Page 1

strona

marzec 2005

Nr 9

marzec 2005

Rok 2

Rowerem wzdłuż Śmigielskiej Na początku miesiąca starosta Andrzej Jęcz przedstawił na spotkaniu zaproszonym burmistrzom i wójtowi program przedsięwzięć drogowych na terenie Powiatu Kościańskiego. W roku bieżącym na terenie miasta Kościana – poinformował starosta – będą prowadzone trzy przedsięwzięcia. Modernizacja ulic: Śmigielskiej i Nacławskiej, a także, jeśli inwestycję tę wesprze Marszałek Województwa Wielkopolskiego, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Łąkowej i Gostyńskiej. Modernizacja ulicy Śmigielskiej będzie możliwa dzięki projektowi przygotowanemu przez Starostwo Powiatowe w Kościanie do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury. - Wniosek na modernizacje ulicy Śmigielskiej złożyliśmy na początku stycznia 2005 roku w ramach „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach” – informuje Mirosław Woźniak Pełnomocnik ds. Integracji Europejskiej. - Ministerstwo potwierdziło przyjęcie naszego wniosku i dofinansowanie projektu kwotą 125 tys. złotych. Drugie tyle zostanie wyłożone z budżetu powiatu. Do konkursu ogłoszonego przez ministerstwo należało zgłosić projekt modernizacji miejsc szczególnie niebezpiecznych, np. dróg. Starostwo Powiatowe

Ścieżki rowerowe już wkrótce

Z sesji powiatowej

Jest bezpieczniej Podczas ostatniej XXVI sesji Rady Powiatu Koœciañskiego, która odby³a siê 22 marca br. przyjêto roczne sprawozdanie oraz informacjê Komendanta Powiatowego Policji o stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego za rok 2004. Niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ informacj¹ dla mieszkañców powiatu jest fakt, ¿e jest coraz bezpieczniej. - Potwierdzaj¹ to wyniki badañ opinii spo³ecznej przeprowadzonych w grudniu 2004 roku przez TNS OBOP, wg których bezpiecznie czuje siê 93% mieszkañców naszego powiatu – informuje nadkom. Henryk Kasiñski, Komendant Powiatowy Policji w Koœcianie. – W sprawie stwierdzonych na naszym terenie przestêpstw policjanci przeprowadzili 1133 postêpowania przygotowawcze, tj. o 51 mniej w stosunku do roku 2003. WskaŸnik wykrywalnoœci przestêpstw wyniós³ 90,0% i by³ minimalnie bo o 0,2% ni¿szy od poprzedniego. Nadal jednak by³ wysoki plasuj¹c koœciañsk¹ komendê na drugim miejscu wœród 31 jednostek w Wielkopolsce. W roku 2004 stwierdzono 850 przestêpstw kryminalnych (o 111 mniej ni¿ w 2003 roku), a ich wykrywalnoœæ wynios³a 77,8%. Dominowa³y kradzie¿e, których odnotowano 207 i w³amania, których by³o 176, a wiêc zdecydowanie mniej ni¿ rok wczeœniej (225). - Znacznie bo z 49 do 96 wzros³a iloœæ ujawnionych przestêpstw powi¹zanych z narkomani¹ – mówi nadkom. Kasiñski. – Œwiadczy to o poprawie jakoœci pracy operacyjnej w tym zakresie. W ubieg³ym roku odnotowano nieco mniej przestêpstw

ISSN 1732-3592

Z placu budowy

przy opracowaniu wniosku konsultowało się z Komendą Powiatową Policji w Kościanie. W wyniku tych konsultacji uzgodniono, że ulica Śmigielska jest jedną z najniebezpieczniejszych nie tylko w Kościanie, ale i w całym powiecie. Wskazują na to dane z KPP w Kościanie. W latach 2002-2004 wydarzyło się na tym odcinku drogi 11 zgłoszonych wypadków drogowych, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 12 zostało rannych. Osoby poszkodowane to w przeważającej mierze piesi i rowerzyści. Poza wypadkami zarejestrowano – w tym samym czasie - 42 inne kolizje drogowe. Taka statystyka w odczuciu wnioskodawców pozwalała uznać to miejsce za szczególne niebezpieczne, tym bardziej, że ruch natężenie ruchu na w tej części miasta wzrasta. - Planowana modernizacja drogi zmierza do usprawnienia i segregacji ruchu – wyjaśnia Kazimierz Dembny – Etatowy Członek Zarządu Powiatu. W konsekwencji do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa. Po modernizacji ulica o długości 1,5 km – od wlotu do miasta z drogi krajowej do ronda, skrzyżowania ulic: Śmigielskiej, Surzyńskiego, Broniewskiego i Wielkichowskiej będzie miała nowe oblicze. Wzdłuż ulicy powstaną nowe, kostkowe chodniki, krawężniki, ścieżki rowerowe o szerokości 1,5 metra, nowe przejścia dla pieszych, zatoki dla autobusów. Szacuje się, że powstanie nowych, szerokich ciągów pieszo – rowerowych pozwoli na zmniejszenie o 50% ilości kolizji z udziałem rowerzystów i pieszych. Cała ulica zostanie na nowo oznakowana, a także, co szczególnie ważne odwodniona. W związku z odwodnieniem właściciele posesji znajdujących się wzdłuż ulicy otrzymają wkrótce pisemne prośby o dokonanie niezbędnych przyłączy, tak, by już po remoncie nie niszczyć nowych chodników. - Prace modernizacyjne, które rozpoczną się pod koniec pierwszej połowy roku będą wykonywane bez zamknięcia ruchu – mówi Kazimierz Dembny. - W związku z tym należy liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Koszt tej inwestycji wynosi 250 tys. netto. W terminie późniejszym planowana jest modernizacja nawierzchni na całej długości ulicy – dodaje Członek Zarządu Powiatu. bj

gospodarczych (661), wœród których dominowa³y oszustwa gospodarcze. Niepokojem natomiast napawa fakt, ¿e wœród 343 postêpowañ przygotowawczych w sprawie przestêpstw drogowych odnotowano w stosunku do roku 2003 wzrost o 27 przypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci. Policjanci z powiatu koœciañskiego ujawnili w 2004 roku 316 takich czynów. Spad³a za to iloœæ odnotowanych wykroczeñ drogowych, których by³o 29.913 (o 5.652 mniej w stosunku do 2003 roku). Dzia³alnoœci operacyjnej towarzysz¹ programy prewencyjne, których celem jest przeciwdzia³anie przestêpczoœci, a w efekcie wzrost poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu. Programy prewencyjne stanowi¹ bardzo wa¿ny element funkcjonowania policji. Na przyk³ad w ramach programu „Bezpieczna Szko³a”, do której przyst¹pi³y wszystkie szko³y z powiatu koœciañskiego, odby³o siê ³¹cznie 238 prelekcji, pogadanek i szkoleñ z dzieæmi i m³odzie¿¹, rodzicami, pedagogami oraz nauczycielami. - Jedn¹ z ciekawszych inicjatyw w ramach programów skierowanych do m³odzie¿y gimnazjalnej by³ konkurs na najlepszy film na temat uzale¿nieñ i ich przeciwdzia³aniu – dodaje nadkom. Kasiñski. – Zorganizowaliœmy go wspólnie ze Starostwem Powiatowym oraz Koœciañskim Oœrodkiem Kultury. Konkurs ten cieszy³ siê nie tylko du¿ym zainteresowaniem ze strony m³odzie¿y, ale równie¿ mediów. Uczniowie przygoto-

ciąg dalszy str. III

1

Szkolą doradców Pierwszy konkurs ofert rozstrzygnięty O straży wiedzą wszystko Pożarów mniej O samorządzie wiedzieć więcej Punkty działają dalej Złamane szczęście Drugi tom „Wiernych Niepodległej” Nasze zabytki

str. II str. II

str. II str. III str. III str. III str. IV str. IV

str. IV str. IV

Przeciwdziałanie bezrobociu

Szansa dla młodych 23 marca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i Starostwo Powiatowe w Kościanie podpisały umowę na dofinansowanie projektu „Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie”. Projekt realizowany będzie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Spośród bezrobotnych w wieku do 25 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie zostało wyłonionych 60 osób, które uzyskają wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego oraz specjalistycznych kursów zawodowych. Szkolenia te przygotują ich do założenia własnej firmy. - To efekt projektu opracowanego przez Starostwo Powiatowe w Kościanie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w styczniu 2005 roku – wyjaśnia Mirosław Woźniak, Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej. – Projekt został skonstruowany jako kontynuacja centrum komputerowego w warsztatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Młyńskiej w Kościanie. Znajduje się tam 16 profesjonalnych komputerów z bogatym oprogramowaniem, które zostały zakupione w ubiegłym roku również ze środków unijnych, o które wnioskowało Starostwo Powiatowe. Niewątpliwym atutem obecnie realizowanego projektu jest to, że grupa młodych ludzi nabędzie umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania AutoCad i CorelDraw. - Z naszych informacji wynika, że pracodawcy poszukują osób z umiejętnością obsługi tych programów – dodaje Woźniak. – Podobnych kursów nie realizuje nikt w całym Powiecie Kościańskim, a te które prowadzone są na przykład w Poznaniu są bardzo drogie. Pozyskane oprogramowanie pozostanie do dyspozycji w pracowni komputerowej, a to znaczy, że będzie można realizować podobne kursy w przyszłości. Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w wysokości 151 tys. zł. (ah)


strona

II2

Ważne adresy Starostwo Powiatowe w Kościanie Al. T. Kościuszki 22, 64-000 Kościan telefony: - Andrzej Jęcz - Starosta Kościański: - 512 17 85, - Michał Jurga - Wicestarosta Kościański: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydział Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Grażyna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydział Finansów, Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydział Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84,

marzec 2005

Z placu budowy Trwają prace przy budowie Centrum Rehabilitacji i Sportu prze Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie. W budynku przylegającym do hali sportowej zostały już zainstalowane instalacje centralnego ogrzewania, wodno kanalizacyjną i elektryczna. Trwają prace wykończeniowe w łazienkach. Na ścianach są kła-

Budynek przy ul. Gostyńskiej 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Członek Zarządu - 512 74 36, - Wydział Komunikacji i Dróg - 512 74 36, - Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - 512 74 28, 512 74 31, - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarządzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarząd Dróg Powiatowych 512 74 18.

Prace rozbiórkowe, których koszt wyniesie około 70 tys. złotych wykona Przedsiębiorstwo Budowlane KOBUD ze Środy Śląskiej. Rozbiórka zostanie przeprowadzona w kwietniu. Obecnie trwają – informuje A. Przybyła - konsultacje w sprawie wyboru nawierzchni sztucznych, zewnętrznych boisk, które powstaną w miejscu rozebranych budynków. Równolegle z prowadzoną inwestycją dyrektor Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej ogłosi przetarg na remont elewacji dobudowanej do szkoły klatki schodowej. Remont elewacji klatki schodowej ma dostosować tą część budynku do estetyki całego obiektu. Przetarg obejmuje także budowę nowego ogrodzenia szkoły od ulicy. bj

Urząd Miasta i Gminy Czempiń 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urząd Miejski Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 tel. 512 27 00

Prace wewnątrz części rehabilitacyjnej

Urząd Gminy Kościan 64-000 Kościan, ul Młyńska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15

dzione tynki wewnętrzne, na piętrze budynku powstają ścianki działowe. W budynku hali sportowej trwają prace przy budowie jej szczytów i dachu. W najbliższym czasie w hali będzie wykonywana posadzka i podłoga. - W drodze przetargowej – informuje Andrzej Przybyła Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa – dokonano wyboru firmy, która wykona rozbiórkę budynków przy ulicy Nadobrzańskiej.

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan tel. centrala 511-62-00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościanie ul. Kościelna 7, 64-000 Kościan tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie ul. Bączkowskiego 5 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kościanie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kościanie ul. Gostyńska 42, 64-000 Kościan tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie ul. Kościelna 5, 64-000 Kościan tel. 5127423 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyszyńskiego 6, 64-000 Kościan tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan tel. 512 06 22 Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Kościan ul . Młyńska 15, 64-000 Kościan tel. 512 35 43 Ośrodek Pomocy Społecznej Krzywiń ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń tel. 517 06 45 Ośrodek Pomocy Społecznej Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel tel. 518 09 69 Ośrodek Pomocy Społecznej Czempiń ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń tel. (061) 282 67 67

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

Powstaje szczyt hali

Szkolą doradców Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął realizację programu „Szkolny doradca zawodowy”. Uczestnicy kursu w liczbie ok. 40 osób zostali wyłonieni z ewidencji osób bezrobotnych. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na konieczność realizacji zintegrowanego, systemowego i planowego poradnictwa zawodowego w szkołach oraz kreowanie roli szkolnego doradcy zawodu. Program ten realizowany jest nieprzypadkowo. Z przeprowadzonych wcześniej badań wynika, że funkcja szkolnego doradcy zawodowego ma szansę wypełnić ogromną lukę w tym sektorze. Wiadomo, że wybór szkoły i przyszłego zawodu stanowi jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych przez młodego człowieka. Wybór ten powinien być świadomy, celowy, zgodny z zainteresowaniami, umiejętnościami, cechami charakteru, a także powinien uwzględniać aktualną i prognozowaną sytuację na rynku pracy. Jest to więc nie tylko szansa na pracę dla młodych bezrobotnych ludzi, ale również dla młodzieży

uczącej się, aby z pomocą fachowców dokonała właściwych wyborów, które mogą rzutować na całe, dorosłe życie. Przyszli doradcy zawodowi poprzez monitoring i analizę rynku pracy będą na przykład doradzali, jakich fachowców potrzebuje rynek pracy, a jakie zawody nie rokują w dalszej perspektywie szansy ich wykonywania. Projekt zakłada przeszkolenie i skierowanie na staż grupy bezrobotnych absolwentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych lub socjologicznych. Lista uczestników tego szkolenia została opracowana na podstawie liczby zainteresowanych szkół z terenu powiatu kościańskiego. Udział w projekcie zgłosiło ostatecznie 18 szkół. W pierwszym etapie uczestnicy odbyli szkolenie pn. „Doradca zawodowy”, którego realizację zlecono firmie Young Business z Poznania. Obecnie absolwenci odbywają półroczne staże w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie pomagają uczniom w planowaniu i kształceniu kariery zawodowej. (ah)

Pierwszy konkurs ofert rozstrzygnięty W poniedziałek 21 marca 2005 roku upłynął termin składania ofert w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań o charakterze publicznym, które realizują zadania samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki i kultury. Druga edycja konkursu została rozpisana przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w związku z tym, że w wyniku pierwszej nie wyczerpano katalogu zadań, które w ramach posiadanych przez powiat środków mogły być zrealizowane. Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi w kwietniu. W wyniku pierwszego etapu konkursu Zarząd Powiatu wybrał oferty i udzielił wsparcia 32 podmiotom realizującym zadania z zakresu kultury fizycz-

nej. Na te zadania została rozdysponowana kwota w wysokości 89 tys. złotych. Dwie organizacje otrzymały dofinansowanie na realizację zadań mających na celu wsparcie turystyki. Zarząd Powiatu przeznaczył na nie kwotę 1500 złotych. Kwota 8 400 złotych została rozdysponowana między siedmioma oferentami prowadzącymi działalność kulturalną. Czwartą grupą zadań o charakterze publicznym, to działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia. W ramach tej grupy wsparcie w wysokości 21. 805 złotych otrzymało 11 organizacji. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy na stronę internetową Powiatu Kościańskiego. http://bip.powiatkoscian.pl/bip.php?pid=11111525 bj

KIEROWCY! Przypominamy, że 30 kwietnia 2005 roku upływa termin wymiany praw jazdy wydanych od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Prosimy o to, by zainteresowane osoby nie czekały do ostatniej chwili. bj


strona

marzec 2005

O straży wiedzą wszystko Kilka wozów strażackich przed szkołą w Lubiniu w poniedziałkowy ranek, 21 marca, przykuwało uwagę mieszkańców miejscowości. Na sali gimnastycznej 41 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdzało swoją wiedzę w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jego głównym organizatorem był Kościański Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. By dotrzeć do etapu powiatowego olimpiady finaliści musieli przejść trudne eliminacje rozpoczynające się już w szkole. W szkolnych eliminacjach wzięło udział ponad 480 zawodników. W etapie powiatowym, młodzież wypełniała testy, które oceniało 11 osobowe jury. W grupie uczniów

ze szkół podstawowych wygrała Monika Ogrodowczyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie. W gronie gimnazjalistów zwyciężył Michał Tomczak z Gimnazjum w Racocie, a wśród reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych Wojciech Łukowiak z Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Finaliści będą reprezentowali Powiat Kościański w Olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim. Zwycięzcy i osoby, które zajęły 2 i 3 miejsca otrzymały z rąk licznie przybyłych gości gratulacje i ciekawe nagrody rzeczowe. Nagrody zakupiły i finansowego wsparcia organizatorom udzieliły, władze samorządowe powiatu i gmin, Inspektorat PZU S.A. w Kościanie, Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Gimnazjum w Lubiniu. bj

III 3

O samorządzie wiedzieć więcej W środę 13 kwietnia odbędą się w świetlicy SP ZOZ w Kościanie eliminacje powiatowe XXII Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W konkursie weźmie udział 15 uczniów gimnazjów z terenu Powiatu Kościańskiego. W pierwszym etapie eliminacji – mówi Przemysław Orzech organizator konkursu – uczestnicy będą musieli wypełnić test. Ci uczestnicy, którzy uzyskają największą ilość punktów przejdą do etapu ustnego konkursu. Każdego roku młodzież reprezentuje wysoki poziom wiedzy o samorządzie terytorialnym i o zasadach jego funkcjonowania – to nas bardzo cieszy. Mamy nadzieję, ze tak będzie i w tym roku – dodaje Orzech. Zwycięzcy eliminacji powiatowych będą reprezentowali nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich. bj

Olimpijskie recytacje W dniu 22 marca 2005 roku w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie odbył się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski o tematyce olimpijskiej, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie. W turnieju recytatorzy zaprezentowali utwory poetyckie o tematyce sportowej i olimpijskiej. Zwycięzcy: Paula Rosa z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie, Sandra Marciniak z Gimnazjum w Czempiniu i Dawid Waligóra z Gimnazjum w Starych Oborzyskach otrzymali nagrody książkowe. Nagrody i podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów wręczył Starosta Andrzej Jęcz. Gościem konkursu był Zbigniew Gordziej, który opowiedział uczniom o swojej twórczości, zaprezentował swoje utwory i warsztat pracy poety. (ah)

Jest bezpieczniej ciąg dalszy str. III

Starosta Jęcz gratuluje i wręcza nagrodę Monice Ogrodowczyk.

Pożarów mniej Ze statystyk Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie wynika, że w 2004 roku w Powiecie Kościańskim w sposób wyraźny zmniejszyła się ilość pożarów. W roku 2003 paliło się 243 razy, a w roku ubiegłym 178. Dane te pochodzą z przyjętej przez Radę Powiatu – 22 marca 2005 roku - informacji Komendanta KPPSP w Kościanie. Najczęściej, bo aż 64 razy strażacy gasili ogień w Kościanie, najrzadziej 20 razy wyjeżdżali do pożaru w Gminie Krzywiń. Tylko w Kościanie, w porównaniu z rokiem poprzednim ilość pożarów wzrosła. Najwięcej pracy przy gaszeniu ognia – wynika to stąd, że pożary powstały w wyniku prac polowych, żniw oraz masowego wypalania pól i łąk – strażacy mięli w kwietniu (27 pożarów) i sierpniu (38). Stra-

ty spowodowane przez ogień oszacowano na kwotę 403 tys. złotych. W przeciwieństwie do spadającej liczby pożarów wzrosła liczba tzw. miejscowych zagrożeń. W 2003 roku zanotowano ich 187, a w roku ubiegłym ich liczba wzrosła o prawie 40 % i wyniosła 258 zdarzeń. Miejscowe zagrożenia to wszystkie inne, poza pożarami, zdarzenia stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Zalicza się do nich między innymi zagrożenia powstałe w wyniku wypadków drogowych. Straty materialne poniesione w wyniku takich zdarzeń oszacowano na kwotę 824 tys. złotych. W czasie przeprowadzonych przez strażaków w roku ubiegłym - wszystkich 444 interwencji, 48 osób odniosło rany, a trzy osoby straciły życie. bj

wali naprawdê interesuj¹ce materia³y filmowe, które obecnie wykorzystujemy podczas spotkañ z m³odzie¿¹. Realizowano te¿ programy prewencyjne kierowane do doros³ych (np. „Bezpieczne Miasto”, „S¹siedzka czujnoœæ”, „Bezpieczna Wieœ” etc.). W ramach Biuletynu Informacji Publicznej za³o¿ono stronê internetow¹ KKP Koœcian, na której znajduj¹ siê skrócone raporty wszczêtych postêpowañ oraz informacje o charakterze prewencyjnym, maj¹ce zapobiegaæ przestêpczoœci kryminalnej. Strona internetowa (adres: www.koscian.policja.gov.pl) znacznie wzbogaci³a zakres prowadzonej polityki informacyjnej koœciañskiej komendy.

Ilości pożarów i miejscowych zagrożeń w 2003 i 2004 roku w poszczególnych gminach powiatu. Ilość pożarów

Różnica

Ilość miejscowych

+ wzrost

zagrożeń

+ wzrost

- spadek 2003

2004

Powiat

243

178

M. Kościan

58

64

Różnica - spadek

2003

2004

-65

187

258

+71

+6

82

101

+19

G. Kościan

75

46

-29

26

36

+10

M i G Krzywiń

25

20

-5

21

26

+5

G. Czempiń

36

23

-13

18

32

+14

M i G Śmigiel

49

25

-24

40

63

+23

Pies Gary ze swoim opiekunem podczas spotkania z dziećmi podczas akcji „Bezpieczna szkoła” w Borowie. Oprócz tego w analizowanym okresie szczególn¹ uwagê poœwiêcono realizacji oczekiwañ spo³ecznych dotycz¹cych standardu obs³ugi przez policjê. W ramach programu „Otwarte Komisariaty” dziêki pomocy finansowej Starostwa Powiatowego i wsparciu samorz¹dów gminnych (Koœciana, Krzywinia, Œmigla i Czempinia) oddano do u¿ytku recepcjê wraz z podjazdem dla niepe³nosprawnych oraz tzw. niebieski pokój z myœl¹ o ma³oletnich ofiarach przestêpstw. W 2005 roku zostan¹ podjête dodatkowe dzia³ania maj¹ce wp³yn¹æ na rozpoznawalnoœæ dzielnicowego. Ju¿ dzisiaj na stronie policji mo¿na zapoznaæ siê z serwisem, w którym prezentowane s¹ zdjêcia dzielnicowych, ich rewiry oraz numery telefonów kontaktowych. (ah)


strona

IV4

marzec 2005

Punkty działają dalej Powstałe z inicjatywy Starostwa Punkty Informacji dla Rolników działają już rok i zgodnie z zapowiedzią miały zakończyć swoją działalność pod koniec marca tego roku. Decyzją Starosty Kościańskiego wszystkie 12 Punktów Informacyjnych będzie służyło pomocom zainteresowanym rolnikom do końca czerwca tego roku. - Punkty Informacyjne i ich pracownicy zrealizowały postawione przed nimi – w ubiegłym roku – cele, przyznaje Andrzej Jęcz Starosta Kościański. Świadczy o tym ilość osób, które skorzystały z ich pomocy. Prawdziwym ubiegłorocznym sprawdzianem dla

pracowników Punktów były prace związane ze składaniem przez rolników wniosków o dopłaty obszarowe. Takie wnioski w naszym powiecie złożyło 91 % rolników. Tak duża liczba tych, którzy skorzystali z dofinansowania jest również zasługą pracowników Punktów Informacji – stwierdza starosta. Decyzja o przedłużeniu pracy wszystkich Punktów ma służyć temu, by również w tym roku nie zostawić rolników bez wsparcia. Wnioski o dopłaty obszarowe w tym roku można składać od 15 marca do 15 maja. bj

Złamane szczęście Gościem honorowym VI Sesji Popularnonaukowej była Pani Władysława Policzkiewicz z Leszna, która reprezentowała Rodziny Katyńskie. W obozach NKWD na wschodzie zamordowano ojca i męża Pani Władysławy. Jej bardzo osobiste i emocjonalne wystąpienie na koniec sesji sprawiło, że wszyscy zgromadzeni w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zrozumieli, że obcują ze świadkiem tamtych tragicznych czasów, w których życie człowieka wobec nazistowskiego i komunistycznego reżimu było nic nie warte. - Mój ojciec, Ludwik Jankowiak pochodził z Pamiątkowa koło Szamotuł – wspomina Pani Władysława Policzkiewicz. – Tam się urodził w 1851 roku. Wiele lat pracował jako górnik, ale w 1920 roku po

Władysława Policzkiewicz

odzyskaniu Niepodległości wstąpił do policji. Wkrótce awansował na komendanta posterunku w Ludomach. Stamtąd został przeniesiony do Rydzyny, a tuż przed wybuchem wojny trafił wraz z rodziną do Leszna. Swojego przyszłego męża – Karola – Pani Władysława poznała w Rydzynie. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił on do szkoły policyjnej w Mostach Wielkich i stamtąd skierowano go do służby na posterunku w Rydzynie. Młodzi pobrali się 18 lipca 1939 roku. - Nim do tego doszło oświadczał mi się kilkakrotnie, ale jego zaloty były odrzucane, gdyż nie podobał się mojej mamie – wyjaśnia Pani Władysława. – W końcu pobraliśmy się. Nie nacieszyliśmy się swoim szczęściem. W związku z jego obowiązkami służbowymi po ślubie widzieliśmy się może dziesięć razy. Zbliżała się wojna. 31 sierpnia 1939 roku policjanci wraz ze swoimi rodzinami rozpoczęli ewakuację na wschód kraju. W okolicy Kutna otrzymali rozkaz aby skierować się w okolice Lublina, gdzie miała nastąpić koncentracja wojsk i policji, aby przygotować się do odparcia hitlerowskiej nawałnicy. W wyniku agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 1939 roku sytuacja uległa całkowitej zmianie. Polska znalazła się w zbrojnych szczękach agresorów, którym nie mogła podołać. - Mąż był bardzo troskliwym człowiekiem – wspomina Pani Władysława. – Nie chciał abym jechała z nim na wschód, dlatego wysłał mnie do rodziny w Kaliszu. Żegnając się ze mną powiedział, żebym się nie martwiła i że zobaczymy się za dwa tygodnie. Dzisiaj myślę, że chyba sam w to nie wierzył, być może przeczuwał co go czeka... Tyle tego mojego małżeństwa było. Z obozu nie dostałam już żadnej wiadomości. Karol Policzkiewicz został zamordowany przez sowieckich oprawców w wieku 30 lat. Jego prochy spoczywają wśród tysięcy innych prochów żołnierzy i policjantów na wschodzie. (ah)

Nasze zabytki Dbanie o pamiątki historyczne, zabytki jest jednym z obowiązków samorządu powiatowego. W marcu Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji na remont 4 obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu. Zarząd postanowił wesprzeć kwotą 2008 złotych renowację siedemnastowiecznego obrazu „Zaślubiny św. Katarzyny” znajdującego się w kaplicy filialnej parafii Bonikowo w Mikoszkach. Renowacja będzie polegała na odnowieniu ramy i uzupełnieniu złoceń. Dofinansowanie otrzyma także parafia p. w. Św. Ducha w Kościanie. 5 tys. złotych zostanie przeznaczonych na montaż ozdobnej kraty w kościele p. w. Św. Ducha. Śmigielska parafia p. w. Św. Stanisława Kostki otrzymała wsparcie w wysokości 12 tys. złotych. Zostaną one przeznaczone na renowacje i wymianę części więźby dachowej i położenia nowej dachówki na kościele parafialnym. Największą kwotę, 18 tys. otrzyma parafia p. w. Św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie. Fundusze te zostaną przeznaczone na remont dachu i wieży kościoła. Jak informuje, powołując się na opinie rzeczoznawców, proboszcz parafii w Bronikowie, ks. Józef Rydlewski – stan wieży i dachu kościoła jest tak zły, że wymaga natychmiastowego remontu. Nasza prośba o wsparcie spotkała się z wielką życzliwością i zrozumieniem władz powiatu, za którą dziękuję. Obecnie szukamy innych źródeł dofinansowania remontu. Jego koszt szacuje się na 450 tys. złotych – dodaje proboszcz. Kościół w Bronikowie stoi pośród pięknych starych drzew i jest jednym z nielicznych sakralnych zabytków drewnianych na Ziemi Kościańskiej. Został odbudowany lub zbudowany na nowo po pożarze w 1738 roku. Jest zbudowany z modrzewia, a pełne uroku dachy i wieża z latarnią przykrywa gont. bj

Publikacja Starostwa

Drugi tom „Wiernych Niepodległej” W trakcie VI Sesji Popularnonaukowej, która odbyła się 18 marca br. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Kościanie odbyła się promocja drugiego tomu książki z cyklu „Wierni Niepodległej” wydanej przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. Książka została opracowana przez dwóch znanych regionalistów-historyków – Jerzego Zielonkę i dra Piotra Bauera. Na publikację złożyły się materiały sesyjne poświęcone 65. rocznicy Września, sylwetki żołnierzy odznaczonych orderem wojennym Virtuti Militari wywodzących się z Ziemi Kościańskiej oraz

obszerny rozdział poświęcony kościańskim policjantom, którzy zginęli z rąk NKWD w Ostaszkowie. Drugi tom „Wiernych Niepodległej” jest nie tylko wypadkową sesji odbywających się cyklicznie na Ziemi Kościańskiej, ale przede wszystkim źródłem wiedzy o istotnych faktach i ludziach wywodzących się z naszej Małej Ojczyzny, których losy – często tragiczne – stały się wyrazem postawy będącej mottem sesji jak i tytułem książek wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. (ah)

Zenon Brudkiewicz Syn Stanisława i Stanisławy z domu Łączna. Urodził się 16 maja 1913 roku w Kościanie. Był harcerzem i działaczem harcerskim. Z zawodu był blacharzem. Ukończył szkołę policyjną w Wielkich Mostach. Posterunkowy Policji Państwowej. W 1939 roku był posterunkowym w Grudusku koło Mławy. Po 17 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. W dniu 1 stycznia 1940 roku wysłał z obozu jenieckiego w Ostaszkowie kartkę pocztową do rodziny w Kościanie. Zamordowany w Twerze, pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje. Figuruje na liście wysyłkowej z Ostaszkowa – nr 038/3 z dnia 20 kwietnia 1940 roku. (oprac. ah)

12_op_NR9  

Złamane szczęście str. IV Drugi tom „Wiernych Niepodległej” str. IV Pierwszy konkurs ofert rozstrzygnięty str. II Punkty działają dalej str....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you