu 12 stycznia br. w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie odbyła się Akademia z okazji 44 rocznicy nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz gminy i powiatu, członkowie Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków oraz nauczyciele i uczniowie. Dyrektor szkoły Pan Dariusz Sikora przybliżył zebranym rolę Powstania Wielkopolskiego w walce narodu polskiego o odzyskanie niepodległości. W czasie

Spotkanie poświęcone było planowanej reformie struktury organizacyjnej sądownictwa. Minister Sprawiedliwości zapewnił samorządowców, że proponowane zmiany nie spowodują likwidacji Sądów Rejonowych oraz funkcjonujących w nich wydziałów, a ich celem jest wyłącznie poprawa efektywności działalności sądownictwa.

ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Od roku szkolnego 2012/2013 w klasach pierwszych liceum obowiązywać będzie nowa podstawa programowa. Wprowadza ona znaczące zmiany w dotychczasowym procesie kształcenia. Reforma zakłada połączenie podstawy programowej z dwóch etapów edukacyjnych - III realizowanego w gimnazjum i IV w liceum, aby zapewnić sprawniejszy, a zarazem efektywniejszy proces edukacji. W pierwszej klasie liceum kontynuowany będzie program nauczania ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych rozpoczęty w gimnazjum. W dalszych latach kształcenia młodzież zobowiązana będzie do nauki przedmiotów wymaganych na egzaminie maturalnym. Dodatkowo licealista będzie musiał wybrać od 2 do 4 przedmiotów spośród proponowanych przez szkołę. Przedmioty te nauczane będą na poziomie rozszerzonym. Ponadto każdy uczeń będzie miał możliwość wyboru przedmiotu uzupełniającego tj. historii i społeczeństwa lub przyrody, bądź innego przedmiotu zaproponowanego przez szkołę.

8

Nr 26

uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Akademię uświetnił spektakl przygotowany przez uczniów klas trzecich Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Technikum Rolniczego zatytułowany „Służba narodowi nakazem sumienia i potrzebą serca”. Spektakl zakończył apel poległych. Podczas Akademii pieśni patriotyczne wykonała Orkiestra z Miejskiej Górki. Tadeusz Kędziora - nauczyciel przedmiotów zawodowych W Zespole Szkól Rolniczych w Bojanowie

92 ROCZNICA PRZYŁĄCZENIA POWIATU RAWICKIEGO DO POLSKI 17 stycznia 2012 r., w 92 rocznicę Powrotu Rawicza do Polski delegacje władz powiatowych, gminnych, instytucji

LUTY 2012


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

NAJLEPSZY CUKIERNIK I PIEKARZ W dniu 19 stycznia br. we Wrześni odbyły się eliminacje wojewódzkie do XVII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu było EURO 2012. Powiat Rawicki reprezentowali Monika Wojtyczka i Mateusz Czwojdrak uczniowie drugiej klasy Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu kształcący się w zawodzie cukiernik. Turniej składał się z dwóch etapów, części teoretycznej oraz praktycznej. Monika wykonała tort z logo mistrzostw, natomiast tort

Mateusza przedstawiał piłkarza w stroju narodowym. Reprezentanci powiatu spośród 13 startujących uczniów z województwa wielkopolskiego zajęli następujące lokaty: Mateusz Czwojdrak IV miejsce, a Monika Wojtyczka V miejsce. Udział w konkursie był dla młodzieży okazją do sprawdzenia swoich umiejętności oraz rozwijania pasji zawodowej.

i organizacji społecznych, złożyły wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego. Następnie w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu odbyła się uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego i przemówieniem Starosty Pana Zygmunta Wolnego. Historię walk o niepodległość Rawicza przybliżyła Pani Iwona Guzikowska nauczycielka historii w I LO. Powiatowe obchody zakończyła okolicznościowa akademia oraz występ Chóru Kameralnego I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.

Nr 26

Renata Uźniak - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu

POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU RAWICKIEGO W dniu 20 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego. Jego uczestnicy przyjęli plan pracy na 2012 r., zapoznali się ze sprawozdaniem

LUTY 2012

9


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO oraz pozwala na szybką wymianę informacji pomiędzy wszystkimi użytkownikami systemu. Łucja Dera - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

z działalności Komisji w roku 2011 oraz informacją o stanie nawierzchni dróg powiatowych, po których odbywa się transport materiałów budowlanych do budowy dróg S 5 i Nr 36. Podczas spotkania Sekretarz Gminy Rawicz Pan Sławomir Figisiak poinformował zebranych o planowanych przez Urząd Miejski Gminy Rawicz działaniach w celu usunięcia awarii monitoringu miasta Rawicza oraz możliwości jego rozbudowy.

XVI KONKURS WIEDZY O WIELKOPOLSCE

Zespół Szkół Nr 3 w Rawiczu przystąpił do projektu Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF pt.: „Wszystkie Kolory Świata”. Jego głównym celem było zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone oraz kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Sierra Leone to państwo położone w zachodniej Afryce na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, w którym zaledwie 39% wszystkich dzieci szczepionych jest przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego. Projekt wspierany jest przez Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majkę Jeżowską. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Rawiczu przygotowali prezentacje multimedialne, ukazujące kulturę i obyczaje wylosowanego kraju. Ponadto wykonali charytatywne laleczki UNICEF, będące symbolem pomocy, jakiej młodzież chce udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Następnie przeprowadzono ich aukcję, a zebrane środki w kwocie 378,35 zł zostały wpłacone na specjalne konto UNICEF na rzecz kampanii szczepień

W dniu 24 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Pakosławiu odbył się powiatowy etap XVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Jego organizatorami było: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Starostwo Powiatowe w Rawiczu oraz Szkoła Podstawowa w Pakosławiu. Konkurs miał na celu m.in. zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym Wielkopolski, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją. Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu Szkół w Gostkowie oraz Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. W etapie rejonowym, który odbędzie się 14 marca br., Powiat Rawicki reprezentować będą: Jakub Bernad, Maja Przybylska, Paulina Lorek oraz Magdalena Cieślak.

E-DZIENNIK W LICEUM W I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu rozpoczęły się prace związane z wdrożeniem dziennika elektronicznego. Od drugiego półrocza w szkole będzie obowiązywała podwójna dokumentacja: dzienniki papierowe i elektroniczne. W salach lekcyjnych instalowane są już komputery niezbędne do prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej. W najbliższym czasie uczniowie i rodzice zostaną zapoznani z obsługą e-dziennika, otrzymają także loginy i hasła dostępu do sytemu. E-dziennik jest nowoczesnym narzędziem pozwalającym na bieżącą kontrolę ocen i frekwencji uczniów, ponieważ każdy rodzic ma dostęp do tych informacji z dowolnego miejsca i o każdej porze. Daje także możliwość automatycznego generowania zestawień frekwencji, statystyk i postępów w nauce, bieżącego monitorowania sytuacji szkolnej ucznia

10

Nr 26

dzieci w Sierra Leone. Spośród wszystkich lalek społeczność szkolna wybrała najbardziej oryginalną o imieniu Tsehaj z numerem 16, przygotowaną przez uczniów z klasy II c. Reprezentowała ona rawicką szkołę w konkursie UNICEF-u. W zwycięskiej szkole zostanie zorganizowany koncert Majki Jeżowskiej. Konkurs prowadzony był na Facebooku, na oficjalnej stronie UNICEF Poland.

PIERWSZE LODOWISKO W POWIECIE W dniu 31 stycznia br. przy Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu nastąpiło uroczyste otwarcie Kompleksu Boisk Orlik 2012 oraz sztucznego lodowiska „Łyżwinek” zbudowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Wzięli w nim

LUTY 2012


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO i zarządzania kryzysowego oraz z przedstawicielami powiatowych służb, inspekcji i straży. Uczestnicy narady zapoznali się m.in. z projektem budowy systemu syren alarmowych koordynowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

POWIATOWE POLOWANIE NA LISY W dniu 28 stycznia br. na terenie Powiatu Rawickiego odbyło się polowanie na lisy, w ramach realizacji gospodarki łowieckiej dotyczącej regulacji liczebności tych drapieżników. W polowaniu uczestniczyło ok. 70 myśliwych z 6 Kół Łowieckich: „Nr 14 Wielki Bór” i „Nr 13 Drop” z Rawicza, „Nr 12 Lis” z Bojanowa, „Nr 23 Rogacz” z Sułowa, „Nr 31 Safari” z Białegokału oraz „Nr 16 Żuraw” z Jutrosina. Ponadto w polowaniu wzięli udział myśliwi z Ośrodków Hodowli Zwierzyny - Lasy Państwowe administrowanych przez Nadleśnictwo Piaski. Łowy zakończył zjazd w Annopolu. Gospodarzem tegorocznego polowania było Koło Łowieckie Lis z Bojanowa. Podczas polowania odstrzelonych zostało 26 sztuk lisów. Królem polowania został Pan Bogdan Osiński z Koła Łowieckiego Żuraw, który ustrzelił 4 lisy.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2012

udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, samorządów gminnych i powiatowego, parlamentarzyści oraz mieszkańcy Gminy Pakosław. Otwarcie nowego kompleksu sportowego przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej szkół oraz zwiększania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. NARADA DOTYCZĄCA SPRAW OBRONNYCH W dniu 1 lutego 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyła się narada z pracownikami urzędów miast i gmin prowadzącymi sprawy obronne, obrony cywilnej

W dniach od 19 marca do 17 kwietnia br. w Powiecie Rawickim zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi. Osoby z gmin: Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka, Jutrosin oraz Pakosław, które otrzymają wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską winny zgłosić się w określonym terminie na komisję, która znajdować się będzie w Rawiczu w budynku Klubu „NEPTUN” przy ul. Westerplatte 2. W tym roku kwalifikacja wojskowa obejmuje przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1993 roku oraz w latach 1988-1992, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także uznanych za czasowo niezdolnych do służby, którym upływa termin tej niezdolności. Wezwane zostaną również kobiety urodzone w latach 1988-1993, absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Przed komisją winny stawić się również osoby, które zgłosiły się jako ochotnicy do pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

HIT REGIONÓW 2011 W dniu 12 lutego br. w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Gala Konkursu Gospodarczo Samorządowy HIT Regionów 2011. Konkurs jest jednym z najstarszych w Polsce przedsięwzięć promujących osiągnięcia gospodarcze, samorządowe i ekologiczne. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia blisko stu

Nr 26

LUTY 2012

11


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

najlepszym przedsiębiorstwom, urzędom i instytucjom z Wielkopolski. Wśród zdobywców Tytułu HIT znalazło się 3 przedsiębiorców z terenu Powiatu Rawickiego: - Piekarnia Wiesława Nowakowska z Sobiałkowa, za wysoką jakość produkcji piekarniczej i cukierniczej opartej o naturalne składniki firmowych receptur - HIT 2011, - Piekarnia Cukiernia Fabian Małecki ze Szkaradowa, za wysoką jakość produkcji cukierniczo-piekarniczej HIT KRYSZTAŁOWY, - Zakłady Drobiarskie LANGNER Sp. z o.o. z Karolinek, za produkcję wysokiej jakości pasztetu z gęsi, smalcu z gęsi, pieczeni trzebnickiej i piersi indyczej maślanej HIT RUBINOWY. Galę uatrakcyjnił koncert Haliny Frąckowiak.

DYŻURY WOLONTARIATU PRAWNEGO W ROKU 2012 W Biurze Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości w Rawiczu przy ulicy Rynek nr 12/13, na I piętrze, Zespół Doradztwa Administracyjno-Prawnego Akcji Katolickiej pełnić będzie dyżury prawne. Adwokat Tomasz Kirstajn 21 marca, 20 czerwca, 30 października, 12 grudnia w godzinach od 17.00 do 18.00 Radca Prawny Kamil Lipowczyk 23 kwietnia, 6 sierpnia, 26 listopada w godzinach od 17.00 do18.00

Prawnik Józef Niemczynowski 8 marca, 5 lipca, 25 października w godzinach od 17.00 do 18.00 Radca Prawny Maciej Świerzewski 12 kwietnia, 26 lipca, 8 listopada w godzinach od 17.00 do 18.00 Radca Prawny Ewa Hajnce – Tobolska 5 maja, 25 sierpnia w godzinach od 12.00 do 13.00

TŁUMACZ DLA OSOBY NIESŁYSZĄCEJ W STAROSTWIE Język migowy jest najskuteczniejszym sposobem komunikowania się z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi. Od nowego roku niedosłyszący klienci Starostwa Powiatowego w Rawiczu nie powinni mieć już problemów z załatwieniem spraw urzędowych. Trzech pracowników Starostwa mających bezpośredni kontakt z petentami ukończyło odpowiednie kursy z podstaw języka migowego i służyć będzie pomocą osobom z dysfunkcją narządu słuchu. Do dyspozycji interesantów w godzinach pracy Starostwa są Panie: Joanna Szulc i Wioletta Verno z Punktu Obsługi Inte-

12

Nr 26

resantów - w budynku przy ulicy Rynek 17 oraz Justyna Skrzypek Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - w budynku przy Wałach J. Dąbrowskiego 2. Zdobyte przez pracowników umiejętności zapewnią sprawniejszą obsługę osobom niepełnosprawnym, są także realizacją obowiązku ustawowego nałożonego na instytucje publiczne ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która wejdzie w życie w miesiącu kwietniu br.

LUTY 2012


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

dr Romuald Krzyżosiak

ZALUDNIENIE I ORGANIZACJA WŁADZ MIAST ZIEMI RAWICKIEJ U SCHYŁKU RZECZPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ (1793 R.) I. Indaganda Pruskie Mało odkrywcze będzie przypomnienie, jak istotnym i ciekawym źródłem w warsztacie naukowym historyka – regionalisty, zajmującego się dziejami Wielkopolski w czasach nowożytnych, są Indaganda pruskie, wydane drukiem przez Jana Wąsickiego blisko pół wieku temu1 ( Indaganda oder topographisch – statistische Fragen über den Zustand und die Beschaffenheit der Stadt … in der Inspection des Kriegs und Steuer – Rath). W ostatnim czasie, przy okazji studiów nad dziejami Książa, zawarte w formularzu pytania zostały przetłumaczone na język polski2 . „Opisy miast polskich” sporządzone zostały zaraz po zajęciu przez Prusaków ziem polskich. W styczniu 1793 r. przystąpili Prusacy do organizacji przypadłych im zdobyczy. W ramach ogólnych prac organizacyjnych należało możliwie szybko zapoznać się z ówczesnym stanem miast polskich. Wiązało się to nie tylko z kwestią podziału administracyjnego na inspekcje podatkowe, ale również z dyslokacją wojska, umiejscowieniem siedzib władz i urzędów, ponadto zaś ze sprawą podatków oraz innych dochodów ściąganych z miast. Wreszcie należało się również zorientować co do przyszłej organizacji władz miejskich3 . Oto jaki obraz władz miejskich, w miastach leżących na terenie obecnego powiatu rawickiego, dają nam Indaganda. II. Władze miejskie Bojanowo. Właścicielem był Franciszek Bojanowski (1741 – 1815), rezydujący stale w Nietążkowie koło Śmigla. Rada miejska wraz z burnistrzem liczyła 12 osób. Byli to: burmistrz Kuhnau, syndyk Radinski, rajca Tschepke, rajca Viebig, rajca Kittlaus, wójt miejski Wehner, sędzia – senior Fuchs, asesor sądowy Exner, asesor sądowy Tschirsnitz, asesor sądowy Tscheppe, asesor sądowy Weichert. Dubin. Właścicielem miasta był Augustyn Koźmiński z Nowej Wsi k. Wronek. Urząd burmistrza pełnił Jan Busza, oprócz niego było jeszcze czterech rajców miejskich: Mateusz Dąbrowski, Franciszek Reschel, Jerzy Ininicki, Mikołaj Pawłowski oraz pisarz miejski, Stanisław Froehlich. Burmistrz i pisarz miejski posługiwali się językiem niemieckim, natomiast rajcy rozumieli tylko mowę polską. Jutrosin. Właścicielem miasta był Augustyn Koźmiński z Nowej Wsi k. Wronek, ten sam, który posiadał pobliski Dubin. Od 1642r. Istniały w Jutrosinie dwa magistraty, polski i niemiecki. Sytuacja taka miała swoje źródło w przywileju Prokopa Stanisława

Nr 26

Kołaczkowskiego dla przybyszów ze Śląska z 24 czerwca 1642 r.4 , który w paragrafie 7 mówił : Urzędy tak Polsky iako Niemiecky warować się maią, żeby Niemiecky Polskiemu, Polsky Niemieckiemu ieden drugiemu w moc y władzę nie sięgali5 . W okresie od 13 grudnia 1719 do 22 października 1776, czyli przez 57 lat gmina ewangelicka nie istniała, a pozostałością dwóch rad miejskich była zasada, że magistrat składa się w połowie z katolików, a w połowie z luteranów. Burmistrz Walenty Zatorski rozumił „trochę” niemiecki. Asesorami, czyli członkami rady miejskiej, byli: Johann Kosnik, Anton Akalinski, Daniel Gottlieb Wandelt, Andreas Gotfried Schulz, wszyscy posługiwali się językiem niemieckim. Burmistrz pobierał rocznie 18 talarów lub 108 florenów. Stanowisko pisarza miejskiego nie było obsadzone, jego uposażenie wynosiło 80 fl. Miejska Górka (Görchen). Właścicielem miasta był książę Antoni Sułkowsky z Rydzyny. Burmistrzem był Polak, Kulawski, mówiący nieco po niemiecku. Urząd wójta miejskiego pełnił również Polak o nazwisku Górecki. Funkcję sekretarza (der Stempel Rend) pełnił Zialkowsky (Ziółkowski?). Rajcami miejskimi byli Gorecki, Szoskiewicz oraz Niemiec Faist. Kasjerem miejskim był Niemiec Hartmann. Burmistrz pobierał rocznie uposażenie w wysokości 200 fl., wójt miejski otrzymywał 60 fl., kasjer 150 fl., sekretarz i pisarz miejski otrzymywali po 80 fl. Rawicz (Rawitsch). Właścicielem miasta był Jan Nepomucen Mycielski, rezydujący w Poznaniu lub w Rawiczu. Magistrat składa się z burmistrza, pięciu rajców i sekretarza miejskiego. Wszyscy biegle władali niemieckim. Jak zapisano w Indagandach, duża część mieszkańców nie była zadowolona z ich despotycznych posunięć. Burmistrz nazywał się Carl Friedrich Braun, a jego roczny dochód wynosił 1440 fl. Pierwszym spośród rajców, czy też rajcą – seniorem, był Carl Wilhelm Hellwig, który pobierał w sumie 486 fl. 20 gr. dochodu rocznego. Pozostali rajcy miejscy to Johann Friedrich Silber, Johann Carl Hornig, pełniący również funkcję sekretarza miejskiego, Balthasar Gottlob Braun, Daniel Gottlieb Haake. Sarnowa (Sarne). Właścicelką miasta była hrabina Rogalińska, rezydująca w Sarnowie. Magistrat składał się z siedmiu osób. Burmistrzem był Polak Kosiński, mówiący po niemiecku. Funkcję wójta miejskiego pełnił Niemiec Maake, natomiast rajcami miejskim było trzech Niemców: Kraft, Baickert

LUTY 2012

13


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

i Baumgart oraz Polak nazwiskiem Terelewski. Funkcję pisarza miejskiego pełnił Brostowski, posługujący się niemczyzną w mowie i piśmie. Burmistrz pobierał wynagrodzenie w wysokości 360 fl poln., wójt miejski otrzymywał 175 fl poln., każdy z pozostałych rajców natomiast 64 fl polon.

III.

Ludność miast

Aby w sposób bardziej czytelny przedstawić wnioski z analizy zaludnienia miast leżących w obecnym powiecie rawickim w roku 1793, rozszerzymy nieco liczbę miast, podając dane ośrodków miejskich leżących w sąsiedztwie ziemi rawickiej. W ten sposób otrzymamy obraz miast ziemi rawickiej na tle regionu południowo – zachodniej Wielkopolski. Jak widzimy, największym miastem regionu był Rawicz, który pod względem liczby mieszkańców zdystansował nieco Leszno, a w sposób znaczny inne ośrodki miejskie. Miasto

Kalwini %

Luteranie

Katolicy

%

1.Bojanowo 9 0,35 2341 90,1 75 2.Dubin 0 0 0 0 240 3.Gostyń 0 0 58 5,64 970 4.Jarocin 0 0 39 4,04 605 5.Jutrosin 0 0 427 38,22 569 6.Kobylin 5 0,32 723 46,31 606 7.Krobia 0 0 0 0 867 8.Krotoszyn 2 0,05 666 17,41 1533 9.Leszno 840 12,25 2291 33,43 734 10.Miejska Górka 0 0 275 26,57 760 11.Poniec 211 14,69 654 45,54 571 12.Rawicz 8 0,1 5403 74,11 792 13.Rydzyna 16 1 885 55,55 416 14.Sarnowa 0 0 662 49,14 597

Żydzi

%

2,91 97,19 94,35 62,69 50,94 38,82 100 40,07 10,71 73,42 39,76 10,86 26,11 44,32

%

151 7 0 321 94 227 0 1624 2991 0 0 1087 276 88

5,86 2,86 0 33,26 8, 4 14,54 0 42,45 43,64 0 0 14,91 17,32 6,53

Σ 2576 247 1028 965 1090 1561 867 3825 6853 1035 1436 7290 1593 1347

Powstanie i szybki rozwój gospodarczy takich miast, jak Rawicz czy Bojanowo wynikał z napływu ludności protestanckiej, w przeważającej części luteranów, ze Śląska, Moraw, Czech i Łużyc. Wydarzeniem, które ruszyło falę emigracji ludności niemieckiej była wojna trzydziestoletnia (1618 – 1648). Przyległy do Wielkopolski Śląsk od 1527 r. pozostawał pod władzą Habsburgów, zagorzałych katolików. Zgodnie z przyjętą jeszcze w połowie XVI w. zasadą cuius regio eius et religio (czyj kraj, tego religia), to panujący ustanawiał religię swoich poddanych. Ci, którzy nie chcieli skorzystać z przejścia na religię panującego, mogli korzystać z prawa des freien Abzugs, tzn. wyprowadzić się do kraju, w którym mogliby żyć w spokoju6 . Takim krajem była Rzeczpospolita. Wielkopolska szlachta chętnie widziała w swoich włościach pracowitych i oszczędnych, Niemców, rzemieślników i kupców, którzy pracowaliby na rozwój ich miast. Prowadzono nawet specjalną akcję propagandową drukując w formie obwieszczeń listy – zaproszenia7 . Działali też specjalni agenci, zachęcający do przyjazdu do Wielkopolski. W ten sposób pas zachodniej Wielkopolski, od Piły i Trzcianki na północy, przez Nowy Tomyśl, Leszno, Zduny aż po Ostrzeszów i Kobylą Górę zo-

14

Nr 26

stał skolonizowany ludnością niemiecką. Miasta stały się w przeważającej części lub prawie w całości niemieckie. Przykładem tych ostatnich na terenie ziemi rawickiej będzie Rawicz i Bojanowo. W przypadku Miejskiej Górki, Jutrosina i Sarnowy mamy do czynienia z sytuacją, w której ludność niemiecka stanowi ok. 30 – 50 % mieszkańców. Te ośrodki miejskie nie powstały na „surowym korzeniu”, lecz funkcjonowały od średniowiecza. Wspólnoty wyznaniowe niemieckie istniały obok silnych wspólnot katolickich. I wreszcie do trzeciej grupy miast zaliczymy te, w których w ogóle nie osadzano kolonistów niemieckich, bądź było ich bardzo niewielu. Dla ziemi rawickiej przykładem będzie Dubin, stare gniazdo katolickiej, zaściankowej szlachty. Warto w tym miejscu dodać, że Dubin nie podźwignął się po wielkim pożarze, jaki nawiedził miasteczko 18 października 1761 r., nie wykazywał tendencji rozwojowych i w rezultacie u schyłku XIX (23 listopada 1895 r. ) został zdegradowany do rzędu wioski 8 . Przykładem miasta w stu procentach katolickiego jest pobliska Krobia, własność biskupów poznańskich, którzy w swych włościach nie tolerowali innowierców. Konkludując rozważania na temat napływu Niemców – luteranów do miast ziemi rawickiej można wysnuć wniosek, iż napływ nowej ludności stworzył sytuację, w której miasta stały się w większym lub mniejszym stopniu niemieckie, natomiast na obszarach wiejskich przeważał żywioł polski i katolicki. Widać to wyraźnie np. w związku z tumultem religijnym w Jutrosinie, 13 grudnia 1719 r., gdy miejscowy proboszcz ks. Andrzej Chirucki wezwał okolicznych chłopów (die katholischen Bauern) , aby rozprawili się z protestantami9 . Od połowy XVII w. obszar dzisiejszego powiatu rawickiego był zasiedlany również przez ludność wiejską z pobliskiego Śląska. Ludność tę określono później mianem „olędrów”. Walerian Sobisiak wyróżnił na terenie powiatu rawickiego trzy skupiska tej ludności: bojanowskie, centralne i skupione wokół Sikorzyna10 . Ówczesne osadnictwo olęderskie nie miało znacznych rozmiarów, poza tym ludność wiejska nie była wyrobiona pod względem narodowościowym. Już jednak u schyłku XVIII w., a więc w okresie gdy powstawały Indaganda, wiejska ludność wyznania augsbursko – ewangelickiego z rezerwą odniosła się do działań powstańczych w Wielkopolsce 11 . 1

J. Wąsicki, Opisy miast polskich z lat 1793 – 1794, cz. I, Poznań 1962 2 I. Skierska, Miasto Książ według ankiety pruskiej z 1793 r. , „Śremski Notatnik Historyczny”, nr 5/2010, s. 7 – 19 3 R.Prümers, das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Organisation Südpreuâens, Posen 1895, s. 461 nn 4 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miejskie Jutrosina, I/4, f. 1 – 9. 5 Ibidem, f. 3v 6 F. Koneczny, Cywilizacja bizantyńska, Londyn 1973, s. 306 7 A. Warschauer, Reklameblätter zur Heranziehung deutschen Kolonisten im 17. ud 18 Jahrhundert, „Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen“, XIII/1898 8 S. Jędraś, Miasto i Gmina Jutrosin, Leszno 1999, s. 279 – 281 9 M. L. Zakobielski, Geschichte der Evangelischen Kirchgemeinde Jutroschin von 1642 bis 1912, eine Festgabe zum 50 jährigen Jubiläum der gegemvärtigen Kirche, der Evangelischen Gemeinde dargereicht von ihrem Pfarrer…, Jutroschin 1913, s. 43 10 W. Sobisiak, Dzieje ziemi rawickiej, Poznań 1967, s. 109 – 110 11 J. Wąsicki, Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce, Poznań 1957, s. 125 – 126

LUTY 2012


Laury Przedsiębiorczości i Gala Społeczno-Kulturalna Powiatu Rawickiego


KOŚCIÓŁ W SARNOWIE Rzymskokatolicka Parafia Świętego Andrzeja Apostoła w Rawiczu-Sarnowie należy do dekanatu rawickiego archidiecezji poznańskiej. Pierwszy kościół w Sarnowie wzniesiony w 1421 r. staraniem Jerzego Donina i jego matki Małgorzaty był drewniany. W 1718 r. rozpoczęto budowę obecnej świątyni murowanej, jednonawowej otoczonej murem z barokową bramą z 1741 r. Kościół murowany został konsekrowany przez biskupa sufragana poznańskiego Józefa Tadeusza Kierskiego dnia Kosciół w Sarnowie ok roku 1930 26 IV 1745 r. Barokowy kościół jest salowy, zamknięty od wschodu wielobocznie. Od zachodu znajduje się wieża z kruchtą w przyziemiu. Przy nawie od północy jest kwadratowa Kaplica Matki Bożej Szkaplerznej z przylegającą do niej dwukondygnacyjną zakrystią, zaś od południa jest ośmioboczna Kaplica Matki Bożej Różańcowej nakryta oddzielną kopułą z latarnią. W kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej jest sklepienie krzyżowokolebkowe. We wnętrzach ściennych tej Kaplicy mieszczą się rzeźby stiukowe św. Antoniego, św. Ignacego Loyoli i niezidentyfikowanego świętego. W kaplicy Matki Bożej Różańcowej jest barokowa rzeźba Matki Bożej Różańcowej. W kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej w polu środkowym jest obraz Matki Bożej Szkaplerznej z ok. Figura św Jana Niepomucena przed ratuszem połowy XVII wieku w sukience srebrnej z połowy XVIII w. Kaplice te zostały wybuw Sarnowie zniszczona przez hitlerowców dowane na przełomie XVIII i XIX wieku. Dach kościoła i Kaplica Matki Bożej Szkaplerznej są kryte dachówką. Chór muzyczny wsparty jest na czterech kolumnach z wybrzuszoną balustradą. Wieża kościoła jest czworoboczna, dwukondygnacyjna, gzymsy profilowane oraz hełm kopulasty z latarnią. Kopuła jest kryta blachą. Ołtarz główny jest barokowy, z rzeźbami Chrystusa na krzyżu, św. Grzegorza i św. Augustyna oraz dwoma niezidentyfikowanymi świętymi. W zwieńczeniu głównego ołtarza znajdują się rzeźby św. Jadwigi Śląskiej i św. Doroty oraz obraz św. Andrzeja Apostoła patrona parafii. Ołtarze boczne są rokokowe. Na lewym ołtarzu są rzeźby św. Piotra i Pawła oraz Zabytkowa tablica przed wejściem na probostwo obrazy św. Jana Nepomucena i św. Michała Archanioła. Natomiast prawy jest z rzeźbami św. Floriana i Wawrzyńca oraz obrazem św. Rocha i w zwieńczeniu św. Mikołaja. W kościele jest barokowa Ambona z końca XVIII w. z rzeźbami Chrystusa i ewangelistów na korpusie, świętych Janów Nepomucena i Chrzciciela, oraz aniołów na baldachimie, a także Chrzcielnica rokokowa z końca XVIII w., dwa konfesjonały z rokokową dekoracją na ścianach bocznych, dwa portrety trumienne Zakrzewskich: Telesfora i Stanisława na blasze z tablicami inskrypcyjnymi i kartuszami herbowymi. W sarnowskim kościele znajduje się nagrobek Józefa Szczanieckiego, Podkomorzego Wielkiego Koronnego, odznaczonego orderem św. Stanisława. Drugi ks. Pawła Kollacza, promotora różańca św. znajduje się koło kościoła. Na kościele od strony południowej jest murowany herb Łodzia i litery I. S. Z. czyli Joanny z Szołdrskich Zakrzewskiej i rok 1718 – rozpoczęcia budowy murowanego kościoła. Także przy chórze jest nowa tablica z okazji 80-lecia Chóru (2003) ku Herb fundatorów kościoła pamięci organisty sarnowskiego Karola Kurpińskiego. Na przełomie XVIII/XIX wieku (prawdopodobnie od 1791-1819) proboszczem w Sarnowie był ks. Karol Wański. W latach 1842-1868 funkcję proboszcza pełnił ks. Teodor Neumann, znany artysta, malarz, którego obrazy biblijne i historyczne znajdowały się w salce parafialnej nad Kaplicą Szkaplerzną. W latach 1869-1898 proboszczem był ks. Leopold Chmieliński, który jest pochowany na sarnowskim cmentarzu. W roku 1899 proboszczem został ks. Edward Spychalski (1867-1939). Za czasów ks. Spychalskiego powstały w parafii: Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, Towarzystwo Robotników Katolickich, Stowarzyszenie Eucharystyczne. Dzięki inicjatywie ks. Spychalskiego w 1904 roku wybudowano Dom Katolicki, gdzie mieścił się Szpital dla starszych parafian i Ochronka (Przedszkole). Po śmierci ks. Spychalskiego w 1939 r. parafią kierował ks. wikariusz Leon Rygus. W 1945 r. Sarnowa została wyzwolona przez wojska radzieckie. Parafią administrował w tym czasie ks. Wacław Maliński, a w latach 1946 - 1967 ks. Bogdan Stryczyński. Od 1967 r. proboszczem został ks. Franciszek Gądek. W latach 1975-1982 proboszczem był ks. Stefan Rodojewski. Od 1982 r. dekretem ks. abp Jerzego Stroby proboszczem w Sarnowie został mianowany ks. Marian Grzegorowski. Od 1932 r. kościół jest wpisany do rejestru zabytków. Opracowano na podstawie publikacji: Ks. Dr Mariana Grzegorowskiego „Parafia p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Sarnowie”

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 26/2012

Advertisement