Page 1

sierpieñ 2006

Nr 22

strona

sierpień/2006

Rok 3

W rocznicę cudu

ISSN 1732-3592

Drogowe inwestycje

Delegacja władz Powiatu Kościańskiego w imieniu mieszkańców złożyła kwiaty na mogile, w której spoczywają obrońcy Ojczyzny. fot. DB. We wtorek, 15 sierpnia 2006 roku, w 86 rocznicę Bitwy Warszawskiej i z okazji obchodzonego w tym dniu Święta Wojska Polskiego przedstawiciele władz Powiatu Kościańskiego: Michał Jurga, Wicestarosta Kościański, Edward Strzymiński, Przewodniczący Rady Powiatu i Kazimierz Józefowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w imieniu mieszkańców Ziemi Kościańskiej złożyli wiązankę kwiatów pod Żołnierską Kwaterą

Obrońców Rzeczypospolitej na Starym Cmentarzu w Kościanie. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, samorządów i kościańskiego rzemiosła. W opinii historyków i w pamięci Polaków wygrana w Bitwie Warszawskiej ocaliła niepodległość Polski i uchroniła Europę przed bolszewicką rewolucją. bj

Dobiega koñca remont ulicy Surzyñskiego w Koœcianie. Po remoncie ulicy Œmigielskiej w roku ubieg³ym i obecnym jest to druga, najwiêksza inwestycja Powiatu Koœciañskiego w Koœcianie. Koszt remontu, modernizacji czterystumetrowej nawierzchni, nowych chodników, œcie¿ek rowerowych, krawê¿ników, wyniesie ponad 886 tys. z³otych. Czêœæ œrodków, 392 tyœ. Starostwo pozyska³o na ten cel z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Ministerstwa Infrastruktury. Koñcz¹c ten etap remontu powiatowych ulic w Koœcianie myœlimy ju¿ o nastêpnych. Kolejn¹, du¿¹ modernizacjê chcemy przeprowadziæ na ulicy Poznañskiej – mówi Andrzej Jêcz, Starosta Koœciañski. Cieszy nas, ¿e remont Surzyñskiego zosta³ przeprowadzony w czasie wakacji szkolnych. Zmniejszony w tym okresie ruch na drogach sprawi³, ¿e prace by³y mniej uci¹¿liwe. Problemy – podnoszone przez mieszkañców - z odprowadzeniem wód opadowych z rynien zostan¹ rozwi¹zane w ten sposób, ¿e w chodnikach zostan¹ zamontowane kanaliki przykryte blach¹. To rozwi¹zanie nie spowoduje uci¹¿liwoœci w poruszaniu siê po nich pieszych i rowerzystów. Na proœbê mieszkañców – dodaje starosta – zostan¹ wype³nione kostk¹ brukow¹ projektowane wczeœniej miejsca zieleni przy kamienicach. Ulica Surzyñskiego to nie jedyna inwestycja powiatu w Koœcianie. W tym roku wyremontowano w mieœcie wiele chodników, na ulicy Dworcowej, B¹czkowskiego, M³yñskiej i Marcinkowskiego. Na ulicy M³yñskiej w Koœcianie obecnie s¹ remontowane schody. Wzd³u¿ schodów powstanie barierka zabezpieczaj¹ca. Podobne barierki zostan¹ zainstalowane wzd³u¿ Urzêdu Skarbowego. Realizuj¹cy te inwestycje Zarz¹d Dróg Powiatowych w Koœcianie wyremontowa³ równie¿ chodnik na ulicy Kolejowej w Czempiniu, Kiliñskiego w Krzywiniu i Kopaszewie. Obecnie prowadzi prace w Kurowie i Zbêchach, a tak¿e w Bie¿yniu. Zarz¹d Dróg Powiatowych planuje jeszcze w tym roku remont dróg Broñsko-Kotusz, Stare Bojanowo – Robaczyn i w miejscowoœci Gorzyce. Na realizacjê tych inwestycji zosta³y og³oszone przetargi, które czekaj¹ na rozstrzygniêcie. bj

Reprezentowali powiat W niedzielę, 27 sierpnia 2006 roku w Lubaszu w Powiecie Czarnkowsko-Trzczcianeckim odbyły się Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła dziękczynna

Dożynkowa delegacja z Powiatu Kościańskiego

1

msza święta odprawiona na placu Koronacyjnym. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. W homilii ks. arcybiskup przypomniał o znaczeniu symboliki wieńca i chleba dożynkowego wskazując, że są one wyrazem wspólnoty całego społeczeństwa. Po mszy dekanalne i powiatowe, barwne delegacje dożynkowe, wśród licznie zgromadzonych widzów, przeszły w korowodzie na miejscowy stadion. Tam wieńce, symbolizujące tegoroczne plony zostały przekazane gospodarzom uroczystości. Wieniec reprezentujący plony rolników z naszego powiatu nieśli członkowie zespołu „Żeńcy Wielkopolscy” z Nietążkowa: Monika Pawlak, Joanna Baranowska i Tomasz Pieśniak. Ich barwne krakowskie stroje i urokliwy wieniec został przyjęty oklaskami. bj

Prace na Œmigielskiej ...

... dobiegaj¹ koñca


strona

II2

Ważne adresy Starostwo Powiatowe w Kościanie Al. T. Kościuszki 22, 64-000 Kościan telefony: - Andrzej Jęcz - Starosta Kościański: - 512 17 85, - Michał Jurga - Wicestarosta Kościański: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydział Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Grażyna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydział Finansów, Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydział Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84, Budynek przy ul. Gostyńskiej 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Członek Zarządu - 512 74 36, - Wydział Komunikacji i Dróg - 512 74 36, - Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - 512 74 28, 512 74 31, - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarządzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarząd Dróg Powiatowych 512 74 18. Urząd Miasta i Gminy Czempiń 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urząd Miejski Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 tel. 512 27 00 Urząd Gminy Kościan 64-000 Kościan, ul Młyńska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15 Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23

sierpieñ 2006

Nowy stary hol Od 9 sierpnia Starostwo Powiatowe może się pochwalić świeżo wyremontownym holem. Remont przy Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastratu i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy alei T. Kościuszki 22 trwał 2 miesiące. W ramach wykonanych prac położono nową, granitową posadzkę, wymieniono stare drewniane schody na schody granitowe i pomalowano i podświetlono ściany. Elegancji pomieszczeniu dodaje odrestaurowany kominek, pamiątka po mieszczącej się w tym miejscu przed wojną sali balowej. Przy holu wygospodarowano i wyremontowano pomieszczenie dla informatyków, remontu doczekała się również toaleta. Mieszkańcy czekający na załatwienie swoich spraw mogą skorzystać z ustawionych w holu wygodnych siedzisk i stołów. Poważne remonty ograniczające koszty użytkowania i poprawiające estetykę budynku przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich lat w budynku starostwa na ulicy Gostyńskiej. Teraz przyszła kolej na remont tego miejsca. Efekt wykonanych prac cieszy oko. Mieszkańcy powiatu będą obsługiwani w lepszych warunkach, a to ważne – przyznaje Michał Jurga – Wicestarosta Kościański. Całkowity koszt remontu wyniósł ponad 182 tys. złotych, z tego ponad 35 tys. złotych przekazał w ramach współfinansowania Urząd Miasta Kościana. Prace remontowe przeprowadziła firma BUDEX z Leszna. mar w

Tak wyglądał hol przed remontem...

...a tak po remoncie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan tel. centrala 511-62-00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościanie ul. Kościelna 7, 64-000 Kościan tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie ul. Bączkowskiego 5 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kościanie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kościanie ul. Gostyńska 42, 64-000 Kościan tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie ul. Kościelna 5, 64-000 Kościan tel. 5127423 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyszyńskiego 6, 64-000 Kościan tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan tel. 512 06 22 Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Kościan ul . Młyńska 15, 64-000 Kościan tel. 512 35 43 Ośrodek Pomocy Społecznej Krzywiń ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń tel. 517 06 45 Ośrodek Pomocy Społecznej Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel tel. 518 09 69 Ośrodek Pomocy Społecznej Czempiń ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń tel. (061) 282 67 67

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

Odnowiony kominek jest atrakcją wyremontowanego wnętrza.

UWAGA OSOBY BEZROBOTNE! Bezpłatny kurs! Jeżeli: - Jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie, - posiadasz wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, - w stopniu dobrym znasz obsługę komputera, - posiadasz wiedzę w zakresie obróbki skrawaniem, - posiadasz prawo do przekraczania granicy,

Możesz wziąć udział w bezpłatnym kursie

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE Z NAUK¥ JÊZYKA NIEMIECKIEGO Czas trwania szkolenia wyniesie ok. 5-6 tygodni (październik – listopad br.) Szkolenie obejmuje część teoretyczną, ćwiczenia i pokazy oraz część praktyczną. Miejsce szkolenia: część teoretyczna i cześć szkolenia praktycznego: Słubice, pozostała cześć praktyczna szkolenia : firma szkoleniowo - produkcyjna w Niemczech (Frankfurt nad Odrą) Wszystkie koszty związane z organizacją szkolenia takie jak: koszty dojazdu, wyżywienia, noclegu oraz środki należne instytucji szkoleniowej finansowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ze środków Funduszu Pracy. Bezrobotnych zainteresowanych i spełniających powyższe wymogi serdecznie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. kursu. Dodatkowe informacje można uzyskać także kontaktując się z nami telefonicznie: tel. 065-512-10-55 oraz drogą e’mailową: poks@praca.gov.pl.

Pamiętaj!

Zdobyte umiejętności w znacznym stopniu zwiększą szansę na znalezienie pracy w nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie firmach.


sierpieñ 2006

Po paszport do Leszna

strona

III3

Nauczyciele awansowani

Od 28 sierpnia 2006 roku Polacy składający wniosek o paszport otrzymają paszport - dokument - biometryczny ze specjalnym zabezpieczeniem elektronicznym w postaci chipu z zakodowaną informacją o posiadaczu paszportu. Do wydawania takich paszportów potrzebny jest będzie odpowiedni sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, w który wyposażone zostały do tej pory jedynie wydziały paszportowe na szczeblu województwa. W związku z powyższymi zmianami, według danych, którymi dysponuje Starostwo, tylko do końca tego roku mieszkańcy Powiatu Kościańskiego wnioski o uzyskanie paszportu składać mogą w Biurze Paszportów Starostwa Powiatowego w Kościanie na ul. Gostyńskiej, natomiast odebrać nowy dokument będą musieli już w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie w Oddziale Spraw Obywatelskich i Migracji przy placu T. Kościuszki 4. Starosta Kościański zwrócił się na piśmie do Wojewody Wielkopolskiego by wydawanie paszportów odbywało się w ramach powiatu na dotychczasowych zasadach. Wyraził również gotowość współfinansowania kosztów wprowadzenia nowego systemu i zakupu sprzętu informatycznego dla druku paszportów z danymi biometrycznymi. W związku z brakiem odpowiedzi od Wojewody Wielkopolskiego nie wiadomo jak wydawanie paszportów w Powiecie Kościańskim będzie rozwiązane w przyszłym roku. bj Nowe opłaty paszportowe. · za wydanie paszportu tymczasowego ważnego na 12 m-cy dla dzieci, które nie ukończyły 5 lat - 45 zł · za wydanie paszportu ważnego na okres 5 lat dla małoletniego, który w dniu składania wniosku ukończył 5 lat a nie ukończył 13 lat – 60 zł · za wydanie paszportu ważnego na 10 lat dla pozostałych osób -140 zł, przy czym zniżkę 50% mieliby renciści, emeryci, osoby niepełnosprawne, kombatanci, osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, uczniowie, studenci. Opłaty paszportowej nie ponosiłyby, tak jak to było do tej pory osoby, które : · ukończyły 70 lat, · osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej jeżeli ich wyjazd za granicę za granicę następowałby w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji, · osoby które wymieniałyby paszport z powodu jego wady technicznej · żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami kraju.

Do egzaminów przystąpiło 11 pedagogów. W poniedziałek, 28 sierpnia 2006 roku Starosta Kościański, Andrzej Jęcz wręczył, w Starostwie, Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego. Egzamin z pozytywnym skutkiem złożyli Anna Franek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Anna Woźniak, Włodzimierz Dabergut, Tomasz Frąszczak, Dorota Łączyńska, Edyta Pokorska i ks. Adam Przewoźny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, Barbara Walińska z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kościanie oraz Sylwia Kaczmarek, Zyta Poniży i Magdalena Perekietka z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie.

W uroczystości wzięli udział Michał Jurga, Wicestarosta Kościański, Wiktor Snela, Członek Zarządu Powiatu i Józef Świątkiewsicz, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu. Obecny na uroczystości Stefan Jaworski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie otrzymał z rąk starosty dokument powierzając mu pełnienie obowiązków dyrektora szkoły na kolejne pięć lat. Z kolei dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, Sławomir Górny otrzymał gratulacje z okazji dwudziestolecia pracy zawodowej. bj

Powiatowe Dożynki Starosta Kościański, Wójt Gminy Kościan i Ksiądz Dziekan Dekanatu Kościańskiego zapraszają mieszkańców powiatu na Powiatowe Dożynki Samorządowo – Kościelne w Racocie. Uroczysta msza dziękczynna zostanie odprawiona w kościele p.w. św. Stanisława Kostki i św. Jerzego w Racocie. Po mszy korowód dożynkowy przejdzie na szkolne boisko, gdzie odbędą się dalsze uroczystości. Obrzęd „Wieniec Wielkopolski” wykona Zespół Żeńcy Wielkopolscy z Nietążkowa. Po nim organizatorzy – w ramach programu artystycznego - przewidzieli wiele atrakcji. bj

Dalsze zmiany w naszym szpitalu Trwają dalsze prace remontowe w kościańskim szpitalu. W chwili obecnej modernizowana jest część pomieszczeń sanitarnych oddziału chirurgicznego. Remont części sanitariatów i pokoi dla chorych już się zakończył. Łazienki, w których go przeprowadzono zostały też dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace trwały od czerwca. Prowadzone obecnie prace to kolejne inwestycje realizowane w naszym szpitalu. Blok operacyjny został za kwotę 300 tys. złotych wyremontowany w 2003 roku. Koszt tego remontu oddziału chirurgicznego to prawie 340 tys. złotych – informuje wicedyrektor Banaszak. Po jego zakończeniu, jeszcze w tym roku chcielibyśmy kupić i zainstalować w starym budynku szpitala nową windę. Koszt takiej, niezbędnej dla funkcjonowania placówki, windy to około 180 tys. złotych – dodaje wicedyrektor. Prace remontowe na oddziale chirurgicznym to nie jedyne tegoroczne inwestycje w szpitalu. Niedawno zakończyły się prace termoizolacyjne na budynku, w którym mieści się oddział położniczo-ginekologiczny i na tak zwanym łączniku. Koszt remontu elewacji

budynków wyniósł 370 tys. złotych. Przed wykonaniem tej inwestycji w tych samych obiektach, a także na oddziale internistycznym wymieniono za kwotę 200

tys. złotych wszystkie okna. Inwestycje te spowodują znaczne obniżenie kosztów utrzymania obiektów szpitala w okresie zimowym. bj

Budynek oddziału położniczo-ginekologicznego ma nową elewację.

Wyremontowany oddział chirurgiczny cieszy oko pacjentów i personelu.


strona

IV4

sierpieñ 2006

Szkolne remonty Lato to czas wakacji dla uczniów, ale to, że szkoły są puste nie znaczy, że nic się w nich nie dzieje. Podobnie jak minionych latach także i w te wakacje w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański trwały prace remontowo modernizacyjne. Najwięcej środków finansowych, ponad 100 tys. przeznaczono na inwestycje w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Nietążkowie. W tym roku zima była ciężka, nie mogliśmy dogrzać budynku „C” naszej szkoły – mówi dyrektor Stefan Jaworski. W czasie wakacji wymieniliśmy w tym obiekcie 66 okien, wyremontowaliśmy 5 sal lekcyjnych z zapleczami i pokój nauczycielski. Remont był generalny. Ściany klas zostały wymyte, szpachlowane, gipsowane, założyliśmy narożniki, które spowodują, że ściany będą mniej

W szkole w Nietążkowie w czsie wakacji odświeżono korytarze

Budynek C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie na wszystkie nowe okna.

narażone na obijanie – wyjaśnia dyrektor. W ubiegłe wakacje w szkolnym internacie wyremontowano łazienki i sanitariaty chłopców. W tym roku przyszła kolej na sanitariaty dziewcząt. Zerwano starą posadzkę, położono nową glazurę i dostosowano szerokość kabin do norm budowlanych. Remont sanitariatów kosztował 7 tys. złotych. Zgodnie z instrukcją Powiatowej Straży Pożarnej w internacie został zamontowany hydrant. Na uczniów poza wyremontowanymi pomieszczeniami będą czekały w szkolnej bibliotece cztery nowe komputery, w urządzeniem wielofunkcyjnym; skanerem, drukarką i programy encyklopedyczne, które placówka otrzymała w ramach tzw. Centrum Informacji Multimedialnej. Projekt ten jest realizowany w przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy wsparciu Unii Europejsckiej. Centrum Informacji Multimedialnej podobnie jak w Nietążkowie będzie również uruchomione w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie. Uczniowie pod opieką bibliotekarek będą mogli bezpłatnie korzystać z ośmiu komputerów, internetu, skanerów i drukarek – informuje dyrektor szkoły Sławomir Górny. W szkole wyremontowano 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski i pomieszczenia administracji. Nie udało nam się przeprowadzić remontu sanitariatów, w ramach przetargu nie znaleźliśmy firmy chętnej na wykonanie tych prac. Mamy nadzieję, że do kolejnego przetargu zgłoszą się chętni i, że remont będzie można przeprowadzić już po rozpoczęciu roku szkolnego – dodaje dyrektor Górny. Zupełnie odświeżone trzy klasy i korytarze czekają na uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu. Malowanie korytarzy i sal kosztowało 8 tys. złotych. Wszystkie korytarze szkoły i trzy sale lekcyjne mają teraz żywe kolory. Szkoła jest ładniejsza, mam nadzieję, że naszym uczniom się spodoba – mówi dyrektor liceum Tadeusz Ilmer. Małe prace remontowe związane z ogrzaniem pomieszczeń i malowaniem przeprowadzono również w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Na remonty w tej placówce wydano ponad 20 tys. złotych. bj

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie wymalowano klasy komputerowe, a w drzwiach zamontowano kraty zabezpieczające sprzęt przed kradzieżą.

W liceum śmigielskim w czasie wakacji pomalowano 3 sale lekcyjne

Wszystkie korytarze śmigielskiego liceum przywitają żywymi kolorami


sierpieñ 2006

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego W Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 211) lub ze strony www.powiatkoscian.pl w Biuletynie Informacji Publicznej można pobierać wnioski o przyznanie na rok szkolny / akademicki 2006/2007 Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W ramach tego Programu wsparcie finansowe mogą otrzymywać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci mieszkający na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, pozostają w trudnych warunkach materialnych oraz uczą się lub studiują w trybie dziennym. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają osoby pochodzące z terenów wiejskich lub miast, które nie są siedzibą powiatów. Wnioski o stypendium składa się w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 211) w terminie: uczniowie do 11 września 2006 r., studenci do 25 września 2006 r.

strona

V5

Wakacje w nagrodę W lipcu piętnastoosobowa grupa jedenastolatków z ogniem. Każdy z 10 dni pobytu w Niemczech miał wiele Powiatu Kościańskiego, wraz z dwoma opiekunkami prze- atrakcji. Wielu emocji dostarczyły im wojny wodne rozbywała na letnim obozie w Nieder – Wiesen w Niem- grywane na terenie obozu. Wszystkie przygody zakończech. Podczas ubiegłorocznej wizyty delegacji z partner- czyły się dobrze, a ich podsumowaniem była pożegnalskiego Powiatu Alzey –Worms z Niemiec starosta Görich na dyskoteka. Starostwo Powiatowe w Kościanie pokryło koszty zaproponował nam, że dzieci w tym wieku mogą przyjechać na organizowany w ich powiecie wakacyjny obóz – opieki, transportu i ubezpieczenia dzieci. Strona niemiecinformuje Andrzej Jęcz – Starosta Kościański. Skorzy- ka sfinansowała pobyt i wyżywienie obozowiczów. bj staliśmy z tej propozycji i z każdej gminy naszego powiatu na obóz pojechało troje dzieci. Pobyt w Niemczech to była nagroda dla nich za dobre wyniki w nauce. Tak się złożyło, że wśród 15 osób znalazł się tylko jeden chłopiec – przyznaje starosta. Uczestnicy obozu mieszkali w namiotach i sami przygotowywali sobie śniadania i kolacje. Polskie dzieci mieszkały na obozie razem z dziećmi niemieckimi. Okazji do wspólnych zabaw było wiele. Wszystkim obozowiczom najbardziej w pamięci utkwiła nocna wędrówka, wizyta w parku wodnym i zwiedzanie lasu pod fachowym okiem leśnika. Głównym hasłem obozowych wakacji był cyrk. Dzieci mogły spróbować swoich żonglerskich umiejętności, nauczyć się zionąć Uczestnicy obozu wrócili do domu z miłymi wspomnieniami.

Strzelać każdy może Z okazji Święta Wojska Polskiego, 12 sierpnia 2006 roku Liga Ochrony Kraju pod patronatem i przy wsparciu finansowym Starosty Kościańskiego zorganizowała na strzelnicy na placu Wolności w Kościanie ogólnodostępne zawody strzeleckie. W zawodach rozegranych pod okiem doświadczonych instruktorów wzięło udział 41 osób. W kategorii kobiet wygrała Dorota Borowiak, zdobyła 61 punktów. W kategorii mężczyzn juniorów z taką samą ilością punktów zwyciężył Marek Borowiak, a w kategorii mężczyzn seniorów najwięcej, 59 punktów wy-

strzelał Kazimierz Wyrzykiewicz. Zwycięzcom i uczestnikom gratulację złożył Edward Strzemiński, Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego. Kolejne okazje do sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich wszyscy chętni będą mięli już niebawem. Zwody Strzeleckie „Pożegnanie Lata”, również pod patronatem Starosty Kościańskiego odbędą się w dniu 23 września 2006 roku. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00, zapisy przyjmowane będą do godz. 12.00. Z kolei 25 października 2006 roku, w tym samym miejscu odbędzie się turniej

Zwycięzcy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary. fot. DB.

strzelecki „Szkolna liga strzelecka szczebel Powiatu”. Liga Ochrony Kraju w Kościanie na tą imprezę zaprasza młodzież szkół naszego powiatu. Reprezentacje szkół zainteresowane udziałem w turnieju mogą, po wcześniejszym umówieniu terminu z działaczami LOK, doskonalić swoje umiejętności na treningach. Zawody, które również odbędą się na strzelnicy w Kościanie rozpoczną się o godzinie 10.00. Organizatorzy, podobnie jak dla uczestników wrześniowej imprezy dla najlepszych szkół i indywidualnych uczestników przewidzieli liczne nagrody. bj


strona

VI6

sierpieñ 2006

Eksperyment na powiatowej drodze Droga ta jest przyk³adem dba³oœci samorz¹dów o bezpieczeñstwo podró¿uj¹cych i pieszych. Gdybyœmy takie ulice mieli we wszystkich miastach to by³oby dobrze. Powiedzia³ Krzysztof Ho³owczyc na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji prac nad zdjêciami do etiud filmowych pt. „Eksperyment ¯ycie” realizowanych w dniach od 10 do 11 sierpnia 2006 roku na ul. Œmigielskiej w Koœcianie. Cieszymy siê, ¿e Fundacja Bezpieczny Kierowca, Krzysztofa Ho³owczyca, spoœród wielu dróg w Polsce wybra³a, w celu propagowania zasad bezpiecznego poruszania siê po drogach drogi naszego powiatu – przyznaje Andrzej Jêcz, koœciañski starosta. Remont ulicy Œmigielskiej w Koœcianie, wiosenna konferencja na temat przydro¿nych drzew, w czasie której równie¿ rozmawiano o bezpieczeñstwie na drogach sprawi³y, ¿e

Fundacja Krzysztofa Ho³owczyca zdecydowa³a siê realizowaæ swój filmowy projekt w naszym mieœcie. Nie czêsto zdarza siê ¿e mo¿emy byæ œwiadkami realizacji profesjonalnych zdjêæ filmowych w pozytywny sposób, w jakimœ sensie promuj¹cych na ogólnopolskiej, telewizyjnej antenie nasze miasto. W³aœnie dobiega koñca generalny remont ulicy Surzyñskiego. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e liczne utrudnienia w ruchu spowodowane tak du¿ymi inwestycjami s¹ mêcz¹ce dla mieszkañców miasta, ale Zarz¹d Powiatu liczy na to, ¿e w sposób zdecydowany wp³yn¹ one pozytywnie nie tylko na to, ¿e Koœcian bêdzie ³adniejszy, ale równie¿ na to, ¿e przemieszczanie siê po jego ulicach bêdzie bezpieczniejsze – wyjaœnia starosta. W³adze powiatu w przysz³ym roku w Koœcianie planuj¹ generalny remont ulicy Poznañskiej. bj

K. Ho³owczyc na t³o swoich filmów propaguj¹cych bezpieczn¹ jazdê wybra³ ul. Œmigielsk¹ w Koœcianie.

Poznańska w kolejce W 2005 roku Ministerstwo Infrastruktury przeprowadziło pilotażową edycję Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT, która eksperymentalnie objęła 50 projektów w Polsce. Starostwo Powiatowe w Kościanie z powodzeniem zgłosiło do konkursu swój projekt na modernizację ulicy Śmigielskiej w Kościanie. Do drugiej edycji Programu zaproponowana została ulica Surzyńskiego. Przy wsparciu otrzymanych pieniędzy wykonywany jest obecnie remont tej ważnej arterii komunikacyjnej stolicy powiatu. Do ogłoszonego kolejnego konkursu zostanie zgłoszona ulica Poznańska w Kościanie na odcinku od „świateł” aż do wylotu na obwodnicę. Remont, wzorem ulic Śmigielskiej i Surzyńskiego, polegać będzie na nowych rozwiązaniach komunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Poza nowymi nawierzchniami dróg i chodnikami poważniejsze zmiany w organizacji ruchu dotyczyć będą okolic stacji Shell’a i wjazdu w ulicę 27-Stycznia – ulica to po remoncie będzie jednokierunkowa - skręt w ulicę Podgórną oraz Północną. Dzięki remontowi odwieczny problem kościaniaków z prawoskrętem na światłach będzie rozwiązany – mówi Michał Jurga, Wicestarosta Kościański. Zmiany organizacji ruchu będą również dotyczyć rejonu marketu „Biedronka”. Zgodnie ze zgłaszanymi wcześniej postulatami mieszkańców i radnych powiatowych nowe chodniki zostaną przedłużone do wysokości marketu po stronie lewej i do końca osiedla mieszkaniowego po stronie prawej. Cały odcinek, łącznie z wjazdem z obwodnicy od strony Poznania, zostanie oświetlony – dodaje wicestarosta Jurga. Zadanie, w przypadku pozytywnego dla Starostwa rozstrzygnięcia konkursowego będzie wykonywane w 2007 roku. Warto zaznaczyć, że Program GAMBIT jest inicjatywą Ministerstwa Transportu i polega na dotowaniu 50% kosztów zadań drogowych zgłaszanych przez samorządy w drodze konkursów. Środki finansowe pochodzą z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego. mir w

Wspólnie można więcej

Pierwszy etap prac na drodze Jerka –Rutki polega na jej poszerzeniu.

Rondo w Krzywiniu ułatwi poruszanie się w mieście.

W sierpniu rozpoczęły się, realizowane przy współudziale Gminy Krzywiń kolejne inwestycje drogowe Starostwa Powiatowego w Kościanie. W Krzywiniu na skrzyżowaniu drogi powiatowej z ulicami Mostową, Generała Chłapowskiego i Szkolną powstanie rondo. Koszt inwestycji wykonywanej przez firmę PRAMAS z Leszna wyniesie ponad 350 tys. złotych. Gmina Krzywiń na budowę ronda przeznaczyła 150 tys. złotych. Kolejną powiatową inwestycją jest modernizacja dwóch kilometrów drogi Jerka – Rutki. Wąski obecnie odcinek drogi zostanie poszerzony i przykryty nowym, asfaltowym dywanikiem. Koszt realizacji prac drogowych wyniesie ponad 780 tys. złotych. Gmina Krzywiń przeznaczy na tą inwestycję 100 tys. złotych. Remont drogi realizuje Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych. bj


sierpieñ 2006

Bezpłatny numer do PFRON-u Od 7 sierpnia działa bezpłatny numer telefoniczny do Centrum Kontaktowego PFRON-u. Dzięki niemu zainteresowani mogą uzyskać informacje na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Ponadto w łatwy sposób można uzyskać informacje o danych teleadesowych wszystkich oddziałów PFRON, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, starostw, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz jednostek samorządowych stworzonych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Konsultant zainteresowanym osobom przybliży zasady działania programów PFRON skierowanych do osób indywidualnych oraz wskaże ścieżki załatwiania różnych spraw, m.in. turnusów rehabilitacyjnych. Centrum Kontaktowe PFRON funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 20.00 pod numerem 0-800-53-33-35 mr

BiBi w starostwie Od września w obu budynkach starostwa w Kościanie zostanie uruchomiony elektroniczny system rejestracji czasu pracy. Przedsięwzięcie to pozwoli na likwidację tradycyjnej listy obecności, wykazu wyjść służbowych i prywatnych. Instalacją urządzeń i oprogramowania zajmuje się firma DC Perfect Card z Poznania. Zasada działania systemu jest bardzo prosta – mówi Irena Krzyżaniak odpowiedzialna za sprawy kadrowe w Starostwie - pracownik zbliża bezdotykową kartę do rejestratora, który odczytuje z niej jego dane i tym samym rejestruje wejście lub wyjście służbowe. System umożliwia rejestrację godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, tworzenie raportów dla wszystkich zatrudnionych lub dla indywidualnego pracownika, śledzi także, kto aktualnie znajduje się w miejscu pracy, wyszedł służbowo lub prywatnie lub znajduje się na urlopie. mr

System będzie funkcjonował od września.

strona

Dom jak nowy W Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach trwa największy, tegoroczny remont w jednostkach organizacyjnych podlegających Starostwu Powiatowemu w Kościanie. W ramach prac remontowych zostanie wykonana termomodernizacja jednej części budynku, będą wymienione drzwi i okna. Do tej pory zakończono niezbędne prace wyburzeniowe. Zostały zlikwidowane tarasy których stan techniczny nie gwarantował bezpieczeństwa ich użytkownikom i których wygląd szpecił budynek. Zakończono również wymianę instalacji elektrycznej. W chwili obecnej są wymieniane okna i drzwi, trwają prace tynkarskie. Po ich zakończeniu w wyremontowanych pomieszczeniach zostanie położona nowa glazura. Całkowity koszt realizacji wymienionych inwestycji finansowanych z budżetu Powiatu Kościańskiego wyniesie 1.434.000 zł. Już po rozpoczęciu remontu podjęliśmy decyzję o zwiększeniu jego zakresu – wyjaśnia Andrzej Jęcz Starosta Kościański. Dodatkowo założymy instalację odgromową, nowe rury spustowe i rynny. Zostaną wyremontowane wszystkie łazienki mieszkańców, w pokojach zostaną wymienione posadzki, wyremontujemy również główne zasilanie wodociągowe i podejścia kanalizacyjne do łazienek. Z uwagi na powiększony zakres prac czas wykonania modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, początkowo zaplanowany na koniec września może ulec wydłużeniu – dodaje starosta. Na czas niezbędnych remontów podopieczni mieszkają w innych pawilonach Domu. bj

...i na zewnątrz budynku

Po baraku ani śladu Na przełomie lipca i sierpnia na ulicy Gostyńskiej za budynkiem starostwa został rozebrany stary, nieużywany od lat barak. Budynek ten, w którym kilka lat temu mieściły się biura Rejonu Dróg Publicznych groził zawaleniem i szpecił. Byliśmy zmuszeni go rozebrać – informuje - Andrzej Jęcz Starosta Kościański. Na wolnym miejscu zostanie posiana trawa. Rozbiórka baraku była tym bardziej uzasadniona, że Starostwo Powiatowe rozważa możliwość wybudowania w tym miejscu pawilonu dla Wydziału Komunikacji i Dróg. Taka inwestycja w znaczny sposób poprawiłaby jakość obsługi mieszkańców. Wszystkie pokoje i kasa znajdowałyby się w jednym miejscu. bj

W miejscu gdzie stał barak będzie trawa.

Remont trwa wewnątrz...

VII 7


strona

VIII 8

sierpieñ 2006

Józef Świątkiewicz

DEZYDERY CHŁAPOWSKI W KRĘGU NAPOLEONA W początku, 1806 r., gdy mobilizowano armię pruską, przewidując wojnę z Francją, ojciec Dezyderego, starosta kościański Józef Chłapowski wypisał syna z pułku, pozostawiając go nadal w Akademii Artylerii w Berlinie. Gdy Francuzi weszli do Berlina, Dezydery przyjechał konno do Poznania i przywiózł najświeższe wiadomości. Komendant miasta zawezwał go strofując o rozpowiadanie nieprawdziwych i niedorzecznych pogłosek. Następnego dnia wszyscy wojskowi pruscy z Poznania zniknęli. W Berlinie 19 listopada Napoleon przyjął polską deputację i oznajmił, że w Warszawie ogłosi niepodległość Polski, jeżeli wystawią od 30 do 40 tysięcy żołnierzy. Słowa te obiegły cały kraj. Ogłoszono pospolite ruszenie, a każdy właściciel wsi był zobowiązany do wystawienia – na dwadzieścia dymów jednego żołnierza z bronią i mundurem. Do Poznania przyjechał gen. Dąbrowski i rozpoczął formowanie sześciu pułków a dla powitania cesarza utworzył gwardię honorową utworzoną ze stu synów najbardziej wpływowych rodzin wielkopolskich. Jej dowódcą mianowano Jana Nepomucena Umińskiego, który na musztrze nie bardzo się znał. Dezyderemu, pomimo że był jednym z najmłodszych powierzono stanowisko adiutanta szwadronu i instruktora. Musiał wiec musztrować swoich kolegów. 27 listopada od Bytynia, gdzie cesarz nadjechał wieczorem i rozmawiał z gen. Dąbrowskim, ciężka kareta w błocie jechała wolno, eskortowana przez gwardię honorową. Obiad z Cesarzem W Poznaniu cesarz zamieszkał w gmachu pojezuickim. Dla poznania okolicy odbył kilka wyjazdów, w których eskorcie uczestniczył Dezydery. Pierwszego dnia konno do Swarzędza. Drugiego dnia chcąc zobaczyć polski pałac, wyjechał w kierunku Stęszewa do Konarzewa. Trzeciego dnia wyruszono w okolice Winiar, Radojewa i Owińsk, gdzie miało miejsce zdarzenie, które zaważyło na późniejszym życiu Chłapowskiego. Pod Urbanowem gdzie oficerom francuskim nie udało się przejechać przez błotnisty rów na łące, Dezydery wysunął się naprzód, z brawurowym okrzykiem „Polak przejdzie przez wszystko” znalazł przejście. W Owińskach na pytanie cesarza, – „Jakim sposobem te dobra teraz do Treskowa należą?” Tylko Dezydery potrafił zaspokoić jego ciekawość, bo znał tę rodzinę. Po powrocie z Owińsk do Poznania Cesarz zaprosił na obiad. Posiłek, w obecności szefa sztabu całej armii marszałka Luisa Berthier trwał tylko pół godziny, ale wystarczył Bonapartemu, aby przeegzaminować Dezyderego. Pytał o nauki w wojskowych szkołach i organizację armii pruskiej, o Litwę i tamtejsze stosunki, o położenie chłopów i Żydów w Poznańskiem, a także i o rodzinę. Po osiemnastu dniach pobytu, Napoleon opuścił Poznań, udając się do Warszawy i poznańska honorowa gwardia eskortowała go jeszcze przez trzy mile. Przy jej rozwiązywaniu rozdano awanse i Chłapowski otrzymał nominację na porucznika. Było to wyróżnienie, inni zostali podporucznikami, tylko Umiński pułkownikiem, a Tadeusz Suchorzewski – majorem. Dezydery wstąpił do powstającej armii polskiej – 1 Pułku Piechoty, z którym brał udział w tak zwanej kampanii zimowej1806/1807 roku. Brał udział w walkach o twierdze Torunia, Gniewa, Tczewa. Za walki o Tczczew otrzymał order Legii Honorowej. Podczas walk o Gdańsk dostał się do rosyjskiej niewoli. Nie wiedział wtedy Chłapowski, że o jego uwolnienie upomniał się sam cesarz. Kilka dni po feralnym 26 marca, pisał do marszałka, Lefebvea aby starał się wydostać Chłapowskiego drogą wymiany. „Żywię szczególne zainteresowanie dla tego młodego człowieka, którego znam”. W lipcu 1807 r. Napoleon i Aleksander I podpisali traktat pokojowy, który też dotyczył wymiany jeńców. Chłapowski z Rygi przez Wilno, Grodno, Warszawę wrócił do domu do Turwi. Tam 20 września dotarła do niego nominacja od ks. Józefa Poniatowskiego na stopień kapitana i adiutanta gen. Henryka Dąbrowskiego. Przyznany mu został również Krzyż Virtuti Militari. Wkrótce spotkało go nowe wyróżnienie. Napoleon, rozkazał przysłać Chłapowskiego do Paryża i 21 lutego 1808 r. mianował go swoim oficerem ordynansowym. W Paryżu i na służbie u Jego Cesarskiej Mości Dezydery przyjechał do Paryża na przełomie lutego i marca 1808 r., ponieważ w tym czasie w Europie panował pokój, otrzymał od cesarza pozwolenie na zapisanie się do szkoły politechnicznej, aby pogłębić wiedzę teoretyczną.

Paryska szkoła politechniczna była w tym czasie najlepszą szkołą wojskową w Europie. Podczas kilku dni wolnych od nauki, odwiedził Tadeusza Kościuszkę. W czasie spotkania Kościuszko jak Chłapowski notuje w Pamiętniku; „Powiedział mi następnie, te pamiętne słowa, tyczące się mego położenia przy cesarzu: Dobrze, że służysz i że się uczysz. Ucz się pilnie i gdy będzie wojna, uważaj dobrze na wszystko, przy boku cesarza możesz uzbierać sobie wiele wiadomości i doświadczenia. Nagromadzaj ich, ile będziesz mógł, by kiedyś stać się użytecznym naszej nieszczęśliwej ojczyźnie. W dobrej do tego jesteś szkole, ale nie myśl, nie pochlebiaj sobie, żeby on (cesarz)Polskę wskrzesił, - on tylko o sobie myśli, żadnej narodowości, a tym więcej ducha niepodległości nie cierpi. To jest despota, zaspokajanie ambicji osobistej, to jedyny cel jego. On nic trwałego nie utworzy, tego jestem pewien. Ale to wszystko tobie młodemu nie przeszkadza, żebyś przy nim nabrał doświadczenia, uczył się strategii. Znakomity on wódz, a chociaż on naszej ojczyzny nie wskrzesi, to oficerów nam może wykształcić wielu, a bez takowych źle by było, choć by Bóg zesłałam później szczęśliwe okoliczności. Powtarzam, ucz się pilnie, ale on nic dla nas nie zrobi…” Pracowite, ale spokojne dni spędzone na nauce trwały do początku maja 1808 r. Przerwały je wydarzenia w Hiszpanii. Chłapowski wezwany do Bayonne, na południu Francji i rozpoczął swoją służbę oficera ordynansowego. Pierwsze polecenie otrzymał Dezydery 3 czerwca. Wyjechał wieczorem i bez odpoczynku i jedzenia zmieniał tylko konie na stacjach pocztowych. Rano był w Vitorii, w południe w Burgos, a następnego dnia w Madrycie. Był tak zmęczony i wyczerpany, że własnych siłach nie mógł utrzymać się na nogach, a buty, aby zdjąć trzeba było rozciąć. Po spełnionej misji w Bayonne był świadkiem wymarszu wojsk francuskich i polskich do walk w Hiszpanii. Wrócił do Paryża, a we wrześniu, w przeddzień spotkania dwóch cesarzy, francuskiego i rosyjskiego podążył do Erfurtu z listem do ambasadora francuskiego w Rosji. Po tym spotkaniu z Napoleonem wyruszył do Hiszpanii i uczestniczył w bitwie pod Burgos. W bardzo trudnych warunkach terenowych rozwoził rozkazy do marszałków i zdobywał informacje dla cesarza. Zaraz po bitwie wyjechał z misją do Warszawy. W połowie kwietnia 1809 r. cesarz z całym sztabem opuścił Paryż, aby pospieszyć na front. Stanęli w Ingolstadt nad Dunajem w Bawarii. Tam Chłapowski uczestniczył w bitwach pod Landshut, Eggmühl. Podczas bitwy pod Ratyzboną był świadkiem jak kula trafiła cesarza w nogę. Po zwycięskiej bitwie Napoleon rozdawał odznaczenia. 15 sierpnia dekretem Napoleona również Chłapowski otrzymał tytuł barona Cesarstwa Francuskiego. Miał dopiero 21 lat, było to dowodem, jak cesarz cenił swojego oficera ordynansowego. Pobici w kilku bitwach Austriacy cofali się na południe i wojna przeniosła się na teren Austrii. 21 -22 maja uczestniczył w krwawej i przegranej bitwie pod Aspern i Essling. Padło tam 30 000 żołnierzy. Była to pierwsza wielka klęska armii Francuskiej. Chłapowski jeździł pod gradem kul z rozkazami do Masseny. Później brał udział w przygotowaniach do bitwy pod Wagram. Gdy się bitwa zaczęła, znajdował się przy cesarzu, który stał nieporuszony na siwym koniu, z perspektywą w ręku. Na tę straszną bitwę patrzył pędząc z rozkazami z kwatery cesarza na poszczególne odcinki frontu. 12 lipca Austriacy poprosili o zawieszenie broni. Wiadomość o rozejmie Chłapowski zawiózł do walczącego na froncie Księstwa Warszawskiego księcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa. Przez cały sierpień 1809 r. był z cesarzem w Austrii. Chłapowski po trudach uciążliwej służby zapadł na zdrowiu. Przez 6 tygodni leczył się w Paryżu, dokąd wrócił z cesarzem. Gdy się tylko wyleczył, został wysłany do Madrytu do króla Józefa. Po powrocie do Paryża obserwował zaślubiny Napoleona z Marią Luizą. W miesiąc po swym ślubie jak napisał w Pamiętnikach – cesarz awansował wszystkich oficerów ordynansowych na podpułkowników z przeznaczeniem do różnych pułków. Chłapowski został mianowany szefem szwadronu w polskim pułku lekkokonnym gwardii Napoleona. Odebrawszy nominację udał się do cesarza z prośbą o przydział do pułku ułanów nadwiślańskich płk. Jana Konopki. Napoleon nie wyrażając zgody powiedział „I gwardia

Dezydery Chłapowski w młodości. bić się będzie, a ciebie chcę mieć niedaleko”. Przydział był właściwie teoretyczny, cesarz zatrzymał ulubionego „ Klaposki” przy sobie. We wrześniu 1811 r. odkomenderowany został do Boulgone, gdzie towarzyszył Napoleonowi w manewrach. Z Boulgone pełniłniąc służbę – dowodził eskortą, przy Napoleonie i jego małżonce podczas podróży do Holandii. Woja z Rosją Zimą 1811 -1812 r. uczył się języka rosyjskiego, podobnie jak przed wojną w Hiszpanii – hiszpańskiego. Nadeszło lato 1812 r. i razem z nim wojna z Rosją. Gdy pułk przybył do Wschowy, Chłapowski zaprosił cały sztab pułku i wszystkich oficerów na przyjęcie, do Turwi. 1. Pułk Szwoleżerów towarzyszy cesarzowi, a Chłapowski rozstawia dla niego pikiety z Torunia do Gdańska. W Wilnie eskortował cesarza, gdy zwiedzał on okolice. Kiedy armia francuska podchodziła pod Smoleńsk, szwoleżerowie przeprowadzili rozpoznanie nad Dnieprem. Wtedy Chłapowski na czele swego szwadronu stoczył zaciętą, ale zwycięską potyczkę z kawalerią rosyjską, którą obserwował cesarz i jego świta. W Moskwie mieszkał w pałacu księcia Labanowa i czas upływał spokojnie i dość przyjemnie. Pobyt w Moskwie trwał do 20 października i kiedy próby zawarcia pokoju podejmowane przez Napoleona nie powiodły się nastąpił tragiczny odwrót. Początkowo w sposób zorganizowany, ale gdy rozpoczęły się mrozy, armia szarpana przez nieprzyjaciela, topniała ulegała demoralizacji. Chłapowski uratował od śmierci wycieńczonych przyjaciół Caramana i Taschera a potem gen. Henryka Dąbrowskiego. Gdy resztki wielkiej armii pomaszerowały do Niemiec i dalej, Chłapowski otrzymał polecenie pozostania w Poznaniu i uzupełnienia strat w pułku. W marcu 1813 r. w wyniku reorganizacji pułku, otrzymał dowództwo pierwszego szwadronu walczył z nim w Saksonii. Kiedy wojna przeniosła się na Śląsk, doszło do bitwy pod Reichenbach, szczególnie dla Chłapowskiego zaszczytnej. Dowodził tego dnia dwoma szwadronami, na których czele wykonał aż 4 szarże. Raz jeszcze szarżował brawurowo pod Legnicą, nad rzeczką Kaczawą. Pożegnanie W Środzie Śląskiej, zlecił mu cesarz eskortować generała Caulincourata z misją pertraktacji do rosyjskiego generała Szuwałowa. Wtenczas Chłapowski dowiedział się o propozycjach układu Napoleona z cesarzem Aleksanderm I. Napoleon ofiarował Aleksandrowi całe Księstwo Warszawskie, pozwalał też na przyjęcie tytułu Króla Polskiego. Po zawieszeniu broni Chłapowski napisał prośbę o dymisję, która została przyjęta. Nagła decyzja była zaskoczeniem dla kolegów Chłapowskiego. Uważano, że zdradził Napoleona, któremu tyle zawdzięczał. Ta decyzja nie przysporzyła mu popularności. Jednak nie można nie podziwiać odwagi cywilnej Chłapowskiego. Bez cesarza byłby niczym, a jednak zdecydował się go opuścić dla motywów polskich.

25_op_NR22  

Delegacja władz Powiatu Kościańskiego w imieniu mieszkańców złożyła kwiaty na mogile, w której spoczywają obroń- cy Ojczyzny. fot. DB. stron...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you