Page 1

strona

styczeñ 2004

Nr 1

styczeñ 2004

1

Rok 1

Proinwestycyjny bud¿et

Fot. Archiwum

O tegorocznym bud¿ecie powiatu koœciañskiego ze starost¹ Andrzejem Jêczem rozmawia Karina Jankowska - Rada Powiatu Koœciañskiego pracuje nad ostatecznym kszta³tem bud¿etu powiatu na rok 2004. W tym roku zmieni³ siê system finansowania jednostek samorz¹dowych, jak zmiany te wp³yn¹ na powiatowe finanse? - Zasadnicze zmiany wprowadzono w ustawie o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, która jest zasadniczym dokumentem prawnym w tworzeniu bud¿etu. Istotne zmiany dotycz¹ przede

wszystkim wp³ywów bud¿etowych, zwiêksza siê bowiem udzia³ powiatu w podatkach lokalnych. W ubieg³ym roku do naszego bud¿etu trafia³ jeden procent podatków od osób fizycznych - PIT - natomiast w roku bie¿¹cym bêdzie to 8,42 procent. Docelowo do powiatowych bud¿etów ma wp³ywaæ blisko 11 procent podatków. Bêdziemy mieli te¿ udzia³ w podatku p³aconym przez podmioty gospodarcze - CIT. W ubieg³ym roku nie wp³ywa³ on w ogóle, a w

2004 bud¿et zasili 1,40 procenta. - Czy to znaczy, ¿e pieniêdzy w bud¿ecie bêdzie wiêcej? - Nie, poniewa¿ jednoczeœnie zmniejsza siê iloœæ dotacji i subwencji, jakie otrzymywaliœmy z bud¿etu pañstwa. Od tego roku z dochodów w³asnych powiatu finansowane bêd¹: Powiatowy Urz¹d Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czêœciowo te¿ Domy Pomocy Spo³ecznej i Powiatowy Zespó³ Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. Obawiamy siê nawet, ¿e tegoroczna sytuacja bud¿etowa bêdzie trudniejsza ni¿ w latach ubieg³ych, bowiem od wielu ju¿ lat wysokoœci wp³ywów podatkowych s¹ ni¿sze od prognozowanych. Przy projektowaniu bud¿etu trzeba najpierw wiedzieæ czym siê dysponuje, by móc zaplanowaæ wydatki. Obowi¹zuj¹ te same zasady, co przy konstruowaniu bud¿etów domowych. Bud¿et tworzymy na podstawie otrzymanych z Ministerstwa Finansów prognoz, a ¿e s¹ to tylko prognozy, to wp³ywy z podatków mog¹ ulec zmianie. Niemniej w ostatnich latach nie zarejestrowano zwiêkszenia... W roku 2003 by³a to ró¿nica oko³o 40 tysiêcy z³otych z podatku od osób fizycznych. Przy zachowaniu tych samych proporcji wychodzi, ¿e mielibyœmy o 300 tysiêcy z³otych mniej wp³ywów z PIT. - To ju¿ powa¿na kwota... - W³aœnie dlatego mamy obawy, ¿e tegoroczny bud¿et mo¿e byæ trudny do wykonania. Mog¹ byæ trudnoœci w realizacji zadañ jakie sobie wyznaczyliœmy. - Jaka bêdzie wysokoœæ bud¿etu? - Okreœliliœmy j¹ na 30 milio-

Placówki organizacyjne Powiatu Koœciañskiego

Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej Koœciañski ZOZ jest nie tylko najwiêksz¹ placówk¹ organizacyjn¹ powiatu, ale i jednym z najwiêkszych pracodawców w okolicy, daj¹cym zatrudnienie 450 pracownikom. Jego struktura organizacyjna obejmuje 11 specjalistycznych poradni oraz Szpital im. T. Dunina z 299 ³ó¿kami na 6 oddzia³ach: wewnêtrznym z pododdzia³em kardiochirurgii, dzieciêcym, po³o¿niczo-ginekologicznym, chirurgicznym, opiekuñczo-leczniczym i ratowniczym. Widz¹c szpital codziennie czêsto nie uœwiadamiamy sobie jak wielkie zmiany w nim zachodz¹. Ostatnia dekada, to okres podupadania wielu szpitali, ci¹g³ej redukcji œwiadczonych us³ug i ogromnego zad³u¿enia. Koœciañski ZOZ pozytywnie

wyró¿nia siê na tym tle. Ostatnie lata, pomimo chronicznego braku œrodków to czas wielu inwestycji i zwiêkszania zakresu œwiadczonych us³ug. - Mamy œwiadomoœæ, ¿e szpitali w Polsce jest zbyt wiele. Prêdzej czy póŸniej czêœæ z nich upad-

nie. Przetrwaj¹ tylko te, które bêd¹ potrafi³y sprostaæ wymaganiom wspó³czesnej medycyny i bêd¹ dobrze zarz¹dzane. Praca ca³ej za³ogi zmierza do tego, by koœciañski szpital znalaz³ siê w³aœnie w tej grupie - mówi Zbigniew Szewczyk, chirurg i dyrektor szpitala. Nawet pobie¿na lustracja szpitala potwierdza te s³owa. W najstarszym budynku chirurgii wymienioci¹g dalszy str. II

nów z³otych. Nasz bud¿et jest proinwestycyjny - na inwestycje planujemy wydaæ 4,5 miliony z³otych, a to jest 210 procent poziomu roku ubieg³ego. - Jakie zadania inwestycyjne zosta³y zaplanowane w bie¿¹cym roku bud¿etowym? - Chcielibyœmy zrealizowaæ inwestycje drogowe zapisane w wieloletnim planie inwestycyjnym, czyli budowê dróg pomiêdzy Wydorowem i Sierpowem w gminie Œmigiel, Bielewem i Bie¿yniem oraz Zgliñcem i Jurkowem w gminie Krzywiñ. Wartoœæ tych trzech zadañ wyniesie ponad 4 miliony z³otych, z czego po³owê zamierzamy pozyskaæ z programu SAPARD. Jeœli siê nie uda, prawdopodobnie bêdziemy musieli zrezygnowaæ z któregoœ z tych zamierzeñ. Póki co, og³osiliœmy przetargi na wszystkie te inwestycje drogowe. Bêdziemy nadal utwardzali drogi, budowali chodniki, œcie¿ki rowerowe systemy odwodnieñ kanalizacyjnych przy drogach. Kolejn¹ wa¿n¹ inwestycj¹, jak¹ rozpoczniemy bêdzie budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkó³ Specjalnych w Koœcianie. Otrzymaliœmy ju¿ promesê na dofinansowanie tej budowy z Urzêdu Marsza³kowskiego z odpisów Totalizatora Sportowego. Zadanie to zamierzamy zrealizowaæ najpóŸniej wiosn¹ 2005 roku. Budowa powinna ruszyæ ju¿ wiosn¹. Obiekt s³u¿yæ ma nie tylko dzieciom ucz¹cym siê w Zespole Szkó³ Specjalnych, lecz wszystkim osobom niepe³nosprawnym z powiatu koœciañskiego. Zak³adamy, ¿e z sali skorzystaj¹ mieszkañcy DPS-ów, a tak¿e niewidomi. Podpisaliœmy ju¿ umowê o wspó³pracy z Akademi¹ Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Profesor Stanis³aw Kowalik z poznañskiej Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepe³nosprawnych uczestniczy w pracach projektowych, by obiekt móg³ s³u¿yæ niepe³nosprawnym. Profesjonalnej pomocy w tej sprawie udziela równie¿ pani Gra¿yna Weber - kierownik oddzia³u Rehabilitacji SP ZOZ w Koœcianie. Chcielibyœmy te¿ kontynuowaæ modernizowanie budynków podleg³ych nam szkó³. Planujemy gruntowny remont korytarzy i posadzek w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie, przeprowadzenie remontu sanitariatów i prace zwi¹zane z aul¹ w Zespole Szkó³ Ponadci¹g dalszy str. II

O parkowaniu w Koœcianie str. II

Punkt pomocy ¿ynoœciowej str. IV Powiat wspiera stowarzyszenia str. III

Czempiniacy w Powstaniu Wielkopolskim str. IV Powiat w Internecie str. IV


strona

II2

Wa¿ne adresy

styczeñ 2004

O Strefie P³atnego Parkowania w Koœcianie

STAROSTWO POWIATOWE W KOŒCIANIE 64-000 Koœcian, Al. Koœciuszki 22 tel.: (65) 512 17 85, fax: (65) 512 08 25 e-mail: powiatkoscian@post.pl Starosta Koœciañski, pokój nr 111 tel.: (65) 512 17 85 tel./fax: (65) 512 08 25 Wicestarosta Koœciañski, pokój nr 111 tel.: (65) 512 17 85 tel./fax: (65) 512 08 25 Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Koœciañskiego, pokój nr 120 tel.: (65) 512 11 11, wew. 38

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU Powiatowy Urz¹d Pracy 64-000 Koœcian, ul. Ks. Prymasa Wyszyñskiego 8 tel. (0-65) 512-10-55, 5126-380, 5126-381, 5126-382 e - mail: poks@praca.gov.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 64-000 Koœcian, ul. KaŸmierczaka 41 Tel./fax. (65) 511-01- 66, (65) 511-98-32 e - mail : pcpr.koscian@wokiss.pl Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci 64-000 Koœcian, ul. KaŸmierczaka 41 tel./fax. (65) 51-10-166 e-mail: pzonkoscian@wp.pl Zarz¹d Dróg Powiatowych 64-000 Koœcian, ul. Gostyñska 38 tel (65) 512-74-18 Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej 64 - 000 Koœcian, ul. Szpitalna 7 tel. (65) 512-08–55, 512-07-07 e-mail: spzozkoscian@post.pl Dom Pomocy Spo³ecznej w Jarogniewicach 64-020 Czempiñ, ul. Poznañska 25 tel. (61) 28 27 027, 28 27 011, fax (61) 28 26 110 e-mail: dpsjarogniewice@alfa.cop.pl Dom Pomocy Spo³ecznej w Moœciszkach 64-010 Krzywiñ, Moœciszki 37c tel. (65) 517-73-10, 517-73-11, fax (65) 517-73-12 e-mail: dpsmosciszki@post.pl Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 64-000 Koœcian, ul. Koœcielna 5a tel (65) 512-17-60, fax (65) 511-74-21 e-mail: poradnia_koscian@poczta.onet.pl Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka 64-000 Koœcian ul. Wielichowska 43a tel. (65) 511-41-35, fax/dyr (65) 512-64-66 e-mail zszk@ids.poznan.pl Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Niet¹¿kowie 64-030 Œmigiel, ul. Dudycza 4 tel.(65) 518 00 27 e-mail:zsrnietazkowo@pro.onet.pl Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Œmiglu 64 - 030 Œmigiel, ul. Mickiewicza nr 2 tel. (65 ) 5-180-095 e - mall losmigiel@go2.pl Zespó³ Szkó³ Specjalnych im. Marii Konopnickiej 64-000 Koœcian, ul. Marii Konopnickiej 1 tel/fax: 065 512 29 31

Fot. Karina Jankowska

Doœæ czêsto w relacjach prasowych dotycz¹cych Strefy P³atnego Parkowania w Koœcianie mylone s¹ pojêcia i kompetencje organów upowa¿nionych do wyznaczania miejsc p³atnego parkowania. Warto zatem uporz¹dkowaæ informacje i wyjaœniæ kto za co odpowiada.

Kto ustala strefê? Strefê p³atnego parkowania ustala rada gminy (miasta) po jej uprzednim zaopiniowaniu przez organy zarz¹dzaj¹ce drogami i ruchem na drogach. Strefê p³atnego parkowania ustala siê na obszarze o znacznym deficycie miejsc postojowych miêdzy innymi w celu zwiêkszenia rotacji parkuj¹cych pojazdów. W Koœcianie zarz¹dc¹ dróg jest samorz¹d miejski, natomiast ruchem zarz¹dza starosta. Zatem strefê p³atnego parkowania ustala Rada Miasta, ale miejsca p³atnego parkowania w obrêbie strefy wyznacza Starosta Koœciañski.

Nowa strefa w Koœcianie 11 grudnia ubieg³ego roku Rada Miejska Koœciana podjê³a uchwa³ê ustalaj¹c¹ Strefê P³atnego Parkowania obejmuj¹c¹ 57 ulic (patrz wykaz). Wczeœniej projekt wys³ano do Starosty Koœciañskiego celem zaopiniowania. Starosta uzna³ za zasadne wprowadzenie strefy w centrum miasta (patrz wykaz). - Pozosta³e ulice proponowane przez Burmistrza Koœciana zaopiniowa³em negatywnie ze

wzglêdu na ich osiedlowy charakter oraz brak znacznego deficytu miejsc postojowych – wyjaœnia starosta Andrzej Jêcz. – Wyznaczenie na nich p³atnych miejsc postojowych by³oby znacznym utrudnieniem dla mieszkañców i w³aœcicieli posesji, czêsto nie maj¹cych alternatywy parkingu.

Kiedy bêdziemy p³aciæ? 16 grudnia 2003 roku Burmistrz Koœciana zwróci³ siê do Starosty Koœciañskiego o wyznaczenie w SPP miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów do przewozu osób niepe³nosprawnych oraz o wyznaczenie zastrze¿onych stanowisk postojowych (kopert) na ulicach: Wyszyñskiego, Rynek, Pi³sudskiego, Pl. Niez³omnych. Jednoczeœnie burmistrz wyst¹pi³ o wyznaczenie dodatkowych, obok dotychczas istniej¹cych, p³atnych miejsc parkowania na ulicach: Œmigielska, Broniewskiego, 14 Dywizji Piechoty Wlkp., Surzyñskiego, Bernardyñska, Nac³awska, Konopnickiej, Kruszewskiego, Ciszaka, Œw. Ducha. Wniosek burmistrz umotywowa³ potrzeb¹ zwiêkszenia rotacji pojazdów w centrum

miasta oraz wnioskami Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Zgodnie z wymogami prawa Starosta Koœciañski poprosi³ Burmistrza Koœciana o uzupe³nienie wniosku o projekt organizacji ruchu w tym rejonie oraz o przedstawienie wniosków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie, które – zdaniem burmistrza – uzasadniaj¹ wprowadzenie p³atnych miejsc parkowania na wspomnianych ulicach. 5 stycznia Burmistrz Koœciana zwróci³ siê do starosty Koœciañskiego z proœb¹ o niezw³oczne przyst¹pienie do uzgodnieñ w sprawie wyznaczenia miejsc p³atnego parkowania oraz o odst¹pienie od ¿¹dania przedstawienia projektu organizacji ruchu. - Do uzgodnieñ przyst¹piê niezw³ocznie po przedstawieniu projektu nowej organizacji ruchu wraz ze szczegó³ow¹ lokali-

Wykaz ulic Strefy P³atnego Parkowania utworzonej uchwa³¹ Rady Miejskiej Koœciana z dnia 11.12.2003 roku. Wyzwolenia, Œmigielska, Nac³awska, Surzyñskiego, Broniewskiego, Kosynierów, 14 Dywizji Piechoty Wlkp., Bernardyñska, Piaskowa. Plac Paderewskiego, Kiliñskiego, Plac ¯o³nierza Polskiego, M³yñska, Al. Koœciuszki, Nadobrzañska, Plac Wolnoœci, Wroc³awska, Wyszyñskiego, Koœcielna, Szpitalna, Rynek, Strzelecka, Szczepanowskiego, B¹czkowskiego, Marcinkowskiego, Pi³sudskiego, Okrê¿na, Kwiatowa, Miodowa, Malinowa, Krótka, Pogodna, Fabryczna, Krêta, Ró¿ana, Lipowa, Wa³y ¯egockiego, Masztalerza, Wodna, Garbarska, Szewska, Targowa, Œw. Jana, S¹dowa, Rzemieœlnicza, Mostowa, Kraszewskiego, Zacisze, Moniuszki, Ciszaka, Czajki, Berliñskiego, Richtera, Bojanowskiego, Bednarkiewicza, Œw. Ducha. Burmistrz Koœciana wnioskuje o pobieranie op³at za parkowanie na nastêpuj¹cych ulicach: Ulice dotychczas objête op³atami: Wyszyñskiego, Koœcielna, Rynek, Szczepanowskiego, Rzemieœlnicza, Pl. Niez³omnych, plac targowy (miêdzy ulicami Targow¹ i Szewsk¹), Szpitalna, Wodna, Masztalerza, Pi³sudskiego, Al. Koœciuszki, Pl. Wolnoœci. Nowe ulice, na których mia³aby obowi¹zywaæ op³aty: Œmigielska, Broniewskiego, 14 Dywizji Piechoty Wlkp., Surzyñskiego, Bernardyñska, Nac³awska, Konopnickiej, Kruszewskiego, Ciszaka, Œw. Ducha. Starosta Koœciañski pozytywnie zaopiniowa³ nastêpuj¹ce ulice Strefy P³atnego Parkowania: Wyszyñskiego, Koœcielna, Rynek, Szczepanowskiego, Rzemieœlnicza, Pl. Niez³omnych, plac targowy (miêdzy ulicami Targow¹ i Szewsk¹), Szpitalna, Wodna, Masztalerza, Pi³sudskiego, Œw. Ducha, Al. Koœciuszki, Pl. Wolnoœci, Nadobrzañska, Konopnickiej.

Proinwestycyjny bud¿et gimnazjalnych w Niet¹¿kowie, a tak¿e remont klatki schodowej w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Œmiglu. Natomiast w Zespole Szkó³ Specjalnych istnieje koniecznoœæ wymiany instalacji elektrycznej i odnowienia budynku. W tym roku wykonamy kompleksowy remont w DPS w Moœciszkach, gdzie wymieniony zostanie system grzewczy i okna, a ca³y budynek zostanie ocieplony. Krok po kroku chcemy odnawiaæ pokoje mieszkañców Domu. W jarogniewickim DPS zmienimy na gazowy system ogrzewania. Zastanawiamy siê co bêdzie z pa³acem w Jarogniewicach, bowiem rodzina ¯ó³towskich stara siê o zwrot w³asnoœci, poza tym w tym zabytkowym pa³acu trudno przeprowadziæ zalecane remonty. Dziœ trudno przewidzieæ jak to siê rozwinie, dlatego rozwa¿amy koncepcjê budowy nowego pawilonu. Czeka nas tak¿e budowa w³asnej kot³owni gazowej w budynku

Starostwa Powiatowego przy ul. Gostyñskiej. Mówi¹c o bud¿ecie powiatu koœciañskiego pragnê równie¿ podkreœliæ to, ¿e tegoroczne wydatki na wynagrodzenia w starostwie bêd¹ mniejsze od wydatków z roku ubieg³ego. Sta³o siê to mo¿liwe poprzez zmniejszenie stanu zatrudnienia. Wszystkich zainteresowanych odsy³am do strony internetowej powiatu, gdzie po uchwaleniu przez Radê Powiatu Koœciañskiego, znajdzie siê pe³na uchwa³a bud¿etowa. - Na koniec chcia³abym zapytaæ o obligacje, do emisji których powiat siê przymierza. - Nasze dochody nie wystarcz¹ na wykonanie wszystkich naszych zamierzeñ, dlatego te¿ istnieje koniecznoœci zaci¹gniêcia zobowi¹zañ finansowych poprzez obligacje lub kredyt. Rozwa¿amy co bêdzie bardziej op³acalne. Analizy naszych mo¿liwoœci finansowych wykaza³y, ¿e bezpieczne jest zad³u¿enie do

zacj¹ kopert postojowych – wyjaœnia starosta Jêcz. –Przypomnê jednak, ¿e okreœli³em ju¿ w swej wczeœniejszej opinii ulice, na których powinny byæ p³atne miejsca postojowe. I jak dotychczas miasto nie przedstawi³o ¿adnych uzasadnionych argumentów, które mog³yby wp³yn¹æ na zmianê mojej opinii. Aby jednak wydaæ jak¹kolwiek decyzjê muszê otrzymaæ od Burmistrza Koœciana projekt organizacji ruchu. Bez niego nie mo¿na zgodnie z prawem ustawiæ nowych znaków drogowych. Do momentu zamkniêcia styczniowego numeru ,,Orêdownika Powiatowego’’ Miasto nie przes³a³o wymaganych prawem projektów. Zatem do tego czasu nie by³o w obrêbie SPP wyznaczonych miejsc, w których mo¿na pobieraæ op³aty za parkowanie.

kwoty 7,5 miliona z³otych. Og³oszenie przetargu poprzedz¹ dok³adne analizy ofert, przyjêcie uchwa³y przez Radê Powiatu i opinia Regio-

ci¹g dalszy ze str. I nalnej Izby Obrachunkowej. W pierwszym kwartale bie¿¹cego roku powinniœmy podj¹æ ostateczn¹ decyzjê.

Przy ZSS w Koœcianie powstanie Centrum Rehabilitacji i Sportu Fot. Karina Jankowska


strona

styczeñ 2004

Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej no wszystkie okna, zbudowano nowoczesn¹ bezobs³ugow¹ kot³owniê, nierentowny oddzia³ zakaŸny zamieniono na oddzia³ opiekuñczo-leczniczy, urz¹dzono nowy oddzia³ rehabilitacji, wyremontowano blok operacyjny i to co najwa¿niejsze dla pacjentów zakupiono du¿o nowoczesnego sprzêtu medycznego. Najwiêksze wra¿enie robi oddany do u¿ytku w maju ubieg³ego roku szpitalny oddzia³ ratunkowy. Na parterze od lat niszczej¹cej, niedokoñczonej budowy pawilonu chirurgicznego urz¹dzono izbê przyjêæ, oddzia³ ratunkowy z najnowoczeœniejszymi salami chorych i w³asn¹ sal¹ operacyjn¹, pracowniê mamograficzn¹ i poradniê K. Warunki pracy pogotowia ratunkowego i sprzêt jakim teraz dysponuje poprawi³y siê tak bardzo, ¿e trudno je porównywaæ z tym czym dysponowali kilka lat temu. Aby oceniæ skalê zmian trzeba ten obiekt zobaczyæ na w³asne oczy. Wystrój wnêtrz, rozwi¹zania komunikacyjne i jakoœæ u¿ytych materia³ów zaskakuje ka¿dego, kto po raz pierwszy tu wkracza. Takich standardów pró¿no szukaæ w wielu renomowanych klinikach, a przecie¿ to tylko szpital o zasiêgu powiatowym. Prawdziwy powód do dumy. Wskazuj¹c na jasne strony szpitala nie sposób omin¹æ oddzia³u po-

ZOZ-u bardzo odbiega od tego co codziennie widzimy w mediach. Nie oznacza to, ¿e jego przysz³oœæ mo¿na opisywaæ tylko w ró¿owych barwach. Po wprowadzeniu reformy systemu s³u¿by zdrowia dbano w Koœcianie o to by nie popaœæ w d³ugi. Dbano skutecznie. Mimo to rok 2003 by³ pierwszym, w którym szpital odnotowa³ stratê w wysokoœci miliona czterystu tysiêcy z³otych. - Na szczêœcie jest to tylko strata ksiêgowa wynikaj¹ca z odpisów amortyzacyjnych. Nie mamy k³opotów z p³ynnoœci¹ finansow¹ i nie mamy wobec kogokolwiek wymagalnych d³ugów. Od lat ka¿d¹ z³otówkê ogl¹damy dwukrotnie przed jej wydaniem. A jest coraz trudniej. W ubieg³ym roku Narodowy Fundusz Zdrowia podpisa³ z nami kontrakt o 1,4 miliona z³otych mniejszy ni¿ w roku 2002 - wyjaœnia dyrektor Szewczyk. Aby nie zwalniaæ personelu i móc dalej inwestowaæ w marcu ubieg³ego roku o 10% zmniejszono wszystkim premie i wynagrodzenia za dy¿ury. - Wszyscy zaciskamy pasa, aby przetrwaæ ten najgorszy okres z jednoczesnym podnoszeniem poziomu œwiadczonych us³ug - dodaje dyrektor. W tym roku szpital przymierza

Fot. 2x Pawe³ Sa³acki

Wsparcie dla Stowarzyszeñ w Powiecie Koœciañskim Mieszkañcy naszego powiatu dzia³aj¹ i s¹ zrzeszeni w licznych stowarzyszeniach i organizacjach. Istotn¹ grupê wœród tych organizacji stanowi¹ stowarzyszenia kulturalne, a tak¿e takie, których celem jest krzewienie kultury fizycznej i sportu. W chwili obecnej dzia³a 50 stowarzyszeñ kultury fizycznej. W Koœcianie 23, po 9 w gminie Koœcian i Œmigiel, 6 w Czempiniu i 3 w Krzywiniu. Znaczna ich iloœæ, bo a¿ 19 to uczniowskie kluby sportowe. Ponadto w ewidencji starosty znajduje siê 11 stowa-

rzyszeñ o charakterze kulturalnym. Prócz tego dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ na terenie powiatu zajmuj¹ siê zespo³y, chóry, kluby, kó³ka zainteresowañ, soliœci, którzy nie posiadaj¹ osobowoœci prawnej. W³adze Powiatu od pocz¹tku jego istnienia wspieraj¹ finansowo

90880

wartość w zł

100000 80000 60000 40000 20000

48660

57737

61250

2001

2002

16000

0 1999

2000

2003

lata

Planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport powiatu kościańskiego w latach 1999-2003

wartość w zł

Pracownia mammograficzna siê do ocieplenia budynku interny i zamontowania na nim kolektorów s³onecznych. Stara siê na ten cel o pieni¹dze z funduszy ochrony œrodowiska. Jeœli siê uda, kolejny budynek szpitala zostanie unowoczeœniony. Przed ZOZ-em kolejne wyzwania. Prawdopodobnie w przysz³oœci szpitale zostan¹ przekszta³cone w spó³ki po¿ytku publicznego. Obecnie trwaj¹ przygotowania do programu pilota¿owego. O udzia³ w nim stara siê i dyrekcja szpitala i organ za³o¿ycielski, czyli Powiat Koœciañski. - Skoro wszystkich ma to czekaæ, to lepiej byæ wœród pierwszych. Zw³aszcza, ¿e jak wskazuje doœwiadczenie, programy pilota¿owe s¹ wspierane nieco wiêkszymi œrodkami. Trzeba wykorzystaæ ka¿d¹ szansê równania do najlepszych. Wtedy utrzymamy siê na rynku, co jest wa¿ne nie tylko dla 450 naszych pracowników, ale i dla mieszkañców powiatu, którzy nadal bêd¹ mieli blisko siebie nowoczesny szpital - przekonuje dyrektor Zbigniew Szewczyk. (s)

ci¹g dalszy ze str. I

W grudniu odnowiono blok operacyjny

Planowane wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego powiatu kościańskiego w latach 1999-2003

³o¿niczego i dzieciêcego. I choæ ten pierwszy wymaga gruntownego remontu cieszy siê dobr¹ opini¹ wœród rodz¹cych uzyskuj¹c wysokie lokaty w rankingach przeprowadzanych przez Gazetê Wyborcz¹. Jeszcze wiêcej nagród i wyró¿nieñ zdobywa oddzia³ dzieciêcy, który od lat dostosowuje siê do nowych standardów obs³ugi najm³odszych pacjentów. To najbardziej kolorowy oddzia³ szpitala, który zgromadzi³ wokó³ siebie spore grono przyjació³ pomagaj¹cych ubarwiæ i u³atwiæ dzieciom przetrwanie trudnego okresu choroby. Mówi¹c o zapobiegliwoœci i gospodarnoœci ZOZ-u trzeba wspomnieæ o uregulowaniu stosunków w³asnoœciowych. W ubieg³ym roku za niema³¹ kwotê szpital naby³ na w³asnoœæ grunt, na którym siê znajduje. Po co? Bezpieczniej bêdzie teraz wydawa³ pieni¹dze na remonty obiektów i ³atwiej bêdzie mu funkcjonowaæ na rynku, szczególnie w okresie wprowadzania w naszym kraju uregulowañ prawnych Unii Europejskiej. Jak widaæ obraz koœciañskiego

III 3

120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

97556 60000

64160

66591

2000

2001

2002

36000

1999

2003

lata

ró¿ne inicjatywy i dzia³ania realizowane przez mieszkañców dzia³aj¹cych w ramach stowarzyszeñ. Dotychczasowa dobra wspó³praca ze stowarzyszeniami pozwoli z powodzeniem realizowaæ zadania i przepisy, które na administracje powiatow¹ nak³ada ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2004 roku. Jak informuje wicestarosta Micha³ Jurga - ustawa nak³ada na organy administracji publicznej obowi¹zek realizacji zadañ ze sfery publicznej we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. W zwi¹zku z tym Zarz¹d Powiatu przed³o¿y Radzie projekt uchwa³y w sprawie przyjêcia „Programu wspó³pracy Powiatu Koœciañskiego z organizacjami pozarz¹dowymi na 2004 rok”, w którym zostan¹ okreœlone zasady oraz obszary i formy wspó³pracy ze stowarzyszeniami. Mamy nadzieje, ¿e ten program jeszcze bardziej usprawni nasz¹ wspó³prace z organizacjami pozarz¹dowymi – dodaje wicestarosta. Aby pomóc stowarzyszeniom z terenu powiatu Starostwo Powiatowe w Koœcianie w dniu 27 stycznia 2004 roku zorganizowa³o w sali SP ZOZ w Koœcianie szkolenie, którego tematem by³y zmiany wynikaj¹ce z tej ustawy. (bj)

Wydatki na kulturê fizyczn¹ samorz¹dów gminnych z terenu powiatu w 2003 roku. Gmina

Œmigiel Gmina Koœcian Krzywiñ Czempiñ

Wydatki ogó³em fizyczn¹ i sport

Wydatki na kulturê fizyczn¹ i sport

% wydatków na kulturê w ogóle

19.697.072 20.973.498 13.748.385 14.573.179

193.965 391.750 45.000 124.460

0,98 1,87 0,33 0,85

Wydatki na kulturê samorz¹dów gminnych z terenu powiatu w 2003 r. Gmina Œmigiel Gmina Koœcian Krzywiñ Czempiñ

Wydatki ogó³em

Wydatki na kulturê

19.697.072 20.973.498 13.748.385 14.573.179

696.123 297.000 457.718 295.808

% wydatków na kulturê w ogóle 3,53 1,42 3,33 2,03


strona

4 IV

styczeñ 2004

Du¿e zainteresowanie pomoc¹

Obiady wydaje Irena Kordusiak Fot. Karina Jankowska

P

unkt Pomocy ¯ywnoœciowej w Koœcianie prowadzony przez Po wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje siê w pomieszczeniach nale¿¹cych do koœciañskiego szpitala w by³ym pogotowiu ratunkowym, na ul. Wodnej 8. O tym, ¿e decyzja o stworzeniu miejsca, w którym osoby w trudnej sytuacji ¿yciowej bêd¹ mog³y otrzymaæ ciep³y, bezp³atny posi³ek by³a dobra œwiadczy liczba osób, która ka¿dego dnia korzysta z wydawanych posi³ków. W pierwszych dniach po otwarciu odwiedza³o nas oko³o 10 osób dziennie. W chwili obecnej z naszej pomocy korzysta dziennie ponad czterdzieœci osób. Jest

to du¿a liczba, a nasze mo¿liwoœci pomocy s¹ niestety ograniczone – mówi Gra¿yna Talarczyk dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dzia³alnoœæ Punktu - co podkreœla starosta Jêcz - nie by³aby mo¿liwa bez sponsorów prywatnych. W grudniu pomogli panowie Zdzis³aw Kurasiak, Jerzy Szygu³a, firma pañstwa Krêglewskich oraz firmy FRYKAS z Koœciana, TOM BUD i AKWIZYTOR z Bonikowa. To nie ca³a pomoc, z któr¹ siê spotkaliœmy. Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia Bank ¯ywnoœci w Lesznie przekaza³ Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 2,5 tony miêsnych konserw. Trafi³y one do wspó³pracuj¹cych z PCPR organizacji i stowarzyszeñ, ale tak¿e do osób odwiedzaj¹cych Punkt Pomocy ¯ywnoœciowej. Konserwy te trafi³y do Koœciana dziêki Obrzañskiej Spó³dzielni Mleczarskiej, która zorganizowa³a transport – dodaje starosta Andrzej Jêcz. Punkt Pomocy ¯ywnoœciowej w Koœcianie jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 11 00 do 15 00. Posi³ki s¹ wydawane od 12 00 do 14 00. W³adze Powiatu dziêkuj¹c za dotychczasow¹ pomoc licz¹, ¿e znajd¹ siê kolejne osoby, zak³ady i organizacje, które zechc¹ wesprzeæ prowadzenie tej placówki. (bj)

Powiat w Internecie Ju¿ blisko 11 tys. osób odwiedzi³o witrynê www.powiatkoscian.pl. Ciekawe wiadomoœci znajd¹ tu zarówno mieszkañcy powiatu koœciañskiego, jak i ci z najodleglejszych stron Polski. - Internet to doskona³e Ÿród³o wiedzy, to coraz czêstsze Ÿród³o zdobywania informacji i wiadomoœci. Mam nadziejê, ¿e internetowa strona Powiatu Koœciañskiego bêdzie dla Pañstwa, jeœli nie wyczerpuj¹cym, to dobrym Ÿród³em informacji o sprawach naszego powiatu – przekonuje starosta Andrzej Jêcz. Na powiatowej stronie interne-

towej znaleŸæ mo¿na podstawowe informacje o Ziemi Koœciañskiej, historii powiatu, atrakcjach turystycznych, wspó³pracy zagranicznej, gospodarce, a tak¿e pracach samorz¹du powiatowego i powiatowych jednostkach organizacyjnych. Na internetowej stronie powiatu dzia³a ponadto BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej i BOM – Biuro Obs³ugi Mieszkañca. W nastêpnych odcinkach oprowadzimy Pañstwa po nich i poka¿emy jak dziêki BOM mo¿na przyspieszyæ za³atwianie spraw w Starostwie Powiatowym. (kj)

U progu wolnoœci

Udzia³ Czempiniaków w Powstaniu Wielkopolskim Minê³a w³aœnie 85 rocznica wybuchu Powstanie Wielkopolskiego, jedynego polskiego zrywu niepodleg³oœciowego zakoñczonego pe³nym sukcesem. Jego wybuch by³ uwieñczeniem kilkudziesiêcioletnich dzia³añ i postawy Wielkopolan, której nadrzêdnym celem by³o zachowanie narodowej to¿samoœci i odzyskanie suwerennoœci. Zbrojnemu zrywowi Polaków sprzyja³a polityczno-spo³eczna sytuacja panuj¹ca w Europie u schy³ku I wojny œwiatowej. Upadek starych europejskich monarchii, bolszewicka rewolucja w Rosji, rewolucja robotnicza w Niemczech by³y przede wszystkim konsekwencj¹ braku spo³ecznej akceptacji dla prowadzenia dalszych dzia³añ wojennych, dla polityki europejskich w³adców. W atmosferze takiego spo³ecznego zamêtu wœród Wielkopolan zab³ys³y nowe nadzieje na uzyskanie wolnoœci. W Poznaniu ju¿ wczeœniej powsta³ tajny Centralny Komitet Obywatelski, którego cz³onkowie organizowali w powiatach jego delegatury. Mieszkañcy Powiatu Koœciañskiego nie byli wobec tych przemian i postaw obojêtni. W powiecie koœciañskim organizacj¹ polskiego spo³eczeñstwa zaj¹³ siê Gustaw Raszewski z Jasienia, póŸniejszy pierwszy starosta koœciañski odrodzonej Polski. Raszewski w koñcu wrzeœnia 1918 r. zorganizowa³ w Jasieniu naradê w czasie której uzgodniono plan dzia³añ na najbli¿sze dni. Z obywateli czempiñskich w zebraniu tym uczestniczy³ ks. Karol Kie³czewski któremu polecono organizowaæ spo³ecznoœæ miasta Czempinia. Ks. Kie³czewski zaprosi³ do wspó³pracy kupca Wac³awa K³osa i przemys³owca in¿. Antoniego Jezierskiego. W tajemnicy czyniono przygotowania; ustalano listy kandydatów na objêcie urzêdów, zaopatrywano siê w broñ i amunicjê. Przygotowania te trwa³y a¿ do wybuchu listopadowej rewolucji w Niemczech. Rewolucja odsunê³a od w³adzy cesarza Wilhelma, a rz¹dy przejê³y Rady Ludowe i Rady Robotniczo – ¯o³nierskie. Wobec tych przemian 12 listopada Antoni Jezierski uda³ siê do Poznania po instrukcje. Zmiany wymusi³y na czempiniakach powo³anie Rady Ludowej. W tym celu ks. K. Kie³czewski zaprosi³ do lokalu Wincentego Szukalskiego na rynku, obywateli: Franciszka P³oszyñskiego, Micha³a Dybizbañskiego, Antoniego George, Micha³a Kuczmerowicza, Boles³awa Majorowskiego i Antoniego Jezierskiego, gdzie ustalono, ¿e pierwszy „Wiec Ludowy” w Czempiniu odbêdzie siê na rynku, w niedzielê 18 listopada, po uroczystym nabo¿eñstwie. Na wspomnianym wiecu, który odby³ siê tydzieñ po przejêciu przez Józefa Pi³sudskiego w³adzy w Warszawie, A. Jezierski w patriotycznym przemówieniu podkreœli³: ...¿e nadszed³ czas ¿e od niepamiêtnych czasów mo¿emy jawnie domagaæ siê naszych praw w d¹¿eniu do niepodleg³oœci...”. O sytuacji politycznej mówi³ do zebranych mieszkañców p. Miedziñski. Obecny na wiecu ks. K. Kie³czewski in-

struowa³ co nale¿y zrobiæ aby j¹ jak ³¹cznoœæ z podobnymi jednostkami najlepiej wykorzystaæ. Mieszka- Koœciana i Œremu. niec Gorzyczek, pan Kazimierz 31 grudnia, kiedy piêædziesiêDoroszewski nawolywa³ do ofiar- ciu uzbrojonych powstañców ze noœci na cele narodowe. Œremu obsadzi³o dworzec kolejowy Wiec zakoñczy³ siê wyborem do i pocztê, czempiñski sekretarz Rady Rady Ludowej. W jej sk³ad weszli: Ludowej A. Jezierski zwo³a³ polks. K. Kie³czewski, aptekarz F. P³o- sk¹ i niemieck¹ Radê Ludow¹. szyñski, in¿. A. Jezierski, ko³odziej Oœwiadczono wówczas Niemcom, Wojciech Da³kowski, kowal Win- ¿e wszelka w³adza przesz³a w rêce centy Kunz i robotnicy Antoni Polaków. Funkcjê zwierzchnika Cyka i Stanis³aw Piêtka. W trakcie miejscowej policji powierzono W. trwania wiecu zbierano pieni¹dze na K³osowi, zwierzchnikiem poczty rzecz Komisariatu Naczelnej Rady mianowano F. P³oszyñskiego, zaLudowej w Poznaniu. rz¹d nad kolej¹ powierzono A. JeNa nastêpnym wiecu 23 listo- zierskiemu, a komendantem miasta pada 1918 r. wybrano czterech zosta³ A. Kapturski. cz³onków do Powiatowej Rady Ludowej w Koœcianie, oraz czterech delegatów na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Zostali nimi: ks. K. Kie³czewski, A. Jezierski, Józef Mejer dzier¿awca z Wielkiego Srocka i robotnik Micha³a Grygiera z Borowa. Dla utrzymania bezpieczeñstwa w mieœcie, 1 grudnia powo³ano Stra¿ Ludow¹, do której zg³osi³o siê 50 cz³onków, przewa¿nie ¿o³nierzy. Na komendanta „Stra¿y” wybrano kupca Antoniego Kaptura i dwunastu ¿o³nierzy. Wa¿nym dniem dla miasta by³ 12 grudnia. Odby³o siê Fot. ARCHIWUM wówczas uroczyste Stanis³aw Kuczmerowicz nabo¿eñstwo za uczestników i poleg³ych w wojnie Kolejny oddzia³ powstañców œwiatowej. Z tej okazji w ca³ym wyruszy³ z Czempinia do Grodzimieœcie wywieszono sztandary o ska pod komend¹ Paw³a Lewanpolskich barwach narodowych. dowskiego 2 stycznia 1919 r. Tam Symbolicznym momentem wy- ze wzglêdów taktycznych podziezwolenia miasta spod niemieckiego lili siê na dwie grupy. Jedn¹ z nich, panowania by³o wydarzenie, które piêædziesiêcioosobow¹ grupê obj¹³ mia³o miejsce jeszcze przed wybu- Pawe³ Lewandowski, drug¹, w któchem walk. Bracia Franciszek i Sta- rej by³o trzydzieœci osób Jan Szynis³aw Bernardowie z Piotrkowic mañski. Powstañcy czempiñscy zrzucili pruskiego or³a z pomnika walczyli o Wolsztyn, Rakoniewice, ustawionego na Rynku w Czempi- Ruchocice, Przemêt i Zbarzewo. Nie nu, który upamiêtnia³ zwyciêstwo wszyscy, którzy walczyli o powrót Niemiec nad Francj¹ w czasie woj- Wielkopolski do Ojczyzny wrócili ny w latach 1870-1871. do domów. Pod Zbarzewem 11 Powstanie wielkopolski wybu- stycznia 1919 roku poleg³ Stanis³aw ch³o w Poznaniu 27 grudnia. Miesz- Kuczmerowicz. Zosta³ odznaczony kañcy Czempinia i okolic pocz¹t- Krzy¿em Niepodleg³oœci i z honokowo zg³aszali siê do powstania in- rami nale¿nymi ¿o³nierzowi zosta³ dywidualnie. pochowany w Czempinu. Inny Dzieñ po wybuchu powstania, w ochotnik z kompani czempiñskiej kronice miasta Czempinia, in¿. Flo- Stefan Pacholski poleg³ w maju 1919 rian Florkowski i mgr Czes³aw Przy- r. w walkach pod Chodzie¿¹. Rotgodzki napisali: 28 grudnia 1918 r. mistrz Teodor Raszewski, syn GuAntoni Borecki rodem z Tarnowa stawa Raszewskiego z Jasienia, zgiNowego, delegowany przez po- n¹³ w czerwcu nad Noteci¹. znañskich powstañców apelowa³ w Udzia³ mieszkañców CzempiñCzempiniu o pomoc dla Poznania. skiej Ziemi w powstaniu by³ dowoW efekcie jeszcze tego samego dnia dem na to, ¿e nie byli obojêtni wowyjecha³o pod jego komend¹ szeœæ- bec losów swoich i kraju. Jest dodziesiêciu ochotników z Czempinia, wodem na to, ¿e dla przysz³oœci, Starego Borówka, Piotrkowic i in- dla nas byli gotowi zgin¹æ. (jœ, bj) nych wsi. W nocy z 28 na 29 grudOrêdownik Powiatowy, Pismo Ponia, pod dowództwem braci Mikowiatu Koœciañskiego. Wydaje i re³aja i Franciszka Dudziaków pospiedaguje Starostwo Powiatowe w Koszy³a do Poznania grupa czterdzieœcianie. Nak³ad 9 tys. egz. Tel. i stu robotników g³ównie z Starego fax (065) 512 08 25, e-mail: poGo³êbina. wiatkoscian@post.pl. Internet: Czempiñska Rada Ludowa i www.powiatkoscian.pl Stra¿ Ludowa utrzymywa³y sta³¹

04_op_NR1  

Punkt pomocy ¿ynoœciowej str. IV Placówki organizacyjne Powiatu Koœciañskiego O tegorocznym bud¿ecie powiatu koœciañskiego ze sta- rost¹ And...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you