Page 1

Samorz¹dowy

Orêdownik listopad 2012

Miasta Koœciana Nr 67

listopad/2012

strona

Powiatu Koœciañskiego Rok 4

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

16. Mateusz Olejnik - student wydzia³u lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, 17. Adrian Pra³at - student elektroniki i telekomunikacji na Politechnice Wroc³awskiej, 18. Patrycja Hoffa - studentka logistyki na Politechnice Poznañskiej, 19. Marcin Cieœlak - student automatyki i robotyki na Politechnice Poznañskiej, 20. Maciej Kujawa - student mechaniki i budowy maszyn na Politechnice Wroc³awskiej, 21. Patrycja Wielgosz - student in¿ynierii bezpieczeñstwa na Politechnice Poznañskiej, 22. Krzysztof Ptaszyñski - student fizyki technicznej na Politechnice Poznañskiej, 23. Marcin Skroba³a - student elektrotechniki na Politechnice Poznañskiej, 24. Joanna Turkowiak - studentka pedagogiki na Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Lesznie, 25. Katarzyna Majewska - studentka instrumentalistyki na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Ju¿ po raz dziewi¹ty Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego przyzna³ 50 stypendiów starosty najzdolniejszym uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych i studentom z naszego powiatu.

50 stypendystów starosty Ju¿ po raz dziewi¹ty Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego przyzna³ Stypendia Starosty najzdolniejszym uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych i studentom z naszego powiatu. Uroczystoœæ wrêczenia przez starostê Andrzej Jêcza stypendiów odby³a siê we wtorek 20 listopada w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Koœcianie. - To wielka przyjemnoœæ spotkaæ siê z pañstwem. Zapraszamy na to spotkanie m³odych ludzi, którzy w swoim pokoleniu, w tym co robi¹ pokazuj¹, ¿e s¹ wybitni, warto im pomóc, warto ich wesprzeæ - mówi³ do m³odzie¿y Andrzej Jêcz. W tym roku wsparcie w postaci stypendiów otrzyma³o 25 studentów i 25 uczniów. Stypendyœci musz¹ byæ m.in. zameldowani na terenie naszego powiatu i musz¹ mieæ wysokie wyniki w nauce. Œrednia ocen dla uczniów wynosi co najmniej 5,00, a dla studentów 4,50. - Traktujemy stypendia jako konkretn¹ pomoc tym m³odym osobom, które wykazuj¹ wiele dobrych cech - mówi³ starosta Andrzej Jêcz. Na m³odzie¿ czeka wiele pokus i czêsto œlepych zau³ków. To sprawia, ¿e doœæ czêsto trac¹ poczucie sensu ¿ycia. Odnalezienie tego sensu jest œwiadectwem dojrza³oœci, która ze wzglêdu na m³ody wiek jest szczególnie istotna. Starosta zwracaj¹c siê do wyró¿nionej stypendiami m³odzie¿y podkreœli³, ¿e by osi¹gaæ dobre wyniki w nauce i byæ wybitnym trzeba mieæ w sobie charakter. Zdaniem starosty nie mo¿na osi¹gn¹æ sukcesów, bez si³y charakteru. Z ka¿dym sukcesem - mówi³ - wi¹¿e siê praca, systematycznoœæ i wyrzeczenia. - To jest piêkna, wspania³a umiejêtnoœæ, by znaleŸæ równowagê miêdzy przyjemnoœci¹ i urokiem ¿ycia, a obowi¹zkami cz³owieka i d¹¿eniem do tego by pomna¿aæ swoje talenty. ¯yczê - powiedzia³ Andrzej Jêcz, starosta koœciañski - byœcie nie ustali w d¹¿eniu do realizacji wspania³ych i wysokich celów. Starosta pogratulowa³ obecnym na spotkaniu rodzicom stypendystów sukcesów ich dzieci. Do gratulacji przy³¹czy³ siê obecny na uroczystoœci Edward Strzymiñski, Wicestarosta Koœciañski. Stypendia przyznane studentom wynosz¹ 300 z³otych miesiêcznie. Stypendyœci bêd¹ je otrzymywaæ przez 9 miesiêcy. Sty-

pendium starosty dla uczniów jest przyznawane przez 10 miesiêcy i wynosi 250 z³otych. Wyró¿nieni studenci: 1. Katarzyna Konieczna - studentka pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2. Jêdrzej Brêczewski - student filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 3. Blanka Majchrzak - studentka politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 4. Magdalena Michalak - studentka edukacji muzycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5. Kamila Ganszczyk - studentka pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim, 6. Piotr Micha³ Józefiak - student historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 7. Joanna £¹czna - studentka finansów i rachunkowoœci na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 8. Justyna Piechocka - studentka towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 9. Anita Fr¹ckowiak - studentka zarz¹dzania na Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie 10. Monika Wachowiak - studentka zootechniki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 11. Marta Pawlicka - studentka wydzia³u lekarsko -stomatologicznego na Uniwersytecie Medycznym we Wroc³awiu, 12. Kamil Wojciechowski - student wydzia³u lekarsko -stomatologicznego na Uniwersytecie Medycznym we Wroc³awiu, 13. Anita Pogorzelska - studentka farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, 14. Monika Kaczor - studentka wydzia³u lekarsko -dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, 15. Marta D¹browska - studentka kosmetologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu,

Wyró¿nieni uczniowie: 1. Roksana Kmiecik - uczennica Zespo³u Szkó³ Odzie¿owych w Poznaniu, 2. Paulina P³ocieniak - uczennica I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Koœcianie, 3. Alicja Bar³o¿yk - uczennica Zespo³u Szkó³ Handlowych w Poznaniu, 4. Ewelina Niklas - uczennica I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Koœcianie, 5. Joanna Weso³a - uczennica Zespo³u Szkó³ Odzie¿owych w Poznaniu, 6. Magdalena Wasek - uczennica V Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Poznaniu, 7. Joanna Barbara Sroka - uczennica Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu, 8. Karina Mania - uczennica Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie, 9. Sandra Mania - uczennica Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie, 10. Dawid Podrzycki - uczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Œremie, 11. Artur Weso³y - uczeñ Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego w Poznaniu, 12. Roksana Marsza³ek - uczennica I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Koœcianie, 13. Michalina Dudziak - uczennica Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie, 14. Agnieszka Taciak - uczennica I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Koœcianie, 15. Krzysztof Æwian - uczeñ I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Koœcianie, 16. Paulina Milewska - uczeñ Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie, 17. Kacper Naglik - uczeñ VIII Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Poznaniu, 18. Michalina Domaga³a - uczennica I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Koœcianie, 19. Dominika Piotrowska - uczennica Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 w Lesznie, 20. Joanna £awniczak - uczennica I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Koœcianie, 21. Agnieszka Maik - uczennica I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Koœcianie, 22. Marta Lutomska - uczennica Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 w Lesznie, 23. Judyta KaŸmierczak - uczennica II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Lesznie, 24. Marta Krystkowiak - uczennica V Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Poznaniu, 25. Dariusz Wojciech Ptaszyñski - uczeñ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie. bj


gmina Koœcian strona

2

listopad 2012

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

Jubileusz w Wyskoci

Kluby Seniora świętują „Upływa szybko życie, jak potok płynie czas” - uświadomili sobie seniorzy z Turwi, gdy spotkali się na jubileuszu 5lecia istnienia swojego Klubu którego dewizą jest sprawianie radości bliźnim, gdyż radość jest potrzebą, siłą i wartością życia. Podczas uroczystości jubileuszowych w dniu 17 listopada br. Przewodnicząca Klubu - Janina Wesołek przedstawiła liczbie zebranym gościom sprawozdanie z działalności Klubu. Seniorzy oraz zaproszeni goście otrzymali broszurkę, która zawierała historię powstania oraz dokonania Klubu w minionym 5-leciu. A jest ona bardzo bogata. W tym czasie odbyło się 13 spotkań z ciekawymi ludźmi, 6 biesiad przy muzyce, 4 spotkania przy grilu, 4 spotkania Wielkanocne, 2 Podkoziołki, 4 spotkania wigilijne, 8 spartakiad. Członkowie klubu 11 razy brali udział w imprezach dożynkowych, 2 razy w imprezie „Kościan Smakuje”, przygotowywali kawiarenki z własnymi wypiekami, dali 2 koncerty w KOK Kościan, 4 spektakle teatralne i koncert w Turwi, 3 oprawy wokalne uroczystości kościelnych, bawili się podczas 5 bali i wieczorków tanecznych oraz 14 wycieczek. Po części oficjalnej w atmosferze pełnej emocji i wzruszeń odbyła się biesiada przy muzyce. Obsługę imprezy zapewnili sami seniorzy oraz ich dzieci i wnuki. Seniorzy z Klubu Seniora „Wrzos” w Wyskoci również obchodzili 5-lecie swojej działalności. W małżeństwie obchody takie nazywamy rocznica dębową. Wyskocka uroczystość jubileuszowa miała miejsce 17 października br. w świetlicy wiejskiej. Przybyłych członków i gości witali Przewodnicząca Genowefa Andrzejewska i jej mąż. Na spotkanie jubileuszowe przybyli m.in. Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Kościan, Bożena Lewińska - kierownik GOPS, Bożena Szczawik-Musiał - inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej, Kamila Kuczyńska - pracownik socjalny GOPS. Przyjechały również zaproszone przewodniczące sąsiednich klubów z Darnowa, Turwi, Starego Lubosza i Racotu. Po powitaniu gości Przewodnicząca Klubu przedstawiła sprawozdanie z działalności, w której dominowały spotkania środowiskowe. Członkowie uczestniczyli w konkursach, śpiewaniu piosenek, konkurencjach sportowych. Organizowali wyjazdy i spotkania szkoleniowe z różnej tematyki. Po części oficjalnej, przy muzyce klubowicze rozpoczęli zabawę taneczną. Był to dzień jubileuszowy, inny jak co dzień. Gratulujemy jubilatom. (md)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie od stycznia br. realizuje IV edycję projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Cel główny projektu to wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w okresie I-XII 2012r. 20 osób (18 kobiet i 2 mężczyzn) z gminy Kościan będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budżet projektu w 2012 roku to 278 273,24 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych to 249 054,55 zł. Pozostała kwota tj. 29 218,69 zł to wkład własny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w formie zasiłków i pomocy w naturze dla uczestników projektu. W ramach projektu na rzecz uczestniczących w nim osób zrealizowano działania ujęte w 4 zadania: w Zadanie 1. Aktywna Integracja. W jego obrębie podjęto działania na rzecz uczestników projektu składające się z kilku etapów. Etap I to warsztaty psychospołeczne dotyczące umiejętności interpersonalnych obejmujące tematykę komunikacji, asertywności, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem a także postaw i ról rodzicielskich. Następny etap stanowiło poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnych spotkań z psychologiem. Etap III to warsztaty doradztwa zawodowego związane z aktywnymi metodami poszukiwania pracy. Etap IV obejmował poradnictwo zawodowe w zakresie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Kolejną formą wsparcia stanowiącą V etap były kursy aktywizacji społecznej. Z udziału w kursie „Zarządzanie budżetem domowym” skorzystało 11 osób. Zajęcia prowadzone w formie teoretyczno - ćwiczeniowej dotyczyły m.in. racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, planowania wydatków oraz radzenia sobie z deficytem budżetu domowego. Drugim do wyboru kursem w zakresie aktywizacji społecznej był kurs „ABC dobrego wyglądu”. Uczestniczyło w nim 10 osób. Celem kursu było opanowanie określonych umiejętności dotyczących dobrego wyglądu, w szczególności prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej. Etap VI stanowiły przeprowadzone w ramach aktywizacji edukacyjnej szkolenia i kursy zawodowe, gdzie uczestnicy w oparciu o własne predyspozycje dokonywali wyboru kursu, w którym chcieliby brać udział. Przeprowadzonych zostało sześć kursów, których celem było podniesienie lub nabycie nowych kompetencji o charakterze zawodowym. W okresie VIII-X

2012r. odbyły się następujące kursy: „Opiekun osoby zależnej” (7 osób), „Komputerowy II stopnia” (1 osoba), „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B” (10 osób), „Obsługa kos spalinowych i kosiarek” (1 osoba). W bieżącym miesiącu zrealizowany został kurs „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym”(14 osób) oraz „Komputerowy I i II stopnia” (2 osoby). W ostatnim dniu każdego z kursów zawodowych przeprowadzony został egzamin końcowy. Wszystkie osoby otrzymały pozytywny wynik oraz uzyskały zaświadczenia. w Zadanie 2. Praca socjalna realizowaną poprzez kontrakty socjalne. Z każdym uczestnikiem projektu zawarty został kontrakt socjalny określający działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i osobę biorąca udział w projekcie zmierzające do poprawy jej sytuacji życiowej. w Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze. W ramach projektu wszyscy uczestnicy objęci zostali wsparciem dochodowym w postaci świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych bądź specjalnych zasiłków celowych oraz w postaci świadczeń niepieniężnych. w Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym adresowane do uczestników projektu oraz członków ich rodzin. Na początku lipca zorganizowany został Piknik rodzinny, podczas którego dominowały konkursy, gry i konkurencje rodzinne. Uczestnicy wzięli również udział w wyjeździe edukacyjno – integracyjnym do Wrocławia. Atrakcją wyjazdu było zwiedzanie wrocławskiego ogrodu zoologicznego. W ramach tej formy wsparcia zorganizowane zostały także trzydniowe warsztaty psychologiczne wyjazdowe, podczas których rodzice uczestniczyli w zajęciach o tematyce dotyczącej roli rodzica w życiu dziecka, relacji rodzinnych, potrzeb dzieci i sposobów ich zaspokajania oraz trudności wychowawczych. Część zajęć obejmująca gry i zabawy psychologiczne prowadzona była wspólnie dla rodziców i dzieci. W bieżącym miesiącu odbył się wyjazd edukacyjno – kulturalny do kina do Poznania mający na celu wskazanie twórczego sposobu spędzania wolnego czasu. Obok wymienionych zadań przez cały czas trwania projektu realizowane jest Zadanie Zarządzanie projektem obejmujące m.in. pracę zespołu projektowego, promocję, obsługę merytoryczną i finansową oraz monitoring działań i rezultatów. W ramach promocji projektu w miesiącu grudniu br. zaplanowano Konferencję podsumowującą projekt. Jest to IV edycja projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Przeprowadzone działania pobudziły uczestników do aktywności społeczno - zawodowej – trzy panie uczestniczące w bieżącej edycji projektu podjęły pracę. Dotychczas we wszystkich edycjach wzięło udział 98 osób. (kk)

Podatki w Gminie Kościan Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie ustalenia podatków na rok 2013. Uchwalono stawki podatku od nieruchomości, przedstawione w tabeli. Podatek od nieruchomości - podstawa do obliczenia podatku (zł/m2) Gmina Maksymalna Gmina Kościan 2012 r. stawka ministra 2013 r. Kościan 2013 r. Od gruntów: Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,65 0,88 0,70 Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne 4,33 4,51 4,51 Pozostałych 0,25 0,45 0,30

Wzrost (2013/2012 x100%) 107,7 104,2 120,0

Od budynków lub ich części: Mieszkalnych 0,70 0,73 0,73 104,3 Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 14,50 22,82 15,00 103,4 Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym 10,24 10,65 10,65 104,0 Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,45 4,63 4,63 104,0 Pod zabudowę letniskową lub rekreacyjną 7,36 7,66 7,66 104,1 Pozostałych 5,00 7,66 5,30 106,0 Budowle 2% 2% 2% 100,0 Podatek rolny jest ustalany wg stawki określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna stawka na rok 2013 wynosi 75,86 zł. Rada Gminy Kościan stosowną uchwałą obniżyła stawkę do poziomu 58,00 zł.


miasto Koœcian

listopad 2012

strona

3

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Termomodernizacja „dwójki” 30 października br. zakończono termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 na os. Piastowskim w Kościanie. Inwestycja polegała na modernizacji centralnego ogrzewania oraz remoncie elewacji w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schematu 2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wykonano roboty budowlane jak: ocieplenie ścian zewnętrznych, otynkowanie oraz malowanie elewacji, wymiana drzwi wejściowych, montaż nawietrzaków higrosterowalnych, wymiana dachowego pokrycia papowego, remont instala-

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Tablicami poległych mieszkańców Ziemi Kościańskiej

cji odgromowej oraz modernizacja instalacji c.o. polegająca na jej regulacji oraz czyszczeniu, a także montaż zaworów z głowicami termostatycznymi. Wartość robót wyniosła ponad 600 000,00 zł.

Zbieraliśmy liście Podobnie jak w poprzednich latach Urząd Miejski Kościana zorganizował bezpłatną akcję odbioru liści opadłych z miejskich drzew. Akcja prowadzona była na terenie miasta przez 6 kolejnych sobót i obejmowała ulice, przy których rośnie najwięcej drzew tj. Kościuszki, Dworcowa, Nacławska, Mickiewicza, Koszewskiego, Żeromskiego, Ks. Bączkowskiego oraz placach Wolności i Paderewskiego.

W ramach pomocy mieszkańcom w jesiennych porządkach, właścicielom posesji położonych przy tych ulicach nieodpłatnie przekazano specjalnie oznakowane 120-litrowe worki na liście. Pozostali mieszkańcy, którzy chcieli się przyłączyć do sprzątania naszego miasta mogli zamówić worki w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. W wyniku akcji, która zakończyła się 17 listopada br. zebrano i przewieziono do kompostowania na miejskie składowisko odpadów około 36,2 tony liści.

Imprezy kulturalne

Koncert Orkiestry Wojsk Lądowych

Kościański Ośrodek Kultury zaprasza na: - 28.11.2012r. (środa) godz. 19.00 BOOK SWAP – Darmowa Wymiana Książek, sala KOK, - 29.11.2012r. (czwartek) godz. 10.00 XXV Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej im. Andrzeja Krzyckiego – eliminacje powiatowe, sala klubowa KOK, - 01.12.2012r. (sobota) godz. 17.00 Rodzinne Spotkania z Bajką „Cudowna Lampa Aladyna” w wykonaniu aktorów Teatru „Baj Pomorski” z Torunia, sala KOK, wstęp płatny, - 07.12.2012r. (piątek) godz. 18.00 Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z okazji 85-lecia istnienia, sala KOK, wstęp wolny, - 08.12.2012r. (sobota) godz. 18.00 „Belfer” – monodram Wojciecha Pszoniaka, sala KOK, wstęp płatny, - 16.12.2012r. (niedziela) godz. 10.30 – 13.30 Szopka Betlejemska z żywymi zwierzętami, Rynek. Szczegóły na stronie www.kok.koscian.pl.

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie informuje, że w dniu 17 listopada 2012 r. odbędzie się ofertowy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie gruntu znajdującego się w Kościanie na terenie nieruchomości przy ul. Kurpińskiego 1-2. Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg, tel. 65 5122875.

W środę 14 listopada 2012 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się Koncert Warszawskiej Orkiestry Wojsk Lądowych pod dyrekcją mjra Artura Czereszewskiego. To znakomite wydarzenie w nastrojowej scenerii uświetnili soliści, występujący na wielu scenach teatralnych, znani także telewidzom: Joanna Horodko – sopran, Renata Drozd – sopran, Piotr Rafałko – tenor oraz Kamil Pękala – baryton. Koncert wspaniałe poprowadził konferansjer Tomasz Szuran, wprowadzając publiczność w atmosferę niepodległościową oraz operetkową. Przybycie w ten wyjątkowy wieczór gwarantowało niesamowite doznania artystyczne. Wykonywane pieśni patriotyczne jak m.in.: „Piechota”, muz. Leon Łuskino, sł. Bolesław Lubicz-Zahorski; „Pieśń o wodzu miłym”, muz. melodia ludowa, sł. ’’Kostek’’ – Wacław Biernacki; „Przybyli ułani pod okienko”, muz. ludowa, sł. Feliks Gwiżdż; „Marsz I Brygady”, muz. M. D. Tomnikowski, sł. Andrzej Hałaciński, Tadeusz Biernacki; tworzyły patriotyczny klimat. Artyści zaprezentowali także znane standardy operetkowe. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i zaproszonych gości, którzy aplauzem przyjmowali występy artystów.

„Marsz I Brygady” odśpiewano oddając hołd walczącym o niepodległość

Żołnierze z 4 Pułku Przeciwlotniczego prezentowali na kościańskim rynku sprzęt wojskowy

Święto Niepodległości W niedzielę 11 listopada br. na kościańskim rynku odbyły się uroczystości z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kościanie miały wyjątkową oprawę, gdyż oprócz lokalnej społeczności uczestniczyli w nich także żołnierze i sprzęt z 4 Pułku Przeciwlotniczego. W godzinach od 10.00-14.00 pod Ratuszem można było obejrzeć prezentację wozów militarnych, jak: Przeciwlotniczy Rakietowy Wóz Bojowy Osa, Wóz DowodzeniaŁowcza, Wóz Dowodzenia – Rega i armata przeciwlotnicza ZU-23-2 z 4 Pułku Przeciwlotniczego. Dla wszystkich była też darmowa grochówka z kuchni polowej. W muzeum prezentowana była wystawa okolicznościowa poświęcona 1 Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka pn. „Generał Stanisław Maczek i jego Kościańscy Pancerniacy”. Została ona przygotowana przez muzeum wspólnie z Instytutem im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Lesznie. Wśród zgromadzonych pamiątek znalazły się oryginalne mundury, zdjęcia, dokumenty, odznaczenia po żołnierzach tejże dywizji, mieszkańcach Ziemi Kościańskiej. W Muzeum Regionalnym wyemitowane zostały filmy dokumentalne „Gen. Stanisław Maczek” i „Bitwa pod Falaise” w reż. Zbigniewa Wawera, a dodatkowo można było odsłuchać archiwalnych nagrań Polskiego Radia, w których występowali weterani z 1 Dywizji Pancernej. Wystawie towarzyszyli rekonstruktorzy Stowarzyszenia „Odwach” odtwarzający 10. Pułk Dragonów 1 Dywizji Pancernej. Oficjalne uroczystości z udziałem przedstawicieli 4 Pułku Przeciwlotniczego rozpoczęły się o godz. 10:30 Mszą Świętą w Intencji Ojczyzny w Kościele Farnym pw. NMP Wniebowziętej. Po nabożeństwie, przy dźwiękach Orkiestry Dętej „Ton”, zebrani goście, delegacje i poczty sztandarowe, przeszli na Rynek, gdzie pod Tablicami Pamięci odbyły się uroczystości rocznicowe. Delegacje parlamentarzystów, wojska, samorządów, kombatantów, harcerzy, instytucji, organizacji społecznych i firm, złożyły wiązanki kwiatów pod ścianą śmierci z Tablicami upamiętniającymi ofiary hitlerowskich egzekucji publicznych oraz tablicami żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej i 1 Kompanii Batalionu Obrony Narodowej „Kościan”. Przy pięknej pogodzie i wielu atrakcjach mieszkańcy mogli radośnie świętować odzyskanie niepodległości.


powiat Koœciañski

strona

4

W ramach prac m.in. poza nową nawierzchnią na drodze ze Starego Lubosza do Spytkówek powstanie rondo.

listopad 2012

Zniszczona droga z Kościana do Śremu przez Spytkówki w przyszłym roku będzie wyremontowana. Na prace modernizacyjne Starostwo Powiatowe pozyskało z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ponad 2 miliony złotych.

Pierwsze miejsce - będzie droga W dniu 31 października br. Wojewoda Wielkopolski ogłosił wyniki naboru wniosków na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek złożony przez Starostwo Powiatowe w Kościanie na przebudowę drogi powiatowej Kościan -

Śrem na terenie powiatu kościańskiego, znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Nasza praca zakończyła się sukcesem – informuje Andrzej Jęcz, starosta kościański. Wniosek został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na pierwszym miej-

Ciepła zupa dla każdego potrzebującego

Ośrodek liderem

Podobnie jak w minionych latach, także i w tym roku w okresie jesienno-zimowym, osoby potrzebujące mogą zjeść ciepły posiłek w Punkcie Pomocy Żywnościowej w Kościanie, znajdującym się przy ulicy Szpitalnej 7a. Od 5 listopada, od poniedziałku do piątku, po godzinie 12.00 na potrzebujących będzie czekała ciepła zupa. W ubiegłym sezonie środki pochodzące z budżetu powiatu, na przygotowanie zupy, przekroczyły 13 tys. Zwykle z pomocy korzysta około 40 osób. Ciepłą zupę sprawiedliwie dzieli zaprzyjaźniona z punktem wolontariuszka pani Irena Nyczak. Na odwiedzających punkt czeka też świeże pieczywo, które od lat sponsorowane jest przez kościańskich piekarzy: państwa M.P. Walenciaków, Mariana Kurasiaka, Marka Sworackiego i Michała Czaplickiego. a.m.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie jest instytucją, która na stałe wpisała się do grona instytucji otoczenia biznesu w naszym powiecie. Szeroki zakres działalności to usługi doradcze, konsultacje oraz szkolenia dotyczące różnych obszarów działalności gospodarczej. W celu zagwarantowania jak najszerszej oferty przedsiębiorcom w ostatnich latach nawiązano współpracę z instytucjami otoczenia biznesu z regionu całej wielkopolski. W dniu 15 listopada 2012 roku Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie otrzymał tytuł LIDERA Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością i wyróżnienie znakiem „WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ”. Jest to dla nas znaczące wyróżnienie, cieszymy się, że zaangażowanie pracowników oraz osób wspierających działania Ośrodka zostało dostrzeżone przez zewnętrznego partnera. Jest to nasz niewątpliwy sukces, który zamierzamy efektywnie wykorzystać przy promowaniu naszej

KOMUNIKAT - nr alarmowy 112 W imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie informujemy, że z dniem 30 października obsługę nr. alarmowego 112 dla terenu powiatu kościańskiego przejęło Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Sprowadza się to do tego, że po wybraniu nr. 112 dodzwaniamy się do Poznania, a Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekierowuje rozmowę do kompetentnej służby na terenie powiatu. W związku z tym czas oczekiwania się wydłuża. W chwili obecnej, najszybciej można uzyskać pomoc, wzywając służby ratunkowe według starych nr.:

pogotowie ratunkowe 999 straż pożarna 998 policja 997

scu listy rankingowej. W sumie w ramach konkursu złożonych zostało przez starostwa powiatowe z terenu naszego województwa 38 wniosków, na ogólną kwotę 115 534 199 zł. Na liście rankingowej znalazło się 31 wniosków, a siedem odrzucono ze względów formalnych. Tak wysokie miejsce na liście rankingowej gwarantuje Powiatowi Kościańskiemu wsparcie w wysokości 30% wartości inwestycji. Jednocześnie z posiadanych informacji wiadomym jest, że nastąpi zmiana zapisów w dokumentach programowych „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”, a co za tym idzie jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie nowy nabór, który zwiększy wartość dofinansowania do 50% wartości inwestycji, przy czym wsparcie to nie będzie mogło przekroczyć 3 milionów złotych dla jednego wniosku. Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwa będzie, przebudowa tej drogi w 2013 roku. Cieszy nas to – przyznaje starosta – bo droga ta jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, będącym dla mieszkańców wielu wsi jedyną możliwą drogą dojazdu do, na przykład urzędu gminy, szkoły, innych instytucji publicznych czy zakładu pracy. Pozwoli także rozwijać się działającym w jej obrębie ważnym dla naszego powiatu przedsiębiorstwom. Remont był konieczny – przyznaje starosta Jęcz - ponieważ droga jest mocno zniszczona. Na całej jej długości występują liczne spękania i wyszczerbienia krawędzi jezdni. Dodatkowo na drodze jest duża liczba dziur i wybojów, a w wielu miejscach, wzdłuż drogi, konary drzew oraz krzewy wchodzą w światło jezdni. I co szczególnie istotne dla bezpieczeństwa ruchu – zaznacza starosta – istniejąca droga jest bardzo wąska, a na całej długości odcinka, który wyremontujemy praktycznie nie ma poboczy, a rowy są bardzo zarośnięte. W przyszłym roku to wszystko się zmieni. Odcinek przewidziany do remontu ma prawe 16 kilometrów długości. Na prace modernizacyjne Starostwo Powiatowe pozyskało z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ponad 2 miliony złotych. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu powiatu, a także z budżetów gminy Kościan, Miasta Kościana oraz Gminy Czempiń. bd

działalności na gruncie lokalnym – mówi Monika Pawłowska, dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Ośrodek ma zaplanowane kolejne działania, które będą realizowane na gruncie lokalnym. W dniu 27 listopada podczas Forum Przedsiębiorczości zostanie zaprezentowany Kościański Wirtualny Inkubator Przedsiębiorczości. Jest to projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, obejmuje wirtualną inkubację przedsiębiorstw z terenu powiatu kościańskiego, działających na rynku nie dłużej niż 2 lata. Wykorzystujemy każdą możliwość i staramy się pozyskiwać środki z różnych źródeł na finansowanie naszych działań, w przypadku Inkubatora pozyskaliśmy Mały Grant Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który pozwolił nam na sfinansowanie całej platformy – podkreśla Dyrektor Ośrodka Monika Pawłowska. owp

PKS 12 12 12 Przypominamy wszystkim mieszkańcom naszego powiatu o zbliżającej się już ostatniej edycji projektu fotograficznego PKS - osiem dni z życia powiatu kościańskiego. Autorem projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe, Gazetę Kościańską, wszystkie gminy naszego powiatu jest Paweł Sałacki. Realizowany od 2005 roku projekt to próba stworzenia fotograficznego listu do przyszłych pokoleń, w którym zobrazowana zostanie codzienność ziemi kościańskiej widziana oczami wędrowców i jej mieszkańców. W ramach projektu jego uczestnicy, profesjonaliści i amatorzy wyruszają na drogi i bezdroża powiatu w dniach, których datę można zapisać jako ciąg powtarzających się cyfr. Rozpoczęli 5 maja 2005 roku (05.05.05), a zakończą 12 grudnia 2012 roku (12.12.12). W tym roku nasza przygoda z aparatem zaplanowana jest na 12 grudnia 2012 roku. Jeśli będzie śnieg to zdjęcia z tego dnia mogą być wyjątkowe. Szczegóły dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie: www.projektpks.art.pl bj


gmina Koœcian

listopad 2012

strona

Uczestnicy wieczoru wspomnień (Fot. Dariusz Borowski)

Jubileusz „Jantara” Racot Szkolny Klub Sportowy „Jantar” powstał w listopadzie 1982 r. przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Racocie. Jego działalność wiąże się od początku z organizowaniem wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży. W latach 1983-1993 odbyło się 20 biwaków w Osiecznej, a od roku 1984 odbyło się w czasie ferii 20 zimowisk w Śremie. Od 1984 roku „Jantar” kilkanaście razy wygrywał wojewódzki konkurs „Sport dla każdego”, gdzie ocenie podlegały nie tylko wyniki sportowe, ale przede wszystkim imprezy organizowane w szkole dla przeciętnego ucznia, możliwości korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych, i w nagrodę brał udział w Ogólnopolskich Zlotach SKS-ów. Od 1982 roku zorganizował kilkaset wycieczek i wyjazdów krajowych oraz 50 zagranicznych. Szczególnym osiągnięciem były wyjazdy na Igrzyska Olimpijskie do Barcelony, Lillehammer, Atlanty, Nagano, Sydney, Aten, Turynu, Pekinu, Vancouver i Londynu. Od roku 1994 organizowane są wycieczki szlakiem miast olimpijskich. Te atrakcyjne wyjazdy pozwalają uczniom nie tylko mile spędzić wakacje, ale także poznać krajobraz, ludzi i kulturę innych państw. Dzięki tej idei odwiedzili już m.in. Monachium, Lozannę, Cha-

monix, Innsbruck, Olimpię, Paryż, Antwerpię, Amsterdam, Berlin, a także Wenecję, Wilno, Budapeszt, Brukselę, Wiedeń, Lizbonę, Edynburg. W październiku 2000 roku członkowie „Jantara” pojechali dwoma autokarami na spotkanie Ojca Świętego ze sportowcami świata na stadionie olimpijskim w Rzymie. Uczestniczenie wraz z naszym papieżem - Janem Pawłem II w święcie wszystkich sportowców było dla młodzieży niesamowitym przeżyciem. Od 1992 organizowane są w Racocie Wiosenne Biegi Przełajowe połączone z inauguracją Dni Olimpijczyka. Od roku 1994 organizowany jest wrześniowy Bieg Olimpijski przyciągający rzesze sympatyków biegania. W 1995 bieg otrzymał honorowy patronat MKOl-u i brało w nim udział 4000 uczestników. Każda z tych imprez poprzedzana jest ceremoniałem olimpijskim (wciągnięcie flag na maszt i zapalenie znicza olimpijskiego), co jest świetną lekcją olimpizmu dla wszystkich uczestników. „Jantar” poprzez zbiórki surowców wtórnych, organizowanie balów i festynów charytatywnych pomaga w leczeniu dziecka z porażeniem mózgowym, wspiera potrzebujących oraz Domy Dziecka we Wschowie i Bodzewie. Organizuje także imprezy integra-

Mistrzostwa w strzelaniu W niedzielę 11 listopada w Widziszewie odbyły się XII Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego i Gminy Kościan w Strzelaniu z Wiatrówki. W zawodach wzięło udział 39 mieszkańców powiatu kościańskiego podzielonych na kilka kategorii wiekowych. Najlepsze wyniki osiągnęli Robert Sekuła i Dariusz Wyrzykiewicz z Kościana, którzy z dorobkiem 98 punktów (na 120 możliwych do zdobycia) zajęli czołowe miejsca w powiatowej kategorii mężczyzn. O pierwszym miejscu zadecydowała większa liczba „10”, a o jedną więcej miał Robert Sekuła i on zdobył mistrzostwo powiatu. Trzecie miejsce zajął również Kościaniak Rafał Puzurewicz z wynikiem 95 punktów. Wśród pań najlepsza była z 86 punktami Weronika Nawrot z Widziszewa przed Ewą Puzyrewicz z Kościana i Elwirą Łupicką z Widziszewa. Kategorię radnych, burmistrzów i wójtów wygrał Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak z Bonikowa (77 punktów) przed Zastępcą Wójta Gminy Kościan Andrzejem Przybyłą z Nielęgowa i radnym Gminy Kościan Stanisławem Sikorą ze Starego Lubosza. Wśród chłopców najlepszy okazał się Leon Lenarski z Widziszewa (62 punkty), który wyprzedził kościaniaka Bartosza Sekułę i rodaka z Widziszewa Wojciecha Tomczaka. Kategorię dziewcząt zdominowały Kościanianki. Wygrała Kinga Puzyrewicz (98 punktów), druga była Weronika Wyrzykiewicz a trzecia Julia Nowaczyk z Widziszewa. W Mistrzostwach Gminy poszczególne kategorie wygrali: wśród mężczyzn

najlepszy okazał się Radosław Żurek przed Łukaszem Kozakiem i Jarosławem Szkudlarkiem (obaj Widziszewo) oraz Janem Szczepaniakiem z Bonikowa, kategorię kobiet wygrały mieszkanki Widziszewa Weronika Nawrot przed Elwirą Łupicką i Emilią Dorynek, w kategorii chłopców triumfowali mieszkańcy Widziszewa – Leon Lenarski, Wojciech Tomczak i Dominik Kaczor, a w kategorii dziewcząt najlepsza okazała się Julia Nowaczyk z Widziszewa. Najlepsi strzelcy otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe ufundowane ze środków Powiatu Kościańskiego i Gminy Kościan. Imprezę zorganizowali Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, Powiatowe Stowarzyszenie LZS w Kościanie i Koło Strzeleckie w Widziszewie. (md)

5

cyjne z osobami niepełnosprawnymi pod hasłem „Olimpiada bez barier” oraz zawody rekreacyjne dla środowiska pod nazwą „Racockie Igrzyska”. Dla swoich członków oraz młodzieży „Jantar” ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dzieci mogą doskonalić swoje umiejętności na zajęciach z pływania, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, nordic-walkingu i fitnesu. Na wymienione działania klub pozyskuje fundusze i współpracuje z samorządami Gminy Kościan, Powiatu Kościańskiego, Województwa Wielkopolskiego, a także m.in. z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Lokalną Grupą Działania „Gościnna Wielkopolska” w Pępowie i wieloma innymi instytucjami. 3 kwietnia 1987 roku powołano przy „Jantarze” Klub Olimpijczyka. Zaczęło się od zapraszania do przyjazdu sportowców i olimpijczyków. Pierwszymi gośćmi byli pływaczka Agnieszka Czopek, żużlowcy Roman Jankowski i Zenon Kasprzak, kolarz Stanisław Szozda, bokser Józef Grudzień, kanadyjkarz Marek Łbik. Do tej pory Racot odwiedziło już 180 sportowców, w tym ponad 100 uczestników igrzysk i paraolimpiad, wielu złotych medalistów m.in. Irena Szewińska, Jan Kowalczyk, Władysław Komar, Kazimierz Górski, Mateusz Kusznierewicz, Paweł Nastula, Renata Mauer, Szymon Ziółkowski, Robert Korzeniowski, Krzysztof Ślęczka, Andrzej Wróbel. Za swoją działalność SKS „Jantar” Racot, jego prezes Wojciech Ziemniak oraz działacze otrzymali wiele wyróżnień, m.in. Złoty Medal za zasługi dla PKOl-u w 1987 roku, wyróżnienie „Fair Play” PKOl-u za rok 1998, statuetkę „PROFI” w ogólnopolskim konkursie „Baw się z nami sportowcami” w 1999 roku, Grand Prix KRRiTV za audycję radiową o „Jantarze” pt. „Los Kibicos” w 2002 roku, Trofeum MKOl-u za promowanie sportu, kultury i nauki w roku 2010, tytuł „Zasłużony dla Gminy Kościan” w roku 2011. Jubileuszowe uroczystości odbyły się 17 listopada br. w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie. Przybyło na nie wielu znamienitych gości, m.in. samorządowcy powiatu kościańskiego na czele ze Starostą Andrzejem Jęczem, Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta Walkowska, były Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Tadeusz Wróblewski, Wiceprezes Totalizatora Sportowego – Zbigniew Sołtysiański, dyrektorzy zaprzyjaźnionych firm i instytucji z regionu, przedstawiciele klubów olimpijczyka oraz olimpijczycy z całej Polski. Z okazji jubileuszu dla działaczy „Jantara” zostały przyznane wyróżnienia: 4 medale Komisji Edukacji Narodowej, 4 medale Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”, 5 medali Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Sportu”, 5 medali indywidualnych i 5 medali zbiorowych Szkolnego Związku Sportowego „Za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego”. Obchodom 30lecia SKS-u towarzyszyła okolicznościowa wystawa zdjęć z pierwszych lat działalności klubu oraz z wyjazdu na Igrzyska XXX Olimpiady w Londynie. Oprócz uroczystej akademii była msza święta w intencji zmarłych i żyjących działaczy klubu oraz wieczór wspomnień przy muzyce. (md)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie zaprasza mieszkańców gminy na IX Mistrzostwa Gminy Kościan w Tenisie Stołowym Par Deblowych, które odbędą się w hali sportowej w Racocie 2 grudnia 2012 r. Zgłoszenia w dniu zawodów do godziny 9.30.


miasto Koœcian

strona

6

listopad 2012

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 24 wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie. Lokal użytkowy o powierzchni 236,09 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 71,47 m2 zlokalizowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielolokalowego, położonego w Kościanie przy Al. Kościuszki 24. Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 1853/ 1 zapisanej w Księdze Wieczystej PO1K/00036270/3 wynosi 30756/85857. Cena wywoławcza: 309 000,00 zł Wysokość wadium: 30 000,00 zł Nieruchomość oznaczona jako działka o numerze geodezyjnym 1853/1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana zatwierdzonym uchwałą nr XLIII/445/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010r. dla przedmiotowej nieruchomości wyznaczony jest kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny usługowe. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie odbył się w dniu 08 maja 2012r., drugi w dniu 10 sierpnia 2012r., a trzeci w dniu 24 października 2012r. Lokal użytkowy stanowiący przedmiot przetargu nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wynikającej z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami). Cena wywoławcza nie zawiera opłat związanych z przeniesieniem prawa własności, które zobowiązany będzie uiścić nabywca nieruchomości. Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Aktualnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 177 poz. 1054 ze zmianami) przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIANA zaprasza do udziału w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż niżej opisanej działki położonej w Kościanie przy ul. Południowej przeznaczonej pod działalność gospodarczą – handel, usługi i przemysł nieuciążliwy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/484/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.08.2002r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2002r. Nr 130, poz. 3578).

L.p. Numer działki

Powierzchnia działki w m2

1.

1004

3941/25

Oznaczenie księgi wieczystej PO1K/00036098/3

Cena wywoławcza w zł 90 360,00

Wysokość wadium w zł 9 000,00

1. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona 23% stawka podatku od towarów i usług. 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana przy Al. Kościuszki 22 w dniu 12 grudnia 2012r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 23. 3. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 07 grudnia 2012r., przy czym za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego. 4. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana pod numerem telefonu (65) 512 11 11 wew. 304.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego. Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 18 stycznia 2013r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacane niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto uczestnik reprezentujący osobę prawną bądź osobę fizyczną winien się okazać stosownym pełnomocnictwem. Natomiast w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków okazać należy pisemne oświadczenie woli współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub pisemne oświadczenie o nabyciu nieruchomości z majątku osobistego. W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 167, poz. 1758 ze zmianami) do zawarcia umowy notarialnej zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie wynikające z przepisów powyższej ustawy. Uczestnikom zainteresowanym udziałem w przetargu lokal użytkowy zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 14 grudnia 2012r. i 04 stycznia 2013r. w godzinach od 11.00 do 12.00. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana pod numerem telefonu (65) 512 11 11 wew. 304. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż opisanej niżej działki położonej w Kościanie przy ul. Południowej przeznaczonej pod działalność gospodarczą -handel, usługi i przemysł nieuciążliwy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/484/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.08.2002 roku ( Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2002 roku, Nr, 130, poz. 3578).

lp

Nr działki

Pow. w m2

Oznaczenie księgi wieczystej

Cena wywoławcza w zł

Wysokość wadium w zł

1

3943/3

1161

P01K /00052714/6.

159 951,-

31 000,-

1. Do ceny zbycia doliczone zostanie 23% podatku od towaru i usług. 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ulicy Aleja Tadeusza Kościuszki nr 22 sala nr 120 dnia 12 grudnia 2012 roku o godz. 1000. 3. Wadium wpłacać przelewem na konto tut. Starostwa w Banku Spółdzielczym w Kościanie Nr 30 8666 0004 0108 1155 2000 0006 najpóźniej pięć dni przed wyznaczonym terminem przy czym za prawidłowo wpłacone wadium uznaje się wadium, które wpłynęło na rachunek Starostwa do dnia 07 grudnia 2012 roku. 4. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ulicy Aleja Tadeusza Kościuszki nr 22, pok. 22 tel. (65) 511-08-84 wew. 23.


powiat Koœciañski

listopad 2012

strona

7

Konkurs - Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa Starostwo Powiatowe w Kościanie po raz kolejny zaprasza wszystkie dzieci do udziału w konkursie na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu dzieci z zapałem zaangażują się do wykonania pięknych prac symbolizujących Boże Narodzenie. Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie mogą w terminie do 3 grudnia dostarczyć swoją prace do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych starostwa na ulicę Gostyńską 38. Szopki mogą być wykonane przy użyciu dowolnych materiałów. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Maksymalna wielkość jej podstawy musi wynosić 42 cm na 30 cm. Zgłaszane do konkursu prace należy wykonać indywidualnie. W opisie zgłoszonej pracy musi być: imię i nazwisko autora, klasa i nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Kościańskiego, oceni nadesłane prace 6 grudnia

2012 roku. Prace będą oceniane w następujących kategoriach: klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, uczniowie podstawowej szkoły specjalnej i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Kościańskiego. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych prac, w każdej kategorii, zwycięzców trzech pierwszych miejsc oraz przyzna wyróżnienia. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Przy wyborze zwycięskich prac komisja będzie brała pod uwagę tradycyjność pracy i nawiązanie do kanonu szopki, kolorystykę, materiały i technologie wykonania, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne oraz trwałość formy i samodzielność wykonania. Autorzy nagrodzonych prac oraz wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, za pośrednictwem szkoły lub placówki, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu. a.m.

Konkurs ofert na 2013 rok Wyróżnienie dla Starostwa Powiatowego w Kościanie Dnia, 10 listopada odbył się XV Walny Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” podczas którego wyróżniono instytucje, firmy oraz osoby fizyczne za wspieranie działań na rzecz sportu dzieci i młodzieży. Starostwu Powiatowemu w Kościanie przyznano zbiorową odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”. Wyróżnienie odebrał Wicestarosta Kościański, Edward Strzymiński. Taką odznakę otrzymał również powiat pilski oraz powiat czarnkowsko-trzcianecki. Podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego ogółem wręczono dziewięć zbiorowych wyróżnień. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” jest stowarzyszeniem prowadzącym współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzi liczne działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej. Szkolny Związek Sportowy rozwija sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego. a.m.

Informujemy, że Zarząd Powiatu Kościańskiego uchwałą nr 91/419/12 z dnia 20 listopada 2012 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2013 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia. W ramach konkursu na poszczególne rodzaje zadań przeznacza się następujące kwoty: - w zakresie rozwoju kultury fizycznej – 105 100 zł, - w zakresie turystyki - 16 000 zł, - w zakresie działalności kulturalnej - 20 000 zł, - w zakresie promocji i ochrony zdrowia – 25 675 zł. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielnie socjalne, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu kościańskiego. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać do dnia 12.12.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (decyduje data wpływu). Oferty należy składać na drukach określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego

wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, wypełnione w sposób czytelny. Druki są dostępne w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 211, na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce organizacje pozarządowe – ogłoszenia. Pełen tekst ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu kościańskiego http://www.powiatkoscian.pl. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert opiniować będzie powołana przez Zarząd Powiatu Kościańskiego Komisja Konkursowa. Zarząd Powiatu Kościańskiego na podstawie propozycji Komisji Konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszych ofert i rozstrzygnie konkurs w terminie do 11 stycznia 2013 roku. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu kościańskiego http://www.powiatkoscian.pl. Szczegółowych informacji na temat otwartego konkursu ofert udzielają: Beata Ratajczak i Barbara Łakoma z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38 (II piętro pok. nr 211) oraz pod nr tel. 65 512 70 67 wew. 27 a.m.

„Fit – emeryt” – babcia nie gapcia Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, zorganizowało projekt prozdrowotny dla seniorek. Była to okazja do spotkania w grupie rówieśniczek i poszerzenia wiedzy o zdrowym stylu życia. Akcja polegała na kilkudniowych spotkaniach 16 seniorek z lekarzem, rehabilitantką oraz instruktorkami zdrowego żywienia i dekoracji potraw. Najważniejsze informacje na temat chorób serca oraz przewodu pokarmowego przekazał lekarz, Łukasz Horo-

decki. W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” zachęcał do profilaktycznych badań jelita grubego, w ramach programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Rehabilitantka, Kamila Ogrodowczyk opowiadała o pozytywach płynących z aktywności fizycznej. Zajęcia urozmaicała ćwiczeniami fizycznymi, nauką chodzenia z kijkami i aerobikiem wodnym. Do stosowania zbilansowanej diety, obfitującej w składniki odżywcze i witaminy zachęcały, Katarzyna

Snela i Renata Fijałkowska. Polecały kuchnie śródziemnomorską, w której stosuje się dużo owoców, warzyw, ryb oraz nasion roślin strączkowych. Uczestniczki projektu nauczyły się też dekorować posiłki - tzw. carting owocowo-warzywny. Koordynatorkami projektu były Teodozja Ratajczak i Aniela Kołacińska. Projekt z myślą o seniorkach, którym zdrowie leży na sercu, zrealizowano dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Kościanie. a.m.

Profesjonalny sprzęt dla szkoły W piątek, 26 października 2012 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza z Nietążkowa podpisał umowę partnerską z firmą P.W. „AGRO – RAMI” Raniś i wspólnicy s.c. Kościelna Wieś. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Instytucie Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach programu ALBATROS Profesjonalna Edukacja Młodzieży w zakresie obsługi i eksploracji nowoczesnego sprzętu rolniczego. Firma „AGRO – RAMI” zobowiązała się do dostarczenia szkole profesjonalnego sprzę-

tu rolniczego. Patronat naukowy nad projektem objął natomiast Instytut Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego. Celem projektu, w którym bierze udział jedenaście szkół partnerskich z województwa wielkopolskiego jest zwiększenie świadomości technicznej uczniów poprzez wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń i maszyn rolniczych w edukacji młodzieży. W ramach projektu przewidziano także uczestnictwo uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Nie-

tążkowa w cyklicznych wykładach, dotyczących nowoczesnych rozwiązań w pojazdach i maszynach rolniczych, prowadzonych przez pracowników Instytutu Biosystemów. Sygnatariuszami umowy partnerskiej do realizacji programu ALBATROS, który potrwa do 30 czerwca 2015 roku byli: Arleta Adamczak – Puk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazlanych im. Jana Kasprowicza w Nietażkowie oraz Tomasz Polak, dyrektor handlowy P.W. „AGRO – RAMI” Raniś i wspólnicy s.c. Kościelna Wieś. hg


powiat Koœciañski

strona

8

listopad 2012

Ferie zimowe na sportowo Zarząd Powiatu Kościańskiego 20 listopada 2012 roku przyjął uchwałę w sprawie przystąpienie do Programu „Ferie zimowe na sportowo” w okresie od 14 stycznia 2013 r. do 27 stycznia 2013 r. Celem Programu „Ferie zimowe na sportowo”, do którego mogą przestąpić organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki sportowe, kluby sportowe), szkoły, gminy oraz inne podmioty posiadające osobowość prawna, jest upowszechnienie aktywnej formy wypoczynku poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych. W ramach współpracy przy Programie „Ferie zimowe na sportowo” Powiat Kościański zobowiązuje się do pokrycia części lub całości kosztów zakupu materiałów i usług (usługi transportowe, bilety wstępu do kina, na basen i innych ośrodków sportowo-rekreacyjnych, , nagrody dla uczestników Ferii) oraz wyżywienia niezbędnych do realizacji imprez. Wysokość środków przeznaczonych na zakup wyżywie-

Biegaliśmy

nia i napojów nie może przekroczyć jednak 40% środków zaangażowanych z budżetu Powiatu Kościańskiego. Organizatorzy imprez zainteresowani współpracą, zobowiązani są do złożenia ofert wraz z kosztorysami i regulaminami, w terminie do 12 grudnia 2012 roku w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ulicy Gostyńskiej 38. Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o włączeniu danej imprezy do Programu, określając jednocześnie wysokość zaangażowanych środków z budżetu Powiatu Kościańskiego. Ze środków tych, dokonywane są, bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, zakupy niezbędnych materiałów i usług. Organizator, którego impreza zostanie włączona do Programu zobowiązany jest do umieszczenia informacji o Powiecie Kościańskim jako współorganizatorze w regulaminie imprezy oraz na materiałach promocyjnych, a także do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania. hg

Hołd dla Gustawa Raszewskiego 12 listopada, dzień po 94. rocznicy odzyskania niepodległości Andrzej Jęcz, Starosta Kościański wspólnie z Edwardem Strzymińskim, Wicestarostą Kościańskim złożyli kwiaty i zapalili znicz na mogile Gustawa Raszewskiego, pierwszego po odzyskaniu niepodległości starosty kościańskiego. Gustaw Raszewski spoczywa na cmentarzu parafialnym w Starych Oborzyskach. Na cmentarzu byli obecni uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II, którzy opiekują się mogiłą. Starosta przypomniał młodzieży życiorys Gustawa Raszewskiego i jego zasługi dla Polaków i odradzającej się polskiej administracji. Zaznaczył jego zaangażowanie i troskę o rozwój Ziemi Kościańskiej, a przede wszystkim o poprawę dobrobytu jej mieszkańców. Zwracając się do młodzieży starosta prosił by pamiętali skąd pochodzą, mówił że nie ma się czego wstydzić, bo cała nasza przeszłość i tradycja daje wiele powodów do dumy, a człowiek, który traci pamięć o swoich korzeniach jest mniej wartościowy. Starosta podziękował młodzieży i dyrektorowi szkoły, Romanowi Podgórskiemu za opiekę nad mogiłą starosty.

Gustaw Raszewski urodził się 26 września 1857 roku w Jasieniu. Od dziecka wychowywany w domu o patriotycznych tradycjach rodzinnych. W latach 1875 –1877 uczył się w gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Wzorem innych rodzin ziemiańskich, rodzice wysłali go na studia do Niemiec. W latach 1877 – 1882 studiował rolnictwo na uniwersytetach w Halle i Monachium, po czym odbywał praktyki we wzorcowych majątkach wielkopolski, równocześnie prowadził administrację Jasienia. Raszewski zasłynął również jako publicysta rolniczy, drukował w prasie krajowej i zagranicznej wiele artykułów, najczęściej z zakresu zootechniki. Stanowisko pierwszego polskiego starosty powiatu kościańskiego Gustaw Raszewski objął w 1919 roku i piastował je do 1921 roku. Był twórcą podstaw administracji państwowej w naszym powiecie. Zmarł w Jasieniu 13 marca 1931 roku w wieku 74 lat. Trzy dni później został pochowany w Starych Oborzyskach. Jego zasługi dla odbudowy państwa polskiego uznały polskie władze, odznaczając go krzyżem komandorskim orderu „Polonia Restituta”. a.m.

Niedziela, 4 listopada to w tym roku święto sportu i biegania w Kościanie. Na starcie VIII Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu im. dra Henryka Florkowskiego oraz na odbywającym się w tym samym czasie Biegu Coccodrillo, stanęła rekordowa liczba 1302 uczestników. W klasyfikacji generalnej tegorocznego Połmaratonu zwycięzcą został Moses Bowen z Kenii, który na pokonanie trasy potrzebował godziny 2 minut i 12 sekund. Najszybszą kobietą półmaratonu była Zivile Balciunaite z Litwy, która wbiegła na metę z czasem 01:13:19. Wyniki tych biegaczy są nowymi rekordami półmaratonu. Wśród mieszkańców Powiatu Kościańskiego najszybszym mężczyzną - z czasem 1:11:28 - był Krzysztof Szymanowski. Zwycięzcą wśród pań - z czasem 1:44:23 - została Angelina Chrustowska. Zwycięzcą Biegu Coccodrillo został Nikodem Dworczak z Kościana, który na pokonanie 6,5 km potrzebował 22 minut i 15 sekund, z kolei najszybszą kobietą na tym dystansie była Patrycja Talar z Pobiedzisk, która na metę przybiegła z czasem 23 minut i 38 sekund. Dzień wcześniej odbyło się dla dzieci i młodzieży Święto Biegania. W 12 kategoriach wiekowych na dystansach od 300 do 1200 metrów rywalizowało ponad 500 młodych biegaczy. W imieniu wszystkich organizatorów i sponsorów obu imprez Edward Strzymiński - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dziękuje wszystkim zawodnikom i kibicom za udział w biegach. Komitet Organizacyjny zaprasza na IX Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego, który odbędzie się w niedzielę, 10 listopada 2013 roku. bj

Apteki w powiecie Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 29 grudnia 2011 roku aptek w grudniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne. 1. Eskulap Kościan, al. Kościuszki 15, 2. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 3. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 4. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 5. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 6. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 7. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 8. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c, 9. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 10. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a, 11. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 12. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 13. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 14. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 15. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 16. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15, 17. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 18. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 19. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 20. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 21. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 22. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 23. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a, 24. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 25. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 26. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c, 27. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 28. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 29. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 30. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 31. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28,

harmonogram dyżurów 1 grudnia 2012 2 grudnia 2012 3 grudnia 2012 4 grudnia 2012 5 grudnia 2012 6 grudnia 2012 7 grudnia 2012 8 grudnia 2012 9 grudnia 2012 10 grudnia 2012 11 grudnia 2012 12 grudnia 2012 13 grudnia 2012 14 grudnia 2012 15 grudnia 2012 16 grudnia 2012 17 grudnia 2012 18 grudnia 2012 19 grudnia 2012 20 grudnia 2012 21 grudnia 2012 22 grudnia 2012 23 grudnia 2012 24 grudnia 2012 25 grudnia 2012 26 grudnia 2012 27 grudnia 2012 28 grudnia 2012 29 grudnia 2012 30 grudnia 2012 31 grudnia 2012

Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Redaktor naczelna Jolanta Napierała. Wydawnictwo AGA w Kościanie, ul. Wrocławska 6. Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158. Nakład 8 tys. egz. Powiat: 65 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl; Internet: www.powiatkoscian.pl Miasto: 65 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet: www.koscian.pl Gmina: 65 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; Internet: gminakoscian.pl

Oredownik samorzadowy nr 67 listopad 2012  

Oredownik samorzadowy nr 67 listopad 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you