Page 1

Orêdownik paŸdziernik 2008

Miasta Koœciana Nr 18

Samorz¹dowy strona

Powiatu Koœciañskiego

październik/2008

Rok 2

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

Stypendia starosty otrzymały 34 osoby.

Stypendia Starosty przyznane W piątek, 3 października Starosta Kościański, Andrzej Jęcz wręczył stypendia uczniom i studentom z powiatu. W tym roku, decyzją komisji rozpatrującej wnioski, wsparcie finansowe otrzymały 34 osoby. Gratuluję Wam wspaniałych osiągnięć - jesteście najlepsi – mówił starosta witając stypendystów. Przeznaczane na stypendia środki są kierowane do osób, które ze wszech miar na to zasługują. Uważam –zaznaczył starosta - że w tej chwili nie ma ważniejszej sprawy jak to, aby dobrze przygotować młode pokolenie do podejmowania wyzwań związanych z rozwojem naszej ojczyzny. To jest polska,

swoista racja stanu. Chcielibyśmy także – mówił starosta Jęcz - aby to młode pokolenie związało swoją przyszłość z Polską. Świat się otworzył, ale warto wiązać swą przyszłość z małą ojczyzną. Bardzo źle by się stało, gdyby wszyscy, którzy czymś się wyróżniają, mają wysokie klasyfikacje, zdobyli bardzo dobre wykształcenie nagle wyjechali. To jest nasze wielkie oczekiwanie i pragnienie, ażeby młode pokolenie przyjaźnie myślało o małej ojczyźnie. Siła waszych charakterów niech sprawi, że podtrzymacie wysoką poprzeczkę, którą sami sobie postawiliście. Powodzenia w realizacji życiowych planów – życzył młodzieży Andrzej Jęcz.

Studenci, grupa 15 osób, będzie otrzymywała – od października do czerwca przyszłego roku - wsparcie w wysokości 200 złotych miesięcznie. Uczniowie, 19 osób, otrzymają stypendia w wysokości 150 złotych miesięcznie. W tym roku – po zmianach regulaminu – najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu stypendium była średnia ocen uzyskanych przez wnioskodawcę. Ubiegający się o stypendium uczniowie musieli mieć, w poprzednim roku szkolnym, średnią 5,00, z kolei studenci w poprzednim roku akademickim - musieli uzyskać średnią nie mniejszą niż - 4,50. bj

Wizyta rektora W czwartek, 16 paŸdziernika, w Starostwie Powiatowym w Koœcianie, wójt i burmistrzowie gmin powiatu oraz starostowie spotkali siê z prof. dr hab. Bronis³awem Marciniakiem - rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prorektorem prof. dr hab. Krzysztofem Krasowskim i prof. dr hab. Waldemarem Ratajczakiem – dyrektorem instytutu gospodarki przestrzennej. Podczas spotkania omawiano propozycje rozszerzenia oferty dydaktycznej koœciañskiego kolegium. Od tego roku akademickiego w filii UAM w Koœcianie mo¿na studiowaæ na kierunku gospodarka przestrzenna. Studenci zdobywaj¹ tam wiedzê z zakresu kszta³towania zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju spo³eczno – gospodarczego miast i gmin wiejskich. W przysz³oœci w Koœcianie mo¿e pojawiæ siê filologia angielska, niemiecka i informatyka. Nacisk na naukê jêzyków i informatykê wynika z du¿ego zapotrzebowania na nauczycieli tych przedmiotów. Nowe kierunki w Koœcianie bêd¹ tak¿e spor¹ atrakcj¹ dla absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych. Dotychczas w ofercie kolegium znajdowa³a siê jedynie politologia i filologia polska. Dziêki rozszerzonej ofercie, m³odzie¿ bêdzie mia³a szansê na podjêcie studiów w rodzinnym mieœcie. Taka decyzja przyci¹gnie tak¿e do Koœciana studentów z innych czêœci regionu. W³adze uniwersytetu z zainteresowaniem przyjê³y propozycje samorz¹dowców, ju¿ na kolejnym spotkaniu maj¹ zapaœæ pierwsze, wi¹¿¹ce decyzje. Po spotkaniu, goœcie i samorz¹dowcy, udali siê na inauguracjê roku akademickiego na Koœciañskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. mr

Na spotkaniu z w³adzami uczelni mówiono o mo¿liwoœciach wzbogacenia oferty koœciañskiego kolegium.


miasto Koœcian

strona

2

paŸdziernik 2008

Pracowita jesień Jesienią tego roku realizowane są intensywne prace inwestycyjne. Trwają remonty dróg na ulicach Prostej i Bukowej, gdzie nawierzchnie są przebudowywane na utwardzoną jezdnię dwukierunkową, z chodnikami po obu stronach ulicy oraz kanalizacją deszczową, a następnie nasadzona zostanie zieleń. Mieszkańcy ulicy Prostej zyskali już wyremontowany i przejezdny odcinek drogi od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Grątkowskiej, natomiast kanalizacja deszczowa powstała już na całej ulicy. Realizowana jest wymiana blisko 200m2 chodnika po jednej stronie ul. 14 Dywizji Piechoty, wykonywana wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych i Kościańską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz wymiana 180m2 chodnika po jednej stronie na ul. Sienkiewicza pomiędzy ul. Kilińskiego do Kraszewskiego. Na ul. Kaźmierczaka kończona jest budowa chodnika po jednej ze stron. Do końca roku nastąpi remont około 50m2 chodnika na ulicy Bączkowskiego od ulicy Nadobrzańskiej do Marcinkowskiego, wykonywany wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych. Ulica Nacławska zyska oświetlenie. Od ronda Solidarności do ul. Wyzwolenia, przez wyłonioną w wyniku przetargu firmę ELprojekt Sp z o.o. z Poznania, ustawionych zostanie 26 lamp po lewej stronie jezdni. Inwestycja szacowana na ponad 97 tys. zł rozpoczęta będzie jeszcze w tym roku. Przystapiono już do realizacji inwesycji pn. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2. Ogólnodostępne boisko w centrum miasta, wykonywane przez firmę „Speed Sport” Sp. z o.o. z Warszawy, ma powstać jeszcze w tym roku. Na kolejnej sesji Rady Miejskiej Kościana, w dniu 30 października br., radni będą debatowali nad dalszymi pracami, które mają zostać wykonane do końca tego roku.

Na ul. Prostej trwają intensywne prace

Organizacja ruchu 1 listopada 2008r.

Wyróżnieni nauczyciele

W okresie od 31 października od godz. 8.00 do 2 listopada br. do godz. 22.00 w rejonie cmentarzy w Kościanie wprowadza się następujące zmiany w organizacji ruchu: 1. Na ul. Bączkowskiego od „Żłobka” do al. Koszewskiego zakaz zatrzymywania się – obustronny z wyłączeniem odcinka od „Żłobka” do ul. Ogrodowej, gdzie dopuszcza się zatrzymanie na lewym poboczu. 2. Na al. Koszewkiego na odcinku od Skweru Krimpen do skrzyżowania z ul. Bączkowskiego całkowity zakaz zatrzymywania się po lewej stronie. 3. Na al. Koszewskiego od skrzyżowania z ul. Bączkowskiego do ul. Maya jeden kierunek ruchu. 4. Na ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Maya do wejścia na cmentarz komunalny jeden kierunek ruchu z wyjazdem w ul. Maya – Słowackiego. 5. Na ul. Kasprowicza nakaz jazdy w lewo przy wyjeździe w ul. Dąbrowskiego. 6. W dniu 1 listopada w godz. 14.00 – 18.00 całkowite zamknięcie ruchu na ul. Bączkowskiego (na odcinku od „Żłobka” do al. Koszewskiego) oraz na al. Koszewskiego (na odcinku od Skweru Krimpen do skrzyżowania z ul. Bączkowskiego). 7. W dniach od 31 października od godz. 8.00 do dnia 1 listopada do godz. 20.00 wprowadza się możliwość parkowania na terenie Stadionu Miejskiego z wjazdem od ul. Bączkowskiego.

Dzień Edukacji Narodowej to jak co roku okazja do refleksji na temat znaczenia pracy pracowników oświaty, życzeń i wyróżnień dla zasłużonych nauczycieli i zatrudnionego w placówkach personelu. Podczas, mającej miejsce 14 października br. w auli Zespołu Szkół nr 1, uroczystości Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkiewiczem wręczyli nagrody Burmistrza 26 nauczycielom i dyrektorom szkół oraz przedszkoli miasta Kościana. - W gminie miejskiej zatrudnionych jest w dziewięciu placówkach oświatowych w sumie 328 pedagogów i 126 pracowników administracji i obsługi – mówił Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga – Chciałbym życzyć wszystkim, aby każdy z Państwa uczniów odnosił sukcesy, by każde dziecko odnalazło w sobie uzdolnienia, które pielęgnowane będą przynosiły rezultaty w przyszłości. Tym bardziej, że kształtowani i edukowani są ludzie związani z Kościanem, propagujący jego dobre imię i spuściznę kulturową. Spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji dwóm pedagogom wyróżnionym nagrodami resortowymi wyższego rzędu i jednemu odznaczonemu medalem państwowym. W uroczystości, oprócz władz samorządowych, uczestniczyli również przewodniczący i przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych.

Święto Niepodległości Burmistrz Miasta Kościana i Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana zapraszają wszystkich na uroczystości upamiętniające 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 6.11.2008r. godz. 18.00 Wykład prof. dr hab. Krzysztofa Rzepy z Instytutu Historii UAM Poznań „Drogi do Niepodległości”- 90 rocznica odzyskania niepodległości w Kościańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Auli Kolegium UAM w Kościanie, ul. Bernardyńska 2. 8.11.2008r. godz. 18.00 Wernisaż wystawy Malarstwa Raula Govei z Meksyku połączony ze spektaklem pt. „Miłość jest niesfornym ptakiem” wg noweli „Carmen” Prospera Merimee z udziałem Raula Govea, KOK, wstęp płatny. 9.11.2008r. godz. 9.00 Ogólnodostępne Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Kościana, strzelnica LOK, zapisy do godz. 12.00. 11.11.2008r. godz. 10.00 Otwarty Turniej Szachowy, Samorządowe Przedszkole nr 1, os. Piastowskie 73, godz. 10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Farnym pw. NMP Wniebowziętej, po mszy św. przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji z kościoła farnego na stary cmentarz parafialny, godz. 11.15 Uroczystość patriotyczna połączona z poświęceniem odrestaurowanego nagrobka I w Niepodległej Polsce Burmistrza Miasta Kościana Stanisława Koszewskiego (1919-1928) i złożeniem przez przedstawicieli władz, stowarzyszeń i organizacji wiązanek kwiatów, godz. 16.00 Koncert galowy„Kwiaty Polskie” - Recital Grażyny Barszczewskiej, KOK, wstęp wolny.

Aktywne i niezależne We wtorek 30 września 2008r. o godz. 11.00 nastąpiła uroczysta inauguracja projektu finansowanego z Unii Europejskiej pn. „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność”, przygotowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, a adresowanego przede wszystkim do osób, które biorą udział w pierwszej części programu aktywizacji społecznej i zawodowej. W uroczystości inauguracyjnej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Kościana oraz twórcy programu. Inauguracja stała się okazją do przekazania informacji na temat celu projektu, form działania oraz przewidywanych rezultatów. Głównym celem projektu jest przywrócenie funkcji społecznych i pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, natomiast cele szczegółowe zakładają zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poprawę funkcjonowania uczestników w środowisku rodzinnym i lokalnym. W kolejnych latach projektem objęte zostaną inne grupy wymagające pomocy, również rodziny osób bezrobotnych. Działania te, prowadzone w formie warsztatów tematycznych, kursów zawodowych oraz wizyt studyjnych, wspierane pracą socjalną, poradami psychologicznymi i prawnymi prowadzić mają do zwiększenia wiedzy o sposobie porozumiewania się pracodawcą i zaprezentowania swoich umiejętności, nauki pisania dokumentów wymaganych przez pracodawcę, nabycia umiejętności obsługi komputera i Internetu i zwiększenia własnej samooceny oraz poczucia własnej wartości. Podczas zajęć uczestnicy tegorocznej części projektu, mogą także zapoznać się z możliwością rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej np. w formie spółdzielni socjalnej. Obok oferty szkoleniowej projekt umożliwia korzystanie z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu oraz uzyskanie pomocy w poszukiwaniu ofert pracy oraz w przygotowaniu listu motywacyjnego, CV i innych dokumentów. Prowadzone przez Dyrektora OPS Panią Mirosławę Lubińską spotkanie odbyło się w nowopowstałym Klubie Integracji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 2, utworzonym na potrzeby realizacji projektu, ale pomyślanym także jako miejsce spotkań osób, które mogą tam znaleźć profesjonalne wsparcie w pokonywaniu różnych problemów i trudności życiowych. - Projekt ma ogromne znaczenie w procesie przywracania funkcji społecznych i pobudzania aktywności zawodowej osób bezrobotnych. - podkreślił Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga - Zarówno dla nich samych, ale także dla społeczności lokalnej i miasta Kościana. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 kwietnia 2008r. do 31 grudnia 2013r., natomiast wartość projektu w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008r. określono na kwotę 75.390,68zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 67.474,65zł. Ponadto Urząd Miasta Kościana przekazał kwotę 35.000,00 zł na utworzenie Klubu Integracji Społecznej.


gmina Koœcian

paŸdziernik 2008

Kolejne inwestycje w gminie Kościan 1. W drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe CYNK ze Śremu zostało wybrane do realizacji zadania utwardzenia tłuczniem drogi Nowy Lubosz – Nowe Oborzyska. Długość drogi do utwardzenia wynosi 1330 m. Wartość za którą zadanie zostanie wykonane wynosi 235.847,72 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono na 05 grudnia 2008 roku. W dniu 3 listopada 2008 roku zostaną otwarte oferty w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę nowej drogi w tłuczniu z Kiełczewa do Szczodrowa. Długość zadania wynosi 600 m. Termin realizacji zadania wyznaczono na 10 grudnia 2008 roku. Na oba zadania gmina Kościan uzyskała pomoc finansową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 110 000 zł. 2. Został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego z trawy syntetycznej w Starych Oborzyskach. Zadanie za kwotę 539.434,83 zł brutto wykona Zakład Robót Ogrodniczych Spiraea z Leszna. Inwestycja realizowana jest w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „ Blisko - boisko”. Przedsięwzięcie inwestycyjne zostanie dofinansowane ze środków prewencyjnych PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. w kwocie 200.000 zł oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 100.000 zł.

Lokalna Grupa Działania – Gościnna Wielkopolska Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” działa na obszarze dziesięciu gmin położonych w południowej części Wielkopolski: Kościan, Krzywiń, Dolsk, Piaski, Pępowo, Pakosław, Jutrosin, Kobylin, Krobia, Miejska Górka. Obszar ten jest spójny terytorialnie, łączą go wielowiekowe tradycje historyczne i kulturowe oraz tradycje wielkopolskiej współpracy i gospodarności, a także wysokiej kultury rolnej. Wójt Gminy Kościan Henryk Bartoszewski był jednym z inicjatorów i założycieli Lokalnej Grupy Działania, a Gmina Kościan jest największą gminą w Partnerstwie i wnosi potencjał o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został Marian Poślednik. Od początku września członkowie Stowarzyszenia, w tym przedstawiciele Gminy Kościan, uczestniczą w warsztatach prowadzących do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju – dokumentu o zasadniczym znaczeniu dla Lokalnej Grupy Działania, który pozwoli sięgnąć po fundusze unijne na rozwój obszarów wiejskich, głównie z programu Leader. Będą to środki na zadania realizowane zarówno przez samorządy jak i organizacje pozarządowe oraz drobnych przedsiębiorców. (up)

strona

3

Nowy sołtys w Starych Oborzyskach Dnia 02.10.2008r. w Starych Oborzyskach odbyło się zebranie w sprawie wyborów sołtysa wsi. W zebraniu brało udział 55 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Radę Gminy oraz urząd Gminy reprezentowali: Wójt Gminy – Henryk Bartoszewski, Zastępca Wójta – Andrzej Przybyła, Zdzisław Gidaszewski – radny Gminy Kościan oraz Helena Klimaszyk – inspektor Urzędu Gminy. Zgodnie ze Statutem sołectwa wybory sołtysa przeprowadzają sami mieszkańcy wsi, dlatego Wójt poprosił o dokonanie wyboru przewodniczącego zebrania, który dalej poprowadzi obrady oraz sekretarza. W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcje Przewodniczącego powierzono Panu Józefowi Jagodzińskiemu, natomiast Sekretarza – Pani Jolancie Nowickiej. Następnie została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: Zdzisław Gidaszewski, Zenon Ra-

Nowy sołtys – Maria Bidzińska (po prawej)

dlicki, Bolesław Jagodziński, Żaneta Igłowicz – Nieć. Nadszedł czas na najważniejszy wybór – sołtysa wsi. Zebrani zgłosili ośmiu kandydatów: Maćkowiak Ryszarda, Przybyłę Ryszarda, Bidzińską Marię, Kąkolewską Justynę, Nowicką Jolantę, Trzińskiego Józefa, Barłożyka Antoniego, Sicińskiego Józefa. Kandydaci: Przybyła Ryszard, Nowicka Justyna, Trzciński Józef, Barłożyk Antoni nie wyrazili zgody na kandydowanie w wyborach na sołtysa. Pozostali kandydaci wyrazili zgodę

na kandydowanie i zostało przeprowadzone tajne głosowanie. W głosowaniu oddano 55 głosów w tym: 54 głosy ważne i 1 nieważny. Poszczególni kandydaci otrzymali: Maria Bidzińska – 21 głosów, Justyna Kąkolewska – 20 głosów, Ryszard Maćkowiak – 7 głosów, Paweł Siciński – 6 głosów. Sołtysem wsi została wybrana pani Maria Bidzińska. Wójt Gminy podziękował mieszkańcom za udział w zebraniu oraz złożył gratulacje nowo wybranej sołtys. (ap)

Apel papieski w Starych Oborzyskach Z okazji 30. rocznicy wyboru naszego rodaka na Papieża, uczniowie Szkoły Podstawowj w Starych Oborzyskach przygotowali uroczysty apel. Przed obejrzeniem apelu, dzieci wraz z wychowawcami przeszli do kościoła, by wziąć udział we Mszy Świętej. Po Mszy Świętej wszyscy zgromadzili się przy pamiątkowym kamieniu obok kościoła, zapalili znicze i modlili się. Po przyjściu do szkoły zapa-

lono też znicze przy pamiątkowej tablicy umieszczonej przy wejściu do budynku. Następnie obejrzano apel poświęcony życiu Jana Pawła II, wysłuchano nagrania z jego kazaniami do młodzieży, śpiewano „Barkę” oraz „Hymn Rodziny Szkół Papieskich”. Apel przygotowali uczniowie z klas IV-VI, uczęszczający na zajęcia koła artystycznego, które prowadzi p. Hanna Grzelczyk. (hg)


powiat Koœciañski

strona

4

paŸdziernik 2008

Ignacy Jan Paderewski przybył z oficerami alianckimi.

Powstańcy dzielnie walczyli z prusakami.

Spotkanie z historią Festyn historyczny zorganizowany w niedzielne popołudnie, 28 września 2008 roku przez samorządy Ziemi Kościańskiej na hipodromie w Racocie był wyjątkową okazją do spotkania z historią. Uroczysty wjazd powozu z Ignacym Janem Paderewskim, któremu towarzyszyli alianccy oficerowie, pokaz woltyżerki i sztuki władania białą bronią w wykonaniu Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania, konny taniec Grupy Amazonek, a przede wszystkim rekonstrukcja potyczki powstańczej, nawiązującej do walki z 20 kwietnia 1919 roku pod Sowiną, gdzie Niemcy

naruszając postanowienia rozejmu trewirskiego zaatakowali i ostrzelali Wielkopolan, to najważniejsze i skupiające największą uwagę widzów części powstańczego festynu. Dopisała nam pogoda, ale przede wszystkim w imieniu organizatorów imprezy pragnę podziękować mieszkańcom naszego powiatu i gościom z okolicznych powiatów, że zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia i przyjechali na racocki hipodrom – mówi Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Dzięki temu, bawiąc się na festynie mogliśmy w wielotysięcznym gronie i w niekonwencjonalny sposób

zainaugurować wielkopolskie uroczystości upamiętniające 90 rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Obserwując wybuchy, strzały, walkę powstańców, musztrę ułanów mogliśmy przywołać w pamięci bohaterstwo powstańców i w ten sposób dać wyraz naszej pamięci o ich dziele. Dziękuję wszystkim aktorom i rekonstruktorom za tą piękną lekcję historii. Główne uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Wielkopolskiego z udziałem najwyższych władz państwowych odbędą się 27 grudnia w Poznaniu. bj

Wyróżnieni pedagodzy Z okazji tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej Starosta Kościański przyznał czterem nauczycielom pracującym w szkołach podlegających powiatowi nagrody finansowe i wyróżnienia. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek, 13 października w Starostwie Powiatowym w Kościanie. Z rąk starosty, Andrzeja Jęcza, wyróżnienia otrzymały panie: Katarzyna Kwiatkowska, pedagog z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, Sylwia Stankowiak, nauczyciel języka obcego w Liceum Ogólnokształcącym w Śmiglu, Barbara Klóskowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie oraz pan Marcin Grzesiak, nauczyciel wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Cieszymy się, że możemy się z Państwem spotkać – mówił przed wręczeniem nagród starosta. Tegoroczne święto edukacji przypada w przededniu 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego i Odzyskania Niepodległości. To dla Państwa

wielka rola, aby młode pokolenie było świadome tej historii i tradycji, a równocześnie by było otwarte na świat, wyzwania, które niesie nowoczesna Europa. W tym sensie Państwa rola, jako środowisk oświatowych, jest nie do przecenienia. Mówiąc o dzisiejszym szkolnictwie – podkreślił starosta szczególnie akcentujemy rolę szkolnictwa zawodowego. Oświata zawodowa będzie miała bardzo silny wpływ na rozwój społeczności lokalnej, na rozwój naszej małej ojczyzny, ale również w kontekście szerszym, szkolnictwo zawodowe będzie miało zdecydowane znaczenie dla rozwoju naszego kraju. W chwili obecnej koniecznym jest przekształcenie tego obszaru edukacji w takim kierunku, aby było ono ściśle powiązane z potrzebami rynku pracy. Pracujemy nad tym w naszym powiecie. Mamy – przypomniał starosta Jęcz - program, który nazwaliśmy „Partnerstwo dla edukacji”. Biorą w nim udział dyrektorzy szkół , przedstawiciele środowiska gospodarczego, przedstawiciele urzędu pracy. Chcielibyśmy, aby ten cel w nieodległej perspektywie był możliwy do osiągnięcia. Mamy pewne zamierzenia związane z kształceniem

Starosta z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnił i przyznał nagrody czterem pedagogom.

praktycznym. Mamy nadzieję, ze nasze zamierzenia uda się zrealizować. Gratulacje wyróżnionym pedagogom złożyła także obecna na spotkaniu Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu, Edward Strzymiński, Wicestarosta Kościański oraz dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych podlegających władzom powiatowym. Na zakończenie Starosta Jęcz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu wszystkim pedagogom i nauczycielom pracującym w szkołach powiatowych – za pośrednictwem dyrektorów – życzył radości z wykonywanej, pięknej pracy, radości wypływającej z przekonania o więzi istniejącej między państwem, a uczniami. bj

Okazja do posłuchania gry Magdaleny Kaczor była na początku października. Stypendystka starosty dała koncert w kościańskiej farze.

Spotkanie ze stypendystką W czwartek, 2 października 2008 roku Andrzej Jęcz, Starosta Kościański spotkał się z Marią Magdaleną Kaczor. Pani Kaczor jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz paryskiego konserwatorium. Obecnie rozpoczyna studia w klasie organów w prestiżowym francuskim Conservatoire National Superieur Musique et Dance de Lyon. Podczas spotkania Starosta Kościański wręczył pani Kaczor stypendium finansowe, przyznane w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z Powiatu Kościańskiego. Artystka pochodząca z Kościana, studiując na jednej z najbardziej renomowanych uczelni muzycznych w Europie, biorąc udział w licznych konkursach i festiwalach jest wyjątkowym ambasadorem Ziemi Kościańskiej. Mieszkańcy Powiatu mieli - nie pierwszy już raz - okazję posłuchać Pani Kaczor w czasie koncertu, który dała 5 października w Kościanie. bj


miasto Koœcian

paŸdziernik 2008

strona

5

Wielkopolskie śpiewanie W środę 1 października 2008r. o godz. 18.00 na Rynku w Kościanie zabrzmiały pieśni i piosenki wykonywane przez licznie przybyłych Kościaniaków, którzy włączyli się do projektu muzycznego „Wielkopolskie Śpiewanie”. Uczestnicy otrzymali, opracowany specjalnie na tę okazję przez Mariusza Matuszewskiego, śpiewnik ze starymi pieśniami i piosenkami, i wspólnie z członkami chórów „Arion”, „Lutnia”, i chóru „Ks. Surzyńskiego” odśpiewali znane pieśni. Wspólnemu śpiewaniu akompaniował na organach Janusz Maćkowiak, a dyrygowała Dorota Maćkowiak z chóru „Arion”. Pod kościański Ratusz, mimo niesprzyjającej pogody, pośpiewać przyszło 160 osób. Pomysł prof. Stefana Stuligrosza „rozśpiewania” wszystkich miast i miasteczek wielkopolskich, uświetnia corocznie obchody, przypadającego w tym dniu, Międzynarodowego Dnia Muzyki w Wielkopolsce. Od 2004 roku idea wspólnego śpiewania została przeniesiona na całą Wielkopolskę i stała się również cykliczną imprezą w Kościanie. W kolejnych dniach w czwartek 2 października w auli I LO o godz. 16.30 odbył się koncert „Barwy jesieni” w wykonaniu uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej 1 st. w Kościanie, a w piątek 3 października o godz. 17.00 Koncert uczniowski Orkiestry Dętej TON w sali Teatru 112, poprzedził występ solowy o godz. 20.00 Witka Łukaszewskiego Różne Oblicza Gitary.

Podziękowania dla sponsorów Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Kościanie składa podziękowanie za pomoc materialną i finansową, dzięki której zorganizowany został w drugiej połowie sierpnia turnus rehabilitacyjno-sportowy w Dębcu Nowym, następującym instytucjom: Starostwu Powiatowemu w Kościanie, Burmistrzowi Miasta Kościana, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji i Urzędowi Gminy w Kościanie, Restauracji Finezja, Marketowi Kaufland, firmie Jean-Grotniki, OSM w Kościanie, Piekarnio-ciastkarni pana Lipowicza z Wonieścia, firmie Spinko z Leszna, firmie Frykas z Kościana, firmie Daltrans z Kiełczewa, Caritasowi Archidiecezji Poznańskiej oraz wszystkim osobom, które wpłaciły na konto stowarzyszenia 1% swojego podatku.

Odbiór odpadów niebezpiecznych W dniu 18 października 2008 r. w godz. od 9.00 do 12.00 w Kościanie, odbyła się akcja nieodpłatnego odbioru odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Mobilny punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych, czyli samochód z pojemnikami na poszczególne odpady, objechał Kościan zatrzymując się na kilkanaście minut w każdym z wyznaczonych na terenie miasta 8 punktów i odebrał przynoszone przez mieszkańców odpady niebezpieczne. Wśród wyrzucanych przez mieszkańców śmieci znalazło się: ok. 10 kg przeterminowanych leków, 140 kg drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 380 kg resztek farb wraz z opakowaniami, 80 litrów zużytych olejów silnikowych, 22 szt. zużytych filtrów olejowych, 47 szt. opakowań po olejach i pestycydach, 1 siatka zaolejonych szmat i ścierek, ponad 6 m3 opon samochodowych. Ponadto mieszkańcy przynieśli kilkanaście telewizorów oraz inny sprzęt RTV. Największe zainteresowanie mieszkańców akcją odnotowano w punkcie przy ul. Śmigielskiej na parkingu marketu Lidl. - Kościan, poza Poznaniem, jest jedynym miastem w Wielkopolsce, które organizuje zbiórki odpadów niebezpiecznych - informuje Jerzy Frąckowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej – Tego typu akcje będą organizowane cyklicznie. Na wiosnę przyszłego roku planowana jest następna finansowana przez miasto zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Na scenie teatru 112 w piątkowy wieczór zespół „Każdy Grosz” zaprezentował koncert „Jesienny Spacer”

Dni Kultury Chrześcijańskiej Kościan 2008 30. rocznica rozpoczęcia Pontyfikatu Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej oraz Ósmy Dzień Papieski były w Kościanie obchodzone szczególnie, bo w formie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Sześć dni od czwartku 16 do wtorku 21 października br. poświęconych było Papieżowi Polakowi, historii kościołów kościańskich i tematyce chrześcijańskiej. Dla umacniania sfery duchowej i pogłębiania wiedzy biblijnej do mieszkańców Kościana skierowane były m.in.: wykład ks. dr Pawła Deskura nt. „Święty Paweł Apostołem Narodów” wygłoszony podczas Inauguracji Roku Akademickiego Kościańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czwartek 16 października, koncert „Jesienny spacer” w wykonaniu zespołu „Każdy Grosz” na scenie Teatru 112 w piątek 17 października o

godz. 19.00, spektakl teatralny „Ich bin gesund und es geht mir gut - Mariana Koszewskiego listy z obozu” w sobotę o godz. 19.00, „Listy Świętego Pawła” w tłumaczeniu Jakuba Wujka odczytywane przez aktorów Teatru 112 w niedzielę w godz. od 15.00 do 17.00 w Kościele Farnym, wykład p. Jana Pawickiego nt. „Historii kościołów kościańskich” wraz z wystawą fotografii Zbigniewa Garsztki „Kościoły i kaplice powiatu kościańskiego” zorganizowanymi w poniedziałek 20 października o godz. 17.00 w Kolegium UAM na ul. Bernardyńskiej 2 oraz koncerty, spotkania i msza święta z okazji Dnia Papieskiego i Dni Kultury Chrześcijańskiej. Honorowy patronat nad imprezą, organizowaną przez KOK i Akcję Katolicką w Kościanie, objął Burmistrz Miasta Kościana.

Wizyta gości z Wernshausen

Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej

W terminie od 21-26 września br. odbywała się wizyta młodzieży niemieckiej z Wernshausen. Projekt realizowany był w ramach wymiany międzynarodowej młodzieży szkolnej pomiędzy szkołą w Breitungen, gdzie uczęszcza młodzież z Wernshausen i Zespołem Szkół nr 1 z Kościana. Do Polski przybyło 17 uczniów niemieckiej szkoły w wieku od 13 do 15 lat z 2 opiekunami, którzy autokarem wraz z 20 – osobową grupą polskiej młodzieży wyjechali na kilka dni do Krakowa, Ojcowa i Wieliczki. Następnie grupa niemieckiej młodzieży odwiedziła również Kościan, gdzie przez trzy dni gościli u swoich polskich kolegów. Współpraca między szkołami z obu miast partnerskich trwa już ponad 10 lat. Podczas corocznych wizyt młodzieży między uczestnikami nawiązały się serdeczne kontakty, bliskie przyjaźnie. Podczas projektu uczniowie zgłębiają kulturę i zwyczaje swoich krajów, poznają zabytki zwiedzanych miast, przez co stykają się z ich historią. Co istotne, uczą się wzajemnie języków obcych i biorą udział we wspólnych lekcjach, a po nauce znajdują też czas na rekreację i rozwój zainteresowań. W czasie pobytu uczniów niemieckich w Polsce przybywali również burmistrzowie miast niemieckich Wernshausen Pan Rainer Stoffel i Schmalkalden Pan Thomas Kaminski. Wraz z grupą młodzieży odwiedzili Kraków i Wieliczkę, a następnie przybyli do Kościana na spotkanie z władzami samorządowymi Kościana - Burmistrzem Michałem Jurgą, Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkiewiczem i jego zastępcą Maciejem Zielonką oraz dyrekcją Zespołu Szkół nr 1. Podczas rozmów dotyczących dalszej współpracy gmin partnerskich, Burmistrz Wernshausen Stoffel zaprosił delegację z Kościana oraz młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w przyszłym roku do swojego miasta.

W niedzielę 5.10.08r. o godz. 16.30 w kościańskiej Farze odbył się VII Koncert Muzyki Kameralnej i Organowej. Wykonawczyniami koncertu były pochodzące z Kościana: sopran Pani Barbara Mądra, występująca na wielu międzynarodowych scenach, obecnie naucza śpiewu solowego na Akademii Muzycznej w Poznaniu wraz z akompaniamentem organowym Pani Marii Magdaleny Kaczor, absolwentki tejże uczelni w klasie fortepianu, obecnie studiującej na uczelni w Lyonie w klasie organów, laureatki wielu stypendiów oraz konkursów. W programie występu, którego wysłuchało kilkudziesięciu kościaniaków, znalazło się 12 utworów muzyki klasycznej.

Informacja o opłatach adiacenckich Na stronie internetowej www.koscian.pl znajdą Państwo informacje będące odpowiedzią na wątpliwości związane z opłatami adiacenckimi z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału lub wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej. Dodatkowo można je uzyskać także pod nr tel. 0655121466 wew. 303.

Turniej Tenisa Ziemnego W sobotę 27 września 2008 roku rozegrano IV Międzyosiedlowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Kościana. Zwyciężyła drużyna Osiedla Śródmieście reprezentowana przez Agnieszkę Kaźmierczak, Dawida Sendrowicza, Krzysztofa Kaźmierczaka i Olgierda Kaweckiego. Na II miejscu uplasowała się drużyna Osiedla Sikorskiego, natomiast III miejsce zdobyła drużyna Osiedla Wolności.


gmina Koœcian

strona

6

paŸdziernik 2008

Sprzątanie świata 2008 Jednym z największych skarbów naszej przyrody, z którym spotykamy się niemal codziennie, są polskie lasy. Zajmują one 29% powierzchni naszego państwa (11% obszaru Gminy Kościan, 13% obszaru powiatu kościańskiego i 25 % obszaru Wielkopolski). Są one nie tylko ostoją tysięcy gatunków roślin i zwierząt, ale szczególnie w obecnych czasach mogą skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Las pochłania dwutlenek węgla oraz inne szkodliwe substancje, produkuje tlen, stabilizuje wilgotność powietrza, chroni przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłania gleby i wody, magazynuje wodę opadową i zmniejsza siłę wiatrów. Las wymaga zatem troski ze strony nas wszystkich, gdyż wszyscy korzystamy z jego dobrodziejstw. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji Sprzątania Świata był temat: sprzątamy polskie lasy! Do akcji w dniach 19-21 września włączyły się również dzieci i młodzież z Gminy Kościan: ponad 100 przedszkolaków, niespełna 800 uczniów szkół podstawowych i prawie 300 gimnazjalistów. Sprzątano lasy i zadrzewienia wokół Kościana, Turwi, Racotu i Nowego Dębca, miejscowości Gminy Kościan oraz drogi dojazdowe w obwodach szkolnych. Śmieci było mnóstwo. Wykorzystano 1500 worków 120l i 1600 worków 60l. Ponadto zlokalizowano i zlikwidowano 4 dzikie wysypiska. W ramach akcji przeprowadzono w szkołach i przedszkolach 5 programów edukacyjnych, 3 przedstawienia, 6 konkursów, 4 happeningi i kampanie informacyjne. A czy nie można byłoby tego uniknąć!? (md)

Komunikat Wójt Gminy Kościan przypomina, że dnia 15 listopada upływa termin IV raty płatności: - podatku rolnego i leśnego; - podatku od nieruchomości; - łącznego zobowiązania podatkowego.

XXIII Biegi im. Dezyderego Chłapowskiego W XXIII Biegach Przełajowych im. Dezyderego Chłapowskiego, które odbyły się w Turwi 4 października br., wzięło udział 394 biegaczy (44 w biegu głównym na 10 km oraz 350 w biegach młodzieżowych). W klasyfikacji generalnej biegu głównego zwyciężył Krzysztof Tumko z Leszna wczasie 32 minut i 30 sekund, przed Andrzejem Świętkiem (Kormoran Święciechowa) i Tomaszem Zającem (Junior Nietążkowo). Klasyfikację kobiet wygrała Patrycja Talar (Płomień Pobiedziska) przed Karoliną Skrzypczak (Sana Kościan) i Barbarą Przydróżną (Junior Nietążkowo). W poszczególnych kategoriach biegów młodzieżowych triumfowali - rocznik 2000 i młodsi: Maria Płocieniak (SP Turew) i Joachim Losy (SP Turew), rocznik 1998-99: Patrycja Jędroszkowiak (SP Racot) i Dominik Kaczor (SP Star Przysieka), roczniki 1996-97: Patrycja Jakubiak (SP Racot) i Piotr Mikołajczak (SP Racot), roczniki 1994-95: Klaudia Wytyk (Gimn. Racot) i Hubert Mikołajczak (Gimn. Racot), rocznik 1993: Barbara Michałkowska (Gimn. Racot) i Bartłomiej Kulasiński (Sana Kościan), rocznik 1992 i starsi: Milena Martula (Junior Nietążkowo) i Dariusz Talikadze (Sana Kościan). Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali dyplomy, napoje i posiłek, a najlepsi w poszczególnych kategoriach puchary i nagrody rzeczowe ufundowane ze środków Gminy Kościan oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu. Imprezę zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie przy wsparciu Powiatowego Stowarzyszenia LZS w Kościanie, Stacji Badawczej PAN w Turwi, Szkoły Podstawowej w Turwi, Klubu Sportowego „Tur” Turew. Zawody zabezpieczyli ponadto Komenda Powiatowa Policji w Kościanie, Samodzielny Publiczny ZOZ w Kościanie oraz OSP w Spytkówkach. (md)


powiat Koœciañski

paŸdziernik 2008

strona

7

Dwadzieścia cennych minut

Azbest do likwidacji Właśnie mija drugi rok odkąd starostwo udzieliło osobom fizycznym dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie powiatu kościańskiego. W roku 2007 - pierwszym roku udzielania dotacji starostwo rozpatrzyło pozytywnie dwa wnioski, które zostały złożone w 2006 roku. Przy likwidacji azbestu procedura składania wniosków polega na tym, że wnioski składane w danym roku są rozpatrywane w roku następnym. Na rok 2008 zostało złożonych 11 wniosków, ale nie wszystkie, w związku z tym, że zawarte umowy nie zostały zrealizowane dostaną wsparcie. Nowe wnioski, na rok 2010 można składać od stycznia 2009 roku. Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, między innymi odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność, stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów go zawierających. Proces taki powoduje uwalnianie się włókien do powietrza, a tym samym dostanie się ich do płuc. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane. Ze względu na zagrożenie, jakie stwarza powinien zostać usunięty z wszystkich obiektów w kraju do 31 grudnia 2032 roku. bj

Ściany wodne, schładzanie wodą cystern i zbiorników z gazem, położona poduszka pianowa, ewakuacja rannych pracowników i przeszukanie terenu, każde z tych działań to element akcji ratowniczej przeprowadzonej 10 października na terenie bazy magazynowo – przeładunkowej STATOIL –POLAND w Kościanie w ramach Wojewódzkich Ćwiczeń Obronnych „Gotowość 2008”. Organizatorem ćwiczeń było Starostwo Powiatowe w Kościanie i Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Kościańska baza Statoil to zakład dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej. Magazynujemy i wysyłamy gaz płynny do odbiorców. Na terenie bazy może znajdować się do 250 ton gazu. Technologia magazynowania, załadunek i wyładunek gazu wymaga wielu czynności przyłączenia i odłączenia przewodów gazowych. Podczas tych czynności istnieje niebezpieczeństwo wycieku gazu – wyjaśnia Stanisław Witt – kierownik bazy. Wybuch wagonu może być zagrożeniem dla obszaru 2-3 kilometrów. Wycieki powodujące samoistne pęknięcie rurociągu praktycznie się nie zdarzają, ponadto instalacja jest zawsze obsługiwana przez odpowiednio wyszkolonych i specjalnie ubranych pracowników, ale mimo to jesteśmy wyczuleni, na dziwne sytuacje lepiej dmuchać na zimne niż zostać zaskoczonym – podkreśla Stanisław Witt. Do tej pory na terenie zakładu nie było żadnej poważnej awarii. O dobrym przygotowaniu zakładu do prowadzonej działalności świadczą liczne kontrole, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, w świetle których baza Statoil w Kościanie jest wzorcowym pod względem zachowania norm bezpieczeństwa zakładem pracy. Gdyby, mimo profilaktyki i zabezpieczeń, doszło do awarii, to najpierw własnymi siłami staramy się opanować zagrożenie. Gdybyśmy – w naszej ocenie – uznali, że nie jesteśmy sobie sami w stanie poradzić z zagrożeniem i zagrożenie mogłoby wyjść poza teren zakładu, to wówczas wzywamy pomoc. Wiedza i umiejętności obsługi, ich kwalifikacje zawsze mogą być większe i dlatego ćwiczenia ze strażakami zawsze nam pomagają – zaznacza kierownik bazy. One przypominają, że nie jesteśmy sami. Nie mamy problemów z komunikacją i jesteśmy otwarci na rozmowę o potencjalnych wątpliwych sytuacjach. Scenariusz październikowych ćwiczeń zakładał wypływ i pożar gazu z uszkodzonych, w wyniku zamachu terrorystycznego, zaworów cysterny kolejowej, niekontrolowany wypływ gazu z cysterny samochodowej oraz podłożenie niezidentyfikowanego pakunku pod zbiornikami magazynowymi. Po ewakuacji z terenu zakładu ranni pracownicy zostali przewiezieni do utworzonego w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie zastępczego miejsca szpitalnego. W przypadku awarii, do jakiej mogłoby dojść na terenie bazy Statoil, najważniejszych jest pierwsze 15 – 20 minut – mówi Andrzej Ziegler zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie. To, w jaki sposób służby wykorzystają ten czas, decyduje o powodzeniu całej akcji. Zakład poważnie inwestuje w bezpieczeństwo, a dzięki wysokiej świadomości kierownictwa i pracowników nie musieliśmy tam do tej pory interweniować, a los pozwala nam się spotykać na terenie zakładu, ale na ćwiczeniach. Dla nas, dla ratowników takie ćwiczenia są mobilizacją do tego, by przypomnieć sobie wszystko, co wiąże się z propan-butanem. Dzięki nim mogliśmy przypomnieć sobie co się gdzie znajduje na terenie zakładu, omówić zasady współpracy z ludźmi. To jest trudne do przecenienia –

W ćwiczeniach brało udział 11 zastępów straży.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku katastrofy zostaną ranne cztery osoby, które będą musiały być ewakuowane z terenu bazy. stwierdza Ziegler. W tych działaniach bardzo pomocne jest kierownictwo zakładu, to są eksperci o ogólnopolskim formacie, a my możemy liczyć na ich wiedzę i pomoc. W sprawnie przeprowadzonych ćwiczeniach brało udział 11 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. Na poprzednich ćwiczeniach o tej skali w 2006 roku popełniliśmy kilka błędów, które teraz na ćwiczeniach zostały wyeliminowane – mówi Andrzej Ziegler. Po tych ćwiczeniach – zdaniem komendanta - kilka rzeczy należy poprawić. Powstałe błędy wyniknęły na przykład ze złej pozoracji. Wszystkie drobne, popełnione błędy to błędy odwracalne, które można poprawić w czasie akcji – przyznaje Ziegler. Przebieg ćwiczeń wspólnie z zaproszonymi gośćmi z komendy wojewódzkiej policji i straży, obserwowali Andrzej Jęcz Starosta Kościański i reprezentujący wojewodę Dariusz Dymek Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Towarzyszyli im także starostowie sąsiednich powiatów, wójtowie i burmistrzowie gmin wchodzących w skład powiatu kościańskiego, leszczyńskiego i m. Leszna, komendanci powiatowi i miejscy policji i straży, dyrektorzy powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych oraz pracownicy zajmujący się sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym w województwie, powiecie i gminach. bj

Startujemy 9 listopada Już w niedziele, 9 listopada wszyscy, którzy kochają bieganie będą mogli sprawdzić się na trasie IV Międzynarodowego „KOŚCIAŃSKIEGO PÓŁMARATONU” im. dr Henryka Florkowskiego. Start o godzinie 13.00 przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Cieszymy się, że nasza impreza na stałe wpisała się w kalendarz imprez powiatowych – mówi Edward Strzymiński, Wicestarosta Kościański, kierujący komitetem organizacyjnym biegu. W zeszłym roku na linii startowej biegu stanęło aż 354 zawodników nie tylko z Polski, ale z różnych państw świata. Liczymy, że w tym roku bieg będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem. Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do kibicowania biegaczom na trasie biegu. Zachęcam także do udziału w biegach na mniejszych dystansach 7 i 2 kilometrowym. Mam nadzieję, że mieszkańcy wybaczą nam utrudnienia w ruchu i że w niedzielne popołudnie chętniej wybiorą się na spacer, a nie na samochodową przejażdżkę – przyznaje wicestarosta Strzymiński. Zainteresowanych startem w biegach zapraszamy po szczegółowe informacje na strony internetowe: www.polmaratonkoscian.blog.onet.pl oraz www.powiatkoscian.pl . Znajdą tam Państwo informacje o regulaminie, zasadach zgłoszenia udziału w biegach i nagrodach, które można zdobyć. Szczegółowych informacji udziela także Roman Talikadze, dyrektor biegu. Kontakt telefoniczny: 0-65 512 79 35 (od 8.00 do 14.00 oraz po 22.00 ), lub 600 565 436 oraz mailowy: dtalikadze@wp.pl . Organizatorami imprezy są Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miasta Kościana, Urząd Gminy Czempiń, Urząd Miejski Śmigla, Urząd Gminy Kościan, Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, LKS „Sana” w Kościanie. Współpraca: PS LZS w Kościanie, WZ LZS w Poznaniu, PSZS w Kościanie, KS Sztafeta Ateńska, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Głównym sponsorem biegu jest producent, dystrybutor odzieży i obuwia Firma COCCODRILLO z Kościana. bj

W ubiegłorocznym półmaratonie wystartowało ponad 350 biegaczy.


powiat Koœciañski

strona

8

paŸdziernik 2008

Zakończone inwestycje na drogach powiatowych

W Czempiniu wyremontowano drugi fragment ulicy Stare Borówko.

Zmodernizowano ulice i chodniki wokół placu Wolności.

Zakończyły się modernizacje dróg powiatowych w Czempiniu i Kościanie. W Czempiniu zmodernizowano drugi - 250 metrowy odcinek ulicy Stare Borówko. W ramach inwestycji ulica została odwodniona, ma nową nawierzchnię, wzdłuż ulicy wybudowano nowy chodnik, a przed budynkiem przedszkola mały parking. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie i przy wsparciu Urzędu Gminy Czempiń kosztowała prawie 297 tys. złotych. Prace wykonała firma „POL-DRÓG” z Kościana. W ubiegłym roku z budżetu powiatu na remont pierwszego odcinak tej ulicy wydano 280 tys. złotych. Zakończyła się również modernizacja ulic i chodników wokół kościańskiego placu Wolności. W ramach prac wyremontowano chodniki. Na ulicy Nadobrzańskiej są to chodniki od al. Kościuszki do ul. Strzeleckiej oraz od ul. Konopnickiej do pl. Wolności. Na placu Wolności poza chodnikami od ul. Nadobrzańskiej do ul. Konopnickiej i od ul. Konopnickiej do ul. Sienkiewicza wyremontowano nawierzchnię. Nawierzchnia i chodnik zostały również wyremontowane na ul. Konopnickiej. Koszt inwestycji to ponad 556 tys. złotych, z czego 200 tys. pochodziło z budżetu Miasta Kościana. Pozostała kwota została sfinansowana z budżetu powiatu. Po przeprowadzonym remoncie w Kościanie zmieniono zasady organizacji ruchu. I tak na odcinku Placu Wolności, między ulicą Konopnickiej, a ulicą Sienkiewicza obowiązuje ruch w dwóch kierunkach. Krótko mówiąc, kierujący pojazdem, jadąc z Placu Wolności ma możliwość jazdy w stronę ulicy Kilińskiego lub Konopnickiej. Natomiast na placu Paderewskiego, od ulicy Jana Kilińskiego do ulicy Bernardyńskiej będzie obowiązuje jeden kierunek ruchu. bj

Apteki w powiecie W ostatnim dniu września weszła w życie nowa uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego ustalająca rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu. Nowy harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne - obowiązujący do końca roku – przedstawiamy poniżej. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Na Deptaku Pharmakon Piastowska Pod Białym Orłem Pod Lipą Pod Złotym Moździerzem Śródmiejska Św. Łukasza Apteka w Kościanie Apteka 2000 Apteka Arnica Esculap Grodzka Medyk Na Deptaku Pharmakon Piastowska Pod Białym Orłem Pod Lipą Pod Złotym Moździerzem Śródmiejska Św. Łukasza Apteka w Kościanie Apteka 2000 Apteka Arnica Esculap Grodzka Medyk Na Deptaku Pharmakon

Kościan ul. Wrocławska 22 Kościan os. Jagiellońskie 51a Kościan, os. Piastowskie 74 Kościan ul. Rynek 21 Kościan, ul. Nacławska 10/1 Kościan, al. Kościuszki 6 Kościan, ul. Kruszewskiego 11 Kościan ul. Szkolna 54 Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) Kościan ul. Piłsudskiego 50 Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) Kościan os. Jagiellońskie 82 c Kościan al. Kościuszki 15 Kościan ul. Rynek 28 Kościan ul. Wolności 27 Kościan ul. Wrocławska 22 Kościan os. Jagiellońskie 51a Kościan, os. Piastowskie 74 Kościan ul. Rynek 21 Kościan, ul. Nacławska 10/1 Kościan, al. Kościuszki 6 Kościan, ul. Kruszewskiego 11 Kościan ul. Szkolna 54 Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) Kościan ul. Piłsudskiego 50 Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) Kościan os. Jagiellońskie 82 c Kościan al. Kościuszki 15 Kościan ul. Rynek 28 Kościan ul. Wolności 27 Kościan ul. Wrocławska 22 Kościan os. Jagiellońskie 51a

30 października 2008 31 października 2008 1 listopada 2008 2 listopada 2008 3 listopada 2008 4 listopada 2008 5 listopada 2008 6 listopada 2008 7 listopada 2008 8 listopada 2008 9 listopada 2008 10 listopada 2008 11 listopada 2008 12 listopada 2008 13 listopada 2008 14 listopada 2008 15 listopada 2008 16 listopada 2008 17 listopada 2008 18 listopada 2008 19 listopada 2008 20 listopada 2008 21 listopada 2008 22 listopada 2008 23 listopada 2008 24 listopada 2008 25 listopada 2008 26 listopada 2008 27 listopada 2008 28 listopada 2008 29 listopada 2008 30 listopada 2008

W tym roku - 90 lat po publikacji – każdego miesiąca będziemy przedstawiali Państwu historyczną, obyczajową i językową ciekawostkę – krótkie zapiski i rady z Kalendarza Rolniczego Poradnika Gospodarczego wydanego w 1918 roku.

Oto: PRZYPOMNIENIE NA WRZESIEŃ Zrobić obrachunek zapasów słomy i paszy, ziarna itd. i obliczyć, aby starczyło aż do nowego żniwa, zamówić potrzebne makuchy itp. Rozpocząć sprzęt wczesnych ziemniaków około 8-go. Kopców z ziemniakami nie przykrywać za mocno, aby się ziemniaki nie zaparzyły. Po 20-tym siew oziminy najlepszy. Zaprawić pszenicę przeciw murzonce. Na powschodzono żyto w jałowych miejscach rozsiewać saletrę 25-30 funt., zmiesz. z 50 funt. kainitu. Drenowanie pół można rozpoczynać. Inwentarz bardzo dobrze, gdy obok suchej paszy, może teraz dostawać potroszę zielenizny. Kto ma żołędzie w lesie nich tam wypędza świnie. Świeżo oprzęganym źrebakom trzeba pofolgować w pracy. Drób, po odłączeniu własnej potrzeby, teraz podtuczać i sprzedawać. Gęsi podskubuje się we wrześniu także, chociaż to zwyczaj niekoniecznie pochwały godzień, bo podskubana gęś rośnie wolniej. W lesie niszczyć wszelkie gąsienice. Zbiór owoców, ciecie jesienne na drzewach karłowatych, wykończanie oczkowania drzew. W pasiece – podkarmiać pnie, skończyć z tem najpóźniej w połowie miesiąca; Wyrabiać teraz miody do picia. W stawach – większy dozór nocny na kradzieże ryb. Zbierać kasztany i suszyć, będzie z nich dobry dodatek do paszy bydła w zimie.

PRZYPOMNIENIE NA PAŹDZIERNIK Zapisać „Poradnika Gospodarskiego”. Zamówić Kalendarz rol. na r. 1920. Zakończyć siew oziminy najpóźniej do 19-go października. Całą siłę roboczą obrócić do wybrania okopowizn. Poczyścić i pochować narzędzia do żniw. Zakiszać liście buraczane, sznycle, ziemniaki, ćwikłę. Ciągła kontrola nad ziemią, rysującą się na dołach z kiszonką. Budynki obejrzeć, poreperować, gdzie potrzeba, wybite okna powprawiać, pomyć, drzwi na noc zamykać. Całą forsę teraz obrócić do zimowej órki. Wszystkie rowy i pozakopywane z drogi na pole przejazdy pootwiera, by woda miała wszędzie odpływ należyty. Krowy cielne i klacze źrebne dobrze pielęgnować. Ogierki 3 i 4-letnie teraz pokładać. Cielętom racice a źrebiętom kopyta poglądach i powybierać. Czyścić wszystkie bydło. Podścielać Szwedzie dostatkiem. Bydło zważyć wszystko ułożyć dlań na stałe paszę dla każdej kategoryi. Kury brakować, stare podtuczać i sprzedawać. Tępić myszy w polach za pomocą tyfusu mysiego. Przejrzeć maszyny, czy tryby itp. zabezpieczone są wedle najnowszych przepisów policyjnych. W sadzie smarować pnie od dołu oraz grubsze gałęzie mieszaniną wapna z krowieńcem i drzewnym popiołem. W lesie zbierać żołędzie oraz nasienie klonów i obrywać szyszki jodłowe. Siew jesienny żołędzi, klonu i jodły, sadzenie modrzewi. W pasiece zabezpieczyć ule przed myszami. Zabraniać pojenia bydła w stawach (magazynach) z rybami. Na łąki wypuszczać wodę. Kupić Kalendarz rolniczy na rok 1919. Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz. Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl; Internet: www.powiatkoscian.pl Miasto: 065 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet: www.koscian.pl Gmina: 065 512 10 01; e-mail:sekretariat@gminakoscian.wokiss.pl; Internet: www.gminakoscian.wokiss.pl

48_os_nr18  

Nr 18 październik/2008 Rok 2 ISSN 1898-0899 strona 1 paŸdziernik 2008 Stypendia starosty otrzymały 34 osoby.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you