Page 1

strona

sierpieñ 2004

Nr 4

sierpieñ 2004

Rok 1

Ruszy³a budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu w Koœcianie

1

ISSN 1732-3592

Melioracyjne prace trwaj¹ str. II

O stypendiach str. II Dom wszelkiej pomocy DPS Moœciszki str. II Szko³y wyremontowane str. III

Widok na czêœæ rehabilitacyjn¹ Centrum i ³¹cznik od strony bramy wjazdowej

Przedsiêbiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z o. o. z Koœciana rozpoczê³o prace budowlane przy Zespole Szkó³ im. Marii Konopnickiej w Koœcianie. Aktualnie prowadzone s¹ roboty ziemne. Wszystkie œciany zewnêtrzne budynku stan¹ w paŸdzierniku tego roku. Budynki Centrum zostan¹ przykryte dachem jeszcze w tym roku. Wyposa¿anie sali w sprzêt zakoñczy siê w lipcu 2005 roku. Zakoñczenie wszystkich prac inwestycyjnych jest przewidziane na koniec sierpnia przysz³ego roku. Z chwil¹ rozpoczêcia nowego roku szkolnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Koœcianie bêdzie czynne. Jest to ju¿ kolejna – po budowie hali sportowej przy Zespole szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie – du¿a inwestycja Powiatu Koœciañskiego o takim charakterze. Jednak w przeciwieñstwie do tamtej, typowo sportowej hali w przypadku tej inwestycji postanowiliœmy po³o¿yæ szczególny nacisk na jej funkcje rehabilitacyjne – informuje starosta Andrzej Jêcz. W Powiecie Koœciañskim i w jego okolicach nie ma sali o charakterze sportowo rehabilitacyjnym. Pragniemy, by m³odzie¿ ucz¹ca siê w Zespole

Widok na salê sportow¹ Centrum

Szkó³ im. Marii Konopnickiej w Koœcianie mia³a wreszcie godne warunki pracy. Obecnie zajêcia wychowania fizycznego, a przede wszystkim rehabilitacji ruchowej odbywaj¹ siê na zewn¹trz szko³y oraz w wynajmowanych salach gimnastycznych. Czas to zmieniæ – przyznaje starosta. W zamyœle w³adz powiatowych z Centrum Rehabilitacji i Sportu bêd¹ mogli korzystaæ nie tylko uczniowie szko³y, ale tak¿e inne osoby, w tym przede wszystkim osoby niepe³nosprawne.

Sala sportowa w centrum bêdzie mia³a wymiary 15,55 x 26,70 m i wysokoœæ 12,22m. Pod³oga w sali bêdzie przystosowana do tego, by mog³y na niej byæ rozgrywane mecze przez osoby poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich. Na sali bêdzie mo¿na rozgrywaæ mecze siat-

Na poddaszu znajdowaæ siê bêdzie sala terapii muzycznej o powierzchni 77 metrów kwadratowych, trzy pokoje terapii zajêciowej i pokój pedagoga. Ca³y obiekt zostanie wyposa¿ony w pochwyty przy œcianach a ci¹gi komunikacyjne zostan¹ oznaczone p³ytkami

Punkty Informacyjne po pierwszym wa¿nym zadaniu str. IV

Widok na Centrum i Zespó³ Szkó³ kówki, koszykówki i pi³ki rêcznej. Kotara grodz¹ca umo¿liwi podzielenie sali na dwa niezale¿ne boiska. W przyziemiu budynku, poza sal¹ znajdzie siê równie¿ sala kinezyterapii o powierzchni ponad 74 metrów kwadratowych, sala rehabilitacji si³owej – powierzchnia ponad 31 metrów kwadratowych i sala aerobiku – powierzchnia 40 metrów kwadratowych. Wszystkie pomieszczenia sanitarne bêd¹ przygotowane dla osób niepe³nosprawnych. Na tym poziomie budynku bêdzie równie¿ gabinet dla pielêgniarki i pokój dla terapeuty.

Bóg, Honor, Ojczyzna str. IV

w taki sposób, by mog³y siê po nich poruszaæ osoby niewidome. Centrum Rehabilitacji ze szko³¹ bêdzie po³¹czone ³¹cznikiem. £¹czna powierzchnia zabudowy wyniesie 1. 075 metrów kwadratowych, powierzchnia u¿ytkowa 1.239,55 merów kwadratowych. Kubatura 9 tys. metrów szeœciennych. Przewidywany koszt ogólny inwestycji wyniesie ponad 2,5 miliona. W³adze powiatowe licz¹ na wsparcie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz z funduszu PFRON. (bj)

Uwaga Od dziœ, 25 sierpnia zmienia siedzibê Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Od tej pory pani Ewa Szymczak bêdzie przyjmowa³a w ka¿d¹ œrodê od godziny 10 00 do 15 00 w budynku Starostwa Powiatowego w Koœcianie przy al. T. Koœciuszki 22. Biuro Rzecznika mieœci siê na parterze, pokój nr 14, tel. 512 08 25 wew. 31.


strona

II2

Wa¿ne adresy Starostwo Powiatowe w Koœcianie Al. T. Koœciuszki 22, 64-000 Koœcian telefony: - Andrzej Jêcz - Starosta Koœciañski: - 512 17 85, - Micha³ Jurga - Wicestarosta Koœciañski: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydzia³ Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Gra¿yna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydzia³ Finansów, Pe³nomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydzia³ Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84, Budynek przy ul. Gostyñska 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Cz³onek Zarz¹du - 512 74 36, - Wydzia³ Komunikacji i Dróg 512 74 36, - Wydzia³ Architektury, Budownictwa i Ochrony Œrodowiska 512 74 28, 512 74 31, - Wydzia³ Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarz¹dzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarz¹d Dróg Powiatowych 512 74 18. Urz¹d Miasta i Gminy Czempiñ 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urz¹d Miejski Koœcian 64-000 Koœcian, Al. Koœciuszki 22 tel. 512 27 00 Urz¹d Gminy Koœcian 64-000 Koœcian, ul M³yñska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15 Urz¹d Miasta i Gminy Krzywiñ 64-010 Krzywiñ, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urz¹d Miasta i Gminy Œmigiel 64-030 Œmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Koœcianie ul. Szpitalna 7, 64-000 Koœcian tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Koœcianie ul. Surzyñskiego 31, 64-000 Koœcian tel. centrala 512-70-01 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koœcianie ul. Koœcielna 7, 64-000 Koœcian tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie ul. B¹czkowskiego 5 a, 64-000 Koœcian tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koœcianie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Koœcian tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Koœcianie ul. Gostyñska 42, 64-000 Koœcian tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koœcianie ul. Koœcielna 5, 64-000 Koœcian tel. 5127423 Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wyszyñskiego 6, 64-000 Koœcian tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. KaŸmierczaka 41, 64-000 Koœcian tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Koœcian tel. 512 06 22 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Gmina Koœcian ul . M³yñska 15, 64-000 Koœcian tel. 512 35 43 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Krzywiñ ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiñ tel. 517 06 45 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Œmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Œmigiel tel. 518 09 69 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Czempiñ ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiñ tel. (061) 282 67 67

sierpieñ 2004

Melioracyjne prace trwaj¹

Wizyta w terenie utwierdzi³a w³adze samorz¹dowe o koniecznoœci kontynuacji prac Od pocz¹tku maja w ramach ogólnowojewódzkiego programu „ROWY” trwaj¹ w powiecie prace melioracyjne. W tegorocznych pracach melioracyjnych urz¹dzeñ melioracji podstawowych jest zatrudnionych 81 osób. W roku poprzednim prace melioracyjne zakoñczy³y siê sukcesem. Z jednej strony zosta³o - od wielu lat pierwszy raz - zmeliorowanych i zakonserwowanych du¿o cieków wodnych, a po drugie, wiele osób bezrobotnych znalaz³o zatrudnienie

- mówi starosta Jêcz. W grudniu na spotkaniu z szefami gmin wyraziliœmy wolê kontynuowania prac melioracyjnych w roku bie¿¹cym. Cieszê siê, ¿e to siê uda³o. W naszym powiecie, dziêki programowi znalaz³o zatrudnienie 81 osób. W programie bierze udzia³ 31 powiatów, tylko w powiecie rawickim zatrudniono do jego realizacji wiêcej osób ni¿ u nas. Tam przy melioracji znalaz³o prace 108 osób – dodaje starosta. W ramach programu znalaz³o

zatrudnienie 31 osób z Gminy Koœcian, 20 z Gminy Krzywiñ, 12 z Gminy Œmigiel, 10 z Koœciana i 8 z Gminy Czempiñ. Do chwili obecnej wykonano melioracje ponad 117 km cieków wodnych i 55 kilometrów wa³ów. Program zak³ada melioracje 191 km cieków wodnych i prawie stu km wa³ów. Pracownicy zatrudnieni w ramach programu w Koœcianie – miêdzy innymi - wykosili skarpy na ca³ej d³ugoœci Kana³u Ulgi i Ko-

Dom wszelkiej pomocy Dom Pomocy Spo³ecznej w Moœciszkach utworzony zosta³ w styczniu 1997 r. na bazie by³ego oddzia³u rehabilitacji psychiatrycznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Koœcianie. Dom jest placówk¹ sta³ego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkañcom warunków bezpiecznego i godnego ¿ycia, intymnoœci, umo¿liwienie rozwoju fizycznego i psychicznego. Dom zapewnia mieszkañcom ca³odobow¹ opiekê, zaspokajaj¹c niezbêdne potrzeby bytowe, edukacyjne, spo³eczne i religijne. Pensjonariusze maja zapewnion¹ psychiatryczn¹ opiekê zdrowotn¹, rehabilitacjê lecznicz¹ oraz terapiê zajêciow¹, socjoterapiê i psychoterapiê. W DPS znajduje siê dwukondygnacyjny pawilon mieszkalny, pawilon terapeutyczny oraz pa³ac, w którym znajduje siê administracja, pokoje goœcinne, si³ownia i kawiarenka. Dom dysponuje 65 miejscami. Do dyspozycji mieszkañców jest 30 pokoi jedno-, dwu- i trzyosobowych. Mieszkañcy podzieleni s¹ na 4 grupy, którymi opiekuje siê pielêgniarka przeszkolona w opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i dwóch opiekunów, pomocnych przy codziennych czynnoœciach. W DPS-ie pracuje

45 osób. Kadrê tworz¹: lekarz psychiatra, psycholog, technik fizjoterapii, rehabilitanci, pielêgniarki i sanitariusze, terapeuci zajêciowi, pracownicy socjalni, instruktor kulturalno-oœwiatowy i opiekunowie. Pracownicy pierwszego kontaktu z zespo³u opiekuñczo-terapeutycznego pobudzaj¹ i inspiruj¹ pensjonariuszy do aktywnoœci, proponuj¹c udzia³ w terapii zajêciowej, rehabilitacyjnej, kulinarnej, kulturalno–oœwiatowej, ergoterapii lub psychoterapii, w ramach której prowadzone s¹ zajêcia z chromoterapii (leczenie barwami), relaksacji, muzykoterapii i treningi odchudzaj¹ce. W Domu dzia³a punkt biblioteczny. Dla pensjonariuszy organizowane s¹ wycieczki krajoznawcze – piesze i rowerowe i plenerowe pikniki. Celem psychoterapii jest ³agodzenie stanów napiêcia i lêków, rozwi¹zywanie indywidualnych problemów wewnêtrznych oraz konfliktów grupowych. Podczas zajêæ terapeutycznych pensjonariusze z Moœciszek ucz¹ siê malowaæ ceramikê, na szkle i jedwabiu, produkowaæ drewniane zegary, rzeŸbiæ w glinie. Poznaj¹ te¿ proces produkcji papieru z odpadów, z którego powstaj¹ koperty i karty okolicznoœciowe. Zajmuj¹ siê równie¿ bukieciarstwem, papieroplastyk¹ oraz gipsowymi odlewami. Nato-

miast podczas zajêæ krawieckich szyj¹ pluszowe maskotki i ozdobne poduszki. Ponadto prowadzona jest terapia krawiecka zwi¹zana z prasowaniem i sk³adaniem bielizny, napraw¹ i przerabianiem odzie¿y, szyciem strojów na imprezy okazjonalne, szyciem na maszynie oraz robótkami rêcznymi. W rehabilitacji ruchowej specjaliœci zatrudnieni w DPS w Moœciszkach k³ad¹ nacisk na æwiczenia zwiêkszaj¹ce zakres ruchu w stawach, wydolnoœæ narz¹du oddechowego oraz zapobieganie powik³aniom. Ka¿dy dzieñ rozpoczyna siê gimnastyk¹ porann¹. Mo¿na uczestniczyæ te¿ w gimnastyce ogólnie usprawniaj¹cej, korekcyjno-kompensacyjnej, masa¿y i sauny. Do dyspozycji jest te¿ si³ownia. Organizowane s¹ wyjazdy na basen i do krêgielni. W ramach ergoterapii, czyli terapii przez pracê u mieszkañców kszta³tuje siê umiejêtnoœci spo³eczne, a tak¿e odpowiedzialnoœæ i wspó³dzia³anie z innymi pensjonariuszami. - Przygotowujemy naszych mieszkañców do podjêcia pracy maj¹cej charakter terapeutyczny w zak³adach pracy chronionej – zdradza dyrektor Kinga Merchel dyrektor DPS Moœciszki. W ramach terapii wprowadzone zostan¹ prawdopodobnie wikliniarstwo i produkcja zio³owych kosmetyków. (kj)

œciañskiego Kana³u Obry. Poza koszeniem skarpy odmulono Doprowadzalnik Kurza Góra. W Gminie Koœcian na wysokoœci miejscowoœci Bonikowo, £agiewniki i Mikoszki na odcinku ponad 6 km wykoszono skarpy i wa³y Mosiñskiego Kana³u Obry. Podobne prace zosta³y wykonane na wysokoœci miejscowoœci Nielêgowo, Gry¿yna, Katarzynki. Na ponad 5 km odcinku Kana³u Olszynki – Gmina Czempiñ – wykoszono skarpy – i oczyszczono dno. Na wysokoœci miejscowoœci G³uchowo i Piotrowo – Mosiñski Kana³ Obry – wykoszono i odkrzaczono skarpy. Na odcinku ponad 17 km od Krzywinia do ¯elazna wykoszono obwa³owania i skarpy Koœciañskiego Kana³u Obry. Równie¿ w Gminie Krzywiñ wykoszono skarpy i dno Strugi £agowskiej – ponad 10 km. W Gminie Œmigiel prace melioracyjne zosta³y wykonane przy Starej Samicy – od ujœcia do Gliñska, przy Samicy Leszczyñskiej i Po³udniowym Kanale Obry, a tak¿e na odcinku Wonieœæ – Olszewo do miejscowoœci Gniewowo. Nadzór merytoryczny nad pracami, ich program i zakres prowadzi Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Poznaniu Oddzia³ Rejonowy w Lesznie. Koszty zatrudnienia pracowników pokrywa Powiatowy Urz¹d Pracy z Funduszu Pracy oraz czêœciowo gminy. Program jest równie¿ wspó³finansowany przez WZMiUW. Ca³kowity koszt programu w naszym powiecie wynosi ponad 561 tys. z³otych. Program bêdzie trwa³ do paŸdziernika 2004 roku. (bj)

Stypendia W tym roku Starosta Koœciañski po raz kolejny przyzna stypendia uczniom i studentom z powiatu. Termin sk³adania wniosków up³yn¹³ 15 sierpnia. W tym terminie - jak informuje Sylwia Sa³acka naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych – w Starostwie z³o¿y³o wnioski 64 uczniów i 83 studentów. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisje stypendialn¹ Zarz¹d Powiatu przyzna stypendia - podobnie jak w roku ubieg³ym – 10 studentom i 25 uczniom. O decyzji w sprawie przyznania stypendium zainteresowani zostan¹ powiadomieni w pierwszej po³owie wrzeœnia. Stypendia dla uczniów wynios¹ 150 z³otych dla studentów 200 z³ miesiêcznie. Poza stypendiami Starosty w starostwie trwaj¹ prace nad przygotowaniem projektów stypendialnych dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów, które bêd¹ wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Stypendia te maj¹ na celu wyrównywanie szans edukacyjnych m³odzie¿y. Œrodki na nie zostan¹ przyznane w drodze konkursu og³oszonego przez Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego. Konkurs na projekty stypendialne dla uczniów odbêdzie siê we wrzeœniu a na projekty stypendialne dla studentów w paŸdzierniku tego roku. Bli¿sze informacje o terminach i miejscu sk³adania wniosków o stypendia bêd¹ dostêpne w drugiej po³owie wrzeœnia w Wydziale Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatowego ul. Gostyñska 38, pok. 207, 210, tel. 512 70 67, 512 74 33. (bj)


strona

sierpieñ 2004

III 3

Szko³y wyremontowane Szko³a – moje ¿ycie Okres letnich wakacji to doskona³y czas do przeprowadzenia wiêkszych remontów w szko³ach. Remonty zaplanowano we wszystkich szko³ach prowadzonych przez Powiat Koœciañski. W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie - w starej czêœci szko³y - pomalowano korytarze, a posadzki wy³o¿ono ceramicznymi p³ytkami. Z uwagi na to, ¿e ta czêœæ szko³y nie by³a dawno odœwie¿ana – nie by³o remontu po ubieg³orocznej wymianie instalacji grzewczej – a tak¿e z uwagi na decyzje SANEPIDU – malowanie by³o konieczne – informuje Micha³ Jurga – wicestarosta. Poza malowaniem w g³ównej czêœci klatki schodowej wymieniono zniszczone i uszkodzone przeszklenia. Estetykê szkolnych korytarzy poprawi¹ równie¿ wymienione drzwi do klas i œwietlicy szkolnej. Koszt przeprowadzonych prac remontowych wyniós³ 130 tys. z³otych. Generalnego remontu doczeka³a siê równie¿ aula w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie. Wraz z aul¹ wyremontowano jej zaplecze sanitarne. Koszt prac w Niet¹¿kowie wyniós³ 100 tys. z³otych. Nowa – murowana - klatka schodowa przywita uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu. Adaptacja sali komputerowej i zakup wyposa¿enia pozwoli na utworzenie 20 stanowisk komputerowych. Na te remonty przeznaczono kwotê 39 tys. z³otych. Centrum Rehabilitacji i Sportu, które powstaje przy Zespole Szkó³ im. M. Konopnickiej w Koœcianie

uczniowie tej szko³y bêd¹ mogli ogl¹daæ przez nowe okna. Koszt wymiany okien wyniós³ 80 tys. W najbli¿szym czasie zostanie równie¿ przeprowadzona znacz¹ca inwestycj¹ w warsztatach szkolnych na ul. M³yñskiej. Starostwo Powiatowe otrzyma³o nagrodê w wysokoœci 17.299 euro za projekt „Pracownia CAD – Koœci@ñska Platforma Informatyczna”, zg³oszony do konkursu „Po³¹czenie wykszta³cenia z potrzebami lokalnego rynku pracy”. Projekt z³o¿ony przez Starostwo Powiatowe zaj¹³ trzecie miejsce w konkursie. Konkurs ten by³ zorganizowany w ramach programu PHARE 2001. Dziêki wygranej – wyjaœnia wicestarosta – bêdziemy mogli przede wszystkim zmodyfikowaæ program nauczania w zawodzie monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, zmodernizowaæ i utworzyæ w warsztatach szkolnych pracownie projektow¹ AUTO CAD. Pracownia ta umo¿liwi uczniom na poszerzenie specjalistycznej wiedzy i rozwój informatycznych umiejêtnoœci. Mamy nadziejê, ¿e zdobyte w tej pracowni umiejêtnoœci zawodowe zwiêksz¹ w przysz³oœci atrakcyjnoœæ uczniów na rynku pracy. Na modernizacjê warsztatów szkolnych przekazana zostanie kwota 50 tys. z³otych. £¹cznie na remonty szkó³ i placówek prowadzonych przez Powiat Starostwo przeznaczy³o 400 tys. z³otych. Ponadto dyrektorzy szkó³ malowali w ramach posiadanych œrodków pomieszczenia lekcyjne i administracyjne w szko³ach. (bj)

W tym roku 35-lecie pracy zawodowej obchodzi Stefan Jaworski, dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie. Z tej okazji starosta Andrzej Jêcz wrêczy³ jubilatowi list gratulacyjny wraz z ¿yczeniami dalszych sukcesów zawodowych. Sw¹ pierwsz¹ pracê po ukoñczeniu poznañskiego Technikum Mechanizacji Rolnictwa – sta¿ysty - rozpocz¹³ 1 sierpnia 1969 r. PóŸniej trafi³ do wojska, gdzie s³u¿y³ w jednostce artyleryjskiej w Opolu. Przez pó³tora roku pracowa³ jako specjalista do spraw racjonalizacji BHP w Stadninie Koni w Racocie. Nastêpnie przeszed³ do koœciañskiego Rejonu Dróg Publicznych, gdzie przepracowa³ 10 lat. Od 1984 r. zwi¹zany jest z oœwiat¹. Pocz¹tkowo uczy³ zawodu w warsztatach Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Koœcianie. Po dwóch latach, za namow¹ ówczesnego dyrektora szko³y Czes³awa Kozaka, zacz¹³ uczyæ przedmiotów zawodowych. - Z wykszta³cenia jestem in¿ynierem mechanikiem. Kierunek nauczycielski ukoñczy³em w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze – mówi Stefan Jaworski. Po dwóch latach zosta³ powo³any na stanowisko wicedyrektora ZSZ. 1 wrzeœnia 1993 r. zosta³ wicedyrektorem Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Œmiglu. W roku 2001, po po³¹czeniu œmigielskiego ZSZ i niet¹¿kowskiego Zespo³u Szkó³ Rolniczych, wygra³ konkurs i zosta³ powo³any na dyrektora placówki. - Chcia³em sprawdziæ siê jako dyrektor tym bardziej, ¿e sytuacja po po³¹czeniu obu szkó³ nie by³a ³atwa, bo wymaga³a scalenia dwóch ró¿nych œrodowisk z odmiennymi nawykami - zdradza jubilat. – To by³o dla mnie wyzwanie. Uda³o siê to zrobiæ bezkonfliktowo i to jest sukces. Przede mn¹ praca nad zacieœnianiem wspó³pracy z rodzicami. Wywi¹zujê siê ze zobowi¹zañ, wykonu-

Awans pedagogów

Malowanie korytarza w ZSP w Koœcianie

Z okazji rozpoczynaj¹cego siê nowego roku szkolnego wszystkim dzieciom i m³odzie¿y z Powiatu Koœciañskiego ¿yczymy samych sukcesów w nauce i sporcie. Niech ten nowy rok szkolny bêdzie dla Was ciekawy i pouczaj¹cy. Wszystkim rodzicom, pedagogom i pracownikom oœwiaty ¿yczymy by sukcesy osi¹gane przez uczniów by³y Ÿród³em radoœci i satysfakcji. Andrzej Jêcz

Edward Strzymiñski

Starosta Koœciañski

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

W czasie wakacji szkolnych o awans zawodowy na stopieñ nauczyciela mianowanego ubiega³y siê trzy nauczycielki zatrudnione w szko³ach prowadzonych przez Powiat. Panie Agnieszka Wawer i Aleksandra Hain – Bultrowicz z Zespo³u Szkó³ im. Konopnickiej w Koœcianie oraz Magdalena Po³czyñska z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie zosta³y pozytywnie ocenione przez Komisjê Egzaminacyjn¹ – podobnie jak w roku ubieg³ym przewodniczy³ jej Wiktor Snela Cz³onek Zarz¹du Powiatu – i zda³y egzamin. Kandydaci do awansu w czasie egzaminu – który jest ostatnim etapem ubiegania siê o awans zawodowy - prezentuj¹ swój dorobek zawodowy i odpowiadaj¹ na pytania komisji. Uroczyste wrêczenie Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego planowane jest na pocz¹tek wrzeœnia. (bj)

Stefan Jaworski j¹c swoj¹ pracê rzetelnie i solidnie dla dobra œrodowiska, w którym pracujê i oczywiœcie m³odzie¿y - podkreœla. Jak podkreœla, z m³odzie¿¹ ma dobry kontakt i robi wszystko, by szko³a by³a dla nich drugim domem. Bardzo lubi rozmawiaæ z m³odzie¿¹ na ró¿ne tematy, ceni ich pogl¹dy, którymi chêtnie dziel¹ siê ze swoim dyrektorem. - Dziœ m³odzie¿ jest bardziej otwarta i potrafi dyskutowaæ – stwierdza Stefan Jaworski dodaj¹c, ¿e przed 20 laty, kiedy rozpoczyna³ nauczycielsk¹ pracê uczniowie byli zupe³nie inni i niechêtnie dzielili siê swoimi przemyœleniami z kadr¹. – Czêsto mówiê uczniom: ,,nie bójcie siê dzieliæ swoimi problemami, a jeœli czujecie, ¿e dzieje wam siê krzywda, mówcie o tym g³oœno. ¯adnemu z was w³os z g³owy nie spadnie’’. Drzwi mojego gabinetu s¹ dla nich zawsze otarte. Dyrektor Jaworski ubolewa nad wci¹¿ wzrastaj¹cym zagro¿eniem patologiami. Uwa¿a jednak, ¿e dziêki szczerym rozmowom pedagogów i rodziców z uczniami mo¿na temu zapobiec. Trzeba jednak byæ na bie¿¹co z wiadomoœciami na temat narkomanii czy alkoholizmu.

- Bardzo czêsto wchodzê do klas, by porozmawiaæ z uczniami o tym jak siê czuj¹, co u nich s³ychaæ. Niech czuj¹, ¿e szko³a to nie tylko nauka. Dziêki temu dystans pomiêdzy nami siê zmniejsza. Ja po prostu lubiê m³odzie¿ – mówi Stefan Jaworski. Odznaczony by³ srebrnym Krzy¿em Zas³ugi i medalem za zas³ugi dla województwa leszczyñskiego. Otrzyma³ te¿ nagrodê kuratora oœwiaty i starosty. Wolny czas najchêtniej spêdza razem z ¿on¹ Ann¹ – te¿ nauczycielk¹ – nad wod¹, lecz koniecznie w miejscach odludnych i zacisznych. Pasj¹ Stefana Jaworskiego jest te¿ wêdkowanie, najwiêkszy okaz jaki uda³o mu siê z³owiæ to ponad 3kilogramowego leszcza. Pe³nienie funkcji dyrektora wymaga zaanga¿owania, a tak¿e wielu wyrzeczeñ. - Rodzina stara mi siê pomagaæ, bo tak jak ja wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e je¿eli coœ robiæ, to robiæ dobrze. Zreszt¹ dzieci posz³y w nasze œlady. Syn £ukasz pracuje jako nauczyciel informatyki, a córka Hanna koñczy w Poznaniu pedagogikê opiekuñczo-wychowawcz¹ – wylicza dyrektor Jaworski. (kj)

Zakoñczone inwestycje na powiatowych drogach

Droga Bielewo - Bie¿yñ Zakoñczy³y siê prace remontowo budowlane na trzech drogach powiatowych. Koszt inwestycji – ponad 3 miliony z³otych - przy wsparciu z programu SAPARD zosta³ pokryty z bud¿etu powiatu. Nowe drogi to drogi Bie-

lewo – Bie¿yñ, 3,0 km, Wydorowo –Sierpowo, 2,5 km i Zgliniec – Jurkowo, 1,5 km. Prace wykona³o Przedsiêbiorstwo-Transportowo-Spedycyjno-Handlowe PRA – MAS Sp. z o. o. z Leszna. (bj)


strona

4 IV

sierpieñ 2004

Bóg, Honor, Ojczyzna Szeœædziesi¹t lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, w okupowanej Warszawie wybuch³o Powstanie. Ten zbrojny, bohaterski zryw Polaków zapisa³ siê w historii II wojny œwiatowej jako najpiêkniejsze œwiadectwo mi³oœci Ojczyzny i obrony zagro¿onych wartoœci. Dla ratowania wolnoœci, honoru i godnoœci cz³owieka powstañcy po³o¿yli na szalê w³asne ¿ycie. Powstanie Warszawskie to jedna z najbardziej tragicznych, ale i przepiêknych kart z historii naszego Narodu. Ta wyj¹tkowa walka w dziejach i historii wojen daje œwiadectwo bezgranicznego bohaterstwa i bezprzyk³adnego poœwiêcenia. Szacunek i podziw budzi odwaga s³abo uzbrojonych powstañców, stawiaj¹c czo³o okupantowi uzbrojonemu w najnowoczeœniejsze œrodki walki, ale i postawa ludnoœci cywilnych. Walczyli 63 dni, do koñca przekonani o s³usznoœci swej ofiary. Tragiczne Powstanie Warszawskie w imiê globalnych interesów politycznych zosta³o skazane na osamotnienie i powoln¹ agoniê. Stalin od samego pocz¹tku Powstanie potêpi³ i zabroni³ pomocy walcz¹cym. Alianci tak¿e znaj¹c sytuacjê War-

H.Szo³drska

M.Morawska

R.Sikorski Orêdownik Powiatowy, Pismo Powiatu Koœciañskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Koœcianie. Nak³ad 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

szawy nie udzielili rzeczywistej pomocy. Koniec Powstania, to nie koniec tragedii powstañców i ludnoœci cywilnej Warszawy. Rozstrzeliwania, mordy, gwa³ty towarzyszy³y wyprowadzanym z miasta. Powstañcy dalej ginêli, najpierw w katowniach Gestapo i obozach koncentracyjnych, póŸniej katowniach i wiêzieniach NKWD i UB. Uczestnikami Powstania byli te¿ mieszkañcy Ziemi Koœciañskiej. Przypomnijmy niektórych z nich: Henryk Ch³apowski z Czerwonej Wsi. Zamordowany zosta³ przez Niemców, w szpitalu przy ul. Bonifraterskiej w po³owie sierpnia 1944 r. Aleksander Lossow z Gry¿yny. Do powstania przyst¹pi³ jako szef sztabu Grupy „Pawe³”, w randze rotmistrza. Z kilkoma pistoletami i granatami wype³niaj¹c rozkaz Komendy G³ównej AK, w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 r. poszed³ z oddzia³em na Wolê. 5 sierpnia rano zosta³ ranny od bomby w p³uca, w to samo miejsce, co we wrzeœniu 1939 r. Ciê¿ko rannego koledzy w obawie o jego ¿ycie zanieœli do szpitala Karola i Marii na ul. Leszno. Na wiadomoœæ o rozstrzelaniu przez Niemców rannych i lekarzy w szpitalach Wolskim i Œwiêtego £azarza na Lesznie próbowa³ szpital opuœciæ, ale nie pozwoli³ mu na to krwotok. Doskonale zdawa³ sobie sprawê z tragicznej sytuacji. 6 sierpnia o 8 rano zwiadowcy niemieccy z dywizji Reichsführer SS wkroczyli do szpitala, oznajmiaj¹c ¿e wszyscy wraz z personelem szpitalnym zostan¹ rozstrzelani jako bandyci. Rannym byli m³odzi ch³opcy i rotmistrz Lossow stara³ siê podtrzymaæ ich na duchu mówi¹c z wielk¹ si³¹ przekonywania. W godzinach popo³udniowych szpital zosta³ zajêty przez oddzia³y SS i ¿andarmeriê. Nast¹pi³a masakra. Z broni maszynowej i karabinów strzelali Niemcy do le¿¹cych rannych i tych na sto³ach operacyjnych i opatrunkowych. Mog¹cych utrzymaæ siê na nogach wyprowadzili na róg ulicy M³ynarskiej i Górczewskiej. Rotmistrz A. Lossow nadal podtrzymywa³ innych na duchu. Kiedy m³ode ma³¿eñstwo lekarzy, posadzi³o rotmistrza os³abionego ostatni¹ drog¹, na tobo³ku, na ulicy pod figur¹ Matki Najœwiêtszej, uœcisn¹³ im rêce ¿ycz¹c ocalenia. W odleg³oœci kilkunastu metrów od figury czeka³ z obs³ug¹ ciê¿ki karabin maszynowy. Cia³a pomordowanych wrzucili Niemcy do podpalonych wczeœniej s¹siednich domów, które sta³y w p³omieniach. Rotmistrz A. Lossow mia³ 34 lata. Zosta³ dwukrotnie odznaczony krzy¿em Virtuti Militari, czterokrotnie Medalem Wojska Polskiego, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz Krzy¿em AK. Tragiczn¹ œmieræ Magdy Morawskiej z Jurkowa, opisa³ Melchior Wañkowicz w ksi¹¿ce „Ziele na kraterze”. „...Magda Morawska poleg³a na szósty dzieñ powstania, by³a tak piêkna po œmierci w fali z³otych w³osów, ¿e kiedy j¹ wynoszono, aby j¹ pochowaæ, ch³opcy prosili, aby nie zakrywaæ trumny. Nieœli j¹ w trum-

nie otwartej miêdzy stanowiskami, wyniesion¹ jak protest nad klêkaj¹cych obroñców barykady, jak œwiat³o piêkna, które zanikaj¹c b³ogos³awi... Irena Wañkowicz z Jerki, w powstaniu by³a ³¹czniczk¹ VI batalionu Wojskowej S³u¿by Ochrony Powstania V Obwodu Okrêgu ZWZAK Warszawa. 2 paŸdziernika 1944 r. zosta³a wyci¹gniêta przez Niemców z kana³u przy ul. Dworkowej i zabrana do siedziby gestapo w al. Szucha. Zaginê³a. Mia³a tylko 22 lata. Roman Wañkowicz z Jerki, brat Ireny, by³ cz³onkiem ZWZ-AK. Zgin¹³ podczas ataku ¿o³nierzy „Baszty” na Mokotowie w pierwszym dniu Powstania. Halszka Szo³drska z Go³êbina

Starego. Ju¿ w tragicznym wrzeœniu 1939 r. bra³a udzia³ w obronie Warszawy i w ostatnich dniach oblê¿enia miasta zosta³a ciê¿ko ranna. Okres okupacji spêdzi³a w Warszawie. By³a ³¹czniczk¹ i sekretark¹ Wydzia³u Lotniczego Komendy G³ównej Armii Krajowej ps. „Wanda”. W czasie Powstania przenosi³a kana³ami rozkazy ze Œródmieœcia na Wole, Starówkê i ¯oliborz – nawi¹zuj¹c kontakty miêdzy ¿o³nierzami bazy lotniczej. Podczas wojny by³a dwukrotnie ranna; do koñca ¿ycia nosi³a w ciele od³amek granatu. Dwukrotnie odznaczona Krzy¿em Walecznych. Roman Sikorski z Czempinia przedosta³ siê do Anglii i tam jako sier¿ant, strzelec pok³adowy zosta³

w³¹czony w sk³ad 1586 eskadry dywizjonu 301 stacjonuj¹cej w Campo Cassale k/Brindisi W³ochy. 13 wrzeœnia 1944 r. na samolocie „Liberator” odbywa³ specjalny lot bojowy nad Polskê z pomoc¹ dla Powstania Warszawskiego. Podczas przelotu nad Wêgrami samolot zosta³ zestrzelony przez niemieck¹ artyleriê i rozbi³ siê pod Madaras. Ca³a za³oga zginê³a. Prawda o Powstaniu Warszawskim, d³ugo jeszcze po wojnie by³a t³amszona i k³amliwie przekazywana przez PRLowskie w³adze. T¹ „wiedz¹” karmiono kilka pokoleñ m³odych Polaków. Mam nadziejê, ¿e tamci krzewiciele PRLowskiej wiedzy o Powstaniu, dzisiaj, chocia¿ siê tego wstydz¹. Józef Œwi¹tkiewicz

Punkty Informacyjne po pierwszym wa¿nym zadaniu Od grudnia tego roku polscy rolnicy pierwszy raz otrzymaj¹ dop³aty pochodz¹ce ze œrodków unijnych. W Powiecie Koœciañskim wnioski o p³atnoœci obszarowe z³o¿y³o 91 % rolników. Na tak wysoki wynik istotny wp³yw mia³o powstanie i dzia³alnoœæ powo³anych z inicjatywy Starosty Koœciañskiego Punktów Informacyjnych dla Rolników, a tak¿e dobra

Przemys³aw Sztukowski wspó³praca z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koœcianie – przyznaje koordynator dzia³añ punktów informacyjnych z ramienia starosty – Przemys³aw Sztukowski. W dwunastu powsta³ych na terenie naszego powiatu punk-

tach rolnicy mogli uzyskaæ bezp³atn¹ pomoc w wype³nianiu wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych, o dop³aty obszarowe i bezpoœrednie. Punkty Informacyjne dzia³aj¹ od 15 kwietnia. Zdaniem Sztukowskiego – pierwszy okres dzia³alnoœci Punktów, w którym nastawiono siê w³aœnie na pomoc rolnikom przy wype³nianiu tych dokumentów by³ pracowity. O zaanga¿owaniu pracowników w dzia³alnoœæ informacyjno-doradcz¹ i o ich skutecznoœci œwiadcz¹ liczby. W zorganizowanych spotkaniach z rolnikami wziê³o udzia³ 1528 rolników z powiatu. Z pomocy przy wype³nianiu wniosków o p³atnoœci obszarowe skorzysta³o 1653 a informacjê od pracowników Punktów uzyska³o 1709 rolników – informuje Sztukowski. Jest to – dodaje - bardzo dobry wynik. Przede wszystkim dlatego, ¿e na pocz¹tku maja w powiecie zaledwie 14 % rolników z³o¿y³o wnioski. Najwiêcej wniosków o dop³aty obszarowe z³o¿yli rolnicy z województwa wielkopolskiego – 91,6 %, najmniej z województw ma³opolskiego – 75,7% i œl¹skiego – 77,7%. Kolejnym wa¿nym zadaniem realizowanym przez Punkty bêdzie informowanie rolników o mo¿-

liwoœciach wykorzystania œrodków z dzia³añ Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz Sektorowych Programów Operacyjnych. Punkty docelowo rozszerz¹ zakres proponowanej rolnikom pomocy o informacjê na temat wdra¿anych funduszy unijnych i programów, stanie polskiego rolnictwa oraz wspólnej polityce rolnej. Pracownicy punktów docieraæ bêd¹ nadal do rolników osobiœcie lub organizuj¹c cykl spotkañ wiejskich z rolnikami. Od 2 sierpnia w Biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowane s¹ wnioski o renty strukturalne. Pracownicy Punktów równie¿ w tym zakresie przyjd¹ rolnikom z pomoc¹. W zwi¹zku z takim zamiarem przeszkolono - informuje koordynator pracy Punktów – pracowników z tego zakresu. Wczeœniej do rolników dotr¹ przygotowane przeze mnie materia³y informuj¹ce o warunkach jakie nale¿y spe³niæ oraz mo¿liwoœci skorzystania z pomocy pracownika Punktu Informacyjnego do czego zachêcam. Punkty Informacyjne dzia³aj¹ w Gorzyczkach, G³uchowie, Czempiniu, Jerce, Bie¿yniu, Krzywiniu, Œmiglu, Czaczu, Starym Bojanowie, Kie³czewie, Racocie oraz Starych Oborzyskach. (bj)

Tabela uwzglêdnia dane dotycz¹ce wniosków o p³atnoœci obszarowe, którymi zajmowa³y siê Punkty Informacyjne dla Rolników w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2004. Przy porównaniu danych liczbowych nale¿y uwzglêdniæ ró¿n¹ w gminach liczbê gospodarstw rolnych. Punkt Informacyjny

Liczba rolników, którzy skorzystali z pomocy PI w miejscu/w terenie

Dla gmin

Liczba wype³nionych, przez pracowników PI wniosków

Dla gmin

Krzywiñ Jerka Bie¿yñ Kie³czewo Stare Oborzyska Racot Czempiñ G³uchowo Gorzyczki Œmigiel Czacz Stare Bojanowo 12

179/42 162/54 165/32 124/60 155/91 154/38 96/43 84/45 77/38 222/35 132/56 158/72 Razem

Krzywiñ 506/128

175 154 135 138 127 170 89 95 82 202 139 147 Razem

Krzywiñ 464

Koœcian 433/181 Czempiñ 257/126 Œmigiel 513/163 1709/598

Koœcian 435 Czempiñ 266 Œmigiel 488 1653

07_op_NR4  

Bóg, Honor, Ojczyzna str. IV Melioracyjne prace trwaj¹ str. II strona 1 sierpieñ 2004 Od dziœ, 25 sierpnia zmienia siedzibê Powiatowy Rzeczn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you