Page 1

DODATEK NADZWYCZAJNY DO NUMERU 11

23 LIPCA 2009 ROKU HURAGANOWY WIATR PRZESZED£ NAD POWIATEM RAWICKIM POWODUJ¥C OGROMNE ZNISZCZENIA Prawie natychmiast po przejœciu wichury rozpoczê³y pracê: Powiatowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego oraz zespo³y kryzysowe w poszczególnych gminach powiatu rawickiego. S³u¿by ratownicze i porz¹dkowe niezw³ocznie podjê³y dzia³alnoœæ zmierzaj¹c¹ do wprowadzenia ³adu i porz¹dku na terenach dotkniêtych tragedi¹. Ratowano ludzi, przez wiele nocnych godzin udra¿niano ci¹gi komunikacyjne. Od pi¹tkowego poranka odpowiednie s³u¿by intensywnie wykonuj¹ prace ratownicze i porz¹dkowe. Naprawiane s¹ linie energetyczne, a mimo to od czwartkowego wieczora wiele miejscowoœci pozbawionych jest dop³ywu pr¹du.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO ZESPO£U ZARZ¥DZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU z dnia 24 lipca 2009 roku, z godziny 13.00 (Informacje s¹ na bie¿¹co uaktualniane)

W zwi¹zku z zaistnia³ymi zdarzeniami nios¹cymi znamiona katastrofy naturalnej i awarii technicznej, przekazujê informacjê dotycz¹c¹ zniszczeñ i strat spowodowanych tymi zdarzeniami. Gmina Bojanowo: Zniszczenia w mieœcie Bojanowie i wsiach: Czechnów, Gier³achowo, Gi¿yn, Golina Wielka, Golinka, Go³aszyn, Goœciejewice, Kawcze, Pakówka, Sowiny, Su³ów Ma³y, Tarchalin, Trzebosz, Wydartowo I, Par³owice – pozrywane linie energetyczne, zniszczone uprawy polowe, uszkodzone drogi po wyrwanych drzewach, pozrywane i uszkodzone dachy, m.in. w 50 % na koœciele, oraz na budynkach mieszkalnych i gospodarczych; zniszczone budynki w ca³oœci, du¿e zniszczenia w drzewostanie, m.in. na stadionie drzewa w ca³oœci po³amane. Gmina Jutrosin: Zniszczenia w mieœcie Jutrosinie i wsiach: Paw³owo, Ro-

Starosta Rawicki serdecznie dziêkuje wszystkim s³u¿bom ratowniczym, a w szczególnoœci Stra¿akom z Pañstwowej i Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, W³adzom Miast i Gmin oraz Spo³ecznoœci lokalnej za ogromne zaanga¿owanie oraz wspó³pracê przy usuwaniu skutków czwartkowej nawa³nicy. Bez pomocy udzielonej przez mieszkañców naszego Powiatu nie by³oby mo¿liwe tak szybkie przywrócenie podstawowego porz¹dku.


go¿ewo, Bartoszewice, Gr¹bkowo, Œl¹skowo, Domaradzice, Dubin, Ostoje, Zmys³owo – brak pr¹du w ca³ej gminie na skutek zerwanych linii energetycznych (oko³o 3 km sieci i z³amane s³upy); w 60 % zniszczone nagrobki na cmentarzu w Jutrosinie; ca³kowicie zniszczone szeœæ budynków (2 mieszkalne i 4 gospodarcze); uszkodzone dachy 148 budynków; zniszczony transformator w Zmyslowie; powalone drzewa, zniszczone fragmenty nawierzchni dróg i zniszczone oko³o 40 ha upraw. Gmina Miejska Górka: Zgodnie z informacj¹ uzyskan¹ od Burmistrza Miejskiej Górki zniszczenia dotycz¹ 11 budynków mieszkalnych (w tym 2 komunalnych) na ³¹czn¹ kwotê oko³o 1 400 000 zniszczenia na zabytkowych Plantach Jana Paw³a II. Drogi w powiecie rawickim s¹ przejezdne. Szacunkowy koszt usuwania szkód i awarii na drogach wynosi ponad 500 000 z³otych.

Podsumowuj¹c nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, ¿e straty dotycz¹ wiêkszoœci terenów wszystkich gmin powiatu rawickiego i wi¹¿¹ siê z podobnym zakresem szkód. Wstêpne, orientacyjne koszty odbudowy i likwidacji zniszczeñ mog¹ przekroczyæ kwotê 20 milionów z³otych. z³otych oraz 32 budynków inwentarsko-gospodarczych na ³¹czn¹ kwotê 1 350 000 z³otych. Gmina Pakos³aw: Zniszczenia we wszystkich 15 wsiach – brak pr¹du w ca³ej gminie na skutek zerwanych linii energetycznych; 6 z³amanych i 2 przechylone s³upy energetyczne w Góreczkach Wielkich; uszkodzone budynki i dachy na obiektach zagrodowych, tj. mieszkalne, stodo³y, obory i inne; du¿e zniszczenia w drzewostanie przy drogach oraz w parkach; fragmentarycznie zniszczone nawierzchnie dróg. Gmina Rawicz: Zniszczenia w mieœcie Rawiczu i wsiach: Sarnówka, ¯o³êdnica, £aszczyn, D¹brówka, Konarzewo i Sierakowo – we wsiach brak pr¹du i wody; zerwana linia energetyczna w Konarzewie, uszkodzone linie energetyczne w Sarnowie oraz czêœciowy brak pr¹du w Sierakowie; zerwane dachy na budynku Sali gimnastycznej Gimnazjum w Sierakowie oraz Zak³adu papierniczego „Rawibox” w Rawiczu; uszkodzone dachy we wsiach na budynkach zagrodowych oraz na ratuszu przy Rynku Sarnowskim oraz koœciele w Sarnowie; bardzo du¿e zniszczenia w drzewostanie przy drogach i parkach; fragmentarycznie zniszczone nawierzchnie dróg; bardzo du¿e

Przewodnicz¹cy Powiatowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego w Rawiczu Starosta Rawicki Zdzis³aw Maækowiak

WIZYTA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Kilkanaœcie godzin po tragicznej wichurze teren powiatu rawickiego wizytowa³ Wojewoda Wielkopolski –


czym i porz¹dkowym za ofiarn¹ pracê maj¹c¹ na celu ratowanie ¿ycia i mienia ludzkiego. Z³o¿y³ tak¿e wyrazy uznania spo³ecznoœciom lokalnym za wszelk¹ dzia³alnoœæ prowadz¹c¹ do ratowania zagro¿onego mienia prywatnego i publicznego. Wojewoda odwiedzi³ nastêpnie kilka miejscowoœci powiatu rawickiego, najbardziej poszkodowanych przez nawa³nicê.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W RAWICZU DO W£AŒCICIELI I ZARZ¥DCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Pan Piotr Florek. Wojewoda zapozna³ siê z sytuacj¹ panuj¹c¹ na obszarze trzech powiatów dotkniêtych klêsk¹: krotoszyñskiego, rawickiego i gostyñskiego. Podczas krótkiego pobytu w Starostwie Rawickim

Pan Piotr Florek przedstawi³ aktualny stan tych terenów i omówi³ pracê s³u¿b ratowniczych i porz¹dkowych. Poinformowa³ m.in. o mo¿liwoœciach udzielenia pomocy finansowej terenom poszkodowanym przez nawa³nicê. Stosowna pomoc ze strony Urzêdu Wojewódzkiego i Marsza³ka

Województwa Wielkopolskiego zostanie uruchomiona po oszacowaniu wszelkich strat. Pan Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski prosi³ o przekazanie kondolencji Rodzinie Pana Tadeusza Matuszewskiego – œmiertelnej ofiary nawa³nicy w Rawiczu. Przekaza³ tak¿e wyrazy wspó³czucia wszystkim poszkodowanym przez katastrofaln¹ wichurê. Wojewoda podziêkowa³ wszystkim s³u¿bom ratowni-

W zwi¹zku z silnymi wichurami, jakie nawiedzi³y powiat rawicki w dniu 22 i 23 lipca br. informujê, ¿e obowi¹zkiem w³aœciciela i zarz¹dcy obiektu budowlanego jest zapewniæ

bezpieczne u¿ytkowanie obiektu w razie wyst¹pienia czynników zewnêtrznych oddzia³ywuj¹cych na obiekt, zwi¹zanych z dzia³aniem cz³owieka lub si³ natury, takich jak: wy³adowania atmosferyczne, wstrz¹sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, po¿ary lub powodzie, w wyniku których nastêpuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpoœrednie zagro¿enie takim uszkodzeniem, mog¹ce spowodowaæ zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa mienia lub œrodowiska. Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie bezpiecznego u¿ytkowania obiektów budowlanych, obowi¹zkiem w³aœciciela i zarz¹dcy obiektu budowlanego jest ka¿dorazowo w przy-


padku wyst¹pienia wy¿ej wymienionych okolicznoœci, przeprowadzenie kontroli stanu bezpiecznego u¿ytkowania zgodnie z art.62 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z póŸn. zm.). Kontrolê tak¹ winna przeprowadziæ osoba posiadaj¹ca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoœci. Ponadto informujê, ¿e obowi¹zkiem w³aœcicieli i zarz¹dców jest zg³aszanie katastrof budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu pod nr tel. 0 65 546 47 83 oraz tel. kom. 694 538 097. Równie¿ informacje mo¿na przekazywaæ do Powiatowego Centrum

lanego lub jego czêœci, a tak¿e konstrukcyjnych elementów rusztowañ, elementów urz¹dzeñ formuj¹cych, œcianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrof¹ budowlan¹: uszkodzenie elementu

wbudowanego w obiekt budowlany, nadaj¹cego siê do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z budynkami, awaria instalacji. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu Rawicz, dnia 23 lipca 2009 r.

Zarz¹dzania Kryzysowego tel. kom. 722 323 207. W myœl ustawy prawo budowlane katastrof¹ budowlan¹ jest: niezamierzone, gwa³towne zniszczenie obiektu budow-

Dodatek przygotowa³ Zespó³ Redakcyjny „Orêdownika Samorz¹dowego Powiatu Rawickiego”, 24–25 lipca 2009 roku. Zdjêcia z 24 i 25 VII: J. Hamielec, H. Hejducki

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 11/2009 - dodatek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you