Page 1

styczeñ 2006

Nr 17

strona

styczeń/ 2006

Rok 3

1

ISSN 1732-3592

Drogowe inwestycje Drogi Powiatowe w Powiecie Kościańskim mają długość ponad 380 km. W tegorocznym planie inwestycji powiatu drogi zajmują najważniejszą pozycję. Program budowy i modernizacji sieci dróg w powiecie został opracowany do 2013 roku. Kolejne etapy jego realizacji przedstawia mapka. Wartość inwestycji drogowych zaplanowanych na 2006 rok oszacowano na kwotę prawie 12 milionów złotych. Z czego 4 956 744 złote będzie pochodziło ze środków własnych powiatu. Z tej kwoty 1 745 870 złotych zostanie, jako wkład własny przeznaczone na inwestycje drogowe realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjne-

go Rozwoju Regionalnego po otrzymaniu w ramach tego programu dofinansowania. Powiat w ramach ZPORR złoży wniosek na kwotę 6 750 000 złotych. Ze środków własnych w tym roku zostanie przebudowana ulica Śmigielska w Kościanie, od torów do wyjazdu na drogę nr 5, również w Kościanie zostanie przebudowana ul. Surzyńskiego. Planowana jest także modernizacja dróg: Świniec-Wławie, Stare Bojanowo –Nietążkowo, Gorzyce-Gołębin Stary, Brońsko-Kotusz, Jerka – Świniec, Srocko - Bieczyny. Zostanie zmodernizowana droga w miejscowości: Pelikan, w Czempiniu ulice Kolejowa i Stare Borówko, w miejscowości Kurowo i w

miejscowości Gorzyce. W Krzywiniu zostanie zmodernizowane skrzyżowanie ulic Chłapowskiego, Mostowa, Szkolna i Kilińskiego. Środki pozyskane ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostaną przeznaczone na przebudowę drogi Spytkówki – Stary Gołebin, Stary Gołębin-Donatowo i w miejscowościach Lubiń i Morownica. Pozostała część pozyskanych środków zostanie przeznaczona na remont drogi powiatowej Kościan-Lubosz Stary-Gołębin Stary-Donatowo- aż do granicy powiatu, a także na przebudowę skrzyżowania dróg Racot-Czempiń i Kościan-Śrem, gdzie powstanie małe rondo. b.j.


strona

II2

styczeñ 2006

Wspólny budżetowy sukces W imieniu Zarządu, w imieniu własnym bardzo pragnę wszystkim państwu podziękować za akceptację przygotowanego budżetu. Jest to budżet przygotowany przez nas wszystkich. Tym głosowaniem potwierdziliśmy, że jest to budżet przyjęty przez nas wszystkich, całą Radę, jest to, myślę, duży sukces, pozwalający mieć takie przekonanie, że przy wykonywaniu tego budżetu będziemy głównie współpracować, skutecznie dla poprawy życia naszych mieszkańców, dla realizacji tych przedsięwzięć, które w tym budżecie założyliśmy - tymi słowami Andrzej Jęcz Starosta Kościański podziękował Radnym Rady Powiatu za pracę nad budżetem powiatu na 2006 rok. Rada Powiatu uchwaliła budżet jednomyślnie na ostatniej sesji, 29 grudnia 2005 roku. Po jego uchwaleniu na sali obrad Rady rozległy się brawa. Budżet na rok 2006 wynosi 39. 567.860 zł. i jest budżetem rozwojowym i proinwestycyjnym. Dochody zostały w nim określone na kwotę 36.387.063 zł. Przewidywane dochody własne stanowią 33,30% budżetu. Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 39.567,9 tys. zł. Założono, że deficyt budżetowy zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych na kwotę 3,0 mln zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub preferencyjnym kredytem z Banku Ochrony Środowiska. Największym wyróżnikiem tego budżetu jest ilość środków zarezerwowanych w nim na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje. Na cele inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.865.444 zł. Jest to kwota znacząca i wynosi 17,35 % wszystkich wydatków. Kwota ta nie zawiera wydatków, które zostaną sfinansowane ze środków, o które powiat będzie się ubiegał z Unii

Europejskiej w ramach ZPORR - u. Jeśli uda się pozyskać środki pomocowe w zakładanej kwocie w wysokości 6. 750. 000 zł to na inwestycje w roku bieżącym zostanie wydana kwota w wysokości 13.615.444 zł. Kwota ta stanowiłaby 34,41% wszystkich tegorocznych wydatków. Najważniejsze tegoroczne inwestycje, które zostały zapisane w budżecie to inwestycje na drogach powiatowych. Na ten cel Rada postanowiła przeznaczyć 4.956.744 zł. Kolejna inwestycja to przebudowa pawilonu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach. Wartość tego przedsięwzięcia oszacowano na 1.434.000 zł. Na sfinansowanie tego zadania planuje się pozyskać środki zewnętrzne z PFRON oraz państwowych funduszy celowych (NFOŚiGW lub WFOŚiGW) lub pożyczkę na termomodernizację z Banku Ochrony Środowiska. Kwota 200.000 zł zapisano na sfinansowanie etapu modernizacji Warsztatów Szkolnych przy ZSP w Kościanie. W wydatkach na oświatę zaplanowano m.in. wykonanie projektu sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, wykonanie projektu przebudowy wejścia i sanitariatów w budynku L.O. w Śmiglu oraz wykonanie projektu zmiany systemu ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Poza inwestycjami największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na oświatę, które stanowią (łącznie z rezerwą) 36,26% wszystkich wydatków , wydatki na pomoc społeczną to 22,19 %, natomiast wydatki na drogi powiatowe to kwota 6. 758.129 zł, czyli 17,08 % ogółu wydatków. Przyjęty budżet zakłada stabilny rozwój Powiatu Kościańskiego w 2006 roku. bj

www.pup-koscian.pl

Od stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ma stronę internetową. Pod adresem: www.pup-koscian.pl można znaleźć informacje na temat powiatowego rynku pracy i działalności urzędu. Strona przede wszystkim ułatwi osobom poszukującym zatrudnienia śledzenie ofert pracy. Każdego dnia jest na niej aktualizowana informacja o wolnych stanowiskach pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Ze strony mogą korzystać również pracodawcy poszukujący pracowników. Zgłaszają swoją ofertę, a ta trafia na witrynę internetową. Urząd Pracy zachęca wszystkich do korzystania z możliwości jakie nowa

strona daje zarówno poszukującym pracy jak i pracodawcom. Ponadto na stronie znajdują się różne ciekawe opracowania i analizy: sprawozdania z realizacji programów realizowanych przez PUP, statystyka dotycząca struktury i bilansu bezrobocia w powiecie. Z informacji na stronie dowiemy się kto może zostać zarejestrowany jako osoba bezrobotna, jakie dokumenty są w tym celu wymagane, jakie są prawa i obowiązki bezrobotnego. Znajdziemy tam również informacje i wyjaśnienia co należy rozumieć pod pojęciem staży, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń, dotacji dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą, refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia nowego stanowiska pracy. Z działu wzory dokumentów – pracodawcy zainteresowani skorzystaniem z usług świadczonych przez urząd mogą pobrać wnioski bez konieczności przychodzenia do urzędu. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza na swoją stronę! bj

Ranking najlepszych „Wspólnota” - prestiżowy tygodnik poświęcony problemom samorządu terytorialnego w numerze 25 z ubiegłego roku przedstawił ranking polskich samorządów pod względem ich zdolności do pozyskiwania środków zagranicznych w roku 2004. Powiat kościański znalazł się na bardzo wysokim 18 miejscu pośród 379 polskich powiatów. Informacja taka ma poza wymiarem czysto finansowym także aspekt promocyjny. Niesie ze sobą czytelny sygnał, że Starostwo potrafi elastycznie dopasowywać się do współczesnej Europy i aktywnie wykorzystywać możliwości, które są stwarzane. Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie zaakceptowane wnioski powstały wyłącznie przy wykorzystaniu własnych kadr. W okresie objętym rankingiem pozyskano między innymi ponad 1 300 000 zł na budowę dróg powiatowych oraz kilkaset tysięcy złotych na stypendia dla młodzieży i urządzenie pracowni komputerowych. Również w roku 2005 budżet Powiatu Kościańskiego został zasilony pieniędzmi z zewnątrz. Dzięki dotacjom - środkom bardzo atrakcyjnym, bo nie podlegającym zwrotowi- zmodernizowano na przykład ulicę Śmigielską w Kościanie oraz wypłacono stypendia. W roku 2006 kończy się okres planowania finansowego Unii Europejskiej -pierwszy dla Polski jako członka Unii. Władze Powiatu Kościańskiego, realizując przyjęte plany i opierając się na dotychczasowych, obiecujących doświadczeniach zaplanowały ważne inwestycje, które powinny zostać wykonane przy współudziale środków unijnych. To przede wszystkim drogi, które w najbliższych trzech latach miałyby kosztować prawie 27 milionów złotych, z tego 75% pochodzić ma z Unii Europejskiej (schemat dróg, które mają być remontowane zawiera mapka w tym numerze „Orędownika Powiatowego”). Pozyskanie tą drogą i wydane środki pozwolą na modernizacje i budowę nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej sieci dróg w Powiecie Kościańskim. mw

Oferty wpłynęły Zgodnie z zapowiedzią 16 stycznia 2006 roku zakończyło się składanie ofert na wykonywanie w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Kościańskiego. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe z budżetu powiatu mogły składać oferty w ramach 4 zadań. Łącznie do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa do 16 stycznia wpłynęło 100 ofert. Więcej niż w roku minionym. Najwięcej ofert, 58 wpłynęło na zadanie numer 1. „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej”. Na realizację złożonych ofert w ramach tego zadania w budżecie znajduje się kwota ponad 95 tys. złotych. Na zadanie 2. - „Wspieranie turystyki” wpłynęło ofert 20. Na te zadanie zarezerwowano środki w wysokości 5.878 zł. Ponad 18 tys. złotych zarezerwowano na „Wspieranie działalności kulturalnej”. Na prowadzenie działalności w ramach tego zadania wpłynęło 10 ofert. „Promocja i ochrona zdrowia” to zadanie numer 4. Na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę ponad 22 tys. złotych, a ofert, które będą rozpatrywane w tej grupie jest 12. Na rozstrzygnięcie konkursu i rozdysponowanie środków Zarząd Powiatu Kościańskiego ma miesiąc. Wszystkie podmioty, które wzięły w nim udział i złożyły swoje oferty o wynikach konkursu zostaną poinformowane pisemnie. bj Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl


styczeñ 2006

Odpowiedź w sprawie gazu Złoża gazu ziemnego zgromadzonego na Ziemi Kościańskiej wynoszą ponad 30 mld m 3. Gaz wydobywany w naszym powiecie niestety w sposób bezpośredni nie trafia do jego mieszkańców. By to zmienić w ubiegłym roku Starosta Kościański, Andrzej Jęcz, Edward Strzymiński Przewodniczący Rady Powiatu i Henryk Bartoszewski Wójt Gminy Kościan zwrócili się dwukrotnie, najpierw do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie, a wobec braku odpowiedzi do Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej w Poznaniu z prośbą o „określenie możliwości i przedstawienie zasad na jakich mogłyby być realizowane dostawy gazu z kopalni Kościan dla potrzeb mieszkańców powiatu Kościańskiego”. W odpowiedzi z końca grudnia 2005 roku przesłanej na ręce Starosty Kościańskiego przez Stanisława Szołkowskiego Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu czytamy, że „w chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem szczegółowej koncepcji realizacji tego zadania. W wyniku podjętych działań opracowana zostanie analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności realizacji zadania. O wynikach tych prac zawiadomimy (...) w możliwie szybkim terminie”. Otrzymaną informację przekażemy Państwu do wiadomości. bj

Uwaga kierowcy! Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie przypomina o konieczności wymiany praw jazdy wydanych od 1 maja 1993 roku do 30 czerwca 1999 roku. Termin wymiany tych dokumentów upływa 30 czerwca 2006 roku. Prosimy kierowców, by nie zwlekali z wymianą do ostatniej chwili. Przypominamy również, że do wniosku o wymianę prawa jazy należy dołączyć kserokopię posiadanego prawa jazdy, wyraźną fotografię o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonaną w taki sposób, że głowa jest widoczna w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Do wniosku należy również dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 71,00 zł. Opłata skarbowa od wniosku wynosi 5,00 zł i 0,50 zł od każdego załącznika. Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie mieści się budynku Starostwa na ul. Gostyńskiej 38. b.j.

strona

Remont w Mościszkach Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach jest placówką stałego pobytu dla osób przewlekle chorych psychicznie. Placówka zapewnia mieszkańcom bezpieczne i godne warunki życia, akcentując intymność, niezależność oraz indywidualne potrzeby podopiecznych. Niestety, DPS w Mościszkach nie spełnia wszystkich wymagań w standardzie usług określonych w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego z 2002 roku. Jednak DPS opracował program naprawczy, który pozwolił na dalszą działalność placówki na wyższym poziomie. W tym roku rozpocznie się tam gruntowna modernizacja, która będzie jedną z największych tegorocznych inwestycji powiatu. - Modernizacja pawilonu mieszkalnego rozpocznie się najprawdopodobniej w połowie tego roku – informuje Kinga Merchel, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach. – Prace te obejmą głównie ocieplenie budynku mieszkalnego, wymianę okien i drzwi, przebudowę części pomieszczeń oraz schodów wejściowych i tarasów, likwidację balkonów oraz budowę pochylni dla niepełnosprawnych. Głównej modernizacji wewnątrz pawilonu mieszkalnego będą podlegały pomieszczenia ogólnodostępne – np. sanitariaty. Planowany jest też montaż windy osobowej przy głównym wejściu do budynku. - Proszę pamiętać, że wśród naszych podopiecznych znajdują się również osoby upośledzone fizycznie i psychicznie – dodaje Kinga Merchel. – To dla nich powstaną udogodnienia w postaci windy czy uchwyty ułatwiające poruszanie się, czy wchodzenie do wanny. Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach obejmie następujące elementy: na parterze pawilonu planuje się wykonać: dyżurkę oraz dwa gabinety dla opiekunów, taras o terapii plenerowej, taras do sylwoterapii, szatnie z toaletami, sale do terapii audiowizualnej, muzykoterapii, hydroterapii, biblioterapii.

Na piętrze powstaną: pokój do medytacji, terapii kulturalno-oświatowej, sale do terapii zajęciowej i krawieckiej, holl rekreacyjny, pokój do gastroterapii z salą do degustacji, pomieszczenia ergoterapii oraz salę do choreoterapii. - Plan tego remontu został tak opracowany, żeby w efekcie dał wymiar terapeutyczny – wyjaśnia K. Merchel. – Chcemy doprowadzić do większego otwarcia się tego domu na zewnątrz. Nasi podopieczni tego potrzebują. Mam nadzieję, że w nowych salach terapeutycznych będą mogli spotykać się ludzie z różnych środowisk. Całkowity koszt modernizacji wyniesie 1.434 000 i będzie finansowany ze środków własnych oraz z innych źródeł np. Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (ah)

W tym roku pawilon mieszkalny DPS Mościszki zostanie wyremontowany.

Piękne śpiewanie W poniedziałkowe popołudnie, 16 stycznia 2006 roku kościół p. w. Św. Stanisława Kostki w Śmiglu wypełnił się po brzegi ludźmi. Powodem tak dużego zgromadzenia był koncert sławnego na cały świat Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Koncert, w czasie, którego słuchacze mogli wysłuchać pięknie wykonane polskie kolędy odbył się pod honorowym patronatem Starosty Kościańskiego i Bur-

mistrza Śmigla. Wyśmienita gra orkiestry i niezapomniane głosy chóru i solistów na długo zapadną w pamięci słuchaczy. Współorganizatorami koncertu była Parafia p.w. Św. Stanisława Kostki, Starostwo Powiatowe w Kościanie i Urząd Miasta Śmigla. Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczył na organizację koncertu 5000 złotych. bj

OGŁOSZENIE Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie zaprasza od 16 stycznia 2006 roku do gabinetu fizykoterapii na odpłatne usługi z zakresu: - elektroterapii - magnetoterapii - światłoterapii - krioterapii a także na: - masaż klasyczny - masaż rozluźniający - masaż izomeryczny - drenaż limfatyczny - ćwiczenia na przyrządach Gabinet czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 17.00

Rejestracja w godz. przyjęć lub telefonicznie w godz. 9.00 – 11.00 pod numerem telefonu (0-65) 512 29 31

3 III

Śmigielski koncert kolęd Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” na długo zapadnie w pamięci słuchaczom.


strona

IV4

Zapomniany cmentarz

styczeñ 2006 ORGANIZATORZY: Starostwo Powiatowe w Kościanie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie, Uczniowski Klub Sportowy ,,Hellada” przy I LO w Kościanie, oraz patroni medialni – Gazeta Kościańska i Radio ,,Elka”

Zapraszają na IV Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie Zieleniec, sobota, 4 marca 2006 r. godz. 10:00 stok przy wyciągu nr 9 - „Kinga” przy głównym parkingu OSiR-u.

Czy zaniedbane cmentarze dobrze o nas świadczą? Stary, zamknięty cmentarz znajdujący się przy ul. Maya należący niegdyś do Krajowego Zakładu Psychiatrycznego, a później do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych jest jednym z najciekawszych miejsc o walorach historycznych w Kościanie. Miejsc podobnych temu nie ma już w Polsce, a i w Europie są one rzadkością. Cmentarz powstał na początku XX wieku. Chowano na nim zmarłych pacjentów kościańskiego szpitala. 15 stycznia 1928 roku decyzją Wojewody Poznańskiego skierowaną do kościańskiego starosty cmentarz został powiększony do obszaru 8143 m3. W środkowej części cmentarza znajdowała się kostnica, która została rozebrana przez nazistów w 1942 roku. W okresie okupacji na cmentarzu psychiatrycznym doszło do osobliwych wydarzeń, które sprawiły, że stał się on w pewnych kręgach badaczy tego okresu miejscem wyjątkowym. W pierwszej połowie 1940 roku do Kościana przybyła delegacja urzędników z kaliskiej, nazistowskiej instytucji Zentrale für Krankenverlegung, którzy sporządzili ok. 3 tys. fikcyjnych aktów zgonu pacjentów chorych psychicznie zamordowanych w ramach zbrodniczego programu eutanazji. Dla całkowitego zatuszowania śladów zbrodni grupa wspomnianych urzędników zaleciła usypanie fikcyjnych mogił, które przedstawiano później zainteresowanym niemieckim rodzinom jako miejsce, gdzie spoczywają ich bliscy. Te prowizoryczne groby zostały usypane w płn-zach. części cmentarza psychiatrycznego. Za iluzję rodziny pacjentów musiały wnosić opłaty za utrzymywanie grobów. W rzeczywistości wszyscy pacjenci spoczywali w masowych mogiłach w lesie w Jarogniewicach i koło Wypalanek. Podobne praktyki naziści stosowali w zakładach psychiatrycznych w Hadamar, Grafeneck, czy Lueneburg, gdzie również odbywała się akcja eutanazji. Po wojnie w okresie od 1945 roku do 28 listopada 1966 roku na cmentarzu psychiatrycznym pochowano 200 osób. Cmentarz ten został zamknięty decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu w dniu 31 sierpnia 1973 roku. Od tego czasu nie odbywały się tam pochówki. Cmentarz popadł w zapomnienie, aczkolwiek w dniu 1 listopada zawsze płoną tam znicze. (ah)

Ocalić od zapomnienia Znany regionalista Jan Pawicki, autor wielu publikacji historycznych, przygotował nową książkę pt. „Krzyże, figury i kapliczki przydrożne Ziemi Kościańskiej”. Zdjęcia do książki wykona znany kościański fotograf – Zbigniew Garsztka. Publikacja powinna ukazać się nakładem Starostwa Powiatowego w Kościanie w pierwszej połowie 2006 roku. Książka będzie się składała z dwóch części – opisowej i bogatego serwisu fotograficznego. Kapliczki przydrożne, tak charakterystyczne dla krajobrazu kulturowego Ziemi Kościańskiej fundowano zarówno z potrzeby serca, z pobożności, czy jako pokutę za grzechy. Wiele z nich powstało również jako wota – w intencji ocalenia wsi od wojny, zarazy, klęski głodu, lub też w podzięce za wysłuchane modlitwy. Niewątpliwie najnowsza publikacja Jana Pawickiego przyczyni się do tego, że zaczniemy zwracać większą uwagę na krzyże, figury i przydrożne kapliczki, które na stałe wrosły w pejzaż Ziemi Kościańskiej. Być może będzie to również pretekst, do tego aby zbudować nowe obiekty sakralne tego typu. (ah)

Skrócony Regulamin Mistrzostw Uczestnicy: W zawodach mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na terenie Powiatu Kościańskiego. Zgłoszenia: Zgłoszenia dokonuje się przedkładając wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawodnika. Opłata startowa: • od 13 lutego do 2 marca 2006 r. w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul Gostyńska 38, codziennie w godzinach 8:00-15:00 30 zł – opłata normalna, 15 zł - młodzież ucząca się (należy przedstawić legitymację), 5 zł - dodatkowa opłata za start w dwóch konkurencjach, bezpłatnie - dzieci do 8 lat. • w dniu 4 marca 2006 r. w biurze zawodów w godzinach od 8:00 do 9:00. 40 zł – opłata normalna, 25 zł - młodzież ucząca się (należy przedstawić legitymację), 15 zł - dodatkowa opłata za start w dwóch konkurencjach, 10 zł - dzieci do 8 lat. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Warunki uczestnictwa: Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach znajdujące się na karcie zgłoszenia. Uiszczenie opłaty startowej uprawnia do korzystania bezpłatnie w dniu zawodów do godz. 13:00 ze stoku i wyciągu. Kolejność startów i kategorie wiekowe Kategorie wiekowe z podziałem na ,,kobiety” i ,,mężczyzn” NARTY godz. 10:00-13:00 na dużym wyciągu: Okazja do tegorocznego zwycięstwa już niedługo Kolejność startów 1. - A. do 10 roku życia, urodzeni w 1996 r. i młodsi, 2. - B. 11-12 lat, urodzeni: 1994-1995 3. - C. 13-15 lat, 1991-1993 4. - H. 56 lat i więcej, 1950 i starsi 5. - G. 46-55 lat, 1960-1951 6. - F. 36-45 lat, 1970-1961 7. - E. 20-35 lat, 1986-1971 8. - D. 16-19 lat, 1990-1987 godz. 13:00-14:00 losowane nagród rzeczowych na stoku. SNOWBOARD godz. 14:00 na małym wyciągu: A. do 12 roku życia, roku urodzenia 1994 i młodsi B. 13-15 lat, 1993-1991 C. 16-19 lat, 1990-1987 D. 20-35 lat, 1986-1971 E. 36 lat i starsi, 1970 i starsi Sposób rozegrania zawodów: Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki Mistrzostw. 1. Zawody zostaną rozegrane na trasie slalomu-jeden przejazd, 2. O miejscu zajętym przez zawodnika decyduje czas przejazdu, 3. O miejscu zajętym przez rodziny decyduje suma czasów zdobytych przez rodzinę. Klasyfikacja rodzin: 1) Reprezentacje rodziny w kategorii narciarstwo alpejskie stanowią 3 osoby zgłoszone przed konkurencją: a) ojciec, matka, dziecko, b) dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka, 2) reprezentacje rodziny w kategorii snowboard stanowią dwie osoby, pomiędzy którymi zachowana jest różnica pokoleń: a) dziecko, rodzic, b) dziadkowie, wnukowie. 3) Wyjątek stanowi: zamiast ojca-ojczym, matki-macocha. 4) W rozumieniu tego regulaminu inne pokrewieństwo nie stanowi reprezentacji rodziny. 5) W zawodach mogą brać udział większe niż 3 osobowe reprezentacje rodzin, ale czasy liczą się tylko tych składów, które zostały zgłoszone przed konkurencją zgodnie z regulaminem. Nagrody: Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkową plakietkę. Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody w formie dyplomu (miejsca 1-6) i medali za pierwsze 3 miejsca. Nagrody rzeczowe będą losowane na stoku w przerwie pomiędzy zjazdami w kategorii narty a snowboardem (godz. 13:00-14:00).

Zapytania kierować można do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie pod nr tel. 0-65 512 74 33, wew. 20.

20_op_NR17  

strona 1 styczeñ 2006 Oferty wpłynęły strona II Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wy- daje i redaguje Starostwo Powiatowe w...

20_op_NR17  

strona 1 styczeñ 2006 Oferty wpłynęły strona II Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wy- daje i redaguje Starostwo Powiatowe w...