Page 1

grudzieñ 2006

Nr 25

strona

grudzień/2006

Rok 3

Przedstawiamy Państwu skład personalny Zarządu Powiatu i poszczególnych Komisji Rady Powiatu Kościańskiego wybrany na II sesji Rady, 6 grudnia 2006 roku. Skład Zarządu Powiatu: 1. Andrzej Jęcz – Przewodniczący Zarządu Powiatu, 2. Edward Strzymiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu, 3. Paweł Kaczmarek – Członek Zarządu, 4. Karol Kopienka – Członek Zarządu,

„Jezus przechodzi dzisiaj pośród nas...” Radosnego oczekiwania i gotowości na przyjęcie Bożego Syna do swego życia, dobrych Świąt wśród najbliższych, wszelkiej pomyślności mieszkańcom Powiatu Kościańskiego i Ich Gościom w nadchodzącym 2007 roku życzą: Iwona Bereszyńska

Andrzej Jęcz

Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego

Starosta Kościański

Boże Narodzenie 2006

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO, niach komisji i sesjach Rady będą toczone tylko merytoryczne dyskusje, które ułatwią osiąganie zamierzonych rezultatów. Jako Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego dołożę wszelkich starań, aby podejmowane uchwały były zgodne z przepisami prawa, a przede wszystkim spełniały Państwa oczekiwania. Radni, tak jak dotychczas, pracować będą w czterech komisjach: komisji rewizyjnej; spraw społecznych; rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego oraz komisji budżetu i finansów. Uważnie wsłuchiwać się będziemy w Państwa głosy, które służyć będą poprawie warunków życia mieszkańców naszej Małej Ojczyzny i realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Programie Rozwoju Lokalnego Powiatu Kościańskiego. Pragnę Państwa zapewnić, że wszystkie nasze działania mają i będą służyć integracji mieszkańców Naszego Powiatu.

Iwona Bereszyńska Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego

ISSN 1732-3592

Nowe władze Powiatu Kościańskiego

„Niech się weseli święty, Bo bliski jest zwycięstwa, Niech się raduje grzesznik, Bo dane jest mu przebaczenie. Niech powróci do życia poganin, Bo do życia jest powołany.” W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam, W sercu na nowo tę Dobrą Nowinę, Niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, Niech się umocni nadzieją na cały Nowy 2007 Rok!”

27 listopada 2006 roku odbyła się I sesja Rady Powiatu Kościańskiego III kadencji. To Państwo w demokratycznych wyborach zadecydowaliście o składzie nowej Rady Powiatu. W imieniu wszystkich radnych dziękuję za zaufanie i zapewniam, że będziemy pracować dla dobra i rozwoju Powiatu Kościańskiego. Mam nadzieję, że na posiedze-

1

Z poważaniem Iwona Bereszyńska Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego

Komisja Rewizyjna: 1. Tadeusz Janiak – Przewodniczący Komisji, 2. Grzegorz Ratajczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 3. Józef Świątkiewicz – Sekretarz Komisji, 4. Bolesław Ratajczak – Członek Komisji, 5. Grażyna Weber – Członek Komisji. Komisja Budżetu i Finansów: 1. Kazimierz Józefowski – Przewodniczący Komisji, 2. Iwona Bereszyńska, 3. Jerzy Cieśla, 4. Ryszard Fornalik, 5. Andrzej Jęcz, 6. Karol Kopienka, 7. Karol Malicki, 8. Bolesław Ratajczak, 9. Jerzy Stachowiak, 10.Stefan Stachowiak. Komisja Spraw Społecznych: 1. Józef Świątkiewicz – Przewodniczący Komisji, 2. Iwona Bereszyńska, 3. Adam Cichocki, 4. Tadeusz Janiak, 5. Paweł Kaczmarek, 6. Edward Strzymiński, 7. Bernard Turski. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego: 1. Jerzy Cieśla - Przewodniczący Komisji, 2. Adam Cichocki, 3. Ryszard Fornalik, 4. Kazimierz Józefowski, 5. Paweł Kaczmarek, 6. Karol Kopienka, 7. Karol Malicki, 8. Grzegorz Ratajczak, 9. Jerzy Stachowiak, 10.Stefan Stachowiak, 11. Edward Strzymiński, 12.Bernard Turski.

Komunikat W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypomina się właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o obowiązku niezwłocznego usuwania zalegającego śniegu i lodu, z dachów budynków i innych obiektów budowlanych (Rozporządzenie Porządkowe nr 1/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z budynku oraz innych obiektów budowlanych).


strona

II2

Ważne adresy Starostwo Powiatowe w Kościanie Al. T. Kościuszki 22, 64-000 Kościan telefony: - Andrzej Jęcz - Starosta Kościański: - 512 17 85, - Michał Jurga - Wicestarosta Kościański: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydział Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Grażyna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydział Finansów, Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydział Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84, Budynek przy ul. Gostyńskiej 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Członek Zarządu - 512 74 36, - Wydział Komunikacji i Dróg - 512 74 36, - Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - 512 74 28, 512 74 31, - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarządzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarząd Dróg Powiatowych 512 74 18. Urząd Miasta i Gminy Czempiń 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urząd Miejski Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 tel. 512 27 00 Urząd Gminy Kościan 64-000 Kościan, ul Młyńska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15 Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan tel. centrala 511-62-00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościanie ul. Kościelna 7, 64-000 Kościan tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie ul. Bączkowskiego 5 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kościanie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kościanie ul. Gostyńska 42, 64-000 Kościan tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie ul. Kościelna 5, 64-000 Kościan tel. 5127423 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyszyńskiego 6, 64-000 Kościan tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan tel. 512 06 22 Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Kościan ul . Młyńska 15, 64-000 Kościan tel. 512 35 43 Ośrodek Pomocy Społecznej Krzywiń ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń tel. 517 06 45 Ośrodek Pomocy Społecznej Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel tel. 518 09 69 Ośrodek Pomocy Społecznej Czempiń ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń tel. (061) 282 67 67

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

grudzieñ 2006

Nowy budżet na Nowy Rok Zarząd Powiatu Kościańskiego przekazał Radzie Powiatu Kościańskiego przyjęty 14 listopada 2006 roku projekt budżetu powiatu na następny rok. Projekt budżetu zakłada wydatki na kwotę 40.086.909 zł. Dochody do budżetu powiatu zostały oszacowane na kwotę 39. 640.446 złotych. Deficyt budżetowy wyniesie 446.463 złotych. Źródłem jego sfinansowania będą planowane przychody na kwotę 2.611.665 złotych. Środki te będą pochodziły m.in. z emisji obligacji komunalnych. Rozchody w budżecie powiatu planowane są na kwotę 2.165.202 złotych. Ponad 29 % dochodów budżetu, czyli - 11.536.103 złotych - to dochody własne powiatu. Na dochody własne powiatu skałdają się m.in. środki pochodzące z podatku płaconego przez osoby fizyczne mieszkające w naszym powiecie. W przyszłym roku 10,25 % podatku płaconego przez mieszkańca powiatu trafi do budżetu powiatu. Łącznie będzie to kwota 7.312.044 zł, tj. 18,45 % planowanych dochodów ogółem. Na dochody własne składają się również wpływy z podatków od osób prawnych - 200.000 złotych, wpływy z opłat komunikacyjnych - 1.320.000 złotych, dochody z mienia - 717.192 złotych, wpływy z tytułu wykonywania usług - 1.292.415 złotych, opłaty pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych – 250.000 zł, dochody z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - 91.526 złotych oraz pozostałe dochody w kwocie

352.916 złotych. Struktura wydatków zaproponowana w projekcie budżetu najlepiej – zdaniem starosty Andrzeja Jęcza – obrazuje jakość budżetu i jakość działania samorządu. Wydatki bieżące zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Zaplanowane wydatki zabezpieczą bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, Starostwa oraz Biura Rady. Dają one gwarancję ciągłości funkcjonowania. Największą grupę środków w planowanym projekcie budżetu pochłoną wydatki na edukację jest to 36,11 % wszystkich wydatków. Na wykonanie zadań na drogach powiatowych zaplanowano środki w wysokości 6.163.153 złotych. Kwota ta obejmuje inwestycje oraz bieżące utrzymanie dróg, powierzchniowe utrwalenia, remonty dróg i budowę chodników. Kolejna grupa wydatków to wydatki związane z pomocą społeczną. Na te cele zostanie przeznaczonych 19,52% wszystkich wydatków. 6,23% wydatków zostanie przeznaczonych na bezpieczeństwo publiczne, a 14,10% na administrację. Przygotowując projekt budżetu staraliśmy się wygenerować największe kwoty na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne – mówi starosta Jęcz. Wydatki prorozwojowe są najistotniejsze. W przyszłym roku na inwestycje przekażemy prawie 18% wszystkich wydanych środkó. W II kadencji istnienia powiatu – informuje A. Jęcz - wskaźnik ten, przy średniej krajowej 11%, wyniósł około 16%. W I kadencji był jeszcze niższy i wynosił około 5%. Samorząd powiatowy planuje inwestycje na kwotę 7.101.229 złotych. Największa kwota -4.758.553 złotych - zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych. Z tej kwoty najwięcej środków zostanie wydanych na remont i przebudowę drogi w Lubiniu oraz na modernizację ulicy Poznańskiej w Kościanie. Kolejne dwie duże inwestycje to modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i modernizacja stołówki i terenu przed Domem Pomocy Społecznej w Mościszkach. Na te zadania zarezerwowano kwotę - 1.418.426 złotych. W projekcie budżetu Zarząd Powiatu zaplanował również trzy duże inwestycje oświatowe. 150.000 złotych zostanie przeznaczonych na sfinansowanie etapu modernizacji Warsztatów Szkolnych przy ZSP w Kościanie, trochę mniejsza kwota, 110.000 złotych zostanie przeznaczona na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalych w Kościanie. W przyszłym roku za 40.000 złotych zostaną pobudowane sanitariaty przy Liceum Ogólnokształcącym w Śmiglu. Również w ramach inwestycji 70.000 złotych zostanie przeznaczonych na adaptację obiektu na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 150.000 złotych na sfinansowanie budowy parkingu przy starostwie na Al. T. Kościuszki 22. Za pozostałą kwotę 404.250 złotych zostanie zakupiony podnośnik dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. bj.


grudzieñ 2006

strona

III 3

Rozbudowa w planie W przyszłym roku przy szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy planowane są dwie inwestycje budowlane. Realizacja pierwszej z nich, budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie jest rozłożona na kilka lat. Druga z planowanych inwestycji to budowa jednokondygnacyjnego budynku przy Liceum Ogólnokształcącym w Śmiglu. Ta inwestycja w całości zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Obie inwestycje mają na celu poprawę warunków w jakich kształcą się uczniowie naszych szkół. W Zespole Szkół Ponadgimanazjalnych w Kościanie nie ma dogodnych warunków pozwalających uczniom uprawiać sport. Istniejące zaplecze sportowe jest wysoce niewystarczające – przyznaje Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Budowa nowej sali sportowej rozwiąże obecne problemy. Z kolei w śmigielskim liceum bolączką jest brak sanitariatów. Planujemy je zbudować – dodaje starosta. Szacunkowy koszt budowy sali sportowej przy Zespole Szkół na ulicy Wielichowskiej w Kościanie wynosi 5 milionów złotych. Został już przeprowadzony konkurs na wybór koncepcji architektonicznej na budowę sali sportowej – informuje Eliza Klorek inspektor z Wydziału Organizacyjnego Starostwa. Do konkursu zgłosiły się trzy firmy. Wygrała go firma COMPLEX – PROJEKT S.c. z Kościana. Postępowanie konkursowe było anonimowe, wygrała firma, której propozycja uzyskała, zgodnie z regulaminem konkursu, najwyższą ocenę sądu konkursowego. W trybie zamówienia z wolnej ręki przeprowadziliśmy negocjacje cenowe, których efektem będzie podpisana wkrótce z firmą Complex – Projekt umowa na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. Dokumentacja zostanie opracowana do końca czerwca przyszłego roku – wyjaśnia E. Klorek. W projek-

cie przyszłorocznego budżetu powiatu na prace związane z realizacją tej inwestycji zabezpieczono 110 tys. złotych. Głowna częścią projektowanego obiektu będzie sala sportowa o szerokości 32,50 m i długości 45,50 m. Znajdzie się w niej widownia na 200 miejsc, boisko sportowe, zaplecze techniczne i magazyny dla sprzętu sportowego i gimnastycznego. Od strony istniejącej szkoły w projekcie zaplanowano niższą od sali nawę, w której będą szatnie, łazienki i toalety, siłownia, sala do aerobiku, pomieszczenie na sprzęt sportowy, pokój dla nauczycieli i pokój dla administracji. W nawie frontowej, przykrytej jednospadowym dachem, będzie hol, zaplecze sanitarne dla widowni i szatnie dla widowni. Łącznie powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 2 tysiące metrów kwadratowych. Przetarg na budowę drugiej planowanej inwestycji - przy LO w Śmiglu zostanie rozpisany w pierwszym kwartale przyszłego roku. W jednopiętrowym budynku połączonym ze szkołą powstaną sanitariaty i duży hol, który będzie mógł pełnić funkcję auli. Do nowej części budynku będzie można przejść z obu skrzydeł szkoły. Na budowę tą w projekcie powiatowego budżetu zabezpieczono 40 tys. złotych. bj

Prace drogowe zakończone

Bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie zakończył realizację dwóch ostatnich, dużych, tegorocznych inwestycji drogowych. W Gorzycach, gmina Czempiń na ponad 450 metrowym odcinku drogi położono nawierzchnię bitumiczną. Wcześniej droga została odwodniona i przebudowana. W ramach inwestycji wymieniono krawężniki i położono chodnik o długości 950 m. Wyznaczono bezpieczny parking, a ok. 300 m odcinek drogi, na którym nie położono masy bitumicznej został utwardzony. Koszt wykonanych prac to ponad 300 tys. złotych. Końca dobiegły również prace na drodze z Brońska do Kotusza w gminie Śmigiel. Na prawie 3 kilometrowym odcinku drogi usunięto drzewa i krzewy, wyczyszczono i wyprofilowano rowy i przepusty, położono nową masę bitumiczną. W ramach prac wyremontowano bariery ochronne znajdujące się przed, na i za mostem. Koszt wykonanych prac to ponad 470 tys. złotych. Pieniądze na realizację inwestycji pochodziły z budżetu powiatu. bj

Na terenie powiatu kościańskiego od października 2006 roku działa Centrum Informacyjno – Doradcze. Jest ono prowadzone przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was” współpracujące z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach CID funkcjonuje punkt doradczy dla organizacji pozarządowych. W każdą środę w godzinach od 14.00 do 18.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Kaźmierczaka 41 dyżuruje pracownik Centrum. Osobą odpowiedzialną za doradztwo jest Kinga Poniży. Priorytetem Centrum Informacyjno – Doradczego jest doprowadzenie do wzajemnego poznania się organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oraz poznania obszarów, na których działają te organizacje. Jednocześnie CID ma zadbać o dobrą współpracę tych organizacji z władzami lokalnych samorządów. Dzięki temu możliwy będzie wzrost aktywności organizacji i większa skuteczność działania na rzecz społeczności lokalnych. Misją CID jest stworzenie aktywnej grupy, którą wiąże porozumienie o współpracy. Pracownicy Centrum Informacyjno-Doradczego udzielają informacji na temat zakładania organizacji pozarządowych oraz pomagają w wypełnianiu druków dla Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto służą pomocą przy pisaniu i wypełnianiu wniosków o dotacje. Za ich pośrednictwem można uzyskać pomoc ekspertów w zakresie doradztwa przy pisaniu projektów grantowych. W CID można znaleźć informacje dotyczące ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz aktualną bazę danych organizacji pozarządowych, które działają w powiecie kościańskim. Priorytetem Centrum jest rozwój społeczności lokalnych osiągnięty przez informacje, doradztwo, szkolenia, spotkania i wskazywanie dobrych praktyk. Osoby oraz organizacje zainteresowane bezpłatnym doradztwem, ze względów organizacyjnych, proszone są o potwierdzenie swojego przybycia do siedziby CID telefonicznie (065) 511 01 66, 51 98 32 lub drogą mailową kingaponizy@wp.pl. mr

Nowy chodnik i droga w Gorzycach

Projektowana sala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie – widok od frontu.

Sala sportowa widok od strony marketu spożywczego.

Zaproszenie do współpracy Władze Powiatu Kościańskiego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu na spotkanie, które odbędzie się 28 grudnia 2006 roku – czwartek - o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7. Raz w roku odbywa się spotkanie organizowane przez Zarząd Powiatu z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kościańskiego - informuje Przemysław Orzech z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Na tym, zaplanowanym w Karcie Współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami Pozarządowymi spotkaniu chcemy przedstawić założenia współpracy na rok następny i informację z realizacji podjętych do tej pory działań. Na grudniowym spotkaniu zostanie wybrany Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami Pozarządowymi. Zespół jest organem opiniodawczym i doradczym Zarządu i Rady Powiatu Kościańskiego. Zespół składa się z 15 osób: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu, trzech członków desygnowanych przez Starostę Kościańskiego, dziesięciu reprezentantów organizacji pozarządowych wybieranych przez przedstawicieli tych organizacji. Członkowie Zespołu wykonują swoje funkcje społecznie, a jego kadencja trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją rady powiatu. Program spotkania uzupełni prezentacja Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP na temat możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych ze środków UE, możliwości uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez PISOP, efektywnej współpracy z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami. bj


strona

IV4

grudzieñ 2006

Czas składania ofert Zarządu Powiatu Kościańskiego 8 grudnia 2006 roku ogłosił otwarty konkurs ofert. Obejmuje on wykonanie w 2007 roku zadań publicznych. Do konkursu można zgłaszać zadania publiczne, które z jednej strony są realizacją zadań samorządu powiatowego, a z drugiej są celem działalności organizacji pozarządowych. Oferta konkursowa obejmuje zadania z zakresu kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia. Przypominamy, że jedynie udział w konkursie umożliwia otrzymania funduszy na działalność z budżetu powiatu. Na „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej” przeznaczono w budżecie na przyszły rok 97.000 zł. Przy ocenie wniosków pod uwagę będą brane przedsięwzięcia obejmujące współzawodnictwo sportowe, kulturę fizyczną i rekreację ruchową. W ramach tej kwoty Zarząd Powiatu przeznaczy około 40.000 zł na organizację i udział dzieci i młodzieży w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwach Szkół Podstawowych, Gimnazjadzie – Mistrzostwach Gimnazjów, Licealiadzie – Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych, realizowanych zgodnie z regulaminem i terminami zawartymi w kalendarzach imprez Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” na rok szkolny 2006/2007 i 2007/2008. Na formy aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży przeznaczono 20.000 zł. Około 12.000 zł trafi na organizację mistrzostw powiatu, imprez eliminacyjnych na terenie powiatu i udział we współzawodnictwie sportowym wynikającym z kalendarza imprez Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS na rok 2007. Na pozostałe zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wygospodarowano kwotę 25.000 zł. Środki finansowe można otrzymać także na działania mieszczące się w kategorii „Wspieranie turystyki” na ten cel przeznaczono kwotę 5.990 zł. Zadnie to może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi wsi, utrzymaniu sieci szlaków turystycznych na terenie powiatu oraz organizację imprez turystycznych wiążących się z podróżą osób poza miejsce stałego pobytu - z noclegiem lub bez noclegu - w formie wycieczek i rajdów. Pula 20.000 zł została przeznaczona na „Wspieranie działalności kulturalnej”. Zadanie to obejmuje realizację przedsięwzięć z zakresu wsparcia i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz inne działania i inicjatywy kulturalne. Kolejne 20.000 zł. zarezerwowano na „Promocję i ochronę zdrowia”. Zadania podejmowane w tym zakresie mają wspomagać działania lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Proponowane projekty mają pobudzać działania na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia. Pieniądze można otrzymać również na realizację działań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia oraz Narodowego Planu Zdrowotnego na lata 2004-2013. Dotację mogą otrzymać jedynie organizacje pozarządowe. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku istnieje możliwość wycofania swojej oferty. W sytuacji kiedy Zarząd Powiatu stwierdzi, że rzeczywisty zakres realizacji projektu odbiega od opisanego w ofercie istnieje możliwość odmówienia przyznania dotacji i podpisania umowy. Jeśli stowarzyszenie odmówi podpisania umowy lub umowy nie będzie można podpisać z powyższych powodów Zarząd może przeznaczyć środki na inną ofertę. Dotacja nie będzie przyznana na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania. Zadanie winno być zrealizowane do końca grudnia 2007 roku. Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2007 roku do Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (decyduje data wpływu). Wszystkie oferty muszą zawierać informacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wzór oferty jest dostępny w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 107, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.powiatkoscian.pl w dziale Organizacje Pozarządowe. Oferty złożone na innych drukach niż wskazane, oferty niekompletne lub złożone po terminie będą rozpatrywane negatywnie z przyczyn formalnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od ostatniego dnia składania ofert. mr

Powstańcy Wielkopolscy z Czempinia – zdjęcie wykonane w dwudziestoleciu międzywojennym.

Nasz powstaniec - Mieczysław Chudziński Przedstawiamy sylwetkę Mieczysława Chudzińskiego powstańca wielkopolskiego, wcześniej skauta, oficera Wojska polskiego, później niestety zapomnianego, tak jak wielu jemu podobnych. Skaut drużynowy z Czempinia Urodził się w Czempiniu 4 grudnia 1895r. w rodzinie krawca Bartłomieja i Marii z domu Wojciechowskiej. Wychowany był w duchu patriotycznych tradycji. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Czempiniu. W 1905r. uczestniczył w strajku szkolnym i jako jeden z jego organizatorów był szczególnie prześladowany i przetrzymywany w areszcie szkolnym. Dwa lata później uczęszczał do Wyższej Szkoły Chłopców w Kościanie, ale dodatkowo wraz z rodzeństwem pobierał prywatne lekcje języka polskiego. Miał 17 lat gdy współorganizował harcerstwo w Czempiniu i został jego pierwszym drużynowym. Miejscem zbiórek czempińskich skautów było poddasze w budynku jego ojca przy ulicy Szerokiej 2 (obecnie 24 Stycznia 2). Pod jego komendą praca w drużynie polegała na samokształceniu. Uczono się języka polskiego i historii, a także poznawano elementy służby polowej; terenoznawstwo, sygnalizację i obozownictwo. Nie zapominano o rocznicach narodowych. W 1913r. kiedy uczęszczał do Szkoły Handlowej w Poznaniu, dalej organizował skauting. Po ukończeniu szkoły średniej w 1914r. nie został dopuszczony do egzaminu końcowego, ponieważ był politycznie podejrzany. Nie mogąc kontynuować nauki, rozpoczął praktykę w magazynach handlującym zbożem. Porucznik Chudziński 8 sierpnia 1914r. powołany został do pruskiego wojska i po przeszkoleniu walczył na różnych frontach I wojny światowej. Po wybuchu rewolucji w Berlinie zbiegł z armii pruskiej i przyjechał do Czempinia. Wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej i był jednym z tych, którzy rozbrajali żołnierzy niemieckich. Już od 28 grudnia 1918r. brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim, najpierw w Polskim I Batalionie dowodzonym przez ppor. Ignacego Raszewskiego i dalej walczył pod Lesznem. Nie zachowało się zbyt wiele informacji o działalności Mieczysława Chudzińskiego w powstaniu. Ci młodzi chłopcy nie szukali rozgłosu, mówili po prostu, że tak trzeba. W maju 1919r. przydzielony został do 57. pułku Piechoty, który brał udział w wojnie bolszewickiej 1920r. Z tego okresu zachowały się opisy postawy żołnierskiej Mieczysława Chudzińskiego. (...)Porucznik Chudziński w pierwszych walkach z bolszewikami odznaczył się w boju pod wsią Sinęło, kiedy nieprzyjaciel zajął silnie umocnioną pozycję nad rzeką Świsłocz i silnym ogniem karabinów maszynowych unie-

możliwiał im przejście. Por. Chudziński zabrał jeden pluton, przebył rzekę, uderzył na prawe skrzydło nieprzyjaciela i zmusił go do ucieczki, tym przyczynił się do zdobycia wsi Sinęło. ... Dnia 17 sierpnia 1920r. por. Chudziński, dowódca 2. kompani otrzymał rozkaz przełamania linii nieprzyjaciela na wysokości wsi Swatypor. Por. Chudziński nie zważając na silny ogień nieprzyjaciela i mimo ufortyfikowania pozycji nieprzyjaciela, rzucił się na czele swej kompania do ataku i po przejściu zasieku z drutu kolczastego wyparł nieprzyjaciela z zajmowanej pozycji, zdobywając dwa ciężkie karabiny maszynowe i kilkudziesięciu jeńców. Atak był przeprowadzony z taką brawurą, że nieprzyjaciel cofnął się na całej linii.” Mieczysław Chudziński dalsze życie związał z zawodową służbą wojskową. Pracował na stanowisku kierownika referatu I i zastępcy komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy. 10 października 1932r. awansował do stopnia kapitana. W 1939r. brał udział w wojnie obronnej; wzięty do niewoli, całą okupację był internowany w oflagu na terenie III Rzeszy. Lata powojenne Po zakończeniu wojny w 1945r. wrócił z oflagu i zamieszkał w Szczecinie, gdzie podjął pracę zawodową w Rejonowej Komendzie uzupełnień. Wkrótce został zwolniony ze względu na przedwojenną służbę w Wojsku Polskim i podzielił los wielu przedwojennych zawodowych oficerów i podoficerów. Pragniemy przypomnieć tylko, że komandor Bolesław Romanowski – legendarny dowódca polskich okrętów podwodnych II wojny, który w 1948r. przyprowadził do kraju ORP „Błyskawicę”, pracował jako skromny pracownik biurowy w Poznaniu w przedsiębiorstwie handlującym drewnem i płytami wiórowymi. Chudziński został zatrudniony jako pracownik umysłowy w 1946r. w Spedycji Transportowej „Hartwig”. W 1952r. razem z rodziną przeniósł się do Lanckorony (woj. krakowskie), gdzie z krótkimi przerwami pracował na różnych stanowiskach (był też stróżem) w Nowej Hucie, Skawinie. W 1958r. zamieszkał w Baranicach (woj. opolskim), gdzie 28 stycznia 1963r. zmarł. Za postawę wzorowego żołnierza został odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari kl. V nr 121; Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych; Medalem pamiątkowym za Wojnę 1918-1921; Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości; Brązowym medalem „Za długoletnią Służbę”; Srebrnym Krzyżem Zasługi. Mieczysław Chudziński, zapomniany przez społeczeństwo; wzorowy harcerz, powstaniec wielkopolski i oficer Wojska Polskiego jest pochowany na cmentarzu w Czempiniu. Skromna nagrobna płyta, niestety nic nie mówi potomnym o jego zasługach dla Ojczyzny, dla nas wszystkich. Józef Świątkiewicz

28_op_nr25  

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego: 1. Jerzy Cieśla - Przewodniczący Komisji, 2. Adam Cichocki, 3. Ryszard Fornal...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you