Page 1

i u z n v , f r c , u f r c g c a u a u s h e u k “ z h ” r t v j x u b h p k g

, u j c a , u , u r h a z b f a t j x u b h p k g Designed & Supplied by: Powerset Printers Tel: 2711 640 2232 design@powerset.co.za www.powerset.co.za © 2012


i u z n v , f r c , u f r c g c a u a u s h e u k “ z h ” r t v j x u b h p k g

, u j c a , u , u r h a z b f a t j x u b h p k g Designed & Supplied by: Powerset Printers Tel: 2711 640 2232 design@powerset.co.za www.powerset.co.za © 2012


INDEX Grace After Meals Blessings After Other Foods

4 12-13

oefnd zkxa dpexg` dkxa xcq

Sheva Berachos

14

zekxa ray

Shalom Aleichem

15

mkilr mely

Eishes Chayil

16

lig zy`

Blessings of the Children

17

mipad zaxa

Kiddush for Shabbat Eve

18-19

zay lill yeciw

Songs for Shabbat Eve

20-27

zay lill zexinf

Kiddush for Shabbat Day

28-29

zay meil yeciw

Songs for Shabbat Day

30-43

zay meil zexinf

Shalosh Seudot

44-47

zecerq yly

Havdalah 3

48

dlcad


oefnd zkxa Psalm 137, lamenting the destruction of Jerusalem, said on weekdays prior to Birkat Hamazon

:oFIvÎz ¦ `¤ Epx¥k¨ § fA§ Epik¨ ¦ AÎm©B Epa§ W¨ © i mW¨ l¤aA¨ | zFx£dp© Îl©r Epi¥aFW EpEl`¥ W§ mW¨ iMs:Epi ¦ zFxŸ ¥ PM¦ Epil¦ Y¨ DkFz ¨ A§ mia¦ x£ ¨rÎl©r xiW¨ ¦ p Ki`¥ :oFIv¦ xiX¦ n¦ Ep¨l ExiW¦ dg¨ n§ U¦ Epi¥ll¨ Fze§ xiWÎi ¦ x¥a§ C¦ g©MW§ Y¦ m¦il¨ WEx§ ¨ i Kg¨ ¥ MW§ `Îm ¤ `s:x ¦ k¥ ¨ p zn© c§ `© l©r i¨i§ xiWÎz ¦ `¤ d¤lr£ `© `ŸlÎm`¦ ik¦ x¥M§§ f`¤ `ŸlÎm`¦ iM¦ g¦ l§ | i¦pFWlÎw© § Ac§ Y¦ :i¦pin§ ¦i mFi z`¥ mFc¡` i¥pa§ l¦ | i¨i§ xŸkf§ :iz¦ g¨ n§ U¦ W`Ÿx l©r m¦il¨ WEx§ ¨ iÎz`¤ l¤aA¨ Îz©A :D¨A cFq§id© c©r Ex¨r | Ex¨r mix¦ nŸ§ `d¨ m¦il¨ WEx§ ¨ i | ix¥W§ `© :Ep¨l Y§ l§ n¨ © BW¤ K¥lEnBÎz § `¤ K¨lÎm¤NW§ © iW¤ ix¥W§ `© dcEc ¨ X§ d© :r©lQ¨ dÎl © `¤ K¦il© l¨ ŸrÎz`¤ u¥Rp¦ e§ fg`Ÿ ¥ IW¤ ei¨pR¨ x`¨ ¥ i Ep¥kx¨§ aie¦ Ep¥Pg§ ¨ i midŸl¡ ¦ ` :xiW¦ xFn§fn¦ zŸpib§¦ pA¦ g¥Sp© n© §l LEcFi :Lz¨ ¤ rEW§i m¦iFBÎlk¨ A§ L¤Mx§ C© ux¤`¨ ¨ A z©rc¨ © l :d¨lq¤ EpY¨ `¦ miO¦ `ª l§ Ep§Pxi© e¦ Egn§ U¦ § i :m¨NMª miO© ¦ r LEcFi midŸl¡ ¦ ` | miO© ¦r LEcFi :d¨lq¤ mg§ ¥ pY© ux¤`¨ ¨ A | miO¦ `ª lE § xŸWin¦ miO© ¦ r hŸRW§ zÎi ¦ M¦ Epk¥ x¨§ ai§ D¨lEa§i d¨pz¨ § p ux¤`¤ :m¨NMª miO© ¦ r LEcFi midŸl¡ ¦ ` | miO© ¦r :ux¤`Îi¥ ¨ qt§ `Îl © M¨ FzŸ` E`xi¦ § ie§ midŸl¡ ¦ ` Ep¥kx¨§ ai§ :EpidŸl¡ ¥ ` midŸl¡ ¦ ` lŸMd© x¨aC¨ sFq :it¦ A§ Fz¨Nd¦ Y§ cin¦ Y¨ z¥rÎlk¨ A§ i¨i§ Îz`¤ dk¨ x¨§ a`£ d¤fÎiM¦ xFnW§ eizF ¨ v§ nÎz ¦ `¤ e§ `x§¨i midŸl¡ ¦ `dÎz ¨ `¤ rn¨ W¦ §p FWc§ w¨ mW¥ xU¨ ¨ AÎlM¨ Kx¨ ¥aie¦ iRÎx¤ ¦ Ac§© i i¨i§ z©Nd¦ Y§ :mc¨`¨ dÎl ¨ M¨ .D¨iEll§ d© ,m¨lFr c©re§ dY© ¨ rn¥ ,D¨i Kx¨ ¥ap§ Epg© § p`£ e© :c¤re¨ m¨lFrl§ 4


Psalm 126, sung before Birkat Hamazon at Shabbos, Yom Tov and other festive meals

f`¨ :min¦ lŸ§ gM§ Epi¦id¨ oFIv¦ z©aiW¦ z`¤ i¨i§ aEWA§ zFl£rO© d© xiW¦ i¨i§ liC¦ b§ d¦ m¦iFB©a Exn`Ÿ § i f`¨ d¨Px¦ Ep¥pFWlE § EpiR¦ wFgU§ `¥lO¦ ¨i :mig¦ n¥ U§ Epi¦id¨ EpO¨ r¦ zFU£rl© i¨i§ liC¦ b§ d¦ :d¤N`¥ mr¦ zFU£rl© d¨Px¦ A§ d¨rn§ c¦ A§ mir¦ xŸ§ Gd© :a¤bP¤ A© miwi ¦ t£ ¦ `M© Epzi ¥ a¦ W§ z`¤ i¨i§ d¨aEW `UŸ ¥ p d¨Px¦ a§ `Ÿai¨ `ŸA rx¨©Gd© KW¤ n¤ `UŸ ¥ p dŸka¨ E K¥li¥ KFld¨ :ExŸvw¦§ i :eizŸ ¨ Ol£ ª` ix£ ¥rW© i¨i§ adŸ¥ ` :WcŸ¤ wÎix¥x§ d© A§ FzcEq§ ¨ i xiW¦ xFn§fn¦ gxŸ©wÎi¥pa§ l¦ midŸl¡ ¦ `d¨ xir¦ K¨A x¨Acªn§ zFc¨Ak¦§ p :aŸwr£ i© zFpM§ W§ n¦ lŸMn¦ oFIv¦ d¤f WEMÎmr¦ xFve§ zW¤ ¤ lt§ d¥Pd¦ i¨rcŸ§ il§ l¤aa¨ E ad© x© | xiM§¦ f`© :d¨lq¤ d¤ ¨ pp§ Fk§i `Ede§ D¨AÎc©Niª Wi`¦ e§ Wi`¦ xn© `¥ ¨ i oFIv¦ lE § :mWÎc© ¨ Niª mix¦ W¨ e§ :d¨lq¤ mWÎc© ¨ Niª d¤f miO© ¦ r aFzk§ A¦ xŸRq¦§ i i¨i§ :oFil¤ §r :K¨A i©pi¨r§ nÎl © M¨ mil¦ lŸ§ gM§ lŸMd© x¨aC¨ sFq :it¦ A§ Fz¨Nd¦ Y§ cin¦ Y¨ z¥rÎlk¨ A§ i¨i§ Îz`¤ dk¨ x¨§ a`£ d¤fÎiM¦ xFnW§ eizF ¨ v§ nÎz ¦ `¤ e§ `x§¨i midŸl¡ ¦ `dÎz ¨ `¤ rn¨ W¦ §p FWc§ w¨ mW¥ xU¨ ¨ AÎlM¨ Kx¨ ¥aie¦ iRÎx¤ ¦ Ac§© i i¨i§ z©Nd¦ Y§ :mc¨`¨ dÎl ¨ M¨ .D¨iEll§ d© ,m¨lFr c©re§ dY© ¨ rn¥ ,D¨i Kx¨ ¥ap§ Epg© § p`£ e© :c¤re¨ m¨lFrl§ midŸl¡ ¦ `n¥ rW¨ x¨ mc¨`Îw¤ ¨ lg¥ d¤f :l`¥ n¥ Fxn§ `¦ z©lg£ p© e§ 5


.¨ii§ i¥pt§ l¦ xW£ ¤ ` og¨ l§ Xª d© d¤f i©l`¥ x¥Ac§© ie© (oiW¦ h§ § pr¤A o¦ilr¤ee xin¦ izFA © x)© Kix¦ a¦§ pe§ o¨l a©d .m¨lFr c©re§ dY© ¨ rn¥ KxŸ¨an§ i¨i§ mW¥ id§ ¦ i :Others dg¨ n§ V¦ d© W¤ EpidŸl¡ ¥ `] Kx¨ ¥ap§ ,izFA © x©e§ o¨pA¨ x©e§ o¨px¨n¨ zEWx§ A¦ :Leader .FNX¤ n¦ Epl§ k© `¨ W¤ [FpFrn§ A¦ ,FNX¤ n¦ Epl§ k© `¨ W¤ [FpFrn§ A¦ dg¨ n§ V¦ d© W¤ EpidŸl¡ ¥ `] KEx¨A :Others .Epi¦ig¨ FaEhaE § FNMª m¨lFrd¨ z`¤ o¨Gd© ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A iM¦ xU¨ ¨ A lk¨ l§ mg¤ ¤ l ozFp ¥ `Ed min£ ¦ gx©aE § c¤qg¤ A§ og¥ A§ FaEhA§ l`© e§ ,Ep¨l x¥qg¨ `Ÿl cin¦ Y¨ EpO¨ r¦ lFc¨Bd© FaEhaE § .FCq§ g© m¨lFrl§ l`¥ `Ed iM¦ .lFc¨Bd© FnW§ xEa£rA© .c¤re¨ m¨lFrl§ oFfn¨ Ep¨l xq© g¤ §i xW£ ¤ ` eizFI ¨ x¦ A§ lk¨ l§ oFfn¨ oik¦ nE ¥ ,lŸMl© aih¦ nE ¥ lŸMl© q¥px§ t© nE § o¨f KEx¨A :oFvx¨ ig© lk¨ l§ r© iA¦ U§ nE © Lc¨¤ i z`¤ g© zFR ¥ .xEn`¨ M¨ :`x¨¨A :lŸMd© z`¤ o¨Gd© ,¨ii§ dY¨ `© dC¨n§ g¤ ux¤`¤ ,EpizFa£ ¥ `l© Y¨ l§ g§ © pd¦ W¤ l©r EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ L§N dcFp ¤ ,mix©v§ n¦ ux¤`¤ n¥ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ Epz`¥ ¨ vFdW¤ l©re§ ,d¨ag¨ xE§ d¨aFh l©re§ ,Epx¥U¨ a§ A¦ Y¨ n§ z© g¨ W¤ Lzi § x¦ A§ l©re§ ,mic¨¦ ar£ zi¥An¦ Epzi ¨ c¦ tE § c¤qg¨ ¤ e og¥ mi¦Ig© l©re§ EpY¨ r§ cFd © W¤ Li¤Tgª l©re§ ,EpY¨ c§ O© N¦ W¤ Lz§ xFY ¨ ,cin¦ Y¨ EpzF` ¨ q¥px§ t© nE § o¨f dY¨ `© W¨ oFfn¨ z©lik£ ¦ ` l©re§ ,EpY§ ¨ pp© FgW¤ :d¨rW¨ lk¨ aE § z¥r lk¨ aE § mFi lk¨ A§ 6


l©re§ zFxEa§Bd© l©re§ .o¨wx§ Rª d© l©re§ miQ¦¦ Pd© l©re§ On Purim & Chanuka md¥ d¨ min¨ ¦ IA© EpizFa£ ¥ `l© zi ¨ U¨ ¦ rW¤ zF`¨lt¦§ Pd© l©re§ zFrEWY§ d© .d¤Gd© on§ © GA¦ i`¨ ¦ pFnW§ g© lFc¨B odŸ¥ M o¨pgFi ¨ o¤A Ed¨iz§ Y¦ n© ini ¥ A¦ On Chanuka ,l`¥ x¨U¦ § i LO© § r l©r d¨rW¨ x§ d¨ o¨e¨i zEkl§ n© dc¨n¨ § rW¤ M§ ,ei¨pa¨ E Lin£ ¤ gx©A§ dY¨ `© e§ .L¤pFvx§ i¥Tgª n¥ mxi¨ a£ ¦ rd© lE § ,Lz¤ xFY ¨ mgi ¨ M¦ W§ d© l§ z`¤ Y§ ¨ pC© ,m¨aix¦ z`¤ Y¨ a§ x© ,mz¨ x¨¨v z¥rA§ md¨ ¤ l Y¨ c§ n¨ © r ,miA¦ x©d¨ miA¦ x©e§ ,miW¨ ¦ Ng© c©iA§ mixFA¦ ¦ B Y¨ x§ q© n¨ .mz¨ n¨ w¦§ p z`¤ Y¨ n§ w¨ © p ,m¨piC¦ ,miwi ¦ C©¦ v c©iA§ mir§¨ ¦ WxE§ ,mixFd ¦ h§ c©iA§ mi`¦ n¥ hE § ,miH© ¦ rn§ c©iA§ WFcw¨ e§ lFc¨B mW¥ zi ¨ U¨ ¦ r LlE § ,Lz¤ xFz ¨ i¥wqFr § c©iA§ mic¥¦ fe§ mFid© M§ o¨wx§ tE ª d¨lFcb§ d¨rEWY§ zi ¨ U¨ ¦ r l`¥ x¨U¦ § i LO© § rlE § ,Ln¨ ¤ lFrA§ ,L¤lki ¨ d¥ z`¤ EPtE ¦ ,Lzi¥ ¤ a xia¦ c§ l¦ Li¤pa¨ E`¨A KM© xg© `© e§ .d¤Gd© Era¨ § we§ ,LW¤ c§ w¨ zFxv§ g© A§ zFx¥p Ewil¦ c§ d¦ e§ ,LW¤ C¨w§ n¦ z`¤ Ex£dh¦ e§ .lFc¨Bd© Ln§ W¦ l§ l¥Nd© lE § zFcFdl§ ,EN`¥ dMª ¨ pg£ in§ ¥ i z©pFnW§ cn¨ © rW¤ M§ ,dxi¨ A¦ d© oWEW © A§ xY¥ q§ `¤ e§ ik© C§ x§ n¨ ini ¥ A¦ On Purim lM¨ z`¤ c¥A`© lE § bŸxd£ l© cin¦ W§ d© l§ W¥TA¦ ,rW¨ x¨d¨ on¨ d¨ mdi¥ ¤ lr£ dWFl ¨ W§ A¦ ,cg¤ ¨ ` mFiA§ miW¨ ¦ pe§ sh© ,o¥wf¨ c©re§ x©rp© n¦ ,micEd§ ¦ id© .fFa¨l m¨ll¨ WE § ,xc£ ¨` WcŸ¤ g `Ed ,xU¨ ¨ r mi¥pW§ WcŸ¤ gl§ xU¨ ¨r z`¤ Y¨ l§ w© l§ w¦ e§ ,Fz¨vr£ z`¤ Y¨ x§ t© d¥ miA¦ x©d¨ Lin£ ¤ gx©A§ dY¨ `© e§ ei¨pA¨ z`¤ e§ FzF` Elz¨ e§ ,FW`ŸxA§ FlEnB§ FN zFa ¨ W£ ¥ de© ,FYa§ W£ © gn© .u¥rd¨ l©r 7


Kx¨ ¥Az¦ § i ,KzF` ¨ mik¦ x¨§ anE § ,K¨l micFn ¦ Epg© § p`£ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ lŸMd© lr© e§ ,Y¨ r¨ § aU¨ e§ Y¨ l§ k© `¨ e§ ,aEzM¨ M© .c¤re¨ m¨lFrl§ cin¦ Y¨ ig© lM¨ it¦ A§ Ln§ W¦ KEx¨A .K¨l oz¨ © p xW£ ¤ ` d¨aŸHd© ux¤`¨ d¨ l©r LidŸl¡ ¤ ` i¨i§ z`¤ Y¨ k§ x¥©aE :oFfO¨ d© l©re§ ux¤`¨ d¨ l©r ,¨ii§ dY¨ `© l©re§ ,Lxi¤ r¦ m¦il© WEx§ ¨ i l©re§ ,LO© ¤ r l`¥ x¨U¦ § i l©r ,EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ m¥gx© ¤ M§ o©MW§ n¦ oFIv¦ z¦iA© d© l©re§ ,Lgi ¤ W¦ n§ ce¦ C¨ zi¥A zEkl§ n© l©re§ ,LcFa Ep¥rx§ ,Epia¦ `¨ ,EpidŸl¡ ¥ ` .ei¨lr¨ Ln§ W¦ `x¨w¦§ PW¤ WFcT¨ d© e§ lFc¨Bd© g©ex§ d© e§ ,Epgi ¥ e¦ x§ d© e§ ,Ep¥lM§ l§ k© e§ ,Ep¥qp§ x§ R© ,Ep¥pFf ,(Ep¥rFx h"ie zaya) i¨i§ Ep¥kix¦ v§ Y© l`© `¨pe§ ,EpizFx¨ ¥ v lM¨ n¦ dx¨d¥ n§ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ Ep¨l m`¦ iM¦ .mz¨ `¨ e¨l§ d© ici ¥ l¦ `Ÿle§ ,mc¨e¨ xU¨ ¨ A z©pY§ n© ici ¥ l¦ `Ÿl ,EpidŸl¡ ¥ ` `Ÿle§ WFa¥p `ŸNW¤ ,d¨ag¨ x§ d¨ e§ dWFc ¨ T§ d© ,dgEz ¨ R§ d© ,d`¥ ¨ lO§ d© Lc¨§ il§ :c¤re¨ m¨lFrl§ m¥lM¦ ¨p mFi ze©v§ n¦ aE § LizF ¤ v§ n¦ A§ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ Ep¥vil£ ¦ gd© e§ d¥vx§ On Shabbos yFcw¨ e§ lFc¨B d¤f mFi iM¦ .d¤fd© WFcT¨ d© e§ lFc¨Bd© z¨AX© d© iri ¦ a¦ X§ d© L¤pFvx§ ze©v§ n¦ M§ d¨ad£ `© A§ FA gEp¨ © le§ FA z¨AW§ l¦ ,Li¤pt¨ l§ `Ed dg¨ ¨ p`£ e© oFb¨ie§ dx¨¨v `d¥ z§ `ŸNW¤ ,EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ Ep¨l gi¦ © pd¨ L§pFvx§ aE ¦ o©ip§ a¦ aE § ,Lxi¤ r¦ oFIv¦ zn© g¤ ¨ pA§ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ Ep`¥ x§ d© e§ .Epz¥ gEp ¨ n§ mFiA§ l©ra© E zFrEW§id© l©rA© `Ed dY¨ `© iM¦ ,LW¤ c§ w¨ xir¦ m¦il© WEx§ ¨ i :zFng¤ ¨ Pd© 8


,EpizFa£ ¥ ` idŸl`¥ ¥ e EpidŸl¡ ¥ ` On Rosh Chodesh, Yom Tov & Chol Hamoed x¥kG¨ i¦ e§ ,c¥wR¦ ¨ ie§ ,rn© X¦ ¨ ie§ ,d¤vx¥¨ie§ ,d`¤ x¥¨ie§ ,©riB© ¦ ie§ `Ÿai¨e§ d¤lr£ i© ce¦ C¨ o¤A gi © W¦ n¨ oFxk¦§ fe§ ,EpizFa£ ¥ ` oFxk¦§ fe§ ,Ep¥pFCw§ tE ¦ Ep¥pFxk¦§ f zi¥A LO© § r lM¨ oFxk¦§ fe§ ,LW¤ c§ w¨ xir¦ m¦il© WEx§ ¨ i oFxk¦§ fe§ ,LC¤ a© §r ,min£ ¦ gx©lE § c¤qg¤ lE § og¥ l§ d¨aFhl§ dhi¥ ¨ lt§ l¦ ,Li¤pt¨ l§ l`¥ x¨U¦ §i bg© | d¤Gd© WcŸ¤ gd© W`Ÿx -- mFiA§ mFlW¨ lE § miaFh ¦ mi¦Ig© lE § i¦pin¦ X§ | d¤Gd© zFMqª d© bg© | d¤Gd© zFraª W¨ d© bg© | d¤Gd© zFSO© d© (d¤Gd© WcŸ¤ w `x¨w§ n¦ aFh mFiA) ¨ Gd© | d¤Gd© bg© d© zx¤¤vr£ § | d¤Gd© oFxM¦ Ep¥riWFd ¦ e§ .dk¨ x¨a§ l¦ Fa Epc¥ w§ tE ¨ .d¨aFhl§ FA EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ Epx¥k¨ §f mg¥ x©e§ ,Ep¥Pg¨ e§ qEg ,min£ ¦ gx©e§ d¨rEW§i x©ac§ aE ¦ ,miaFh ¦ mi¦Ig© l§ Fa mEgx©e§ oEPg© K¤ln¤ l`¥ iM¦ ,Epi¥pi¥r Li¤l`¥ iM¦ ,Ep¥riXFd ¦ e§ Epi¥lr¨ :dY¨ `¨ ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A .Epin¨ ¥ ia§ dx¨d¥ n§ A¦ WcŸ¤ Td© xir¦ m¦il© WEx§ ¨ i d¥paE § on¥ `¨ .m¦il¨ WEx§ ¨ i ein£ ¨ gx©a§ d¥pFA ,Ep¥Ml§ n© ,Epia¦ `¨ l`¥ d¨ ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ dY¨ `© KEx¨A Ep¥rFx ,aŸwr£ i© WFcw§ EpWFc ¥ w§ ,Epx¥vFi § ,Ep¥l`£ FB ,Ep`¥ xFA § Epxi¥ c¦ `© `Ed .mFie¨ mFi lk¨ A§ ,lŸMl© aih¦ O¥ d© e§ aFHd© K¤lO¤ d© .l`¥ x¨U¦ § i d¥rFx `Ed ,Ep¨ln¨ b§ `Ed .Ep¨l aihi¥ ¦ i `Ed ,Ep¨l aih¦ n¥ `Ed ,Ep¨l aihi ¦ d¥ d¨lS¨ d© g©ex¤lE § min£ ¦ gx©lE § c¤qg¤ lE § og¥ l§ c©rl¨ Ep¥ln§ b¦§ i `Ed ,Ep¥lnFb § ,min£ ¦ gx©e§ ,d¨lM¨ l§ k© e§ dq¨ ¨ px§ R© ,dn¨ g¤ ¨ p ,d¨rEWie¦ dk¨ x¨A§ dg¨ ¨ lv§ d© e§ :Epx¥Q§ g§ © i l`© m¨lFrl§ aEh lM¨ nE ¦ ,aFh lk¨ e§ ,mFlW¨ e§ mi¦Ig© e§ 9


Kx¨ ¥Az¦ § i `Ed ,on£ ¨ gx©d¨ .c¤re¨ m¨lFrl§ Epi¥lr¨ KFln¦ § i `Ed ,on£ ¨ gx¨©d x`¥ R¨ z¦ § ie§ ,mixFC ¦ xFcl§ g©AY© W¦ § i `Ed ,on£ ¨ gx©d¨ .ux¤`¨ ¨ aE m¦in© W© ¨A .min¨ ¦ lFr in¥ lFr § lE § c©rl¨ Ep¨A xC© d© z¦ § ie§ ,mig¨ ¦ vp§ g©vp¥ lE § c©rl¨ Ep¨A zEl¨b lFr xFAW¦ § i `Ed ,on£ ¨ gx©d¨ .cFa¨kA§ Ep¥qp§ x§ t§ © i `Ed ,on£ ¨ gx©d¨ `Ed ,on£ ¨ gx©d¨ .Ep¥vx§ `© l§ zEIn¦ nFw § Ep¥kilFi ¦ `Ede§ Epx` ¥ E©¨v l©rn¥ .ei¨lr¨ Epl§ k© `¨ W¤ d¤f og¨ l§ Wª l©re§ ,d¤f z¦ia© A§ d¨Axªn§ dk¨ x¨A§ g©lW¦ §i xV© ¤ aie¦ ,aFH©l xEk¨f `ia¨ ¦ Pd© Ed¨Il¦ `¥ z`¤ Ep¨l g©lW¦ § i `Ed ,on£ ¨ gx©d¨ * .zFng¤ ¨ pe§ zFrEW§i zFaFh zFxFUA§ Ep¨l iO¦ `¦ z`¤ e§ ,d¤Gd© z¦iA© d© l©rA© ixFn ¦ ia¦ `¨ z`¤ Kx¨ ¥ai§ `Ed ,on£ ¨ gx©d¨ z`¤ e§ m¨rx©§ f z`¤ e§ mzi¥ ¨ A z`¤ e§ mzF` ¨ ,d¤Gd© z¦iA© d© z©lr© § A iz¦ xFn ¨ z`¤ Kx¥©AW¤ FnM§ ,Ep¨l xW£ ¤ ` lM¨ z`¤ e§ EpzF` ¨ .md¨ ¤ l xW£ ¤ ` lM¨ Kx¨ ¥ai§ o¥M .lŸM ,lŸMn¦ ,lŸMA© :aŸwr£ i© e§ wg¨ v¦ § i md¨ x¨a§ `© ,EpizFa£ ¥ ` :on¥ `¨ xn`Ÿ © pe§ ,dn¥ ¨ lW§ dk¨ x¨a§ A¦ .cg© © i Ep¨NMª (zix¦ A§ i¥pA) § EpzF` ¨ ,mFlW¨ zx¤n¤ W§ n¦ l§ `d¥ Y§ W¤ ,zEk§f Epi¥lr¨ e§ ei¨lr¨ EcO© § li§ mFxO¨ n¦ § pe§ ,Ep¥rW¦ § i idŸl¡ ¥ `n¥ dw¨ c¨vE § i¨i§ z`¥ n¥ dk¨ x¨a§ `V¦ ¨ pe§ l¤kU¥ e§ og¥ `¨vn¦ :mc¨`¨ e§ midŸl¡ ¦ ` i¥pi¥rA§ aFh .Epi¥Ax©e§ EpxFn ¥ Epi¥pFc£` z`¤ Kx¨ ¥ai§ `Ed ,on£ ¨ gx©d¨ * 10


dgEp ¨ nE § z¨AW© FNMª W¤ mFi Ep«l¥ ig§ ¦ pi© `Ed ,on£ ¨ gx©d¨ .min¨ ¦ lFrd¨ i¥Ig© l§ d¤Gd© Wc¤Ÿg« d© z`¤ Epi«l¥ r¨ WC¥ g§ © i `Ed ,on£ ¨ gx©d¨ .dk¨ x¨a§ l¦ e§ d¨aFhl§ .aFh FNMª W¤ mFi Ep«l¥ ig§ ¦ pi© `Ed ,on£ ¨ gx©d¨ z`ŸGd© d¨pX¨ d© z`¤ Epi«l¥ r¨ WC¥ g§ © i `Ed ,on£ ¨ gx©d¨ .dk¨ x¨a§ l¦ e§ d¨aFhl§ .z¤ltFp «¨ d© ce¦ C¨ zM© qª z`¤ Ep«l¨ miw¨ ¦ i `Ed ,on£ ¨ gx©d¨

Shabbos

Rosh Chodesh

Yom Tov

Rosh Hashona

Sukkos

(lega) .`¨Ad© m¨lFrd¨ i¥Ig© lE § gi © W¦ O¨ d© zFnil¦ Ep¥Mf© i§ `Ed ,on£ ¨ gx¨©d ,FMl§ n© zFrEW§i (lFCb§ n¦ crend lege g"xe h"eie zaya) liC¦ b§ n© mFlW¨ dUŸ ¤ r :m¨lFr c©r Frx©§ flE § ce¦ c¨l§ FgiW¦ n§ l¦ c¤qg¤ dUŸ ¤ re§ Exn§ `¦ e§ ,l`¥ x¨U¦ § i lM¨ l©re§ Epi¥lr¨ ,mFlW¨ dU£ ¤ ri© `Ed ,einFx ¨ n§ A¦ :on¥ `¨ EWx¨ mixi¦ t¦ M§ :ei`¨ xi¥ l¦ xFqg§ n© oi`¥ iM¦ ,eiWFc ¨ w§ i¨i§ z`¤ E`x§i iM¦ ,aFh iM¦ i¨i©l EcFd :aFh lk¨ Exq§ g© § i `Ÿl i¨i§ iW¥ xFc § e§ ,Ea¥rx¨e§ KEx¨A :oFvx¨ ig© lk¨ l§ r© iA¦ U§ nE © ,Lc¨¤ i z`¤ g© zFR ¥ :FCq§ g© m¨lFrl§ :Fgh© a§ n¦ i¨i§ d¨id¨ e§ ,¨ii§ A© gh© a¦ § i xW£ ¤ ` x¤aB¤ d© 11


dpexg` dkxa xcq m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ dY¨ `© KEx¨A l©r \ ,o¤tB¤ d© ix¦ R§ l©re§ o¤tB¤ d© l©r \ ,d¨lM¨ l§ M© d© l©re§ d¨ig§ O¦ d© l©r ,u¥rd¨ ix¦ R§ l©re§ u¥rd¨ zi ¨ v¦ x¨W¤ ,d¨ag¨ xE§ d¨aFh dC¨n§ g¤ ux¤`¤ l©re§ ,dc¤ V¨ d© z©aEpY§ l©re§ `¨p mg¤ x© .D¨aEHn¦ r© FAU§ l¦ e§ D¨ix§ R¦ n¦ lFk¡`l¤ ,EpizFa£ ¥ `l© Y¨ l§ g§ © pd¦ e§ oFIv¦ l©re§ ,Lxi¤ r¦ m¦il© WEx§ ¨ i l©re§ ,LO© ¤ r l`¥ x¨U¦ § i l©r EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ xir¦ m¦il© WEx§ ¨ i d¥paE § .L¤lki ¨ d¥ l©re§ Lg¤ A§ § fn¦ l©re§ ,LcFa ¤ M§ o©MW§ n¦ Lk§ x¨ ¤ap§ E D¨a Epg¥ O§ U© e§ ,DkFz ¨ l§ Ep¥lr£ d© e§ ,Epin¨ ¥ ia§ dx¨d¥ n§ A¦ WcŸ¤ Td© dx¢ ¨dh¨ aE § dX¨ cªw§ A¦ \ d¤Gd© z¨AX© d© mFiA§ Ep¥vl£ ¦ gd© e§ d¥vxE§ (zaya) WcŸ¤ gd© W`Ÿx \ mFiA§ ,d¨aFhl§ Epx¥k¨ § fe§ (crend lege g"xe h"eie) \ d¤Gd© zFraª X¨ d© bg© \ d¤Gd© zFSO© d© bg\ © d¤Gd© oFxM¦ ¨ fd© \ d¤Gd© .d¤fd© bg© d© zx¤¤vr£ i¦pin¦ W§ \ d¤Gd© zFMQª d© bg© l©re§ ux¤`¨ d¨ l©r LN§ dcFp ¤ e§ ,lŸMl© aih¦ nE ¥ aFh i¨i§ dY¨ `© iM¦ l©re§ ux¤`¨ d¨ l©r i¨i§ dY¨ `© KEx¨A .d¨ig§ O¦ d© (obc ipin dyng lr) :d¨ig§ O¦ d© :o¤tB¨ d© ix¦ R§ l©re§ ux¤`¨ d¨ l©r ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A .o¤tB¨ d© ix¦ R§ :(oiid lr) ux¤`¨ d¨ l©r ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A .zFx¥Rd© (mipind zrayn zexit lr) :zFx¥Rd© l©re§ 12


oilke` x`y lr dpexg` dkxa oiwyne zFAx© zFWt§ ¨ p `xFA ¥ ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A dn© lM¨ l©r o¨pFxq§ g¤ e§ .min¨ ¦ lFrd¨ ig¥ KEx¨A .ig¨ lM¨ W¤tp¤ md¨ ¤ A zFi£gd© l§ z` ¨ x¨¨AW¤

13


zekxa ray .FcFak§ l¦ `x¨¨A lŸMd© W¤ ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ dY¨ `© KEx¨A .mc¨`¨ d¨ x¥vFi ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ dY¨ `© KEx¨A mc¨`¨ d¨ z`¤ x©vi¨ xW£ ¤ ` ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ dY¨ `© KEx¨A ic£ ¥ r o©ip§ A¦ EPO¤ n¦ Fl oiw¦ z§ d¦ e§ ,Fzi¦pa§ Y© zEnC§ m¤lv¤ A§ ,Fnl© § vA§ .mc¨`¨ d¨ x¥vFi ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A .c©r .dg¨ n§ U¦ A§ DkFz ¨ l§ di¤ ¨ pA¨ uEAw¦ A§ dx¨w£ ¨ rd¨ l¥bz¨ e§ UiU¦ Y¨ UFU .di¤ ¨ pa¨ A§ oFIv¦ gO¥ U© n§ ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A oc¥ ¤ r o©bA§ Lxi§ v§ ¦ i L£gO¥ U© M§ miaEd£ ¦ `d¨ mir¦ x¥ gO© U© Y§ gO© U© .d¨Nk© e§ oz¨ g¨ g© O¥ U© n§ ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A .mc¤ ¤ Tn¦ oFUU¨ `x¨¨A xW£ ¤ ` ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ dY¨ `© KEx¨A d¨ad£ `© ,de¨c§ g¤ e§ d¨viC¦ ,d¨Px¦ d¨liB¦ ,d¨Nk© e§ oz¨ g¨ ,dg¨ n§ U¦ e§ ix¨¥rA§ rn© X¦ ¨ i EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ dx¨d¥ n§ .zErx¥e§ mFlW¨ e§ de£ ¨g`© e§ lFw ,dg¨ n§ U¦ lFwe§ oFUU¨ lFw ,m¦il¨ WEx§ ¨ i zFvgª aE § dcEd§ ¨ i mix¨¦ rp§ E mz¨ R¨ gª n¥ mi¦pz£ ¨ g zFl£dv§ n¦ lFw ,d¨NM© lFwe§ oz¨ g¨ .d¨NM© d© mr¦ oz¨ g¨ g© O¥ U© n§ ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A .mz¨ ¨ pib§¦ p dY¥ W§ O¦ n¦ .o¤tB¨ d© ix¦ R§ `xFA ¥ ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ dY¨ `© KEx¨A 14


m¤ki¥lr£ mFlW¨ ,oFil¤ § r i¥k`£ l§ n© ,zx¥X¨ d© i¥k`£ l§ n© ,m¤ki¥lr£ mFlW¨ t"b .`Ed KEx¨A WFcT¨ d© ,mik¨ ¦ lO§ d© i¥kl§ n© K¤lO«¤ n¦ ,oFil¤ § r i¥k`£ l§ n© ,mFlX¨ d© i¥k`£ l§ n© ,mFlW§ ¨ l m¤k`£ FA t"b .`Ed KEx¨A WFcT¨ d© ,mik¨ ¦ lO§ d© i¥kl§ n© K¤lO«¤ n¦ ,oFil¤ § r i¥k`£ l§ n© ,mFlX¨ d© i¥k`£ l§ n© ,mFlW§ ¨ l i¦pEk« x¨§ A t"b .`Ed KEx¨A WFcT¨ d© ,mik¨ ¦ lO§ d© i¥kl§ n© K¤lO«¤ n¦ ,oFil¤ § r i¥k`£ l§ n© ,mFlX¨ d© i¥k`£ l§ n© ,mFlW§ ¨ l m¤kz`¥ § v t"b .`Ed KEx¨A WFcT¨ d© ,mik¨ ¦ lO§ d© i¥kl§ n© K¤lO«¤ n¦

.Li«k¤ x¨C§ lk¨ A§ Lx§ n¨ W§ l¦ ,K¨N d¤Ev© i§ ei¨k`§ ¨ ln© iM¦ .m¨lFr c©re§ dY© ¨ rn¥ ,L«`FaE ¤ Lz`¥ § v xn¨ W¦ § i i¨i§ 15


l¦ig«© zW« ¤ `¥ a¥l D¨A gh«© A¨ .Dx¨k§ n¦ mi¦pi¦pR§ n¦ wŸgx¨e§ ,`¨vn¦ § i in¦ l¦i«g© zW« ¤ `¥ .di«¤ ¨ Ig© in§ ¥ i lŸM ,rx¨ `Ÿle§ aFh Edz«§ l© n¨ B§ .xq¨ g¤ § i `Ÿl l¨lW¨ e§ ,D¨lr© §A zFI¦p`¢ M¨ dz§ ¨ id¨ .di« ¨ R¤ M© u¤tg«¥ A§ U©rY«© e© ,miY¦ W§ tE ¦ xn«¤ ¤ v dW¨ x§ C¨ sx«¤h¤ oY¥ Y¦ e© ,d¨li§ «l© cFrA§ mw¨ Y«¨ e© .Dn¨ g© § l `ia¦ Y¨ wg¨ x§ O¤ n¦ ,xgFq ¥ di« ¨ R¤ k© ix¦ R§ n¦ ,Ed«g¨ ¥ TY¦ e© dc¤ U¨ dn¨ n¨ § f .di« ¨ zŸ ¤ xr£ p© l§ wŸge§ ,Dzi¥ ¨ al§ iM¦ dn£ ¨ rh¨ .di« ¨ zŸ ¤ rFx§f uO¥ `© Y§ e© ,di«¤ ¨ pz§ n¨ fŸra§ dx¨b§ g¨ .mx«¤M¨ d¨rh«§ p¨ ,xFWiM© ¦ a dg¨ N§ W¦ di ¨ c¨ «¤ i .Dx¥¨p d¨li§ «N© a© d¤Ak¦§ i `Ÿl ,Dx¨g© § q aFh .oFia¤ § `¨l dg¨ N§ W¦ di ¨ c¨ «¤ ie§ ,i¦pr¨ l¤ dU¨ x§ R¨ DR¨ M© .K¤lt«¨ Ekn«§ Y¨ di« ¨ R¤ k© e§ miC©¦ ax§ n© .mi¦pW¨ Wa¨ ª l Dzi¥ ¨ A lk¨ iM¦ ,b¤lX «¨ n¦ Dzi¥ ¨ al§ `xi¨ z¦ `Ÿl ,D¨lr© § A mix¨¦ rX© § A rcFp ¨ .DWEa ¨ l§ on¨ ¨ Bx§ `© e§ WW¥ ,D¨N dz¨ U«§ r¨ d¨pz¨ § p xFb£ge© ,xŸMn§ Y¦ e© dz¨ U¨ § r oic¦ q¨ .ux«¤`¨ i¥pw¦§ f mr¦ FYa§ W¦ A§ dg¨ z§ R¨ di« ¨ R¦ .oFx£g`© mFil§ wg© U§ Y¦ e© ,DWEa ¨ l§ xc¨d¨ e§ fŸr .i¦pr£ p© M© §l ,Dzi¥ ¨ A zFkil£ ¦ d d¨ItFv ¦ .D¨pFWl§ l©r c¤qg«¤ zxF © z« e§ ,dn¨ k§ g¨ a§ .D¨ll§ d§ © ie© D¨lr© § A ,dE ¨ x« X§ `§ © ie© di«¤ ¨ pa¨ En«w¨ .l¥k`Ÿz `Ÿl zElv© § r mg«¤ ¤ le§ l¤ad«¤ e§ og¥ d© x¤wW «¤ .d¨p«N¨ Mª l©r zil¨ ¦ r Y§ `© e§ ,l¦ig«¨ EU«r¨ zFp¨A zFAx© ,di ¨ c¨ «¤ i ix¦ R§ n¦ D¨l EpY§ .l¨Nd© z§ z¦ `id¦ i¨i§ z`© x¦§ i dX¨ `¦ ,it«¦ ŸId© .di« ¨ U£ ¤ rn© mix¨¦ rX© § a dE ¨ «ll§ di © e¦ 16


mipad zkxa BLESSING OF THE CHILDREN dŸM ,xŸn`¥l ei¨pA¨ l`¤ e§ oŸxd£ `© l`¤ x¥AC© .xŸn`¥N dWŸ ¤ n l`¤ i¨i§ x¥Ac§© ie© .md¨ ¤ l xFn`¨ ,l`¥ x¨U¦ § i i¥pA§ z`¤ Ekx¨§ az§

Li¤l`¥ ei¨pR¨ i¨i§ x`¨ ¥ i .Lx¤n§ W¦ § ie§ i¨i§ Lk§ x¨ ¤ai§ .mFlW¨ Ll§ mU¨ ¥ ie§ Li¤l`¥ ei¨pR¨ i¨i§ `V¦ ¨ i .‚¤Pgi ª e¦ .m¥kx¨§ a`£ i¦p`£ e© ,l`¥ x¨U¦ § i i¥pA§ l©r in¦ W§ z`¤ EnU¨ e§

17


zay lill yeciw xcq in¥ l©r ,i¦pv¥ iA¦ x©§ i `W¤ C¤ zF`§pA¦ .xq¨ g¤ § ` `Ÿl irŸ¦ x i¨i§ ,ce¦ c¨l§ xFn§fn¦ o©rn© l§ wc¤ ¤ v i¥lB§ r§ n© a§ i¦pg§ ¥ pi© ,a¥aFW§i iW¦ t© § p .i¦pl¥ d£ p© i§ zFgªpn§ ,ic¦ O¨ r¦ dY¨ `© iM¦ ,rx¨ `xi¨ `¦ `Ÿl ,z¤en¨ l© § v `i¥bA§ K¥l`¥ iM¦ m©B :FnW§ ,ix¨xŸ§ v c¤bp¤ og¨ l§ Wª i©pt¨ l§ KŸxr£ Y© :i¦pn£ ª gp© i§ dO¨ d¥ LY§ ¤ pr© W§ nE ¦ Lh§ a§ W¦ lM¨ i¦pEtC§ x¦§ i c¤qg¨ ¤ e aFh K`© :d¨ie¨x§ iqFM ¦ ,iW`Ÿ ¦ x on¤ X© ¤ a Y§ ¨ pX© C¦ :min¨ ¦ i KxŸ¤`l§ i¨i§ zi¥aA§ iY¦ a§ W© e§ ,i¨Ig© in§ ¥i

:oiWi ¦ C¦ w© oigER ¦ Y© lw£ © gC© `z¨ cEr ¨ q§ `id¦ `C¨ `M¨ l§ n© c§ `z¨ e¨c§ g¤ `z¨ ni¥ ¨ lW§ `zEp ¨ ni § d¥ n§ c¦ `z¨ cEr ¨ q§ Epiw¦ z§ `© lw£ © gC© `z¨ cEr ¨ q§ `id¦ `C¨ `M¨ l§ n© c§ `z¨ cEr ¨ q§ Epiw¦ z§ `© `Wi ¨ C¦ w© `c£ ¨rq© l§ o¨iz§ `© ,`Wi ¨ C¦ w© `wi ¨ Y© ¦ re§ oiR§¦ p`© xi¥rf§ E ,oiWi ¦ C¦ w© oigER ¦ Y© :Dc£ ¨dA© 18


midŸl¡ ¦ ` lk§ © ie© .m`¨ ¨ av§ lk¨ e§ ux¤`¨ d¨ e§ m¦in© X¨ d © ENk§ª ie© .iX¦ X¦ d© mFi ,iri ¦ a¦ X§ d© mFI©A zŸAW¦ § Ie© ,dU¨ ¨ r xW£ ¤ ` FYk`© § ln§ iri ¦ a¦ X§ d© mFI©A iri ¦ a¦ X§ d© mFi z`¤ midŸl¡ ¦ ` Kx¨ ¤ai§ e© .dU¨ ¨ r xW£ ¤ ` FYk`© § ln§ lM¨ n¦ midŸl¡ ¦ ` `x¨¨A xy£ ¤ ` ,FYk`© § ln§ lM¨ n¦ z©aW¨ Fa iM¦ ,FzŸ` WC¥ w§ © ie© .zFU£rl© :o¨px¨n¨ ix¦ a© §q .o¤tB¨ d© ix¦ R§ `xFA ¥ ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ dY¨ `© KEx¨A eizŸ ¨ ev§ n¦ A§ EpW¨ C§ w¦ xW£ ¤ ` ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ dY¨ `© KEx¨A oFxM¦ ¨ f Ep¨lig§ ¦ pd¦ oFvx¨aE § d¨ad£ `© A§ FWc§ w¨ z©AW© e§ ,Ep¨a d¨vx¨e§ z`i © vi ¦ l¦ x¤kf¥ ,WcŸ¤ w i`¥ x¨w§ n¦ l§ d¨Ng¦ Y§ ,ziW` ¦ x¥a§ dU£ ¥ rn© l§ z©AW© e§ ,miO© ¦ rd¨ lM¨ n¦ Y¨ W§ C© w¦ EpzF` ¨ e§ Y¨ x§ g¨ © a Ep¨a iM¦ ,m¦ix¨v§ n¦ WC¥ w© n§ ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A .EpY¨ l§ g§ © pd¦ oFvx¨aE § d¨ad£ `© A§ LW§ c§ w¨ .z¨AX© d© 19


zay lill zexinf WC¥ w© n§ l¨M This song was composed by Rabbi Moshe, son of Klonimus the Elder. It is arranged in order of the Aleph Beis. The name Moshe is spelled out as an acrostic in the second word of the first three lines.

,Fl iE`x¨M¨ iri ¦ a¦ W§ WC¥ w© n§ lM¨ ,FlN§ g© n¥ zC¨M© z¨AW© xnFW ¥ lM¨ ,Fl¢rt¨ iR¦ l©r cŸ`n§ d¥Ax§ d© Fxk¨ U§ .Flb§ C¦ l©r Wi`¦ e§ Ed¥pg£ n© l©r Wi`¦ ,l`i ¥ x£ ¦ ` o©ip§ a¦ A§ miM¦ g© n§ d© i¨i§ i¥ad£ F` ,l`i ¥ l£ ¦ gp© oY© n© i¥lA© § wn§ M¦ Egn§ U¦ e§ EUiU¦ (Wc¤Ÿw« ) z¨AX© d© mFiA§ ,l`¨ ¥ l Exn§ `¦ e§ WcŸ¤ w m¤kic§¥ i E`U§ m©B .l`¥ x¨U¦ § i FO©rl§ dgEp ¨ n§ oz¨ © p xW£ ¤ ` i¨i§ KEx¨A ,Fa£dF` md¨ x¨a§ `© rx«¤ © f i¨i§ iW¥ xFC § ¦ g`© n§ d© ,`Fa¨l mix£ ¦ dn© nE § z¨AX© d© on¦ z`¥vl¨ mix£ ,FaEx¥r ax¨¥rlE § Fxn§ W¨ l§ mig¦ n¥ UE § .Fa dg¨ n§ U¦ § pe§ d¨li«b¨ ¦ p i¨i§ dU¨ ¨ r mFId© d¤f ,dqEx ¨ B§ z¨AW© ze©v§ n¦ A§ dWŸ ¤ n zxFY © Exk¦§ f 20


,d¨vA¨ Wª n§ di« ¨ zFr ¤ x¥ oi¥A d¨Nk© M§ iri ¦ a¦ X§ d© mFI©l dzEx£ ¨ g ,dU¨ ¨ r xW£ ¤ ` lM¨ xn£ © `n© A§ dE ¨ W« C§ wi © e¦ dE ¨ W« xi¦ ¨ i mixFd ¦ h§ .dU¨ ¨ r xW£ ¤ ` FYk`© § ln§ iri ¦ a¦ X§ d© mFI©A midŸl¡ ¦ ` lk§ © ie© ,Fz`¥v c©re§ F`FAn¦ `Ed WFcw¨ mFi ,Fzc¨e§ K¤lO«¤ d© x©ac§ M¦ EdEc« A© § k§i aŸwr£ i© rx«¤ © f lM¨ ,FzW¨ e§ lFk`¨ bEp£rz© A§ gF © n« U§ l¦ e§ FA gE« © pl¨ .FzŸ` EU£ri© l`¥ x¨U¦ § i zc£ © r lM¨ ,m¥wFpe§ `ŸPw© l`¥ ,Li«¤rcFi § l§ LC§ q§ g© KFWn§ ,m¥wd¨ l§ xFnW¨ e§ xFk¨f iri ¦ a¦ X§ d© mFI©l ix¥hFp § ,m¥wid¦ a§ Y© Li«¤pR¨ xF`A§ ,m¥lW¨ o©ip§ a¦ A§ mg¥ O§ U© .m¥wW§ z© Li«¤pc£ ¨r lg«© p© e§ ,L«zi¥ ¤ A oW¤ C«¤ n¦ oªie§ x¦§ i ,min¨ ¦ lFr xiv¦ T© ¨ aE Wix¦ g¤ ¨ A ,iri ¦ a¦ X© § A miz¦ aFX© § l xFf£r ,min¨ ¦ rR§ WŸlW¨ Kx¨ ¥al§ FA mic£ ¦ rFq ,d¨Ph© w§ d¨riq¦ R§ FA mir¦ qFR § ,min¨ ¦ Id© z©ra§ W¦ xF`M§ xid¦ v§ Y© mz¨ w¨ c§ v¦ .min¦ z¨ d¨ad«¨ ,l`¥ x¨U¦ § i idŸl¡ ¥ ` i¨i§ z©rEWY§ l`¥ x¨U¦ § i idŸl¡ ¥ ` i¨i§ ,min¦ Y¨ z©ad£ `© l`¥ x¨U¦ § i idŸl¡ ¥ ` i¨i§ ) (.min¨ ¦ lFr 21


d¨gn§ U¦ e§ d¨gEpn§ This song was composed by Rabbi Moshe, son of Klonimus the Elder.

,micEd§ ¦ Il© xF` dg¨ n§ U¦ e§ dgEp ¨ n§ ,miC¦ n£ © gn© mFi oFz¨AW© mFi ,mici¦ r¦ n§ dO«¨ d¥ eix¨kFf § e§ eix¨nFW § .mic¦ nFr § e§ mi`Ex ¦ A§ lŸM dX¨ W¦ l§ iM¦ ,miO© ¦ ie§ ux«¤`¤ m¦in«© W¨ in¥ W§ ,min¦ x¨e§ midFa§ ¦ B mFxn¨ `¨av§ lM¨ ,min¦ `¥ x§ z©Ig© e§ mc¨`¨ e§ oi¦PY© .min¨ ¦ lFr xEv i¨i§ D¨iA§ iM¦ ,Fz¨Nbª q§ m©rl§ x¤AC¦ xW£ ¤ ` `Ed ,Fz`¥v c©re§ F`FAn¦ FWC§ w© l§ xFnW¨ ,FzC¨n§ g¤ mFi Wc¤Ÿw« z©AW© .FYk`© § ln§ lM¨ n¦ l`¥ z©aW «¨ Fa iM¦ ¦ gi© l`¥ z¨AW© ze©v§ n¦ A§ ,K¨vil£ ,K¨vO§ `© l§ Wig¨ ¦ i ei¨l`¥ `x¨w§ mEw ,K¨vix£¦ rp© m©be§ ig© lM¨ zn© W¦ §p .K¨vx¨ x¨ak§ iM¦ dg¨ n§ U¦ A§ lFk¡` ,d¨Ax© WECw¦ e§ mg«¤ ¤ l d¤pW§ n¦ A§ ,d¨aic§¦ p gE © x« e§ miO© ¦ rh§ n© aŸxA§ ,D¨A mib§¦ Pr© z§ O¦ d© aEh ax©l§ EM§fi¦ .`¨Ad© m¨lFrd¨ i¥Ig© l§ l`FB ¥ z`i © a¦ A§ 22


zEcic§¦ I dn© This song was composed by an unknown rabbi named Menachem. His name is spelled out by the first letters of the second, third, fourth, and sixth stanzas.

,dM¨ l§ O© d© z¨AW© Y§ `© ,Kz¥ gEp ¨ n§ zEcic§¦ I dn© ,dkEq§ ¨ p d¨Nk© i`F ¦ A« ,Kz` ¥ x¨w§ l¦ uEx¨p o¥kA§ ,dk¨ x¨a§ A¦ x¥p wil¦ c§ d© l§ ,zFcEn£g ic¥ b§ A¦ WEal§ .dk`¨ ¨ ln§ EU£rz© `Ÿl ,zFcFa£rd¨ lM¨ l¤kY«¥ e© .mib¦ c¨e§ e¨lUE § mixEA ¦ x©§ A mibEp£ ¦ rz© A§ b¥Pr© z§ d¦ l§ ,miO© ¦ rh§ n© i¥pin¦ lM¨ ,mi¦pin§ ¦ fn© ax«¤ ¤ rn¥ ,min¦ H¨ tª n§ milFb§ ¦ px§ Y© ,mi¦pkEn ¨ mFi cFrA§ n¦ ,min¦ V¨ aª n§ zFpi¥i zFzW§ ,mi¦pin¦ dO¨ M© KŸxr£ l© e§ .min¨ ¦ rR§ WŸlW¨ lk¨ A§ ,mi¦Pc£ © rn© i¥wEpt§ z© e§ .mib¦ c¨e§ e¨lUE ¦ x©§ A mibEp£ ¦ rz© A§ b¥Pr© z§ d¦ l§ § mixEA ,d¨lg£ p© mix¨¦ vn§ il¦ A§ ,Wxi¦ ¨ i aŸwr£ i© z©lg£ p© ,d¨N`ª b§ l¦ EM§fz¦ e§ ,Wx¨e¨ xiW¨ ¦ r EdEc« A© § kie¦ ,d¨Nbª q§ il¦ mzi« ¤ i¦ d§ e¦ ,ExŸn« W§ Y¦ m`¦ z¨AW© mFi .d¨li«b¨ ¦ p iri ¦ a¦ X© § aE ,EcŸa« r£ Y© min¨ ¦ i zW« ¤ W¥ .mib¦ c¨e§ e¨lUE § mixEA ¦ x©§ A mibEp£ ¦ rz© A§ b¥Pr© z§ d¦ l§ 23


,zFpFAW§ g¤ aŸWg£ l© m©be§ ,mixEq£ ¦ ` FA Li«¤vt£ ¨g ,zFp¨Ad© KC¥ W© lE § ,mix¦ Y¨ nª mixEd ¦ x§ d¦ ,zFpib§¦ pA¦ g«© S¥ p© n© § l ,x¤tq«¥ FcO© § ll§ wFpiz¦ e§ .zFp£gnE © zFPR¦ lk¨ A§ ,x¤tW «¤ ix¥n§ `¦ A§ zFb£dl© e§ .mib¦ c¨e§ e¨lUE § mixEA ¦ x©§ A mibEp£ ¦ rz© A§ b¥Pr© z§ d¦ l§ ,z¨AX© © l `x¨w§ b¤pŸr« ,zg«© p© a§ `d¥ Y§ KkEN ¨ d¦ ,z©aiW¦ n§ W¤t«¤p zc¨M§ ,zg«© A© Wª n§ d¨pX¥ d© e§ ,z©Ag¦ A§ gE« © pl¨ e§ ,d¨bx¨§ r Ll§ iW¦ t© § p o¥kA§ .z©aE o¥A EgE«pi¨ FA ,d¨bEq mi¦PWFX © M© § mixEA ¦ x©§ A mibEp£ ¦ rz© A§ b¥Pr© z§ d¦ l§ .mib¦ c¨e§ e¨lUE ,dgEp ¨ n§ z¨AW© mFi ,`¨Ad© m¨lFr oi¥rn¥ ,dg¨ n§ U¦ aŸxl§ EM§fi¦ ,D¨A mib§¦ Pr© z§ O¦ d© lM¨ ,dg¨ ¨ ex§ l¦ El«S¨ iª ,gi © W «¦ n¨ i¥la§ g¤ n¥ .dg¨ ¨ p`£ e© oFb¨i q¨pe§ ,gi« © n¦ v§ z© Ep«zEc ¥ R§ .mib¦ c¨e§ e¨lUE § mixEA ¦ x©§ A mibEp£ ¦ rz© A§ b¥Pr© z§ d¦ l§

24


l`¥ x¨U¦ § il§ d¤f mFi Some say this song was composed by the Arizal, Rabbi Yitzchak Luria. The name Yitzchak is highlighted at the beginning of the opening verses.

.d¨gEpn§ z¨AW© ,d¨gn§ U¦ e§ dxF` ¨ l`¥ x¨U¦ § il§ d¤f mFi ,i©piq¦ xd© cn£ © rn© A§ micET ¦ R¦ zi« ¨ E¦ v¦ ,i©pW¨ lk¨ A§ xFnW§ l¦ mic£ ¦ rFnE z¨AW© .dgEp ¨ n§ z¨AW© ,dgEx£ ¨ `e© z`¥ U§ n© i©pt¨ l§ KŸxr£ l© .d¨gEpn§ zA¨ W© ,d¨gn§ U¦ e§ dxF` ¨ l`¥ x¨U¦ § il§ d¤f mFi

,dxEa ¨ W§ dO¨ `ª l§ zFa¨aN§ d© zC© n§ g¤ ,dx¨z§ ¥ i dn¨ W§ ¨ p zFa`¨ k¦§ p zFWt¨ p§ l¦ .dgEp ¨ n§ z¨AW© ,dg¨ ¨ p`£ xiq¦ Y¨ dx¥¨vn§ W¤t«¤pl§

.d¨gEpn§ zA¨ W© ,d¨gn§ U¦ e§ dxF` ¨ l`¥ x¨U¦ § il§ d¤f mFi

,min¨ ¦ i lM¨ n¦ FzF` Y¨ k§ x¥ «©A Y¨ W§ C«© w¦ ,min¨ ¦ lFr z¤k`«¤ln§ zi« ¨ N¦ M¦ zW« ¤ W¥ A§ .dgEp ¨ n§ z¨AW© ,dg¨ h§ aE ¦ h¥wW§ d© minEb£ ¦ r E`v§ n¨ FA

.d¨gEpn§ zA¨ W© ,d¨gn§ U¦ e§ dxF` ¨ l`¥ x¨U¦ § il§ d¤f mFi

,`xFp ¨ Ep«zi ¨ E¦ v¦ dk`¨ ¨ ln§ xEQ`¦ l§ ,dx¨Ÿn« W§ `¤ z¨AW© m`¦ dkEl ¨ n§ cFd d¤Mf§ `¤ .dgEp ¨ n§ z¨AW© ,dg¨ ¨ wx§ n¤ dg§ ¨ pn¦ ,`xFO© ¨ l iW© aix¦ w§ `©

.d¨gEpn§ zA¨ W© ,d¨gn§ U¦ e§ dxF` ¨ l`¥ x¨U¦ § il§ d¤f mFi

,z¤ax¡ «¤gp¤ dx¨k¨ § f Ep«W¥ C¨w§ n¦ WC¥ g© ,z¤a«¤vr¡ P¤ l© d¨pY§ ,Ep«r¥ iWFn ¦ ,LaEh § .dgEp ¨ n§ z¨AW© ,dg¨ ¨ aWE § xn«¤ ¤ fA§ z¤aWFi «¤ z¨AW© A§

.d¨gEpn§ zA¨ W© ,d¨gn§ U¦ e§ dxF` ¨ l`¥ x¨U¦ § il§ d¤f mFi 25


oFAx¦ D¨i This song was composed by Rabbi Yisrael, son of Moshe Najara. The name Yisrael is spelled out by the first letters of the stanzas.

,`¨Ik© l§ n© K¤ln«¤ `M¨ l§ n© `Ed Y§ § p`© ,`¨In© l¨ § re§ m©lr¨ oFAx¦ D¨i ,`¨Id© n§ z¦ e§ KY¥ xEa§ § B c©aFr [...oFAx¦ D¨i] .`¨Ie£ ¨gd© l§ Kn¨ c¢ ¨w xt© W§ ,`W¨ n§ x©e§ `x¨t© § v xC¥ q£ © ` oig¨ ¦ aW§ ,`W¨ t© § p lM¨ `x¨a§ iC¦ `Wi ¨ C¦ w© `d¨ ¨ l`¡ K¨l ,`W¨ ¨ p`¡ i¥paE § oiWi ¦ C¦ w© oixi¦ r¦ [...oFAx¦ D¨i] .`¨In© W§ i¥tFre§ `x¨¨A zei© g¥ ,oiti ¦ T¦ z© e§ Kic¥ aFr § oia¦ x§ a§ x© ,oiti ¦ t¦ M§ siT© ¦ fe§ `¨In© x§ Kik¦ n¨ § i El ,oit¦ l§ `© oi¦pW§ x©ab§ d¤ig¦ [...oFAx¦ D¨i] .`¨Ip© A§ W§ gª A§ KY¥ xEa§ § B lFr¥i `¨l ,`zEa ¨ xE§ xw§ © i D¥l iC¦ `d¨ ¨ l`¡ ,`z¨ e§¨ix§ `© mERn¦ K¨pr¨ z©i wFxR§ ,`zEl¨ ¨ b FBn¦ KO© ¥ r z©i wi¥R`© e§ [...oFAx¦ D¨i] .`¨IO© `ª lM¨ n¦ Y§ x§ g© a§ iC¦ KO© ¥r ,oiW¦ c§ wª Wc¤Ÿw« lE § aEY KW¥ C¨w§ n¦ l§ ,oiW¦ t© § pe§ oigEx ¦ oEc¡gi¤ D¥a iC¦ xz£ ©` ,oiW£ ¦ gx©e§ oixi¦ W¦ K¨l oExO© § fie¦ [...oFAx¦ D¨i] .`¨Ix©tEW § c§ `Y¨ x§ w© m¥lWExi § A¦ 26


FNX¤ n¦ xEv ,i©pEn¡` Ekx¨§ A Epl«§ k© `¨ FNX¤ n¦ xEv .¨ii§ x©ac§ M¦ Epx«§ zFd © e§ Epr«§ a© U¨ ,Epi«a¦ `¨ Ep«r¥ Fx Fn¨lFr z`¤ o¨Gd© ,Epi«z¦ W¨ Fpi¥ie§ Fng© § l z`¤ Epl«§ k© `¨ ,Epi«t¦ A§ FlN§ d§ © pE FnW§ l¦ dcFp ¤ o¥M l©r .¨iiM© WFcw¨ oi`¥ Epi«p¦ r¨ e§ Epx«§ n© `¨ .¨ii§ x©ac§ M¦ Epx«§ zFd © e§ Epr«§ a© U¨ ,i©pEn¡` Ekx¨§ A Epl«§ k© `¨ FNX¤ n¦ xEv ,Epi«dŸl`¥ ¥ l Kx¨ ¥ap§ dcFY ¨ lFwe§ xiW¦ A§ ,Epi«zFa£ ¥ `l© lig§ ¦ pd¦ W¤ d¨aFh dC¨n§ g¤ ux«¤`¤ l©r ,Ep«W¥ t© § pl§ r© i«A¦ U§ d¦ dc¥ ¨ve§ oFfn¨ .¨ii§ zn¡ ¤ `e¤ Epi«l¥ r¨ x©aB¨ FCq§ g© .¨ii§ x©ac§ M¦ Epx«§ zFd © e§ Epr«§ a© U¨ ,i©pEn¡` Ekx¨§ A Epl«§ k© `¨ FNX¤ n¦ xEv ,EpxEv «¥ LO© § r l©r LC«¤ q§ g© A§ mg¥ x© ,Ep«Y¥ x§ `© t§ Y¦ zi¥A lEa§f LcFa «¤ M§ o©MW§ n¦ oFIv¦ l©r .¨ii§ gi © W «¦ n§ Epi«R¥ `© gE © x« ,Ep«l¥ `¨ b¦§ ie§ `Fa¨i LC«¤a© § r ce¦ C¨ o¤A .¨ii§ x©ac§ M¦ Epx«§ zFd © e§ Epr«§ a© U¨ ,i©pEn¡` Ekx¨§ A Epl«§ k© `¨ FNX¤ n¦ xEv ,`¥Nn© Y§ oFIv¦ xir¦ ,WC¨w§ O¦ d© d¤pA¨ i¦ ,d¤lr£ p© d¨pp¨ x§ aE ¦ Wc¨g¨ xiW¦ xiW¨ ¦ p mW¨ e§ § i WC¨w¦§ Pd© on£ ¨ gx©d¨ ,d¤Nr© z¦ § ie§ Kx¨©Az¦ .¨ii§ zM© x§ a¦ M§ `¥ln¨ o¦i«i© qFM l©r .¨ii§ x©ac§ M¦ Epx«§ zFd © e§ Epr«§ a© U¨ ,i©pEn¡` Ekx¨§ A Epl«§ k© `¨ FNX¤ n¦ xEv 27


zayl `ax `yeciw in¥ l©r ,i¦pv¥ iA¦ x©§ i `W¤ C¤ zF`§pA¦ .xq¨ g¤ § ` `Ÿl irŸ¦ x i¨i§ ,ce¦ c¨l§ xFn§fn¦ o©rn© l§ wc¤ ¤ v i¥lB§ r§ n© a§ i¦pg§ ¥ pi© ,a¥aFW§i iW¦ t© § p .i¦pl¥ d£ p© i§ zFgªpn§ ,ic¦ O¨ r¦ dY¨ `© iM¦ ,rx¨ `xi¨ `¦ `Ÿl ,z¤en¨ l© § v `i¥bA§ K¥l`¥ iM¦ m©B :FnW§ ,ix¨xŸ§ v c¤bp¤ og¨ l§ Wª i©pt¨ l§ KŸxr£ Y© :i¦pn£ ª gp© i§ dO¨ d¥ LY§ ¤ pr© W§ nE ¦ Lh§ a§ W¦ lM¨ i¦pEtC§ x¦§ i c¤qg¨ ¤ e aFh K`© :d¨ie¨x§ iqFM ¦ ,iW`Ÿ ¦ x on¤ X© ¤ a Y§ ¨ pX© C¦ :min¨ ¦ i KxŸ¤`l§ i¨i§ zi¥aA§ iY¦ a§ W© e§ ,i¨Ig© in§ ¥i `M¨ l§ n© c§ `z¨ e¨c§ g¤ `z¨ ni¥ ¨ lW§ `zEp ¨ ni § d¥ n§ c¦ `z¨ cEr ¨ q§ Epiw¦ z§ `© `wi ¨ Y© ¦ rC§ `z¨ cEr ¨ q§ `id¦ `C¨ `M¨ l§ n© c§ `z¨ cEr ¨ q§ Epiw¦ z§ `© :`Wi ¨ C¦ w© `c£ ¨rq© l§ o¨iz§ `© oiR§¦ p`© xi¥rf§ E ,oiWi ¦ C¦ w© oigER ¦ Y© lw£ © ge© ,`Wi ¨ C¦ w© :Dc£ ¨dA© mzŸ¨ xŸcl§ z¨AX© d© z`¤ zFU£rl© ,z¨AX© d© z`¤ l`¥ x¨U¦ § i i¥pa§ Exn§ W¨ e§ zW¤ W¥ iM¦ ,m¨lŸrl§ `id¦ zF` l`¥ x¨U¦ § i i¥pA§ oi¥aE i¦pi¥A .m¨lFr zix¦ A§ z©aW¨ iri ¦ a¦ X§ d© mFi©aE ,ux¤`¨ d¨ z`¤ e§ m¦in© X¨ d© z`¤ i¨i§ dU¨ ¨ r min¨ ¦i .Wt¨ © PI¦ e© z` ¨ x¨w¨ e§ ,iW¦ c§ w¨ mFiA§ L¤vt£ ¨ g zFU£r ,L¤lb§ x© z¨AX© n¦ aiW¦ Y¨ m`¦ ,Li¤kx¨C§ zFU£rn¥ FYc©§ Ak¦ e§ ,c¨Akª n§ i¨i§ WFcw§ l¦ ,b¤pŸr z¨AX© ©l l©r LiY¦ a© § Mx§ d¦ e§ ,¨ii§ l©r b©Pr© z§ Y¦ f`¨ .x¨aC¨ x¥Ac© e§ Lv§ t§ g¤ `FvO§ n¦ .x¥AC¦ i¨i§ iR¦ iM¦ ,Lia¦ `¨ aŸwr£ i© z©lg£ p© LiY¦ l§ k£ © `d© e§ ,ux¤`¨ iz¢ ¥ nA¨ 28


:`Wi ¨ C¦ w© `wi ¨ Y¦ r© C§ `z¨ cEr ¨ q§ `id¦ `C¨ lM¨ zi ¨ U¨ ¦ re§ cŸar£ Y© min¨ ¦ i zW¤ W¥ .FWC§ w© l§ z¨AX© d© mFi z`¤ xFk¨f lk¨ dU£ ¤ rz© `Ÿl ,LidŸl¡ ¤ ` i¨i©l z¨AW© iri ¦ a¦ X§ d© mFie§ .LY¤ k`© § ln§ xW£ ¤ ` Lx¥§ be§ ,LY¤ n§ d¤ aE § Lz§ n£ ¨ `e© LC§ a© § r LY¤ aE ¦ L§paE ¦ dY¨ `© ,dk`¨ ¨ ln§ z`¤ ux¤`¨ d¨ z`¤ e§ m¦in© X¨ d© z`¤ i¨i§ dU¨ ¨ r min¨ ¦ i zW¤ W¥ iM¦ .Lix¨¤rW§ A¦ i¨i§ Kx¥©A o¥M lr© - iri ¦ a¦ X§ d© mFI©A g©pI¨ e© ,m¨A xW£ ¤ ` lM¨ z`¤ e§ m¨Id© .EdW¥ C©§ w§ie© z¨AX© © d mFi z`¤ milbx ylya .mc£ ¨rFnA§ mzŸ ¨ ` E`x§ w§ Y¦ xW£ ¤ ` ,Wc¤Ÿw« i`¥ x¨w§ n¦ i¨i§ ic£ ¥ rFn d¤N`«¥ On The Three Festivals

dpyd y`xa ,`Ed l`¥ x¨U¦ § il§ wŸg iM¦ .Ep«B¥ g© mFil§ d¤qM«¤ A© ,xtFW ¨ Wc¤Ÿg« a© Erw§ Y¦ .aŸwr£ i© idŸl`¥ ¥ l h¨RW§ n¦ On Rosh Hashona

:o¨px¨n¨ ix¦ a© §q :o¤tB¨ d© ix¦ R§ `xFA ¥ ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ dY¨ `© KEx¨A :oiid lr on¦ mg¤ ¤ l `ivFO ¦ d© ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` i¨i§ dY¨ `© KEx¨A :ztd lr :ux¤`¨ d¨ zekeqa ,eizŸ ¨ ev§ n¦ A§ Ep«W¨ C§ w¦ xW£ ¤ ` ,m¨lFrd¨ K¤ln«¤ Epi«dŸl¡ ¥ ` i¨i§ dY¨ `© KEx¨A .dM¨ Q© ª A aWi¥ ¥ l Ep«E¨v¦ e§ During Sukkot

29


zayd mei zcerq

D¨A oiO© ¦ f`© e§ ,`Y© ¨ AW© c§ `x¨t© § vA§ ,`z¨ cEr ¨ q§ l¦ xC¥ q© ` £ .`Wi ¨ C¦ w© `wi ¨ Y© ¦ r ,`Y¨ W§ d© D¥aC§ ,`¨ah¨ `x¨n§ g© aE § ,`¨Ax© `WEC ¨ w¦ A§ ,D¨a ix¥W¦ § i DxFd ¥ p§ .`W¨ t© § p ic¡ ¥ gY¤ ,Dx¥z§ q¦ o¨l i¥fg£ i© e§ ,Dx¥wi ¨ a¦ i¥fg¡ p¤ e§ ,Dx¥tEW § o¨l xC¥ W© i§ .`Wi ¨ g¦ l§ A¦ xO© `© z§ `¦ C§ ,Dn¥ W§ A¦ z`¨ oEp`¦ C§ ,in£ ¥ dp© xqi © x¥z§ a¦ C§ ,in£ ¥ rh© o¨l d¥Nb© i§ .`Wi ¨ l¦ wE § `¨lit¦ M§ wQ© z¦ e§ ,`¨lig¥ i¥Ax©z¦ § ie§ ,`¨NŸk i¥Ig© D¥aC§ ,`¨Nr¥ l§ C¦ `xFx ¨ v§ .`Wi ¨ x¥ c©r ,d¨Nn¦ EliN¦ nE © ,`¨lw¨ aE § xEAc¦ A§ ,`¨lw§ g© iC¥ v§ g© Ecg £ .`W¨ aEc § k§ `wi ¨ z¦ n§ ,oin¨ ¦ Bz§ R¦ oEN©bY§ ,oini ¦ z¦ q§ oiN¦ n¦ A§ ,oin¦ l¨ § r oFAx¦ mc¨w¢ .`WEC ¨ g¦ oExni § z¥ e§ e`©le§ ,`xi¨ n¦ hE § `wi ¨ n£ ¦ r ,`xi¨ T© ¦ i `¨fx¨A§ ,`xFz ¨ R¨ xH© ¥ rl§ .`W¨ e§ `© `z¨ N§ n¦ `¨ld£ ,`¨ix§ W© o`n© oO¨ z© e§ ,`¨Ir© iw¦ x§ l¦ oFd§i ,`¨IN© n¦ oi¥N`¦ e§ :`W¨ n§ W¦ `Edd© ,D¥bEf z©A aQ¦ © ie§ ,D¥Bx§ C© on¦ `¨Nr¥ l§ ,i¥Bq© § i xiY© ¦ i Eax§ .`Wi ¨ x¦ R§ ze£ ©dC© 30


zayd meil zexinf ii KEx¨A This song was composed by Rabbi Shimon (the Great), whose name, Shimon bar Yitzchak, is spelled out by the first letters of the stanzas.

,mFi mFi i¨i§ KEx¨A ,mFic§ tE ¦ rW«¤ © i Ep¨l qn£ ¨ ri© ,mFId© lM¨ lib¨ ¦ p FnW§ aE ¦ ,oFil¤ § r W`Ÿx mix¨¦ p Fz¨rEWiaE ¦ .oFia¤ § `¨l d¤qg£ nE © lC©¨l fFrn¨ `Ed iM¦ ,zEc¥r l`¥ x¨U¦ § il§ D¨i ih¥ a§ W¦ ,zEca© § raE § zEla§ q¦ A§ x¨v Fl mz¨ x¨¨vA§ ,zEcic§¦ i fŸr m`¨ x§ d¤ xiR¦ Q© d© z©pa§ l¦ A§ ,zEce¨ xFA wn¤ Ÿr« n¥ mzFl£ ¨ rd© l§ d¨lb¦§ pe§ .zEct§ FOr¦ d¥Ax§ d© e§ c¤qg«¤ d© i¨i§ mr¦ iM¦ ,Fn«p¥ p§ Fbl§ FNv¦ A§ FCq§ g© xw¨ ¨ I dn© ,Fn«p¥ r£ n© l§ g©NWª d¨l«¤aA¨ zEl¨bA§ ,Fni«p¥ i¥a d¨pn¦ § p migi ¦ x¨¦ A cixFd ¦ l§ ,Fni«a¥ FW i¥pt§ l¦ min£ ¦ gx©l§ m¥pY¦ § Ie© .FnW§ lFc¨Bd© xEa£rA© ,FO©r z`¤ i¨i§ yŸHi¦ `Ÿl iM¦ ,eici ¨ c§¦ i liS¦ d© l§ F`q§ M¦ zW¨ m¨li¥r ,eic¨xFn § i¥pf§ rª n¨ mX¨ n¦ cia£ ¦ `d© l§ 31


,eic¨ ¨ar£ z`¤ dc¨R¨ g©lX© «¤ A xFa£rn¥ ,eici ¨ q£ ¦ g lk¨ l§ d¨Nd¦ Y§ mix¨¦ i FO©rl§ ox«¤w¤ .eic¨q£ ¨ g aŸxkE § ein£ ¨ gx©M§ mg© x¦ e§ d¨bFd m`¦ iM¦ ,einEv£ ¨ r liC¦ b§ d¦ mi¦Gr¦ d¨ xit¦ vE § ,einFx ¨ n§ l¦ El¨r r©Ax§ `© zEfg¨ m©be§ ,einEg ¨ x§ z`¤ zig¦ W§ d© l§ EOC¦ m¨Al¦ aE § ,ein¨ nFw § z§ n¦ x¥Bn¦ ei¨pd£Ÿk ic§¥ i l©r .ein£ ¨ gx© Elk¨ `Ÿl iM¦ ,Epn«§ z¨ `Ÿl iM¦ i¨i§ iC¥ q§ g© ,i©pc¨n§ i©rx¥ c©iA§ mFc¡`l¤ iY¦ x«§ B© q¦§ p ,i©pc£ ¨rn¥ mU¨ x¥M§ mi`¦ l§ n© n§ mFie¨ mFi lk¨ A§ W¤ ,i©pc£ ¨` z`¤ KFnq§ l¦ iO¦ r¦ Fzx§¨fr¤ ,i©pC¨r¦ in§ ¥ i lM¨ i¦pY«© W§ h§ © p `Ÿle§ .i¨pŸc`£ m¨lFrl§ g©pf§ i¦ `Ÿl iM¦ ,mic¨¦ bA§ uEn£g mFc¡`n¥ F`ŸaA§ ,mic¦ bFa § A§ Fl g©ah «¤ e§ dx¨v¨ § aA§ Fl g©a«¤f ,miC¦ `§ d© l§ eiWEA ¨ l§ n© mg¨ v¦ § p f¥ie§ ,mici¦ b§¦ p gE © x« xŸva¦ § i lFc¨Bd© FgŸkA§ .mic¦ w¨ mFiA§ dW¨ T¨ d© FgExA§ d¨bd¨ ,x¥vFrd¨ inFc£ ¦ ` o¥k iM¦ FzF`x§ ,x¤v«¤aM§ hFlw§ Y¦ dx¨v¨ § aA§ Fl aFW£gi© ,x¥vP¨ i¦ DkFz ¨ A§ mc¨`¨ M§ K`¨ l§ nE © 32


,x¥vr¨ i¥ h¨lw§ n¦ A§ b¥bFXM© ci¦fnE ¥ .x¥vŸp mi¦pEn¡` eici ¨ q£ ¦ g lM¨ i¨i§ z`¤ Ea¡d`¤ ,u¥Aw© l§ eizFN ¨ d¦ w§ FCq§ g© xEv d¤Ev© i§ ,u¥aT¨ d¦ l§ eic¨ ¨r zFgEx r©Ax§ `© n¥ ,u¥Ax§ d© l§ Ep«zF` ¨ mix¦ d¨ mFxn§ xd© aE § ,u¥aFw mig¦ C¦¨p aEW¨i Ep«Y¨ `¦ e§ .u¥Aw¦ e§ aW¨ e§ m`¦ iM¦ ,xn¡ © `p¤ `Ÿl aiW¨ ¦i ,Ep«l¨ n¨ B§ aFh xW£ ¤ ` Epi«dŸl¡ ¥ ` `Ed KEx¨A ,Ep«l¨ liC¦ b§ d¦ eic¨q£ ¨ g aŸxkE § ein£ ¨ gx©M§ ,Ep«O¨ r¦ s¥qFi d¤N`«¥ k¨ e§ d¤N`«¥ .Epi«l¥ r¨ `x¨w¦§ PW¤ `xFP ¨ d© e§ xFA¦Bd© lFc¨Bd© FnW§ liC¦ b§ d© l§ ,FcFak§ l¦ Ep«`¨ x¨A§ W¤ Epi«dŸl¡ ¥ ` `Ed KEx¨A ,FcFd x¥Rq© lE § FgA§ W© lE § Fll§ d© l§ ,FCq§ g© Epi«l¥ r¨ x©aB¨ mŸ` lM¨ n¦ .Fc£gi© p§ E Fkil¦ n© § p ,FcŸ`n§ lk¨ aE § W¤t«¤p lk¨ aE § a¥l lk¨ A§ o¥kl¨ ,mFlW¨ e§ dk¨ x¨A§ Epi«l¥ r¨ miU¨ ¦ i FNW¤ mFlX¨ d© W¤ ,mFlW¨ l`¥ x¨U¦ § i l©r oiO¨ ¦ InE ¦ l`ŸnV§ n¦ ,mFlX© ¨ a FO©r z`¤ Kx¨ ¥ai§ `Ed on£ ¨ gx©d¨ l©r ,zŸev§ n¦ aE § dxFY© ¨ A miw¦ qFr § mi¦pa¨ i¥paE § mi¦pA¨ zF`x§ l¦ EM§fi¦ e§ .mFlW¨ xU© c©r ia£ ¦ ` xFA¦B l`¥ u¥rFi (`¤l«R¤ ) ,mFlW¨ l`¥ x¨U¦ §i 33


oFi§lr¤ l`¥ KEx¨A This song was composed by Rabbi Baruch, son of Shmuel, of Mainz.

,dgEp ¨ n§ oz¨ © p xW£ ¤ ` oFil¤ § r l`¥ KEx¨A ,dg¨ ¨ p`£ e© z`X¥ n¦ oFic§ t¦ Ep«W¥ t© § pl§ ,dg¨ C¦¨Pd© xir¦ oFIv¦ l§ WFxc¦§ i `Ede§ .dg¨ ¨ p`¡ p¤ W¤t«¤p oFibEY § d¨p`«¨ c©r .z©ag£ n© l©r dg§ ¨ pn¦ M§ Evx¥¨i l`¨ ¥ l ,z©Ad© mr¦ o¥Ad© ,z¨AW© xnFX ¥ d© ,min¨ ¦ lFr K¤ln¤ ,zFax£ ¨rA¨ a¥kFx ,mini ¦ r§ ¦ pA© o¥G`¦ zFAW§ l¦ FO©r z`¤ ,miO© ¦ rh§ n© i¥pin¦ A§ ,zFax£ ¥r i¥lk£ ¨ `n© A§ .dg¨ ¨ RW§ n¦ g©a«¤f ,cFa¨k iWEA ¥ l§ n© A§ .z©ag£ n© l©r dg§ ¨ pn¦ M§ Evx¥¨i l`¨ ¥ l ,z©Ad© mr¦ o¥Ad© ,z¨AW© xnFX ¥ d© ,l¤tk«¥ inE ¥ «lW§ z© l§ d¤kFg lM¨ ix¥W§ `© e§ ,l¤tx£ ¨rA¨ o¥kFW ,d¤kFq lM¨ z`¥ n¥ ,l¤tX© «¨ aE xd¨ ¨ A d¤Mf§ i¦ Fl d¨lg£ p© .dg¨ x¨§ f Fl Wn« ¤ X¤ M© dgEp ¨ nE § d¨lg£ p© .z©ag£ n© l©r dg§ ¨ pn¦ M§ Evx¥¨i l`¨ ¥ l ,z©Ad© mr¦ o¥Ad© ,z¨AW© xnFX ¥ d©

34


,FlN§ g© n¥ zC¨M© z¨AW© xnFW ¥ lM¨ ,FlxFB ¨ WcŸ«¤ w z©Ag¦ xW© k§ d¤ od¥ ,Fl ix¥W§ `© mFId© z©aFg `¨vi¨ m`¦ e§ .dgEl ¨ W§ `id¦ dg§ ¨ pn¦ ,FllFg § n§ oFc`¨ l`¥ l`¤ .z©ag£ n© l©r dg§ ¨ pn¦ M§ Evx¥¨i l`¨ ¥ l ,z©Ad© mr¦ o¥Ad© ,z¨AW© xnFX ¥ d© ,xEv il¦ `¥ F`x¨w§ min¨ ¦ Id© zC© n§ g¤ ,xEv¨p d¤id¦ § i m`¦ mini ¦ n¦ z§ l¦ ix¥W§ `© e§ ,xEv¨i mW`Ÿ ¨ x l©r minEN ¦ d¦ xz«¤ M¤ .dg«¨ p¨ m¨A FgEx min¨ ¦ lFrd¨ xEv .z©ag£ n© l©r dg§ ¨ pn¦ M§ Evx¥¨i l`¨ ¥ l ,z©Ad© mr¦ o¥Ad© ,z¨AW© xnFX ¥ d© ,FWC§ w© l§ z¨AX© d© mFi z`¤ xFk¨f ,FW`Ÿx l©r x¤f«p¥ dd¨ a¨ § b iM¦ Fpx§ w© ,FWt© § pl§ mc¨`¨ d¨ oY¦ ¥ i o¥M l©r .dg¨ W§ n¨ l§ md¨ ¤ A dg¨ n§ U¦ m©be§ b¤pŸ«r .z©ag£ n© l©r dg§ ¨ pn¦ M§ Evx¥¨i l`¨ ¥ l ,z©Ad© mr¦ o¥Ad© ,z¨AW© xnFX ¥ d© ,dM¨ l§ O© d© z¨AW© ,m¤kl¨ `id¦ WcŸ«¤ w ,dk¨ x¨A§ gi« © p¦ d¨ l§ m¤kiY¨ ¥ A KFY l`¤ ,dk`¨ ¨ ln§ EU£rz© `Ÿl m¤kizFa ¥ WFn § lk¨ A§ .dg¨ t§ W¦ m©be§ c¤a«¤r ,m¤kizFp ¥ aE § m¤ki¥pA§ .z©ag£ n© l©r dg§ ¥ l ,z©Ad© mr¦ o¥Ad© ,z¨AW© xnFX ¥ d© ¨ pn¦ M§ Evx¥¨i l`¨ 35


c¨Akª n§ d¤f mFi This song was composed by Rabbi Yisrael, whose name is spelled out by the first letters of the stanzas.

.min¨ ¦ lFr xEv z©aW¨ Fa iM¦ ,min¨ ¦ i lM¨ n¦ c¨Akª n§ d¤f mFi ,L«Y¤ k`© § ln§ dU£ ¤ rY© min¨ ¦ i zW« ¤ W¥ ,Li«dŸl`¥ ¤ l iri ¦ a¦ X§ d© mFie§ ,dk`¨ ¨ ln§ Fa dU£ ¤ rz© `Ÿl z¨AW© .min¨ ¦ i zW« ¤ W¥ dU¨ ¨ r lŸk iM¦ .min¨ ¦ lFr xEv z©aW¨ Fa iM¦ ,min¨ ¦ i lM¨ n¦ c¨Akª n§ d¤f mFi ,WcŸ«¤ w i`¥ x«¨w§ n¦ l§ `Ed oFW`x¦ ,WcŸ«¤ w z¨AW© mFi oFz¨AW© mFi ,WC¥ w§ © i Fpi¥iA§ Wi`¦ lM¨ o¥M l©r .mini ¦ n¦ z§ Erv§ a¦ § i mg«¤ ¤ l iY¥ W§ l©r .min¨ ¦ lFr xEv z©aW¨ Fa iM¦ ,min¨ ¦ i lM¨ n¦ c¨Akª n§ d¤f mFi

36


,miT¦ Y© n§ n© dz¥ W§ mi¦Pn© W§ n© lFk¡` ,miw¥ ¦ ac§ FA lk¨ l§ oY¦ ¥ i l`¥ iM¦ ,miT¦ gª mg«¤ ¤ l WFAl§ l¦ c¤b«¤A¤ .miO© ¦ rh§ n© lk¨ e§ mib¦ c¨e§ xU¨ ¨A .min¨ ¦ lFr xEv z©aW¨ Fa iM¦ ,min¨ ¦ i lM¨ n¦ c¨Akª n§ d¤f mFi Y¨ l§ k© `¨ e§ FA lŸM xq© g§ z¤ `Ÿl Y¨ k§ x¥©aE Y¨ r«§ a¨ U¨ e§ ,Y¨ a«§ d© `¨ xW£ ¤ ` Li«dŸl¡ ¤ ` i¨i§ z`¤ .miO© ¦ rd¨ lM¨ n¦ Lk§ x¥©a iM¦ .min¨ ¦ lFr xEv z©aW¨ Fa iM¦ ,min¨ ¦ i lM¨ n¦ c¨Akª n§ d¤f mFi ,FcFaM§ mix¦ R§ q© n§ m¦in«© X¨ d© ,FCq§ g© d`¨ l§ n¨ ux«¤`¨ d¨ m©be§ ,Fc¨i dz¨ U¨ § r d¤N`«¥ lk¨ iM¦ E`x§ .min¦ z¨ Fl¢rR¨ xESd© `Ed iM¦ .min¨ ¦ lFr xEv z©aW¨ Fa iM¦ ,min¨ ¦ i lM¨ n¦ c¨Akª n§ d¤f mFi 37


oFz¨AW© mFi This song was composed by Rabbi Yehudah HaLevi. The name Yehuda is spelled out by the first letters of the stanzas.

,gŸ« © gi¦Pd© gi © x«¥M§ Fxk¦§ f ,gF © M« W§ l¦ oi`¥ oFz¨AW© mFi .gŸ« © k i¥ri«b§¦ i EgE«pi¨ mW¨ e§ ,gF« © pn¨ Fa d`¨ v§ n¨ d¨pFi ,mi¦pa¨ E zFa`¨ Fxn§ W¨ l§ mixi¦ d§¦ f ,mi¦pEn¡` i¥pa§ l¦ c¨Ak¦§ p mFId© .gŸ« © M uiO¦ `© e§ mi¦pF` aŸxn¥ ,mi¦pa¨ `£ zFgªl i¥pW§ A¦ wEwg¨ .gŸ« © k i¥ri«b§¦ i EgE«pi¨ mW¨ e§ ,gF« © pn¨ Fa d`¨ v§ n¨ d¨pFi ,cg¤ ¨ `M§ Exn§ `¨ rn¨ W¦ § pe§ dU£ ¤ rp© ,cg«© i© zix¦ a§ A¦ m¨Nkª E`«a¨ E .gŸ«M s¥rI¨ l© ozFP ¥ d© KEx¨A ,cg¤ ¨ ` i¨i§ Ep¨re§ Egz§ tE ¨ .gŸ« © k i¥ri«b§¦ i EgE«pi¨ mW¨ e§ ,gF« © pn¨ Fa d`¨ v§ n¨ d¨pFi ,xFnW¨ e§ xFk¨f iri ¦ a¦ X§ d© mFi ,xFOd© xd© A§ FWc§ w¨ A§ x¤AC¦ .gŸM« uO¥ `© e§ m¦i«p© z§ n¨ w¥Gg© ,xFnb§ l¦ cg«© i© eicET ¨ R¦ lk¨ e§ .gŸ« © k i¥ri«b§¦ i EgE«pi¨ mW¨ e§ ,gF« © pn¨ Fa d`¨ v§ n¨ d¨pFi ,d¨rEaWE § zix¦ A§ Fcw§ t¨ l§ xFM§fi¦ ,d¨rY¨ o`ŸSM© r¨p xW£ ¤ ` m¨rd¨ .gŸ« © p in¥ l©r Y¨ r«§ A© W¦ § p xW£ ¤ `M© ,d¨rx¨ dx¥w§ n¦ m¨A x¨ar£ i© l©al§ .gŸ« © k i¥ri«b§¦ i EgE«pi¨ mW¨ e§ ,gF« © pn¨ Fa d`¨ v§ n¨ d¨pFi 38


z¨AW© dx¨n§ W§ `¤ iM¦ This song was composed by Rabbi Avraham Ibn Ezra. The name Avraham is spelled out by the first letters of the stanzas.

,i¦px«¥n§ W¦ § i l`¥ z¨AW© dx¨n§ W§ `¤ iM¦ .i¦pi¥aE Fpi¥A c©r in¥ lF § «rl§ `id¦ zF` ,mik¦ x¨C§ zFU£r u¤tg«¥ `Ÿvn§ xEq`¨ ,mik¦ x¨v§ ix¥a§ C¦ FA x¥Ac© N§ n¦ m©B ,mik¨ ¦ ln§ ix¥a§ C¦ s`© dxFg ¨ q§ ix¥a§ C¦ .i¦pn«¥ M§ g© zE § l`¥ zxFz © A§ d¤Bd§ `¤ .i¦pi¥aE Fpi¥A c©r in¥ lF § «rl§ `id¦ zF` ,iW¦ t© § pl§ W¤tŸ«p cin¦ z¨ `¨vn§ `¤ FA iWFc ¦ w§ oz¨ © p oFW`x¦ xFcl§ d¥Pd¦ ,iX¦ X© ¦ A d¤pW§ n¦ mg«¤ ¤ l zz¥ A§ z¥tFn .i¦pFfn§ liR¦ k© § i iX¦ W¦ lk¨ A§ dk«¨ M¨ .i¦pi¥aE Fpi¥A c©r in¥ lF § «rl§ `id¦ zF` 39


,ei¨pb¨ q§ l`¤ wŸg l`¥ d¨ zc© A§ mEWx¨ ,ei¨pt¨ A§ mi¦pR¨ mg«¤ ¤ l KŸxr£ l© FA ei¨pFa§p iR¦ l©r FA zFP©rz§ d¦ l§ o¥M l©r .i¦pŸer£ xERM¦ mFIn¦ c©al§ xEq`¨ .i¦pi¥aE Fpi¥A c©r in¥ lF § «rl§ `id¦ zF` ,mibEp£ ¦ rY© mFi `Ed c¨Akª n§ mFi `Ed ,mib¦ c¨e§ xU¨ ¨ A aFh o¦i«i© e§ mg«¤ ¤l ,mibFq§ ¦ p xFg`¨ FA mil¦ A§ `© z§ O¦ d© .i¦pg«¥ O§ U© zE § `Ed zFgn¨ U§ mFi iM¦ .i¦pi¥aE Fpi¥A c©r in¥ lF § «rl§ `id¦ zF` ,zix¦ k§ d© l§ FtFq FA dk¨ `¨ln§ lg¥ n¥ ,zixŸ¦ aM§ iA¦ l¦ FA q¤Ak£ © ` o¥M l©r ,zix£ ¦ gW© e§ zia¦ x©§ r l`¥ l`¤ d¨lN§ R© z§ `¤ e§ .i¦p«p¥ r£ i© `Ed dg§ ¨ pn¦ m©be§ sqEn © .i¦pi¥aE Fpi¥A c©r in¥ lF § «rl§ `id¦ zF` 40


izFz © A§ W© Exn§ W¦ This song was composed by Rabbi Shlomo Ibn Gavirol. The name Shlomo is spelled out by the first letters of the stanzas.

,mY¤ r© § aUE § Ew§piY¦ o©rn«© l§ ,izFz © A§ W© Exn§ W¦ ,mz`¨ ¤ a iM¦ dgEp ¨ O§ d© l`¤ ,izFk © x§ A¦ ei¦Gn¦ .¨ii©l mFId© zA¨ W© ,i©pc£ ¨rn© Epc§ r¦ e§ ,i©pA¨ i©lr¨ EelE § .¨ii©l mFId© zA¨ W© ,i©pc£ ¨rn© Epc§ r¦ e§ ,i©pA¨ i©lr¨ EelE § ,iz¦ k¨ x§ A¦ z`¤ iY¦ z¨ © pe§ ,xFxc§ E`x§ w¦ ln¨ ¥ rl§ ,iz¦ g¨ n§ U¦ mFi l©r zFN©bl§ ,xFxv§ l¦ DzFg£ ¨ ` l`¤ dX¨ `¦ .¨ii©l mFId© zA¨ W© ,i©pw¥ G§ n¦ Ep§pFAz§ d¦ e§ ,i¦pW¨ mr¦ WW¥ ic¥ b§ A¦ .¨ii©l mFId© zA¨ W© ,i©pc£ ¨rn© Epc§ r¦ e§ ,i©pA¨ i©lr¨ EelE § ,xY¥ q§ `¤ x©ac§ z`¤ zFU£rl© ,d¤pO¨ d© z`¤ Ex£dn© ,xzFd ¥ e§ lFk`¨ m¥NW© l§ ,d¤pFTd© mr¦ EaW§ g¦ e§ .¨ii©l mFId© zA¨ W© ,i©Pn© W§ n¦ oi¥i EzWE § ,i©pEn¡` ia¦ Egh§ A¦ .¨ii©l mFId© zA¨ W© ,i©pc£ ¨rn© Epc§ r¦ e§ ,i©pA¨ i©lr¨ EelE § ,ExŸ«nW§ Y¦ m`¦ zA¨ W© mFi ,d¨N`ª B§ mFi d¥Pd¦ ,ExŸ«a£rY© xg© `© e§ Epil«¦ ,d¨Nbª q§ il¦ mzi« ¤ i¦ d§ e¦ .¨ii©l mFId© zA¨ W© ,i©pEtv§ E`l§ n© zE § ,i©pt¨ l§ Eig§ Y¦ f`¨ e§ .¨ii©l mFId© zA¨ W© ,i©pc£ ¨rn© Epc§ r¦ e§ ,i©pA¨ i©lr¨ EelE § ¦ ` l`¥ ,iz¨ ¦ ix§ w¦ w¥Gg© ,oFil¤ § r midŸl¡ ,oFi¨Bd¦ aE § dg¨ n§ U¦ A§ ,iz¦ e§¨p z`¤ aW¥ d¨ e§ ,i©pd£Ÿke§ I©ie¦ l§ ,i©pp¨ x§ mW¨ ExxFW§ § i .¨ii©l mFId© zA¨ W© ,¨ii§ l©r b©Pr© z§ Y¦ f`¨ e§ .¨ii©l mFId© zA¨ W© ,i©pc£ ¨rn© Epc§ r¦ e§ ,i©pA¨ i©lr¨ EelE § 41


`x¨w¦§ i xFxC§ This song was composed by Rabbi Dunash, son of Lavrat.. The name Dunash appears four times as an acrostic.

,z©aa¨ FnM§ m¤kx¨§ vp§ i¦ e§ ,z©A mr¦ o¥al§ `x¨w¦§ i xFxC§ .z¨AW© mFiA§ EgE«pe§ EaW§ ,z©AWª § i `Ÿle§ m¤kn§ W¦ mir§ ¦p ,iO¦ r¦ dU£ ¥ r rW«¤ © i zF`e§ ,in¨ ¦ lE`e§ ie¨¦ p WFxC§ .iO© ¦ r i¥pA§ z©re§ W© d¥rW§ ,in¦ x§ M© KFzA§ wxFU ¥ rh§ ©p ,dx¨a¨ § B xW£ ¤ ` l¤aA¨ m©be§ ,dx¨v¨ § A KFzA§ dxER ¨ KFxC§ .`x¨w§ `¤ mFiA§ ilFw ¦ rn© W§ ,dx¨a¤ § re§ s`© A§ ix¨©v uFz§p ,xd¨ c§ Y¦ WFxA§ dH¨ W¦ qc£ © d ,xd© x¨Ac§ O© ¦ A oY¥ midŸl¡ ¦ ` .xd¨ ¨ p in¥ M§ oY¥ minFl ¦ W§ ,xd§ ¨ fP¦ l© e§ xid§¦ fO© © le§ ,d¨Pb¦ O© § aE a¨al¥ bFnA§ ,`¨Pw© l`¥ in© w¨ KFc£d .d¨Px¦ Ll§ Ep¥pFWl§ ,d¨p`«¤Nn§ © pE d¤R aig¦ x©§ pe§ ,L«W`Ÿ ¤ xl§ xz«¤ k¤ `id¦ e§ ,L«W¤ t© § pl§ dn¨ k§ g¨ d¥rC§ .L«W¤ c§ w¨ z©AW© xFnW§ ,L«WFc ¤ w§ ze©v§ n¦ xFv§p 42


i¨i§ l© mFI©d z¨AW© This song was composed by Rabbi Shmuel. His name is spelled out by the first letters of the stanzas.

,i©pEPx¦ A§ El£dv© cŸ`n§ ,¨ii§ l© mFId© z¨AW© .¨ii§ ze©v§ n¦ M§ xFnW§ l¦ FzF` ,i©pc£ ¨rn© EAx§ d© m©be§ .¨ii©l mFId© z¨AW© ,mil¨ ¦ rR§ mFId© zFU£rn¥ ,milEa§ ¦ bE jx¤C«¤ xFa£rn¥ .¨ii§ dU¨ ¨ r mFId© d¤f ,milEN ¦ d¦ A§ zFYW§ l¦ e§ lFk¡`l¤ .¨ii©l mFId© z¨AW© ,z©Ad© m©be§ L§paE ¦ dY¨ `© ,z©aa¨ M§ Lx¨§ vp§ i¦ D¨i EPx«¤n§ W§ Y¦ m`¦ e§ .¨ii§ l©r b©Pr© z§ Y¦ f`¨ ,z¨AX© © l b¤pŸ«r z` ¨ x«¨w¨ e§ .¨ii©l mFId© z¨AW© ,mi¦pin¦ d¥Ax§ d© miO© ¦ rh§ nE © ,mi¦Pc£ © rnE © mi¦Pn© W§ n© lŸk`¡ .¨ii§ z`¤ Y¨ k§ x¥©aE Y¨ r«§ a¨ U¨ e§ Y¨ l§ k© `¨ e§ ,mi¦pFOx¦ e§ Kx«¤t¤ i¥fF «b¡` .¨ii©l mFId© z¨AW© ,zFcErq§ yŸŸlW¨ mFId© zFU£rl© ,zFcEn£g mg«¤ ¤ l og¨ l§ X© ª A KFx£rl© .i©pa¨ EU£re© Exn§ W¦ e§ Ecw§ W¦ ,zFcFdlE § Kx¨ ¥al§ c¨Ak¦§ pd© mX¥ d© z`¤ .¨ii©l mFId© z¨AW© 43


ziyily dcerql zexinf `M¨ l§ n© C§ `z¨ e¨c§ g¤ ,`z¨ ni¥ ¨ lW§ `zEp ¨ ni § d¥ n§ c¦ `z¨ cEr ¨ q§ Epi«w¦ z§ `© xi¥rf§ C¦ `z¨ cEr ¨ q§ `id¦ `C¨ ,`M¨ l§ n© c§ `z¨ cEr ¨ q§ Epi«w¦ z§ `© .`Wi ¨ C¦ w© `c£ ¨rq© l§ o¨iz§ `© oiWi ¦ C¦ w© oigER ¦ Y© lw£ © ge© `Wi ¨ C¦ w© `wi ¨ Y© ¦ re§ ,oiR§¦ p`© :Dc£ ¥ dA© This song was composed by the Arizal.

.oiR§¦ p`© xi¥rf§ C¦ ei¦f i¥fg¡ n¤ l§ ,oiti ¦ q¦ k§ C¦ ,`¨lk¨ i¥d

i¥pA§

.oitEN ¦ b¦ A§ `M¨ l§ n© D¥aC§ ,`M¨ Y© i`d© A§ ,`k¨ d¨ oFd§i .oit¦ C©§ B lk¨ e§ oixi¦ r¦ FbA§ ,`c£ ¨re© i`d© A§ ,`c£ ¨gl© Eav§ .oit£ ¦ rf© zi¥le§ `e¨r§ x© D¥aC§ ,`Y¨ r§ W© i`d© A§ ,`Y¨ W§ d© Ec£g .oiti ¦ w¦ z§ C¦ oi¦piC¦ zi¥lC§ ,ili ¦ g¥ Ef£g ,il¦ Eaix«¦ w§ .oiti ¦ v£ ¦ gC© oiA¦ l§ k© i¥Pd© ,oil`¨ ¦ r `¨le§ ,oil¦ h© § p x©al§ .oit¦ l§ g¨ oFd§i ic£ ¥ r dg§ ¨ pn¦ l§ ,oinFi ¦ wiY© ¦ r ,oin§ ¦ f`© `d¨ e§ .oiti ¦ l¦ w§ lk¨ A§ `¨lH© ¨ al§ ,D¥l i¥Nb© C§ ,D¥lic¦ Erx§ .oit¥ ¦ k FbA§ oExO§ hi § A§ ,oFl i¥EW§ ©i © e¦ ,oFdi¥awFp .oiR§¦ p`© xi¥rf§ c¦ `z¨ e¨c§ g¤ A§ ,`z¨ g§ ¨ pn¦ A§ ,`Y¨ W§ d© ix£ ¥` 44


in¥ l©r ,i¦p«v¥ iA¦ x©§ i `W¤ C«¤ zF`§pA¦ .xq¨ g¤ § ` `Ÿl irŸ¦ x i¨i§ ,ce¦ c§¨l xFn§fn¦ o©rn«© l§ wc«¤ ¤ v i¥lB§ r§ n© a§ i¦pg§ «¥ pi© ,a¥aFW§i iW¦ t© § p .i¦p«l¥ d£ p© i§ zFgªpn§ ,ic¦ O¨ r¦ dY¨ `© iM¦ ,rx¨ `xi¨ `¦ `Ÿl ,z¤en«¨ l© § v `i¥bA§ K¥l`¥ iM¦ m©B .FnW§ ,ix¨xŸ§ v c¤b«¤p og¨ l§ Wª i©pt¨ l§ KŸxr£ Y© .i¦pn£ «ª gp© i§ dO«¨ d¥ L«Y§ ¤ pr© W§ nE ¦ Lh§ a§ W¦ lM¨ i¦pEt« C§ x¦§ i c¤qg¨ «¤ e aFh K`© .d¨ie¨x§ iqFM ¦ ,iW`Ÿ ¦ x on« ¤ X© ¤ a Y§ ¨ pX «© C¦ .min¨ ¦ i Kx¤Ÿ`« l§ i¨i§ zi¥aA§ iY¦ a§ W© e§ ,i¨Ig© in§ ¥i This song was composed by Rabbi Eliezer Azikri.

.L«¤pFvx§ l`¤ LC§ a© § r KŸWn§ ,on£ ¨ gx©d¨ a`¨ W¤t«p¤ cic§¦ i .Lx«¤c£ ¨d lEn l`¤ d¤eg£ Y© W¦ § i ,l¨I`© FnM§ LC§ a© § r uEx¨i .m©rh«¨ lk¨ e§ sEv z¤tŸP« n¦ ,Li«zFci ¤ c§¦ i Fl ax¡ ©ri¤ .L«z¨ ¤ ad£ `© z©lFg iW¦ t© § p ,m¨lFrd¨ ei¦f d`¤ p¨ xEcd¨ .L«e¤i¦f m©rŸp« D¨l zF`x§ d© A§ ,D¨l `¨p `t¨ x§ `¨p l`¥ `¨P`¨ .m¨lFr zg© n§ U¦ D¨N dz§ ¨ id¨ e§ ,`¥Rx©z§ z¦ e§ w¥Gg© z§ Y¦ f`¨ .L«¤aEd£` o¥A l©r `¨P dqE ¨ g« e§ ,Li«n£ ¤ gx© `¨p En¡di¤ wiz¦ e¨ .L«¤Grª zx«¤`¤ t§ z¦ A§ dx¨d¥ n§ zF`x§ l¦ ,iY¦ t«§ q© k¦§ p sŸqk¦§ p dO¨ M© d¤f iM¦ .m¨Nr© z§ Y¦ l`© e§ `¨P dqE ¨ g« e§ ,iA¦ l¦ dc¨n§ g¨ d¤N`«¥ .L«nFl ¤ W§ zM© qª z`¤ i©lr¨ ,iai ¦ a£ ¦ g ,UŸxtE § `¨p d¥lB¨ d¦ .K¨A dg¨ n§ U¦ § pe§ d¨li«b¨ ¦ p ,LcFa «¤ M§ n¦ ux«¤`¤ xi`¦ Y¨ .m¨lFr ini ¥ M¦ Ep«P¥ g¨ e§ ,c¥rFn `¨a iM¦ aŸd`¡ xd¥ n© 45


xY¥ Y© q§ n¦ l`¥ This song was composed by Rabbi Avraham Maimin.

,oFia§ g¤ xix¦ t§ W© A§ xY¥ Y© q§ n¦ l`¥ ,oFir§ x© lM¨ n¦ m¨lr¤ § Pd© l¤kV «¥ d© ,oFil¤ § r xz«¤ k¤ A§ xY¨ k§ nª zFNr¦ d¨ z©Nr¦ .¨ii§ Ll§ EpY¦ § i xz«¤ M¤ ,dnEc ¨ T§ d© Lz§ xFY ¨ ziW` ¦ x¥A§ ,dnEz ¨ Q§ d© Lz§ n¨ k§ g¨ dnEW ¨ x§ ,dn¨ ¨ lr¤ § p `id¦ e§ `¥vO¨ Y¦ o¦i`«© n¥ .¨ii§ z`© x¦§ i dn¨ k§ g¨ ziW` ¦ x¥ ,d¨pEn¡` i¥lg£ p© xd¨ ¨ Pd© zFaFgx§ ,d¨pEaY§ Wi`¦ m¥lc¦§ i miwEn£ ¦ r m¦in«© ,d¨pia¦ ix£ ¥rW© miX¦ n£ ¦ g di« ¨ zF` ¤ vFY § .¨ii§ x¥vFp mi¦pEn¡` ,LC«¤ b¤§ p lŸk i¥pi¥r lFc¨Bd© l`¥ d¨ ,LC«¤ q§ g© m¦in«© X¨ d© l©r lFc¨B c¤qg«¤ ax© ,LC«¤ a© § rl§ xŸkf§ md¨ x¨a§ `© idŸl¡ ¥ ` .¨ii§ zFNd¦ Y§ xiM§¦ f`© i¨i§ ic¥ q§ g© ,dxEa§ ¨ bE g© Ÿk« A§ xC¨`¤ § p mFxn¨ ,dxEn ¨ Y§ oi`¥ n¥ dxF` ¨ `ivFn ¦ ,dxi« ¨ `¦ d¨ Ep«h¥ R¨ W§ n¦ wg¨ v¦ § i cg«© R© .¨ii§ m¨lFrl§ xFA¦B dY¨ `© 46


,zFlFcb§ dUFr ¤ LFn« M¨ l`¥ in¦ ,zFNd¦ z§ `xFp ¨ aŸwr£ i© xia£ ¦` ,zFNt¦ Y§ r© nFW «¥ l`¥ x¨U¦ § i zx«¤`¤ t§ Y¦ .¨ii§ mi¦pFia¤ § ` l`¤ r© nFW «¥ iM¦ ,Epi«l¥ r¨ o¥bi¨ zFa`¨ zEk§f D¨i ,Ep«l¥ `¨ b§ Epi«zFx¨ ¥ Sn¦ l`¥ x¨U¦ § i g©v«p¥ ,Ep«l¥ r£ d© e§ Ep«l¥ C§ zEl¨B xFAnE ¦ .¨ii§ zi¥A z¤k`«¤ln§ l©r g«© S¥ p© l§ ,mi`i ¦ a§ ¦ Pd© zwi¦ © pi§ l`ŸnV§ nE ¦ oin¨ ¦ In¦ ,mi`¨ ¦ vn¦ § p md¤ n¥ cFde¨ g©v«¤p ,mi`¦ x¨w¦§ p mW¥ A§ f©rŸ«aE oik¨ ¦i .¨ii§ icEO ¥ l¦ K¦i«p© A¨ lk¨ e§ ,m¨lr¤ § p d¨ra§ W¦ A§ wiC©¦ v cFq§i ,m¨lFrl§ `Ed zix¦ A§ zF` ,m¨lFr cFq§i wiC©¦ v dk¨ x¨A§ d© oi¥rn¥ .¨ii§ dY¨ `© wiC©¦ v ,dŸnŸlWE § ce¦ C¨ zEkl§ n© m¥wd¨ `¨p ,FO`¦ FN dx¨H§ r¦ W¤ dx¨h£ ¨ rA© ,dni ¨ r§ ¦ pa¦ d`Ex ¨ w§ d¨NM© l`¥ x¨U¦ § i z¤q«¤pM§ .¨ii§ c©iA§ zx«¤`¤ t§ Y¦ zx«¤h£ ¤r ,zFxit¦ q§ xU«¤ ¤ r cg¤ ¨ `M§ cg© ¥ in§ w¨fg¨ ,zFxF`n§ d`¤ x¦§ i `Ÿl sEN`© cix¦ t§ nE © ,zFxi`¦ n§ cg«© i© mz¨ x§¨fB¦ xiR¦ q© .¨ii§ Li«¤pt¨ l§ iz¨ ¦ Px¦ ax©w§ Y¦ 47


dlcad xcq ,¨ii§ D¨i zx¨n¦ § fe§ i¦Gr¨ ik¦ ,cg¨ t§ `¤ `Ÿle§ gh© a¤ § ` ,iz¨ ¦ rEW§i l`¥ d¥Pd¦ :d¨rEW§id© i¥pi§ r© O© n¦ oFUU¨ A§ m¦in© mY¤ a§ `© WE § :d¨rEWil¦ il¦ id§ ¦ ie© a¨BU§ n¦ EpO¨ r¦ zF`¨av§ i¨i§ :d¨lQ¤ Lz¤ k¨ x§ a¦ LO© § r l©r d¨rEW§id© i¨il© i¨i§ :K¨A g© hŸ ¥ A mc¨`¨ ix¥y§ `© zF`¨av§ i¨i§ :d¨lq¤ aŸwr£ i© idŸl¡ ¥ ` Ep¨l dxF` ¨ dz§ ¨ id¨ micEd§ ¦ Il© :Ep`¥ x§ w¨ mFia§ Ep¥pr£ i© K¤lO¤ d© d¨riWFd ¦ .`V¨ `¤ zFrEW§i qFM :Ep¨N d¤id§ Y¦ o¥M ,xwi ¨ e¦ oFUU¨ e§ dg¨ n§ U¦ e§ :`x¨w§ `¤ i¨i§ mW¥ aE § :o¨px¨n¨ ix¦ a© §q .o¤tb¨ d© ix¦ R§ `xFA ¥ ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A .min¦ U¨ a§ i¥pin¦ `xFA ¥ ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A .W`¥ d¨ ixF` ¥ n§ `xFA ¥ ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A ,lFgl§ WcŸ¤ w oi¥A lic¦ a§ O© d© ,m¨lFrd¨ K¤ln¤ EpidŸl¡ ¥ ` ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A ,iri ¦ a¦ W§ d© mFi oi¥A ,miO© ¦ rl¨ l`¥ x¨U¦ § i oi¥A ,KWg ¤ l§ xF` oi¥A :lFgl§ WcŸ¤ w oi¥a lic¦ a§ O© d© ,¨ii§ dY¨ `© KEx¨A :dU£ ¤ rO© d© in§ ¥ i zW¤ W¥ l§

48 pager Chabad benching with zmirot  

Chabad benching with zmirot book

48 pager Chabad benching with zmirot  

Chabad benching with zmirot book

Advertisement