Page 1

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

DWUMIESIĘCZNIK

ISSN 1898-7397

NR 21

I V 2 0 11

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA SALI SPORTOWEJ PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RAWICZU

W numerze m.in.: Informacje Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Otwarcie Sali Sportowej przy I LO w Rawiczu. Usuwanie eternitu. Pomoc medyczna w powiecie rawickim w nocy i święta. Projekty unijne realizowane w powiatowych jednostkach oświatowych.

ARCHIWALNE NUMERY „Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego” dostępne są na stronie www.powiatrawicki.pl


POWIAT RAWICKI W OBIEKTYWIE

Uroczystość otwarcia Sali Sportowej przy I LO w Rawiczu (18 III 2011).

Gala Konkursu „Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2010” (20 II 2011).


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

UROCZYSTOŒÆ OTWARCIA SALI SPORTOWEJ PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CYM W RAWICZU W dniu 18 marca 2011 roku odby³o siê uroczyste otwarcie Sali Sportowej przy I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Rawiczu. Gospodarzami uroczystoœci byli: Starosta Rawicki Pan Zygmunt Wolny oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rawiczu Pani Jolanta Hryniowska. Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokonali: Starosta Rawicki Pan Zygmunt Wolny, Wicestarosta Pan Krzysztof Synoracki, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Pan Piotr Dubicki, Starosta Rawicki III kadencji Pan Zdzis³aw Maækowiak oraz Dyrektor Liceum Pani Jolanta Hryniowska. Po czêœci oficjalnej m³odzie¿ szkolna zaprezentowa³a barwny program artystyczno-sportowy, który zakoñczy³ mecz koszykówki rozegrany pomiêdzy licealistami. Otwarta Sala jest jednym z najnowoczeœniejszych obiektów sportowych na terenie powiatu rawickiego. W budynku znajduj¹ sie trzy zestawy boisk poprzecznych oraz jedno boisko pod³u¿ne do gry w siatkówkê, koszykówkê, tenisa lub pi³kê rêczn¹. Dla kibiców ogl¹daj¹cych zawody i imprezy sportowe przygotowanych zosta³o 156 miejsc siedz¹cych na widowni. Nowy obiekt s³u¿yæ bêdzie zarówno obecnym, jak i przysz³ym pokoleniom uczniów, a tak¿e wszystkim mieszkañcom Powiatu Rawickiego. Inwestorem przedsiêwziêcia by³ Powiat Rawicki.

Obiekt zosta³ zaprojektowany przez Biuro Architektów Pawe³ Kalinowski z Wroc³awia, a jego wykonawc¹ by³o Konsorcjum „Michalski” z Leszna. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³ 4.276.214,58 z³. Na dofinansowanie wyposa¿enia Sali w sta³y sprzêt sportowy oraz po³o¿enie nawierzchni pod³ogi sportowej Powiat otrzyma³ dotacjê celow¹ w wysokoœci 90 000 z³ ze œrodków Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego.

GALA KONKURSU „GOSPODARCZO-SAMORZ¥DOWY HIT REGIONÓW 2010” W dniu 20 lutego 2011 r. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odby³a siê uroczysta Gala Konkursu „Gospodarczo-Samorz¹dowy HIT Regionów 2010”, podczas której zosta³y wrêczone Tytu³y: HIT 2010, HIT Kryszta³owy oraz HIT Promocji Regionu. Celem konkursu organizowanego przez Agencjê Promocyjn¹ „Punkt S” z Pi³y, przy wspó³pracy Starostów Województwa Wielkopolskiego i Lubuskiego, jest promocja najlepszych produktów, us³ug i dokonañ firm, samorz¹dów lokalnych oraz przedsiêwziêæ ekologicznych i organizacyjNr 21

nych. Konkurs s³u¿y równie¿ promocji walorów gospodarczych i ekologicznych regionu, jego powiatów i gmin. Tytu³ HIT Promocji Regionu 2010 – nagrodê przyznawan¹ dla Starostw Wielkopolski skutecznie promuj¹cych ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY POWIATU RAWICKIEGO ISSN 1898-7397 Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu; www.powiatrawicki.pl Redaguj¹: Janusz Hamielec (redaktor naczelny), Joanna Balcer, Magdalena Jurdeczka, Aneta Mazur, Izabela Sarnowska. Zdjêcia i ilustracje: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Adres redakcji: 63-900 RAWICZ, Rynek 17; e-mail: oredownik@powiatrawicki.pl Oddano do druku: 12 kwietnia 2011 r. Sk³ad i druk: Multigraf - Rawicz, ul. Staszica 4, tel. 65 546 23 57, drukarniarawicz@gmail.com Nak³ad: 1200 egzemplarzy (wydawnictwo bezp³atne).

KWIECIEÑ 2011

3


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

potencja³ gospodarczy i spo³eczny powiatu – otrzyma³o Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Wœród zdobywców Tytu³u HIT 2010 znalaz³o siê 5 przedsiêbiorców z terenu powiatu rawickiego.

W kategorii „Ekologia”: - Gospodarstwo Produkcji Grzybów Jadalnych SHII – TAKE w Jutrosinie, za produkcjê ekologicznych grzybni SHII – TAKE;

W kategorii „Handel i us³ugi”: - Studio Piêknoœci Pani Barbary Karkosz z Rawicza, za wysok¹ jakoœæ us³ug kosmetycznych, œwiadczenie szkoleñ w zakresie wiza¿u i kosmetyki; - Dom Pomocy Spo³ecznej w Osieku, za aktywne zarz¹dzanie i skuteczn¹ strategiê w procesie modernizacji obiektów Domu Pomocy Spo³ecznej oraz kszta³towanie wizerunku placówki opieraj¹cej siê na najwy¿szych standardach umo¿liwiaj¹cych przezwyciê¿anie trudnych sytuacji ¿yciowych tym, którzy nie s¹ w stanie ich pokonaæ; - „Przedsiêbiorstwo SOBMETAL s.c. Sobañscy” z Rogo¿ewa, za konsekwentne pozyskiwanie nowych rynków zbytu dla produkowanych maszyn dla rolnictwa i leœnictwa;

W kategorii „Rolnictwo i przetwórstwo ¿ywnoœci”: - Gospodarstwo Rolne Pana Fabiana Ma³eckiego ze Szkaradowa, za wzorcowe gospodarstwo rolno-hodowlane œredniej wielkoœci. Tytu³ HIT Kryszta³owy przyznawany jest zdobywcom co najmniej dwóch Tytu³ów HIT w poprzednich wydaniach konkursu. Za rok 2010 w kategorii „Rolnictwo i przetwórstwo ¿ywnoœci” otrzyma³a go firma z Karolinek „Zak³ady Drobiarskie LANGNER” Sp. z o.o. Z inicjatywy Starosty Rawickiego w dniu 25 lutego 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odby³o siê spotkanie z Laureatami tegorocznej edycji Konkursu.

INFORMACJE STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU IV i V SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

31 marca br. Podczas posiedzenia Starosta Pan Zygmunt Wolny omówi³ Strategiê Dzia³ania Zarz¹du Powiatu Rawickiego na

W dniu 24 lutego br. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu odby³a siê IV Sesja Rady Powiatu Rawickiego. Podczas Sesji Starosta Pan Zygmunt Wolny przedstawi³ informacje z dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym. Ponadto Radni zostali zapoznani ze sprawozdaniami: z dzia³alnoœci Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2010. Podczas Sesji podjêto uchwa³y, m.in. w sprawie: okreœlenia regulaminów udzielania dotacji celowej z bud¿etu Powiatu Rawickiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej oraz nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Rawiczu. Kolejna Sesja Rady Powiatu Rawickiego odby³a siê 4

Nr 21

KWIECIEÑ 2011


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

lata 2011-2014. Radni wys³uchali informacji Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rawiczu o stanie bezpieczeñstwa i ochrony przeciwpo¿arowej oraz o zagro¿eniach po¿arowych Powiatu Rawickiego, a tak¿e podsumowania dzia³alnoœci Warsztatów Terapii Zajêciowej w Miejskiej Górce za rok 2010. Przewodnicz¹cy Rady Pan Piotr Dubicki wraz ze Starost¹ Panem Zygmuntem Wolnym wrêczyli listy gratulacyjne z okazji uzyskania presti¿owych tytu³ów i wyró¿nieñ: - Pani Iwonie Tuszyñskiej – Wa³kiewicz, Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej w Osieku, za uzyskanie Tytu³u HIT 2010 w kategorii „Handel i Us³ugi”; - Pani Ewie Latusek, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu, za wyró¿nienie w sektorze edukacji; - Panu Marianowi Dudzikowi za uzyskanie Tytu³u „Wielkopolski Rolnik Roku 2010”. Podczas V Sesji Radni podjêli uchwa³y, m.in. w sprawie: okreœlenia zadañ, na które przeznacza siê œrodki finansowe Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w roku 2011 oraz dokonania zmian w bud¿ecie Powiatu na 2011 rok. Uchwa³y podjête podczas IV i V Sesji Rady Powiatu Rawickiego dostêpne s¹ na stronie internetowej: www.bip.powiatrawicki.pl

zna³ dziennikarzy ze Strategi¹ Dzia³ania Zarz¹du Powiatu Rawickiego na lata 2011 – 2014, poinformowa³ o pozytywnej ocenie Ministerstwa Finansów wniosku o dofinansowanie remontu mostu w Jutrosinie oraz przedstawi³ zasady wspó³pracy zagranicznej z Ukrain¹.

DELEGACJA Z UKRAINY W POWIECIE RAWICKIM W dniu 30 marca br. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu goœci³a delegacja z Ukrainy. Celem wizyty by³o m.in. rozwijanie dotychczasowych kontaktów z jednostkami samorz¹dowymi Obwodu Winnickiego oraz zapoznanie z funk-

KONFERENCJE PRASOWE STAROSTY Od stycznia 2011 roku raz w miesi¹cu odbywaj¹ siê konferencje prasowe Starosty Rawickiego z przedstawicielami lokalnych mediów. Podczas konferencji w dniu 25 lutego br. Starosta Pan Zygmunt Wolny poinformowa³ m.in. o zakoñczeniu budowy sali sportowej przy I LO. Omówi³ tak¿e zasady udzielania dotacji z bud¿etu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony œrodowiska, w szczególnoœci usuwania azbestu. Informacje o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w Powiecie Rawickim przedstawi³ Wicestarosta Pan Krzysztof Synoracki. Natomiast na konferencji prasowej, która odby³a siê w dniu 1 kwietnia br. Starosta Pan Zygmunt Wolny zapoNr 21

cjonowaniem Urzêdu. Spotkanie by³o kontynuacj¹ wspó³pracy nawi¹zanej w 2007 przez Powiat Rawicki z Powiatem Lipowieckim na Ukrainie, w zakresie gospodarki i oœwiaty, wymiany doœwiadczeñ samorz¹dowych na szczeblu gminnym i powiatowym.

DOFINANSOWANIE USUWANIA ETERNITU Pod koniec ubieg³ego roku wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy Prawo ochrony œrodowiska, która przywróci³a mo¿-

KWIECIEÑ 2011

5


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

liwoœæ dofinansowania z bud¿etu Powiatu inwestycji w zakresie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, realizowanych m.in. przez osoby fizyczne. W oparciu o w/w przepisy Rada Powiatu Rawickiego w lutym 2011 r. uchwali³a regulaminy: udzielania dotacji celowej z bud¿etu Powiatu Rawickiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej oraz dofinansowanie z bud¿etu Powiatu usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest z obiektów budowlanych. Przyjête regulacje pozwalaj¹ na udzielanie przez Zarz¹d Powiatu Rawickiego dotacji w wysokoœci do 50% kosztów ich realizacji. Dotowane mog¹ byæ zadania inwestycyjne zwi¹zane z: ochron¹ wód, ochron¹ przeciwpowodziow¹, gospodark¹ odpadami, ochron¹ powietrza, wykorzystaniem energii odnawialnej, ochron¹ przyrody, edukacj¹ ekologiczn¹ oraz inn¹ dzia³alnoœci¹ s³u¿¹c¹ ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej. Ponadto okreœlone zosta³y zasady zg³aszania przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe zamiaru usuniêcia p³yt eternitowych ze swojej posesji celem uzyskania dofinansowania kosztów tych prac. Wnioski o dotacjê mo¿na sk³adaæ w Starostwie Powiatowym w Rawiczu do koñca kwietnia br. Po podsumowaniu zg³oszonych potrzeb na dany rok Starostwo wybierze firmê, która bêdzie realizowa³a demonta¿, transport i utylizacjê odpadów eternitowych, na podstawie umów zawartych z poszczególnymi wnioskodawcami. Koszty w/w us³ug w 80% pokryje Powiat Rawicki, a w 20% wnioskodawca na podstawie faktur VAT (rachunków) wystawionych przez wykonawcê. Masa odpadów powsta³ych w wyniku demonta¿u lub sk³adowanych na terenie nieruchomoœci zostanie ustalona w drodze komisyjnego ich przewa¿enia z udzia³em przedstawiciela Starostwa, wnioskodawcy i wykonawcy. Regulaminy oraz wzory wniosków o dofinansowanie s¹ dostêpne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawiczu www.powiatrawicki.pl Tadeusz Pietrzak – naczelnik Wydzia³u, Magdalena Binkowska-Zaremba – inspektor Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa

GDZIE SZUKAÆ POMOCY MEDYCZNEJ W NOCY I ŒWIÊTA? Od 1 marca br. zmieniaj¹ siê zasady korzystania z nocnej i œwi¹tecznej pomocy doraŸnej. Niezale¿nie od miejsca zamieszkania ka¿dy pacjent wymagaj¹cy konsultacji lekarskiej czy pielêgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy i œwiêta bêdzie móg³ zg³osiæ siê do dowolnej placówki realizuj¹cej ten rodzaj œwiadczeñ w ramach umowy z NFZ. Œwiadczenia nocnej i œwi¹tecznej opieki lekarskiej s¹ bezp³atne i udzielane bez skierowania. Informacjê o tym, gdzie w Powiecie Rawickim sprawowana jest nocna i œwi¹teczna opieka lekarska i pielêgniarska, podajemy poni¿ej. 6

Nr 21

Podstawowa opieka zdrowotna – wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy, czyli nocna i œwi¹teczna opieka zdrowotna (na podstawie Informatora NFZ). Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia nastêpnego (ca³odobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent mo¿e skorzystaæ z opieki lekarskiej i pielêgniarskiej w ramach nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej.

Od 1 marca 2011 r. œwiadczenia te realizowane s¹ wed³ug miejsca zamieszkania pacjenta, jednak mo¿e on skorzystaæ z us³ug innej placówki. Informacje o miejscu udzielanie œwiadczeñ na innym terenie pacjent mo¿e uzyskaæ u swojego lekarza POZ lub we w³aœciwym oddziale wojewódzkim NFZ. Dy¿uruj¹cy lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta. Pacjent mo¿e skorzystaæ z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku: nag³ego zachorowania; nag³ego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugeruj¹cych bezpoœrednie zagro¿enie ¿ycia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane œrodki domowe lub leki dostêpne bez recepty nie przynios³y spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, ¿e oczekiwanie na otwarcie przychodni mo¿e znacz¹co niekorzystnie wp³yn¹æ na stan zdrowia. Skorzystanie ze œwiadczeñ POZ w nocy i w œwiêta uzasadniaj¹ miêdzy innymi: zaostrzenie dolegliwoœci znanej choroby przewlek³ej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowan¹ dusznoœci¹); infekcja dróg oddechowych z wysok¹ gor¹czk¹ (wy¿sz¹ ni¿ 39°C), szczególnie u ma³ych dzieci i ludzi w podesz³ym wieku; bóle brzucha, nieustêpuj¹ce mimo stosowania leków rozkurczowych;

KWIECIEÑ 2011


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

 bóle g³owy, nieustêpuj¹ce mimo stosowania leków przeciwbólowych; biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podesz³ym wieku; nag³e bóle krzy¿a, krêgos³upa, stawów, koñczyn itp.; zaburzenia psychiczne (z wyj¹tkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy nale¿y wezwaæ pogotowie ratunkowe). W ramach nocnej i œwi¹tecznej opieki lekarskiej nie mo¿na uzyskaæ: wizyty kontrolnej w zwi¹zku z wczeœniej rozpoczêtym leczeniem; recepty na stosowane stale leki w zwi¹zku ze schorzeniem przewlek³ym; rutynowego zaœwiadczenia o stanie zdrowia. Pacjentom przys³uguj¹ tak¿e zabiegi pielêgniarskie w ramach porady udzielonej przez dy¿uruj¹cego lekarza oraz zabiegi wynikaj¹ce z ci¹g³oœci leczenia. Zabiegi te mog¹ byæ wykonywane przez pielêgniarkê w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. Opiek¹ pielêgniarki realizowan¹ w warunkach domowych mog¹ byæ objête osoby w ka¿dym wieku, u których wystêpuje ograniczenie sprawnoœci psychofizycznej w wyniku choroby. Miejsca udzielania œwiadczeñ nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej dla ludnoœci powiatu rawickiego: 1. Nocna i œwi¹teczna ambulatoryjna opieka lekarska Szpital Powiatowy w Rawiczu Spó³ka z o.o. Rawicz, ul. Gen. Grota-Roweckiego 6 Tel. 065 5462413 wew. 330 2. Nocna i œwi¹teczna wyjazdowa opieka lekarska Szpital Powiatowy w Rawiczu Spó³ka z o.o. Rawicz, ul. Gen. Grota-Roweckiego 6 Tel. 065 5462413 wew. 307 3. Nocna i œwi¹teczna ambulatoryjna opieka pielêgniarska Szpital Powiatowy w Rawiczu Spó³ka z o.o. Rawicz, ul. Gen. Grota-Roweckiego 6 Tel. 065 5462413 wew. 330 4. Nocna i œwi¹teczna wyjazdowa opieka pielêgniarska NZOZ Oœrodek Pielêgniarstwa „NURSE-MED” Pakówka 42 Tel. 606 516 210 NZOZ Centrum Us³ug Medycznych „CENTERMED” s.c. ul. 11 Listopada 1, 63-900 Rawicz Tel. 065 545 33 22 Centrum Pielêgniarsko-Opiekuñcze ul. Gen. Grota-Roweckiego 9K, 63-900 Rawicz Tel. 065 545 48 73 NZOZ Przychodnia Lekarska „RAWMED” Sp. z o.o. ul. Pi³sudskiego 3, 63-900 Rawicz Tel. 065 546 12 91 Nr 21

 Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk ul. Plac Korczaka 1, 63-910 Miejska Górka Tel. 065 547 44 56 NZOZ „SALUS” Zdzis³aw Goliñski ul. Parkowa 24, 63-910 Miejska Górka Tel. 065 547 53 73 NZOZ Przychodnia Specjalistyczna i Lekarza Rodzinnego „MAYMED” ul. 700-lecia 1, Jutrosin Tel. 065 547 14 21 Spó³ka Cywilna Pielêgniarek Œrodowiskowo-Rodzinnych „ZDROWIE” ul. Mickiewicza 8A, Jutrosin Tel. 065 547 23 82 NZOZ Przychodnia Lekarska Ewa Cempel-Nowak ul. Parkowa 4A Pakos³aw Tel. 065 547 83 33 Jerzy Szubstarski – dyrektor do spraw medycznych Szpitala Powiatowego w Rawiczu

PODSUMOWANIE DNIA BEZP£ATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH W dniu 5 marca br. ju¿ po raz dziewi¹ty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu przy³¹czy³a siê do Ogólnopolskiej Akcji Dnia Bezp³atnych Diagnoz Logopedycznych. Tegoroczna akcja by³a prowadzona pod has³em „s³uch”. Do dyspozycji zainteresowanych osób byli, oprócz logopedów, dodatkowo surdopedagog i pedagog - upraw-

KWIECIEÑ 2011

7


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

niony do badania s³uchu. Celem akcji by³o: u³atwienie osobom z zaburzeniami mowy dostêpu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy, pomoc osobom zainteresowanym w rozwi¹zywaniu problemów z komunikacj¹ s³own¹. Akcja adresowana by³a do wszystkich zainteresowanych osób. Z pomocy logopedów mogli skorzystaæ zarówno rodzice niemowl¹t i noworodków, pragn¹cy zadbaæ o prawid³owy rozwój mowy dziecka, jak i rodzice dzieci starszych, których wymowa budzi niepokój i troskê. W tym dniu pomoc mog³a byæ udzielana tak¿e m³odzie¿y i doros³ym, osobom j¹kaj¹cym siê, po udarach mózgu, po operacji krtani. Organizowanie takiej akcji raz w roku sprzyja nawi¹zywaniu wspó³pracy przez logopedów i instytucje w celu zbudowania systemu wzajemnej informacji i wsparcia. Niestety, tegoroczna akcja, podobnie jak w ca³ej Polsce, nie spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem rodziców. Powodów pewnie by³o wiele. Byæ mo¿e trzeba zastanowiæ siê nad zmian¹ formu³y akcji. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e wczesna profilaktyka pozwala zapobiegaæ póŸniejszym problemom rozwojowym u dzieci.

ambulatoryjnych w godzinach od 8:00 do 18:00. Badania wykonywane s¹ na podstawie skierowania od lekarza specjalisty. Uzgodnienie terminu nastêpuje osobiœcie lub telefonicznie pod numerem 65 546 24 13 wew. 346. Ilona Kubiak – rzecznik prasowy Szpitala Powiatowego w Rawiczu

WYSTAWA DPS OSIEK 7 marca br. w Filii Bibliotecznej w Chojnie ju¿ po raz drugi na terenie powiatu rawickiego odby³a siê wystawa prac plastycznych mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w Osieku. Tym razem gospodarzem wystawy by³ Wójt Gminy Pakos³aw Pan Kazimierz Chudy. Ze wzglêdu na ograniczon¹ powierzchniê biblioteki zaprezentowano tylko kilkanaœcie prac. Wystawa zosta³a uœwietniona wystêpami muzycznymi dzieci ze Szko³y Podstawowej w Chojnie.

Anna Ko³odziej – neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu

OTWARCIE PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W RAWICKIM SZPITALU Od 7 marca br. w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu wykonywane s¹ badania tomografem komputerowym. Nowy rodzaj diagnostyki, niezbêdnej pacjentom i lekarzom poprawi skutecznoœæ leczenia oraz zapewni wy¿szy poziom bezpieczeñstwa. Pracownia Tomografii Komputerowej zlokalizowana jest na parterze budynku g³ównego Szpitala, obok Izby Przyjêæ. Dostêpna jest dla pacjentów szpitala 24 godziny na dobê, a dla pacjentów

Wczeœniej mieszkañcy Rawicza mogli ogl¹daæ wszystkie prace na wystawie pt. „Nasz œwiat w sercach i d³oniach” w Sali Piecowej rawickiego Domu Kultury w dniach od 7 do 14 lutego 2011 r. Twórczoœæ podopiecznych Domu Pomocy Spo³ecznej w Osieku to przede wszystkim prace plastyczne wykonane ró¿norodn¹ technik¹, czêsto bardzo pracoch³onn¹, wymagaj¹c¹ od autorów cierpliwoœci i precyzji. W galerii zgromadzono dorobek artystyczny mieszkañców, m.in. gobeliny, patchworki - obrazy na styropianie z kawa³ków materia³u, obrazy olejne, szkice, obrazy z ziaren, prace ze sznurka i drewna. Podczas wernisa¿u autorzy wystawianych prac otrzymali pami¹tkowe dyplomy za ca³okszta³t dzia³alnoœci artystycznej. Mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej zajmuj¹ siê nie tylko twórczoœci¹ plastyczn¹, lecz równie¿ muzyczn¹ i teatraln¹. S¹ aktorami dzia³aj¹cego w Domu Pomocy Spo³ecznej teatru „Pod Dêbami”, odnosz¹cego liczne sukcesy podczas przegl¹dów artystycznych. Monika Jarczewska – terapeuta Pracowni Plastycznej DPS Osiek

8

Nr 21

KWIECIEÑ 2011


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

WYSTAWA – KONKURS WIELKANOCNY NA NAJPIÊKNIEJSZ¥ PISANKÊ, WYCINANKÊ, PALMÊ WIELKANOCN¥

Nagrodê g³ówn¹ w kategorii Kartka Wielkanocna otrzyma³a Jagoda Sobieraj, uczennica kl. IV Szko³y Podstawowej w Chojnie; wyró¿nienie – Marta Krzy¿osiak z Przedszkola w Pakos³awiu.

W dniu 6 kwietnia 2011 roku w Muzeum Ziemi Rawickiej otwarta zosta³a III Wystawa Wielkanocna, której organizatorem by³o Starostwo Powiatowe w Rawiczu oraz Muzeum Ziemi Rawickiej. Otwarcia wystawy dokona³ Starosta Pan Zygmunt Wolny oraz Pan Jacek Jarczewski, Starszy Kustosz Muzeum Ziemi Rawickiej.

Nagrodê Publicznoœci za Naj³adniejszy Wyrób Wielkanocny otrzyma³a Daria Stolaœ, uczennica Szko³y Podstawowej w Zielonej Wsi.

„POWÓDZ, PO¯AR, DNIEM CZY NOC¥ – STRA¯ PRZYCHODZI CI Z POMOC¥” W dniu 8 kwietnia br. rozstrzygniêta zosta³a XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y, przebiegaj¹cego tym razem pod has³em „PowódŸ, po¿ar, dniem czy noc¹ – Stra¿ przychodzi ci z pomoc¹”. Jego celem by³o poszerzenie wiedzy na temat pracy stra¿y po¿arnej oraz zachowania bezpieczeñstwa w przypadku wystêpowania wszelkiego typu zagro¿eñ. Na szczeblu powiatowym organizatorem konkursu by³o Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rawiczu.

Prezentowane na wystawie prace zosta³y ocenione przez komisjê, w ramach konkursu pn. „Najpiêkniejsza pisanka, wycinanka, palma wielkanocna, stroik, kartka œwi¹teczna, serwetka i rzeŸba”. Na konkurs wp³ynê³o ponad 200 prac zarówno od autorów indywidualnych, jak i zbiorowych. Wœród ekspozycji znalaz³y siê miêdzy innymi pisanki wykonane ró¿nymi metodami, stroiki œwi¹teczne, kartki, palmy wielkanocne itp. W dniu 19 kwietnia 2011 r. odby³o siê rozstrzygniêcie Konkursu Wielkanocnego. Uroczyste wrêczenie nagród nast¹pi 27 kwietnia 2011 r. w Muzeum Ziemi Rawickiej. WYNIKI KONKURSU Nagrodê g³ówn¹ w kategorii Pisanka Wielkanocna otrzyma³ Dzienny Dom Pomocy Spo³ecznej w Rawiczu; wyró¿nienie – Pawe³ Maækowiak, uczeñ Szko³y Podstawowej w Zielonej Wsi.

Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe: I grupa m³odsza (uczniowie szko³y podstawowej w wieku 6 – 8 lat), II grupa œrednia (uczniowie szko³y podstawowej w wieku 9 – 12 lat), III grupa starsza (uczniowie gimnazjum w wieku 13 – 16 lat). WYNIKI KONKURSU

Nagrodê g³ówn¹ w kategorii Palma Wielkanocna otrzyma³ Mateusz Pietrula, uczeñ kl. VI Szko³y Podstawowej w Chojnie; wyró¿nienie – Justyna Przyjemska ze Stowarzyszenia Zespo³u Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie.

Grupa I: Laureatem zosta³ Bart³omiej Polny z SP w Miejskiej Górce. Wyró¿nienia otrzymali: Monika Mocydlarz z Przedszkola w Szkaradowie i Mateusz Stefaniak z SP w D³oni.

Nagrodê g³ówn¹ w kategorii Stroik Wielkanocny otrzyma³a Anita Szymys³, uczennica kl. III E Gimnazjum w Bojanowie; wyró¿nienie – Julia Marzêcka, uczennica kl. II A Szko³y Podstawowej nr 3 w Rawiczu.

Grupa II: Laureatem zosta³ Krystian Fabianowski z SP w Jutrosinie. Wyró¿nienia otrzymali: Julia Kowalska z SP w Chojnie, Paulina Pernak z SP w Chojnie, Sandra Kaczmarek z SP w Miejskiej Górce i Nikodem Stanis³awski z SP w Miejskiej Górce.

Nr 21

KWIECIEÑ 2011

9


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Grupa III: Laureatk¹ zosta³a Martyna Marczyñska z Gimnazjum w Bojanowie. Wyró¿nienia otrzymali: Natalia Skopiñska z Gimnazjum w Bojanowie, Martyna Stachowska z SP w Chojnie i Magdalena Skopiñska z SP w D³oni. Prace laureatów z poszczególnych grup zosta³y przes³ane do Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu i wezm¹ udzia³ w konkursie na szczeblu wojewódzkim.

„SZKO£A DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” Od dnia 23 marca br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu realizowany jest ogólnopolski program wspierania umiejêtnoœci wychowawczych rodziców i nauczycieli, pt. „Szko³a dla rodziców i wychowawców”. W ramach programu organizowane s¹ cykliczne spotkania w formie warsztatów psychologicznych, w których mog¹ uczestniczyæ rodzice oraz wychowawcy zainteresowani takimi zagadnieniami, jak: budowanie prawid³owych relacji doros³ych z dzieæmi, wspieranie procesu usamodzielniania siê dziecka, rozwi¹zywanie konfliktów itp. Agnieszka Pierzcha³a – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu

zastêpcza/adopcja”. Program ten jest przygotowany w oparciu o wieloletnie doœwiadczenia praktyków i teoretyków w dziedzinie rodzinnej opieki zastêpczej w wielu krajach. Program opiera siê na za³o¿eniu, i¿ najwiêksz¹ wartoœci¹ w ¿yciu dziecka jest ¿ycie rodzinne. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezp³atne i niezobowi¹zuj¹ce. S³uchacze dowiaduj¹ siê o uwarunkowaniach prawnych, zaletach i wymaganiach, ale przede wszystkim o tym, jak postêpowaæ z dzieckiem, aby zaspokoiæ jego potrzeby psychiczne i emocjonalne. Program PRIDE wskazuje na umiejêtnoœci, jakie powinny posiadaæ osoby przygotowuj¹ce siê do pe³nienia opieki zastêpczej. Pomaga dobrze zrozumieæ przyczynê cierpienia dzieci - stratê rodziców i domu. Dziêki nabytej wiedzy nowym rodzicom zastêpczym ³atwiej jest pe³niæ rolê opiekuna, który pomo¿e dziecku równie¿ odnaleŸæ w³aœciw¹ drogê do samodzielnego ¿ycia. Wszelkie informacje o rodzinach zastêpczych, o ich przygotowaniu i szkoleniu, mo¿na uzyskaæ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, pod nr tel. 65 546 43 33

DAÆ DZIECKU KOCHAJ¥CY DOM - RODZINY ZASTÊPCZE Przysz³o nam ¿yæ w czasach, obfituj¹cych w wiele niepokoj¹cych wydarzeñ ekonomicznych i spo³ecznych, które nios¹ za sob¹ szereg zagro¿eñ dla instytucji rodzinnych. W wyniku ró¿norodnych przemian wiele osób nie jest w stanie podo³aæ swoim obowi¹zkom rodzicielskim. Wszystko to odbija siê na sytuacji dziecka, które stanowi centralny punkt rodziny. Dzieci z ró¿nych, nie tylko patologicznych powodów s¹ zmuszone opuœciæ dom rodzinny. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu prowadzone s¹ szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastêpczych zgodnie z programem „PRIDE: Rodzinna opieka

10

Nr 21

KWIECIEÑ 2011

Kinga Zakrzewska – starszy pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

REGIONALNE TARGI ROLNICZE W GO£ASZYNIE W dniach 14 i 15 maja br. w Go³aszynie w gminie Bojanowo odbêd¹ siê Regionalne Targi Rolnicze – Wiosna 2011. Organizatorem Targów jest Wielkopolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, a wspó³organizatorami Starostwo Powiatowe w Rawiczu oraz Gmina Bojanowo. Podczas dwudniowych Targów bêdzie mo¿na skorzystaæ z konsultacji i doradztwa firm specjalistycznych, obejrzeæ wystawê sprzêtu rolniczego, kupiæ ró¿ne artyku³y ogrodnicze, wzi¹æ udzia³ w konkursach oraz obejrzeæ wystêpy artystyczne.

„POWIATOWY DZIEÑ INTEGRACJI - FESTIWAL TWÓRCZOŒCI OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH” W dniu 14 maja 2011 roku, w parku przy Domu Kultury w Rawiczu, odbêdzie siê „Powiatowy Dzieñ Integracji – Festiwal Twórczoœci Osób Niepe³nosprawnych”, którego organizatorami s¹: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacje pozarz¹dowe. Ide¹ Festiwalu jest integracja spo³eczna, propagowanie twórczoœci osób niepe³nosprawnych oraz promowanie dzia³alnoœci artystycznej jako formy terapii poprzez sztukê.

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓ£ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT RAWICKI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE im. Jaros³awa D¹browskiego w Rawiczu w roku szkolnym 2011/2012 proponuje nastêpuj¹ce profile w klasach pierwszych: matematyczno-fizyczny z elementami informatyki, matematyczno-informatyczny, matematyczno-przyrodniczy, jêzykowo-informatyczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny, humanistyczny z rozszerzonym jêzykiem angielskim lub niemieckim. ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu oferuje nastêpuj¹ce profile w klasach pierwszych Liceum Ogólnokszta³c¹cego: psychologiczny, prawny, filmowy, ekonomiczny oraz Technikum kszta³c¹ce w zawodach: technik organizacji reklamy, fototechnik - NOWOŒÆ. ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH im. S. Bobrowskiego w Rawiczu przygotowa³ na rok szkolny 2011/2012 nastêpuj¹c¹ ofertê: Szko³y dla m³odzie¿y Technikum kszta³c¹ce w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik mechanik, technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego, technik elektryk, technik logistyk. Zasadnicza Szko³a Zawodowa, kszta³c¹ca w zale¿noœci od wyborów kandydatów w dwuletnim lub trzyletnim cyklu nauczania.

Nr 21

Szko³y dla doros³ych Technikum Uzupe³niaj¹ce dla Doros³ych w zawodach: technik mechanik, technik technologii ¿ywnoœci, technik handlowiec. Szko³a Policealna dla Doros³ych w zawodzie: technik rachunkowoœci. ZESPÓ£ SZKÓ£ ROLNICZYCH im. Powstañców Wielkopolskich w Bojanowie prowadzi nabór do nastêpuj¹cych klas: Szko³y dla m³odzie¿y Liceum Ogólnokszta³c¹ce o profilu informatyczno-jêzykowym. Technikum kszta³c¹ce w zawodach: technik rolnik, technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk, technik urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej – NOWOŒÆ. Szko³y dla doros³ych Technikum dla Doros³ych kszta³c¹ce w zawodzie technik rolnik. Szko³a Policealna dla Doros³ych w zawodzie: technik rolnik, technik prac biurowych. ZESPÓ£ SZKÓ£ SPECJALNYCH im. Jana Paw³a II w Rawiczu realizuje nauczanie w: Szkole Podstawowej w cyklu szeœcioletnim dla dzieci: upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim, upoœledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym, znacznym i g³êbokim, autystycznych. Gimnazjum w cyklu trzyletnim dla dzieci i m³odzie¿y: upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim, upoœledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zasadniczej Szkole Zawodowej w cyklu trzyletnim w klasach

KWIECIEÑ 2011

11


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

wielozawodowych dla m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo w stopniu lekkim w zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik, kucharz ma³ej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, rzeŸnik – wêdliniarz, stolarz, œlusarz, lakiernik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, tapicer, elektryk. Szkole Specjalnej przysposabiaj¹cej do pracy w cyklu trzyletnim dla m³odzie¿y:

 upoœledzonej umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi. Zajêcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla dzieci posiadaj¹cych opiniê o potrzebie takiej formy pomocy. Wczesnym wspomaganiem mog¹ byæ objête dzieci w wieku przedszkolnym i m³odsze, ze wszystkimi problemami rozwojowymi. Honorata Kubacka – inspektor Wydzia³u Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych

DY¯URY WOLONTARIATU PRAWNEGO W ROKU 2011 W Biurze Parlamentarnym PiS w Rawiczu przy Rynku nr 12/13, na I piêtrze, Zespó³ Doradztwa Administracyjno-Prawnego Akcji Katolickiej pe³niæ bêdzie dy¿ury prawne.

Radca Prawny Janina Nawrot 8 czerwca, 21 wrzeœnia w godzinach 17.00 – 18.00 Prawnik Józef Niemczynowski 27 kwietnia, 3 sierpnia w godzinach 17.00 – 18.00

Radca Prawny Krzysztof Bojarczuk 21 lipca, 10 listopada w godzinach 15.00 – 16.00 Adwokat Grzegorz Chojaczyk 9 maja, 22 sierpnia, 21 listopada w godzinach 17.00 – 18.00

Radca Prawny Maciej Œwierzewski 23 czerwca, 6 paŸdziernika, 21 grudnia w godzinach 17.00 – 18.00

Adwokat Tomasz Kirstajn 25 maja, 7 wrzeœnia, 7 grudnia w godzinach 17.00 – 18.00

Mecenas Ewa Tobolska 9 lipca, 29 paŸdziernika w godzinach 12.00 – 13.00

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2011 W dniach od 4 kwietnia do 27 kwietnia br. w Powiecie Rawickim przeprowadzona zosta³a kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska objê³a swoim zasiêgiem osoby podlegaj¹ce kwalifikacji z terenu miast i gmin: Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka, Jutrosin oraz Pakos³aw. Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. wezwaniu do kwalifikacji podlegaj¹: - osoby urodzone w 1992 r.; - mê¿czyŸni urodzeni w latach 1987–1991, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej; - kobiety urodzone w latach 1987–1992, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 koñcz¹ naukê w szko³ach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo bêd¹ce studentkami lub absolwentkami tych szkó³ lub kierunków; - osoby urodzone w latach 1990-1991, które: zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej, zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa po zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej i z³o¿y³y, w trybie ustawy

12

Nr 21

o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej, zosta³y uznane, ze wzglêdu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej s³u¿by wojskowej i z³o¿y³y na podstawie w/w ustawy wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli nie zosta³y przeniesione do rezerwy. Ponadto kwalifikacji wojskowej podlegaj¹ osoby, które ukoñczy³y 18 lat i zg³osi³y siê ochotniczo do pe³nienia s³u¿by wojskowej, je¿eli nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.

KWIECIEÑ 2011

Robert Kozal – kierownik Biura do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeñstwa


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W POWIATOWYCH JEDNOSTKACH OŒWIATOWYCH Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Rawiczu „Jak nie zostaæ bezrobotnym?” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Kwota dofinansowania projektu ze œrodków Unii Europejskiej wynosi 506 330,94 z³, natomiast wysokoœæ wk³adu w³asnego wynosi 73 991,06 z³. Projekt realizowany jest od 1 wrzeœnia 2010 roku do 31 sierpnia 2012 roku. W projekcie ogó³em weŸmie udzia³ 300 uczniów klas 2 i 3 Technikum w Rawiczu (w tym min. 50 % kobiet). Celem projektu jest zwiêkszenie szans absolwentów Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Rawiczu, zw³aszcza kobiet, na samozatrudnienie poprzez prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Podczas realizacji projektu uczestnicy zostan¹ wyposa¿eni w wiedzê niezbêdn¹ do za³o¿enia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Maj¹ tak¿e mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w nastêpuj¹cych kursach przewidzianych w projekcie: cukierniczym, carvingu, profesjonalnego parzenia kawy (baristy) oraz prawa jazdy. „Szko³a kluczowych kompetencji” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet III, Dzia³anie 3.3 Poprawa jakoœci kszta³cenia, Poddzia³anie 3.3.4. Jest to ponadregionalny program rozwijania umiejêtnoœci uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych Polski centralnej i po³udniowo-zachodniej, realizowany przez Wy¿sz¹ Szko³ê Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Partnerem projektu jest Dolnoœl¹ska Szko³a Wy¿sza we Wroc³awiu. Projekt realizowany jest od 1 wrzeœnia 2010 roku w czterech klasach pierwszych: klasa I TB – kompetencja matematyka, klasa I TE – kompetencja technologia informacyjna, klasa I BT¯ – kompetencja jêzyk rosyjski, klasa I TLM – kompetencja przedsiêbiorczoœæ. Projektem objêto ponad 100 uczniów. G³ównym celem projektu jest podniesienie do grudnia 2013 roku poziomu kluczowych kompetencji uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w województwach opolskim, kujawsko-pomorskim, dolnoœl¹skim i wielkopolskim, umo¿liwiaj¹c im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy.

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Rawiczu „Opracowanie i wdro¿enie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych”. Projekt jest realizowany pod has³em „Matematyka Re@ktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakoœæ systemu oœwiaty” wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt bêdzie realizowany w okresie od 2010 do 2013 roku

Nr 21

we wspó³pracy z Politechnik¹ Wroc³awsk¹. Uczestnicy kursu zdobêd¹ nowe doœwiadczenie w pracy ze œrodowiskiem e-learningowym, w którym znajd¹ materia³y wyk³adowe oraz æwiczenia. Projekt przewiduje tak¿e e-sprawdziany – elektroniczne klasówki, dziêki którym ka¿dy uczeñ bêdzie móg³ na bie¿¹co kontrolowaæ swoje postêpy w nauce. Uczestnikami projektu s¹ obecni uczniowie klas pierwszych. Do jego realizacji zg³osili siê uczniowie z klasy matematyczno-fizycznej i matematyczno-informatycznej oraz zainteresowani uczniowie z profili humanistycznych i biologicznego. £¹cznie w projekcie bierze udzia³ 60 uczniów. „Rekiny przedsiêbiorczoœci” Jest to projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Organizatorem projektu jest Fundacja Rynku Kapita³owego, a administratorem – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Na projekt sk³ada siê Szkolna Internetowa Gra Gie³dowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy. Szkolna Internetowa Gra Gie³dowa jest to projekt edukacyjny poœwiêcony inwestowaniu, skierowany do m³odzie¿y ponadgimnazjalnej. Zespo³y uczestnicz¹ce w grze maj¹ dostêp do gie³dowych notowañ on-line. Otrzymuj¹ te¿ wirtualny kapita³, który mog¹ inwestowaæ w akcje spó³ek gie³dowych, dokonywaæ transakcji krótkiej sprzeda¿y i zak³adaæ lokaty bankowe. Celem Gry jest osi¹gniêcie najwy¿szej stopy zwrotu z inwestycji. Kurs e-learningowy ma nowoczesn¹ i atrakcyjn¹ formê samouczka wzbogaconego o treœci multimedialne, który w przystêpny sposób przekazuje wiedzê z zakresu rynku kapita³owego. Ponadto pozwala on na dzielenie siê wiedz¹ i dyskusje merytoryczne na forum internetowym i czacie. W ramach Kursu uczestnicy bêd¹ mogli równie¿ zapoznaæ siê z terminologi¹ gie³dowo-finansow¹ w jêzyku angielskim. Zakoñczenie projektu przewidziane jest do koñca czerwca 2012 roku. „Szko³a sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejêtnoœci uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem przedsiêbiorczoœci, jêzyków obcych i ICT” Projekt realizowany jest przez English Unlimited sp. z o.o., a wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007 - 2013, Priorytet III Wysoka jakoœæ systemu oœwiaty, Dzia³anie 3.3, Poddzia³anie 3.3.4 Modernizacja metod i treœci kszta³cenia. Adresatami projektu s¹ uczniowie klas I liceum oraz klas II technikum z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Celem projektu jest opracowanie i wdro¿enie zintegrowanego, ponadregionalnego programu nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem przedsiêbiorczoœci, jêzyków obcych i ICT w dwóch wersjach jêzy-

KWIECIEÑ 2011

13


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

kowych: angielskiej i niemieckiej. Projekt bêdzie realizowany pocz¹wszy od 1 wrzeœnia 2011 r. przez trzy kolejne lata.

Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Rawiczu oraz Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Rawiczu „Rewitalizacja budynku i terenu powojskowego na cele oœwiatowe” Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Dzia³anie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemys³owych

Janusz Hamielec

POWIAT KROBSKI (FRAGMENTY OPISU Z 1853 ROKU) W kilku numerach „Orêdownika…” przedstawiane by³y informacje, mówi¹ce o tym, ¿e powiat rawicki utworzony zosta³ w 1887 roku, po podziale na dwie czêœci powiatu krobskiego. Wtedy tak¿e powsta³ powiat gostyñski. Kilkakrotnie publikowane by³y historyczne charakterystyki naszej okolicy. Tym razem siêgamy do archiwalnego opisu powiatu krobskiego. Zosta³ on zamieszczony w 92-stronicowej ksi¹¿ce, wydanej w Poznaniu w 1853 roku przez F. X. Sempiñskiego, nak³adem ksiêgarza J. K. ¯upañskiego. Nosi ona tytu³: „Opis historyczno-jeograficzny Wielk. Ks. Poznañskiego dla u¿ytku szkó³ elementarnych”. W bardzo krótkiej, ogólnej charakterystyce powiatu krobskiego znajdujemy informacjê, ¿e jego rozleg³oœæ wynosi³a 19,1 mil kwadratowych. Grunty zaliczono do urodzajnych. Mieszkañcy powiatu, których by³o wówczas oko³o 70000, trudnili siê g³ównie upraw¹ roli. Na obszarze powiatu by³o 25 parafii katolickich, 8 protestanckich i 6 synagog. Miast liczy³ powiat 10, a wsi 238. W dalszej czêœci pracy zamieszczone zosta³y krótkie opisy miast powiatu krobskiego: Krobi, Rawicza, Sarnowy, Miejskiej Górki, Dubina, Jutrosina, Bojanowa, Ponieca, Gostynia i Piasków oraz wzmianki o kilku wioskach – m.in. o D³oni i Golejewku. O miastach dzisiejszego powiatu rawickiego napisano: „Rawicz, nale¿y do znaczniejszych miast w ksiêstwie, liczy 9320 mieszk., koœció³ katol. i dawny klasztor ks. ks. Reformatów zamieniony dziœ na dom kary i poprawy, koœció³ protest. i synagogê. Jest tu s¹d powiatowy, urz¹d radcy ziem., szko³a realna, dom sierot, szpital, drukarnia, ksiêgarnia, inspekcja solna i urz¹d poborowy. Handel zbo¿a i wina, przemys³ jako to: fabrykacja tytoniu i tabaki, kapeluszy, wyprawianie skór i p³óciennictwo daj¹ mieszkañcom wy¿ywienie. S³ynê³y niegdyœ tu fabryki sukna, które a¿ do Chin wywo¿ono. Rawicz otoczony by³ rowem i wa³ami, te zamieniono teraz w przyjemn¹ publiczn¹ przechadzkê. Dawniej wznosi³ siê tu zamek Przyjemskich. W r. 1704 mia³ tu Karol XII król szwedzki zimowe le¿e; w r. 1707 spalili Moskale miasto wraz z zamkiem, w którym Karol przebywa³. W ogóle Rawicz od-

14

Nr 21

i powojskowych, od 23.09.2009 do 31.12.2012. Ca³kowity koszt projektu wynosi 6 113 820,17 z³. Dofinansowanie wynosiæ bêdzie 4 585 365,12 z³, natomiast wk³ad w³asny Powiatu – 1 528 455,05 z³. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru i obiektu powojskowego w Rawiczu w celu dostosowania obiektu i terenu do pe³nienia nowych funkcji edukacyjnych i spo³ecznych oraz zakupu sprzêtu i pomocy dydaktycznych niezbêdnych do w³aœciwego funkcjonowania szkó³. Projekt obejmuje m.in. remont i modernizacjê nieu¿ytkowego budynku powojskowego oraz adaptacje na cele oœwiatowe, zakup sprzêtu, ogrodzenie terenu szko³y.

znacza siê porz¹dkiem i regularnoœci¹ ulic; ma 4 dwudniowe jarmarki, stacjê poczty. Nale¿y do rz¹du. Odleg³oœæ od Poznania wynosi mil 15. Sarnowa (Sarne), ma 1590 mieszk., koœció³ katol. i protest. Mieszkañcy ¿yj¹ z p³óciennictwa i handlu byd³a i trzody chlewnej, maj¹ 4 jarm. W³asnoœæ szlachecka. Stacja poczty. Oddalone od Poznania mil 14 ½. Miejska Górka (Görchen), liczy 1380 m., koœció³ katol. i protest. Mieszkañcy trudni¹ siê rolnictwem i p³óciennictwem. Tu by³o niegdyœ siedlisko przemo¿nej familii Górków. Urgel Górka za czasów Kazimierza Jagielloñczyka da³ pocz¹tek zamo¿noœci swej rodziny. Wnuk jego £ukasz i potomkowie ostatniego pomno¿yli przepych i maj¹tek swej rodziny. Maj¹tkiem Andrzeja Górki podzielili siê jego 3 synowie: £ukasz, Andrzej i Stanis³aw. Na Stanis³awie wygas³a rodzina Górków, r. 1592. Dziœ jest w³asnoœci¹ ksiêcia Su³kowskiego. Poczta listowa. Odleg³oœæ od Poznania mil 14. Dupin (w tym czasie by³a to oryginalna nazwa miasta), ma³e miasteczko, nad rzek¹ Orl¹ na wzgórzu po³o¿one, ma 620 miesz. ¿yj¹cych z rolnictwa i rzemios³, koœció³ katol. i synagogê, 4 jarm. w roku. W³asnoœæ szlachecka. Odleg³oœæ od Poznania mil 13. Jutrosin, liczy 1800 miesz., koœció³ katol., prot. i synagogê. G³ównym zatrudnieniem mieszkañców jest sukiennictwo, p³óciennictwo i rolnictwo; maj¹ prócz tego 4 jarm. w roku. Jest tu poczta listowa. W³asnoœæ szlachecka. Odleg³oœæ od Poznania mil 12. Bojanowo, w okolicy ¿yznej, liczy 2200 miesz. Ma koœció³ prot., synagogê, ratusz i szko³ê miejsk¹ wy¿sz¹. Mieszkañcy trudni¹ siê prawie wy³¹cznie sukiennictwem i piekarstwem; sukno wywo¿ono dawniej a¿ do Moskwy; tak¿e nie zbywa na garbarzach, p³óciennikach i olejnikach; ma 4 dwudniowe jarm. W czasie 30-letniej wojny schronili siê tutaj z Niemiec przeœladowani protestanci. St¹d pochodzi³a familia Bojanowskich. Jest tu stacja poczty. Odleg³oœæ od Poznania mil 12 ¾.” Cytowane powy¿ej, z uwspó³czeœnion¹ pisowni¹ opisy miast obecnego powiatu rawickiego stanowi¹ ciekawostkê sprzed prawie 160 lat. Dzisiaj Dubin i Sarnowa nie s¹ ju¿ miastami – utraci³y prawa miejskie odpowiednio w latach 1895 i 1973. Dzieje przedstawionych miejscowoœci zosta³y w czasie minionych dziesiêcioleci opisane dok³adniej, obszerniej przez wielu ró¿nych autorów.

KWIECIEÑ 2011


POWIAT RAWICKI W OBIEKTYWIE

Wystawa prac plastycznych mieszkańców DPS w Osieku.

Wystawa – Konkurs Wielkanocny w Muzeum Ziemi Rawickiej.


RZEKA ORLA W OPISIE Z 1888 ROKU Wybitny wielkopolski publicysta i historyk Edmund Callier (1833-1893) sporządził przed rokiem 1888 krótki opis Orli – największej rzeki powiatu rawickiego. Opis ten został opublikowany w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (tom VII, s. 583, wyd. 1888). Autor, podpisujący swoje opracowania skrótem „E. Cal” tak opisał naszą Orlę: „Orla, dok. Samica, inaczej Horla i Hurla, rzeka, prawy dopływ Baryczy, wpadającej do Odry. Powstaje z połączenia kilku strug, na wschód od Koźmina, w pow. krotoszyńskim, płynie od wschodu ku zachodowi, w Staniewie zmienia kierunek ku płd.-zach. a minąwszy Dupin znów ku zachodowi; przy ujściu Dąbrożny opuszcza granicę w. ks. poznańskiego i uchodzi pod Wąsoszem na Szląsku. Mija Kobylin i Jutrosin, oblewa wsie: Cegielnię, Orlę, Koźmin, Staniewo, Skałów, Suśnię, Unisław, Wielowieś, Kuklinów, Dupinko, Dupin, Góry, Kubeczki, Łąktę i Widawy. Z lewego brzegu zasila się strumieniami bezimiennymi poniżej Grębowa, pod Skałowem, pod Suśnią i pod Starym Grodem, następnie Chachełną pod Jutrosinem, odpływem jeziorka Ostoje, strumieniem bezimiennym pod Łąktą i odpływem Starego Stawu; z prawego brzegu przyjmuje Ochlę z Rdzącą pod Kobylinem, strugę poniżej Nowego Sielca i dwie pod Górami, a pod Widawami Dąbrożnę; dwoma korytami płynie pod Dupinem tudzież w pobliżu Dębianki, Ugody i Widaw, gdzie na przestrzeni 2 klm. rozgranicza Wielkopolskę od Szląska. Młyny obraca pod Orlą, Koźminem, Zaorlą i Dębianką. Brzegi ma niskie, podmokłe, pokryte łąkami i bagniste; spadek nieznaczny.” Cytowany powyżej opis zawiera oryginalne, stosowane w końcu XIX wieku nazwy geograficzne, co stanowi pewną ciekawostkę związaną z naszym regionem. Warto dodać, że ten sam autor sporządził m.in. obszerne opisy Rawicza i powiatu rawickiego, Sarnowy i Ponieca z dystryktem ponieckim. Janusz Hamielec, III 2011

DWÓR W DĄBRÓWCE W Dąbrówce, wsi położonej przy ruchliwej trasie Wrocław – Poznań, pomiędzy Rawiczem i Bojanowem, znajduje się interesujący dwór, będący niegdyś siedzibą właścicieli tutejszego majątku. Dwór i okazałe zabudowania gospodarcze zostały wybudowane w XIX wieku, w okresie kiedy właścicielami dóbr byli Trowitzschowie. Budowla, która obecnie jest w dobrym stanie, zaprojektowana została w stylu nawiązującym do klasycyzmu. Architekt zaprojektował ją na kształt dawnego pałacu miejskiego. Dwór w Dąbrówce jest piętrowy, nakryty spłaszczonym, czterospadowym dachem o krawędziach wysuniętych przed lico muru i tworzących okap. Główne, reprezentacyjne wejście do budynku poprzedzone jest gankiem, ozdobionym filarami podtrzymującymi ozdobny balkon. Okna parteru są prostokątne. Otwory okienne piętra zwieńczone są półkoliście. Do głównego korpusu budowli przylegają z dwóch stron skrzydła-przybudówki. Dwór w Dąbrówce otoczony jest rozległym, blisko 4-hektarowym parkiem z interesującymi okazami drzew. Na terenie parku znajduje się zniszczony grobowiec rodzinny dawnych właścicieli – Naumannów. W bezpośrednim sąsiedztwie dworu usytuowane są zabudowania gospodarcze majątku, wśród których wyróżnia się okazały, centralnie usytuowany dawny spichlerz. Dąbrówka jest wsią, o której pierwsze pisane wiadomości pochodzą z lat 1387 i 1423. Miejscowość istniała zapewne wcześniej. Właścicielami Dąbrówki i tutejszego majątku byli: w XIV i XV wieku Wincenty z Granowa, który sprzedał dobra Doninom; w XVII wieku – Piotr i Jan Golińscy, a po nich Hieronim Zakrzewski. Dobra wielokrotnie zmieniały właścicieli. Kolejnymi byli między innymi: Konarzewscy i Bojanowscy (XVIII/XIX), a od połowy XIX wieku do czasów drugiej wojny światowej niemieckie rodziny: Trowitzsch, Bandelov, Naumann i Roloff. W „Księdze adresowej majątków Prowincji Poznańskiej” z 1907 roku znajdujemy informację mówiącą, że ogólna powierzchnia majątku Dąbrówka (wówczas nazywanego Eichenbronn) wynosiła 502 hektary, w tym: 375 ha ziemi uprawnej, 95 ha lasów i 20 ha łąk. W majątku była parowa gorzelnia, hodowano konie pełnej krwi i trzodę. Właścicielem majątku był Franz Naumann, natomiast dobrami zarządzał Udo Wolf. Po 1945 roku majątek został upaństwowiony. Od 1993 roku znajduje się w strukturach przedsiębiorstwa Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” sp. z o.o. Po II wojnie światowej w budynku dworu przez wiele lat funkcjonowała szkoła podstawowa. Od 1993 roku obiekt stanowi własność prywatną. We wsi Dąbrówka mieszka obecnie około 200 osób. Janusz Hamielec, III 2011

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 21/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you