Page 1

grudzieñ 2005

Nr 16

strona

grudzień/ 2005

Rok 2

1

ISSN 1732-3592

Dla dobra pacjentów W kościańskim szpitalu trwają liczne prace remontowe i modernizacyjne. Do końca roku zostaną wymienione wszystkie okna w pawilonach gdzie znajdują się m.in. oddziały internistyczny, dziecięcy, ginekologiczny etc. - Z innych dużych zadań obecnie realizowanych dobiega końca modernizacja sal porodowych i częściowo sale dla rodzących – powiedział Zbigniew Szewczyk, dyrektor kościańskiego szpitala. – Do tej pory na oddziale ginekologicznym znajdowały się 4 stanowiska porodowe w jednej dużej sali oraz piąte przeznaczone dla tzw. porodów rodzinnych. Czasy się jednak zmieniły. Podczas porodu kobiecie coraz częściej towarzyszy ojciec dziecka, co wymaga pewnej intymności, a na dodatek dzieci rodzi się mniej niż kiedyś. W związku z tym nie ma sensu utrzymywać 4 stanowisk porodowych. Teraz – po remoncie – będziemy dysponowali dwoma profesjonalnymi salami porodowymi i trzecia salą w rezerwie. Dwie podstawowe sale będzie łączyło pomieszcze-

Urządzenia do hydroterapii pomogą w rehabilitacji pacjentów szpitala

nie dla dyżurującej położnej. Sale zostaną wyposażone w nowoczesne łóżka porodowe oraz specjalistyczne urządzenia i meble. W ramach tej modernizacji zostaną też wyremontowane niektóre sale dla pacjentów, a w dwóch z nich będą się znajdowały osobne łazienki. - Podejmowane działania dążą do poprawy warunków lokalowych oraz obejmują modernizację sprzętu medycznego – mówi Andrzej Jęcz, Starosta Kościań-

ski. – Szpital stara się poszerzyć zakres udzielanych świadczeń a także podnieść poziom usług zdrowotnych. Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że kościański szpital wzbogacił się niedawno o nowy ambulans typu „R” z pełnym sprzętem ratunkowym.. Karetka marki Volkswagen kosztowała ponad 200 tys. zł. Zakupiono też za blisko 300 tys. zł piec do sterylizacji, gdyż najmłodsze autoklawy w kościańskim szpitalu mają ponad 20 lat. (A.H.)

W SP ZOZ w Kościanie trwa remont

Szpital ma nową dobrze wyposażoną karetkę


strona

II2

grudzieñ 2005

Najważniejsze powiatowe inwestycje Oferty Końcówka roku sprzyja do podsumowania działań inwestycyjnych podejmowanych przez władze Powiatu Kościańskiego w 2005 roku. Z budżetu powiatu w tym roku przeznaczono na inwestycje 15,12% środków. Realizowane inwestycje, głównie o charakterze remontowo budowlanym miały różną skalę. Centrum Sportu i Rehabilitacji Największą tegoroczną inwestycją, której realizację rozpoczęto w roku ubiegłym była budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Budowa trwała rok. Od dnia otwarcia, 2 września ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń rehabilitacyjnych mogą korzystać nie tylko uczniowie szkoły, ale wszyscy mieszkańcy powiatu. W obiekcie poza salą sportową znajdują się m. in. sala rekreacyjno – usprawniająca (siłownia), sala kinezyterapii, sala muzykoterapii oraz sala fizykoterapii. Na terenie obiektu znajdują się również boiska do gry w piłkę koszykową, siatkową, ręczną i do tenisa ziemnego. Koszt budowy Centrum wyniósł 3,6 mln, z czego 960 tys. za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Centrum Sportu i Rehabilitacji przy ZS im. Marii Konopnickiej

Niepełnosprawnych oraz 400 tys. za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego z Totalizatora Sportowego. Reszta środków pochodziła z budżetu powiatu. Warto zaznaczyć, że na budowę Centrum nie zaciągnięto żadnego kredytu. Ponadto, realizując tą inwestycję Starostwo poniosło wydatki na zakup terenu - od Miasta Kościana przy ulicy Konopnickiej w kwocie 76 510 złotych i na rozbiórkę znajdujących się na tej działce zdewastowanych budynków. Koszt rozbiórki wyniósł 83 tys. złotych. Pierwszym ogólnodostępnym, sportowym sprawdzianem dla tego obiektu był I Ogólnopolski Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego, który zgromadził ponad 300 biegaczy z kraju i ze świata. Wynajęcie, na godzinę, boiska do gry w piłkę koszykową, siatkową i ręczną kosztuje 20 złotych za godzinę. Wynajęcie boiska do gry w tenisa ziemnego 15 złotych za godzinę. Boiska udostępniane będą tylko w przypadku wcześniejszej

składać czas

Nowa droga ze Zbęch do Łuszkowa wym dywanikiem. Inwestycja, której koszt wyniósł 414 tys. złotych została sfinansowana ze środków Powiatu Kościańskiego. Największą tegoroczną inwestycją drogową w powiecie był remont ulicy Śmigielskiej w Kościanie. Prace przeprowadzono na odcinku 600 metrów. Ulica Śmigielska ma nową nawierzchnię, krawężniki i chodniki wyłożone kostką. W celu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych wzdłuż ulicy wyznaczono ścieżki rowerowe i pobudowano azyle dla przechodniów. Starostwo na remont tej ulicy otrzymało wsparcie w wysokości 125 tys. złotych z Ministerstwa Infrastruktury resztę kosztów sfinansowało z własnego budżetu. Również z budżetu powiatu zostały sfinansowane budowy nowych chodników. Chodniki powstały w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej, Konopnickiej, Dworcowej, Mickiewicza (przy Kościańskim Ośrodku Kultury) i Nacławskiej. Wspólnie z gminami Zarząd Dróg Powiatowych wykonał chodniki w Nowej Wsi, Bruszczewie, Starym Bojanowie (Gmina Śmigiel), w Śmiglu w Krzywiniu, Kurowie, Czempiniu i ścieżkę rowerową z Kościana do Racotu. Realizacja kolejnych inwestycji na drogach jest zaplanowana, zgodnie z programem budowy i modernizacji dróg powiatu kościańskiego na lata 2004-2006 w przyszłym roku. Remonty w szkołach Mówiąc o tegorocznych inwestycjach należy też wspomnieć o remontach jakie podczas letniej przerwy wakacyjnej miały miejsce w szkołach prowadzonych przez powiat. Część prac została wykonana ze środków pochodzących z budżetu powiatu, a część ze środków wygospodarowanych z budżetów szkolnych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie największym inwestycyjnym przedsięwzięciem była budowa sieci kanalizacyjnej. Dzięki tej wykonanej za prawie 100 tys. złotych inwestycji szkoła została połączona z kanalizacją gminną. Ponadto w Nietążkowie na budynku, w którym mieści się aula położono nowy dach, równocześnie wymieniono rynny i rury spustowe. W przyszkolnym internacie przeprowadzono gruntowne remonty sanitariatów i łazienek, a w budynku szkoły pomalowano kilka sal lekcyjnych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Wielichowskiej w Kościanie prace remontowe objęły konserwację dachu nad portiernią i szkołą, naprawę uszkodzonych rynien, naprawę tynków zewnętrznych i ich malowanie, wymianę wewnętrznych drzwi wejściowych, wymianę okien w łączniku sali gimnastycznej, malowanie korytarza bloku sportowego, klas w „starej” części szkoły, adaptację pomieszczenia na Szkolny Ośrodek Karier, a także drobne naprawy w szkolnych sanitariatach. Liceum Ogólnokształcące w Śmiglu dzięki pomalowanej elewacji, wymianie rynien i parapetów stało się jednym z najładniejszych budynków w mieście. bj.

Ulica Śmigielska w Kościanie rezerwacji. Osoby rezerwujące boisko mogą korzystać z szatni i sanitariatów. Nie pobiera się opłat od dzieci i młodzieży za korzystanie z boisk w czasie wolnym od rezerwacji. Salę sportową mogą również wykorzystywać podmioty organizujące zajęcia w okresie ferii zimowych i letnich. Nowe drogi i chodniki W 2004 roku samorząd powiatowy korzystając z funduszu SAPARD zrealizował trzy inwestycje drogowe. W tym roku inwestycje na drogach były również realizowane. W gminie Krzywiń, na przełomie sierpnia i września przeprowadzono remont na drodze ze Zbęch do Łuszkowa. Kilometrowy odcinek został odwodniony, poszerzony i pokryty no-

Remont kanalizacji w ZSP w Nietążkowie to tylko jedna z wielu szkolnych inwestycji

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego. O środki z budżetu powiatu mogą ubiegać się organizacje prowadzące działania z zakresu kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia. Przypominamy, że udział w konkursie jest jedynym sposobem otrzymania przez organizacje funduszy na działalność z budżetu powiatu. Na „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej” w projekcie budżetu powiatu na przyszły rok zapisano kwotę - 95.095 zł. W ramach tej kwoty 40 tys. złotych na organizację i udział dzieci i młodzieży w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwach Szkół Podstawowych, Gimnazjadzie - Mistrzostwach Gimnazjów, Licealiadzie - Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych, realizowanych zgodnie z regulaminem i terminami zawartymi w kalendarzach imprez Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” na rok szkolny 2005/2006 i 2006/2007. Na formy aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży w szczególności w okresie ferii zimowych i letnich zarezerwowano 20 tys. złotych. Kolejne 12 tys. zł na organizację mistrzostw powiatu, imprez eliminacyjnych na terenie powiatu i udział we współzawodnictwie sportowym wynikającym z kalendarza imprez Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS na rok 2006. Pozostała kwota ponad 23 tys. będzie przeznaczona na inne zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej. Kolejną grupą działań, na które można otrzymać środki jest „Wspieranie turystyki”. Na te działania zarezerwowano środki w wysokości 5.878 zł. Można je otrzymać na przedsięwzięcia, których celem jest rozwój i utrzymanie sieci szlaków turystycznych na terenie powiatu oraz imprezy turystyczne wiążące się z podróżą osób poza miejsce stałego pobytu z noclegiem i bez korzystania z noclegu w formie wycieczek i rajdów. Ponad 18 tys. złotych zarezerwowano na „Wspieranie działalności kulturalnej”. Środki otrzymają organizacje wspierające i promoce twórczość, edukację i oświatę kulturalną oraz inne działania i inicjatywy kulturalne. Czwartą grupą zadań są zadania, które służą „Promocji i ochronie zdrowia”. Na ten cel zarezerwowano kwotę ponad 22 tys. złotych. Wszystkie zadania musza być zrealizowane w 2006 roku. Oferty konkursowe należy składać do dnia 16.01.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan. Wszystkie oferty muszą zawierać informacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku. Wzór oferty jest dostępny w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 207 oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl. Oferty złożone na innych drukach niż wskazane, oferty niekompletne lub złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od ostatniego dnia składania ofert. bj

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl


grudzieñ 2005

strona

Profilaktyka równa się zdrowie

Jak zdrowo jeść 13 grudnia br. w Medycznym Studium Zawodowym w Kościanie odbył się II etap powiatowego konkursu wiedzy o zdrowiu pn. „Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz stracisz życie – A. Fredro. Twoje wskazówki dotyczące racjonalnego żywienia młodzieży”. W konkursie wzięło udział 5 zespołów z II klas gimnazjalnych: Sylwia Lester i Kamila Grycz z Zespołu Szkół w Czaczu, Patrycja Naskręt i Daria Jakielczyk, Natalia Wolińska i Ewelina Swojak, Damian Pawlak i Sebastian Szlafka oraz Małgorzata Frąckowiak i Monika Kaczmarek z Gimnazjum im. prof. S. Kielicha w Czempiniu. Zadaniem zespołów było przygotowanie dowolnie wybranych dań ze szczególnym uwzględnieniem ich walorów rozumianych pod pojęciem „zdrowej żywności”. Dodatkowym elementem konkursu była prezentacja dania, podczas której zespoły omawiały składniki i ich przydatność dla organizmu. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: Barbara Łakoma- Podinspektor ds. ochrony i promocji zdrowia Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, Beata Pniewska – Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościanie, Zbigniew Andrzejewski - Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie, Małgorzata Cichy (dietetyk) – Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie i Alicja Franek (pielęgniarka) – Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie. Zwyciężył zespół w składzie: Małgorzata Frąckowiak i Monika Kaczmarek z Gimnazjum im. prof. S. Kielicha w Czempiniu, drugie miejsce zajęły: Sylwia Lester i Kamila Grycz z Zespołu Szkół w Czaczu a trzecie miejsce zdobyły: Ewa Kłos i Sylwia Janiszewska z Gimnazjum im. prof. S. Kielicha w Czempiniu. (A.H.)

Aktywnie przeciw bezrobociu

Bezzwrotne dotacje udzielane przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcianie osobom bezrobotnym maj¹cym pomys³ na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ s¹ – zdaniem Andrzeja Jêcza Starosty Koœciañskiego najskuteczniejsz¹ i najefektywniejsza form¹ aktywizacji ludzi na rynku pracy. W czwartek 15 grudnia starosta w towarzystwie Ewy Beby Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Koœcianie wrêczy³ w Starostwie Powiatowym 21 osobom przyznane dotacje na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. W tym roku umowy na bezzwrotn¹ dotacjê, która mo¿e wynosiæ od 8 do 12 tys. z³otych z Powiatowym Urzêdem Pracy w Koœcianie zawar³o 68 osób. £¹cznie dotacji udzielono na kwotê ponad 670 tys. z³otych z czego ponad 374 tys. z³otych pochodzi³o z Funduszu Pracy, a pozosta³a czêœæ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Przypomnijmy, ¿e w roku ubieg³ym podobne dotacje otrzyma³o 31 osób. Realizacja aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu to jedno z najistotniejszych dzia³añ podejmowanych przez PUP w Koœcianie. Na realizacjê swoich ustawowych zadañ Urz¹d Pracy w 2005 roku otrzyma³ i pozyska³ œrodki w wysokoœci 5.481.800 z³, w tym na realizacjê aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu 4.130.300 z³, (w 2004 r. limit na realizacjê aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu wyniós³ 4.016.000 z³, w roku 2003 – 3.247.307 z³ natomiast w roku 2002 - 875.500 z³). Od stycznia do koñca listopada 2005 roku w ramach wszystkich aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu Powiatowy Urz¹d Pracy zaktywizowa³ 1 423 osób bezrobotnych. W roku ubieg³ym takich osób by³o o 63 mniej. Poni¿sza tabela zwiera informacje o œrodkach z Funduszu Pracy wykorzystanych na aktywizacjê osób bezrobotnych do koñca listopada tego roku, realizowanych, aktywizuj¹cych zadaniach i liczbie osób objêtych tymi zadaniami. bj Lp. Zadanie

Zaanga¿owane œrodki Funduszu Pracy 41 800 114 000 830 700 163 300 1 960 113 900

1. Program specjalny 2. Szkolenia 3. Roboty publiczne 4. Prace interwencyjne 5. Umowy absolwenckie 6. Refundacja sk³adki ZUS 7. Stypendia - sta¿e i przygotowanie zawodowe 8. Dop³aty do odsetek 9. Dotacje dla bezrobotnych 10. Refundacja wyposa¿enia /doposa¿enia miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego 11. Wk³ad w³asny EFS 12. M³odociani OGÓ£EM:

3 III

Liczba osób objêtych aktywnymi formami 12 153 179 82 1 46

1 374 200 1 000 167 477,71

432 14 19

338 534,84 274 277 439 410 3 860 559,55

58 427 1 423

Samorząd powiatowy w 2005 roku, podobnie jak w minionych latach na kilka sposobów działał na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Najważniejszą tegoroczną akcją profilaktyczną były badania mammograficzne, zorganizowane w powiecie przez Starostwo Powiatowe przy współpracy z Kościańskim Stowarzyszeniem Amazonek HIPOLITA w Kościanie i Społeczną Fundacją „Ludzie dla Ludzi”, działającą przy Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Był to pierwszy tego typu program profilaktyki zdrowotnej realizowany przez powiat. Badania przeprowadzane w mammobusie odbyły się w pięciu terminach, w czerwcu i lipcu, we wszystkich miastach powiatu. Łącznie wzięło w nim udział około 400 pań. Koszty przeprowadzonej akcji profilaktycznej, która obejmowała zarejestrowanie pań, przeprowadzenie wywiadu w kierunku dziedzicznej predyspozycji do zachorowań na nowotwory, opracowanie i doręczenie badanym kobietom wyniku badania wraz ze sformułowanymi zaleceniami oraz wykonanie zdjęć mammograficznych pokryło Starostwo Powiatowe. Wyniosły one około 19 tys. złotych. Realizacja i sfinansowanie tych badań było o tyle konieczne, że jak wyjaśnia starosta Andrzej Jęcz - programem profilaktycznym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a realizowanym w SP ZOZ w Kościanie objęte są tylko panie w wieku od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu dziewięciu lat, a my – dodaje - postanowiliśmy rozszerzyć ten przedział wiekowy i sfinansować badania dla pań w wieku poniżej pięćdziesięciu i powyżej sześćdziesięciu dziewięciu lat i jednocześnie umożliwić przeprowadzenie badań jak najbliżej miejsca zamieszkania i bez zbędnych formalności. Zainteresowanie mieszkanek powiatu potwierdziło potrzebę podjęcia tej inicjatywy – przyznaje starosta. Drugą, dużą, tegoroczną akcją profilaktyczną zorganizowaną przez Starostwo, tym razem we współpracy z Zarządem Powiatowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kościanie było badanie poziomu cukru we krwi. W ramach akcji przebadano uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Przebadano 667 osób. Młodzież jest zdrowa. Prawie wszystkie wyniki były dobre. Badania i sprzęt potrzebny do ich wykonania sfinansowało Starostwo Powiatowe w Kościanie, a wykonali je kościańscy członkowie Stowarzyszenia Diabetyków. Ich koszt to 3 tys. złotych. Poza środkami potrzebnymi na wykonanie tych badań Starostwo przekazało Stowarzyszeniu glukometr. Urządzenie to, które zakupiono za kwotę 656 złotych służy do mierzenia trójglicerydów, cholesterolu i poziomu cukru we krwi. Propagowaniu prozdrowtnych postaw mają służyć również inicjatywy organizowane przez inne podmioty,

Mammobus odwiedził wszystkie gminy powiatu które są wspierane przez samorząd oraz organizowane przez Starostwo konkursy dla dzieci i młodzieży. W roku bieżącym Powiat przyznał dotacje Stowarzyszeniu na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „Stop Śmierci” w Kościanie na realizacje zadań prewencyjno - edukacyjnych dzieci i młodzieży mających na celu poprawę ich bezpieczeństwa w wyniku wzrastania zagrożeń ze strony chorób cywilizacyjnych. Stowarzyszenie to otrzymało również dotacje na organizację konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspomniane konkursy dla dzieci i młodzieży organizuje Wydział Oświaty i Spraw Obywatelskich Starostwa. Tegoroczne zabawy konkursowe; dla uczniów szkół podstawowych: konkurs literacki „Palić, nie palić oto jest pytanie?”, plastyczny, .” Piramida zdrowia czyli racjonalne i zdrowe odżywianie”, dla gimnazjalistów, kulinarny ”Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz stracisz życie.” – A.Fredro. Twoje wskazówki dotyczące racjonalnego żywienia młodzieży” i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zrobiłam/Zrobiłem sobie test na HIV ! Jestem...” cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców powiatu. Wszystkie wspomniane inicjatywy służące profilaktyce zdrowia będą w zależności od potrzeb i finansowych możliwości wspierane przez samorząd powiatu w przyszłym roku. bj

Wspieramy talenty Podczas XXXII Sesji Rady Powiatu Kościańskiego uchwalono „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z powiatu kościańskiego”. W ramach programu wsparcie finansowe może otrzymywać młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci uzyskujący szczególne osiągnięcia w wybranej dziedzinie naukowej lub artystycznej. Kandydaci ze szkół ponadgimnazjalnych ubiegający się o Stypendium Starosty muszą spełniać następujące kryteria: 1) posiada stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego; 2) jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży; 3)uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 z semestru poprzedzającego przyznanie stypendium; 4) zajął I, II lub III miejsce w konkursie przedmiotowym albo jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, konkursu, przeglądu lub festiwalu przynajmniej na szczeblu wojewódzkim w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium. O przyznanie Stypendium Starosty uczniowie mogą się ubiegać po ukończeniu nauki w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Wniosek mają prawo składać rodzice bądź prawni opiekunowie kandydata oraz dyrektor szkoły. Wniosek składa się w terminie do 15 października każdego roku na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie. W przypadku studentów oprócz stałego zameldowania na terenie powiatu kościańskiego inne kryteria przedstawiają się następująco: a) kandydat nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów; b) uzyskał śred-

nią ocen co najmniej 4,80 z roku poprzedzającego przyznanie stypendium; c) posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz wykazuje się aktywnością w tych dziedzinach, za które uważa się w szczególności: prace w kole naukowym, udział w pracach badawczych, publikacje, opracowania, referaty, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia przyznane za udział w przeglądach, konkursach i festiwalach, studia według indywidualnego programu lub studia równoległe na drugim kierunku studiów. Wniosek o stypendium składają osobiście studenci do 15 października każdego roku na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie. Wysokość Stypendium Starosty wynosi maksymalnie 1.000 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i maksymalnie 1.500 zł dla studentów. Stypendium jest wypłacane jednorazowo w danym roku. Przypominamy, że podczas październikowej sesji rada Powiatu Kościańskiego przyjęła uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. - Cieszę się, że rada przyjęła te uchwały – powiedział Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. – W naszym powiecie nie brakuje osób uzdolnionych na niwie naukowej, artystycznej, czy sportowej. Uważam, że naszym obowiązkiem jest wspieranie młodych, zdolnych ludzi, którzy są najlepszą wizytówką Ziemi Kościańskiej. (A.H.)


strona

IV4

grudzieñ 2005

Rok ze sportem Każdego roku Starostwo Powiatowe organizuje i wspiera organizację szeregu imprez sportowych adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży. W mijającym roku w kalendarzu powiatowych, sportowych imprez znalazły się dwa wydarzenia, których adresatem byli nie tylko uczniowie szkół, ale wszyscy mieszkańcy powiatu. Pierwsza z nich to organizowane już po raz trzeci w Zieleńcu Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie. Na tą odbywającą się w pierwszy weekend marca imprezę w tym roku zjechało, by startować i kibicować, około 300 osób. Współorganizatorami tych Mistrzostw był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie i Uczniowski Klub Sportowy „Hellada” przy I LO w Kościanie. Drugą imprezą, która przyciągnęła trzystu zawodników był zorganizowany 12 listopada I OGÓLNOPOLSKI „KOŚCIAŃSKI

Z powstańczych kart glu, Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych w Racocie, czy II Mistrzostwa Wielkopolski Nauczycieli w Piłkę Nożną Halową. 30 imprez to zawody sportowe organizowane zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”, kończące się finałami wojewódzkimi. Pozostałe to dodatkowa oferta skierowana do dzieci i młodzieży zakończona na szczeblu powiatowym. Starostwo Powiatowe współorganizuje wraz z Powiatowym Stowarzyszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Kościanie Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego oraz wyjazdy reprezentacji na imprezy w ramach Współzawodnictwa Sportowo – Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego. W tym roku kwotę ponad 7 tys. złotych z budżetu powiatu wydano m.in. na: Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Siatkówce, półfinał VII Wielkopolskiej Spartakia-

Liczba osób startujących w Półmaratonie była niespodziewanie duża PÓŁMARATON” im. dr Henryka Florkowskiego. Jego współorganizatorami poza Starostwem były wszystkie samorządy gminne powiatu. Półmaratonowi towarzyszył bieg dla dzieci i młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wystartowało w nim 73 biegaczy. Powodem, dla którego samorządy zorganizowały Półmaraton – mówi Edward Strzymiński – Przewodniczący Rady Powiatu, było zachęcenie ludzi do biegania i promocja powiatu. Frekwencja, zawodnicy z zagranicy, dobra współpraca wszystkich współorganizatorów sprawiła, że zakładany cel został osiągnięty. Jestem przekonany, że zarówno Półmaraton jak i Mistrzostwa w Zieleńcu na trwałe już zagoszczą w kalendarzu powiatowych, sportowych imprez i mam nadzieję, że z każdym rokiem będą przyciągać większą liczbę uczestników – dodaje Strzymiński. Poza tymi dwoma imprezami Starostwo Powiatowe w 2005 roku było organizatorem turniejów, m.in.: VII Turnieju Mikołajkowego w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Kościańskiego i VII Gwiazdkowego Turnieju o Puchar Starosty w Piłce Halowej. Z budżetu powiatu w całości finansowane były imprezy sportowe realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, a organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych, Gimnazjadę i Licealiadę. W roku szkolnym 2004/2005 odbyły się 52 imprezy sportowe o randze Mistrzostw Powiatu Kościańskiego, w których brało udział około 2500 uczniów. Najważniejsze z nich to Finał Drużynowych Mistrzostw Wielkopolski w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych, które odbyły się w Śmi-

Miłośnicy białego szaleństwa mogli się sprawdzić na Mistrzostwach w Zieleńcu

dy Mieszkańców Wsi w Wolsztynie (piłka nożna, siatkówka kobiet i mężczyzn), finał VII Wielkopolskiej Spartakiady Mieszkańców Wsi w Trzemesznie (tenis stołowy, szachy, warcaby, wielobój rekreacyjny i rodzinny, rzuty karne przeciąganie liny), Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych i Ranking Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Biegach Przełajowych w Klęce na Kościańską Powiatową Ligę Tenisa Stołowego, Kościańską Powiatową Ligę Trampkarzy w Piłce Nożnej, Powiatowy Festyn Piłkarski Młodzieży Szkolnej w Spytkówkach, Powiatową Letnią Spartakiadę LZS, Biegi Przełajowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi, Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce w Poznaniu, Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym w Trzciance, Półfinał VII Letniej Wielkopolskiej Spartakiady Zrzeszenia LZS w Środzie Wielkopolskiej i Mistrzostwa Powiatu w Strzelaniu z Wiatrówki. bj

18 grudnia 1918 r. Komenda Drużyny Skautowej (Janusz Czaplicki, Józef Kamiński i Jan Banaszak) utworzyła oddział zbrojny pod nazwą „Rezerwa Skautowa”. W jego skład wchodzili młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat, w liczbie ok. 65 osób. W czasie pierwszego próbnego alarmu przeprowadzonego na terenie łazienek miejskich stawiło się ok. 100 osób. Dowództwo sprawował Józef Kamiński, a poszczególnymi plutonami dowodzili: Jan Banaszak, Janusz Czaplicki, Maksymilian Tomaszewski i Roman Żakowski. Ogromnym sukcesem tego oddziału było opanowanie w nocy z 29 na 30 grudnia 1918 r. magazynu broni znajdującego się na terenie Zakładu Psychiatrycznego. Zdobyto znaczną ilość karabinów ręcznych oraz ciężkich i lekkich karabinów maszynowych, pistoletów, amunicji i granatów. Część zdobyczy trafiła do innych oddziałów. 4 stycznia 1919 r. „Rezerwa Skautowa” ruszyła z pomocą do Rakoniewic, gdzie brała udział w rozbrajaniu okolicznych kolonistów niemieckich. Po powrocie do Kościana 9 stycznia skierowana została w sile 57 ludzi w okolice Pawłowic. W starciu pod Tworzanicami, do jakiego doszło 11 stycznia, Rezerwa straciła pierwszego poległego skauta. Był nim Franciszek Masztalerz, którego grób znajduje się w Kwaterze Obrońców Ojczyzny na Starym Cmentarzy Parafialnym w Kościanie. Poszczególne części „Rezerwy Skautowej” weszły późnij w skład 6. pułku Strzelców Wielkopolskich. W pierwszych dniach stycznia 1919 r. Kościanowi zagrażało uderzenie niemieckie od strony Górki Duchownej, dlatego pod dowództwem Stanisława Sikory zorganizowano kolejny oddział, w skład którego weszli ochotnicy z Kościana i okolicy. Powiatowa Rada Ludowa w Kościanie podjęła uchwałę o utworzeniu I Batalionu Polskiego, który skierowano do walk na froncie południowo – zachodnim. I Kościańska Kompania Polowa dowodzona przez Stefana Maya wzięła udział w walkach pod Lesznem 27 stycznia 1919 r. 1 lutego walczyła pod Murkowicami, a 2 pod Klonówcem. Kompania Stanisława Sikory od 9 do 12 stycznia brała udział w walkach pod Górką Duchowną i Goniembicami. 12 stycznia została rozbita, a dowódca z dwoma plutonami wycofał się do Osiecznej i Kościana. Na stanowisku utrzymał się tylko pluton Władysława Mocka. Po przeorganizowaniu kompania brała udział w zajęciu Lipna Nowego. W działaniach bojowych uczestniczyła także Kompania Kiełczewska sierż. Józefa Korbika, która od 6 stycznia 1919 r. obsadzała teren Cukrowni w Kościanie i stąd kierowała patrole w kierunku Starego Bojanowa. 10 stycznia kompanie w sile około 100 ludzi skierowano do Starego Bojanowa, a następnie do Górki Duchownej, gdzie doszło do starcia z pociągiem pancernym, który nadjechał od strony Leszna. Kompania dowodził wówczas kpr. Władysław Mocek. W tym samym dniu kompania obsadziła leśniczówkę Krzyżowiec w okolicy Włoszakowic. 23 stycznia ponownie walczyła w okolicy Lipna Nowego, a w końcu stycznia obsadziła odcinek batalionowy „Boguszyn”. (oprac. A.H. na podstawie tekstu Jana Pawickiego)

Zdarzyło się 35 lat temu

„To partia strzela do robotników...” W minionych dniach obchodziliśmy 35. rocznicę masakry na Wybrzeżu, gdy komuniści rękoma milicjantów, agentów SB, oddziałów ZOMO i wojska zamordowały na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga kilkadziesiąt osób, które wraz z tysiącami innych protestowały przeciwko niesprawiedliwości systemu komunistycznego. Bunt robotniczy trwający od 14 do 22 grudnia 1970 roku spowodowany został drastyczną podwyżką cen. Bilans grudniowych represji był tragiczny: ponad tysiąc osób rannych, co najmniej 42 osób zabitych, przeszło 3 tysiące zatrzymanych. Do walki z demonstrantami ruszyło 5 tysięcy milicjantów i 27 tysięcy żołnierzy. Wybrzeże zostało spacyfikowane. Tragicznym symbolem Grudnia ’70 stało się dramatyczne zdjęcie zamordowanego Zbyszka Godlewskiego (18 lat), którego robotnicy i uczniowie nieśli ulicą Świętojańską pod budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, aby pokazać do czego doprowadziły działania milicji i wojska. Zachowały się nagrania radioamato-

rów, którzy nasłuchiwali kanałów zarezerwowanych dla milicji. Oto jedna z zarejestrowanych rozmów: „... tłum niesie zabitego, niesie zabitego. Na czele jest sztandar. Tak, biało-czerwony... Ta grupa, z tymi flagami, co niosą zabitego, jest już na Świętojańskiej. Na czele idzie młodzież, akademicka, albo szkolna. Idą dalej w kierunku prezydium. Tego, co niosą, niosą od Gdyni-Stoczni... Słuchaj jest druga grupa, cała młodzieżowa, która ma umazany sztandar, prawdopodobnie w szmince, czy w czymś i napis KREW DZIECI. Chodzi mi o tę grupę z tym trupem. Jest pod prezydium już. Chodzi o to, żeby go odebrać, bo straszne wrażenie, wrażenie robi. Przekaż tam, że mają tego trupa sprzątnąć”. Zginęli głównie ludzie młodzi, do których strzelano po to, aby zabić. Zbrodniarzy do dzisiaj nie ukarano, jednak Prezydent-elekt Lech Kaczyński zapowiedział w sobotę w Gdyni podczas uroczystości 35. rocznicy Grudnia ’70, że zrobi wszystko, by prawda o tamtych wydarzeniach została ujawniona, a sprawcy ukarani. (A.H.)

19_op_NR16  

strona 1 grudzieñ 2005 W SP ZOZ w Kościanie trwa remont Szpital ma nową dobrze wyposażoną karetkę strona II Orędownik Powiatowy, Pismo Powia...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you