Page 1

sierpieñ 2005

Nr 12

strona

sierpień 2005

Rok 2

1

ISSN 1732-3592

Centrum na finiszu

Sala choreoterapii i teatrorapii będzie się znajdować na piętrze

W Centrum Rehabilitacji i Sportu trwają prace wykończeniowe Zgodnie z zapowiedzią, informuje Andrzej Jęcz Starosta Kościański, już 2 września odbędzie się otwarcie Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Budowa Centrum rozpoczęła się w ubiegłym roku w sierpniu. Obecnie, w budynku Centrum trwają prace wykończeniowe. Trwa dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, sportowego i mebli. Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego przekazano kwotę ponad 70 tys. złotych. W ramach tej kwoty zakupiono m. in. wałki i piłki rehabilitacyjne, specjalistyczne materace i urządzenia do ćwiczeń manualnych dłoni, urządzenia do krioterapii, specjalistyczny stół do masażu i stół rehabilitacyjny, a także aparaty do elektroterapii, elektrodiagnostyki, magnetoterapii. Na sprzęt sportowy przeznaczono kwotę ponad 50 tys. złotych. Zakupiono m. in. dwa rowery treningowe, urządzenie do wiosłowania, dwa stoły do tenisa, ławeczki, kozła i skrzynię gimnastyczną. Koszt zakupu mebli to ponad 44 tys. złotych. Wszystkie sprzęty zostaną dostarczone do końca sierpnia.

Poza pracami wewnątrz w budynku trwają prace wykończeniowe na zewnątrz. Trwają prace renowacyjne wokół starego, przyszkolnego boiska. Jego płyta, podobnie jak płyta nowego boiska zostanie pokryta poliuretanową nawierzchnią. Teren wokół Centrum Rehabilitacji zostanie obsadzony ozdobnymi roślinami. Chcielibyśmy aby obiekt był dostepny dla wszystkich mieszkańców powiatu kościańskiego - wyjaśnia starosta kościański. Zasady korzystania z Centrum Rehabilitacji i Sportu zostaną określone na początku września. Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 mln 130 tys. złotych, z czego 960 tys. pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 400 tys. z Ministerstwa Edukacji i Sportu. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Kościańskiego. Warto zaznaczyć, że na budowę Centrum nie zaciągnięto kredytu. Ponadto, realizując tą inwestycję Starostwo poniosło wydatki na zakup terenu - od Miasta Kościana - przy ulicy Konopnickiej w kwocie 76 510 złotych i na rozbiórkę znajdujących się na tej działce zdewastowanych budynków. Koszt rozbiórki to ponad 83 tys. złotych. bj

Remont w starostwie Na lato tego roku, podobnie jak w roku ubiegłym, zaplanowano remonty w budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie na ulicy Gostyńskiej 38. W lipcu zakończono pracę przy ocieplaniu dachu oraz generalny remont sanitariatów na wszystkich kondygnacjach. Te inwestycje są kontynuacją podjętych w poprzednich latach inwestycji mających na celu zmodernizowanie tego budynku - informuje Andrzej Przybyła, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa. W poprzednich latach wymieniliśmy w budynku wszystkie okna, instalację centralnego ogrzewania, zamieniliśmy kotłownię z węglowej na gazową, wyremontowa-

liśmy wejście do budynku i utworzyliśmy tam punkt informacyjny dla klientów. Inwestycje – dodaje Przybyła - mają przede wszystkim zmniejszyć koszy utrzymania budynku. Obecnie trwają prace remontowe na klatkach schodowych i korytarzach. Na tegoroczne remonty przeznaczono kwotę 210 tys. złotych. Suma ta zostanie pokryta za środków Starostwa Powiatowego, a także z funduszy Zarządu Dróg Wojewódzkich, który również mieści się w tym budynku. Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał na remont kwotę 75 tys. złotych. bj

Toalety i cały budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

W tej sali będą zajęcia z muzykoterapii

Kontrola trwa W czasie ostatniego posiedzenia Rady Powiatu Koœciañskiego, 12 lipca, radni podjêli uchwa³ê w sprawie okresowej kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Koœcianie . Obowi¹zek kontrolowania szpitali nak³ada na samorz¹dy rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 1999 roku. Trwaj¹ca w sierpniu kontrola szpitala obejmuje rok 2004. Zakres przeprowadzanej kontroli obejmuje realizacjê zadañ statutowych szpitala, dostêpnoœæ i poziom udzielanych œwiadczeñ. Kontrolerzy przyjrz¹ siê równie¿ prawid³owoœciom gospodarowania mieniem i gospodarce finansowej szpitala. Sprawozdanie z tej rutynowej kontroli zostanie przed³o¿one Radzie Powiatu do 16 wrzeœnia 2005 roku. bj


strona

II2

Ważne adresy Starostwo Powiatowe w Kościanie Al. T. Kościuszki 22, 64-000 Kościan telefony: - Andrzej Jęcz - Starosta Kościański: - 512 17 85, - Michał Jurga - Wicestarosta Kościański: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydział Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Grażyna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydział Finansów, Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydział Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84, Budynek przy ul. Gostyńskiej 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Członek Zarządu - 512 74 36, - Wydział Komunikacji i Dróg - 512 74 36, - Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - 512 74 28, 512 74 31, - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarządzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarząd Dróg Powiatowych 512 74 18. Urząd Miasta i Gminy Czempiń 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urząd Miejski Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 tel. 512 27 00 Urząd Gminy Kościan 64-000 Kościan, ul Młyńska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15 Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan tel. centrala 511-62-00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościanie ul. Kościelna 7, 64-000 Kościan tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie ul. Bączkowskiego 5 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kościanie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kościanie ul. Gostyńska 42, 64-000 Kościan tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie ul. Kościelna 5, 64-000 Kościan tel. 5127423 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyszyńskiego 6, 64-000 Kościan tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan tel. 512 06 22 Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Kościan ul . Młyńska 15, 64-000 Kościan tel. 512 35 43 Ośrodek Pomocy Społecznej Krzywiń ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń tel. 517 06 45 Ośrodek Pomocy Społecznej Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel tel. 518 09 69 Ośrodek Pomocy Społecznej Czempiń ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń tel. (061) 282 67 67

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

sierpieñ 2005

Chodniki w powiecie W najbliższym czasie Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie wybuduje na terenie powiatu kilka chodników.

Nowy chodnik przed Centrum Rehabilitacji i Sportu

Obecnie trwają prace przy budowie chodnika przy ulicy Konopnickiej i Nadobrzańskiej w Kościanie. Nowy chodnik o długości prawie 275 metrów będzie kosztował ponad 58 tys. złotych. Kolejna inwestycja to ciąg pieszo-rowerowy, który powstanie również w Kościanie przy ulicy Dworcowej. Będzie miał 144 metry. Pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w Czempiniu. Do końca sierpnia powstanie ciąg pieszorowerowy - o długości 165 metrów - z Czempinia w kierunku Starego Borówka, na trasie do nowobudowanej szkoły. Po zakończeniu tej inwestycji Zarząd Dróg Powiatowych rozpocznie prace na ulicy Kolejowej. Nowy chodnik w tym miejscu będzie miał 480 metrów długości. Planuje się również w najbliższym czasie pobudowanie chodnika przy ulicy Nacławskiej w Kościanie oraz w Bruszczewie na terenie gminy Śmigiel. Ponadto, jeszcze w tym roku, wspólnie z samorządami gminnymi będzie budowanych kilka innych chodników na terenie powiatu. bj

Fundusze z Unii Europejskiej W poprzednim numerze „Orędownika” pisaliśmy o środkach pozyskanych przez Starostwo Powiatowe w Kościanie z funduszy Unii Europejskiej. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego środki unijne na realizację własnych projektów pozyskał też Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie. Do tej pory Urząd zakończył dwa projekty: „Chcę być Europejczykiem” w efekcie którego od maja 2004 r. do maja 2005 r. staże odbyło 287 bezrobotnych, szkolenia 48 osób, a w pracach interwencyjnych wzięło udział 14 podopiecznych PUP-u. Wartość projektu wyniosła 1.269.107 zł, z czego ze środków własnych wydatkowano zaledwie 3.445 zł. Drugim zrealizowanym projektem był program „Moja przyszłość w moich rękach” w efekcie którego w ciągu roku odbyły się szkolenia dla 156 osób, prace interwencyjne dla 5 osób, przygotowanie zawodowe dla 85 osób oraz rozdysponowano na podstawie złożonych wniosków 19 bezzwrotnych pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej. Wartość tego projektu wyniosła 678.216 zł przy wkładzie własnym na sumę 3.445 zł. Na tym jednak nie koniec. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie realizuje obecnie cztery kolejne projekty, na któ-

re udało się pozyskać środki z zewnątrz. Dwa z nich („Aktywnie działam, osiągam niezależność” oraz „Pokonam trudności, odmienię swój los”) zapewniają możliwość odbycia staży, szkoleń, a także udzielania bezzwrotnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z kolei program „Więcej wiedzieć, więcej móc” skierowany jest: a) do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy w ramach wsparcia osób niepełnosprawnych uczą się m.in. języka migowego, b) dla 34 osób niepełnosprawnych. Wartość projektu to 247.777 zł. Ostatni program to „Planuję i działam, aby osiągnąć sukces w zjednoczonej Europie” rezultatem którego będzie wsparcie 70 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu – 402.245 zł, wkład własny – 80.449 zł. Dodajmy, że własny projekt finansowany ze środków zewnętrznych realizuje też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Jest to projekt „Równe szanse, równy dostęp 2005”, który został zgłoszony na III Ogólnopolski Konkurs PFRON na program działań realizowanych przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt ten będzie realizowany do końca grudnia 2005 r., a jego wartość to – 250.000 zł. (AH)

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIANIE informuje, iż przystąpił do realizacji projektów opracowanych w ramach SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH PRIORYTET 1 - AKTYWNA POLITYKA RYNKU PRACY ORAZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ:

DZIA£ANIE 1.2 - Perspektywy dla m³odzie¿y, schemat a,

pt.: „AKTYWNIE DZIAŁAM, OSIĄGAM NIEZALEŻNOŚĆ. SYSTEM WSPARCIA MŁODZIEŻY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO”. PROGRAM JEST ADRESOWANY DO OSÓB PONIŻEJ 25 ROKU ŻYCIA ZAREJESTROWANYCH PRZEZ OKRES DO 24 MIESIĘCY (W TYM RÓWNIEŻ OSOBY ZAINTERESOWANE ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) ORAZ ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH (W TYM BEZROBOTNA MŁODZIEŻ PONIŻEJ 27 ROKU ŻYCIA).

PROGRAM ZAKŁADA AKTYWIZACJĘ BEZROBOTNEJ MŁODZIEŻY POPRZEZ ORGANIZACJĘ TAKICH FORM JAK: • STAŻE ZAWODOWE, • SZKOLENIA ZAWODOWE, • ORAZ UDZIELANIE BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

DZIA£ANIE1.3 - Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia, schemat a, pt.: „POKONAM TRUDNOŚCI, ODMIENIĘ SWÓJ LOS. SYSTEM WSPARCIA BEZROBOTNYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO”. PROGRAM ADRESOWANY JEST DO OSÓB POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA, BEZROBOTNYCH PRZEZ OKRES DO 12 MIESIĘCY, Z WYŁĄCZENIEM BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW, ORAZ OSÓB POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH PRZEZ OKRES OD 12 DO 24 MIESIĘCY.

PROGRAM ZAKŁADA AKTYWIZACJĘ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ TAKICH FORM JAK: • PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY, • SZKOLENIA ZAWODOWE, • ORAZ UDZIELANIE BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Bliższych informacji udzielają pośrednicy pracy w siedzibie urzędu: Ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, tel.: 065-512 10 55


sierpieñ 2005

Komunikat Przypominamy, że od dnia 3 maja 2005 roku uległy zmianie przepisy dotyczące zmiany imion i nazwisk. Do tej pory osoby chcące dokonać takich zmian mogły to zrobić w Starostwie Powiatowym. Od maja tego roku - w myśl ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2005, nr 62, poz. 550) – z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska należy się zgłaszać do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Rowery do odbioru W Starostwie Powiatowym w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 mieści się biuro rzeczy znalezionych. Informujemy, że w chwili obecnej znajduje się w Biurze 17 rowerów znalezionych na terenie Powiatu Kościańskiego i dostarczonych do biura przez policję. Właścicieli zainteresowanych zgubami prosimy o kontakt z panią Beatą Ratajczak z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, nr tel. 5127433. bj

Lipcowe bezpieczeństwo W lipcu tego roku jak wynika z danych Komendy Powiatowej Policji w Kościanie doszło w całym powiecie do 5 wypadków drogowych. W tym samym miesiącu ubiegłego wypadków było 7. W wyniku tych zdarzeń, podobnie jak w roku ubiegłym zginęła jedna osoba. Rany odniosło 7 osób. W roku ubiegłym 10. W ciągu całego, letniego miesiąca kolizji drogowych w powiecie było 46 w roku 2004 o trzy mniej. Co szczególnie cieszy, w lipcu, podobnie jak w ciągu całego minionego lata na teranie Powiatu Kościańskiego nie utonęła żadna osoba. bj

Informatyk z Nietążkowa Od nowego roku szkolnego w Powiecie Kościańskim, zgodnie z decyzją Rady Powiatu, rozpocznie działalność szkoła policealna. Nowa szkoła wejdzie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie. Jej słuchaczami mogą zostać osoby mające średnie wykształcenie, które w ciągu dwóch lat nauki chcą zdobyć zawód technika informatyka. Nauka w szkole jest bezpłatna i odbywa się w trybie zaocznym. Zainteresowani tym kierunkiem mogą składać dokumenty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie do 30 sierpnia 200 roku. bj

Program STUDENT Od 1 stycznia 2005 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje rozszerzoną wersję programu STUDENT, polegający na pomocy niepełnosprawnym w celu zdobycia wyższego wykształcenia. O przyznanie pomocy finansowej w ramach tego programu mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie szkół policealnych, studenci studiów magisterskich, licencjackich, uzupełniających, studenci szkół podyplomowych lub doktoranckich etc. uczących się w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym. Warunkiem uczestnictwa w programie jest: posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki oraz w przypadku studentów zaliczenie, co najmniej pierwszego semestru studiów. W programie nie mogą uczestniczyć osoby o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających 120% najniższego wynagrodzenia na jednego członka rodziny oraz 150% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych. Łączna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć w jednym półroczu pięciokrotnej wartości najniższego wynagrodzenia. Szczegółowy sposób wyliczania wysokości dofinansowania określają procedury realizacji programu. Termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania w Oddziałach PFRON potrwa od 20 sierpnia do 20 września b.r. Szczegółowe informacje na temat programu oraz wnioski do pobrania umieszczone są na tronie internetowej: www.pfron.org.pl (AH)

strona

3 III

3 x stypendia Przypominamy, że uczniowie i studenci z Powiatu Kościańskiego mają możliwość, podobnie jak w roku ubiegłym, ubiegania się o wsparcie finansowe w postaci stypendiów. Stypendia Starosty Wnioski o stypendia Starosty, przyznawane w tym roku po raz 3 można składać jeszcze tylko do 15 sierpnia. Mogą się o nie ubiegać uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się świadectwem dojrzałości, studenci studiów dziennych i zaocznych, którzy nie ukończyli 25 roku życia, a także słuchacze publicznych zakładów kształcenia nauczycieli. Kandydaci muszą mieć wysokie wyniki w nauce, uczniowie średnia ocen minimum 4,50, studenci średnia ocen minimum 4,2. Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata, uzyskany w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium, nie będzie mógł przekroczyć wysokości najniższej emerytury. Przy przyznaniu stypendium komisja weźmie pod uwagę osiągnięcia sportowe i naukowe kandydatów. Uczniowie otrzymają stypendium w wysokości 150 złotych, będzie ono przyznawane od września do czerwca. Wysokość stypendium dla studentów wyniesie 200 złotych. Stypendia dla studentów będą wypłacane od października do czerwca przyszłego roku. Stypendia otrzyma 10 studentów i 25 uczniów. Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które uczą się lub studiują w trybie dziennym, osiągają wysokie wyniki w nauce, pozostają w trudnych warunkach materialnych. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają osoby

pochodzące z terenów wiejskich lub miast, które nie są siedzibą powiatu. Termin składania wniosków dla uczniów to 31 sierpnia, a dla studentów 19 września. Stypendia „Unijne” O stypendia „Unijne” ubiegać się mogą osoby, których dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 504,00 zł., a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 583,00 zł. Powyższe kwoty ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w minionym roku kalendarzowym. Kandydat do stypendium, w przypadku ucznia, musi pochodzić z terenu wiejskiego, z miasta do 5 tys. mieszkańców lub miasta do 20 tys. mieszkańców, w którym nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. W przypadku studentów starających się o przyznanie tego stypendium, nie jest ważny ich wiek, rodzaj uczelni (państwowa czy prywatna), tok studiów (dzienny, zaoczny, wieczorowy, eksternistyczny) ani rok studiów. Istotnym elementem jest stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego. Stypendium przysługuje zarówno studentom rozpoczynającym naukę, jak i tym z ostatnich lat studiów. Stypendia w wysokości 200 złotych będzie mogło otrzymać 44 studentów. Stypendia dla uczniów będą wynosiły 150 złotych. W tym roku będzie mogło je otrzymać 177 osób. Termin składania wniosków upływa - dla uczniów 30 września, a dla studentów 31 października. Wnioski na wszystkie trzy rodzaje stypendiów można odbierać i składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ulica Gostyńska 38, numery telefonów do Wydziału 5127067, 5127433. bj

Awansowani W lipcu 2005 roku dziewiêciu nauczycieli ubiegaj¹cych siê o awans zawodowy na stopieñ nauczyciela mianowanego stanê³o przed Komisjami Egzaminacyjnymi powo³anymi przez Zarz¹d Powiatu. Do egzaminu przyst¹pili: Paulina Roszak – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koœcianie, Karolina Kaczmarek, Magdalena ¯urczak, Karina Maækowska, Karolina Miko³ajczyk z Zespo³u Szkó³ im. Marii Konopnickiej w Koœcianie, Ma³gorzata Pelczyñska i Anna Berliñska z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie oraz Katarzyna Janowicz i ksi¹dz Marcin JóŸwiak z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie. Komisjom przewodniczy³ Cz³onek Zarz¹du Powiatu, Wiktor Snela. Poza przewodnicz¹cym w sk³ad Komisji, zgodnie z przepisami, wchodz¹: przedstawiciel organu prowadz¹cego szko³ê, dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra oœwiaty, przedstawiciel Kuratorium Oœwiaty oraz dyrektor szko³y. Na wniosek nauczyciela w pracach komisji mo¿e uczestniczyæ przedstawiciel zwi¹zku zawodowego.

Lipcowy egzamin to ostatni etap ubiegania siê o stopieñ awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. By do niego przyst¹piæ nauczyciel musi mieæ sta¿ - 2 lata i 9 miesiêcy - zakoñczony pozytywn¹ ocen¹ wystawian¹ przez dyrektora szko³y. Egzamin rozpoczyna siê prezentacj¹, w czasie której nauczyciele przedstawiaj¹ swój dorobek zawodowy. Nastêpnie odpowiadaj¹ na pytania cz³onków Komisji. Ca³oœæ egzaminu podlega ocenie punktowej. Ka¿dy z cz³onków Komisji mo¿e przyznaæ od 0 do 10 punktów. Po przeprowadzonym egzaminie obliczana jest œrednia arytmetyczna. Nauczyciel zdaje egzamin je¿eli uzyskana przez niego œrednia wynosi co najmniej 7 punktów. Tegoroczne postêpowania egzaminacyjne dla ca³ej dziewi¹tki zakoñczy³y siê sukcesem. Uroczyste wrêczenie Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego odbêdzie siê w Starostwie Powiatowym w Koœcianie we wtorek 30 sierpnia 2005 roku. bj

Nowy kilometr

W sierpniu zostanie przeprowadzona przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Zbêch do £uszkowa. Ten kilometrowy odcinek drogi zostanie poszerzony i przykryty nowym dywanikiem. Inwestycjê finansowan¹ przez Powiat Koœciañski realizuje Przedsiêbiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o. o. z Leszna. Prace zostan¹ zakoñczone do koñca sierpnia. Koszt inwestycji realizowanej ze œrodków Powiatu Koœciañskiego wyniesie ponad 387 tys. brutto. bj Przed poszerzeniem drogi wykonano wycinkê przydro¿nych drzew


strona

IV4

sierpieñ 2005

25 lat „Solidarności” W tym roku obchodzimy 25. rocznicę podpisania „Porozumień sierpniowych” i powstania „Solidarności” – ruchu, który zmienił oblicze świata, ruchu, który pozwolił Polakom wyzwolić się z komunistycznego ucisku, ruchu, który przypomniał, co to znaczy być wolnym człowiekiem. Kiedy nad Europą opadła „Żelazna Kurtyna” Polska znalazła się w strefie wpływów sowieckich i de facto stała się jednym z krajów satelickich Związku Sowieckiego. W praktyce oznaczało to całkowitą utratę suwerenności, gdyż partyjni prominenci wszelkie decyzje w kwestii rządzenia krajem odbierali wprost z Kremla. Polacy zmęczeni II wojną światową w większości poddali się komunistycznej indoktrynacji i rzucili się w wir budowania państwa socjalistycznego. Jednakże nie trwało to długo. Już w czerwcu 1956 roku robotnicy w Poznaniu upomnieli się o elementarne prawa człowieka. Najbardziej wstrząsającym hasłem jakie nieśli pracownicy „Cegielskiego” był napis na transparencie: „Chcemy chleba!”. Już wówczas było jasne, że socjalizm i komunizm to mrzonka, której nigdy nie uda się racjonalnie urzeczywistnić. Ludzie jakoś znosili brak całkowitych swobód

Gorący sierpień 1980

obywatelskich, wszechobecną cenzurę, aplikowany przez partyjnych aparatczyków fałsz, ale nie mogli się pogodzić z nieustającą zapaścią gospodarczą i brakiem lub racjonowaniem niektórych produktów żywnościowych (głównie mięsa). Dlatego, co kilka lat wybuchały w różnych miejscach Polski gwałtowne protesty przeciwko reżimowi, które „władza ludowa” tłumiła za pomocą wojska i zmilitaryzowanych oddziałów Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Zawsze było wielu rannych i liczne ofiary. Na fali takich gwałtownych incydentów i zmęczenia społeczno-gospodarczą sytuacją doszło do powstania ruchu, który miał zmienić oblicze świata kształtowanego w czasie Zimnej Wojny. Dzisiaj nikt nie wątpi, że znaczny wpływ na zmianę myślenia Polaków miały słowa, które w 1979 roku podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny wypowiedział Jan Paweł II: „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi”. 8 lipca 1981 roku z powodu podwyżki cen mięsa, robotnicy z PZL Świdnik rozpoczęli strajk. W następnych dniach dołączyli do nich pracownicy innych zakładów pracy na lubelszczyźnie. Władza próbowała utrzymać ten fakt w tajemnicy, ale strajki przeciągnęły się do 25 lipca. W tym czasie strajkowało ponad 150 zakładów, czyli ok. 50 tys. ludzi. Na fali tych wydarzeń 14 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, gdzie strajkujący żądali przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy, wzniesienia pomnika Ofiar Grudnia 1970 r., gwarancji nierepresjonowania strajkujących, podwyżek płac o 2 tys. zł oraz zasiłków rodzinnych jak w MO. Dyrekcja stoczni wyraziła zgodę na trzy pierwsze żądania licząc na to, że zadowoli tym strajkujących robotników. Właśnie ta sytuacja spowodowała rozpoczęcie natychmiastowego strajku okupacyjnego. Dwa dni później dyrekcja w porozumieniu z władzami z Warszawy zgodziła się na podwyżkę płac o 1500 zł, ale w tym samym czasie w stoczni pojawiła się delegacja 21 innych zakładów z Bogdanem Lisem i Andrzejem Gwiazdą na czele. 17 sierpnia w miejscu gdzie polegli robotnicy w 1970 r. został wko-

pany krzyż, a tuż po mszy świętej ukonstytuował się Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, którego przewodniczącym został Lech Wałęsa. Do wieczora została zredagowana ostateczna wersja 21 postulatów. Kilka dni później do Gdańska przybyła Komisja Rządowa na czele której stał wicepremier Mieczysław Jagielski. W tym czasie strajki objęły już cały kraj. 23 sierpnia wieczorem rozpoczęły się rozmowy z delegacją rządową. Rozmowy trwały ponad tydzień. Jagielski, który najzwyczajniej w świecie bał się takiej stanowczości robotników, w istocie szczerze nimi pogardzał. Jednak komuniści zdali sobie sprawę, że tym razem Polacy nie dadzą się zwieść fikcyjnymi obietnicami. Ostatecznie 31 sierpnia o godz. 17.00 zostało podpisane porozumienie między komisją rządową a MKS-em reprezentującym ponad 700 zakładów. 17 września w Gdańsku przedstawiciele byłych strajkujących z całej Polski powołali ogólnopolski niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Nazwę zaproponował Karol Modzelewski. 10 listopada Sąd Najwyższy zarejestrował statut NSZZ „Solidarność”. Rozpoczął się najbardziej wyjątkowy rok w historii PRLu, kiedy to ludzie mogli pooddychać niemalże pełnią wolności, kiedy mogli oficjalnie rozmawiać o Katyniu, czy napaści sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 1939 roku. Ukazało się wiele dotąd zabronionych przez cenzurę książek. Do Polski przyjechali m.in. Czesław Miłosz i Roman Polański. Ludzie poczuli się wolni. Bez względu na to jak oceniamy Związek z perspektywy czasu, trzeba powiedzieć otwarcie, że „Solidarność” zapoczątkowała dekompozycję całego bloku komunistycznego. Nikt nie powinien mieć co do tego najmniejszych wątpliwości. Często zadawane jest pytanie, ile pozostało z „solidarnościowych” ideałów? Najważniejsze wydaje się być jednak to, że żyjemy w wolnym kraju, a to jest wartość, której nie sposób przecenić. Artur Hojan P.S. Starostwo Powiatowe w Kościanie przygotowuje uroczystości regionalnych obchodów powstania „Solidarności”, które odbędą się 8 października. Uroczystości będą w całości poświęcone „Solidarności” na Ziemi Kościańskiej.

Żołnierze bez mundurów 1 sierpnia minęła 61. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – wydarzenia, które dopiero od roku jest postrzegane przez cały cywilizowany świat jako największy zryw niepodległościowy współczesnej historii. Losy walczących oddziałów zbrojnych Armii Krajowej walczących w Warszawie były ze sobą nierozerwalnie splecione. Łączyła ich wspólna ofiarność i cierpienie. Wśród powstańców warszawskich nie zabrakło też mieszkańców Ziemi Kościańskiej. Wśród „żołnierzy bez mundurów” walczących w stolicy znaleźli się między innymi: Krystyna Fryszczakówna (zginęła w powstaniu), Magdalena Morawska (zginęła w powstaniu), siostry Ferfetówny, Szczęsny Radomski, Adam Tomaszewski (honorowy obywatel miasta Kościana), Maciej Morawski (były dziennikarz Radia Wolna Europa), Wojciech Psarski (najmłodszy wśród „kolumbów” walczących w powstaniu a pochodzących z Wielkopolski) i inni. Ich celem i innych żołnierzy AK było opanowanie najważniejszych punktów w mieście i utrzymanie tychże przed nadejściem Armii Czerwonej. Operacja ta udała się tylko częściowo – po czterech dniach zaciętych walk powstańcy kontrolowali Śródmieście z częścią Woli, Stare Miasto z Powiślem, Dolny Mokotów oraz Żoliborz. Przewaga Niemców od początku była ogromna, ale ofiarność i zaciętość młodych ludzi pragnących wyzwolić miasto przed nadejściem Armii Czerwonej równie wielka. Komendant Główny AK gen. Tadeusz Bór – Komorowski upatrywał tej determinacji w tym, ze walczyli wszyscy i żołnierze AK i cywile: „Niepodobna było odróżnić żołnierzy od cywilów. Fakt uzbrojenia nie stanowił o niczym, bo w każdej grupie czy oddziale było nieco żołnierzy, nie mających nic więcej tylko butelki; zdarzali się i tacy, którzy w ogóle szli z gołymi rękami, ufając szczęściu, że im pozwoli zdobyć upragniony karabin, pistolet maszynowy czy granat. Było to niemal zasadą, rozumiejącą się samą przez się, że żołnierz nie mający broni ma ją albo zdobyć na Niemcu, albo brać ją z poległych”. Dowodem tego zaangażowania

były barykady wznoszone z niezwykłą szybkością, ukryte wstanie w ogóle miało sens? Czy nie było tylko zbędnym przejścia w piwnicach, wywieszanie flag narodowych, or- przelewaniem krwi? ganizacja szpitali i punktów pomocy medycznej. UruchoHistoryk Wojciech Roszkowski uważa, że nie: „Stalin miono powstańczą radiostację „Błyskawica”. Łączność przekonał się, że bolszewizacja Polaków, zdolnych w obrostanowiła poważny problem dla powstańców. Ceniono nie niepodległości do każdego szaleństwa, nie pójdzie łatwo. bardzo wysoko służbę setek łączniczek i łączników i trak- Tym samym w jakimś stopniu powściągnąć musiał myśl o towano na równi z działaniami oddziałów bojowych. Jako uczynieniu z Polski republiki radzieckiej”. jedną z dróg łączności wykorzystywano kanały miejskie. Zresztą za całkowite niepowodzenie Powstania WarKurierzy przedzierali się pod obstrzałem całymi dniami z szawskiego znaczną odpowiedzialność ponosi strona sojednego krańca miasta na drugi. Łączność usprawniono wiecka. Stalin, który uniemożliwiał Aliantom dokonywaprzez użycie krótkofalówek. Czasem dwa punkty oddalo- nie zrzutów spadochronowych z uzbrojeniem, napisał ne od siebie o trzysta metrów porozumiewały się ze sobą wprost do Churchilla i Roosvelta, że powstańcy warszawza pośrednictwem stacji odbiorczo-nadawczych znajdują- scy to „banda kryminalistów”. cych się pod Londynem. Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że żołnieWkrótce jednak Niemcy przegrupowali wojska i prze- rze Armii Krajowej utożsamiali ideały, które później pieciwko powstańcom skierowano specjalny korpus pod do- lęgnowano w walce z komunizmem. W tym sensie i oni wództwem gen. SS Ericha von dem Bacha-Zalewskiego, przyczynili się do całkowitego odzyskania przez Polskę brygadę Oskara Dirlewangera, brygadę SS-RONA gen. niepodległości w 1989 roku. Artur Hojan Mieczysława Kamińskiego, składającą się z byłych żołnierzy Armii Radzieckiej, policję oraz czołgi z dywizji „Herman Goering”. Atak tych oddziałów był tak gwałtowny, że rozdarł łączność między powstańcami, którzy rozbici w małe grupy nie byli w stanie utrzymać opanowanych wcześniej pozycji. Sytuacja powstańców pod koniec września stawała się beznadziejna. 23 września padł Czerniaków, 26 września - Mokotów, 30 września - Żoliborz. Do zdobycia Śródmieścia nie doszło, ale rozpoczęły się pertraktacje kapitulacyjne. 2 października w kwaterze gen. Von dem Bacha-Zalewskiego w Ożarowie przedstawiciel KG AK gen. Bór-Komorowski podpisał po 63 dniach walki akt kapitulacji powstania. W powstaniu zginęło ok. 200 tys. ludzi, a miasto uległo niemal całkowitemu zniszczeniu. Wielokrotnie podejmowano dyskusję, czy poDzieci Warszawy

15_op_NR12  

Toalety i cały budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych sierpieñ 2005 W Centrum Rehabilitacji i Sportu trwają prace wykoń...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you