Page 1

strona

styczeñ 2004

Nr 1

styczeñ 2004

1

Rok 1

Proinwestycyjny bud¿et

Fot. Archiwum

O tegorocznym bud¿ecie powiatu koœciañskiego ze starost¹ Andrzejem Jêczem rozmawia Karina Jankowska - Rada Powiatu Koœciañskiego pracuje nad ostatecznym kszta³tem bud¿etu powiatu na rok 2004. W tym roku zmieni³ siê system finansowania jednostek samorz¹dowych, jak zmiany te wp³yn¹ na powiatowe finanse? - Zasadnicze zmiany wprowadzono w ustawie o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, która jest zasadniczym dokumentem prawnym w tworzeniu bud¿etu. Istotne zmiany dotycz¹ przede

wszystkim wp³ywów bud¿etowych, zwiêksza siê bowiem udzia³ powiatu w podatkach lokalnych. W ubieg³ym roku do naszego bud¿etu trafia³ jeden procent podatków od osób fizycznych - PIT - natomiast w roku bie¿¹cym bêdzie to 8,42 procent. Docelowo do powiatowych bud¿etów ma wp³ywaæ blisko 11 procent podatków. Bêdziemy mieli te¿ udzia³ w podatku p³aconym przez podmioty gospodarcze - CIT. W ubieg³ym roku nie wp³ywa³ on w ogóle, a w

2004 bud¿et zasili 1,40 procenta. - Czy to znaczy, ¿e pieniêdzy w bud¿ecie bêdzie wiêcej? - Nie, poniewa¿ jednoczeœnie zmniejsza siê iloœæ dotacji i subwencji, jakie otrzymywaliœmy z bud¿etu pañstwa. Od tego roku z dochodów w³asnych powiatu finansowane bêd¹: Powiatowy Urz¹d Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czêœciowo te¿ Domy Pomocy Spo³ecznej i Powiatowy Zespó³ Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. Obawiamy siê nawet, ¿e tegoroczna sytuacja bud¿etowa bêdzie trudniejsza ni¿ w latach ubieg³ych, bowiem od wielu ju¿ lat wysokoœci wp³ywów podatkowych s¹ ni¿sze od prognozowanych. Przy projektowaniu bud¿etu trzeba najpierw wiedzieæ czym siê dysponuje, by móc zaplanowaæ wydatki. Obowi¹zuj¹ te same zasady, co przy konstruowaniu bud¿etów domowych. Bud¿et tworzymy na podstawie otrzymanych z Ministerstwa Finansów prognoz, a ¿e s¹ to tylko prognozy, to wp³ywy z podatków mog¹ ulec zmianie. Niemniej w ostatnich latach nie zarejestrowano zwiêkszenia... W roku 2003 by³a to ró¿nica oko³o 40 tysiêcy z³otych z podatku od osób fizycznych. Przy zachowaniu tych samych proporcji wychodzi, ¿e mielibyœmy o 300 tysiêcy z³otych mniej wp³ywów z PIT. - To ju¿ powa¿na kwota... - W³aœnie dlatego mamy obawy, ¿e tegoroczny bud¿et mo¿e byæ trudny do wykonania. Mog¹ byæ trudnoœci w realizacji zadañ jakie sobie wyznaczyliœmy. - Jaka bêdzie wysokoœæ bud¿etu? - Okreœliliœmy j¹ na 30 milio-

Placówki organizacyjne Powiatu Koœciañskiego

Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej Koœciañski ZOZ jest nie tylko najwiêksz¹ placówk¹ organizacyjn¹ powiatu, ale i jednym z najwiêkszych pracodawców w okolicy, daj¹cym zatrudnienie 450 pracownikom. Jego struktura organizacyjna obejmuje 11 specjalistycznych poradni oraz Szpital im. T. Dunina z 299 ³ó¿kami na 6 oddzia³ach: wewnêtrznym z pododdzia³em kardiochirurgii, dzieciêcym, po³o¿niczo-ginekologicznym, chirurgicznym, opiekuñczo-leczniczym i ratowniczym. Widz¹c szpital codziennie czêsto nie uœwiadamiamy sobie jak wielkie zmiany w nim zachodz¹. Ostatnia dekada, to okres podupadania wielu szpitali, ci¹g³ej redukcji œwiadczonych us³ug i ogromnego zad³u¿enia. Koœciañski ZOZ pozytywnie

wyró¿nia siê na tym tle. Ostatnie lata, pomimo chronicznego braku œrodków to czas wielu inwestycji i zwiêkszania zakresu œwiadczonych us³ug. - Mamy œwiadomoœæ, ¿e szpitali w Polsce jest zbyt wiele. Prêdzej czy póŸniej czêœæ z nich upad-

nie. Przetrwaj¹ tylko te, które bêd¹ potrafi³y sprostaæ wymaganiom wspó³czesnej medycyny i bêd¹ dobrze zarz¹dzane. Praca ca³ej za³ogi zmierza do tego, by koœciañski szpital znalaz³ siê w³aœnie w tej grupie - mówi Zbigniew Szewczyk, chirurg i dyrektor szpitala. Nawet pobie¿na lustracja szpitala potwierdza te s³owa. W najstarszym budynku chirurgii wymienioci¹g dalszy str. II

nów z³otych. Nasz bud¿et jest proinwestycyjny - na inwestycje planujemy wydaæ 4,5 miliony z³otych, a to jest 210 procent poziomu roku ubieg³ego. - Jakie zadania inwestycyjne zosta³y zaplanowane w bie¿¹cym roku bud¿etowym? - Chcielibyœmy zrealizowaæ inwestycje drogowe zapisane w wieloletnim planie inwestycyjnym, czyli budowê dróg pomiêdzy Wydorowem i Sierpowem w gminie Œmigiel, Bielewem i Bie¿yniem oraz Zgliñcem i Jurkowem w gminie Krzywiñ. Wartoœæ tych trzech zadañ wyniesie ponad 4 miliony z³otych, z czego po³owê zamierzamy pozyskaæ z programu SAPARD. Jeœli siê nie uda, prawdopodobnie bêdziemy musieli zrezygnowaæ z któregoœ z tych zamierzeñ. Póki co, og³osiliœmy przetargi na wszystkie te inwestycje drogowe. Bêdziemy nadal utwardzali drogi, budowali chodniki, œcie¿ki rowerowe systemy odwodnieñ kanalizacyjnych przy drogach. Kolejn¹ wa¿n¹ inwestycj¹, jak¹ rozpoczniemy bêdzie budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkó³ Specjalnych w Koœcianie. Otrzymaliœmy ju¿ promesê na dofinansowanie tej budowy z Urzêdu Marsza³kowskiego z odpisów Totalizatora Sportowego. Zadanie to zamierzamy zrealizowaæ najpóŸniej wiosn¹ 2005 roku. Budowa powinna ruszyæ ju¿ wiosn¹. Obiekt s³u¿yæ ma nie tylko dzieciom ucz¹cym siê w Zespole Szkó³ Specjalnych, lecz wszystkim osobom niepe³nosprawnym z powiatu koœciañskiego. Zak³adamy, ¿e z sali skorzystaj¹ mieszkañcy DPS-ów, a tak¿e niewidomi. Podpisaliœmy ju¿ umowê o wspó³pracy z Akademi¹ Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Profesor Stanis³aw Kowalik z poznañskiej Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepe³nosprawnych uczestniczy w pracach projektowych, by obiekt móg³ s³u¿yæ niepe³nosprawnym. Profesjonalnej pomocy w tej sprawie udziela równie¿ pani Gra¿yna Weber - kierownik oddzia³u Rehabilitacji SP ZOZ w Koœcianie. Chcielibyœmy te¿ kontynuowaæ modernizowanie budynków podleg³ych nam szkó³. Planujemy gruntowny remont korytarzy i posadzek w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie, przeprowadzenie remontu sanitariatów i prace zwi¹zane z aul¹ w Zespole Szkó³ Ponadci¹g dalszy str. II

O parkowaniu w Koœcianie str. II

Punkt pomocy ¿ynoœciowej str. IV Powiat wspiera stowarzyszenia str. III

Czempiniacy w Powstaniu Wielkopolskim str. IV Powiat w Internecie str. IV

04_op_NR1  

Punkt pomocy ¿ynoœciowej str. IV Placówki organizacyjne Powiatu Koœciañskiego O tegorocznym bud¿ecie powiatu koœciañskiego ze sta- rost¹ And...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you