Page 1

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

DWUMIESIĘCZNIK

ISSN 1898-7397

NR 2

II 2008

W numerze m.in.: Sprawa przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu Kalendarium wydarzeń Wydział Komunikacji i Dróg Budżet powiatu na rok 2008 Zespół Szkół Specjalnych Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych Dwór w Łaszczynie

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU


POWIAT RAWICKI W OBIEKTYWIE

Spotkanie Sołtysów w Chojnie (12 XII 2007)

Podczas spotkania z Sołtysami (12 XII 2007)

Występ zespołu „Małe Chojnioki” (12 XII 2007)

Narada w sprawie SP ZOZ (18 XII 2007)

Grupa Radnych Rady Powiatu Rawickiego w czasie narady (18 XII 2007)

Podczas sesji Rady Powiatu (17 I 2008)

Złożenie kwiatów przy Pomniku Żołnierza (17 I 2008)

Turniej piłkarski w Bojanowie (27 I 2008)


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Obszerna czêœæ tego numeru „Orêdownika Samorz¹dowego Powiatu Rawickiego” poœwiêcona jest problematyce zwi¹zanej z zamiarem przekszta³cenia Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, ze stuprocentowym udzia³em samorz¹du powiatowego. Tej sprawie poœwiêcone by³y obrady XV sesji Rady Powiatu Rawickiego, w dniu 17 stycznia 2008 roku. W obradach uczestniczy³o 17 Radnych (pe³en sk³ad Rady), a dyskusji przys³uchiwa³o siê liczne grono Goœci, w tym przedstawicieli za³ogi SPZOZ.

G£OS PRZEWODNICZ¥CEGO RADY POWIATU RAWICKIEGO W SPRAWIE PRZEKSZTA£CENIA SP ZOZ W RAWICZU W dniu 17 stycznia br. Rada Powiatu Rawickiego podjê³a decyzjê o rozpoczêciu procesu przekszta³cania rawickiego szpitala w powiatow¹ spó³kê . Przed podjêciem tej decyzji na forum Rady szczegó³owo przedstawi³em dotychczasowe dzia³ania zwi¹zane z procesem przekszta³ceñ, korzyœci i zagro¿enia, uwarunkowania ekonomiczne i prawne oraz argumenty jakie pada³y w licznych dyskusjach. Dla Rady Powiatu Rawickiego problem lokalnej s³u¿by zdrowia to najwa¿niejsze i najtrudniejsze zadanie tej kadencji. Na licznych spotkaniach zarzucano radnym, ¿e nie mamy ¿adnej kompleksowej koncepcji co do przysz³oœci funkcjonowania szpitala, boimy siê podj¹æ decyzjê i tym samym wstrzymujemy rozwój szpitala. Dlatego te¿ zarówno Rada Powiatu jak i Zarz¹d potraktowa³y sprawy s³u¿by zdrowia priorytetowo, podejmuj¹c od samego pocz¹tku swej aktywnoœci szereg dzia³añ przygotowawczych. W roku 2007 powo³aliœmy now¹ Radê Spo³eczn¹ szpitala, przeprowadziliœmy nadzwyczajn¹ sesjê Rady poœwiêcon¹ w stu procentach przysz³oœci szpitala, zorganizowaliœmy warsztaty na temat dzia³alnoœci szpitala, we wrzeœniu radni wraz z za³og¹ szpitala zapoznali siê z funkcjonowaniem szpitala we Wrzeœni, Rada powo³a³a specjaln¹ Komisjê do spraw koordynacji procesu przekszta³ceñ, powsta³y dwa raporty przygotowane przez firmy doradcze z Poznania o uwarunkowaniach ekonomicznych i prawnych funkcjonowania szpitala, które przedstawiano szczegó³owo na komisjach rady i w koñcu odby³o siê spotkanie Zarz¹du, przedstawicieli Rady z za³og¹ szpitala. Oprócz tego radni, cz³onkowie Zarz¹du odbywali ró¿ne konsultacje, rozmowy, uczestniczyli w ró¿nych spotkaniach na temat reform w s³u¿bie zdrowia. Do wszystkich tych prac aktywnie w³¹czali siê przedstawiciele zak³adowych organizacji zwi¹zkowych, a tak¿e pracownicy szpitala. Dlatego myœlê, ¿e wszyscy byliœmy dobrze przygotowani do dyskusji i podjêcia finalnej decyzji. Warto podkreœliæ, ¿e wszystkie te czynnoœci odbywa³y siê w atmosferze pe³nej przejrzystoœci i jawnoœci, o czym szczegó³owo informowa³y mieszkañców lokalne media. Nie jesteœmy pierwszymi w procesie zmian, gdy¿ w skali kraju przekszta³ci³o siê na dzieñ dzisiejszy oko³o 100 szpitali samorz¹dowych, kilkadziesi¹t kolejnych jest w trakcie procesu przekszta³ceñ. W sumie na 350 szpitali powiatowych, w procesie przekszta³ceñ bierze udzia³ oko³o piêædziesiêciu procent czyli po³owa. Jak widaæ jest to proces masowy. ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY POWIATU RAWICKIEGO ISSN 1898-7397 Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu; www.powiatrawicki.pl Redaguj¹: Janusz Hamielec (redaktor naczelny), Anna Noga³a, Maria Wojtkowiak, Tomasz Mazur, Walerian Stanek Zdjêcia i ilustracje: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu Adres redakcji: 63-900 RAWICZ, Rynek 17; e-mail: oredownik@powiatrawicki.pl Oddano do druku: 11 lutego 2008 r. Sk³ad i druk: Multigraf - Rawicz, ul. Staszica 4, tel. 0 65 546 23 57 Nak³ad: 1200 egzemplarzy (wydawnictwo bezp³atne)

Nr 2

Do niedawna g³ównym powodem przekszta³ceñ by³a trudna sytuacja finansowa i ogromne zad³u¿enie samorz¹dowych szpitali, co wymusza³o podejmowanie trudnych i kosztownych dzia³añ zaradczych. Samorz¹dy przejmowa³y na swoje barki wielomilionowe zad³u¿enie, a odd³u¿one i przekszta³cone szpitale rozpoczyna³y nowe ¿ycie. Po przekszta³ceniach dzia³aj¹ one w bardzo dobrej kondycji finansowej, przynosz¹ zyski i do dnia dzisiejszego ¿aden jeszcze nie upad³. Natomiast obecnie do procesu przekszta³ceñ w³¹czy³y siê tak¿e szpitale, które s¹ w dobrej sytuacji finansowej, czego przyk³adem mo¿e byæ szpital we Wrzeœni. Zasadniczym powodem przeprowadzanych zmian jest archaiczna forma prawna samodzielnego publicznego zespo³u opieki zdrowotnej, która zupe³nie nie przystaje do nowych czasów i nowych wyzwañ, jakie stawia przed nami rzeczywistoœæ. Fachowcy od zarz¹dzania s³u¿b¹ zdrowia wskazuj¹ na g³ówne mankamenty formy SPZOZ: nadmierne upolitycznienie, rozmycie odpowiedzialnoœci na proces decyzyjny, nieefektywny proces zarz¹dzania i podejmowania decyzji. Dlatego maj¹c na uwadze powy¿sze analizy i uwagi, my jako Rada Powiatu, jako organ za³o¿ycielski musimy szukaæ optymalnej formy dla naszego szpitala, formy sprawdzonej w praktyce w innych samorz¹dach, formy zgodnej z przepisami i formy najkorzystniejszej dla lokalnej spo³ecznoœci. Bior¹c pod uwagê obecne przepisy, nie ma tutaj zbyt wielu mo¿liwoœci, a nawet mo¿na powiedzieæ, ¿e istnieje tylko jedna, bo dziœ SPZOZ mo¿na przekszta³ciæ w spó³kê kapita³ow¹, akcyjn¹ albo z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, w której udzia³owcem jest w stu procentach powiat. Niestety ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej uniemo¿liwia tak zwane ³atwe i proste przekszta³cenie. Trzeba wejœæ w d³ug¹ procedurê, która miêdzy innymi polega na tym, ¿e najpierw przeprowadza siê likwidacjê SPZOZ, nastêpnie tworzy siê now¹ spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, a w koñcu wnosi siê w formie aportu maj¹tek szpitala do nowej spó³ki. Taka procedura jest czasoch³onna, jest skomplikowana, ale zgodna z prawem, co potwierdzi³y dzia³ania w szpitalach ju¿ przekszta³conych. Jakie korzyœci nasz szpital bêdzie mia³ po przekszta³ceniu: przede wszystkim wzroœnie efektywnoœæ i sprawnoœæ zarz¹dzania, oczywiœcie pod kontrol¹ samorz¹dow¹, zwiêkszy siê konkurencyjnoœæ szpitala, zwiêksz¹ siê mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków finansowych, nie tylko z NFZ, zwiêkszy siê jakoœæ œwiadczonych us³ug, zwiêksz¹ siê mo¿liwoœci nowych inwestycji, zakupu sprzêtu, a tak¿e spe³nienie standardów.

LUTY 2008

3


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY Mimo optymizmu i dobrych rokowañ proces przekszta³ceñ obarczony jest pewnymi trudnoœciami i pewnym ryzykiem. Wiele zale¿y od stabilnoœci ca³ego systemu zdrowia, wiele zale¿y od poziomu nak³adów na opiekê zdrowotn¹, wiele te¿ zale¿y od sposobu rozwi¹zania konfliktów, np. konfliktów p³acowych, z którymi mamy w chwili obecnej do czynienia. Wreszcie wiele zale¿y te¿ od rozwi¹zañ politycznych w tej dziedzinie. Czy mo¿emy czekaæ, czy przek³adanie decyzji na bli¿ej nieokreœlon¹ przysz³oœæ poprawi sytuacjê naszego szpitala, czy powinniœmy czekaæ na zmiany ustawodawcze? Myœlê, ¿e nie, gdy¿ nie wiadomo kiedy zrealizuj¹ siê polityczne pomys³y. Ustawa o przekszta³ceniach szpitali mia³a ju¿ powstaæ kilka lat temu, ale do dziœ nie powsta³a. Nie oczekujmy, ¿e ustawodawca szybko znajdzie proste rozwi¹zanie, gdy¿ istnieje w tej materii wiele nierozwi¹zanych problemów m.in. przejêcie d³ugów. W zwi¹zku z tym, jako radni musimy na bie¿¹co obserwowaæ zmiany legislacyjne, ale decyzjê, mam œwiadomoœæ, ¿e trudn¹ i odpowiedzialn¹, jako lokalni samorz¹dowcy musimy podj¹æ tutaj na dole sami, w interesie naszej miejscowej spo³ecznoœci. Skoro zrobi³o to ju¿ ponad sto samorz¹dów, kilkadziesi¹t jest w trakcie podejmowania decyzji, to nie ma na co czekaæ, nie b¹dŸmy tymi ostatnimi. Specjaliœci od zarz¹dzania s³u¿b¹ zdrowia jednoznacznie wskazuj¹, ¿e dla takich ma³ych szpitali jak nasz szpital powiatowy najlepsz¹ i najbardziej efektywn¹ form¹ jest spó³ka samorz¹dowa. Analizy: ekonomiczna i prawna przygotowane przez firmy konsultingowe z Poznania, wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e nie ma ¿adnych przeszkód natury formalnej i prawnej ¿eby rozpocz¹æ proces komercjalizacji i go sfinalizowaæ. Dlatego bior¹c pod uwagê wszystkie te argumenty i analizy fachowców powsta³ projekt uchwa³y w sprawie zamiaru likwidacji SPZOZ w Rawiczu celem przekszta³cenia go w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ ze stuprocentowym udzia³em samorz¹du powiatowego. W naszej ocenie takie rozwi¹zanie jest optymalne, gdy¿ bêdzie s³u¿y³o rozwojowi szpitala w przysz³oœci i bêdzie najkorzystniejsze dla naszej lokalnej spo³ecznoœci. Piotr Dubicki Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Rawickiego

Przedstawiciele za³ogi SP ZOZ

4

Nr 2

POWIATU RAWICKIEGO

STANOWISKO ZARZ¥DU POWIATU RAWICKIEGO Wyst¹pienie Starosty Rawickiego – Pana Zdzis³awa Maækowiaka podczas sesji Rady Powiatu Rawickiego w dniu 17 stycznia 2008r. Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Rado, Zaproszeni Goœcie. Podczas dzisiejszej sesji Rada Powiatu Rawickiego ma podj¹æ uchwa³ê niezmiernie wa¿n¹ dla dalszego funkcjonowania rawickiego szpitala, zawieraj¹c¹ decyzjê o komercjalizacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej. Dotychczasowa dzia³alnoœæ rawickiego szpitala wœród mieszkañców naszego powiatu jest doceniana i powszechnie uznawana. Posiadamy wysoko wykwalifikowan¹ kadrê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹, stale ulepszan¹ bazê lokalow¹. W opinii pacjentów nasz szpital œwiadczy us³ugi medyczne na dobrym poziomie, jest placówk¹ godn¹ polecenia. Pacjenci wybieraj¹cy rawicki szpital wskazuj¹, i¿ jest on po³o¿ony blisko miejsca ich zamieszkania, tym samym istnieje dobra dostêpnoœæ do specjalistycznej opieki medycznej. Wymienione osi¹gniêcia mo¿liwe by³y dziêki zaanga¿owaniu i wytê¿onej pracy za³ogi i dyrekcji szpitala. Jednak teraz wymagaj¹ one kontynuacji w nowych, lepszych warunkach bazowo - lekarskich. By tego kredytu zaufania spo³ecznoœci lokalnej nie zmarnowaæ, nale¿y zapewniæ ca³emu zespo³owi Szpitala warunki rozwojowe, daj¹ce potwierdzenie tej dobrej, wypracowanej renomy. Szansê na dalszy rozwój szpitala daje nowa forma prawna jego funkcjonowania – w postaci spó³ki prawa handlowego. Rozwój szpitala determinuj¹ tak¿e przepisy prawa, a w szczególnoœci rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r., które okreœla warunki jakie Szpital musi spe³niæ do 2012 r., w celu osi¹gniêcia standardów. Niedostosowanie szpitala do tych standardów mo¿e w przysz³oœci spowodowaæ zmarginalizowanie znaczenia naszej placówki. Nale¿y wiêc dzisiaj zadaæ sobie pytanie czy jesteœmy w stanie sprostaæ tym wyzwaniom, je¿eli nie podejmiemy dzia³añ, które umo¿liwi¹ szpitalowi szybk¹ modernizacjê, oraz stworz¹ mo¿liwoœci finansowania zewnêtrznego. Rozpoczêty w szpitalu przed kilkoma laty proces remontowo-inwestycyjny wymaga nie tylko okreœlonego czasu na jego realizacjê, ale przede wszystkim znacz¹cych œrodków finansowych. Wiemy wiêc jaki zakres prac musimy wykonaæ, nie mamy jednak niezbêdnych œrodków na ich sfinansowanie. W przed³o¿onej Wysokiej Radzie analizie ekonomicznofinansowej SPZOZ, sporz¹dzonej przez Biuro Konsultingowe Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz analizie prawnej sporz¹dzonej przez kancelariê prawn¹ Piotrowski i Wspólnicy w Poznaniu, znajdujemy odpowiedzi na wiele dotychczas pojawiaj¹cych siê pytañ i w¹tpliwoœci, które maj¹ nam pomóc w podjêciu decyzji o dalszym losie szpitala. Jak wynika z powy¿szych opracowañ SPZOZ w Rawiczu nie jest jednostk¹ zad³u¿on¹ – posiada pe³n¹ p³ynnoœæ finansow¹. Jest dobrze zarz¹dzany i w okresie 2008-2017 bêdzie generowa³ zysk. Zak³ad bêdzie móg³ te¿ przyjmowaæ wiêksz¹ liczbê pacjentów i skuteczniej ich diagnozowaæ. Moderniza-

LUTY 2008


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY cja zapewni tak¿e wiêksz¹ elastycznoœæ zak³adu, w zwi¹zku ze zmieniaj¹cymi siê potrzebami spo³ecznymi. Spore wyzwanie dla szpitali ma proces globalizacji w funkcjonowaniu poszczególnych organizacji, jak równie¿ ca³ych systemów opieki zdrowotnej. Konieczne s¹ wiêc zmiany w strukturze i funkcji poszczególnych jednostek opieki zdrowotnej. Niew¹tpliwie i nasz Szpital czeka koniecznoœæ dostosowania siê do aktualnych potrzeb. Obecnie przejawiaj¹ siê one w niewystarczaj¹cej liczbie sal operacyjnych i odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach do wykonywania nowoczesnych technologii medycznych oraz w niedostosowanej strukturze funkcjonowania Szpitala. Rozwój technologii medycznych jest czynnikiem, który bêdzie wywiera³ najwiêkszy wp³yw na kszta³t naszego Szpitala. Rozwój wysoko specjalistycznych procedur diagnostyczno-leczniczych sprawi, ¿e wiêkszoœæ z nich stanie siê osi¹galna w tzw. oddzia³ach jednego dnia. Istotnym czynnikiem kszta³tuj¹cym oczekiwania spo³eczne w odniesieniu do naszego Szpitala jest zmieniaj¹ca siê struktura chorobowoœci (zachorowañ), która najczêœciej uto¿samiana jest z przed³u¿aniem siê trwania ¿ycia i starzeniem siê spo³eczeñstwa. Transformacja demograficzna powoduje wzrost zapotrzebowania na us³ugi pozwalaj¹ce wyd³u¿yæ okres sprawnoœci fizycznej, czyli us³ugi rehabilitacyjne jak i ortopedyczne. Z drugiej wiêc strony te wspomniane czynniki powoduj¹ wzrost kosztów, co przy ograniczonych zasobach tylko z kontraktów NFZ stanowi¹ nie lada problem. St¹d, tak wa¿ne jest efektywne dzia³anie Szpitala. Czy w obecnej formie SPZOZ ma warunki do spe³nienia tych funkcji? Z przedk³adanych nam opracowañ wynika jednoznacznie, ¿e nie. Za podjêciem decyzji o modernizacji i rozbudowie przemawiaj¹ takie elementy jak: - mo¿liwoœæ lepszego dostosowania siê Szpitala do struktury chorobowoœci, zwiêkszenie miejsc zabiegowych, wiêksza elastycznoœæ dzia³ania, - podniesienie jakoœci œwiadczonych us³ug – zaspokojenie potrzeb spo³ecznych, - pojawienie siê nowych mo¿liwoœci rozwojowych w zakresie kontraktowania us³ug szczególnie z zakresu ortopedii, okulistyki, rehabilitacji oraz rozwój Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego, - powstanie nowych miejsc pracy. Szans¹ dla rawickiego szpitala staje siê mo¿liwoœæ osi¹gniêcia pozycji lokalnego lidera na rynku us³ug medycznych m.in. poprzez przejêcie czêœci pacjentów z okolicznych powiatów. W strategii rozwoju szpitala za³o¿ono powiêkszenie Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego z 726 m2 do 2552 m2 oraz Szpitala z 5890 m2 do 10736 m2, co na pewno spowoduje wzrost kosztów utrzymania, ale równoczeœnie poci¹gnie wzrost wartoœci kontraktów z NFZ i zwiêkszenie zakresu œwiadczonych

Nr 2

POWIATU RAWICKIEGO us³ug medycznych. Dokonana przez Biuro Konsultingowe prognoza przep³ywów pieniê¿nych jest realna do osi¹gniêcia i sfinansowania. Opracowane materia³y pokazuj¹, i¿ poprzez te inwestycje powstaj¹ korzystne warunki do sp³aty zaci¹gniêtych zobowi¹zañ kredytowych. Szpital bêdzie móg³ te¿ pozyskiwaæ dodatkowe œrodki z funduszy Unii Europejskiej. Te dzia³ania mo¿liwe bêd¹ do zrealizowania je¿eli podejmiemy decyzjê o przekszta³ceniu szpitala w jednoosobow¹ spó³kê prawa handlowego z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Bowiem w tej strukturze Szpital stanie siê podmiotem gry rynkowej – sprzedaj¹cym swe us³ugi w postaci us³ug komercyjnych i kontraktów z NFZ. Z przekszta³cenia, w którym stuprocentowym udzia³owcem (w³aœcicielem) nowej spó³ki Szpital Powiatowy w Rawiczu bêdzie Powiat Rawicki wynikaj¹ te¿ inne konsekwencje: - istotne dla placówki czynnoœci nie bêd¹ mog³y byæ przez spó³kê dokonywane bez zgody w³aœciciela, czyli Powiatu Rawickiego, - zmiana umowy spó³ki nie bêdzie mo¿liwa bez zgody Zgromadzenia Wspólników - czyli Zarz¹du Powiatu Rawickiego, - Powiat Rawicki bêdzie mia³ ca³kowity wp³yw na sk³ad Rady Nadzorczej spó³ki. Opracowania prawne i finansowe jednoznacznie potwierdzi³y, ¿e nie istniej¹ ¿adne przeciwwskazania dla wdro¿enia procesu komercjalizacji w szpitalu. Proces przekszta³cenia SPZOZ wzbudza wiele emocji wœród za³ogi, która obawia siê o swoj¹ przysz³oœæ, o miejsca pracy. Powo³anie spó³ki, do której wniesiony zostanie w formie aportu dotychczasowy maj¹tek szpitala nie zmienia jednak zasadniczo sytuacji pracowników SPZOZ, którzy zgodnie z brzmieniem przepisu art. 231 § 1 KP stan¹ siê pracownikami nowo powsta³ego podmiotu, a nowy pracodawca zobowi¹zany bêdzie do opracowania aktów prawa wewnêtrznego. Przeprowadzona komercjalizacja nie spowoduje te¿ ograniczenia w dostêpie do bezp³atnych us³ug medycznych. Jak pokazuje analiza dzia³alnoœci przekszta³conych ju¿ szpitali, nowo powstaj¹ca spó³ka – nadal bêdzie œwiadczyæ bezp³atne us³ugi medyczne w ramach kontraktu z NFZ w dotychczasowym lub rozszerzonym zakresie. Ponadto nowo utworzona spó³ka bêdzie mog³a œwiadczyæ dodatkowe us³ugi medyczne na zasadach komercyjnych. Proces przekszta³cenia SPZOZ w spó³kê nie zak³óci ci¹g³oœci œwiadczonych us³ug medycznych. Uwzglêdniaj¹c tempo przemian gospodarczych w kraju oraz perspektywy gospodarczego rozwoju, Zarz¹d Powiatu Rawickiego jest przekonany, ¿e podjêcie decyzji o przekszta³ceniu SPZOZ w spó³kê, jest w chwili obecnej rozwi¹zaniem optymalnym. Ponadto brak jednoznacznych zapowiadanych zarówno przez poprzedni jaki i obecny Rz¹d, decyzji w zakresie problematyki zdrowotnej, stwarza atmosferê niepewnoœci dla dzia³aj¹cych dzisiaj placówek, w tym szpitali powiatowych. Wypracowana koncepcja komercjalizacji zawarta Uchwale Rady Powiatu Rawickiego ka¿e nam myœleæ perspektywicznie i pozwala szukaæ w³asnych rozwi¹zañ w oparciu o konsultacje spo³eczne, opinie, tak aby utworzona w oparciu o obecnie obowi¹zuj¹ce regulacje prawne nowa struktura wype³ni³a oczekiwania organu za³o¿ycielskiego, Starostwa oraz spo³ecznoœci ziemi rawickiej.

LUTY 2008

5


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Stanowisko Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przy Radzie Powiatu Rawickiego

Stanowisko Klubu Porozumienie Samorz¹dowe Rady Powiatu Rawickiego

w sprawie przyjêcia projektu uchwa³y Rady Powiatu Rawickiego o zamiarze likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu.

w sprawie przyjêcia projektu uchwa³y o zamiarze likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego podj¹³ jednoznaczn¹ decyzjê o wsparciu zamiaru likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu. Cz³onkowie klubu bêd¹ g³osowaæ za przyjêciem projektu uchwa³y Rady Powiatu Rawickiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu. Uzasadnieniem powy¿szego stanowiska jest: a) zapewnienie dotychczasowej dzia³alnoœci leczniczej, a w nastêpstwie przekszta³cenia rozszerzenie tego zakresu do wykonywania œwiadczeñ odp³atnych i wprowadzenie nowych procedur medycznych, b) zdobycie dodatkowych funduszy daje mo¿liwoœæ przeznaczenia czêœci zysków na fundusz p³ac pracowników, c) szpital musi spe³niæ odpowiednie wymogi (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia) do 2012r., dlatego modernizacjê nale¿y rozpocz¹æ jak najwczeœniej, aby spe³niæ wymagania resortu zdrowia. W osi¹gniêciu tego celu mog¹ pomóc pozyskane œrodki z funduszy unijnych lub od inwestorów strategicznych, d) dofinansowanie szpitala ze œrodków organu prowadz¹cego oraz samorz¹dów gminnych jest niewielkie i w przysz³oœci mo¿e rzutowaæ na jego rozwój, co bêdzie wi¹za³o siê z ograniczeniem us³ug leczniczych, e) Powiat Rawicki zachowuje wp³yw na dzia³alnoœæ i maj¹tek spó³ki przez wy³¹czny udzia³ w kapitale spó³ki, f) przekszta³cenie szpitala (jako pierwsze) w obrêbie powiatów s¹siednich podniesie jego presti¿, a tym samym daje mo¿liwoœæ przyjêcia œwiadczeñ medycznych od zad³u¿onych konkurentów, g) przekszta³cenie nie redukuje etatów pracowniczych w szpitalu, wrêcz daje mo¿liwoœæ zwiêkszenia zatrudnienia, h) wzrasta dostêp do szerszej gamy œrodków unijnych na szkolenia pracowników, zakup sprzêtu i inwestycje, i) po ewentualnym przekszta³ceniu maj¹tek spó³ki zostanie wyceniony wed³ug cen rynkowych, co da mo¿liwoœæ lepszej wspó³pracy z bankami. Podjête stanowisko cz³onków Klubu PSL jest poparte ich udzia³em w: - debatach nad restrukturyzacj¹ szpitala, - spotkaniu wyjazdowym do szpitala Powiatowego we Wrzeœni, - udziale w analizach prawnych i finansowych przeprowadzonych przez firmy konsultingowe, - analizie doniesieñ prasowych o przekszta³ceniach szpitali w innych miejscowoœciach oraz œledzeniu dzia³añ Ministerstwa Zdrowia nad reform¹ s³u¿by zdrowia, - spotkaniu z za³og¹ szpitala w styczniu 2008 roku.

Panie Przewodnicz¹cy, Szanowni Pañstwo! Klub Radnych Porozumienie Samorz¹dowe spotka³ siê na odrêbnym posiedzeniu w sprawie komercjalizacji szpitala. Proponujemy, aby w projekcie uchwa³y przed³o¿onym Wysokiej Radzie wprowadziæ nastêpuj¹ce zmiany: „Uchwa³a w sprawie przyjêcia projektu uchwa³y Rady Powiatu Rawickiego o zamiarze likwidacji SP ZOZ w Rawiczu”. Tym samym nale¿a³oby zmieniæ niektóre zapisy w projekcie uchwa³y i tak §1 pkt. 1 proponujemy zapisaæ: „Przyjmuje siê projekt uchwa³y Rady Powiatu Rawickiego o zamiarze likwidacji SP ZOZ w Rawiczu”; §2 pkt. 2 „zobowi¹zuje siê… do dnia 30 kwietnia 2008r”; §2 pkt. 3 „zobowi¹zuje siê… do dnia 31 maja 2008r”. Proponujemy tak¿e przeredagowaæ uzasadnienie: „Zachodzi pilna potrzeba zmiany formy prawnej SP ZOZ w Rawiczu”, poniewa¿ stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Wcale nie zachodzi na dzieñ dzisiejszy pilna koniecznoœæ zmiany formy prawnej SP ZOZ w Rawiczu, chocia¿ byæ mo¿e w nieodleg³ej przysz³oœci jest potrzebna. Nale¿y przyznaæ, ¿e SP ZOZ w Rawiczu znajduje siê w dobrej sytuacji ekonomicznej, nie jest zad³u¿ony a nawet przynosi niewielki, ale dopowiedzmy niewystarczaj¹cy na rozwój, zysk. Nie sta³o siê to jednak przez ostatnich kilka miesiêcy, jak siê próbuje to propagandowo przedstawiæ. SP ZOZ w Rawiczu w poprzednich kadencjach by³ priorytetem w dzia³alnoœci samorz¹du powiatowego pomimo skromnych œrodków przez powiat na ten cel przeznaczanych. W tym okresie szpital przeszed³ g³êbok¹ restrukturyzacjê, nie raz bardzo trudn¹ i bolesn¹, ale jak siê okaza³o konieczn¹. Boryka³ siê z utrzymaniem p³ynnoœci finansowej, sp³at¹ zaci¹gniêtych kredytów, a na dodatek na zrealizowanie niefortunnej ustawy 203. Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e w zdecydowanej wiêkszoœci podjête dzia³ania, korzystne dla szpitala, to zas³uga Dyrektora Janusza At³achowicza, który w umiejêtny sposób zarz¹dza³ placówk¹. Nale¿y w tym miejscu bardzo mocno podkreœliæ, ¿e w tym okresie zosta³o zainwestowane w szpital przesz³o 10 mln z³otych. Konkluduj¹c stwierdzamy, ¿e przy uwzglêdnieniu proponowanych poprawek, poprzemy projekt uchwa³y o zamiarze likwidacji, w przeciwnym wypadku bêdziemy g³osowali przeciw.

Przewodnicz¹cy Klubu PSL Ireneusz M³ynek

Przewodnicz¹cy Klubu Krzysztof Synoracki

6

Nr 2

LUTY 2008


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

Stanowisko Klubu Samorz¹dowej Akcji Wyborczej Rady Powiatu Rawickiego

POWIATU RAWICKIEGO

Uchwa³a Nr XV / 139 / 08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 17 stycznia 2008 roku

w sprawie przyjêcia projektu uchwa³y o zamiarze likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu.

w sprawie zamiaru likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu i przyjêcia projektu uchwa³y Rady Powiatu Rawickiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu. Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Rawickiego (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 14, poz. 245 ze zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co nastêpuje:

Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Rado, zaproszeni Goœcie. Dzisiejsza decyzja Rady Powiatu bêdzie wp³ywaæ na rozwój szpitala i dalsze jego funkcjonowanie. Zmieniaj¹c formê prawn¹ szpitala z SP ZOZ w spó³kê prawa handlowego, powiat staje siê rzeczywistym w³aœcicielem szpitala. Przy obecnym uregulowaniu prawnym, na pytanie „do kogo nale¿y szpital?” trudno jest udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi. Organem za³o¿ycielskim jest Powiat, jedynym Ÿród³em dochodu zak³adu jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia a zarz¹dza jednostk¹ dyrektor, który tylko nieliczne decyzje musi uzgadniaæ z Powiatem. Przekszta³cenie naszego szpitala w spó³kê prawa handlowego to koñcowy efekt prowadzanej od 1999 roku restrukturyzacji. Liczba etatów pracowniczych w dalszej pracy szpitala mo¿e jedynie wzrosn¹æ, w zwi¹zku ze œwiadczeniem nowych us³ug. Nie ma mowy o zwolnieniach z pracy. Czy wysi³ek w³o¿ony w zmiany funkcjonowania lecznictwa w naszym powiecie w ci¹gu ostatnich lat ma przepaœæ? Sejm przygotowuje zmiany w systemie ochrony zdrowia, a jedn¹ z propozycji jest oddanie szpitali powiatowych do dyspozycji samorz¹dów wojewódzkich. Czy o naszym szpitalu maj¹ decydowaæ w³adze Sejmiku Województwa Wielkopolskiego? Czy wybrani przedstawiciele mieszkañców powiatu nie potrafi¹ podj¹æ decyzji o swoich sprawach samodzielnie? Radni ¿yj¹cy w spo³ecznoœci lokalnej najlepiej wiedz¹, jaka decyzja jest dla tej spo³ecznoœci najlepsza. Nie mo¿emy uchylaæ siê od obowi¹zku zdecydowania o losach naszego szpitala i mo¿liwoœciach naszego dostêpu do us³ug medycznych. Bior¹c pod uwagê: dokonania w naszym szpitalu od roku 1999, dobre zarz¹dzanie, pozytywne efekty ekonomiczne, dobr¹ kadrê zatrudnion¹ w szpitalu oraz perspektywê rozwoju szpitala powiatowego, Radni Samorz¹dowej Akcji Wyborczej bêd¹ g³osowaæ za przyjêciem uchwa³y przed³o¿onej Radzie Powiatu. Zygmunt Wolny Przewodnicz¹cy Klubu SAW

Nr 2

§1 1. W zwi¹zku z zamiarem likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu przyjmuje siê projekt uchwa³y Rady Powiatu Rawickiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu. 2. Projekt uchwa³y, o którym mowa w ust. 1, stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y. §2 1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Powiatu Rawickiego do przes³ania odpisów niniejszej uchwa³y wraz z za³¹cznikiem, celem zaopiniowania nastêpuj¹cym podmiotom i organom: 1) w³aœciwym organom gmin po³o¿onych w obwodzie Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu, 2) Wojewodzie Wielkopolskiemu, 3) Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, 4) zak³adowym organizacjom zwi¹zków zawodowych funkcjonuj¹cych na terenie Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu, 5) organizacjom Samorz¹du Zawodowego Lekarzy, Pielêgniarek i Po³o¿nych, 6) Radzie Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu. 2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Powiatu Rawickiego, aby wskaza³ podmiotom oraz organom, o których mowa w ust. 1, termin do przedstawienia opinii na temat projektu uchwa³y,o którym mowa w § 1 ust.1 na dzieñ 30 kwietnia 2008 r. 3. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Powiatu Rawickiego, aby najpóŸniej do dnia 31 maja 2008 r. skierowa³ pod obrady Rady Powiatu Rawickiego projekt uchwa³y, o którym mowa w § 1 ust.1, wraz z opiniami podmiotów i organów, o których mowa w ust.1. §3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Rawickiego. §4 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. Za przyjêciem Uchwa³y Nr XV/139/08 jednog³oœnie opowiedzia³o siê 17 Radnych Rady Powiatu Rawickiego.

LUTY 2008

7


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Janusz At³achowicz

G£OS W SPRAWIE PRZEKSZTA£CENIA RAWICKIEGO SZPITALA Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Rawiczu powsta³ 30 listopada 1998 roku. W wyniku wejœcia w ¿ycie reformy systemu ochrony zdrowia (od 1999 roku), dawny, zintegrowany Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Rawiczu zosta³ przekszta³cony. Z jednostki niesamodzielnej, finansowanej przez wojewodê leszczyñskiego z bud¿etu pañstwa, utworzono zak³ad samodzielny i samofinansuj¹cy siê, który posiada osobowoœæ prawn¹. W listopadzie 2008 r. minie 10 lat funkcjonowania szpitala, bo tak wiêkszoœæ nazywa nasz zak³ad, w tej nowej strukturze organizacyjnej. Zak³ad prowadzi dzia³alnoœæ medyczn¹ w zakresie szpitalnictwa, specjalistyki ambulatoryjnej, ratownictwa medycznego i opieki d³ugoterminowej. Zak³ad realizuje œwiadczenia medyczne, które kontraktuje tylko jeden p³atnik – Narodowy Fundusz Zdrowia. G³ówn¹ dzia³alnoœci¹ zak³adu jest lecznictwo szpitalne. Po 9. latach funkcjonowania, szpital jest w niez³ej kondycji ekonomicznej. W wyniku dzia³añ restrukturyzacyjnych, przeprowadzonych zaraz po powstaniu, jego dzia³alnoœæ jest stabilna, co daje, tak wa¿ne dla ka¿dego mieszkañca powiatu rawickiego, poczucie bezpieczeñstwa zdrowotnego. Tu zawsze mog¹ liczyæ na to, ¿e bêdzie im udzielona pomoc medyczna. To g³ównie zas³uga kadry medycznej – lekarzy i pielêgniarek, i ich podmiotowego podejœcia do pacjenta. Takie traktowanie pacjentów przez personel medyczny powoduje, ¿e leczenie w naszym szpitalu wybieraj¹ te¿ pacjenci spoza powiatu rawickiego. Stanowi¹ oni ponad 14% ogó³u leczonych. Bol¹czk¹ zak³adu jest z³y stan bazy lokalowej i infrastruktury. Bez niej nie da siê realizowaæ procesu przywracania zdrowia pacjentom. Obiekt szpitala zosta³ zaprojektowany i wykonany jako placówka oœwiatowa - szko³a kadetów. Mimo poniesionych znacznych nak³adów, nadal, w znacznym stopniu nie jest dostosowany do funkcji udzielania œwiadczeñ zdrowotnych. Zw³aszcza przy obecnych wymaganiach, jakie stawiaj¹ szpitalom przede wszystkim pacjenci oraz p³atnik. Pacjent oczekuje wy¿szego, odpowiadaj¹cego wspó³czesnoœci standardu i nie chce le¿eæ na 10. osobowej sali, ze wspólnym wêz³em sanitarnym na korytarzu. Oczekuje pojedynczej, dwu lub maksymalnie 4. osobowej sali, z przyleg³ym do niej wêz³em sanitarnym. P³atnik wymaga oprócz standardów w zakresie pomieszczeñ, równie¿ nowoczesnej aparatury i sprzêtu medycznego. No i stawia wymagania, zarówno, co do iloœci, jak i kwalifikacji personelu medycznego. To wszystko kosztuje. Rocznie (w 2007 roku) oko³o 20 mln z³. Œrednio, hospitalizacja jednego pacjenta, kosztuje nas 1600 z³ . W szpitalu leczymy rocznie ok. 12 tys. pacjentów, to jest 1/5 mieszkañców powiatu. Wykonujemy ok. 1200 operacji. Rodzi siê u nas ponad 700 dzieci. Karetki wyje¿d¿aj¹ do prawie 4000 wezwañ. Je¿eli mamy nadal funkcjonowaæ jako szpital, to nie tylko chcemy, ale musimy siê rozwijaæ. Dostosowywaæ siê do wspó³czesnych oczekiwañ i standardów. Inaczej pacjenci wybior¹ zamiast naszego, inny szpital, który spe³ni ich oczekiwania. Na realizacjê strategii rozwoju szpitala niezbêdne s¹ olbrzymie œrodki finansowe. Dotychczas zainwestowaliœmy w szpital ok. 10 mln z³. A dostosowani jesteœmy mo¿e w 20% do wymagañ, jakie stawiaj¹ przed nami przepisy, p³atnik i ten najwa¿niejszy – pacjent. Zgodnie z przepisami, wszystkie wymagania powinniœmy spe³niæ do koñca 2012 roku. Mo¿na to porównaæ do Euro 2012. Je¿eli chcemy zorganizowaæ mistrzostwa, to musimy mieæ okre-

8

Nr 2

œlon¹ infrastrukturê w postaci nie tylko stadionów. Je¿eli chcemy byæ leczeni w swoim, powiatowym szpitalu, w warunkach odpowiadaj¹cych standardom, musimy zainwestowaæ olbrzymie pieni¹dze. Jak w Euro 2012. I tak jak w Euro, one siê zwróc¹. Przygotujemy odpowiedni¹ infrastrukturê ochrony zdrowia nie tylko dla nas, ale dla nadchodz¹cych pokoleñ. Powstanie dobro spo³eczne, które nie tylko zapewni, ale równie¿ podniesie poziom naszego bezpieczeñstwa zdrowotnego i naszych nastêpców. I z pewnoœci¹ bêdzie im s³u¿yæ przez kolejne, co najmniej 20-25 lat. Dla zrównowa¿onego rozwoju powiatu niezbêdne s¹ nie tylko drogi i oœwiata, skuteczna policja i stra¿ po¿arna. Niezbêdna jest, spe³niaj¹ca wspó³czesne standardy, infrastruktura s³u¿¹ca zachowaniu i ratowaniu ¿ycia i zdrowia ludzi. Zak³ad szuka mo¿liwoœci zdobycia œrodków na rozwój, gdy¿ tych, które sam uzyskuje, w wyniku prowadzonej dzia³alnoœci nie wystarcza. Dodatkowo, minister zdrowia wyda³ rozporz¹dzenie, w którym zobowi¹zuje zak³ady opieki zdrowotnej do dostosowania swoich warunków technicznych, sanitarnych i budowlanych do okreœlonych wymogów. Czas na spe³nienie tego obowi¹zku wyznaczono do koñca 2012 roku. Tak jak pi³karskie Euro. Mamy wiêc ju¿ mniej ni¿ piêæ lat na dostosowanie. Wed³ug programu dostosowawczego, koszty dostosowania zosta³y oszacowane na ok. 50 mln z³. Koszty te obejmuj¹ obecny zakres udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych. Czyli utrzymanie tzw. szpitala ostrego z istniej¹cymi oddzia³ami zabiegowymi. Koszt dostosowania mo¿na zmniejszyæ i to znacznie, je¿eli zamiast szpitala ostrego, zmienimy profil na opiekê d³ugoterminow¹. Wówczas w strukturze pozosta³yby tylko oddzia³y: wewnêtrzny i dzieciêcy. Myœlê jednak, ¿e nie takiego szpitala oczekuj¹ mieszkañcy powiatu rawickiego. A i sam szpital nie zas³uguje na zdegradowanie go do funkcji opieki d³ugoterminowej. Powsta³ dylemat. Znajd¹ siê œrodki i zd¹¿ymy dostosowaæ szpital do wymogów rozporz¹dzenie ministra zdrowia lub grozi nam marginalizacja i ograniczenie zakresu udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych, gdy¿ organ rejestrowy (tu wojewoda) nie dopuœci do funkcjonowania szpitala, który nie spe³nia okreœlonych wymogów. Œrodków na dostosowanie i rozwój nie ma zak³ad. Wprawdzie mo¿e zaci¹gn¹æ kredyt, ale niezbêdne jest porêczenie w³aœciciela. Kolejnym Ÿród³em finansowania programu dostosowawczego mo¿e byæ powiat, jako w³aœciciel szpitala. Czy bêdzie w stanie sfinansowaæ koszty dostosowania? Powiat mo¿ne sam zaci¹gn¹æ kredyt, porêczyæ kredyt dla szpitala lub zdobyæ œrodki wypuszczaj¹c obligacje. Mo¿na te¿ zdobyæ œrodki w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydaje siê, ¿e bior¹c pod uwagê obecne realia, ta ostatnia wersja jest najbardziej prawdopodobnym sposobem zdobycia kapita³u na realizacjê programu dostosowawczego. I dlatego szpital powinien byæ przekszta³cony w spó³kê prawa handlowego, gdy¿ tylko w tej formie ma szansê na takie partnerstwo. (Styczeñ 2008)

LUTY 2008


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

KALENDARIUM WYBRANYCH WYDARZEÑ z dzia³alnoœci Rady Powiatu III Kadencji i Starostwa Powiatowego w Rawiczu w okresie od 1 XII 2007 do 31 I 2008 4 grudnia 2007: Na terenie powiatu rawickiego goœci³a Komisja Konkursu „Wielkopolski Gospodarczo-Samorz¹dowy HIT 2007”, która zwizytowa³a podmioty gospodarcze, zg³oszone do konkursu: Urz¹d Gminy w Pakos³awiu, Pracowniê Diagnostyki Obrazowej sc. JMM Sikora, MB Drê¿ek oraz Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rawiczu. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi podczas gali fina³owej w dniu 17 II 2008 r. w Poznaniu. 4 grudnia 2007: Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zorganizowane zosta³o spotkanie z organizacjami pozarz¹dowymi (9 przedstawicieli) i oœrodkami pomocy spo³ecznej (3 przedstawicieli) dzia³aj¹cymi w powiecie rawickim. Celem spotkania by³o omówienie zadañ Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w zakresie rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej realizowanej w Powiecie oraz zadañ Funduszu realizowanych w Oddzia³ach Wojewódzkich. Omówiono te¿ stopieñ realizacji Powiatowego Programu Dzia³añ Na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych na lata 2006-2014 zgodnie z harmonogramem Programu. 7 grudnia 2007: S¹d Okrêgowy w Poznaniu dokona³ rejestracji czasopisma pt. „Orêdownik Samorz¹dowy Powiatu Rawickiego”. 12 grudnia 2007: Z inicjatywy Starosty Rawickiego odby³o siê w Chojnie spotkanie z So³tysami powiatu rawickiego. Zasadniczym tematem spotkania by³y „Wypadki i bezpieczeñstwo pracy w rolnictwie”. Prelekcje przedstawili m.in. Pan Wojciech Buszewicz – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Rawiczu oraz Pan Andrzej Suchanek z Oddzia³u Leszczyñskiego Pañstwowej Inspekcji Pracy. Starosta Rawicki przedstawi³ dzia³alnoœæ Starostwa. Problemy zwi¹zane z zabezpieczeniem ¿ywnoœci (zagro¿enie ptasi¹ gryp¹, badania trzody w kierunku choroby Aujech’y, oœwiadczenia o produkcji paszy, oœwiadczenia ¿ywnoœciowe) omówi³ Pan Marian Gross – Powiatowy Lekarz Weterynarii. Spotkanie uœwietni³ zespó³ folklorystyczny „Chojnioki”. 17 grudnia 2007: Opublikowany zosta³ pierwszy numer „Orêdownika Samorz¹dowego Powiatu Rawickiego”. 17–18 grudnia 2007: Obradowa³y Komisje Rady Powiatu, które zaopiniowa³y materia³y na sesjê Rady. 18 grudnia 2007: Cz³onkowie wszystkich Komisji Rady Powiatu Rawickiego spotkali siê z przedstawicielami Biura Konsultingowego Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Spó³ka z o.o. Podczas narady Panowie: W³adys³aw Bachorz – Prezes Biura i Jaros³aw Kubiak przedstawili „Analizê i projekcjê finansow¹ SP ZOZ w Rawiczu”. W tym samym spotkaniu bra³ udzia³ Pan Pawe³ Zierke – przedstawiciel Kancelarii Prawnej „Piotrowski i Wspólnicy, Doradcy Prawni Sp. K.”, który przedstawi³ „Za³o¿enia co do przekszta³cenia szpitala w Rawiczu z jednostki SP ZOZ w Spó³kê Powiatu prowadz¹c¹ NZOZ”. 20 grudnia 2007 odby³a siê XIV sesja Rady Powiatu Rawickiego: Porz¹dek obrad, oprócz spraw bie¿¹cych i regulaminowych przewidywa³ m.in:. uchwalenie bud¿etu powiatu na rok 2008 oraz podjêcie uchwa³y w sprawie zasad udzielania uczniom „Stypendium Starosty Rawickiego”. Podczas sesji 5 sportowców z Zespo³u Szkó³ Specjalnych oraz ich opiekun otrzymali upominki i listy gratulacyjne. Na zakoñczenie obrad wszyscy obecni na sesji z³o¿yli sobie ¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne, dziel¹c siê tradycyjnym op³atkiem. 9 stycznia 2008: W siedzibie SP ZOZ w Rawiczu odby³o siê spotkanie w³adz powiatu z kierownictwem oraz pracownikami i przedstawicielami zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w SP ZOZ w Rawiczu. W spotkaniu poœwiêconym omówieniu dzia³añ zwi¹zanych z przekszta³ceniem rawickiego szpitala uczestniczyli: Starosta Rawicki - Zdzis³aw Maækowiak, Wicestarosta - Zygmunt Wolny, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Rawickiego - Piotr Dubicki, Wiceprzewodnicz¹cy Rady - Piotr Gancarczyk oraz Radni Rady Powiatu Rawickiego. G³ównym celem spotkania by³o udzielenie odpowiedzi na pytania i w¹tpliwoœci zg³aszane przez pracowników SP ZOZ w Rawiczu. 15 stycznia 2008: Wspólne posiedzenie odby³y Komisje Rady Powiatu, które omówi³y materia³y do sesji Rady. 17 stycznia 2008 odby³a siê XV sesja Rady Powiatu Rawickiego: Podczas sesji m.in.: zatwierdzono plany pracy Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu, przyjêto sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji, w tym Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Powiatu Rawickiego za 2007 rok, podjêto uchwa³ê w sprawie przyjêcia od Wojewody Wielkopolskiego zadañ publicznych z zakresu administracji rz¹dowej oraz podjêto uchwa³ê w sprawie przyjêcia projektu uchwa³y Rady Powiatu Rawickiego w sprawie likwidacji SP ZOZ w Rawiczu. 17 stycznia 2008: W³adze Powiatu Rawickiego uczestniczy³y w uroczystych obchodach rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez miasto Rawicz. 23 stycznia 2008: W siedzibie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rawiczu, odby³a siê narada roczna podsumowuj¹ca dzia³alnoœæ 2007 r. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Rawiczu w spotkaniu uczestniczy³ Starosta Rawicki – Pan Zdzis³aw Maækowiak. 24 stycznia 2008: W Zespole Szkó³ im. St. Miko³ajczyka w Miejskiej Górce odby³ siê XII Powiatowy Fina³ Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Na zaproszenie Dyrektora Zespo³u Szkó³, w spotkaniu uczestniczy³ Starosta Rawicki – Pan Zdzis³aw Maækowiak. 27 stycznia 2008: W Bojanowie odby³ siê VI Turniej Halowej Pi³ki No¿nej o Puchar Starosty Powiatu Rawickiego. 30 stycznia 2008: W Sali Portretowej rawickiego Ratusza odby³a siê roczna narada Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. Podczas narady nast¹pi³o przekazanie Komendzie radiowozu, którego zakup wspó³finansowa³y Gminy Rawicz i Miejska Górka oraz Powiat Rawicki. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, w spotkaniu uczestniczyli Przewodnicz¹cy Rady Powiatu i Starosta Rawicki.

Nr 2

LUTY 2008

WIZYTA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO W POWIECIE RAWICKIM W dniu 11 lutego 2008 r. na zaproszenie Starosty Rawickiego - Pana Zdzis³awa Maækowiaka, przebywa³ w powiecie rawickim Pan Przemys³aw Pacia - Wicewojewoda Wielkopolski. G³ównym celem wizyty by³o zapoznanie siê z problemami spo³eczno-gospodarczymi powiatu rawickiego oraz funkcjonowaniem systemu pomocy spo³ecznej. O godz. 10.45 w siedzibie Starostwa Powiatowego odby³a siê konferencja prasowa z udzia³em Wicewojewody. Podczas wizyty Wicewojewoda odwiedzi³ Domy Pomocy Spo³ecznej w Pakówce i w Osieku oraz Hodowlê Zarodow¹ Zwierz¹t "¯o³êdnica" sp. z o.o. Relacjê z wizyty przedstawimy w nastêpnym numerze "Orêdownika Samorz¹dowego Powiatu Rawickiego".

STANOWISKO RADY POWIATU RAWICKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie Radni Powiatu Rawickiego, uwzglêdniaj¹c determinacjê i liczne protesty spowodowane niskimi cenami skupu ¿ywca, solidaryzuj¹ siê z protestuj¹cymi rolnikami. Ponadto wyra¿aj¹ swoj¹ dezaprobatê dla planowanej obni¿ki kwot cukrowych o 13,5 % przez koncerny dzia³aj¹ce w Polsce. Naszym zdaniem jest to kolejny cios wymierzony w polskie rolnictwo. Za konieczne uznaj¹ uzyskanie przez samorz¹d powiatowy kompetencji, które pozwoli³yby w wiêkszym stopniu wp³ywaæ na politykê roln¹ przy œcis³ej wspó³pracy z organizacjami rolniczymi. Z upowa¿nienia Rady Powiatu Rawickiego Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

9


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

BUD¯ET POWIATU RAWICKIEGO NA ROK 2008 Rada Powiatu uchwa³¹ Nr XIV/128/07 z dnia 20 XII 2007 r. uchwali³a bud¿et powiatu na 2008 rok. Dochody bud¿etu ustalone zosta³y w wysokoœci 36 720 530 z³, z tego: 1) dochody bie¿¹ce wynios¹ 36 620 530 z³, 2) dochody maj¹tkowe 100 000 z³. Zaplanowane po stronie dochodów dotacje celowe: 1) na realizacjê zadañ bie¿¹cych i inwestycyjnych z zakresu administracji rz¹dowej wykonywanych przez powiat wynios¹ 3 852 356 z³, 2) na realizacjê zadañ na podstawie zawartych porozumieñ z organami administracji rz¹dowej 2 000 z³, 3) na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu 3 920 600 z³, 4) na realizacjê zadañ wspólnych realizowanych na podstawie porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego 1 093 810 z³. Wydatki bud¿etu ustalone zosta³y w kwocie 39 220 530 z³, w tym: 1) wydatki bie¿¹ce 34 542 442 z³, 2) wydatki maj¹tkowe 4 678 088 z³. DOCHODY powiatu wg Ÿróde³ pochodzenia przedstawiono w poni¿szej tabeli: Lp. Dochody I Dotacje, w tym: 1) na zadania zlecone w tym: a) zadania bie¿¹ce b) zadania inwestycyjne 2) z porozumieñ z organami administ. rz¹dowej 3) na zadania w³asne powiatu 4) otrzymane z gminy 5) otrzymane z powiatu 6) dotacja od sam. woj. na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ 7) otrzymane od samorz¹du woj. jako jednostki wdra¿aj¹cej II Subwencje, w tym: 1) oœwiatowa 2) wyrównawcza 3) równowa¿¹ca III Dochody w³asne, w tym: 1) udzia³ w PIT 2) udzia³ w CIT 3) œrodki otrzymane od pozosta³ych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4) op³ata komunikacyjna 5) odp³atnoœæ mieszkañców DPS 6) oprocentowanie rachunku bankowego 7) dochody z realizacji zadañ zleconych 8) pozosta³e IV Ogó³em:

Plan na Plan na 30.09.2007 2008 r. 9 631 130 8 868 766 3 502 369 3 852 356 3 337 969 3 752 356 164 400 100 000 2 000 2 000

Ró¿nica (4-3) - 762 364 349 987 414 387 - 64 400

% (4:3) 92,08 109,99 112,41 60,83 100,00

4 650 062 3 920 600 50 000 58 506 1 109 926 1 035 304 120 000 -

- 729 462 8 506 - 74 622 -120 000

84,31 117,01 93,28 -

196 773

-

196 773

-

16 017 660 13 557 762 1 897 411 562 487 11 636 822 5 363 787 430 000 77 000

16 978 608 13 999 473 2 372 220 606 915 10 873 156 6 029 782 232 000 78 000

960 948 441 711 474 809 44 428 - 763 666 665 995 - 198 000 1 000

106,00 103,26 125,02 107,90 93,44 112,42 53,95 101,30

1 954 289 1 850 000 1 880 392 1 984 656 42 066 42 004

-104 289 104 264 - 62

94,66 105,54 99,85

- 61 625

55,05

1 752 181 581 232 - 1 170 949 37 285 612 36 720 530 - 565 082

33,17 98,48

137 107

75 482

Z analizy projektowanych wielkoœci dochodów wynika, ¿e ³¹cznie nast¹pi spadek dochodów o kwotê 565 082 z³, w porównaniu z planowanymi dochodami na 30 IX 2007. Zmala³y dotacje o 762 364 z³ i dochody w³asne powiatu o 763 666 z³, a wzros³y subwencje o 960 948 z³. Natomiast g³ówne pozycje dochodów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ powiatu, a mianowicie: 1) odsetki od rachunków bankowych, oparto na dotychczasowym oprocentowaniu rachunku; 2) op³aty komunikacyjne, oparto na za³o¿eniu utrzymania liczby transakcji z roku bie¿¹cego; 3) podatek dochodowy od osób prawnych oszacowano na poziomie wykonania planów z lat poprzednich; 4) dochody nale¿ne jednostce samorz¹du terytorialnego w zwi¹zku z realizacj¹ dochodów skarbu pañstwa za³o¿ono w kwocie 75 482 z³; 5) pozosta³e dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.oraz kwot wynikaj¹cych z zawieranych porozumieñ i umów.

10

Nr 2

WYDATKI zaplanowane w bud¿ecie wynosz¹ 39 320 530 z³, s¹ o 1 947 213 z³ (o 5,23%) wy¿sze od planowanych wydatków na 30.09.2007 i przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Lp. Wydatki I Wydatki bie¿¹ce, w tym: 1) dotacje, w tym: a) dotacje celowe dla gmin b) dotacje celowe dla powiatów c) dotacje dla niepublicznej szko³y d) dotacja podmiotowa dla SPZOZ e) pozosta³e dotacje 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3) obs³uga d³ugu publicznego 4) pozosta³e wydatki bie¿¹ce Wydatki maj¹tkowe, w II tym: 1) wydatki inwestycyjne 2) wydatki na zakupy inwestycyjne 3) dotacje na inwestycje IV

Ogó³em:

Plan na Plan 30.09.2007 na 2008 r. 33 554 746 34 542 442 825 029 1 062 357 208 244 213 244

Ró¿nica ( 4-3) 987 696 237 328 5 000

% ( 4:3 ) 102,94 128,77 102,40

96 365

110 291

13 926

114,45

448 120

624 300

176 180

139,32

10 000 62 300

10 000 104 522

42 222

100,00 167,77

22 053 863 23 384 370

1 330 507

106,03

85 401

196 800

111 399

230,44

10 590 453

9 898 915

- 691 538

93,47

3 718 571 3 175 640

4 678 088 4 294 088

959 517 1 118 448

125,80 135,22

511 931 31000

384 000 0

- 127 931 - 31 000

75,01 0

37 273 317 39 220 530

1 947 213

105,22

W porównaniu z bie¿¹cym rokiem wydatki bie¿¹ce wzros³y o 2,94 %, a wydatki maj¹tkowe o 25,80 %. Planowane dotacje wzros³y o 28,77 %; bardzo wysoko, bo a¿ o 39,32 % wzros³y dotacje dla niepublicznych szkó³ z uwagi na du¿y wzrost liczby uczniów w tych szko³ach. W ramach wydatków maj¹tkowych przyjêto do realizacji: A. w wydatkach inwestycyjnych: 1) przebudowê drogi Pakos³aw - Bia³yka³ za 3 977 828 z³ (dofinansowanie kredytem tego zadania wyniesie 2 500 000 z³), 2) wymianê okien za 238 160 z³ i modernizacjê sanitariatów za 71 100 z³ w budynku Starostwa przy ul. J. D¹browskiego, 3) opracowanie dokumentacji technicznej pod budowê dwóch boisk szkolnych (w ZSS i w I LO) w kwocie 7 000 z³. B. w zakupach inwestycyjnych: 1) w Starostwie: zakup 2 laptopów za 9000 z³, 2 serwerów za 20 000 z³, oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów za 30 000 z³, samochodu osobowego za 80 000 z³, platformy dla osób niepe³nosprawnych za 35 000 z³ (zostanie zamontowana w budynku przy ul. D¹browskiego 2) oraz zakup programu komputerowego „Arkusz – finanse – planowanie” dla potrzeb Oœwiaty - 6000 z³; 2) dofinansowanie zakupu samochodu bojowego w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rawiczu w kwocie 200 000 z³. Obs³uga d³ugu publicznego Na sp³atê odsetek od sp³acanego kredytu oraz na pokrycie kosztów planowanego nowego kredytu, zaplanowano kwotê 196 800 z³. Ró¿ne rozliczenia Na 2008 rok zaplanowano rezerwy w kwocie 128 476 z³, w tym: 1) rezerwê ogóln¹ w kwocie 60 800 z³, która to stanowi 0,16 % wydatków ogó³em bud¿etu, 2) rezerwê celow¹ na zadania : - Oœwiaty i Wychowania 32 676 z³, - na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie 35 000 z³. Rezerwa celowa stanowi 0,18 % wydatków ogó³em bud¿etu. Przychody bud¿etu z tytu³u planowanego kredytu na pokrycie deficytu wynios¹ 3 200 000 z³. Rozchody bud¿etu wynosz¹ 700 000 z³ i dotycz¹ sp³aty kredytu. El¿bieta Miko³ajczak

LUTY 2008


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Krystyna Szyd³owska

ZESPÓ£ SZKÓ£ im. JANA PAW£A II w RAWICZU Historia szko³y siêga roku 1964, kiedy w nowo otwartej placówce, wybudowanej na apel Frontu Jednoœci Narodu „Tysi¹c szkó³ na tysi¹clecie Pañstwa Polskiego”, rozpoczê³a naukê nasza m³odzie¿. Od pocz¹tku istnienia, Szko³a Podstawowa nr 7 funkcjonowa³a w budynku Szko³y Podstawowej nr 4. Pierwszym kierownikiem szko³y by³ Pan Feliks Pondel, a trudna pracê dydaktycznowychowawcz¹ powierzono Pani Annie Staniewskiej. Pocz¹tki pracy by³y bardzo trudne. Brak programów nauczania, podrêczników, odpowiedniego wyposa¿enia izb lekcyjnych w niezbêdne pomoce dydaktyczne oraz brak nauczycieli legitymuj¹cych siê specjalistycznym wykszta³ceniem, stanowi³y pod³o¿e tych trudnoœci. Nie istnia³ jeszcze wtedy prawid³owo funkcjonuj¹cy system diagnozy i orzecznictwa. Dopiero w 1973 roku powsta³a Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Przez ca³y trudny okres istnienia kilku klas nauczyciele starali siê jak najlepiej zorganizowaæ proces rewalidacji. Systematycznie tworzyli i wzbogacali warsztat pracy, gromadzili pomoce dydaktyczne, a tak¿e podnosili swoje kwalifikacje. Prze³omowy moment nast¹pi³ w roku 1985. Dziêki staraniom nauczycieli, rodziców i w³adz oœwiatowych, utworzono Szko³ê Podstawow¹ nr 7, która nadal w³¹czona by³a w nurt szko³y masowej. Pierwszym wicedyrektorem by³a Pani Jadwiga Grzeœkowiak, a potem Pan Lech Pietraszek i Pani Barbara Danielczyk. Dzieci uczy³y siê w piêciu oddzia³ach. Mia³y do dyspozycji piêæ izb lekcyjnych, które wyposa¿ono w niezbêdne pomoce. Na klasy zaadaptowano pomieszczenia schroniska m³odzie¿owego w piwnicy budynku SP nr 4. Dzieci korzysta³y z biblioteki, gabinetu lekarskiego, sto³ówki i boiska „czwórki”. Grono pedagogiczne d¹¿y³o do pe³nego usamodzielnienia obydwu placówek. Nast¹pi³o to w roku 1991, kiedy w drodze konkursu wy³oniono nowego dyrektora - Barbarê Danielczyk. Od 1 wrzeœnia 1990 r. utworzono dwie pierwsze w Rawiczu tak zwane „ klasy ¿ycia”. Ze wzglêdu na dogodniejsze warunki lokalowe, umieszczono je w budynku ¿³obka , który w póŸniejszym okresie przekszta³cono w Oœrodek Rehabilitacji. Do dzisiaj dzieci i m³odzie¿ ucz¹ i wychowuj¹ siê w oœrodku oraz korzystaj¹ z ró¿nych zabiegów rehabilitacyjnych i specjalistycznego sprzêtu. Dynamiczne zmiany przyniós³ rok 1997. Po likwidacji Jednostki Wojskowej w Rawiczu zaistnia³a mo¿liwoœæ pozyskania obiektów pokoszarowych na cele oœwiatowe. Dziêki staraniom Pani dyrektor Barbary Danielczyk i du¿emu wsparciu ówczesnego Kuratora Oœwiaty by³ego województwa leszczyñskiego, Pana Andrzeja Jêcza, jeden z budynków sta³ siê siedzib¹ szko³y. 7 sierpnia 1997 r. nast¹pi³o oddanie obiektu, a 1 wrzeœnia 130 uczniów rozpoczê³o naukê w jasnych, przestronnych pracowniach, sta³o siê gospodarzami 1226 metrowego budynku i bardzo du¿ej sali gimnastycznej. Rok 1997 to tak¿e rok powo³ania nowej placówki - Zespo³u Szkó³ obejmuj¹cego Szko³ê Podstawow¹ nr 7 ze Szko³¹ Filialn¹ w £aszczynie oraz Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹. Nastêpna zmiana nast¹pi³a w 1999 roku - utworzono Gimnazjum, a 1 wrzeœnia 2004 roku Szko³ê Przysposabiaj¹c¹ do Pracy. Bardzo wa¿n¹ dat¹ w historii szko³y by³ rok 2000. W 15 rocznicê istnienia placówka przyjê³a imiê Jana Paw³a II. Niezapomniane wra¿enia prze¿yli nauczyciele, uczniowie i rodzice w czasie spotkania z Ojcem Œwiêtym, które mia³o miejsce 4 lutego 2000 r. Zaszczytu osobistego przywitania siê z Janem Paw³em II dost¹pili Pani dyrektor Barbara Danielczyk i ks. Wojciech Prostak. Wyró¿nienie wrêczenia Papie¿owi kwiatów przypad³o uczennicy Annie Wojczyk. Obecnie szko³a przygotowuje siê do przyjêcia sztandaru, które ma nast¹piæ w przysz³ym roku szkolnym. (Styczeñ 2008)

Nr 2

LUTY 2008

Krystyna Szyd³owska OSI¥GNIÊCIA SPORTOWE UCZNIÓW ZESPO£U SZKÓ£ im. JANA PAW£A II w RAWICZU W dniach od 2 do 11 paŸdziernika 2007 r. w Szanghaju w Chinach odby³y siê Œwiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. W zawodach tych uczestniczy³o trzech uczniów naszej szko³y, którzy wraz z dru¿yn¹ pi³karsk¹ „SZÓSTKI” Leszno (pi³ka no¿na) wywalczyli z³oty medal. Nasze „OR£Y” wystêpowa³y w sk³adzie: Mi³osz Marcinkowski, Tomasz i Tadeusz Sauerowie, Pawe³ i Piotr Nowakowscy, Krzysztof Winkhoff, Marek Pawelczak, Grzegorz Knap, Mateusz Wolsztyniak, Karol Hantkiewicz. Trenerami dru¿yny s¹ Karol Œwi¹tek i Tomasz Miko³ajczyk. Droga do fina³u wiod³a poprzez: - mecze obserwowane: Izrael – Polska 1:6, Mo³dawia – Polska 0:2; - mecze grupowe: Finlandia – Polska 0:4, Trynidad i Tobago – Polska 0:1, Wybrze¿e Koœci S³oniowej 1:1; - mecze fina³owe: Trynidad i Tobago – Polska 0:4, Finlandia – Wybrze¿e Koœci S³oniowej 1:5. Tabela koñcowa: 1. Polska 2. Trynidad i Tobago 3. Wybrze¿e Koœci S³oniowej 4. Finlandia Karolina Kucharczyk wraz z Kadr¹ Polski wylecia³a do Brazylii na Mistrzostwa Œwiata w Lekkoatletyce, które odbywa³y siê w dniach 16 – 24 wrzeœnia 2007 roku. Uczennica naszej szko³y wróci³a do kraju z 4 medalami: Z£OTYM na dystansie 100m przez p³otki, ustanawiaj¹c tym samym NOWY REKORD ŒWIATA, Z£OTYM w sztafecie 4 x 100 m (dru¿yna w sk³adzie: Karolina Kucharczyk, Sabina Stenka, Helena Flasza, Sabina Grzelak), SREBRNYM w piêcioboju, BR¥ZOWYM w skoku wzwy¿ uzyskuj¹c wynik 1,49. Reprezentacja naszego kraju rywalizowa³a z zawodnikami z 15 pañstw i znalaz³a siê na I miejscu w klasyfikacji ogólnej. Warto zaznaczyæ, ¿e Karolina na co dzieñ trenuje w klubie KADET pod okiem trenera Z. Jusiaka.

11


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

VI TURNIEJ HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ o Puchar Starosty Powiatu Rawickiego

W dniu 27 stycznia 2008 r. na sali sportowej Gimnazjum w Bojanowie odby³ siê VI Turniej Halowej Pi³ki No¿nej o Puchar Starosty Powiatu Rawickiego, którego organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Szko³a Pod-

stawowa w Bojanowie, Dom Kultury w Bojanowie, T.S. – Ruch Bojanowo oraz Supermarket DINO. Regulamin zawodów opracowany zosta³ przez Pana Wies³awa Ceglarka. W turnieju wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce dru¿yny: PELIKAN Dêbno Polskie, RAWIA Rawicz I – seniorzy, RAWIA Rawicz II – juniorzy, ROLGOS Sowiny, RUCH Bojanowo I – seniorzy, RUCH Bojanowo II – juniorzy, SALUS Golinka, SARNOWIANKA Sarnowa, SPARTA Miejska Górka. KLASYFIKACJA KOÑCOWA: I miejsce RAWIA l RAWICZ II miejsce RAWIA II RAWICZ III miejsce RUCH II BOJANOWO IV - SALUS GOLINKA, V - PELIKAN DÊBNO POLSKIE, VI SPARTA MIEJSKA GÓRKA, VII - RUCH l BOJANOWO, VIII – ROLGOS SOWINY, IX - SARNOWIANKA SARNOWA. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe wrêczali Starosta Rawicki – Pan Zdzis³aw Maækowiak, Wicestarosta Rawicki – Pan Zygmunt Wolny oraz Dyrektor Gimnazjum w Bojanowie – Pan Ireneusz M³ynek.

12

POWIATU RAWICKIEGO

Anna Noga³a, Aneta Mazur

REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH W 2007 ROKU Starostwo Powiatowe w Rawiczu poprzez œrodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych wspiera rozwój ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci wœród osób niepe³nosprawnych oraz pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych. W 2007 roku w przedsiêbiorstwach powiatu rawickiego przystosowano 6 nowych stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych poprzez nabycie urz¹dzeñ w ³¹cznej kwocie 278 993,00 z³. Na utworzenie jednego miejsca pracy przypada³o œrednio oko³o 45 tys. z³. Wszystkie stanowiska pracy otrzyma³y pozytywn¹ opiniê Pañstwowej Inspekcji Pracy. Zosta³y one utworzone w przedsiêbiorstwach nastêpuj¹cych bran¿: odzie¿owej - 1 stanowisko, stolarskiej - 2 stanowiska, papierniczej - 1 stanowisko, administracji samorz¹dowej - 1 stanowisko, Niepublicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej - 1 stanowisko. Dziêki œrodkom z PFRON istnieje mo¿liwoœæ wspierania samozatrudnienia osób niepe³nosprawnych. W minionym roku 2 osoby otrzyma³y po¿yczkê na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej ³¹cznie w wysokoœci 100 000,00 z³ (us³ugi fryzjerskie i stolarskie), a kolejne 2 osoby jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej w wysokoœci 79 660,00 z³ (us³ugi ubezpieczeniowo-marketingowe oraz agroturystyka). Na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej osoba niepe³nosprawna otrzymywa³a œrednio 50 tys. z³. Osoby niepe³nosprawne oprócz powy¿szych form pomocy w ramach Funduszu, mog¹ skorzystaæ równie¿ z nastêpuj¹cych instrumentów i us³ug rynku pracy: szkoleñ, sta¿y, prac interwencyjnych oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W 2007 roku 5 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Rawiczu skierowano na odbycie sta¿u, g³ównie w takich instytucjach jak Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Gimnazjum nr 1 w Rawiczu, Przedszkole nr 6 w Rawiczu, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe "AMBROZJA" w Bartoszewicach. Jedna osoba skorzysta³a z formy przygotowania zawodowego w miejscu pracy, w Warsztatach Terapii Zajêciowej w Miejskiej Górce. Kwota wyp³aconego dofinansowania wynios³a ogó³em 17 492,00 z³. Na fotografiach: Stanowisko pracy osoby niepe³nosprawnej w Zak³adzie Odzie¿owym MWD w Rawiczu, utworzone w 2007 r. oraz osoby korzystaj¹cej z po¿yczki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Bud¿et PFRON (Dzia³: rehabilitacja zawodowa) na 2007 rok dla powiatu rawickiego zatwierdzony przez Radê Powiatu Rawickiego Lp. 1.

Rehabilitacja zawodowa Zwrot kosztów poniesionych w zwi¹zku z przystosowaniem nowych lub istniej¹cych stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych.

Kwota w z³ 281 676,52

2. Zwrot wydatków na instrumenty i us³ugi rynku pracy dla osób niepe³nosprawnych poszukuj¹cych pracy i niepozostaj¹cych w zatrudnieniu art. 11 Zwrot wydatków na instrumenty i us³ugi rynku pracy dla osób niepe³nosprawnych poszukuj¹cych pracy i niepozostaj¹cych w zatrudnieniu art. 11 3. 4.

Po¿yczki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej lub rolniczej. Jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk³adu do spó³dzielni socjalnej art. 12 a

Nr 2

LUTY 2008

17 600,00

100 000,00 84 475,00


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Tadeusz Fengler

WYDZIA£ KOMUNIKACJI I DRÓG Wydzia³ Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Rawiczu ma siedzibê w budynku Starostwa, przy Wa³ach Jaros³awa D¹browskiego 2 w Rawiczu. Biura wydzia³u znajduj¹ siê na parterze budynku. Naczelnikiem Wydzia³u jest Tadeusz Fengler. Pokój nr 1 – zajmujemy siê: • sprawami zwi¹zanymi z uprawnieniami do kierowania pojazdami (prawa jazdy), • wydawaniem miêdzynarodowych praw jazdy, • wydawaniem uprawnieñ do kierowania pojazdami, • przyjmowaniem od kierowców zawiadomieñ i dokonywaniem wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania, • przyjmowaniem od kierowców zawiadomieñ o zagubieniu prawa jazdy i wydawaniem wtórników prawa jazdy, przyjmowaniem wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia orygina³u, • wydawaniem kart parkingowych dla osób niepe³nosprawnych (z dysfunkcj¹ narz¹dów ruchu), • wydawaniem decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem, • wydawaniem decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kieruj¹cego pojazdem w przypadkach nasuwaj¹cych zastrze¿enia co do stanu zdrowia, • przyjmowaniem zatrzymanych praw jazdy, • przyjmowaniem zawiadomieñ o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, s¹d, przewodnicz¹cego kolegium do spraw wykroczeñ, • wydawaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy up³yn¹³ termin wa¿noœci prawa jazdy, albo gdy kieruj¹cy pojazdem przekroczy³ liczbê 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub 20 punktów w okresie l roku od dnia wydania prawa jazdy, • wydawaniem decyzji o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania, • wydawaniem decyzji o cofniêciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowa³y jego cofniêcie, • obs³ug¹ przedsiêbiorców w zakresie udzielania licencji na drogowy transport krajowy rzeczy oraz osób, • prowadzeniem spraw zwi¹zanych z wydawaniem zezwoleñ, odmowy udzielenia, cofania, zmiany lub stwierdzenia wygaœniêcia zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi, niebêd¹cymi taksówkami, w zakresie przewozów regularnych i nieregularnych na okreœlonym obszarze obejmuj¹cym zasiêgiem powiat lub powiaty s¹siaduj¹ce z powiatem w³aœciwym dla siedziby (miejsca zamieszkania) przedsiêbiorcy, • wydawaniem zaœwiadczeñ do wykonywania transportu drogowego jako dzia³alnoœci dodatkowej, wspomagaj¹cej dzia³alnoœæ podstawow¹ przedsiêbiorcy, np. gdy przedsiêbiorca prowadzi firmê budowlan¹, • prowadzeniem rejestru przedsiêbiorców wynikaj¹cego z ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie Oœrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów nauki jazdy oraz Stacji Kontroli Pojazdów i Diagnostów. • wydawaniem upowa¿nieñ do przeprowadzania badañ technicznych dla stacji kontroli pojazdów, • przeprowadzaniem kontroli stacji kontroli pojazdów, • wydawaniem uprawnieñ diagnostom do wykonywania badañ technicznych, • wydawaniem zezwoleñ dla jednostek prowadz¹cych szkolenia dla osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienia do kierowania pojazdami, • dokonywaniem wpisów do ewidencji instruktorów oraz wyda-

Nr 2

wanie legitymacji instruktorów, • sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów. tel. kontaktowy 0 65 546 51 27 Pokój nr 9 – prowadzimy sprawy zwi¹zane z rejestracj¹ pojazdów tj.: • rejestracjê pojazdów, wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, oraz wtórników kart pojazdu, • wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych, • czasow¹ rejestracjê pojazdów, wydawanie pozwoleñ czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych w przypadku wywozu pojazdu za granicê, • przyjmowanie pozwoleñ czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po up³ywie terminu czasowej rejestracji, • wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrze¿eñ o szczególnych warunkach okreœlonych przepisami prawa, od których zale¿y u¿ywanie pojazdu, • dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym, • wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzie¿y pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, je¿eli pojazd zosta³ zarejestrowany lub zbyty za granicê, • przyjmowanie od Policji oraz jednostki upowa¿nionej do przeprowadzania badañ technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), • zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniaj¹cej jego zatrzymanie, • kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, ¿e zagra¿a bezpieczeñstwu ruchu lub narusza wymagania ochrony œrodowiska. tel. kontaktowy 0 65 545 32 99 Pokój nr 11 – pracownicy zajmuj¹ siê: • sprawdzaniem znajomoœci topografii przez osoby kieruj¹ce taksówk¹ osobow¹, • okreœlaniem miejsca egzaminu pañstwowego na prawo jazdy kategorii T, • wydawaniem zezwoleñ na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, • wprowadzaniem zakazu pêdzenia zwierz¹t na drogach. W zakresie dróg, kolei i prawa przewozowego pracownicy: • koordynuj¹ rozk³ady jazdy przewoŸników wykonuj¹cych zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zale¿noœci od przebiegu linii komunikacyjnej, • okreœlaj¹ przepisy porz¹dkowe zwi¹zane z przewozem osób i baga¿u poszczególnymi rodzajami œrodków transportowych, • prowadz¹ sprawy zwi¹zane z wydawaniem przepisów porz¹dkowych w zakresie koordynacji rozk³adów jazdy, • opiniuj¹ projekty likwidacji linii kolejowych lub ich czêœci, na której zawieszono przewozy, • ograniczaj¹ obowi¹zki przewozu ze wzglêdu na potrzeby obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa, b¹dŸ w wypadku klêski ¿ywio³owej, • nak³adaj¹ na przewoŸnika obowi¹zek zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbêdne z uwagi na obronnoœæ lub bezpieczeñstwo pañstwa, b¹dŸ w wypadku klêski ¿ywio³owej. tel. kontaktowy 0 65 546 52 99

LUTY 2008

13


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

STAROSTWOPOWIATOWE W RAWICZU ADRESY I TELEFONY

Robert Kozal

KOMISJA BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w powiecie rawickim funkcjonuje od 8 lutego 2002 r. w celu realizacji zadañ Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ okreœlonych w ustawach, w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli. Do zadañ Komisji nale¿y: 1) ocena zagro¿enia porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu, 2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli, 3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestêpczoœci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli, 4) opiniowanie projektów programów wspó³dzia³ania Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli, 5) opiniowanie projektu bud¿etu powiatu – w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, 6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ, o których mowa w pkt. 1,2,4, 7) opiniowanie zleconych przez Starostê, innych ni¿ wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnieñ dotycz¹cych porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli. W obecnej kadencji, w sk³ad Komisji wchodz¹: Starosta Rawicki jako przewodnicz¹cy, dwóch radnych delegowanych przez Radê Powiatu Rawickiego, trzy osoby powo³ane przez Starostê Rawickiego, wyró¿niaj¹ce siê specjalistyczn¹ wiedz¹ w zakresie problemów bêd¹cych przedmiotem prac Komisji oraz dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. Ponadto Starosta Rawicki powo³a³ do prac w Komisji siedmiu funkcjonariuszy i pracowników innych ni¿ Policja s³u¿b, inspekcji i stra¿y z g³osem doradczym. W posiedzeniach uczestniczy³ tak¿e prokurator wskazany przez prokuratora okrêgowego. Kadencja Komisji trwa 3 lata. W roku 2007 Komisja obradowa³a szeœæ razy, dokonuj¹c oceny zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu rawickiego. Opracowa³a projekt nowego „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestêpczoœci oraz Ochrony Bezpieczeñstwa Obywateli i Porz¹dku Publicznego”, który zosta³ uchwalony przez Radê Powiatu Rawickiego 29 listopada 2007 r. Ponadto z inicjatywy Komisji odby³y siê szkolenia i narady m.in. dotycz¹ce bezpieczeñstwa ujêæ wody oraz bezpieczeñstwa energetycznego powiatu rawickiego.

14

POWIATU RAWICKIEGO

BIURO PROMOCJI, ROZWOJU I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Telefon: 065 546 51 40 e-mail:promocja@powiatrawicki.pl

SIEDZIBA: Rynek 17, 63-900 RAWICZ PUNKT OBS£UGI INTERESANTA Telefon: 065 546 51 14 e-mail:punktobslugi@powiatrawicki.pl e-mail:powiatrawicki@home.pl SEKRETARIAT STAROSTWA Telefon/fax: 065 546 22 11 e-mail:sekretariat@powiatrawicki.pl WYDZIA£ ORGANIZACYJNO – PRAWNY Telefon: Naczelnik 065 546 51 22 e-mail:sekretarz@powiatrawicki.pl Biuro Rady Powiatu – telefon: 065 546 51 06 e-mail:biurorady@powiatrawicki.pl WYDZIA£ FINANSÓW Wydzia³ Finansów Telefony: Naczelnik 065 546 51 33 Kasa Rynek 17: 065 546 51 35 Kasa Wa³y J. D¹browskiego 2: 065 546 51 26 G³ówny ksiêgowy 065 546 51 36 e-mail:skarbnik@powiatrawicki.pl WYDZIA£ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŒCIAMI Telefony: 065 546 51 11 065 546 51 12 Naczelnik 065 546 51 10 Ewidencja Gruntów 065 546 51 13 Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej 065 546 51 15, 065 546 51 16, 065 546 51 17 e-mail:geodezja@powiatrawicki.pl WYDZIA£ OŒWIATY I SPRAW SPO£ECZNYCH Telefony: 065 546 51 29, 065 546 51 30, 065 546 51 39 Naczelnik 065 546 51 28 e-mail:oswiata@powiatrawicki.pl

Nr 2

LUTY 2008

SIEDZIBA: Wa³y Jaros³awa D¹browskiego 2, 63-900 RAWICZ WYDZIA£ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Telefony: 065 545 42 12, 065 545 17 83 Naczelnik 065 545 21 60 e-mail:budownictwo@powiatrawicki.pl WYDZIA£ KOMUNIKACJI I DRÓG Telefony: Naczelnik 065 546 52 99 Prawa jazdy 065 546 51 27 Rejestracja pojazdów 065 545 32 99 e-mail:komunikacja@powiatrawicki.pl WYDZIA£ OCHRONY ŒRODOWISKA, ROLNICTWA i LEŒNICTWA Telefony: 065 546 11 09 Naczelnik 065 546 51 09 e-mail:wos@powiatrawicki.pl POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW Telefon: 065 546 4333 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Telefon: 065 546 43 33 www.pcpr.powiatrawicki.pl, e-mail:pcprrawicz@powiatrawicki.pl POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO Telefon: 065 546 47 83, e-mail:pinb@powiatrawicki.pl


SPORTOWCY Z ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II

Szanghaj 2007

Rawiczanie w Szanghaju (na stadionie)

Rawiczanie w Szanghaju (na „deptaku”)

W pełnej gali…

Radość ze zwycięstwa

Było też trochę wolnego czasu…

Podczas sesji Rady Powiatu (20 XII 2007)

Podczas sesji: Karolina Latuszek, Karolina Kucharczyk, Karol Hantkiewicz, Grzegorz Knap, Mateusz Wolsztyniak i nauczyciel w-f Pan Tomasz Mikołajczyk


DWÓR W ŁASZCZYNIE Dwór wzniesiony został w połowie XVIII w. przez starostę kcyńskiego Andrzeja Mielżyńskiego. W porównaniu z innymi rezydencjami Mielżyńskich (Pawłowice, Poznań), był i pozostaje budowlą bardzo skromną. Od 1827 r. majątek w Łaszczynie należał do rodziny Sczanieckich. W 1831 roku zamieszkali tutaj Ignacy i Filipina (z domu Mielżyńska) Sczanieccy, którzy nie rozbudowywali swojej siedziby w myśl zasady, że zbędna jest „bezużyteczna piramida”. Jednak wzbogacili wnętrza swojego domu o wiele cennych kolekcji, m.in. monet, starych zegarów, broni, sztychów. Założyli też bibliotekę. Z czasem dwór łaszczyński odziedziczył syn Ignacego Michał Leon Sczaniecki, żonaty z Bogusławą Kruszyńską. Następnym właścicielem był syn Michała, Władysław Sczaniecki, który gospodarował w 1300 - hektarowym majątku do 1939 roku. Władysław Sczaniecki postanowił powiększyć swoją siedzibę. Około 1920 r. dwór został przebudowany i rozbudowany według projektu poznańskiego architekta Stanisława Mieczkowskiego. Powstały wtedy m.in. dwa parterowe alkierze. Dwór w Łaszczynie otoczony jest starym parkiem z pięknymi, pomnikowymi okazami drzew. Obiekt stanowi obecnie siedzibę Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Mały Dworek”.

JMH2008

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 2/2008

Advertisement