Page 1

Samorz¹dowy

Orêdownik paŸdziernik 2009

Miasta Koœciana Nr 30

strona

Powiatu Koœciañskiego

październik/2009

Rok 3

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operacje:

Rozbudowa oczyszczalni w Racocie We wrześniu br. zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Racocie na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” z Gniezna. Rozbudowa oczyszczalni rozpoczęła się we wrześniu 2008r. i obejmowała między innymi: modernizację istniejącej przepompowni ścieków surowych wraz z kratą koszową na dopływie, punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik retencyjno-uśredniający i budowę nowego budynku technicznego, obejmującego zblokowaną oczyszczalnię mechaniczną, stację odwadniania osadu z higienizacją, wiatę technologiczną osadu odwodnionego, stację dmuchaw i pomieszczeń technicznych oraz budowę nowego reaktora biologicznego zblokowanego z osadnikami wtórnymi pionowymi, nowego zbiornika retencyjnego wody technologicznej, komory pomiarowej ścieków oczyszczonych i nowego odpływu ścieków oczyszczonych. Wykonano również remont kapitalny istniejącej oczyszczalni wraz z adaptacją istniejącego budynku technicznego. Oczyszczalnia została wyposażona w agregat

prądotwórczy i koparko – ładowarkę. Wykonawcą tych robót była firma P.P.U. PRO-MET z Koźmina Wielkopolskiego. Koszt tej inwestycji wyniósł 4,5 miliona złotych, z czego 2,5 miliona stanowi pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja tej inwestycji była wymuszona i konieczna z uwagi na fakt występowania przeciążeń w chwili napływu ścieków w godzinach szczytu. Zwiększenie przepustowości na dobę z 250 m3 do 600 m3 pozwoli zebrać ścieki bytowe z obszaru Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego. Gmina Kościan planuje budowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Katarzynin, Choryń, Darnowo, Wyskoć, Turew, z których ścieki będą kierowane na rozbudowaną oczyszczalnię w Racocie, a przez to zostaną wyłączone źle pracujące oczyszczalnie ścieków w Turwi i Choryni. Przyczyni się także w znaczny sposób do ochrony gleb, wód powierzchniowych i podziemnych oraz ujęć wody pitnej. (mn)

Jubileusz szkoły w Turwi Szkoła Filialna w Turwi w dniu Święta Edukacji Narodowej obchodziła 30-lecie nadania imienia gen. Dezyderego Chłapowskiego. Uroczystość odbyła się w nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się starosta Andrzej Jęcz, gospodarz gminy Henryk Bartoszewski, obecny szef placówki PAN w Turwi dr hab. Krzysztof Kujawa, dyrektorzy szkół gminy Kościan, emerytowani nauczyciele, ks. proboszcz Wojciech Rzeźnik, radni gminy z przewodniczącym Janem Szczepaniakiem. Dziękując za zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji, starosta Andrzej Jęcz wręczając upominek dla szkoły życzył nauczycielom, by praca z młodymi ludźmi przyniosła dobre owoce i satysfakcję. Życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty złożył również wójt Henryk Bartoszewski, życząc wszelkiej pomyślności, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym. Następnie nagrodził dyrektorów szkół Gminy Kościan. Od śmierci patrona minęło wiele lat jednak uczniowie z dumą noszą imię wielkiego patrioty, wzorowego obywatela i dobrego gospodarza. W części artystycznej uczniowie przypomnieli scenkę z życia patrona, w której to Dezydery Chłapowski zdejmuje szlachecki herb „Dryja”, a w

jego miejsce zawiesza zegar, przypominający, o tym, że każda chwila jest ważna i nie można jej zmarnować. Następnie uczniowie złożyli życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły, recytując okolicznościowe wierszyki i śpiewając piosenki. Dzieci z oddziału zerowego odtańczyły polkę „Tritsch- Tratsch”, a przedszkolaki włoski taniec Veo-Veo. (mn)

1. „Odnowa i rozwój wsi” - termin składania wniosków: 1528.10.2009r. - limit dostępnych środków: 4 305 000 zł; 2. tzw. małych projektów w ramach osi 3: - termin składania wniosków: 1530.10.2009r. - limit dostępnych środków: 300 000 zł; Miejsce składania wniosków: biuro LGD „Gościnna Wielkopolska” w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.goscinnawielkopolska.pl Dodatkowe informacje pod numerami telefonów 065 573 63 00 lub 601 716 497

Pomoc z Urzędu Marszałkowskiego W miesiącu wrześniu przy ścieżce rowerowej z Racotu do Gryżyny postawione zostały dwie wiaty mające na celu zapewnienie miłośnikom dwóch kółek miejsce odpoczynku podczas rowerowych wypraw. Na realizację tego zadania Gmina Kościan otrzymała dofinansowanie z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10.000 złotych. Pozostałe 5.000 złotych zostało sfinansowane z budżetu gminy. Wcześniej pozyskano również z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 15.000 zł na modernizację boiska piłkarskiego w Kokorzynie na wykonanie nowej murawy i zakup urządzeń nawadniających. (mn)


miasto Koœcian

strona

2

paŸdziernik 2009

Dzień Edukacji Narodowej

Delegacja władz Miasta Kościana złożyła wiązanki kwiatów pod odnowionym Pomnikiem Rozstrzelanych na ul. Dąbrowskiego

Burmistrz Miasta Kościana przy Tablicach pamięci na Rynku przypomina tragiczne zdarzenia jakie miały miejsce 70 lat temu

Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej 2 października br. w 70. rocznicę pierwszej publicznej egzekucji na mieszkańcach Kościana, dokonanej przez okupantów odsłonięto i poświęcono odnowiony Pomnik Rozstrzelanych na ul. Dąbrowskiego w Kościanie. Na pomniku widnieje napis „Ziemia kościańska w hołdzie bohaterom, którzy zginęli za polskość pomordowani przez hitlerowskiego najeźdźcę 7.11.1939”. W uroczystości wzięli udział kościańscy parlamentarzyści, delegacje władz samorządowych miasta, gminy i powiatu, delegacje oraz poczty sztandarowe organizacji, instytucji, a także rodziny rozstrzelanych. Pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów i symbolicznie zapalono znicze. W tym samym dniu o godz. 16.00 na Rynku w Kościanie ksiądz dziekan Czesław Bartoszewski odprawił Mszę

Św. Polową w asyście kompanii honorowej 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. Dywizji Stefana Roweckiego „Grota” w intencji rozstrzelanych i ich rodzin. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Orkiestra Dęta „TON” z Kościana. Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga zwracając się do zebranych przypomniał tragiczne zdarzenia jakie miały miejsce 70 lat temu. Przedstawiciel rodzin pomordowanych Jan Sroczyński podziękował za otoczenie trwałą pamięcią tych, którzy dali przykład postawy patriotycznej. Podczas uroczystości odczytano Apel Poległych. Na zakończenie uroczystości pod tablicami poświęconymi pomordowanym mieszkańcom Kościana i okolic przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową, jednorodzinną, w zabudowie szeregowej, położonych w Kościanie pomiędzy ulicami Sosnową i Modrzewiową, zapisanych w KW 34060 Sądu Rejonowego w Kościanie, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościana: Położenie Numer działki Pow. w m2 Cena wywoławcza netto w zł Wadium w zł ul. Sosnowa 2972/64 294 45 570,00 4 600,00 ul. Sosnowa 2972/65 292 45 260,00 4 600,00 ul. Sosnowa 2972/66 199 30 850,00 3 100,00 w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/67 200 31 000,00 3 100,00 ul. Sosnowa 2972/68 194 30 070,00 3 000,00 w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/69 194 30 070,00 3 000,00 ul. Sosnowa 2972/70 154 23 870,00 2 400,00 w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/71 183 28 370,00 2 900,00 ul. Sosnowa 2972/72 151 23 410,00 2 400,00 w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/73 152 23 560,00 2 400,00 ul. Sosnowa 2972/74 146 22 630,00 2 300,00 w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/75 147 22 785,00 2 300,00 ul. Sosnowa 2972/76 206 31 930,00 3 200,00 w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/77 226 35 030,00 3 500,00 w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/78 468 72 540,00 7 300,00 w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/79 244 37 820,00 3 800,00 w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/80 286 44 330,00 4 400,00 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena uzyskana w wyniku przetargu będzie powiększona o podatek VAT w wys. 22 %. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla każdej działki obowiązują poniższe warunki: szerokość elewacji frontowej 7,00 m, głębokość zabudowy 10,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki 7,00 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, dach: dwuspadowy symetryczny o spadku połaci dachowych 40o, kalenica równoległa do linii zabudowy, wysokość w kalenicy 11,5 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, w dachu należy wykonać po dwa okna w każdej połaci – w formie lukarn. Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2009 r. o godz. 11oo w sali nr 23 Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na jedną działkę, na konto Urzędu Miejskiego nr: 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się na parterze budynku Urzędu Miejskiego. Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 12 listopada 2009 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacane niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoba reprezentująca osobę prawną bądź osobę fizyczną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Kościanie, pokój 203 (tel. 065 5121466 w. 304).

W środę 14 października br. o godz. 12.00 w Zespole Szkół nr 2 w Kościanie odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Akademia była okazją do złożenia przez Burmistrza Miasta Kościana Michała Jurgę, wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkiewiczem, nauczycielom życzeń, gratulacji oraz sposobnością do wręczenia nagród wyróżnionym pedagogom placówek oświatowych miasta Kościana. Nagrodą Specjalną Burmistrza Miasta Kościana uhonorowanych zostało 25 nauczycieli kościańskich szkół i przedszkoli. Burmistrz Miasta Kościana złożył gratulacje dwóm nauczycielkom kościańskich szkół, które otrzymały Medale Komisji Edukacji Narodowej Halina Kostecka- Bernacka i Urszula Iwaszczuk. Zdanie będzie brzmiało: „ Burmistrz Miasta Kościana złożył gratulacje dwóm nauczycielkom kościańskich szkół Halinie Kosteckiej-Bernackiej i Urszuli Iwaszczuk, które otrzymały Medale Komisji Komisji Edukacji Narodowej. .

Święto Niepodległości

Burmistrz Miasta Kościana i Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana zapraszają wszystkich na uroczyste obchody Święta Niepodległości: 8 listopada 2009 r. (niedziela) godz. 9.00 - Ogólnodostępne Zawody Strzeleckie z okazji Święta Niepodległości, Strzelnica LOK, 10 listopada 2009 r. (wtorek) godz. 17.00 - wykład: „Sytuacja dzieci polskich w Kościanie w czasie okupacji niemieckiej” – ks. prof. Stefan Naskręt oraz „Wspomnienia z obozu w Dachau” – ks. kan. Leon Stępniak, Aula UAM, 11 listopada 2009 r. (środa) Święto Niepodległości godz. 9.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Pana Jezusa, po mszy Uroczystości patriotyczne na Placu Niezłomnych, godz. 10.00 - Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości, Przedszkole nr 1, os. Piastowskie 73, godz. 16.00 Koncert Orkiestry Dętej TON – Kościański Ośrodek Kultury.

Organizacja ruchu 1 XI W okresie od 30 października od godz. 14.00 do 2 listopada br. do godz. 14.00 w rejonie cmentarzy w Kościanie wprowadza się następujące zmiany w organizacji ruchu: 1. Na ul. Bączkowskiego od Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Bączkowskiego 11a do al. Koszewskiego zakaz zatrzymywania się – obustronny z wyłączeniem odcinka od Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Bączkowskiego 11a do ul. Ogrodowej, gdzie dopuszcza się zatrzymanie na lewym poboczu. 2. Na al. Koszewskiego na odcinku od Skweru Krimpen do skrzyżowania z ul. Bączkowskiego całkowity zakaz zatrzymywania się po lewej stronie. 3. Na al. Koszewskiego od skrzyżowania z ul. Bączkowskiego do ul. Maya jeden kierunek ruchu. 4. Na ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Maya do wejścia na cmentarz komunalny jeden kierunek ruchu z wyjazdem w ul. Maya-Słowackiego. 5. W dniu 1 listopada w godz. 14.00-18.00 całkowite zamknięcie ruchu na ul. Bączkowskiego (na odcinku od Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Bączkowskiego 11a do al. Koszewskiego) oraz na al. Koszewskiego (na odcinku od Skweru Krimpen do skrzyżowania z ul. Bączkowskiego) 6. W dniach od 30 października od godz. 14.00 do dnia 2 listopada do godz.14.00 wprowadza się możliwość parkowania na terenie Stadionu Miejskiego z wyjazdem od ul. Bączkowskiego. Burmistrz Miasta Kościana informuje, że w dniu 19 października 2009 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kościanie wywieszone zostały na okres trzech tygodni następujące wykazy nieruchomości: 1. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Północnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej. 2. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Bocznej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 3. Wykaz udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 26 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.


gmina Koœcian

paŸdziernik 2009

strona

Rozbiegany Racot 20 października br. przejdzie do historii sportu w Gminie Kościan. To właśnie w tym dniu uczniowie Szkoły Podstawowej w Racocie odnieśli historyczny sukces sportowy. W Mistrzostwach Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych zajęli czwarte miejsce. Zajęcie tak wysokiego miejsca cieszy tym bardziej, że zawody odbyły się w Racocie. Wynik ten jest największym osiągnięciem szkoły w zawodach drużynowych od momentu powstania województwa wielkopolskiego. Dziękujemy serdecznie uczniom, którzy startowali w finale oraz ich rodzicom, którzy zachęcają swoje dzieci do udziału w zawodach i dbają o ich rozwój umożliwiając im treningi w klubie lekkoatletycznym. Zawody odbyły się na dystansie 10x800m. Drużynę stanowiło 5 dziewcząt i 5 chłopców. Racocką podstawówkę reprezentowali: Patrycja Jędroszkowiak, Marianna Krystek, Dominika Kasprzak, Patrycja Jakubiak, Inga Górna, Norbert Sikora, Daniel Jakubiak, Damian Jurga, Patryk Kostrzewa i Patryk Kasperek. W tym dniu w mistrzostwach sztafetowych startowały również reprezentacje dziewcząt i chłopców z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie, które podobnie jak uczniowie ze SP Racot wygrały eliminacje powiatowe. Tego dnia racocki hipodrom gościł ponad 2000 zawodników i zawodniczek z Wielkopolski, którzy rywalizowali w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem mistrzostw był SZS „Wielkopolska”, a współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Kościanie, PSZS w Kościanie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Racocie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan. W organizacji pomogły również jednostki OSP z Gminy Kościan. (md)

3

WÓJT GMINY KOŚCIAN ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości lokalowych znajdujących się w budynku byłej szkoły pobudowanej na działce Nr 455 / 3 położonej w miejscowości Turew przy ul. Szkolnej 41 Gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzona jest księga wieczysta KW 32183, będących własnością Gminy Kościan. 1. lokal nr 5 o pow. 45,70 m2 oraz udział w wysokości 4570/58220 części w powierzchniach wspólnych i w prawie własności wyżej opisanej nieruchomości. Cena wywoławcza : 24.000,00 zł Wadium : 2.500,00 zł 2. lokal nr 6 o pow. 64,10 m2 oraz udział w wysokości 6410/58220 części w powierzchniach wspólnych i w prawie własności wyżej opisanej nieruchomości. Cena wywoławcza : 34.000,00 zł. Wadium : 3.500,00 zł 3. lokal nr 7 o pow. 48,80 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 35,90 m2 oraz udział w wysokości 8470/58220 części w powierzchniach wspólnych i w prawie własności wyżej opisanej nieruchomości. Cena wywoławcza : 34.000,00 zł Wadium : 3.500,00 zł 4. lokal nr 8 o pow. 68,70 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 50,20 m2 oraz udział w wysokości 11890/58220 części w powierzchniach wspólnych i w prawie własności wyżej opisanej nieruchomości. Cena wywoławcza : 48.000,00 zł Wadium : 5.000,00 zł Przetarg odbędzie się w dniu 6. 11. 2009 r. o godz. 1300 w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15. ( wejście od ulicy Łąkowej) Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości najpóźniej do 03.11.2009, godz. 1430 gotówką w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0005. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15 pokój 21 lub telefonicznie 65-512-1001 wew. 39 i 65-512-68-55.

Komunikat Wójt Gminy Kościan przypomina, że dnia 15 listopada upływa termin IV raty płatności: - podatku rolnego i leśnego; - podatku od nieruchomości; - łącznego zobowiązania podatkowego.

WÓJT GMINY KOŚCIAN ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Nielęgowo, Gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, niżej podanych działek, będących własnością Gminy Kościan, dla których w Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzona jest księga wieczysta KW 32375.

Reprezentanci SP Racot w czerwonych bluzach

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie Klub Strzelecki w Widziszewie zapraszają na

IX MISTRZOSTWA GMINY KOŚCIAN I POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W STRZELANIU Z WIATRÓWKI które odbędą się w niedzielę 15 listopada 2009r. od godz. 14.00 na strzelnicy sportowej w Widziszewie. W ramach zawodów odbędą się mistrzostwa wójtów, burmistrzów oraz radnych powiatu kościańskiego.

lpNr geodezyjny 1 261 / 1 2 261 / 2 3 261 / 3 4 261 / 4 5 261 / 5 6 261 / 6 7 261 / 7

Powierzchnia w m2 875 875 875 875 875 875 875

Cena wywoławcza w zł 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

Wadium w zł 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % Przetarg odbędzie się w dniu 6. 11. 2009r. o godz. 1100 w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15. (wejście od ulicy Łąkowej) Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości najpóźniej do 3. 11. 2009 godz. 1430 gotówką w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0005. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kościanie ul. Młyńska 15 pokój 21 lub telefonicznie 65-512-10-01 wew. 39 i 65-512-68-55.

WÓJT GMINY KOŚCIAN ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności położonych w miejscowości Stare Oborzyska, Gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, niżej podanych działek, będących własnością Gminy Kościan dla których w Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzona jest księga wieczysta KW 29 532. lp Nr geodezyjny 1 273 / 51 2 273 / 52

Powierzchnia w m2 1122 1108

Cena wywoławcza w zł 71.393,70.502,-

Wadium w zł 8.000,8.000,-

Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %. Przetarg odbędzie się w dniu 06. 11. 2009r. o godz. 1000 w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15. ( wejście od ulicy Łąkowej) Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości najpóźniej do 03.11.2009, godz. 1430 gotówką w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0005. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15, pokój 21 lub telefonicznie 65-512-10-01 wew. 39 i 65-512-68-55.


powiat Koœciañski

strona

4

paŸdziernik 2009

Wizualizacja podwójnych łuków, które ozdobią most na ulicy Piłsudskiego. Łuki zostaną zakotwione w skarpie.

Wyremontowana ulica Piłsudkiego. W przyszłym roku kolej na aleje T. Kościuszki.

Łuki na moście We wrześniu zakończył się remont nawierzchni na ulicy Piłsudskiego w Kościanie. Przebudowa mostu i ulicy była największą tegoroczną powiatową inwestycją w mieście, realizowaną wspólnie z samorządem Kościana – przyznaje Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Koszt prac to prawie milion 700 tys. złotych. Poza nową nawierzchnią ulicy, chodnikami i wyremontowanym mostem pomy-

śleliśmy o architektonicznym upiększeniu mostu. Chcemy, by był nie tylko bezpieczny ale, by zdobił. Dlatego – wyjaśnia starosta – upiększymy jego balustrady instalując podwójne łukowe elementy, które nadadzą mu nowy charakter. Podobnie chcielibyśmy w przyszłym roku wyremontować most na alei T. Kościuszki. Nowa nawierzchnia na tej reprezentacyjnej ulicy miasta i remont mostu to

ważny punkt w powiatowych, przyszłorocznych planach inwestycyjnych. Prace przy upiększaniu mostu potrwają do 20 listopada br. Wykona je pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych przedsiębiorstwo KOM-EKO z Kościana. Koszt prac to ponad 66 tys. złotych. W poprzednich latach powiat wyremontował w Kościanie ulice Śmigielską, Surzyńskiego i Poznańską. bj

Wspólny wniosek na trasy rowerowe

Tegoroczni stypendyści Starosty Kościańskiego

40 stypendystów Starosty Kościańskiego W środę, 7 października Starosta Kościański, Andrzej Jęcz, wręczył stypendia 40 uczniom i studentom z Powiatu Kościańskiego. Uroczystość odbyła się w Sali SP ZOZ w Kościanie. Zwracając się do młodzieży i rodziców obecnych na spotkaniu starosta powiedział m.in. Nasze spotkanie ma uroczysty charakter. Chcemy w ten sposób dać wyraz temu, że traktujemy państwa wyjątkowo i poważnie. Młode pokolenie, którego państwo jesteście reprezentantem, to jest nasza przyszłość. To w jakiej kondycji jest młode pokolenie, będzie rzutowało na przyszłość naszego kraju, naszej ojczyzny. Zależy nam przede wszystkim na tym, żebyście państwo, młodzi ludzie, upatrywali swoją przyszłość u nas, w Polsce. W szczególności chodzi nam o to, byście państwo patrzyli na swoją małą ojczyznę, miasto Kościan, okoliczne gminy, Ziemię Kościańską, jako na miejsce, do którego warto wrócić po zdobyciu kwalifikacji, po zakończeniu studiów. Każda społeczność jeśli pozbywa się nowego pokolenia traci swoją przyszłość i szansę na rozwój. Dlatego staramy się stworzyć takie mechanizmy i formy pomocy, które będą umożliwiać bardzo konkretne sposoby i możliwo-

ści pogłębiania swoich kwalifikacji i umiejętności. Jesteście państwo najbardziej wartościową reprezentacją młodego pokolenia. Tą grupą, która pokazuje, że rozumie jak ważną rzeczą jest kształcenie i doskonalenie siebie. Równocześnie też jesteście państwo osobami, które korzystają z tego, co jest przypisane młodemu pokoleniu. Macie święte prawo, by korzystać z uroków młodości, ale równocześnie nie poprzestajecie państwo na tym. To wszystko co już osiągnęliście, a co zostało opisane w dokumentach, które nam państwo przekazywaliście, świadczy o tym, że potraficie pogodzić jedno z drugim.” Najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu stypendium była średnia ocen uzyskanych przez wnioskodawcę. Ubiegający się o stypendium uczniowie musieli mieć, w poprzednim roku szkolnym, średnią 5,00, z kolei studenci - w poprzednim roku akademickim - musieli uzyskać średnią nie mniejszą niż - 4,50. Studenci, grupa 18 osób, będzie otrzymywała – od października do czerwca przyszłego roku - wsparcie w wysokości 250 złotych miesięcznie. Uczniowie, 22 osoby otrzymują od września do czerwca przyszłego roku stypendia w wysokości 200 złotych miesięcznie.

Starostwo Powiatowe w Kościanie złoży w listopadzie wniosek o dofinansowanie projektu „Rowerem w głąb dziejów południowej Wielkopolski – Romantyczne Trasy Rowerowe Ziemi Kościańskiej”. Pozyskanie środków na jego realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pozwoli na wytyczenie w Powiecie Kościańskim 10 tras rowerowych o łącznej długości prawie 290 km. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i realizacja planowanej inwestycji w znaczący sposób podniesie atrakcyjność turystyczną naszego powiatu, a możliwość bezpiecznego podróżowania rowerem zachęci mieszkańców – zdaniem wnioskodawców – do większej aktywności fizycznej i do uprawiania turystyki rowerowej. Ostateczne zasady współpracy i partnerstwa przy realizacji projektu mającego na celu stworzenie turystycznych tras rowerowych w powiecie zostały uzgodnione przez starostę Andrzeja Jęcza i burmistrzów gmin powiatu na październikowym spotkaniu. Koszt realizacji tego turystyczno - rekreacyjnego przedsięwzięcia to kwota ponad 4 milionów 760 tys. złotych. Samorządy w składanym wniosku ubiegają się o wsparcie w wysokości ponad trzech milionów 82 tys. złotych. Jest to 65% wartości projektu. Pozostałe 35% to będzie wkład własny gmin i powiatu Ziemi Kościańskiej. Z budżetu powiatu zostanie na ten cel przeznaczona kwota ponad miliona złotych. bj

Komunikat - zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie Przypominamy, że od 1 września 2009 roku zmieniły się godziny pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie. Od tego dnia urząd w każdy poniedziałek jest czynny od godziny 8.00 do 18.00. W pozostałe dni tygodnia starostwo pracuje od godziny 7.00 do 15.00. bj Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz. Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl; Internet: www.powiatkoscian.pl Miasto: 065 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet: www.koscian.pl Gmina: 065 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; Internet: gminakoscian.pl


powiat Koœciañski

paŸdziernik 2009

strona

5

Stawiam na kształcenie zawodowe O pomysłach na szkołę, jej rozwój i działalność z Małgorzatą Durek, dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie rozmawia Bartosz Jankowski. B. J.- Jest pani od niespełna dwóch miesięcy dyrektorem największej szkoły prowadzonej przez powiat. Jak się pani zadomowiła, jakie pierwsze wrażenia? M. D. - Główne wrażenie to bardzo pozytywne przyjęcie i ze strony nauczycieli, pedagogów i ze strony administracji. I myślę, że ze strony uczniów również. Spotykam się z uśmiechami i życzliwością. Uczniowie mnie nie omijają, kłaniają się z daleka. Życzliwe przyjęcie spotkało mnie również ze strony rodziców. Bardzo dobrze w mojej ocenie rozpoczęła się moja współpraca z Radą Rodziców. B.J. - Miłe przyjęcie zdecydowanie ułatwia początek współpracy? M. D. - Z pewnością ułatwia i dodaje skrzydeł. Atmosfera współpracy jest bardzo dobra. Dyrektor Górny, za co mu dziękuję, w dżentelmeński sposób przekazał mi szkołę. Spore 25 letnie doświadczenie zawodowe dużo mi pomaga. Wiem, jakich błędów się wystrzegać. Oczywiście wszystkich nie da się uniknąć, ale przy ich rozwiązywaniu mogę polegać na wicedyrektorkach szkoły, pani Annie Ruszkiewicz i Grażynie Jankowskiej, a także na panu Czesławie Misiornym - Kierowniku Warsztatów Szkolnych i panu Jacku Kasprzaku - Kierowniku Szkolenia Praktycznego. B. J. - Rozpoczęła pani pracę 1 września. Co w pierwszej kolejności zajęło pani czas? M. D. - Spodziewałam się, że będzie mnóstwo spraw do załatwienia. Przy ponad 90 zatrudnionych osobach i w szkole, w której uczy się 873 uczniów trzeba się tego spodziewać. Sprawy, które wybiły mnie z typowych spraw dydaktycznych, organizacyjnych i wychowawczych to kwestie gospodarcze, na przykład zalane przez deszcz piwnice i naprawa dachów na budynku warsztatów, ale radzę sobie z tym, przede wszystkim dzięki znajomości rzeczy u osób ze szkoły, ale także dzięki wsparciu fachowców z zewnątrz. Mogę liczyć na ich merytoryczną pomoc. Bo na studzienkach się jeszcze nie znam. B. J. - Jaki ma pani pomysł na szkołę. Co w pierwszej kolejności chciałaby pani zrobić? Jakie ma pani dalsze plany, jakie marzenia? M. D. - Jeśli mówimy o marzeniach to życzyłam uczniom 1 września i to jest moje marzenie, żeby rano wstawali i mówili, że chcą iść do szkoły. Nie chodzi mi o miłość do szkoły. Nie jestem aż taką idealistką. Mówię o odczuciu, że nie idzie się tracić czasu, tylko, że jest w szkole coś takiego, co powoduje, że można się zrealizować, że można spędzić, przynajmniej w części czas tak, jak by się chciało. Nie będzie sytuacji idealnej. Trudno mówić o fikcji, myślę o ogólnym wrażeniu, które jest ważne. B. J. - Takie podejście wymaga otwartości na uczniów. M. D. - Czekam na inicjatywy uczniów. Widzę, że samorząd uczniowski to młodzi ludzie, którzy prężnie działają. Jestem otwarta na pomysły młodzieży. Samorządność uczniowska przy takiej liczbie uczniów naprawdę może się rozwijać. Sądzę, że ich pomysły, inicjatywy mogą być bardzo ciekawe. Mają też wspaniałych nauczycieli – opiekunów samorządu. B. J. - Jeśli młodzież będzie miała jakiś dobry pomysł na życie szkoły, to mają do kogo przyjść? M. D. - Zdecydowanie. Kontakt z uczniami jest mi potrzebny. Uczę wielozawodową, pierwszą klasę. Dobrze mi się z nimi pracuje. Kontakt z uczniami konfrontuje moje zamiary z ich oczekiwaniami. Pomaga bądź w zmianach, bądź utwierdza w tym, że się dobrze robi. B. J. - Wracając do pomysłu na szkołę, jakie chce pani podjąć działania w pierwszej kolejności? M. D. - W pierwszej kolejności myślę o otwarciu technikum geodezyjnego. Kierunek ten chciałabym uruchomić już od przyszłego roku szkolnego. By to było możliwe w pierwszej kolejności musimy spełnić wszystkie wymagane procedury, znaleźć specjalistów i przygotować odpowiednią bazę. B. J. - Skąd pomysł, by otwierać akurat taki kierunek? M. D. - Zapotrzebowanie. Myślę, że przede wszystkim rynku lokalnego i regionalnego. W okolicy nie ma takiego technikum i chcielibyśmy tą lukę wykorzystać. Od 1 września ruszyło nowe technikum budowlane. Obecnie przygotowujemy bazę dydaktyczną dla tej klasy. Cieszę się , że dobrze nam się układa współpraca z przedsiębiorcami, u których młodzież budowlanki ma zajęcia praktyczne. Poza

tym chciałabym uruchomić jeszcze jeden typ technikum. To perspektywa dalszych planów i działań. Byś może będzie to technikum informatyczne. B. J. - To zdecydowanie wzmocni ofertę edukacyjną „Ratajczaka”? M. D. - Zgadza się. Pomysły te muszą być jeszcze uzgodnione, między innymi z radą pedagogiczną. Nie mamy w szkole programu rozwoju szkoły. Zamierzam w okolicach lutego, wspólnie z radą pedagogiczną taki roczny program przygotować. Później, ale jeszcze w przyszłym roku kalendarzowym opracujemy pięcioletnią strategię. W swoich działaniach stawiam na kształcenie zawodowe - technikum i szkołę zawodową. Mamy dziś zapotrzebowanie na konkretne zawody, na konkretnych specjalistów. Szkoła ma dobrą bazę, ma bardzo dobrych, kształcących w przedmiotach zawodowych, zaangażowanych i aktywnych nauczycieli. Zdawalność egzaminów zawodowych mamy na bardzo wysokim poziomie. Dlatego uważam, że trzeba postawić na rozwój tego szkolnictwa. Kolejna rzecz, którą już rozpoczęliśmy, która nie ma jeszcze skutków, ale ma dobry początek, to stworzenie stowarzyszenia przyjaciół „Ratajczaka”. Pierwszy etap, zebranie założycielskie mamy już za sobą, teraz będą kolejne działania zmierzające do rejestracji stowarzyszenia. B. J. - Jakie byłyby zadania stowarzyszenia? M. D. - Przede wszystkim wspomaganie rozwoju szkoły w sensie merytorycznym, finansowym, promocji szkoły na zewnątrz, współpraca ze środowiskami lokalnymi, pozyskiwanie zewnętrznych funduszy poprzez projekty unijne. To pewnie poprzez stowarzyszenie będzie najskuteczniejsze. B. J. - Kto mógłby być członkiem stowarzyszenia? M. D. - Członkami w tej chwili są tylko nauczyciele, ale chcemy również włączyć do tej działalności absolwentów i sympatyków szkoły, a myślę, że się tacy znajdą. B. J. - Mówiliśmy o kierunkach kształcenia, a co z innymi działaniami? M. D. - Trzeba popracować nad bazą szkoły. Mamy bardzo stare meble, które trzeba zacząć systematycznie wymieniać. Musimy wyremontować świetlicę. To jedyna reprezentacyjna sala szkoły. Jej wystrój pamięta odległe czasy. Czas ją unowocześnić. Naszą bolączką jest również dojazd do szkoły. Musimy poszerzyć drogę, wyłożyć ją nową nawierzchnią, a także w krótkim czasie wykonać nowe ogrodzenie szkoły. Planujemy także unowocześnić szkołę. Chciałabym przy wykorzystaniu istniejącej sieci, by w każdej sali lekcyjnej był komputer. Mamy wiele sal, wielu

Małgorzata Durek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. nauczycieli więc nie da się tego zrobić szybko. Poza tym, jeśli mówimy o komputerach to cały czas trzeba unowocześniać sale informatyczne. Przede wszystkim jeśli chodzi o oprogramowanie w tym programy służące do nauki przedmiotów zawodowych. B. J. - Wspomniała pani o promocji szkoły, jakie inicjatywy w tym zakresie pani planuje? M. D. - Chcielibyśmy uczestniczyć i organizować imprezy środowiskowe. Pierwszym naszym przedsięwzięciem będą targi pracy. B. J. - Takie imprezy już się odbywały. M. D. - Tak, ale myślimy, by miały jeszcze szerszy zasięg, by były jeszcze bardziej nagłośnione. Zrobimy je trochę inaczej niż to wyglądało do tej pory. To w tym roku szkolnym. Myślimy o festynie, na który zaprosimy mieszkańców osiedla. Chcielibyśmy zyskać ich przychylność i sympatię. Poprzez te działania chcielibyśmy przyciągnąć uczniów z Kościana. Mamy bardzo wielu uczniów dojeżdżających, a Kościaniaków mniej. Planujemy także w przyszłym roku kalendarzowym zorganizować zjazd absolwentów szkoły. Jest grono osób, które chce organizować takie przedsięwzięcia więc z pewnością nam się to uda.

Na praktyki do Kościana Grupa młodzieży z Powiatu Alzey-Worms przez 6 dni, od niedzieli 27 września do piątku 2 października gościła w powiecie kościańskim. Młodzież przyjechała do Polski na praktyki rzemieślnicze. Pięciu praktykantów i dwóch opiekunów przebywało w Kościanie na zaproszenie Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie. W ubiegłym roku polscy praktykanci gościli w Alzey. Nasi goście mieli praktyki w zakładach rzemieślniczych. Są to uczniowie, którzy trzeci rok uczą się swoich zawodów – mówi Karol Pawlak – Podstarszy Cechu, organizator praktyk. Praktyki odbyły się w zakładzie ciesiel-

skim, u mechanika samochodowego, u lakiernika, w zakładzie fryzjerskim. Jedna osoba miała praktyki w biurze. Dziękuję wszystkim, który przyjęli naszych praktykantów. Po zakończeniu praktyk młodzi Niemcy otrzymali certyfikat wystawiony przez Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie. Praktykanci w ramach popołudniowych wycieczek odwiedzili Leszno, Rydzynę i Poznań, gdzie spotkali się z prezesem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Organizację praktyk wsparło Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Urząd Miasta Kościana. bj

Młodzież z Alzey-Worms praktykowała w Kościanie na przełomie września i października.


miasto Koœcian

strona

6

paŸdziernik 2009

Burmistrz Miasta Kościana informuje, że w dniu 17 listopada 2009 roku odbędą się następujące przetargi: 1. na wynajem na okres 3 lat pomieszczeń znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 oznaczonej numerem geodezyjnym 1845/2 zapisanej w Księdze Wieczystej 39695 oraz numerem geodezyjnym 1846 zapisanej w Księdze Wieczystej 29610, 2. na wydzierżawienie na okres 1 roku 5 garaży położonych w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 6, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan, znajdujących się na nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1747/13 oraz 1747/ 19 (dwa garaże o powierzchni 28,46 m2 każdy, dwa garaże o powierzchni 32,14 m2 każdy oraz jeden garaż o powierzchni 31,58 m2), 3. na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1952/24, położonej w Kościanie na osiedlu Generała Władysława Sikorskiego, przeznaczonej pod ustawienie 3 garaży (po 21 m2 jeden garaż). Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kościanie oraz zamieszczona na stronie: www.koscian.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pok. 202, tel. 065 512 11 11 wew. 303.

Nowa nawierzchnia na ul. Krzywej

Inwestycje w mieście Jesienią dobiegają końca miejskie inwestycje drogowe i remonty, które zaplanowano do realizacji w roku bieżącym. W październiku zakończono inwestycje drogowe na ul. Krzywej, która w całości została utwardzona kostką betonową z chodnikami na długości 260 mb od Topolowej do Torowej za łączną wartość blisko 262 tys. zł. W trakcie realizacji jest przebudowa ul. Nowowiejskiego, gdzie na długości 430 mb utwardzona będzie droga z kostki betonowej i chodnikami po obu jej stronach. Wcześniej wykonana w niej została także kanalizacja deszczowa. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 441 tys. zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 3 listopada br. Dobiega końca remont dachu budynku magistratu, wykonany wspólnie z samorządem powiatu. Całkowity koszt inwestycji wynosi 425 tys. zł łącznie z robotami dodatkowymi polegającymi na wykonaniu ocieplenia i elewacji kaferków. Ze względu na przekroczenie terminu budowy parkingu wraz z oświetleniem na Osiedlu Piastowskim miasto rozwiązało umowę z firmą AISTA Sp. z o.o. Inwestycja zostanie zakończona w ciągu 4 tygodni przez Przedsiębiorstwo Budowlane „DROMAR” Zygmunt Marszałek. Przygotowano projekt na modernizację instalacji cieplnej w Samorządowym Przedszkolu nr 2, który obejmuje oddzielenie wspólnego do tej pory systemu ogrzewania w Samorządowym Przedszkolu nr 2 i 3 przy ulicy Moniuszki w Kościanie. Prace będą przeprowadzone w dwóch etapach. Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 180 tys. zł.

Burmistrz Miasta Koœciana informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w gmachu Urzêdu Miejskiego w dniu 16.10.2009 r. wywieszone zosta³y na okres 3 tygodni nastêpuj¹ce wykazy nieruchomoœci: - wykaz lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê w budynkach na nieruchomoœci po³o¿onej w Koœcianie przy ul. Bernardyñskiej 2 przeznaczonych do wynajêcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat, - wykazu czêœci nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcianie na Os. Piastowskim przeznaczonej do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie informuje, że w dniu 25 listopada 2009 r. odbędą się ofertowe przetargi pisemne nieograniczone na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w Kościanie na terenie następujących nieruchomości: 1. Plac Żołnierza 1 – 6 m2, 2. Księdza Józefa Surzyńskiego 34 – 28,00 m2, 3. Kurpińskiego 1-2 – 7 m2. Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg, tel. 65 512 28 75.

Podatki na 2010 rok w Kościanie Uchwałą z dnia 24 września 2009 r. radni ustalili roczne stawki podatków i opłat lokalnych na 2010 rok. Podatek od nieruchomości jest płatny w ratach proporcjonalnych, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Treść uchwał jest zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.koscian.pl w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej. Rodzaj podatku – opłaty

Podobnie jak w latach poprzednich nie trzeba płacić za psa, gdyż miasto odstąpiło od wymierzenia tej opłaty. Jednocześnie informujemy, że od 1 listopada br. następuje zmiana numeru konta bankowego na który należy wpłacać ww. podatki BS 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004. Poniżej przedstawiono zestawienie rocznych stawek podatku uchwalonych na lata 2008-2010 w Kościanie w odniesieniu do stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.

Roczne stawki podatku uchwalone

Od gruntów - związanych z prowadzeniem działalności gosp. - pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne od 1 ha - pozostałych od 1 m2 Od budynków lub ich części: - mieszkalnych od 1 m2 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - pozostałych powierzchni od 1 m 2 Od budowli Opłata targowa za każdy m2 zajmowanej powierzchni

Maks. określone przez MF na 2010r.

na 2008 r.

na 2009 r.

na 2010 r.

0,69 zł

0,71 zł

0,72 zł

0,77 zł

3,74 zł 0,34 zł

3,90 zł 0,35 zł

4,04 zł 0,36 zł

4,04 zł 0,39 zł

0,57 zł

0,59 zł

0,60 zł

0,65 zł

17,78 zł

17,78 zł

17,78 zł

20,51 zł

8,86 zł

9,24 zł

9,57 zł

9,57 zł

3,84 zł 6,20 zł 2% ich wartości

4,01 zł 6,37 zł 2% ich wartości

4,16 zł 6,40 zł 2% ich wartości

4,16 zł 6,88 zł 2% ich wartości

1,80 zł

1,90 zł

2,00 zł (wysokość dziennej opłaty nie więcej niż 681,54 zł)

nie więcej niż 681,54 zł

II Dni Kultury Chrześcijańskiej Już po raz drugi w Kościanie obchodzono pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kościana Dni Kultury Chrześcijańskiej, które były doskonałą okazją do promocji publikacji Jana Pawickiego „Z dziejów kościołów kościańskich”. Opracowanie zostało wydane przez Urząd Miejski w Kościanie. Wydział Promocji i Funduszy Pomocowych planuje zamieszczenie elektronicznej wersji publikacji na stronie internetowej urzędu Od czwartku 15 do wtorku 20 października br. poświęconych było księdzu prałatowi dr Józefowi Surzyńskiemu, który zasłynął m.in. jako kompozytor i reformator muzyki kościelnej. Dni rozpoczęły się wykładem dyrygenta Chóru Katedralnego z Poznania Ks. Szymona Daszkiewicza „Ksiądz Prałat dr Józef Surzyński - reformator muzyki kościelnej” w Kolegium UAM. W piątek 16 października br. odprawiono Mszę Świętą w intencji Jana Pawła II, księdza Prałata Józefa Surzyńskiego oraz kapłanów parafii kościańskich. Natomiast w sobotę 17 października utwory Jana Sebastiana Bacha zagrał w kościańskiej farze organista Kościoła Mariackiego w Krakowie Marek Stefański. 18 października br. miało miejsce spotkanie chórów z okazji święta patronki muzyki kościelnej Św. Cecylii. Na zakończenie spotkań odbył się koncert „Surzyński i jego epoka” w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 1 st. w Kościanie.

Bezpłatna nauka angielskiego dla najmłodszych Od stycznia 140 dzieci w wieku piêciu i szeœciu lat, uczêszczaj¹cych do przyszkolnych oddzia³ów zerowych, skorzysta z bezp³atnych zajêæ jêzykowych. We wrzeœniu tego roku zakwalifikowany zosta³ do dofinansowania z funduszy unijnych projekt miasta Koœciana pn. „Smart Kids”, przygotowany w celu podnoszenia poziomu wykszta³cenia najm³odszych mieszkañców naszego miasta. Projekt zosta³ z³o¿ony w marcu br. na og³oszony przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Poznaniu konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach”, Dzia³anie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Miasto Koœcian na realizacjê projektu nie musi do³o¿yæ z bud¿etu ani z³otówki, gdy¿ jest to kolejny projekt w ca³oœci finansowany ze œrodków zewnêtrznych, opiewaj¹cy na kwotê 45 tys. z³


powiat Koœciañski

paŸdziernik 2009

strona

7

Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe We wtorek, 20 października Andrzej Jęcz i Edward Strzymiński spotkali się ze sportowcami z powiatu Kościańskiego. Starostowie wręczyli nagrody i pamiątkowe statuetki zawodnikom, którzy w 2007 i 2008 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Wyróżnienia i nagrody, zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień, przyznaje się zawodnikom zamieszkałym na terenie powiatu kościańskiego, w szczególności za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. W tym roku przyznano 7 nagród pieniężnych i 21 wyróżnień.

Każdy potrzebuje pewnego świadectwa uznania, to jest naturalna potrzeba każdego człowiek – mówił Andrzej Jęcz, Starosta Kościański – wychodząc naprzeciw temu naturalnemu odczuciu chcemy, podczas dzisiejszego spotkania, uzewnętrznić nasze uznanie dla Państwa wysiłku i zaangażowania. Podziękowania i wyróżnienia otrzymali także trenerzy, którzy doprowadzili swoich wychowanków na podium. Starosta zaznaczył, że nie da się osiągnąć wysokiego wyniku sportowego bez siły charakteru i pracy nad sobą. Na koniec życzył sportowcom szczęścia w życiu osobistym oraz kolejnych sukcesów sportowych. mr

Zapraszamy na start Wszystkich miłośników biegania, a także kibiców z Kościana i całego powiatu zapraszamy na trasę V MIĘDZYNARODOWEGO KOŚCIAŃSKIEGO PÓŁMARATON im. dra HENRYKA FLORKOWSKIEGO. Ta duża, zadomowiona w Kościanie sportowa impreza odbędzie się w niedzielę 8 listopada 2009 roku. Organizatorzy w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym liczą na wyrozumiałość i otwartość mieszkańców Kościana dla sportowców. Otwarcie imprezy tradycyjnie przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej o godzinie 12.45. Start maratończyków o godzinie 13.00. Organizatorzy poza zaproszeniem do udziału w półmaratonie zapraszają do udziału w 7 kilometrowym biegu COCCODRILLO, a także w biegach towarzyszących dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów. Zainteresowanych startem w biegach zapraszamy po szczegółowe informacje na strony internetowe: www.polmaratonkoscian.blog.onet.pl oraz www.powiatkoscian.pl . Znajdą tam Państwo komunikaty organizacyjne, informacje o regulaminie, zasadach zgłoszenia udziału w biegach i nagrodach, które można zdobyć. Szczegółowych informacji udziela także Roman Talikadze, dyrektor biegu. Kontakt telefoniczny: 0-65 512 79 35 (od 8.00 do 14.00 oraz po 22.00 ), lub 600 565 436 oraz mailowy: dtalikadze@wp.pl . Organizatorami imprezy są Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miasta w Kościanie, Urząd Gminy Czempiń, Urząd Miejski Śmigla, Urząd Gminy Kościan, Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, LKS „Sana” Kościan przy współpracy: PS LZS w Kościanie, WZ LZS w Poznaniu, PSZS w Kościanie, KS Sztafeta Ateńska, Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie. Sponsorami zewnętrznymi biegu są: producent, dystrybutor odzieży i obuwia Firma COCCODRILLO z Kościana oraz Bank Spółdzielczy w Kościanie. bj

W Joachimsthal o kryzysie W niemieckim Joachimsthal 19 i 20 października odbywała się zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Berlin – Brandenburg oraz Urząd Pracy w Eberswalde niemiecko – polska konferencja na temat sytuacji na rynku pracy w trudnych warunkach gospodarczych. Powiat Kościański reprezentowała na konferencji dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Ewa Beba oraz Danuta Nowak, Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego z PUP w Kościanie. Nasze kontakty z urzędem pracy w Eberswalde zapoczątkowaliśmy w maju tego roku – wyjaśnia Ewa Beba, dyrektor urzędu pracy. Przedstawiciele tej instytucji gościli wówczas na naszej konferencji poświęconej samo zatrudnieniu. Konferencja w Niemczech była interesująca. Wymiana doświadczeń pomaga spojrzeć na problemy rynku pracy w inny sposób. Chcemy podtrzymywać kontakty z tamtejszym urzędem pracy tak, by w przyszłości brać udział we wspólnych, partnerskich projektach finansowanych ze środków unijnych. Z Polski w konferencji uczestniczyli głównie przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Drugim celem konferencji było podsumowanie polsko – niemieckiej współpracy w strefie przygranicznej w latach 20082009 oraz prezentacja nowych projektów i pomysłów na współpracę na rok 2010. bj

Inwestycje drogowe dobiegają końca Już niedługo zakończą się prace remontowe na 7 kilometrowym odcinku drogi powiatowej z Czarkowa do Gryżyny. W pierwszym etapie prac ułożono chodnik w Czarkowie i Nacławiu. Na odcinku z Nacławia do Gryżyny jezdnia została wyrównana i poszerzona do szerokości 5,5 m oraz ułożono nową nawierzchnię bitumiczną. Zostały odtworzone rowy przydrożne i wzmocnione pobocza, a zjazdy na pola zostały utwardzone. Na moście ustawiono nowe poręcze, a w niebezpiecznych miejscach zainstalowano bariery energochłonne. Ostatni etap prac jest realizowany w Gryżynie, gdzie ułożono nową kanalizację deszczową i chodniki, a na półkilometrowym odcinku będzie nowa nawierzchnia bitumiczna. Skrzyżowanie zostało skanalizowane i ustawiono bariery chroniące pieszych. Cały remontowany odcinek ma nowe oznakowanie poziome i pionowe. Koszt ca- Kończa się prace na drodze powiatowej z Czarkowa do Gryżyny. Koszt łej inwestycji to kwota ponad 4 miliony zło- inwestycji to ponad 4 miliony złotych. tych. Starostwo Powiatowe w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” pozyskało na remont milion 400 tys. złotych. Kwotą 300 tys. złotych inwestycję wsparła gmina Kościan. Wykonawcą prac nadzorowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych był „PRA - MAS” sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno – Handlowe z Leszna. Dobiegają końca również prace na ul. Wyzwolenia w Kościanie gdzie koło Zespołu Szkół nr 3 ułożony został nowy chodnik, powstała zatoka autobusowa i nowe miejsca parkingowe. Ustawiono też bariery ochronne i wybudowano wyniesione przejścia dla pieszych. Do remontu została wykorzystana kostka brukowa pozyskana z rozbiórki ul. Piłsudskiego. Roboty wykonuje firma Jacka Kubiaka z Kościana. Jest to drugi, duży, po parkingu na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Kościanie parking, którego remont Parking na ulicy Wyzwolenia w Kościanie ma nowe miejsca parkingowe, bezpieczną zatokę autobusową, a przechodniów, przede wszystkim dzienadzorował Zarząd Dróg Powiatowych. dk ci zabezpieczają bariery ochronne.


powiat Koœciañski

strona

8

paŸdziernik 2009

Uroczystości pogrzebowe - 22 października 1945 roku - trumny wystawiono na Placu Rozstrzelanych, naprzeciwko miejsca egzekucji.

Sylwetki rozstrzelanych mieszkańców Ziemi Śmigielskiej w 1939 roku „Pierwszych żołnierzy niemieckich, 16 osobowy pododdział rozpoznawczy na rowerach, dostrzeżono 6 września w rejonie ulicy Wschowskiej [Leszczyńskiej] i Ogrodowej. Siódmego września do Śmigla wkroczyły od strony Poladowa pierwsze oddziały niemieckiego wojska, na których powitanie wybiegły kobiety i dzieci niemieckie z kwiatami. Oczywiście w mgnieniu oka domy przybrano w sztandary hitlerowskie ze swastyką. (…) Rozpoczęła się niemiecka okupacja. Mieszkańcy Śmigla i okolic z rozlepionych plakatów – obwieszczeń dowódcy wkraczającej armii dowiedzieli się, że: Rozporządzenia niemieckich władz wojskowych oraz urzędników (...) muszą być bezwarunkowo wykonywane. Wszelkie usiłowania biernego oporu [czynny był dla Niemców niewyobrażalny] zostaną bezwzględnie przytłumione; każdego, kto dokona rozboju lub zamachu na żołnierzy lub obywateli niemieckich spotka kara śmierci, taka sama spotka tych, którzy by usiłowali zagrozić w jakikolwiek sposób życiu lub mieniu owych obywateli. Okupanci rozpoczęli realizować wcześniej zaplanowany, długofalowy proces pośredniej i bezpośredniej

eksterminacji ludności polskiej. Aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo - zastosowali akty terroru, zastraszania. Jednym z nich było branie zakładników. Obawa rodzin o losy najbliższych, krewnych i znajomych miała się przerodzić w psychozę strachu. Na zarządzenie kościańskiego Landrata (starosty), pierwszych zakładników osadzono 16 września1939 roku (brano ich do marca 1940 roku). Komendant Śmigla, a był nim Koening, zwrócił uwagę burmistrzowi, że przed osadzeniem należy informować, że za każdego ranionego żołnierza lub Niemca

– dwóch, a za każdego zamordowanego – dziesięciu zakładników rozstrzelanych będzie. W listopadzie 1939 roku do wyznaczania zakładników zostali zobowiązani administratorzy katolickich parafii. Ksiądz Milan Kwiatkowski z Czacza, pełniący wówczas funkcję proboszcza substytuta w Śmiglu, w pamiętniku napisał: Wybieram ulicami, alfabetycznie. Niemcom się to nie podoba. Chcą żebym wybierał tylko zasłużonych obywateli, przedwojennych działaczy. Najbardziej drastycznym aktem terroru były publiczne egzekucje. (…) Pierwszą w powiecie kościańskim egzekucję Polaków wykonano 30 września 1939 roku na Starym Rynku w Śmiglu. Poprzedziły ją wydarzenia, które układają się w logiczną całość – prowokację. 23 września burmistrzem Śmigla, po powrocie z ukrycia [internowania?] został Heinrich Hentschel [mieszkał w budynku przy obenej ul. Tadeusza Kościuszki 25]. 28 września, w czwartek rano, zażądał, by następnego dnia, do godziny 12.00, przedłożono mu listę

Apteki w powiecie Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w październiku w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne. 1. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 1 listopada 2009 2. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 2 listopada 2009 3. Medyk Kościan ul. Wolności 27 3 listopada 2009 4. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 4 listopada 2009 5. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 5 listopada 2009 6. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 6 listopada 2009 7. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 7 listopada 2009 8. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 8 listopada 2009 9. Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 9 listopada 2009 10. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 10 listopada 2009 11. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 11 listopada 2009 12. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 12 listopada 2009 13. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 13 listopada 2009 14. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 14 listopada 2009 15. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 15 listopada 2009 16. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 16 listopada 2009 17. Medyk Kościan ul. Wolności 27 17 listopada 2009 18. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 18 listopada 2009 19. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 19 listopada 2009 20. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 20 listopada 2009 21. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 21 listopada 2009 22. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 22 listopada 2009 23. Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 23 listopada 2009 24. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 24 listopada 2009 25. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 25 listopada 2009 26. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 26 listopada 2009 27. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 27 listopada 2009 28. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 28 listopada 2009 29. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 29 listopada 2009 30. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 30 listopada 2009 Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie Miasta Kościana.

strażaków oraz wyznaczył osobę odpowiedzialną za sprzęt i urządzenia pożarnicze. W piątek – 29 września - o godz. 10.15 sołtys wsi Glińsko został zobowiązany do natychmiastowego dostarczenia czterech podwód na skraj lasu w Nietążkowie do dyspozycji władz wojskowych. W nocy z 29 na 30 września w zabudowaniach Roberta i Emmy Langnerów w Nietążkowie zapaliła się stodoła. W trakcie akcji gaśniczej, w której brali udział mieszkańcy wsi, w mieszkaniu pogorzelców przebywał burmistrz Hentschel. Rankiem 30 września – sobota – znaleziono w Nietążkowie zwłoki Niemca, strażnika cegielni, Christiana Rauscha z podciętym gardłem. Śmierć ta do dzisiaj nie została wyjaśniona. (…) Nie może też być przypadkiem, że w godzinach porannych tegoż dnia – 30 września – do Śmigla przybyło z Poznania komando [sąd specjalny, pluton egzekucyjny i obstawa] policji bezpieczeństwa (…) dowodzone przez SS - Sturmbannführera Gerharda Flescha w celu przeprowadzenia śledztwa w związku z zabójstwem stróża cegielni i spaleniem zabudowań niemieckiego gospodarstwa. W skład kompletu sędziowskiego wchodzili też, jako doradcy, miejscowi Niemcy: burmistrz H. Hentschel, piekarz Herman Schneider, fryzjer Gerhard Knappe i młynarz Walter Rolle [Z synem tego ostatniego – Reinhardem, urodzonym w 1942 roku, miałem możność spotkać się w 2007 roku]. Zapadł wyrok [? – podjęto decyzję, uchwalono]: rozstrzelać 16 Polaków – 8 w Śmiglu i 8 w Kościanie. Nie ustalono nazwisk dla Kościana. Śmigielskimi skazańcami praktycznie winni być zakładnicy. Z piątku na sobotę (29/30 września) w miejscowym areszcie Sądu Grodzkiego w Śmiglu było ich 10: Andrzejewski Stefan, Bromka Władysław – dyr. Banku Ludowego w Śmiglu, Kasprzycki Jerzy – fryzjer, Kijowski Władysław – rolnik, Łepkowicz Julian – młynarz, Matuszewski Witold - stolarz, Skorupiński Feliks – ślusarz-mechanik, Szymkowiak Czesław – fryzjer, Wawrzyniak Franciszek oraz Zbierski Feliks – fryzjer. Mojego Ojca aresztowano w piątek w godzinach popołudniowych w trakcie kąpieli. Z więziennej celi udało Mu się, przez posłańca, przekazać prośbę napisaną ołówkiem na odwrocie znalezionej koperty: Proszę o różaniec i koc i chusteczki, z pozdrowieniem Felu. Spośród tych zakładników do rozstrzelania wytypowano tylko Ojca. Pozostałych siedmiu aresztowano w różnych okolicznościach. Nasuwa się pytanie: czy Niemcy mieli uprzednio przygotowaną listę? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na rozprawie sądowej przeprowadzonej w Lesznie w 1946 lub 1947 roku przeciwko Gerardowi Knappemu, świadek Wanda Szyfter zeznała, że w czasie rozmowy z G. Knappe, widząc przechodzącego Ojca z charakterystyczną fryzjerską walizeczką udającego się do klienta, powiedział: Ten długo już nie będzie chodził. [Świadkiem na rozprawie była też i moja Matka]. Skazanych na rozstrzelanie pod eskortą z gmachu sądu przeprowadzono do budynku magistratu, obecnie Plac Rozstrzelanych 25, na pierwsze piętro. (...) Tu poddano ich torturom. Krzyki, jęki, przewracanie krzeseł i taboretów słyszała Czesława Rykaczewska, zajmująca mieszkanie w budynku nr 24. Była znajomą Mamy, przyniosła jej parę dni później zakrwawiony kapelusz Ojca. W sobotę, 30 września 1939 roku o godz. 19.15 na Stary Rynek w Śmiglu przyjechało kilka samochodów, które reflektorami oświetliły trzy pierzeje. Czwartą, z budynkiem, w którym mieściła się apteka [nr 7], oświetlono reflektorami motocyklowymi. Z ulic usunięto Polaków, natomiast witano licznie przybywających Niemców. Kilka minut przed 19.30 z budynku magistratu pospiesznie, pod silną eskortą żandarmerii, pokrzykując i popychając kolbami karabinów, wyprowadzono ośmiu skazańców i przepędzono ich pod mur apteki. Pluton egzekucyjny specjalnego komanda, wcześniej goszczony w winiarni Matzla [Pl. Rozstrzelanych 29],składał się z 8 żołnierzy: czterech strzelało stojąc, czterech – klęcząc. Tych, którzy dawali jeszcze oznaki życia, oficer SS dobijał z broni krótkiej. Chodnik przed budynkiem pokrył się krwawymi plamami. Świadkowie wspominają, że ze zgromadzonego tłumu Niemców rozległy się oklaski”. Przedstawiliśmy Państwu fragmenty najnowszej książki Huberta Zbierskiego pt. „Sylwetki rozstrzelanych mieszkańców Ziemi Śmigielskiej w 1939 roku”. W publikacji tej znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania dlaczego mieszkańcy naszego powiatu zostali zamordowani. Kim byli i jak doszło do ich śmierci. Promocja książki odbyła się w śmigielskim Centrum Kultury 9 października 2009 roku. Książkę można kupić w śmigielskiej księgarni.

60_os_nr_30  

Nr 30 październik/2009 Rok 3 ISSN 1898-0899 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” informuje o możliwości składania...

60_os_nr_30  

Nr 30 październik/2009 Rok 3 ISSN 1898-0899 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” informuje o możliwości składania...

Advertisement