Page 1

strona

maj 2004

Nr 3

maj 2004

Punkty bezp³atnej informacji

Pracownicy punktów informacyjnych na spotkaniu ze starost¹ w pierwszym dniu pracy Ju¿ od miesi¹ca dzia³a w Powiecie Koœciañskim dwanaœcie Punktów Informacyjnych dla Rolników. Dwanaœcie osób pracuj¹cych w Punktach zosta³o zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Koœcianie w ramach programu specjalnego „Wa¿ne pytania, wa¿ne sprawy”. Jest to program, który poza Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzêdem Pracy w Koœcianie i samorz¹dami gminnymi realizuj¹ tak¿e Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddzia³ Regionalny w Poznaniu, Gminne Centra Informacji i Wielkopolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego Oddzia³ Zamiejscowy w Lesznie. Czas trwania programu przewiGminy (³¹cznie Punkty Informacyjne w gminach)

Czempiñ Koœcian Krzywiñ Œmigiel Razem

Liczba rolników którzy odwiedzili punkty /informacje, wnioski o dop³aty obszarowe/

131 119 105 122 477

Adresy Punktów:

dziano na rok. Koszt jego realizacji szacuje siê na oko³o 230 tys. z³otych. G³ównymi zadaniami pracowników tych punktów jest niesienie bezp³atnej pomocy rolnikom z terenu powiatu poprzez informowanie o mo¿liwoœciach skorzystania z dop³at obszarowych, bezpoœrednich do produkcji i hodowli. Pracownicy Punktów pomagaj¹ przy wype³nianiu wniosków, sk³adaniu druków. Udzielaj¹ informacji o znakowaniu zwierz¹t gospodarskich o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t oraz o Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich, miêdzy innymi renty strukturalne. W pierwszym okresie dzia³ania Punktów – jak podkreœla Przemy-

Fot. B. Jankowski

Rok 1

Szanowni Pañstwo! Niespe³na miesi¹c temu Polacy zrealizowali cel, który obrali sobie kilka lat temu. Polska sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej. To wielki wspólny sukces. W roku ubieg³ym w referendum akcesyjnym powiedzieliœmy – tak. Wyra¿aj¹c wolê akcesji mieliœmy œwiadomoœæ wyzwañ stoj¹cych przed nami, œwiadomoœæ obowi¹zków, które w Unii na nas czekaj¹. Dziœ, gdy jesteœmy ju¿ w Unii wyzwania siê nie koñcz¹. Wrêcz przeciwnie. To w³aœnie dziœ musimy udowodniæ, ¿e nasza ubieg³oroczna decyzja by³a przemyœlana i dojrza³a. Udowodniæ sobie. Unia Europejska jest nasz¹ szans¹ i tylko od nas zale¿y jak z niej skorzystamy. Dowodem naszej dojrza³oœci bêdzie udzia³ Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bior¹c w nich udzia³ i oddaj¹c swój g³os bêdziemy miêli wp³yw nie tylko na los Polski, ale przede wszystkim na los wspólnej Europy. Mo¿liwoœæ wspó³decydowania o kszta³cie naszego kontynentu to wielki zaszczyt, ale to równie¿ du¿a odpowiedzialnoœæ, która na nas spoczywa. 13 czerwca tego roku, w dniu wyborów, wyka¿my siê t¹ odpowiedzialnoœci¹. PójdŸmy na g³osowanie i zag³osujmy na tych, do których mamy zaufanie, na tych, którym z czystym sumieniem zechcemy powierzyæ losy Europy. Zag³osujmy na tych, którzy godnie nas bêd¹ reprezentowali. Andrzej Jêcz Starosta Koœciañski

1

ISSN 1732-3592

Stowarzyszenia promuj¹ce zdrowie

Cukrzykom na pomoc str. II O bezpieczeñstwo na drodze str. III

Amazonki s¹ wœród nas str. IV

s³aw Sztukowski, pracownik Starostwa, koordynuj¹cy ich pracê – pracownicy wykazali du¿¹ inicjatywê i zaanga¿owanie w organizacje stanowisk pracy. Dziêki temu szybko zaczêli wype³niaæ swoje obowi¹zki. W pierwszym etapie, ze wzglêdu na zapotrzebowanie, zajêli siê pomoc¹ w wype³nianiu wniosków o dop³aty obszarowe. Mo¿na siê tam jednak zwróciæ z proœb¹ o pomoc w ka¿dej sprawie dotycz¹cej produkcji rolnej. Pracownicy Punktów – w miarê swojej wiedzy i mo¿liwoœci – z pewnoœci¹ tej pomocy udziel¹. Zdaniem Anny Postaremczak – kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koœcianie – powstanie Punktów w znacznym stopni u³atwi pracê samej Agencji, a rolnikom sk³adanie wniosków o dop³aty bezpoœrednie. Ich g³ówn¹ zalet¹ – zdaniem pani kierownik – jest to, ¿e s¹ one blisko rolnika. Informacje na temat miesiêcznej pracy Punktów Informacyjnych. (15.04-14.05. 2004r.) Pracownicy punktów pracuj¹ w biurach od poniedzia³ku do pi¹tku od 8.00 do 13.00. W godzinach od 13.00 do 16.00 pracuj¹ w terenie.

Absolutorium dla Zarz¹du

GMINA KRZYWIÑ

GMINA ŒMIGIEL

GMINA CZEMPIÑ

GMINA KOŒCIAN

Krzywiñ, Gminne Centrum Informacji – Dom Stra¿aka ul. Kasztelañska 1 tel. 517 06 21

Œmigiel, Gminne Centrum Informacji ul. Koœciuszki 20 tel. 518 03 17

Gorzyczki, Szko³a Podstawowa tel. 282 44 38

Oborzyska Stare, Gminne Centrum Informacji ul. Szkolna 1 tel. 511 98 20

Liczba rolników w terenie /spotkania wiejskie, osobiste konsultantów/

217 182 160 203 762

Liczba wype³nionych wniosków /na pukcie i u rolnika

21 19 17 25 82

Bie¿yñ, Przedszkole Samorz¹dowe Bie¿yñ 115 tel. 517 72 17 Jerka, Biblioteka Publiczna ul. Szkolna 2 tel. 517 81 13

Czacz, Dom Wiejski ul. 27 Stycznia 1 tel. 518 02 25

Stare Bojanowo, Dom Wiejski ul. G³ówna 34 tel. 518 51 85

Najwa¿niejsze dane bud¿etowe z 2003 roku. Na kwietniowej sesji Rada Powiatu Koœciañskiego podjê³a uchwa³ê udzielaj¹c¹ Zarz¹dowi Powiatu absolutorium za wykonanie bud¿etu powiatu w roku 2003. Plan dochodów Powiatu Koœciañskiego, po zmianach, zamkn¹³ siê kwot¹ 27.397.584 z³ i by³ wiêkszy o 6,49 % od planowanego w ci¹g dalszy str. II

G³uchowo, Szko³a Podstawowa ul. Koœciañska 28 tel. 282 34 27

Czempiñ, Gminne Centrum Informacji ul. Stêszewska 27 tel. 282 62 32

Otwarci na pomoc str. IV Nowe stowarzyszenie Samorz¹dy wpieraj¹ przedsiêbiorców str. II

Czas do 15 czerwca Rozmowa z Ann¹ Postaremczak str. III Wnuk Dezyderego Ostatni Ch³apowski z Turwi str. IV

Racot, Gimnazjum ul. Koœciañska tel. 511 79 04 Kie³czewo, Szko³a Podstawowa ul. Grodziska tel. 512 09 02 bj.


strona

II2

Wa¿ne adresy Starostwo Powiatowe w Koœcianie Al. T. Koœciuszki 22, 64-000 Koœcian telefony: - Andrzej Jêcz - Starosta Koœciañski: - 512 17 85, - Micha³ Jurga - Wicestarosta Koœciañski: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydzia³ Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Gra¿yna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydzia³ Finansów, Pe³nomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydzia³ Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84, budynek przy ul. Gostyñska 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Cz³onek Zarz¹du - 512 74 36, - Wydzia³ Komunikacji i Dróg 512 74 36, - Wydzia³ Architektury, Budownictwa i Ochrony Œrodowiska 512 74 28, 512 74 31, - Wydzia³ Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarz¹dzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarz¹d Dróg Powiatowych 512 74 18. Urz¹d Miasta i Gminy Czempiñ 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urz¹d Miejski Koœcian 64-000 Koœcian, Al. Koœciuszki 22 tel. 512 27 00 Urz¹d Gminy Koœcian 64-000 Koœcian, ul M³yñska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15 Urz¹d Miasta i Gminy Krzywiñ 64-010 Krzywiñ, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urz¹d Miasta i Gminy Œmigiel 64-030 Œmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Koœcianie ul. Szpitalna 7, 64-000 Koœcian tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Koœcianie ul. Surzyñskiego 31, 64-000 Koœcian tel. centrala 512-70-01 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koœcianie ul. Koœcielna 7, 64-000 Koœcian tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie ul. B¹czkowskiego 5 a, 64-000 Koœcian tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koœcianie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Koœcian tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Koœcianie ul. Gostyñska 42, 64-000 Koœcian tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koœcianie ul. Koœcielna 5, 64-000 Koœcian tel. 5127423 Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wyszyñskiego 6, 64-000 Koœcian tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. KaŸmierczaka 41, 64-000 Koœcian tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Koœcian tel. 512 06 22 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Gmina Koœcian ul . M³yñska 15, 64-000 Koœcian tel. 512 35 43 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Krzywiñ ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiñ tel. 517 06 45 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Œmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Œmigiel tel. 518 09 69 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Czempiñ ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiñ tel. (061) 282 67 67

maj 2004

Cukrzykom na pomoc

Na stoisku diabetyków mo¿na bezp³atnie zbadaæ poziom cukru we krwi. Podczas Dnia Osoby Niepe³nosprawnej przebadano blisko 500 osób Fot. Alicja Muenzberg

W Polsce na cukrzycê choruje przesz³o dwa miliony doros³ych i dzieci. W marcu 1986 r. w Koœcianie powsta³o Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycê, które w 1991 r. zmieni³o nazwê na Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Od pocz¹tku funkcjê prezesa zarz¹du koœciañskiego ko³a pe³ni Jerzy PrzewoŸniak. Z czasem zaczê³y dzia³aæ te¿ ko³a w powiecie koœciañskim. Pierwsze powsta³o w Czempiniu, nastêpne w Œmiglu i Krzywiniu. Skupiaj¹ one blisko 400 diabetyków. Prezesem Zarz¹du Powiatowego PSD jest Feliks Kubacki. G³ównym celem dzia³alnoœci stowarzyszenia jest pomoc osobom chorym na cukrzycê w zdobywaniu leków, w adaptacji w œrodowisku oraz poszerzaniu wiedzy na temat choroby. Diabetycy organizuj¹ te¿ spotkania edukacyjne z m³odzie¿¹. Wielka akcja badania poziomu cukru wœród uczniów szkó³ w powiecie koœciañskim zaczê³a siê w ubieg³ym roku. Pierwszym opiekunem stowarzyszenia zosta³ lekarz Wojciech Wyrwa. Dziœ rolê tê pe³ni Danuta Wdowicka. Prelekcje na temat walki z cukrzyc¹ wyg³aszali lekarze m.in. diabetolog Barbara Pruska-Mace³ajtis, internista Ma³gorzata Bramiñska, okulistka Maria Napiórkowska-Szewczyk. W pierszym roku dzia³alnoœci diabe-

Wyjaœniamy! W zwi¹zku z licznymi – sprzecznymi – interpretacjami informujemy o uprawnieniach starosty w zakresie wydawania pozwolenia na budowê. Kreowanie polityki przestrzennej, a wiêc tworzenie, przyjmowanie i realizacja planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy s¹ – wy³¹cznym – uprawnieniem gminy i miasta (rady i burmistrza/wójta). To te organy administracji samorz¹dowej – decyduj¹ - jaka w danym miejscu bêdzie realizowana inwestycja, czyli krótko mówi¹c, co i gdzie bêdzie wybudowane. Starosta wydaje pozwolenie na budowê, które jest tylko i wy³¹cznie decyzj¹ administracyjn¹, a nie merytoryczn¹. Znaczy to, ¿e starosta w ¿adnej mierze nie decyduje o charakterze zabudowy danej dzia³ki. Rozpatruj¹c wydanie decyzji na budowê bierze siê pod uwagê to czy wnioskodawca ma prawo do dysponowania dzia³k¹, czy projekt budowy jest zgodny z decyzj¹ o warunkach zabudowy, b¹dŸ planem zagospodarowania przestrzennego oraz czy projektant ma uprawnienia do projektowania. Jeœli wszystkie te warunki s¹ spe³nione, to wówczas starosta jest zobowi¹zany do wydania pozytywnej decyzji. W przeciwnym razie na urz¹d s¹ nak³adane kary w wysokoœci 500 z³otych za ka¿dy dzieñ zw³oki. bj

tycy zaplanowali utworzenie poradni przeciwcukrzycowej, wydzielenie w jednym ze sklepów stoiska z bezcukrowymi artyku³ami spo¿ywczymi oraz utworzenie punktu informacyjnego dla cukrzyków. Powsta³o ono na Rynku, gdzie by³a pierwsza siedziba koœciañskiego ko³a. Obecnie koœciañscy diabetycy zajmuj¹ lokal przy Wa³ach ¯egockiego 2 - to ju¿ ich czwarta siedziba - gdzie dy¿uruj¹ w pi¹tki w godz. 17-18. - W leczeniu cukrzycy wa¿na jest dieta. Spo¿ywaæ mo¿emy chude wêdliny, wo³owinê i drób i bezwzglêdnie warzywa i owoce - przypomina Jerzy PrzewoŸniak. - Jesteœmy wszêdzie tam gdzie nas zaprosz¹. Na Dniach Koœciana i festynach. Na naszym stoisku mo¿na zbadaæ bezp³atnie poziom cukru we krwi. Stowarzyszeniu pomagaj¹ w³adze samorz¹dowe miast, gmin i powiatu koœciañskiego. Dziêki pomocy finansowej uda³o siê zakupiæ glukometry do badania poziomu cukru we krwi, ciœniomierze, sprzêt dla insulino-zale¿nych, nak³uwacze do pobierania krwi z palca oraz paski testowe. Rokrocznie diabetycy z powiatu wyje¿d¿aj¹ na wycieczki. Odwiedzili ju¿ m.in. Licheñ, Wroc³aw, Konin, Niepokalanów, ¯elazow¹ Wolê. Dzia³acze stowarzyszenia wyje¿d¿aj¹ na kursy organizowane przez Zarz¹d G³ówny. Przypomnijmy, ¿e w listopadzie obchodzony jest Œwiatowy Dzieñ Zwalczania Cukrzycy. (kj)

Absolutorium... uchwale bud¿etowej podjêtej w 2002 roku. Ostateczny plan dochodów zosta³ wykonany w 98,98 %. W wyniku starañ Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych, w porównaniu z uchwa³¹ bud¿etow¹, pozyskano z bud¿etu pañstwa dotacje celowe na dofinansowanie zadañ nowych lub ju¿ realizowanych, w kwocie blisko 600 tys. z³. W tym: 200.000 z³ na Program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego, dofinansowanie Rodzin Zastêpczych – 93.700 z³, stypendia dla m³odzie¿y wiejskiej – 125.313 z³, placówki opiekuñczo-wychowawcze i oœrodki adopcyjno-opiekuñcze – 43.310 z³, prace geodezyjne, kartograficzne i odszkodowania za przejêcie nieruchomoœci pod drogi 53.626 z³, 15.000 z³ na program pn. „Utworzenie zespo³u wsparcia rodziny dzia³aj¹cego na bazie placówki opiekuñczo-wychowawczej wsparcia dziennego przy PCPR w Koœcianie”. Z ministerstwa Edukacji Narodowej i Sztuki pozyskano, na remonty szkó³ 31 tys. na zakup sprzêtu i pomocy naukowych 50 tys. Powiat pozyska³ 39.000 z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska na modernizacjê oczyszczalni œcieków w DPS Moœciszki, ponadto kwotê 54.400 z³ na dokoñczenie budowy Hali Sportowej w Niet¹¿kowie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, 2.800 z³ na z Gminy Koœcian i Miasta Koœcian na czêœciowe pokrycie kosztów kszta³cenia w Studium Europejskim organizowanym przez WOKISS w Poznaniu, a tak¿e 861 z³ z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na konkurs plastyczny „Niepe³nosprawni w Unii Europejskiej”. W roku 2003 nadal sp³ywa³y œrodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wyp³aty ekwiwalentów dla w³aœcicieli zalesieñ porolnych. £¹cznie na zalesienia wydatkowano w roku 2003 kwotê 59.492 z³. W roku 2003 dochody w³asne zosta³y wykonane w wysokoœci 2.768.980 z³, tj. 101,05 % planu. G³ówne pozycje tych dochodów to: wp³ywy z op³at komunikacyjnych - 1.427.751 z³, dochody ze sprzeda¿y nieruchomoœci – 289.239 z³, dochody z tytu³u odsetek od œrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu – 70.498 z³, do-

Nowe Stowarzyszenie W po³owie kwietnia odby³o siê pierwsze walne zebranie cz³onków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiêbiorczoœci. Stowarzyszenie zrzesza osoby prawne – powiatowe i gminne samorz¹dy oraz samorz¹dy gospodarcze i zawodowe. Cz³onkami stowarzyszenia jest Powiat Koœciañski, Rada Powiatu uchwa³ê w tej sprawie podjê³a 23 marca 2004 roku, gminy powiatu oraz Stowarzyszenie Kupców Ziemi Koœciañskiej, Stowarzyszenie Przedsiêbiorców Ziemi Koœciañskiej i koœciañski Cech Rzemios³ Ró¿nych. G³ównymi celami stowarzyszenia jest tworzenie warunków rozwoju przedsiêbiorczoœci, zw³aszcza ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, rozwój spo³ecz-

no-gospodarczy i ograniczanie bezrobocia. Prezesem stowarzyszenia zosta³ Andrzej Jêcz, Starosta Koœciañski, wiceprazesami s¹ Stefan Stachowiak, zastêpca burmistrza Œmigla i Ireneusz Michalak, starszy Cechu Rzemios³ Ró¿nych. Skarbnikiem zosta³ Henryk Bartoszewski, Wójt Gminy Koœcian, a sekretarzem Sabina Bresiñska, zastêpca burmistrza Koœciana. Cele statutowe stowarzyszenia realizuje jego biuro – Oœrodek Wspierania Przedsiêbiorczoœci. Jego dyrektorem zosta³ Damian £akomy. W oœrodku pracuj¹ równie¿ Grzegorz Bednarek i sta¿ystka, Sylwia Dominiak. Oœrodek Wspierania Przedsiêbiorczoœci, ul Rzemieœlnicza 2, tel 5127783. bj

ci¹g dalszy ze str. I

chody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych - 255.397 z³ i dochody z odp³atnoœci za pobyt w DPS-ach – 617.832 z³. Ponadto powiat pozyska³ w formie po¿yczki kwotê 120.000 z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatnia transza w wysokoœci 24.509 z³ sp³ynê³a w miesi¹cu lutym 2004. Plan wydatków po zmianach na koniec 2003 roku zamkn¹³ siê kwot¹ 28.082.696 z³ i zosta³ wykonany w 95,65%. Szczególny nacisk w 2003 r. po³o¿ono na przeprowadzenie remontów w szko³ach i placówkach oraz zakup dodatkowego wyposa¿enia szkó³. W ramach robót publicznych we wszystkich szko³ach i placówkach wykonano prace malarskie. Z bud¿etów szkó³ poniesiono tylko wydatki na zakup materia³ów do przeprowadzenia tych prac. Remonty dokonane w placówkach oœwiatowych: - w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie – wykonanie od³¹cza od centralnej kot³owni wêglowej oraz budowa kot³owni gazowej – wartoœæ inwestycji 291.596 z³, w tym 144.509 z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, - w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie - remont sanitariatów i wymiana 12 okien oraz drzwi wejœciowych od strony boiska szkolnego na kwotê 120.000 z³, - w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie - remont pieca c.o., adaptacja sali komputerowej i wymiana 29 okien na kwotê 48.035 z³, - w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Œmiglu - wymiana 2 drzwi wejœciowych od strony boiska szkolnego wydatek 6.900 z³, - w Zespole Szkó³ Specjalnych w Koœcianie - wykonanie adaptacji pomieszczenia do zajêæ logopedycznych, zakup mebli do pokoju nauczycielskiego i do kuchni (8.329 z³). Od nowego roku szkolnego i akademickiego 2003/2004 zapocz¹tkowano udzielanie pomocy uczniom i studentom w formie Stypendium Starosty Koœciañskiego. Na ten cel przeznaczono 21.000 z³. Ponadto pomoc¹ materialn¹ zosta³a objêta m³odzie¿ wiejska w ramach wyrównania szans edukacyjnych zgodnie z postanowieniami dokumentu rz¹dowego „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich” z otrzymanej na ten cel dotacji w kwocie 125.313 z³. W roku 2003 powiat koœciañski udzieli³ dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Koœcianie w wysokoœci 27.000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego, ponadto zosta³ przekazany zakupiony ze œrodków Starostwa radar policyjny o wartoœci 7.100 z³. Wydatki na roboty drogowe wykonane w 2003 roku: I. Bie¿¹ce utrzymanie dróg – koszt 842.047 z³, II. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych – 261.403 z³ III. Modernizacja dróg i mostów – 553.112 z³, - utwardzanie nawierzchni dróg gruntowych o d³ugoœci 2600 m – 146.713 z³. bj


strona

maj 2004

Stop Œmierci

Czas do 15 czerwca

O bezpieczeñstwo na drodze Od ubieg³ego roku w Koœcianie dzia³a Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym ,,Stop Œmierci’’. 17 listopada 2003 r. wpisano je do Krajowego Rejestru S¹dowego. 5 grudnia podczas walnego zebrania wybrano w³adze Stowarzyszenia. Prezesem zosta³ Romuald Stelmaszyk. Stowarzyszenie skupia 67 cz³onków, a jego siedziba znajduje siê przy ul. Wielichowskiej 43a. Pomys³ zawi¹zania Stowarzyszenia narodzi³ siê w 2003 r., kiedy to Sekcja Ruchu Drogowego koœciañskiej Komendy Powiatowej Policji zainicjowa³a akcjê prewencyjno-edukacyjn¹ zmierzaj¹c¹ do podniesienia œwiadomoœci w³aœciwego zachowania na drodze. - Aby nie zaprzepaœciæ idei dzia³añ dziêki ludziom, którym na sercu le¿y szeroko pojête bezpieczeñstwo w ruchu drogowym zawi¹za³ siê komitet za³o¿ycielski, którego uwieñczeniem dzia³añ by³a rejestracja Stowarzyszenia – informuje prezes Stelmaszyk. W zarz¹dzie zasiadaj¹ tak¿e: Adrian Tycner - wiceprezes, Roman Grabara - sekretarz, Andrzej Smoczyk – skarbnik i Tadeusz Fr¹szczak. Komisjê rewizyjn¹ tworz¹: Czes³aw Szczepaniak (przewodnicz¹cy), S³awomir Nyczak i Maciej Walorek; s¹d kole¿eñski: Jêdrzej Piotrowski (przewodnicz¹cy), Marek Posa³a, Miros³aw Stucki, Henryk Dalaszyñski i Zdzis³aw Gidaszewski. Wœród instytucji wspieraj¹cych dzia³ania Stop Œmierci s¹: Komenda Powiatowa Policji w Koœcianie, Starostwo Powiatowe w Koœcianie, Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie, Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Koœcianie, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie, Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego w Lesznie, Koœciañski Oœrodek Kultury, redakcja „Ga-

zety Koœciañskiej” i portal koscian.net. Pod adresem www.koscian.net.pl/stop znajduje siê strona internetowa Stowarzyszenia. Celem dzia³añ Stowarzyszenia ,,Stop Œmierci’’ jest prowadzenie dzia³alnoœci na rzecz poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego poprzez: wspó³dzia³anie z samorz¹dami terytorialnymi i innymi instytucjami, maj¹cymi na celu poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego i przeciwdzia³anie skutkom zdarzeñ drogowych; kszta³towanie œwiadomoœci prawnej spo³eczeñstwa; zbieranie danych dla opracowania i uaktualniania mapy zdarzeñ drogowych i ich skutków, uwzglêdniaj¹cej infrastrukturê terenu, istniej¹ce zagro¿enia, odczucia spo³eczne oraz przeprowadzone przez cz³onków Stowarzyszenia badania œrodowiskowe dla tworzenia i wdra¿ania w³asnych programów poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego; budowê zaufania miêdzy spo³eczeñstwem a policj¹ i innymi organami ochrony porz¹dku na drogach; pozyskiwanie œrodków finansowych niezbêdnych dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Tegoroczne dzia³ania prewencyjno-edukacyjne przebiegaj¹ pod has³em ,,TrzeŸwoœæ=Bezpieczeñstwo’’. W ramach akcji zorganizowano ju¿ spektakl uliczny Teatru 112, przeprowadzono eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkó³ œrednich, eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkó³ gimnazjalnych i podstawowych oraz konkurs motocyklowy. Przez ca³y rok trwa konkurs ,,Bezpieczny Kierowca’’, w którym nagradzani s¹ kierowcy wykazuj¹cy siê nietuzinkowym zachowaniem na drodze. Do koñca 2004 r. zaplanowano jeszcze m.in. konkurs samochodowy, otwarte szkolenie dla kierowców. (kj)

P³atnoœciami uzupe³niaj¹cymi s¹ objête nastêpuj¹ce rodzaje roœlin uprawiane w plonie g³ównym: - zbo¿a, - roœliny oleiste - rzepak, rzepik, s³onecznik i soja, - roœliny wysokobia³kowe – bób, bobik, ³ubin s³odki i groch siewny, - roœliny str¹czkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita, - orzechy – orzechy w³oskie i leszczyna, - len w³óknisty i oleisty, - konopie w³ókniste, - roœliny przeznaczone na paszê, uprawiane na : · ³¹kach i pastwiskach, · gruntach ornych (trawy, roœliny motylkowe i drobnonasienne, roœliny str¹czkowe pastewne, roœliny okopowe pastewne z wy³¹czeniem ziemniaków pastewnych) Do p³atnoœci nie uprawniaj¹ takie elementy krajobrazu jak: - uprawy leœne, - tereny zabudowane, - drogi utwardzone, - wody – rzeki, jeziora, trwa³e stawy, - kamienio³omy, - ¿wirownie, - piaskownie,

III 3

Rozmowa z Ann¹ Postaremczak, kierownikiem Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Okres, w którym nale¿y z³o¿yæ wniosek o p³atnoœci obszarowe up³ywa po 15 czerwca. Co w przypadku, gdy rolnik siê spóŸni z jego z³o¿eniem? - Tak, termin sk³adania wniosków o p³atnoœci rzeczywiœcie up³ywa 15 czerwca. OpóŸnienie w z³o¿eniu wniosku spowoduje, ¿e rolnik otrzyma karê w wysokoœci 1 % sumy, jaka bêdzie przys³ugiwa³a mu z tytu³u dop³at za ka¿dy dzieñ zw³oki. Mo¿e siê spóŸniæ tylko do 10 lipca, czyli 25 dni. Po tym okresie nie otrzyma dop³aty wcale. - Jakie s¹ minimalne kryteria ubiegania siê o dop³aty? - Rolnik, który mo¿e z³o¿yæw Agencji wniosek musi posiadaæminimum 1 hektar u¿ytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Dzia³ki rolne wchodz¹ce w sk³ad gospodarstwa musz¹ mieæ minimum 10 arów. - Co oznacza - w dobrej kulturze rolnej? - Zasady te reguluje rozporz¹dzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia br. Utrzymywaniem gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony œrodowiska jest, np. uprawa roœlin lub ugorowanie w przypadku gruntów ornych, koszenie trawy co najmniej raz w roku w okresie wegetacyjnym w przypadku ³¹k, wypasanie zwierz¹t w okresie wegetacyjnym traw w przypadku pastwisk. - Przy wype³nianiu wniosków istnieje wiele w¹tpliwoœci. Co w przypadku gdy dwóch rolników uprawia lub dzier¿awi t¹ sam¹ dzia³kê ewidencyjn¹? - Jeden i drugi rolnik wpisuje ten sam numer dzia³ki ewidencyjnej we wniosku – w tabeli nr 7. W kolumnie 9 wpisuje powierzchniê ogóln¹ dzia³ki, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, a w kolumnie 10 wpisuje powierzchniê u¿ytkowan¹ przez siebie. - Czy w Powiecie Koœciañ-

- tereny (zag³êbienia, wyrobiska) po wykopie gliny, torfu, - elementy niekwalifikuj¹ce siê do dop³at pojedynczo zajmuj¹ce ma³a powierzchniê mniejsz¹ ni¿ 100 metrów kwadratowych – np. teren nieuprawiany wokó³ s³upów elektrycznych, ale po zsumowaniu daj¹ce powierzchniê wiêksz¹ niæ 1 ar, - skupiska drzew lub krzewów niezale¿nie od ich liczby, je¿eli powierzchnia formacji przekracza 100 metrów kwadratowych. Elementy krajobrazu, które uprawniaj¹ do p³atnoœci: zbiorniki wodne s³u¿¹ce jako wodopoje dla zwierz¹t, - obszary, na których znajduje siê mniej ni¿ 50 krzewów/drzew na 1 hektar „rozrzuconych luŸno” po powierzchni dzia³ki rolnej, - nietrwa³e elementy krajobrazu, takie jak: stogi siana, sterty s³omy lub obornika, - jeœli ich szerokoœæjest mniejsza lub równa 2m: · rowy · nieutwardzone szlaki komunikacyjne w obrêbie dzia³ek rolnych, · pasy zadrzewieñ, · ¿ywop³oty, · œciany tarasów, · aleje.

Anna Postaremczak - kierownik biura ARiMR skim s¹ obszary niekorzystnych warunkach gospodarowania? - Tak, s¹ takie obszary. Pierwsza strefa ONW – to ca³a wiejska czêœæ- gminy Krzywiñ i obrêb Broñsko w gminie Œmigiel. Druga strefa to Bielawy i ¯egrówko w gminie Œmigiel. W przypadku gruntów o niekorzystnych warunkach gospodarowania nast¹pi³o znaczne uproszczenie w wype³nianiu wniosków. Na szkoleniach informowaliœmy o prawdopodobnej koniecznoœci wype³niania odrêbnych wniosków. Rolnik staraj¹cy siê o dop³atê z tytu³u uprawy ziemi na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania zaznacza przy odpowiedniej dzia³ce rolnej w sekcji VIII krateczkê z opisem – „tak” lub „nie”. Natomiast w sekcji VII musi wypisaæ wszystkie dzia³ki ewidencyjne, które posiada. I to wystarczy. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e rolnik podpisuje na wniosku zobowi¹zania m.in. o tym i¿ bêdzie prowadzi³ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na wszystkich dzia³kach rolnych bêd¹cych w jego posiadaniu i po³o¿onych na w/w terenach przez okres 5 lat od dnia otrzymania pierwszej p³atnoœci. - Czy s¹ jakieœ ograniczenia w kwocie p³atnoœci z tytu³u ONW? - Tak. Tylko do 50 ha rolnik otrzyma p³atnoœæ w pe³nej wysokoœci. Powy¿ej 50 ha, ale do 100 ha bêdzie to 50% stawki podstawowej, od 100 do 300 ha – 25%, a powy¿ej 300ha nie przys³uguje p³atnoœæ. - Wielu rolników prowadzi uprawy pod szk³em lub foli¹, czy do tych upraw równie¿ przewiduje siê dop³aty? - Do tego rodzaju upraw przys³uguje jednolita p³atnoœæ obszarowa - podstawowa – pod warunkiem, ¿e zajmuj¹ one powierzchniê nie mniejsz¹ ni¿ 0,1 ha. Do powierzchni dzia³ki rolnej zalicza siê powierzchniê, na

której znajduje siê szklarnia, natomiast nie wlicza siê powierzchni sto³ów, uprawy w donicach. Obliczaj¹c powierzchniê dzia³ki bierze siê pod uwagê wszystkie wolnostoj¹ce szklarnie lub folie oraz powierzchnie, które umo¿liwiaj¹ prawid³ow¹ ich obs³ugê, a znajduj¹ siê pomiêdzy nimi. Wszystko to mo¿emy traktowaæ jako jedn¹ dzia³kê roln¹ tylko wówczas, gdy stanowi¹ zwarty kompleks. - Na co jeszcze nale¿y zwróciæ uwagê przy wype³nianiu wniosków? - Na pierwszej stronie wniosku znajduje siê akapit – informacja o za³¹cznikach. We wniosku o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich na rok 2004 w tym miejscu nie nale¿y do³¹czaæ jakichkolwiek za³¹czników. Za³¹czniki, o których informacja mo¿e znaleŸæ siê w tym miejscu mog¹ dotyczyæ tylko ewentualnych korekt lub zmiany do wniosku. Chcia³am równie¿ zaznaczyæ, ¿e w ostatnim punkcie wniosku rolnik musi podaæ ogólna powierzchniê gospodarstwa rolnego. W tej liczbie musi znaleŸæ siê równie¿ area³ gruntów, do których nie nale¿¹ siê dop³aty powierzchniowe, np. powierzchnie pod stawami, powierzchnie pod zabudowaniami. - Kiedy rolnicy mog¹ liczyæ na otrzymanie dop³at? - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje, ¿e wyp³aty dop³at rozpoczn¹ siê od grudnia tego roku. Dop³aty bêd¹ wyp³acane wed³ug kolejnoœci sk³adania wniosków. Dlatego zachêcam rolników, aby nie czekali do ostatniej chwili i sk³adali wnioski jak najszybciej. Pragnê równie¿ poinformowaæ, ¿e druki wniosków znajduj¹ siê nie tylko w Biurze Powiatowym Agencji, ale tak¿e w bankach spó³dzielczych, Oœrodkach Doradztwa Rolniczego, i powsta³y niedawno Punktach Informacyjnych dla Rolników.

Podstawowe pojêcia Dzia³ka rolna – zwarty obszar gruntu rolnego, na którym prowadzona jest jedna uprawa o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 arów wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego. Uwaga – Jeœli s¹siaduj¹ ze sob¹ pole pszenicy jarej i ozimej to nale¿y to traktowaæ jako jedn¹ dzia³kê roln¹. Dzia³ka ewidencyjna – jest to zwarty obszar gruntu wyznaczony liniami granicznymi wchodz¹cy w sk³ad gospodarstwa rolnego zarejestrowany w wydziale geodezji w rejestrze gruntów.

Nieaktualny rodzaj u¿ytków – je¿eli z wypisu z rejestru ewidencji gruntów i budynków wynika np. ¿e na danej dzia³ce ewidencyjnej u¿ytek rolny stanowi ³¹kê, sad lub nieu¿ytek – natomiast faktycznie producent rolny zaora³ tê ³¹kê, wykarczowa³ sad, czy te¿ zmieni³ przeznaczenie tych gruntów na grunt orny i uprawia tam np. zbo¿e buraki itp., to na formularze wniosku o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych wype³nia siê w sekcji VII w kolumnie 13 „nieaktualny rodzaj u¿ytków”.


strona

4 IV

maj 2004

Amazonki s¹ wœród nas

Wnuk Dezyderego

Od czterech lat w Koœcianie dzia³a Stowarzyszenie Amazonek ,,Hipolita’’, zrzeszaj¹ce panie chore na raka piersi. Jest ich w ,,Hipolicie’’ 40, czyli trzykrotnie wiêcej ni¿ na pocz¹tku. A¿ 20 procent to mieszkanki gminy Koœcian. ,,Hipolita’’, to jedno z najm³odszych stowarzyszeñ w powiecie koœciañskim i jednoczeœnie jedyne, które walczy o ¿ycie. Stowarzyszenie powsta³o w czerwcu 2000 r. z inicjatywy Ligi Kobiet Polskich. Od samego pocz¹tku funkcjê przewodnicz¹cej pe³ni Janina Tonder-Dymarkowska.

O generale cesarza Napoleona, wybitnym ziemianinie i gospodarzu podkoœciañskiej Torwi, Dezyderym Ch³apowskim, s³ysza³a wiêkszoœæ mieszkañców naszego powiatu. Znaj¹ go mieszkañcy Polski – choæby z serialu telewizyjnego „Najd³u¿sza wojna nowoczesnej Europy”. Ma³o lub prawie nic nie wiemy o jego rodzinie, dzieciach, wnukach. W lesie ko³o R¹binia w œwi¹teczne popo³udnie - 3 maja - po wielu latach przerwy, w drewnianej kaplicy, z inicjatywy Stowarzyszenia So³tysów Gminy Krzywiñ, zosta³a odprawiona msza œwiêta. Kaplica ta, to miejsce szczególne. Zosta³a wybudowana prawie 100 lat temu. W miejscu, w którym 15 stycznia 1909 roku zdarzy³a siê tragedia. Na polowaniu, Zygmunt Ch³apowski manipulowa³ przy sztucerze, gdy niespodziewanie na linii strza³u znalaz³ siê Kazimierz Mañkowski. Pad³ strza³ – œmiertelny strza³. „Œmieræ nast¹pi³a w godzinê po wypadku” jak napisano w dwa dni póŸniej w „Kurierze Poznañskim”. Tragedia ta by³a tragedi¹ rodziny Mañkowskich z Brodnicy, ale przede wszystkim ogromn¹ tragedi¹, która na ca³e ¿ycie odcisnê³a piêtno na psychice Zygmunta Ch³apowskiego – ostatniego z Ch³apowskich z Turwi. Niech to wydarzenie z pocz¹tku maja bêdzie okazj¹ do przedstawienia sylwetki wnuka wielkiego genera³a. Ostatni z Ch³apowskich z Turwi. Rodzice Zygmunta, Tadeusz Ch³apowski i o 20 lat m³odsza Ró¿a z Jezierskich, dzielili losy ówczesnego ziemiañstwa. Tadeusz nale¿a³ do Rady Nadzorczej Banku „Tellus” w Poznaniu.. Bank zbankrutowa³, rujnuj¹c wielu ludzi, w tym Ch³apowskich. Katastrofa finansowa zmusi³a ich do oddania wierzycielom ca³ego posagu Ró¿y (dochody z maj¹tku w Turwi równie¿ by³y przeznaczane na pokrycie d³ugów), ale co najwa¿niejsze podkopa³a zdrowie rodziców Zygmunta. Gdy mia³ 10 lat – w 1879 roku - zmar³y wszystkie jego najbli¿sze osoby, matka, ojciec i dziadek. Jego wychowaniem zajêli siê rodzice matki Maria i Karol Jezierscy. Szko³a i powrót do Turwi. Dziadkowie, nie zapominaj¹c o potrzebie polskiego wychowania wnuka, wys³ali go do zniemczonego Gimnazjum w Lesznie. Po jego ukoñczeniu w 1888r. Rozpocz¹³ kilkuletni¹ wêdrówkê po wy¿szych uczelniach. Pierwszy by³ Wydzia³ Filozoficzny Uniwersytety w Krakowie. Kolejne lat studiów kontynuowa³ na uczelniach niemieckich. W Halle i Berlinie studiowa³ m. in. rolnictwo i kameralistykê. Studia rolnicze kontynuowa³ równie¿ w berliñskiej Wy¿szej Szkole Rolniczej. Przerwa³ naukê w 1894 roku i wróci³ do Turwi. Z³a sytuacja gospodarcza, a przede wszystkim z³a sytuacja finansowa maj¹tku - d³ugi siêga³y jeszcze czasów bankructwa „Tellusa” wymaga³y od niego rozs¹dnego gospodarowania. Bardzo wczeœnie obudzi³y siê w nim talenty organizacyjne i rolnicze. Te osobiste walory wsparte dobrymi tradycjami rodzinnymi i wzbogacone studiami potwierdzi³y siê w praktyce. Pisz¹cy o Z. Ch³apowskim zwracaj¹ uwagê na jego niezmienn¹ ostro¿noœæ w gospodarowaniu i roz-

- Naszym celem umo¿liwienie kobietom powrotu do normalnego ¿ycia i aktywnoœci po zabiegu chirurgicznym – wyjaœnia przewodnicz¹ca koœciañskich amazonek. – Zapraszamy wszystkie kobiety z nowotworem piersi, przed i po operacji.

Janina Tonder-Dymarkowska Fot. Karina Jankowska W ka¿dy czwartek, o godz. 16 panie spotykaj¹ siê w Oœrodku Rehabilitacji dla Dzieci i M³odzie¿y przy ul. B¹czkowskiego, gdzie mieœci siê siedziba Stowarzyszenia, i na zajêciach rehabilitacyjnych przywracaj¹ zdolnoœci ruchowe r¹k upoœledzonych po mastektomii. Zajêcia prowadzi Agata Michalkiewicz. Natomiast w ostatni czwartek miesi¹ca amazonki zbieraj¹ siê, by porozmawiaæ, spotkaæ siê z ciekawymi ludŸmi lub uzyskaæ pomoc psy-

chologa, onkologa, czy diabetyka. Wœród amazonek s¹ dwie wolontariuszki-amazonki, które udzielaj¹ pierwszej pomocy i wsparcia zaraz po operacji. Jak podkreœlaj¹ panie ze Stowarzyszenia, to niezbêdne wsparcie psychiczne od serca. Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia dotowana jest przez Starostwo Powiatowe. - Co roku otrzymujemy od starosty oko³o 2 tysiêcy z³otych – informuje Janina Tonder-Dymarkowska. – Pomagaj¹ nam tak¿e osoby prywatne i firmy, za co serdecznie dziêkujemy. Koœciañskie amazonki utrzymuj¹ sta³y kontakt z klubami z Leszna, Torunia i Œremu. Wyje¿d¿aj¹ na wycieczki autokarowe i rowerowe, pikniki i doroczne spotkania amazonek do Czêstochowy. W ci¹gu czterech lat dzia³alnoœci uczestniczy³y m.in. w Marszu ¯ycia i Nadziei, zwanym Marszem Ró¿owej Wst¹¿ki oraz pomaga³y w zbiórce pieniêdzy na mammograf dla koœciañskiego szpitala. Co roku organizuj¹ spotkania op³atkowe. W tym roku koœciañskie amazonki w³¹czy³y siê do akcji organizowanej przez Sanepid pn. ,,Ró¿owa wst¹¿eczka’’. - Robimy to wszystko czego rak siê boi, a wiêc: du¿o siê œmiejemy, ruszamy siê, nie rozczulamy siê nad sob¹, utrzymujemy sta³¹ wagê jedz¹c du¿o czerwonych winogron i broku³ów – wylicza przewodnicz¹ca. (kj)

Otwarci na pomoc Stowarzyszenie ,,Jesteœmy Wœród Was” dzia³a na terenie powiatu koœciañskiego od dwóch lat. G³ównym celem dzia³alnoœci stowarzyszenia jest szeroko zakrojona, fachowa pomoc dla osób niepe³nosprawnych, rodzin dysfynkcyjnych, m³odzie¿y z trudnoœciami w nauce oraz osobom starszym. - Stowarzyszenie powsta³o z potrzeby pomocy tym ludziom. Powiat koœciañski jest bogaty w placówki pomocy spo³ecznej, niekiedy jednak s¹ rodziny b¹dŸ osoby, które nie wiedz¹ gdzie siê zg³osiæ z proœb¹ o pomoc. Do takich osób chcemy wyjœæ - wyjaœni³a prezes stowarzyszenia Renata Smelkowska. Na przestrzeni tych dwóch lat stowarzyszenie pozyska³o w ramach programów og³aszanych najczêœciej przez wojewod lub Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, wiele œrodków, dziêki którym poszerza paletê swoich us³ug. Orêdownik Powiatowy, Pismo Powiatu Koœciañskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Koœcianie. Nak³ad 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

- Obecnie bardzo dynamicznie rozwija siê œwietlica socjoterapeutyczna, która nadzorowana jest przez fachow¹ kadrê terapeutów, psychologa, logopedê i pedagoga. Uczêszczaj¹ do niej dzieci i m³odzie¿ szkolna. Tutaj mog¹ znaleŸæ pomoc przy odrabianiu lekcji, ucz¹ siê zasad funkcjonowania w grupie, wzajemnej pomocy oraz rozwijaj¹ swoje zdolnoœci manulane i plastyczne. Jeœli maj¹ jakiœ z³o¿ony problem mog¹ porozmawiaæ z pedagogiem lub braæ udzia³ w bezp³atnych zajêciach logopedycznych - przedstawi³a Renata Smelkowska. Œwietlica dzia³a w dni powszednie od 15 do 19. Stowarzyszenie udziela pomocy równie¿ w formie informacji o prawach osób niepe³nosprawnych lub mo¿liwoœciach pozyskania œrodków na likwidacjê barier architektonicznych lub zakup urz¹dzeñ rehabilitacyjnych. bj

Turew na prze³omie XIX/XX w wa¿nym korzystaniu z koniunktury. Nie by³ zwolennikiem wyci¹gania maksimum z ziemi, by nie za chwiaæ równowagi ekonomicznej gospodarstwa. Uwa¿a³, ¿e lepiej mieæ mniejszy dochód przez kilka lat prosperity, która wreszcie nast¹pi¹, ni¿ straciæ wszystko w przypadku ewentualnego kryzysu. Nie ulega³ powszechnej wówczas gor¹czce inwestycyjnej. Dba³ o doskonalenie hodowli, jego pola ³¹czy³a sieæ torów kolejki w¹skotorowej. Gdy Turew, dziêki jego pracy wysz³a z gospodarczej zapaœci nale¿a³ do niego maj¹tek rolno-leœny o ³¹cznej powierzchni ok. 2700 ha., w tym ponad 800 ha lasu. W sk³ad ca³ego kompleksów wchodzi³y folwarki: R¹bin, R¹binek, Wronowo i Æwik³owo. Obok tego 50 ha. Drobnych parceli wydzier¿awiono ch³opom z Turwi i R¹binia. Krzysztof Morawski w doskona³ej ksi¹¿ce pt. „Wspomnienia z Turwi napisa³:” : By³ to œliczny maj¹tek ze wzglêdu na swoje walory krajobrazowe, aleje, laski, zadrzewienie ca³ego obszaru, specyficzna, feudalna aura du¿ego obszaru ziemi z poszczególnymi wtopionymi w zieleñ nieco zapuszczonymi folwarkami. Ziemia by³a lekka. Granice ca³ego maj¹tku by³y otoczone drzewami, laskami i ¿ywop³otami lub alejami, tak, ¿e Turew tworzy³a jakby zamkniêt¹ enklawê o innym charakterze i wygl¹dzie, ró¿ni¹c¹ siê od otaczaj¹cych wsi i folwarków. I dzisiaj ten odrêbny charakter Turwi jest zauwa¿alny. Wnuk godzien swego Dziadka. Tradycyjnie po dziadku generale Zygmunt Ch³apowski kupowa³ ziemiê. Powodem takiego postêpowania nie by³a chêæ wzbogacenia siê, ale uniemo¿liwienie kupowania polskiej ziemi przez Niemców. Kupowa³ wiêc zagro¿one wykupem maj¹tki i najczêœciej je parcelowa³. Dziêki takiej dzia³alnoœci sta³ siê w³aœcicielem jeziora w Zbêchach, póŸniej wydzier¿awionego, a tak¿e maj¹tku GoŸdzichowo. Najwiêkszym jego sukcesem by³ zakup maj¹tku Patoka na Górnym Œl¹sku. Sukces by³ znacz¹cy, poniewa¿ maj¹tek zakupiono od zniemczonej rodziny Radolinów. Podstawiona osoba, która go kupi³a, przekszta³ci³a go w spó³kê z o. o., a udzia³y odsprzeda³a Ch³apowskiemu. Spo³ecznik Wspomniane inicjatywy by³y przede wszystkim efektem jego spo³ecznej dzia³alnoœci, któr¹ umiejêtnie ³¹czy³ z prowadzeniem maj¹tku. Od 1908 r. Z. Ch³apowski by³ prezesem rady nadzorczej Banku Ziemskiego. Prowadz¹c bank, wraz ze wspó³pracownikami, zak³ada³, ¿e nie bêdzie on przynosi³ zysków w postaci dywi-

dendy. Zyski dla ziemian to nowe inwestycje w maj¹tkach – dziêki czêœciowej ich sprzeda¿y, dla ch³opów, mo¿liwoœæ nabycia upragnionej ziemi, a dla spo³eczeñstwa wiêksza iloœæ dobrych gospodarstw w polskich rêkach. Dziêki pracy w banku pozna³ sytuacje prowincji. To doœwiadczenie sprawi³o, ¿e gdy w wolnej Polsce rozpoczêto prace nad ustaw¹ roln¹ zyska³ miano najlepiej zorientowanego cz³owieka w sprawach rolnictwa z by³ego zaboru pruskiego. Wspó³dzia³a³ w organizowaniu Zwi¹zku Ziemian, któremu uda³o siê sparali¿owaæ dzia³ania pruskiej Komisji Kolonizacyjnej. By³ Cz³onkiem Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, z którego inicjatywy powo³ano Towarzystwo Obrony Ziemi. Z. Ch³apowski by³ jego przewodnicz¹cym. Jako dzia³acz CTG bra³ czynny udzia³ w organizowaniu ruchu Kó³ek Rolniczych. Za³o¿y³ takie w Dalewie i sam nim kierowa³. Z kolei w 1906 r. z jego inicjatywy w R¹biniu odby³a siê wystawa w³oœciañska. Ostatnie lata Pierwsza wojna œwiatowa by³a dla mieszkañców poznañskiego trudnym okresem. Polacy walczyli za cesarza, maj¹tki ziemskie znajdowa³y siê w trudnym po³o¿eniu. Pracowników mobilizowano, zbo¿e, inwentarz, konie rekwirowano na rzecz armii. ¯ona Ch³apowskiego, Tekla Mañkowska, z któr¹ o¿eni³ siê w 1909 roku wysy³a³a paczki z odzie¿¹ i ¿ywnoœci¹ na front, a on zaanga¿owa³ siê w kolejn¹ inicjatywê, której celem by³a pomoc zubo¿a³ym polskim maj¹tkom, tym razem z Królestwa. W 1915 roku zorganizowa³ w Turwi naradê ziemiañstwa, w wyniku, której zebrano 1300000 marek. Po wojnie jedn¹ z ostatnich inicjatyw, w której bra³ udzia³ by³o przewodniczenie komisji Polskich Zwi¹zków Ziemiañskich do spraw polityki agrarnej, powsta³ej w listopadzie 1918 roku. W pracach tej komisji mia³ mo¿liwoœæ wykorzystania swej wiedzy i umiejêtnoœci. 7 kwietnia 1919r. w Towarzystwie Ekonomistów i Statystyków wyg³osi³ interesuj¹cy referat o osadnictwie. Nastêpnego dnia, udaj¹c siê na posiedzenie Komisji Polskich Zwi¹zków Ziemiañskich, wskakuj¹c do ruszaj¹cego tramwaju zosta³ potr¹cony. Przewieziony do szpitala Ujazdowskiego zmar³. Kilka dni póŸniej, obok najbli¿szych, zosta³ pochowany przy koœciele w R¹biniu. Tak przypadkowo zakoñczy³o siê ¿ycie wybitnego mieszkañca Koœciañskiej Ziemi, który 15 stycznia 1909 roku w lesie ko³o R¹binia prze¿y³ wielk¹ tragediê swego ¿ycia. jœ, bj

06_op_NR3  

Nowe stowarzyszenie Samorz¹dy wpieraj¹ przedsiêbiorców str. II Krzywiñ, Gminne Centrum Informacji – Dom Stra¿aka ul. Kasztelañska 1 tel. 517...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you