Page 1

‫נוח ‪d>t₪7‬‬ ‫לירושליםכוועד‬ ‫לטיול הראשון‬ ‫לעובדים״והןמתכוננות‬ ‫גוריון״ הקימוארגוןעובדים בשם״כוח‬ ‫הקבלןב״בן‬ ‫זכויותיהן‪,‬עובדות‬ ‫אחרימלחמהעל‬ ‫‪$TS1$‬השירותים‪$TS1$‬‬ ‫השירו־‬ ‫בשנה שעברה סערו הרוחות באגף‬

‫תים‬ ‫‪$‬השירותים‪$DN2$‬‬ ‫אוימו‬

‫תבקרנה העובדות‬

‫בבית‬

‫בכנסת‪,‬‬

‫המשפט‬

‫עובדות אוניברסיטה‪ ,‬כפי‬

‫שהיהלפני‬

‫הכנסת‬

‫במאבקן‬

‫הצודק מזה‬

‫מספר‬

‫וילוו‬ ‫שנים‬

‫את‬

‫באוניברסיטת בןגוריון‪ .‬עובדותהקבלןהעליון‪ ,‬במקומות הקדושים בעירובטיילת‬ ‫לקמפוס‪ ,‬ובכך תסיים שנים ארו־‬ ‫‪$TS1$‬ארוכות‪$TS1$‬‬ ‫קבלניניקיון‬ ‫ירושלים‪ ,‬מסלול‬ ‫ארמון הנציב‪ .‬יער הסיור‪,‬‬ ‫תכופות כי יפוטרו ללא כל תנאים‪.‬‬ ‫‪$DN2$‬ארוכות‪ $DN2$‬של העסקהפוגענית על ידי חברותקבלן‬ ‫כות‬

‫בירושלים‬ ‫העובדות בסיורן‬ ‫״העובדות מוכיחות לנו בנחישות‪ ,‬בכוח‬ ‫ובאמונה שלהן בצדקת הדרך שהן מפגינות‪,‬‬ ‫שיכולה להתקיים בישראל חברה צודקת‬

‫ארגון עוברים דמוקרטי‪,‬‬

‫שהאוניברםיטה‬

‫כאשר‬

‫הסיור וכן תכניו השונים נבחרו על ידיהעוב־‬ ‫‪$TS1$‬העובדות‪$TS1$,‬‬

‫פיטרו את יו״ר הוועד‪ ,‬גיל‬ ‫שנלחם על תנאי עוברות הניקיון והשירותים‪.‬‬ ‫אחרי מאבקים קשים של העובדותבמעםיקיהן‬ ‫בעזרת מספר גופים‪,‬הצליחו העוברותלהקים‬ ‫הראשון‬ ‫ועד‪ ,‬וככל הנראה ארגנו אתהטיול‬ ‫של ועדעובדיקבלן בארץ‪.‬‬ ‫יתקיים בירושלים ובמהלך היום‬ ‫הטיול‬

‫התאפשרלהן‬

‫הן עברו‬

‫דרך‬

‫חתחתים‬

‫השיא היה‬

‫‪$DN2$‬העובדות‪$DN2$,‬‬ ‫דות‪,‬‬ ‫שטח‪ ,‬משום‬

‫מתוכןכאלושמעולם לא‬

‫לבקר בעיר הבירה‪.‬‬ ‫ההתרגשות לקראתהטיול רבה‪ ,‬ועובדות‬ ‫רבות‬

‫חשותלראשונהש״למישהו‬

‫אכפת״ מהן‬

‫באוניברסיטה‪ .‬ועד העוברות מקווה‪ ,‬כי בזכות‬ ‫התארגנותן‬

‫האמיצה‬

‫תבחר אוניברסיטת‬

‫בארגון‬

‫שונות‪.‬‬ ‫סטודנטים‪,‬‬

‫(״כוח‬ ‫לעובדים״‬ ‫צ״ח‬

‫סטודנטיםלמען‬

‫צדק חברתי‪ ,‬הפורום‬

‫סוציאלית‪,‬‬ ‫לצדק חברתי שלהמחלקה‬ ‫לעבודה‬ ‫לשינוי חבר־‬ ‫‪$TS1$‬חברתי‪$TS1$,‬‬ ‫שתי״ל שירותי תמיכהוייעוץ‬

‫״כוח‬ ‫לעובדים״‪,‬‬ ‫‪$DN2$‬חברתי‪$DN2$,‬‬ ‫תי‪ ,‬איתר‬

‫להחזירןלהיות‬ ‫בןגוריון‬

‫מרצים וכן גופים שונים בנגב‬

‫הקרן‬

‫משפטניותלמען‬

‫החדשה לישראל)‬

‫צדק חברתי‪,‬‬

‫תומכים בעובדות‬

‫בגאווה רבה‪.‬‬

‫וטובה יותר‪ .‬אנחנו מקווים‬

‫שאנולומדים בה תתקן אתהעוול שנעשה‪,‬‬ ‫ותיקח אחריות על נשים וגברים שעובדים‬ ‫באוניברסיטה עשרות שנים‪,‬ולא תעסיק אותם‬ ‫כעובריקבלןמשוללי זכויות בסיסיות״‪ ,‬מסר‬

‫טל‬

‫בהרב‪ ,‬סטודנט וחבר בארגון צ״ח‪.‬‬

טיול עובדות ניקיון אוניברסיטת בן גוריון - 11.9.09  

‫סערושעברה‬ ‫פוגעניתהעסקה‬ ‫אתתתקןבה‬ ‫העוברותועד‬ ‫כוועד‬ ‫הקבלן‬ ‫להקים‬ ‫הטיול‬ ‫הטיול‬ ‫קבלני‬ ‫וילוו‬ ,‫שהיהכפיאוניברסיטה‬ ‫מסרבסיסיות״...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you