Page 1

OGŁOSZENIE

Kurier Powiatowy OGŁOSZENIE

Dodatek do Jarocińskiego Przeglądu Informacyjno-Kulturalnego

Zamordowanym w Katyniu W

74. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i w 4. rocznicę katastrofy samolotu prezydenckiego nad Smoleńskiem uczczono pamięć ofiar obu wydarzeń. Na terenie jarocińskiej jednostki wojskowej odczytano Apel Pamięci ku czci zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze i oddano salwę honorową. W uroczystości licznie uczestniczyły poczty sztandarowe szkół i organizacji komba-

tanckich oraz przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych na czele ze starostą jarocińskim Mikołajem Szymczakiem.(bm)

Podczas uroczystości przy tablicy poświęconej ofiarom katastrofy samolotu prezydenckiego nad Smoleńskiem wartę honorową pełnili żołnierze z 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk oraz Strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” JS 4130 z Jarocina

Kolejny Dąb Pamięci w Mieszkowie

W

Mieszkowie wkopany został kolejny Dąb Katyński poświęcony tym razem śp. Józefowi Rusinkowi - nauczycielowi z Nakła, który został zamordowany w Katyniu w 1940 roku. W uroczystości wzięli udział członkowie rodziny Józefa Rusinka mieszkający na terenie Ziemi Jarocińskiej, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy Jarocin, miejscowej szkoły oraz członkowie lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Przypomnijmy, że przy Szkole Podstawowej w Mieszkowie rosną już dwa Dęby Katyńskie poświęcone Zdzisławowi Hoffmannowi i Stanisławowi Kubiakowi. (bm)

Symbolicznego wkopania dębu dokonali: siostrzenica Józefa Rusinka - Krystyna Tobolska wraz z mężem Stefanem

7 (7) 15 KWIETNIA 2014 3 (29)/2014 15 kwietnia 2013

11


12

II

7 (7) 15 KWIETNIA 2014

Materiał promocyjny Powiatu Jarocińskiego

Kurier Powiatowy

INFORMACJE

3 (29)/2014

15 kwietnia 2013


KULTURA

3 (29)/2014

15 kwietnia 2013

Kurier Powiatowy

Materiał promocyjny Powiatu Jarocińskiego

13

III

7 (7) 15 KWIETNIA 2014


14

IV

7 (7) 15 KWIETNIA 2014

Materiał promocyjny Powiatu Jarocińskiego

Kurier Powiatowy

OGŁOSZENIA

3 (29)/2014

15 kwietnia 2013

Szansa dla spółdzielni socjalnych E konomia społeczna to system działania, który polega na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi. Ekonomia społeczna przywraca samodzielność i poczucie uczestnictwa w społeczeństwie osobom, które z różnych przyczyn nie radzą sobie na rynku pracy. Bez ekonomii społecznej nie zbuduje się ani nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, ani nowoczesnej gospodarki.

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. Jednak, chcąc znaleźć wspólny mianownik, można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie - obok celu gospodarczego - ma misja społeczna. Podmioty ekonomii społecznej, zaspokajając potrzeby swoich członków lub podopiecznych, często wykonują zadania, z których ani państwo, ani inne podmioty gospodarcze nie wywiązują się Ośrodek Wsparcia Ekonomii Spow sposób wystarczająco skuteczny. łecznej Ekonomia społeczna oparta na warW marcu 2013 roku swoją dziatościach solidarności, partycypacji i sa- łalność rozpoczął Ośrodek Wsparcia morządności, odgrywa kluczową rolę w Ekonomii Społecznej w subregionie społecznym rozwoju lokalnym. Pozwala kaliskim. Jego główną ideą jest efektywwykorzystywać zasoby ludzkie w sposób ne i trwałe rozwiązywanie problemów komplementarny do sektora prywatnego związanych z wykluczeniem społecznym. i publicznego, zapobiega wykluczeniu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej społecznemu i łagodzi napięcia społecz- służy przede wszystkim osobom zagrone. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna żonym wykluczeniem społecznym, tj. wspomaga proces niepełnosprawbudowania społedługotrwaPunkt konsultacyjny OWES nym, czeństwa obywale bezrobotnym w Jarocinie mieści się na ul. etc., wprowadzatelskiego. Ekonomia Wrocławskiej 39 (Stowarzy- jąc je na rynek społeczna odpopracy, zwłaszcza szenie OPUS) i jest czynny poprzez pomoc wiada też priorytetom Unii Eurow każdą środę od 9:00 do w t w o r z e n i u pejskiej: spójności spółdzielni so14:00. społecznej, pełnecjalnych. mu zatrudnieniu OWES wspiera i walce przeciwko poza tym organibiedzie, demokracji uczestniczącej, zacje pozarządowe, samorząd, społecznie lepszemu zarządzaniu oraz stabilnemu odpowiedzialny biznes - wszystkich tych, rozwojowi. W nadchodzących latach którzy są zainteresowani prowadzenie tylko wciąż pozostanie jednym z niem działalności w sektorze ekonomii priorytetów Unii Europejskiej, ale stała społecznej. Do utworzenia Ośrodka się też kluczowym kierunkiem rozwoju Wsparcia Ekonomii Społecznej w subspołeczno-gospodarczego Polski i woje- regionie kaliskim powołana została jedna wództwa wielkopolskiego. z wiodących organizacji działających w sferze ekonomii społecznej w regionie

dają pracę i poczucie samodzielności ludziom, których szanse na otwartym rynku są znikome. Fundacja stara się upowszechniać ekonomię społeczną nie tyko wśród potencjalnych twórców przedsiębiorstw społecznych, ale i w ich społecznym, biznesowym i instytucjonalnym otoczeniu. W tej dziedzinie wsparła już dziesiątki istniejących i powstających podmiotów, przeszkoliła setki osób, wypracowała autorskie programy nauczania. Eksperci Fundacji nie tylko śledzą na bieżąco zmiany prawne i najnowocześniejsze wypracowywane zakresie ekonomii społecznej rozwiązania, ale i starają się je kształtować, uczestnicząc w pracach zespołów opracowujących ustawę o przedsiębiorstwie społecznym, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Eksperci, którzy pracują w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadający wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w całej Polsce udzielają wsparcia w zakresie prawa gospodarczego, rachunkowości i księgowości, marketingu w organizacjach pozarządowych, pomagają w przygotowaniu biznesplanu i strategii rozwoju. Do tej pory powstało w ramach OWES osiem spółdzielni socjalnych, w tym dwie w Jarocinie - Jarocińska Spółdzielnia Socjalna i Spółdzielnia Socjalna PASJA. (oprac. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi)

Wicestarosta MIROSŁAW DRZAZGA 1 kwietnia br. przedstawicielki Spółdzielni Socjalnej PASJA z Jarocina podpisały w siedzibie Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie umowę o przyznaniu środków finansowych. Spółdzielnia Socjalna PASJA prowadzić będzie działalność gastronomiczną.

- Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi działa od 2000 roku. Jest prężną instytucją realizującą na terenie całej Polski przedsięwzięcia społeczne służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym przede wszystkim rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych. Niezwykle ważna w działaniach Fundacji jest ekonomia społeczna - osią-

ganie celów społecznych metodami gospodarczymi. To jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych sposobów walki ze skutkami niepełnosprawności, bezrobociem, uzależnieniami itd. Dobrze działające zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą sprawiają, że ludzie je współtworzący nie tylko mogą pracować, ale mają poczucie godności i sukcesu. Podmioty ekonomii społecznej

Spółdzielnie socjalne pobudzają ludzi do aktywności, stwarzają możliwość pracy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, osobom które pomimo chęci do pracy i zapału nie potrafiły dotychczas odnaleźć się na rynku pracy. Cieszę się, że mamy w Jarocinie już dwie spółdzielnie socjalne. Pierwsza z nich otrzymała dofinansowanie, co zapewne pozwoli na rozwinięcie skrzydeł i stwarza szansę na lepsze życie. Druga spółdzielnia stara się o podobne dofinansowanie i wierzę, że również je pozyska, co pozwoli utworzyć nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców.

Nr 3 2014  
Nr 3 2014  
Advertisement