Page 1

paŸdziernik 2005

Nr 14

strona

październik/ 2005

Rok 2

Śmigielska w remoncie Rozpoczął się, zapowiadany wczesną wiosną remont ulicy Śmigielskiej. Ulica Śmigielska - wyjaśnia starosta Andrzej Jęcz – to jedna, jak wynika ze statystyk, z najniebezpieczniejszych dróg powiatowych w całym Powiecie Kościańskim. By to zmienić powiat wykorzystał okazję jaką stworzyło w ramach programu „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach” Ministerstwo Infrastruktury. Wzięliśmy z powodzeniem udział w konkursie, złożyliśmy, po konsultacjach z Komendą Powiatową Policji w Kościanie, projekt w ministerstwie i otrzymaliśmy wsparcie 125 tys. złotych. Jestem przeko-

wość i wyrozumiałość. Nie można przeprowadzić remontu bez uciążliwości. Tak jest zawsze, również wtedy, gdy remontuje się swój własny dom lub mieszkanie. Przypomnijmy, że jak wskazują dane Komendy Powiatowej Policji w Kościanie w latach 2002-2004 wydarzyło się na tym odcinku drogi 11 zgłoszonych wypadków drogowych, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 12 zostało rannych. Osoby poszkodowane to w przeważającej mierze piesi i rowerzyści. Poza wypadkami zarejestrowano – w tym samym czasie - 42 inne kolizje drogowe.

Pierścień ronda będzie wybrukowany kostką granitową

Prace na ulicy Śmigielskiej rozpoczęto od budowy chodników nany – dodaje starosta Jęcz – że dzięki tej inwestycji reprezentacyjna część miasta, od wielu lat nie remontowana, zyska na estetyce, ale przede wszystkim, zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników tej jezdni. Spotykamy się z bardzo pozytywną oceną tej inwestycji przez mieszkańców Kościana. Są również formułowane uwagi wynikające z utrudnień. Proszę więc mieszkańców o cierpli-

Rozpoczęte prace remontowe obejmują odcinek 600 metrów od małego ronda na skrzyżowaniu ulic Śmigielskiej, Surzyńskiego, Broniewskiego i Wielichowskiej do przejazdu kolejowego na ulicy Śmigielskiej. W ramach prac wokół ronda zostanie położona nowa nawierzchnia i chodniki. Tzw. pierścień ronda wybrukowany będzie z granitowej kostki. Na początku ulicy Wielichowskiej powstanie azyl dla pieszych. Ulica Śmigielska będzie miała nową nawierzchnię. Wzdłuż jezdni będą nowe krawężniki. Zostaną wyregulowane studzienki kanalizacyjne. Patrząc od strony ronda w kierunku wyjazdu z miasta, po lewej stronie powstanie nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Po prawej stronie ciąg pieszo-rowerowy. Jezdnia będzie miała 9 metrów szerokości. Przy zjeździe na ulicę Wyzwolenia zostanie dobudowany pas lewoskrętu. Jezdnia w tym miejscu będzie miała szerokość 12,5 m. W ramach inwestycji zostanie wyremontowany parking, nowa nawierzchnia i krawężniki przed blokami na os. Jagiellońskim. Na całym wyremontowanym odcinku ulicy Śmigielskiej będzie pięć małych i jeden duży azyl dla pieszych. W ramach reorganizacji ruchu ulica Fabryczna będzie podporządkowana ulicy Kwiatowej, a Kwiatowa ulicy Śmigielskiej. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu Powiatu Kościańskiego wyniesie

778 tys. złotych. Prace wykonuje firma PRA-MAS z Leszna. Będą one wykonywane cały czas przy ruchu ciągłym jedynie w czasie kładzenia asfaltu wokół ronda i na ulicy Śmigielskiej ruch na tym odcinku, ze względów technologicznych zostanie zamknięty i będzie poprowadzony wyznaczonymi objazdami. Realizacja inwestycji zostanie zakończona na początku listopada. bj

1

ISSN 1732-3592

Listopadowe bieganie Samorządy Powiatu Kościańskiego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski Kościana, Urząd Gminy Kościan, Urząd Miejski Śmigla, Urząd Gminy w Czempiniu, Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, zapraszają wszystkich miłośników czynnego wypoczynku do wzięcia udziału w I OGÓLNOPOLSKIM „KOŚCIAŃSKIM PÓŁMARATONIE” im. dr Henryka Florkowskiego, który odbędzie się 12 listopada 2005 roku w Kościanie. Półmaraton przebiegał będzie ulicami miasta. Impreza ta – zdaniem Edwarda Strzymińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu - ma na celu, spopularyzować bieganie w naszym Powiecie. Pragniemy w ten sposób zachęcić wszystkich do zdrowego stylu życia. Sport i ruch to najlepsza droga do zdrowia. Z drugiej strony nadając półmaratonowi imię wybitnego regionalisty, człowieka, który kochał Ziemię Kościańską, dr Henryka Florkowskiego, chcemy oddać mu hołd i zachować pamięć o nim. No i wreszcie - przyznaje Strzymiński - to doskonała forma promocji naszego powiatu. Przygotowaniem i organizacją Półmaratonu zajmuje się Ludowy Klub Sportowy „Sana” w Kościanie, Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kościanie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie, Klub Sportowy Sztafeta Ateńska oraz Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Start i meta Półmaratonu nastąpi przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, ul. Marii Konopnickiej 1. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 9.30 do 12.30, gdzie nastąpi weryfikacja uczestników. Dystans biegu to 21,1 km. Wszyscy zainteresowani proszeni są o pisemne zgłoszenie do 8 listopada 2005 roku na adres: LKS „Sana” Kościan, ul. Sienkiewicza 39, 64-000 Kościan lub e-mail: dtalikadze@wp.pl, tel.(0-65) 512-79-35 po godz. 20.00. Każdy, kto chce wziąć udział w biegu musi posiadać aktualne badania lekarskie. Wpisowe wynosi 10 złotych, po terminie – 8 listopada - 20 złotych. Każdy zawodnik zgłoszony w terminie otrzyma medal, napój, posiłek oraz wyniki końcowe biegu. Dojazd na imprezę we własnym zakresie. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA i FKB. Maratonowi towarzyszyć będą biegi masowe dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kościańskiego. Szczegółowych informacji udziela Roman Talikadze - dyrektor biegu, pod nr tel. 0-65 512 79 35, kom. 600 565 436. Regulamin oraz komunikaty organizacyjne dostępne będą na stronie www.powiatkoscian.pl w dziale kalendarz imprez. bj

Konkurs plastyczny dla dzieci Do 21 paŸdziernika uczniowie szkó³ podstawowych z ca³ego powiatu mog¹ przysy³aæ prace plastyczne na konkurs o tematyce zdrowotnej pn. „Piramida zdrowia czyli racjonalne i zdrowe od¿ywianie” zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe. Zg³oszone prace mog¹ byæ wykonane w ka¿dej technice plastycznej i w dowolnym formacie. Bêd¹ oceniane w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza to uczniowie klas I-III, a druga klas IV-VI. Dziêki tej konkursowej zabawie – wyjaœnia Barbara £akoma z Wydzia³u Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych – chcemy zwróciæ uwagê dzieci na to jakie znaczenie dla ich zdrowia ma racjonalne i zdrowe od¿ywianie siê. Konkurs plastyczny poza propagowaniem wiedzy prozdrowotnej ma równie¿ na celu rozwijanie umiejêtnoœci plastycznych wœród dzieci, a przy okazji jest to dobra okazja do mi³ej zabawy. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac bêdzie bra³a pod uwagê to w jakim stopniu potwierdzaj¹ one znajomoœæ problematyki konkursu, ich walory artystyczne, pomys³owoœæ, oryginalnoœæ i estetykê wykonanej pracy. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w dniu 25 paŸdziernika 2005 roku. bj


strona

II2

Zasady korzystania z Centrum Rehabilitacji i Sportu Tak jak zapowiadaliœmy Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego ustali³ zasady korzystania z pomieszczeñ i wyposa¿enia Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkó³ im. Marii Konopnickiej w Koœcianie. Koszt wynajêcia sali na godzinê wynosi 40 z³otych. Koszt wynajêcia sali rekreacyjno – usprawniaj¹cej (si³ownia) oraz sali kinezyterapii dla jednej osoby korzystaj¹cej 10 z³otych na godzinê, dla grupy 2-5 osób 15 z³otych za godzinê, a dla grupy powy¿ej 5 osób 20 z³otych za godzinê. Korzystanie ze znajduj¹cej siê w Centrum Rehabilitacji sali fizykoterapii mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie pod nadzorem osoby posiadaj¹cej uprawnienia w zakresie fizykoterapii. Wynajêcie, na godzinê, boiska do gry w pi³kê koszykow¹, siatkow¹ i rêczn¹ kosztuje 20 z³otych za godzinê. Wynajêcie boiska do gry w tenisa ziemnego 15 z³otych za godzinê. Boiska udostêpniane bêd¹ tylko w przypadku wczeœniejszej rezerwacji. Osoby rezerwuj¹ce boisko mog¹ korzystaæ z szatni i sanitariatów. Nie pobiera siê op³at od dzieci i m³odzie¿y za korzystanie z boisk w czasie wolnym od rezerwacji. Salê sportow¹ mog¹ równie¿ wykorzystywaæ podmioty organizuj¹ce zajêcia w okresie ferii zimowych i letnich. Koszt jej wynajêcia wynosi 100 z³otych na dobê. Kluby Sportowe oraz Stowarzyszenia prowadz¹ce zajêcia z zakresu rehabilitacji ruchowej mog¹ korzystaæ z pomieszczeñ i wyposa¿enia Centrum na zasadach uzgodnionych indywidualnie z Zarz¹dem Powiatu Koœciañskiego. bj

Mo¿na korzystaæ i z pomieszczeñ Centrum

i z boisk

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

paŸdziernik 2005

Partnerska wizyta W dniach od 22 do 24 wrzeœnia na zaproszenie w³adz Powiatu Koœciañskiego goœci³a w naszym powiecie delegacja z zaprzyjaŸnionego powiatu Alzey-Worms z Niemiec. Delegacji przewodniczy³ starosta Ernst Walter Görisch. Wraz ze starost¹ przyjechali Heiko Sippel – szef administaracji w starostwie niemieckim, a tak¿e szef lokalnego oœrodka wspierania przedsiêbiorczoœci, Hans Jakob-Fuchs – reprezentant regionalnej organizacji rolników, Gerhard Hoffmann - dyrektor liceum, Ruth Emrich – naczelnik departamentu oœwiaty w starostwie, Lydia Binzel – t³umacz i Heiner Michel – pracownik starostwa odpowiedzialny za promocjê i za wspó³pracê ze strony nie-

siê skupiæ na u³atwianiu kontaktów miêdzy m³odymi ludŸmi. Dlatego zaproszenie do wziêcia udzia³u polskiej m³odzie¿y w tej imprezie przyjêliœmy z zainteresowaniem. Wspólnie z dyrektorami szkó³ musimy siê zastanowiæ na sposobem skorzystania z tej ciekawej i mi³ej propozycji. Drugi dzieñ wizyty rozpocz¹³ siê od spotkania w Powiatowym Urzêdzie Pracy. Dyrektor PUP, Ewa Beba przedstawi³a sytuacjê na rynku pracy. W ramach wspó³pracy zaproponowa³a stworzenie wspólnych projektów w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci. Dziêki temu projektowi mieszkañcy Powiaty Koœciañskiego mogliby odbywaæ sta¿e zawodowe u pracodawców w AlzeyWorms i odwrotnie. Œrodki na ten cel pochodzi³yby z Unii Europejskiej. Warunkiem z³o¿enia wniosku o œrodki unijne na ten cel jest pisemne porozumienie dwóch podmiotów i co trudniejsze znalezienie przedsiêbiorców w obu krajach, którzy zechcieliby wzi¹æ udzia³ w takim projekcie. Strona niemiecka z zainteresowaniem przyjê³a ten pomys³ wspó³pracy. W ramach wspó³pracy gospodarczej starostowie podjêli równie¿ temat zorganizowania dwustronnych wystaw gospodarczych. Inicjatywa ta mia³aby polegaæ na prezentacji przedsiêbiorców z Niemiec

Cz³onkowie delegacji i gospodarze w czasie powitania mieckiej. Starosta Görisch pe³ni swój urz¹d od 1 listopada 2004 roku. By³a to pierwsza delegacja pod jego kierunkiem. Goœci³ w naszym powiecie w 2002 roku, gdy by³ burmistrzem zwi¹zku gmin powiatu Alzey-Worms. W pierwszym dniu wizyty goœcie zostali powitani i przyjêci przez Andrzeja Jêcza Starostê Koœciañskiego w Starostwie Powiatowym w Koœcianie. W czasie powitania delegacji starosta Görisch podziêkowa³ w³adzom powiatu za gratulacje przes³ane w zesz³ym roku na jego rêce z okazji jego wyboru na urz¹d starosty. W powitaniu wziêli udzia³ Micha³ Jurga, Wicestarosta Koœciañski, Edward Strzymiñski, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Jerzy Bartkowiak Burmistrz Koœciana. Nastêpnym punktem programu by³a wizyta goœci w Centrum Sportu i Rehabilitacji Zespo³u Szkó³ im. Marii Konopnickiej w Koœcianie. Po zwiedzeniu nowego obiektu odby³o siê spotkanie ze wszystkimi dyrektorami ponadgimnazjalnych szkó³ z Powiatu Koœciañskiego. Przedmiotem rozmów by³a chêæ pog³êbienia wspó³pracy miêdzy szko³ami. W pierwszej czêœci spotkania goœcie zapoznali siê ze struktur¹ oœwiaty w Polsce. W drugiej czêœci dyrektorzy szkó³ przedstawili stronie niemieckiej propozycje wspó³pracy. I tak Zespó³ Szkó³ im. Marii Konopnickiej jest zainteresowany wymian¹ doœwiadczeñ nauczycieli w zakresie kszta³cenia specjalnego, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie praktyk¹ i wymian¹ doœwiadczeñ nauczycieli ucz¹cych zawodów, Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Œmiglu wymian¹ uczniów – nacisk na naukê jêzyków,

w Polsce i z Polski w Niemczech. Jestem przekonany o tym,, ¿e przedsiêbiorcy z naszego powiatu swoj¹ ofert¹ mogliby zainteresowaæ naszych partnerów z Niemiec, ale tak¿e i o tym, ¿e oferta niemiecka spotka³aby siê z zainteresowaniem przedsiêbiorców z Polski - przyznaje starosta Jêcz. W czasie spotkania w Urzêdzie Pracy rozmawiano równie¿ o mo¿liwoœci wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ miêdzy pracownikami Oœrodków Wspierania Przedsiêbiorczoœci dzia³aj¹cymi w obu powiatach. Po spotkaniu w Urzêdzie Pracy goœcie odwiedzili Punkt Pomocy ¯ywnoœciowej i Oœrodek Interwencji Kryzysowej. Goœcie, chc¹c wesprzeæ dzia³alnoœæ tych prowadzonych przez powiat instytucji przekazali na rêce Gra¿yny Talarczyk, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie drobn¹ kwotê pieniê¿n¹. Dalsza czêœæ programu w tym dniu mia³a charakter praktyczny. Goœcie odwiedzili dobrze rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na terenie Powiatu Koœciañskiego. W Œmiglu miêli okazjê zapoznaæ siê z produkcj¹ w firmach HOFFMANN i GASTROMETAL, a po po³udniu zwiedzili firmê DANKO z Choryni. Okazj¹ do dalszych rozmów na temat mo¿liwoœci wspó³pracy miêdzy powiatami by³a kolacja po¿egnalna, w której brali udzia³ samorz¹dowcy, przedstawicie przedsiêbiorców i rzemieœlników z terenu powiatu. Goœcie po¿egnani przez w³adze Powiatu Koœciañskiego wyjechali w sobotê 24 wrzeœnia. bj

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie kontynuacj¹ praktyk zawodowych w ramach programu nauczania. W 2003 roku uczniowie tej szko³y odbyli takie praktyki w Niemczech. Goœcie – informuje Andrzej Jêcz Starosta Koœciañski - zadeklarowali chêæ nawi¹zania wspó³pracy w tych obszarach. Dalsze rozmowy na ten temat bêd¹ podjête po zbadaniu mo¿liwoœci, którymi dysponuje strona niemiecka. Starosta Görisch poinformowa³ nas tak¿e – dodaje starosta - ¿e ka¿dego roku latem organizuje u siebie namiotowy obóz dla m³odzie¿y. Przyzna³, ¿e by³by on dobrym sposobem na to, by m³odzie¿ z naszych powiatów mog³a siê poznaæ, zaprzyjaŸniæ. Wspó³praca miêdzy naszymi powiatami powinna Rozmowy o mo¿liwoœciach wspó³pracy w Urzêdzie Pracy


paŸdziernik 2005

Nowy projekt Urzędu Pracy W październiku Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie rozpoczął realizację projektu „Planuję i działam, aby osiągnąć sukces w zjednoczonej Europie”, skierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia więcej niż 24 miesiące. Jednym z najistotniejszych problemów, z jakim spotykamy się na naszym, lokalnym rynku pracy jest długotrwałe bezrobocie. Co trzeci bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie – informuje dyrektor urzędu Ewa Beba - poszukuje zatrudnienia ponad 2 lata, a co druga zarejestrowana osoba bez pracy pozostaje ponad rok. Ponadto analiza danych - od końca I półrocza 2003 roku - pokazuje systematyczny spadek liczby osób pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy, a wzrost liczby osób pozostających bez pracy ponad 24 miesiące. Zjawisko długotrwałego bezrobocia dotyka określone grupy osób. Są to przede wszystkim osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, mieszkańcy wsi oraz kobiety. By ułatwić im powrót na rynek pracy, a tym samym zmniejszyć skale długotrwałego bezrobocia w Powiecie Kościańskim Powiatowy Urząd Pracy wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy i opracował projekt „Planuję i działam, aby osiągnąć sukces w zjednoczonej Europie”, którego realizacja będzie trwała 20 miesięcy. Rozpoczęła się w październiku i potrwa do maja 2007 roku. Projekt zakłada indywidualne podejście do każdej osoby bezrobotnej i składa się z kilku etapów. Pierwszy etap to – wyjaśnia dyrektor Beba – wstępne poradnictwo zawodowe. Następnie osoby zainteresowane udziałem w projekcie - 70 osób - skierowane zostaną do kolejnego etapu programu. Będzie on polegał na rozszerzonym poradnictwie zawodowym. Ten, już specjalistyczny program poradnictwa zawodowego przeprowadzi wyłoniona w drodze przetargu firma szkoleniowo-doradcza, która opracuje dla każdego uczestnika tzw. Indywidualny Plan Działania. Jego analiza – zdaniem dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - pozwoli podjąć decyzję jaką formą wsparcia należy objąć daną osobę bezrobotną. Planujemy zaproponować osobom bezrobotnym takie formy wsparcia jak szkolenia i przygotowanie zawodowe. Powiatowy Urząd Pracy planuje, że wsparciem w postaci szkolenia zawodowego zostanie objętych 40 osób, natomiast na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy zostanie skierowanych 45 osób. Przewidziane w projekcie szkolenia mają pomóc bezrobotnym w nabyciu nowych lub podniesieniu i uaktualnieniu posiadanych kwalifikacji. Natomiast przygotowanie zawodowe ma umożliwić zdobycie kwalifikacji osobom, które ich nie mają. Tym, którzy kwalifikacje zawodowe mają ma ułatwić zdobycie doświadczenia zawodowego. Aktywizacja bezrobotnych w ramach projektu ma przede wszystkim – w opinii dyrektor Beby - przyczynić się do znalezienia zatrudnienia przez jego uczestników, a w ostatecznym rachunku zapewnić tym osobom poprawę sytuacji materialnej i psychologicznej. Ponadto osoby te, dzięki udziałowi w projekcie, zdobędą umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i umiejętności prowadzące do zwiększenia samodzielności. Ogólna wartość projektu wynosi 402.245 zł. Wkład wspólnotowy (EFS) stanowi 80 % wartości projektu i wynosi 321.796 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu oraz środków Funduszu Pracy. bj

strona

3 III

Czas stypendiów

Tegoroczni stypendyści Starosty Kościańskiego po wręczeniu stypendiów Pod koniec września Starosta Kościański Andrzej Jęcz w towarzystwie Edwarda Strzymińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu wręczył 25 uczniom i 10 studentom akty przyznania stypendium Starosty Kościańskiego. Stypendia dla uczniów stypendyści otrzymują w czasie całego roku szkolnego, od września do czerwca przyszłego roku. Wynosi ono 150 złotych miesięcznie. Studenci otrzymuję stypendia od października do czerwca. Wynosi ono 200 złotych miesięcznie. Są to stypendia, na które środki pochodzą z budżetu powiatu. Poza stypendiami starosty uczniowie i studenci mogą się ubiegać również o stypendia „Unijne”. Uczniowie mogli składać wnioski o stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego „Unijne” w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie do dnia 30 września. Do tego dnia wpłynęły 274 wnioski. W roku szkolnym 2005/2006 możliwe będzie przyznanie 177 stypendiów dla uczniów. Posiedze-

nie komisji stypendialnej, która zweryfikuje złożone wnioski oraz ustali listę kandydatów do stypendium odbędzie się 17 października. O przyznaniu stypendiów konkretnym osobom zadecyduje, na podstawie przedłożonej przez komisję stypendialną listy kandydatów Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 19 października. Informację o osobach, którym zostało przyznane stypendium będzie można otrzymać 20 października w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ulica Gostyńska 38, numery telefonów do Wydziału - 5127067, 5127433. Maksymalna kwota stypendium w skali roku szkolnego wynosić będzie 1500 złotych. Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku. Przypominamy równocześnie, że do 31 października wnioski na stypendia „Unijne” mogą składać studenci. Więcej informacji na ten temat pod podanymi wyżej numerami telefonów. bj

Nowa droga i chodniki Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej ze Zbęch jego budowy wyniósł 58 tys. złotych. Zakończono też prado Łuszkowa w gminie Krzywiń. We wtorek 4 październi- cę przy budowie 144 metrowego ciągu pieszo-rowerowego ka Starosta Kościański, Andrzej Jęcz w towarzystwie Paw- na ulicy Dworcowej w Kościanie, a także w Czempiniu ła Buksalewicza, Burmistrza Gminy Krzywiń, Mieczysła- przy drodze do szkoły, w kierunku Starego Borówka. Chodwa Górnego, sołtysa Łuszkowa i Zbigniewa Zielińskiego, nik ma długość 165 metrów. Inwestycje chodnikowe wysołtysa Zbęch dokonał uroczystego przecięcia wstęgi. konano ze środków Zarządu Dróg Powiatowych w KościaPrzebudowa drogi rozpoczęła się w sierpniu. W ra- nie. bj mach przeprowadzonych robót kilometrowy odcinek drogi ze Zbęch do Łuszkowa został odwodniony, poszerzony i pokryty nowym dywanikiem, który pomalowano. Na całej długości drogi odtworzono i zmodernizowano rowy. Realizacja tej inwestycji – zdaniem starosty Jęcza – w sposób zdecydowany wpłynie na bezpieczeństwo osób korzystających z tej drogi, a jej poszerzenie spowoduje, że kierowcy będą z niej chętniej korzystać. W ramach inwestycji, na wniosek mieszkańców – przyznaje starosta - wykonano również nawierzchnię z kostki brukowej na przystanku autobusowym. Inwestycja, której koszt wyniósł 414 tys. złotych została sfinansowana ze środków Powiatu Kościańskiego. Zakończyły się też prace przy budowie chodników. Nowy chodnik o długości 275 metrów powstał w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej i Konopnickiej. Koszt Uroczyste przecięcie wstęgi


strona

IV4

paŸdziernik 2005

Józef Świątkiewicz

ŻYJĄ TAK DŁUGO JAK DŁUGO ICH PAMIĘTAMY Po tragicznym wrześniu 1939 r., dobiegał końca drugi miesiąc okupacji niemieckiej w Kościanie. Jesień, polska złota jesień dobiegała końca. Ludzie starali się nie pokazywać na ulicach, by nie narażać się na szykany rozwydrzonych Niemców. Poprzedzony dżdżystym wieczorem, nadszedł 23 października. Już od wczesnego rana krążyły po mieście mgliste pogłoski, coś się stanie? Domysły, zmieniły się w pewność. Na rynku pod ratuszem ustawiali worki z piaskiem. Oddziały policji i SS-mani w czarnych mundurach otoczyłyli rynek. Wojsko zabezpieczyło wyloty ulic. Na rynek wprowadzono skazańców. Szli wolno, dumnie. Było ich osiemnastu: Ludwik Dubski z Kobylnik, Eryk Sworowski z Kościana, Zygmunt Hełczyński z Konikowa, Franciszek Leśniak z Bieżynia, Edward Brzeski z Oborzysk, Jan Ido z Kościana, Zygmunt Irżabek z Kościana, Jan Hoffner z Kościana, Józef Tomaszewski z Kościana|, Jan Hejnowicz z Kościana, Mieczysław Chłapowski z Kopaszewa, Jan Szołdrski z Starego Gołębina, Stanisław Szukalski z Czempinia, Bronisław Farulewski z Czempinia, Franciszek Michalak z Wielichowa, Edmund Sowiński z Kościana, Jan Sroczyński z Ziemska, Józef Wojciechowski z Borowa. Wiedzieli, co ich czeka. To już drugie takie widowisko, jakie zgotowali okupanci mieszkańcom Kościana. Ustawiano ich pod zachodnia ścianą ratusza w dwóch dziewiątkach naprzeciw plutonu egzekucyjnego. Najpierw pierwsza dziewiątka, rozkazy, salwa. Później, tak samo. Dla pewności… Pojedynczym strzałem z pistoletu dla każdego z zamordowanych. Pochowali ich na cmentarzu żydowskim w dole do połowy napełnionym wodą. Wnuk Generała Jednym z zamordowanych był wnuk gen. Dezyderego Chłapowskiego - Mieczysław. Urodził się 1 września 1874 r. w Kopaszewie i był jedenastym z dzieci Kazimierza i Anny z Chłapowskich. Od najmłodszych lat zdradzał zainteresowania gospodarowaniem. Na skutek powikłanego złamania nogi, nie ukończył szkoły średniej. Naukę rolnictwa rozpoczął na praktykach w rodzinnych majątkacha a od 1898 r. rozpoczął gospodarowanie w rodzinnym Kopaszewie. Wykształcenie uzupełniał jako wolny słuchacz Uniwersytetu Jagiellońskiego i uniwersytetów niemieckich. Światły rolnik Zamieszkał w zmodernizowanym przez siebie dworze w Rogaczewie Małym i przez pierwsze lata, dbając szczególnie o wzorową organizację robót gospodarował bez rządców. Doskonale znał technikę uprawy roli. Sam wypracował i udoskonalił wiele metod i zabiegów agrarnych, walkę z chwastami, melioracją, nawożeniem, chowem bydła itp. Tradycyjnie, jak jego dziadek gen. D. Chłapowski interesował się postępem w konstrukcji maszyn i narzędzi rolniczych. W 1931 r. kupił i zainstalował gorzelnię w Rogaczewie i suszarnię ziemniaków.

Mieczysław Chłapowski

W grudniu 1912 r. w szczytowym okresie walki o ziemię z Pruską Hakatą wywołała poruszenie w społeczeństwie sprawa kupna przez M. Chłapowskiego majątku Choryń, który niestety na skutek malwersacji jej właściciela W. Taczanowskiego przeszedł w ręce niemieckie. Zgodnie z rodzinną tradycją Chłapowski przyjmował praktykantów rolnych. W okresie międzywojennym byli to młodzi inżynierowie – absolwenci wydziałów rolniczych wyższych uczelni polskich. Udane inwestycje w majątkach pozwoliły mu na zakup zaniedbanego majątku Sobiejuchy w pow. Szubińskim, który też doprowadził do wzorowego stanu. Wybitny społecznik. Działalność społeczną M. Chłapowski rozpoczął od funkcji powiatowego bibliotekarza Towarzystwa Czytelni Ludowych, przewodniczącego Kółka Rolniczego w Krzywiniu, oraz skarbnika Polskiego Komitetu wyborczego Nr. 4 już przed I wojną. Odzyskanie niepodległości otworzyło przed nim szerokie pole działalności społecznej. Podczas obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918 r. wybrano go członkiem Naczelnej Rady Ludowej. W 1919 r., gdy część Wielkopolski była już wyzwolona, a o przynależności części północnej z Bydgoszczą i sąsiednimi powiatami miał zadecydować kongres pokojowy, Naczelna Rada Ludowa wydelegowała M. Chłapowskiego do Bydgoszczy, aby wspólnie z miejscowymi działaczami przygotować przejęcie tych terenów. Działalność tę zakończyło formalne przekazanie władzy przez burmistrza niemieckiego – komisarzowi rządu polskiego. Po uzyskaniu niepodległości i zakończeniu wojny polskorosyjskiej, M. Chłapowski ze swoją znajomością zagadnień ekonomicznych w rolnictwie oraz doświadczeniem i sumiennością w wypełnianiu obowiązków zdobywał zaufanie i autorytet. Dzięki temu objął wiele funkcji. Został marszałkiem Sejmiku Pomorskich Kółek Rolniczych. Już w czasie wojny działał w Centralnym Towarzystwie Gospodarczym, którego był skarbnikiem, a później wiceprezesem i przewodniczącym. W 1920 r. wybrano M. Chłapowskiego wicepatronem kółek rolniczych na powiat kościański, oraz przewodniczącym Towarzystwa Urzędników Gospodarczych. 22 września 1925 r. po śmierci Patrona K. Brownosforda, Zarząd Główny Towarzystwa Kółek Rolniczych wybrał M. Chłapowskiego swoim przewodniczącym i powierzył mu tymczasowe zastępstwo Patrona do czasu wyboru Patrona. W 1927 r. M. Chłapowskiego wybrano przewodniczącym Związku Stowarzyszeń Plantatorów Buraka Cukrowego Wielkopolski i Pomorza. Dzięki swej wiedzy był przewodniczącym Rady Nadzorczej Cukrowni w Żninie i przez całe dwudziestolecie należał do Rady Nadzorczej Banku Cukrownictwa założonego w 1920 r. W latach trzydziestych dwukrotnie wyjeżdżał do Londynu reprezentując Polskę na konferencji cukrowej. Od 1925 r. M. Chłapowski uczestniczył w pracach Naczelnej Organizacji Przemysłu i Rolnictwa Zachodniej Polski, a po jej przekształceniu w 1933/34 r. w Biuro Ekonomiczne Izb i Organizacji Rolniczych oraz przemysłu rolnego woj. poznańskiego i pomorskiego, został jego prezesem. Od 1926 roku był do końca życia przewodniczącym Kuratorium Fundacji Sułkowskich w Rydzynie. Fundacja powstała z rozległych dóbr ziemskich Ordynacji Sułkowskich, którą założył August Sułkowski – jeden z członków Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z życzeniem pierwotnego fundatora dochody Fundacji miały być przeznaczone na prowadzenie wzorcowej szkoły średniej z internatem w Zamku w Rydzynie. W latach 1925-1928 wchodził w skład Komitetu budowy Państwowego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kościanie. Filantrop Działalność społeczna i rolnicza nie zobojętniła go na losy innych. Wspierał materialnie domy Sióstr Miłosierdzia i Sióstr Służebniczek w Kościanie, Krzywiniu, Żninie i Bydgoszczy, różne towarzystwa filantropijne, bratnie pomoce i podobne organizacje. Pomagał osobom prywatnym, pogorzelcom, uczącej się młodzieży, wdowom wojennym i wielu innym potrzebującym pomocy. Organizował obozy harcerskie, kolonie dzieci szkolnych, studentów, grup niewidomych z zakładów specjalnych, kleryków i różnych innych osób nie mogących pozwolić sobie na płatne wakacje. W organizowaniu tych przedsięwzięć znaczny udział miała jego żona Wanda. Zakończył życie nagle, na kościańskim rynku. Został pochowany w Mauzoleum Ziemi Kościańskiej.

Na razie bez zagrożenia We wrześniu, w związku z potencjalnym zagrożeniem Polski i naszego powiatu ptasią grypą spotkał się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego. Pracami Zespołu kieruje Wicestarosta Kościański – Michał Jurga. W skład Zespołu, który w sprawach kryzysowych jest doradczym organem Starosty wchodzą szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiatowy Lekarz Weterynarii - Tadeusz Grygier poinformował, iż do chwili obecnej nie stwierdzono żadnych przypadków zachorowań, ale należy wykonywać wszystkie zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej, gdyż nie ma pewności czy choroba nie dotrze do Polski z terenu Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu. Na terenie powiatu – jak poinformowano - nie występuje duże zagrożenie dla ferm drobiowych, gdyż są one obiektami zamkniętymi, gdzie ściśle przestrzegane są reżimy sanitarne. Ptasią grypą szczególnie zagrożone są mało liczebne, przydomowe stada. Wirus może utrzymywać się w środowisku kurnika przez 5 tygodni, jest odporny na niską temperaturę, w temperaturze pokojowej przeżywa kilka dni. Padnięcia ptactwa mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego, biegunka, zmniejszona produkcja jaj. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt (woda do picia) z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle z ptactwem wodnym. Rozprzestrzenianie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek, którego również może dotknąć ta niebezpieczna choroba. Przypadkowe spożycie mięsa drobiowego poddanego upieczeniu lub gotowaniu nie skutkuje wywołaniem choroby. Podczas obrad Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, poinformowano o zaleceniach Głównego Lekarza Weterynarii, które minimalizują zagrożenie, a także, które w przypadku zakażenia minimalizują rozprzestrzenianie się choroby. Zalecenia te polegają na izolacji ptaków (drobiu), dokładnym zabezpieczeniu pojemników z karmą i wodą pitną dla drobiu, zamknięciu bezpośredniego przepływu osób oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób. Zalecane jest też używanie odzieży ochronnej. W przypadku wykrycia wirusa nawet w małym stadzie przy zagrodowym, będzie konieczny ubój drobiu w gospodarstwie. Likwidacja drobiu miałaby odbywać się poprzez podanie śmiercionośnego gazu. Padłe zwierzęta zostaną wywiezione do zakładu utylizacyjnego lub spalone i pogrzebane w miejscu występowania ogniska choroby. Wszelkie koszty poniesie budżet państwa, który przewidział również odszkodowania za straty, gdyż ptasia grypa jest choroba zwalczaną z urzędu w całej Europie. Informacje o chorobie i drogach jej szerzenia się – w formie ulotek – Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazał Gminom z terenu Powiatu. Sołtysi przekażą je rolnikom i hodowcom drobiu. Podejrzenia choroby ptasiej grypy można zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii pod numerami telefonów: (0-65) 512-07-03 (do godz. 15.00) lub 0601 564 319 (całą dobę). bj

17_op_NR14  

paŸdziernik 2005 778 tys. złotych. Prace wykonuje firma PRA-MAS z Lesz- na. Będą one wykonywane cały czas przy ruchu ciągłym jedynie w czasi...

17_op_NR14  

paŸdziernik 2005 778 tys. złotych. Prace wykonuje firma PRA-MAS z Lesz- na. Będą one wykonywane cały czas przy ruchu ciągłym jedynie w czasi...

Advertisement