Page 1

listopad 2005

Nr 15

strona

listopad/ 2005

Rok 2

1

ISSN 1732-3592

Bezpieczna Śmigielska

Tzw. „lewoskręt” usprawni ruch na tym odcinku ulicy Śmigielskiej

Wyremontowana Śmigielska przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi

Ścieżka rowerowa niewątpliwie przyczyni się do wzrostu bezpieczeńtwa rowerzystów

Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż Śmigielskiej Największą tegoroczną inwestycją drogową w powiecie był remont ulicy Śmigielskiej w Kościanie. Prace przeprowadzono na odcinku 600 metrów. Ulica Śmigielska ma nową nawierzchnię, krawężniki i chodniki wyłożone kostką. W celu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych wzdłuż ulicy wyznaczono ścieżki rowerowe i pobudowano azyle dla przechodniów. Starostwo na remont tej ulicy otrzymało wsparcie w wysokości 125 tys. złotych z Ministerstwa Infrastruktury resztę kosztów sfinansowało z własnego budżetu. Wzdłuż całej ulicy Śmigielskiej utworzono jeden duży i pięć małych azyli dla pieszych. Identyczne rozwiązanie zastosowano też przy wjeździe na ulicę Wielichowską, a przy zjeździe w ulicę Wyzwolenia utworzono lewoskręt, który powinien znacznie ułatwić poruszanie się kierowcom. Reorganizacja ruchu podporządkowała ulicę Fabryczną Kwiatowej. Remont ulicy Śmigielskiej wzbudzał wiele kontrowersji wśród mieszkańców Kościana, którzy na przykład narzekali na dziury w nowo wyłożonym chodniku. Okazuje się, że w nocy niektórzy kierowcy urządzali sobie parking na niezaklinowanych kostkach brukowych. Okazało się również, że trzeba było zapewnić tzw. „nośność” w miejscach, w których poszerzano jezdnię. W projekcie budżetu Powiatu Kościańskiego na 2006 rok znalazł się zapis dotyczący przebudowy ulicy Surzyńskiego w Kościanie oraz ulicę Śmigielską od starego przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 5. Jest to główny ciąg komunikacyjny miasta w kierunku Leszna. Ze względu na prestiż Kościana jako stolicy powiatu powinna to być również arteria reprezentacyjna. Miasta są najczęściej oceniane przez przyjezdnych przez pryzmat jakości dróg i ulic. Są szanse, aby już w przyszłym roku wjazd do Kościana od strony południowej robił dobre wrażenie. Kończący

Zmodyfikowano wjazd i wyjazd z ulicy Śmigielskiej od strony tzw. „małego ronda” się remont ulicy Śmigielskiej i planowany na Surzyńskiego są tego gwarantem. Przebudowa ulicy Surzyńskiego odbywać się będzie przy finansowym wsparciu Ministerstwa Infrastruktury w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. Aktualnie opracowywany jest stosowny wniosek o dofinansowanie około połowy kosztów przebudowy w wysokości 400 000 złotych. Planowany remont Surzyńskiego obejmie wymianę chodników po obu stronach, przebudowę parkingów, ułożenie nowej warstwy asfaltowej na całej długości oraz zmiany organizacji ruchu. (A.H.)


strona

II2

listopad 2005

VII Sesja Popularnonaukowa z cyklu Wierni Niepodległej

Nowe chodniki W mijającym roku Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował szereg inwestycji związanych z budową chodników, zjazdów i parkingów. I tak w Kościanie na ulicy Nacławskiej powstał chodnik o długości 228,00 m, szerokości 1,50 m, wykonany z kostki brukowej. Podobną inwestycję wykonano na ulicy Mickiewicza przy Kościańskim Ośrodku Kultury, gdzie wzdłuż budynku położono chodnik. Z kolei asfaltowy parking o powierzchni 260 m2 wykonano przy ulicy Kosynierów, a przy kościańskiej poczcie zjazd z al. Kościuszki do TP S.A. Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował tez szereg inwestycji we współpracy z gminami należącymi do Powiatu Kościańskiego. I tak w Nowej Wsi wykonano chodnik długości 305 m, szerokości 1,50 m z obrzeżami po stronie zewnętrznej i ze zjazdami do posesji; w Bruszczewie - chodnik długości 237 , szerokości 1,00 m, z obrzeżami po obu stronach, ze zjazdami do posesji; w Starym Bojanowie - chodnik długości 100 m, szerokości 1,50 m, z obrzeżami po obu stronach ze zjazdami do posesji; w Śmiglu – na ul. Powstańców Wlkp. chodnik długości 293 m, szerokości 0,96 - 2,05 m, ze zjazdami do posesji; Krzywiń – ul. Chłapowskiego - chodnik długości 188 m, szerokości 1,50m z obrzeżami po obu stronach, ze zjazdami do posesji, kostka, 16.464,03 zł W Kurowie – chodnik długości 135 m, szerokości 1,50 m; w Czempiniu – ul. Kolejowa, w trakcie realizacji chodnik długości 239,50 m, szerokości 1,50 m; w Słoninie – posesja nr 10 ustawienie bariery metalowej typ SIGMA SP 09 z elementami odblaskowymi i wyokrągleniami na zejściach barier. (A.H.)

Sesję rozpoczął wykład Pana Mariana Koszewkiego Sesja poświęcona duchownym Ziemi Kościańskiej, którzy walczyli i poświęcili swoje życie w walce z najeźdźcą hitlerowskim w latach 1939-1945, odbyła się 15 listopada br. w Kościele p.w. św. Brata Alberta w Kościanie. Wykłady poprzedziła msza święta w intencji duchownych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Sesji przewodniczyli: Andrzej Jęcz (Starosta Kościański), O. Kornel Filipowski (Przeor Klasztoru O. Benedyktynów w Lubiniu) i Józef Świątkiewicz (regionalista, radny Rady Powiatu). Otwarcia sesji dokonał Starosta Kościański, który w swoim wstępnym przemówieniu powiedział m. in.: „W poczcie męczenników za Wiarę i Naród nie brakuje duchownych z Ziemi Kościańskiej. Pamięć o nich utrwalił w swojej pracy historycznej Pan Marian Koszewski, którego badania stały się inspiracją do poświęcenia tej sesji duchownym z powiatu kościańskiego w latach 1939-1945. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o takich postaciach jak: ks. Stanisław Bednarkiewicz, ks. Tadeusz Gronwald, ks. Jan Kiciński i wielu innych duchownych, którzy przeciwstawiali się reżimowi hitlerowskiemu, płacąc za to najwyższą cenę. W wyniku represji cierpiała cała wspólnota katolicka – naziści ograniczyli praktyki religijne, a później zaczęli też niszczyć dziedzictwo religii katolickiej, paląc cenne księgi, czy dewastując, a nawet niszcząc kościoły”.

Pierwszy wykład wygłosił Pan Marian Koszewski, który nakreślił historię kościoła katolickiego na Ziemi Kościańskiej w latach okupacji hitlerowskiej. Następnie wspomnieniami z obozów koncentracyjnych w Dachu i Gusen podzielił się z licznie przybyłymi ksiądz Kanonik Leon Stępniak, który w sposób niezwykle refleksyjny i sugestywny przywołał tragiczne, ale i zadziwiające chwile z okresu „zlagrowania”. Za taką sytuację zadziwiającą uznał fakt przekazania mu różańca przez jednego z SS-manów wchodzących w skład załogi obozowej. Ksiądz kanonik wyraził też swoje podziękowanie dla Starostwa Powiatowego w Kościanie za organizację sesji i tym samym za pamięć wobec tych którzy odeszli. Następnie odczyty zaprezentowali: Pani Barbara Mizerka na temat ks. Stanisława Bednarkiewicza i Witold Omieczyński na temat ks. Tadeusza Gronwalda. Po nich głos zabrał red. Jerzy Zielonka, który nakreślił przyczynek do postaci ks. dra Jana Kicińskiego z Siekowa. Sesję zamknął Ojciec Kornel Filipowski, który zaznaczył, że pamięć o zgładzonych podczas II wojny światowej jest naszym obowiązkiem i stanowi wypełnienie przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. W czasie sesji odbyła się też promocja III tomu książki z cyklu „Wierni Niepodległej”, którą omówił Michał Jurga – Wicestarosta Kościański. (A.H.)

IV Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, rzecznik Ubezpieczonych, Federacja Konsumentów, powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów oraz starostwa powiatowe województwa wielkopolskiego organizują IV edycję Olimpiady, której celem jest propagowanie wiedzy konsumenckiej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada obejmuje dwa etapy – powiatowy i konkurs na szczeblu wojewódzkim. Każda ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Kościańskiego może nadesłać maksymalnie 10 prac jej uczniów na następujące tematy: 1. Szkoda komunikacyjna – sposoby dochodzenia roszczeń; 2. Odszkodowanie za zmarnowany urlop – dopuszczalność w świetle przepisów prawa polskiego; 3. W jaki sposób deweloperzy naruszają prawa konsumentów; 4. Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych – zagrożenia dla konsumentów; 5. W jaki sposób konsument jest chroniony przed szkodami wyrządzonymi przez produkt niebezpieczny; 6. W jaki sposób możesz bronić się, gdy usługodawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy, jaki masz uprawnienia; 7. Rola rzecznika ubezpie-

czonych w systemie ochrony konsumentów; 8. Porozumienie zawarte między konsumentem a przedsiębiorcą w postępowaniu mediacyjnym Inspekcji Handlowej a ugoda sądowa przed Polubownym Sądem Konsumenckim – omów ich charakter i skutki prawne. Praca powinna mieć formę rękopisu, maszynopisu lub być napisana z pomocą komputera. Praca musi być oznaczona pełną nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem autora oraz podpisana. Objętość pojedynczej pracy powinna być nie większa niż 5 stron maszynopisu A4. Prace konkursowe odbierają dyrekcje szkół i do 6 stycznia 2006 roku przesyłają zbiorczo na adres: Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwo Powiatowe w Kościanie Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Oceny prac konkursowych oraz kwalifikacji do konkursu powiatowego dokona Powiatowa Komisja Konkursowa, która poinformuje pisemnie dyrekcje szkół uczestników o wynikach postępowania do dnia 20 stycznia 2006 roku. (A.H.)

Nowy chodnik na ulicy Nacławskiej

Gdy próbowano złamać krzyż... Podczas ostatniej Sesji Popularnonaukowej odbyła się promocja najnowszego trzeciego już tomu z cyklu „Wierni Niepodległej” wydanego przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. - To wypełnienie swoistego testamentu śp. dra Henryka Florkowskiego, który zawsze przekonywał, aby spisywać swoje wspomnienia i publikować, gdyż słowo drukowane nigdy nie zginie. To w tym duchu powstał ten cykl wydawniczy – powiedział Michał Jurga, Wicestarosta Kościański. W książce pod redakcją Jerzego Zielonki znalazły się następujące rozdziały: „Walka z kościołem katolickim na Ziemi Kościańskiej w czasie okupacji (1939-1945)” Mariana Koszewskiego, „Orędownik polskiej oświaty ks. proboszcz Stanisław Bednarkiewicz (1879-1941)” Barbary Mierki, „Kapelan powstańczy ks. prefekt Tadeusz Gronwald (1980-1942)” Witolda Omieczyńskiego, „Redaktor i wybitny kaznodzieja ks. dr Jan Kiciński (1891-1942)”, wspomnienie „Transport do Gusen” ks. kanonika Leona Stępniaka oraz aneks, w którym znalazła się relacja z VI Sesji Popularnonaukowej poświęconej policjantom Ziemi Kościańskiej, którzy zginęli w obozach sowieckich w latach 1939-1940. Całość udokumentowana jest licznymi archiwalnymi fotografiami pochodzącymi z prywatnych kolekcji autorów opracowania. Andrzej Jęcz, Starosta Kościański – wyraził w przedmowie przekonanie, że publikacja ta będzie przydatna nie tylko historykom i regionalistom, ale stanie się również źródłem dostarczającym wiedzy, niezbędnej w nauczaniu w szkołach powiatu i – z pomocą nauczycieli – posłuży do kształtowania postaw młodzieży w duchu umiłowania Ojczyzny i głębokiego patriotyzmu. (A.H.)


listopad 2005

Kolejna oferta dla bezrobotnych W dniu 3 października br. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie przystąpił do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym ogłasza się wolny nabór uczestników do projektu pt.: „Planuję i działam aby osiągnąć sukces w zjednoczonej Europie”. Do projektu może przystąpić 70 bezrobotnych osób, które są zarejestrowane w PUP w Kościanie powyżej 24 miesięcy. Przewidywana w programie główna forma wsparcia obejmuje proces poradnictwa zawodowego skierowanego do całej grupy beneficjentów z wykorzystaniem firmy doradczo-szkoleniowej. W skład usług w/w firmy wchodzi opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika, na podstawie którego osoby zostaną zakwalifikowane do odbycia szkoleń przewidzianych dla grupy 40 osób. W efekcie osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w programie zdobędą dodatkowe umiejętności, wzbogacą lub uaktualnią już posiadane kwalifikacje. Drugą forma wsparcia jest przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, w którym będzie mogło wziąć udział 45 osób. W ramach tego przewidziano tzw. podwójne wsparcie dla 15 osób ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb beneficjentów tj. szkolenie i przygotowanie zawodowe. Ogółem na realizację w/w programu, który trwa 20 miesięcy czyli do 31.05.2007 r. zostanie przeznaczona kwota: 402 245zł W realizację programu, zaangażowane są ośrodki pomocy społecznej, gminne centra informacji i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Jednostkami współpracującymi będą również pracodawcy zatrudniający ostatecznych beneficjentów w ramach przygotowania zawodowego. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do przedsiębiorców o nawiązanie współpracy z kościańskim Urzędem Pracy w zakresie organizowania aktywnej formy przeciwdziałania bezrobociu poprzez organizowanie przygotowania zawodowego. Wszystkie osoby bezrobotne spełniające w/w warunek i zainteresowane udziałem w programie oraz potencjalnych przyszłych pracodawców prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościanie, gdzie można uzyskać wszelkie wyczerpujące informacje na temat wzmiankowanego programu. Jednocześnie informujemy iż proces rekrutacji rozpoczął się z dniem 02.11.2005 r. i trwa przez okres 3 miesięcy. (A.H.)

strona

3 III

Podsumowanie pracy w zespole

Kolejne spotkanie Zespołu ds. Pamięci Walk i Męczeństwa przy Starsotwie Powiatowym w Kościanie 24 listopada br. odbyło się robocze spotkanie Powiatowego Zespołu do Spraw Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa, podczas którego podsumowano działalność w kończącym się 2005 roku. Zespół powołany w grudniu 2003 roku inspiruje oraz współdziała na terenie powiatu obchody rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego. W skład Zespołu wchodzą: Michał Jurga (Wicestarosta Kościański, przewodniczący), Marian Koszewski, Hubert Zbierski, Jerzy Zielonka, Piotr Bauer, Jan Pawicki, Józef Świątkiewicz, Marek Ryba i Jerzy Szyguła. Wicestarosta w krótkim omówieniu przypomniał o wszystkich wydarzeniach, w których brali udział człon-

kowie Zespołu, jakie odbyły się w tym roku. Przypomniał, że Zespół współtworzył dwie Sesje Popularnonaukowe z cyklu „Wierni Niepodległej” oraz przyczynił się do wydani kilku publikacji historycznych – m. in. drugi i trzeci tom z cyklu „Wierni Niepodległej”. W trakcie spotkania zaplanowano robocze tematy kolejnych sesji popularnonaukowych, z których jedna będzie poświęcona wybitnym nauczycielom Ziemi Kościańskiej a kolejna żołnierzom Kampanii Wrześniowej z powiatu kościańskiego. Na zakończenie omówiono kalendarz najważniejszych uroczystości państwowych, rocznic i wydarzeń patriotycznych, jakie odbędą się w 2006 roku. (A.H.)

Stypendia - informacje 1) Informacja o przyznaniu stypendiów dla uczniów W dniu 17 października 2005 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała weryfikacji wniosków oraz ustalenia listy kandydatów do stypendium. Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, prowadzonych przez Powiat Kościański, w roku szkolnym 2005/ 2006 w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju, o stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonej przez Powiat Kościański a więc uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Ponadto kandydat musiał pochodzić z obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców albo miasta do 20 tys. mieszkańców, w którym nie było publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i znajdować się w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód jego rodziny w przeliczeniu na osobę nie mógł przekroczyć 504 zł netto a w przypadku gdy członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne 583 zł netto. Powyższe kryteria spełniło 267 uczniów spośród 275, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium. W związku z tym, że Powiat Kościański na realizację projektu stypendialnego dla uczniów otrzymał środki wystarczające na przyznanie 177 stypendiów, zgodnie z zapisem § 4 ust.6 Regulaminu, wyłaniając kandydatów kierowano się

dodatkowymi kryteriami, przyznając pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium uczniom uzyskującym najniższe dochody w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie powtarzającym roku szkolnego i którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończyli edukację w gimnazjum i naukę tę kontynuują. Lista 177 kandydatów do stypendium została przedstawiona Zarządowi Powiatu Kościańskiego, który w dniu 19 października 2005 r. podjął ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium. Stypendium zostało przyznane na okres dziesięciu miesięcy tj. od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. Łączna jego wysokość, w skali roku szkolnego, wynosić będzie 1500,00 zł. Uczniowie będą otrzymywać stypendium w formie refundacji poniesionych kosztów związanych z pobieraniem przez nich nauki ,po przedłożeniu stosownych rachunków. Starostwo Powiatowe w Kościanie wystąpiło w dniu 9 września 2005 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z wnioskiem o przekazanie środków na wypłatę stypendiów dla uczniów. Do tej pory środków tych nie otrzymano. 2) Informacja o przyznaniu stypendiów dla studentów W dniu 16 listopada 2005 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała weryfikacji wniosków oraz ustalenia listy kandydatów do stypendium. Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium dla studentów z powiatu kościańskiego w roku akademickim 2005/ 2006 w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, o stypendium mogli ubiegać się studenci państwowej lub niepaństwowej

szkoły wyższej, kształcącej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, zameldowani na pobyt stały na terenie powiatu kościańskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód ich rodzin w przeliczeniu na osobę nie mógł przekroczyć 504 zł netto a w przypadku gdy członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne 583 zł netto. Powyższe kryteria spełniło 193 studentów spośród 195, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium. W związku z tym, że Powiat Kościański na realizację projektu stypendialnego dla studentów otrzymał środki wystarczające na przyznanie 44 stypendiów, zgodnie z zapisem § 5 ust.6 Regulaminu, wyłaniając kandydatów kierowano się dodatkowymi kryteriami, przyznając pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium studentom uzyskującym najniższe dochody w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie powtarzającym roku akademickiego, studiującym na studiach licencjackich lub magisterskich stanowiących pierwszy fakultet, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Lista 44 kandydatów do stypendium została przedstawiona Zarządowi Powiatu Kościańskiego, który w dniu 23 listopada 2005 r. podjął ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium. Studenci będą otrzymywać stypendium przez okres dziewięciu miesięcy tj. od 1 października 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. w kwocie 200,00 zł miesięcznie. Starostwo Powiatowe w Kościanie wystąpiło w dniu 9 września 2005 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z wnioskiem o przekazanie środków na wypłatę stypendiów dla studentów. Do tej pory środków tych nie otrzymano. (OS)


strona

IV4

listopad 2005

Hołd dla pierwszego Starosty Kościańskiego Polski Niepodległej

Władze powiatu i młodzież gimnazjalna uczcili pamięć starosty Raszewskiego Z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci i 87 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci Andrzej Jêcz, Starosta Koœciañski w towarzystwie Edwarda Strzymiñskiego, Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Koœciañskiego i Micha³a Jurgi, Wicestarosty Koœciañskiego w dniu 10 listopada 2005 roku z³o¿yli wi¹zankê kwiatów i zapalili znicz na grobie Gustawa Raszewskiego, pierwszego Starosty Koœciañskiego w niepodleg³ej Polsce. Gustaw Raszewski spoczywa na cmentarzu w Starych Oborzyskach. Grobem Gustawa Raszewskiego opiekuje siê m³odzie¿ z Gim-

nazjum Jana Paw³a II w Starych Oborzyskach. Podczas sk³adania kwiatów przez przedstawicieli w³adz powiatu wartê przy mogile zaci¹gnêli harcerze z Dru¿yny Harcerskiej im. Gustawa Raszewskiego z Gimnazjum w Oborzyskach. Dru¿yn¹ opiekuje siê Aleksandra Pawlicka. Po z³o¿eniu kwiatów starosta Jêcz podziêkowa³ obecnemu na cmentarzu dyrektorowi gimnazjum Romanowi Podgórskiemu za opiekê nad tym miejscem, a zebranym harcerzom przypomnia³ o znaczeniu wydarzeñ zwi¹zanych ze Œwiêtem Niepodleg³oœci. (bj)

Informacja dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Oœrodek Regionalny w Poznaniu we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem i Oœrodkiem Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie realizuje projekt pt.: „TWÓJ POMYS£ - TWOJA PRACA - WSPARCIE OSÓB ZAMIERZAJ¥CYCH ROZPOCZ¥Æ DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZ¥ W POWIECIE KOŒCIAÑSKIM”. Projekt bêdzie realizowany w ramach Dzia³ania 2.5 „Promocja Przedsiêbiorczoœci” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Projekt przewiduje: doradztwo, szkolenia, udzielanie jednorazowej dotacji inwestycyjnych w kwocie 5000 Euro, przekazywanie comiesiêcznej (przez pó³ roku, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia do pe³nych 12-stu miesiêcy) pomocy pomostowej w wysokoœci 700 z³ dla osób, które zamierzaj¹ rozpocz¹æ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Przedmiot dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorcy obejmowanej pomoc¹ publiczn¹ NIE DOTYCZY: sektora transportu, dzia³alnoœci zwi¹zanej z produkcj¹, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Za³¹czniku I do Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, eksportu, je¿eli pomoc jest bezpoœrednio zwi¹zana z iloœci¹ eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bie¿¹cymi zwi¹zanymi z prowadzeniem dzia³alnoœci, dzia³alnoœci uwarunkowanej pierwszeñstwem u¿ycia towarów produkcji krajowej. W projekcie bêd¹ mog³y uczestniczyæ OSOBY NIE ZAREJESTROWANE JAKO BEZROBOTNE, które zamierzaj¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (bez wzglêdu na wiek, p³eæ, posiadane doœwiadczenie zawodowe), w tym: osoby odchodz¹ce z rolnictwa (rolnicy i domownicy), osoby zagro¿one utrat¹ zatrudnienia, m³odzie¿ do 25 roku ¿ycia nie zarejestrowana jako bezrobotna, osoby pracuj¹ce, osoby ucz¹ce siê oraz absolwenci szkó³ wy¿szych. W projekcie NIE BÊD¥ MOG£Y UCZESTNICZYÆ OSOBY, które by³y w³aœcicielami przedsiêbiorstwa i prowadzi³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ po 1 stycznia 2004 roku. Osoby zainteresowane wziêciem udzia³u w projekcie, PROSIMY O KONTAKT z przedstawicielem Oœrodka Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie przy ulicy Rzemieœlniczej 2, osobiœcie lub telefonicznie pod numerem tel. (065) 512 77 83. Pierwszy etap projektu obejmuje doradztwo grupowe (125 osób 5 grup po 25 osób w ka¿dej grupie). Stanowi

wprowadzenie uczestników w podstawowe zagadnienia zwi¹zane z podjêciem przedsiêwziêæ gospodarczych i ocen¹ mo¿liwoœci ich realizacji w odniesieniu do rynku i sytuacji gospodarczej oraz w³asnych mo¿liwoœci finansowych, a tak¿e ocen¹ ryzyka oraz stworzenie biznesplanu. Zajêcia te bêdzie prowadzi³a sta³a grupa trenerów – specjalistów/praktyków w dziedzinie biznesu. Zajêcia w ramach doradztwa grupowego dla 1 grupy trwaæ bêd¹ 32 godziny (4 kolejne dni po 8 godzin dziennie). Odbêd¹ siê w okresie od stycznia do kwietnia 2006 roku. Spoœród grupy 125 osób bior¹cych udzia³ w doradztwie grupowym, wy³onionych zostanie 75 osób, które uczestniczyæ bêd¹ w szkoleniu. Drugim etapem projektu bêdzie szkolenie 75 OSÓB (3 grupy po 25 osób w ka¿dej grupie). Szkolenie ma dostarczyæ u¿ytecznej dla mikroprzedsiêbiorcy, praktycznej wiedzy w zakresie: organizacji przedsiêbiorstwa, zarz¹dzania finansami mikroprzedsiêbiorstwa, potrzeb lokalnego rynku, lokalnego otoczenia przedsiêbiorstwa, mo¿liwoœci wykorzystania w biznesie nowoczesnych technologii IT, zw³aszcza internetowych. Zajêcia w ramach szkolenia dla 1 grupy trwaæ bêd¹ 48 godzin (6 kolejnych dni po 8 godzin dziennie). Odbêd¹ siê w okresie od maja do wrzeœnia 2006 roku. Szkolenie koñczy siê egzaminem oraz ocen¹ samodzielnie przygotowanych biznesplanów. Uczestnicy, którzy zdobêd¹ wymagane minimum punktów otrzymuj¹ zaœwiadczenie ukoñczenia szkolenia. Spoœród nich, 20 najwy¿ej notowanych osób, z uwzglêdnieniem kryterium uczestnictwa grup priorytetowych <osoby odchodz¹ce z rolnictwa (rolnicy i domownicy), osoby zagro¿one utrat¹ zatrudnienia, m³odzie¿ do 25 roku ¿ycia nie zarejestrowana jako bezrobotna>, przejdzie do kolejnego etapu Projektu czyli do doradztwa indywidualnego. Otrzymaj¹ one jednorazow¹ dotacjê i wsparcie pomostowe. Wsparcie finansowe polega na przekazaniu 20 uczestnikom dotacji inwestycyjnych w wysokoœci 5.000 EURO oraz przekazywaniu comiesiêcznej pomocy pomostowej w wysokoœci 700 z³ przez okres pó³ roku a w uzasadnionych przypadkach przez rok. Warunkiem otrzymania dotacji bêdzie wykazanie wk³adu w³asnego w wysokoœci 6.753,50 z³. Dodatkowo uczestnicy tego etapu otrzymywaæ bêd¹ wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego, które ma na celu nadzór nad wykonaniem biznesplanu, doskonalenie umiejêtnoœci, pomoc w organizacji przedsiêbiorstwa. (A.H.)

OGŁOSZENIE Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593 z póżn. zm.) Starosta Kościański uprzejmie informuje o możliwości składania ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej jakim jest prowadzenie 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Placówka wsparcia dziennego: wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami oraz współpracuje ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych Placówka wsparcia dziennego prowadzi w szczególności następujące formy pracy środowiskowej: pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne, pomoc w nauce, pomoc socjalną, dożywianie, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, stałą pracę z rodziną dziecka Placówka wsparcia dziennego działa przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godzinny dziennie. Oferta o dotację powinna zawierać następujące informacje: precyzyjny opis planowanych działań, adresaci działań, informacje o terminie i miejscu realizacji zadania, zespół realizujący zadania wraz z załączonymi informacjami o kwalifikacjach, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania, informacje o posiadanych zasobach rzeczowych oraz informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie. Kryteria jakie powinny spełniać oferty złożone przez organizacje: 1.Komplet dokumentów: wypełniony formularz oferty, aktualny wypis z rejestru sądowego, statut organizacji, sprawozdanie finansowe za ostatni rok działalności organizacji, sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok działalności organizacji, nr NIP i REGON, nr konta bankowego organizacji i posiadane rekomendacje i opinie o działalności. 2.Jak największy udział środków własnych. 3.Projekt powinien uwzględniać4. przede wszystkim wydatki przeznaczone na specjalistów pracujących w placówce. 5.Innowacyjność6. proponowanych rozwiązań. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru będą zgodne z § 29-32 ww. ustawy o pomocy społecznej. Starosta Kościański na powyższe zadanie przeznaczy kwotę w wysokości 40.600 zł Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Kaźmierczaka 41, tel. 5 11 01 66, 5 11 98 32. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 28 grudnia 2005.

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

18_op_NR15  

Ścieżka rowerowa niewątpliwie przyczyni się do wzrostu bezpieczeńtwa rowe- rzystów Wyremontowana Śmigielska przyczyni się do poprawy bezpiec...

18_op_NR15  

Ścieżka rowerowa niewątpliwie przyczyni się do wzrostu bezpieczeńtwa rowe- rzystów Wyremontowana Śmigielska przyczyni się do poprawy bezpiec...

Advertisement