Page 1

CPR MAGAZINE


บก. ขอกล่าว CPR ที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับพุทธศักราชใหม่ ปีมา้ 2557 ถ้าให้เปรียบพวกเรา CPR ก็เสมือนม้าศึกที่ทรงพลังในสนามรบ สวัสดีปีใหม่พี่น้องชาว

ขอให้พวกเรายึดมั่นการทาหน้าทีเ่ พื่อส่วนรวม เพื่อลูกค้าของเราอย่างเข้มแข็ง ด้วยหัวใจนักบริการให้สมกับปีม้าเป็นปีแห่งการต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาก้าวข้าม อุปสรรคนานา เพื่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรเรา กว่าจะถึงเส้นชัยได้นั้นพวกเราต้องยึดมั่นใน Values และสามัคคีหัน มาพูดคุยกันเพื่อจะได้ช่วยกันอุดช่องว่างของปัญหาที่ถาโถมเข้ามา สุดท้ายนี้ขอให้ ทุกท่านมีจิตใจมั่นคงมองที่เป้าหมายแล้วใจจะได้มพี ลังต่อสู้ กองบก.ขอเป็นกาลังใจให้ สูส้ !ู้ !

CPR MAGAZINE


สารบัญ สารจากผูบ้ ริหาร ....................................................................................... 1 CPR เดอะซีรี่ส์ ............................................................................................ 2 ของฝากจากบุคคล .................................................................................. 5 Values Link to your life …………………………………………. 6 Sale ร้อยล้าน ........................................................................................... 7

8 …………………………………………………… เรื่องนี้ต้องขยาย 10 …………………………………………………… NEWS UPDATE 11 ………………………………………………… CLUB สุขภาพ 12 .................................................................. เมาท์ให้ Z กับ มาดามเผือก 14 ……………………………………………….... สแกนกรรม

CPR MAGAZINE


เพื่อนร่วมงานที่รักทุกท่าน ลองคิดทบทวนวันเก่าๆ ก่อนที่จะมาเริม่ งาน กับ CPR เพื่อนๆโดยส่วนใหญ่ มักตอบคาถามตอนสัมภาษณ์ว่า “พร้อมจะทาทุก อย่าง อย่างทุ่มเท อย่าง เต็มกาลังเพื่อองค์กร” จวบจนปัจจุบัน เพื่อนๆ โดยส่วนใหญ่ ก็ได้พิสูจน์ ให้เห็นในสัญญาใจ ดังกล่าว ซึง่ ทาให้ CPR ของเรา ก้าวหน้ามาได้ จนถึงวันนี้ แต่อย่างไร ก็ตาม ยังมีเพื่อนๆหลายท่านที่ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาใจที่ให้ไว้ดังกล่าว ทั้งนีก้ ็ได้ มีการกล่าวอ้างถึงเหตุผลต่างๆ ที่พวกเราอาจเคยได้ยินบ่อยว่า “ไม่ชอบลักษณะ งาน, ไม่มีเวลาส่วนตัว, ไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน, ไม่ชอบหัวหน้างาน, ทางานแล้วไม่ ก้าวหน้า, งานจาเจน่าเบื่อ, เหนื่อย ไม่คุ้มค่าตอบแทน” หรืออื่นๆที่พอจะอ้างให้ ฟังดูสมเหตุสมผล โดยลืมนึกถึง “สัญญาใจที่ให้ไว้ในวันสัมภาษณ์งาน” ถึงวันนี้ เวลานี้ ในปี 2557 ข้าพเจ้าก็ยงั คงมีความคาดหวังและศรัทธาใน เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ ที่จะร่วมกันสร้างค่านิยมองค์กร (Values) 4 ข้อ คือ 1.มุ่งเน้นระเบียบวินัย 2.ใส่ใจลูกค้า 3.ใช้ Fact & Data 4.ไม่สร้างความเสียหาย ให้กับองค์กร เพื่อขจัดคากล่าวอ้างต่างๆดังกล่าวข้างต้น และร่วมกันใช้ค่านิยม ดังกล่าวในการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร สังคมและผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตลอดปี 2557 ด้วยเทอญ รักและปรารถนาดี นริศ ธรรมเกื้อกูล CPR MAGAZINE

1


ตอนที่ 1 … ก่อกาเนิด CPR ย้อนอดีตกลับไปเมือ่ ประมาณ 20 ปีที่แล้ว… ในยุคแรกๆของการก่อตั้ง 7-Eleven ในประเทศไทย ผู้บริหารของกลุ่ม บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น ( ปัจจุบันคือ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ) ได้มี มติก่อตัง้ บริษัทหนึง่ ขึ้นมาคือ บริษัท เซาเทิร์น ซีเอส จากัด เพื่อดูแลบารุงรักษา เครื่องบันทึกเงินสดให้กับร้าน 7-Eleven โดยจดทะเบียนก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538 เซาเทิร์น ซีเอส ในช่วงแรกเริม่ ของการก่อตั้ง ดาเนินการภายใต้ชื่อของ 7-Eleven ดูแลสนับสนุนกิจการ 7-Eleven ในเขตจังหวัดสงขลาและสตูล ต่อมา เซาเทิร์น ซีเอส ได้ยกเลิกกิจการร้านค้า ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 ถึงแม้จะยกเลิกกิจการไปแต่เซาเทิร์น ซีเอส ก็ได้โอนทรัพย์สินถาวร สินค้า ทั้งหมดให้แก่ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จากัด (มหาชน) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เซาเทิร์น ซีเอส จากัด ก็ได้หยุดกิจการเป็นการชั่วคราว 2 ปีให้หลัง ในเดือนธันวาคม 2541 ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จากัด (มหาชน) ได้ตดั สินใจเพิ่มสัดส่วนในเงินลงทุนเซาเทิร์น ซีเอส จากเดิมที่ถือใน สัดส่วนร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 99.99 และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จากัด” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 ตั้งสานักงานใหญ่

CPR MAGAZINE

2


อยู่ที่เลขที่ 1 อาคารสิวะดล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร (CEO) คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล เป็นกรรมการผู้จดั การ (ปัจจุบันดารงตาแหน่ง รองประธาน กรรมการบริหาร)

วัตถุประสงค์การก่อตัง้ รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จากัด ขึ้นมา นอกจากจะ ให้อยู่เคียงข้าง สนับสนุนดูแล 7-Eleven ด้านอุปกรณ์แล้ว รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) ยังเป็นผู้ให้บริการรับจัดหาอุปกรณ์ทางธุรกิจค้าปลีก ซอฟแวร์พัฒนาระบบและ ติดตัง้ รวมถึงให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระบบสาหรับธุรกิจค้าปลีก นอกจากนี้ยัง ให้บริการติดตัง้ ซ่อมแซมบารุงรักษา จัดจาหน่ายอุปกรณ์ค้าปลีกและอุปกรณ์ ความเย็น เรียกได้ว่าเป็นบริษัททีใ่ ห้บริการครบเครื่องเรื่องค้าปลีก รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) ไม่เคยหยุดการพัฒนาปรับปรุงองค์กร และช่วง ปลายปี พ.ศ.2542 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน รีเทลลิงค์ จนทาให้เราก้าว ขึ้นมาเป็นผู้นาในธุรกิจการจัดจาหน่ายและให้บริการอุปกรณ์คา้ ปลีกที่ได้ มาตรฐานของประเทศ...เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร? เพราะใคร ? โปรดติดตาม ตอนต่อไป...

CPR MAGAZINE

3


CPR MAGAZINE

4


ของฝากจากบุคคล

CPR MAGAZINE

5


ทาไมต้อง Values?

ทาไมต้อง Link?

แล้วเกี่ยวอะไร กับ Your Life?

แล้วพบกันฉบับหน้า …

CPR MAGAZINE

6


SALE ร้อยล้าน

CPR MAGAZINE

7


เรื่องนี้ต้องขยาย OD

=

1.

2.

CPR MAGAZINE

8


3.

4.

5.

เอ่อ..หมอคะ เข้า 1 ออก 2 นี่ Productivity มัย้ คะ ?

?????

CPR MAGAZINE

9


NEWS UPDATE

แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะครับ CPR MAGAZINE

10


กินกะทิ

ลดความอ้วน !! กรี๊ดดด เป็นไปไม่ได้!

CPR MAGAZINE

11


เมาท์ให้ Z กับ มาดามเผือก!!

CPR MAGAZINE

12


เจอกันใหม่ ฉบับหน้านะคะ กับมาดามเผือก....................

CPR MAGAZINE

13


สแกนกรรม

ปี 2557 ราศีกมุ ภ์ 20 ม.ค. - 18 ก.พ.

ราศีมงั กร 22 ธ.ค. - 19 ม.ค. ชาวราศีมังกรช่วงปีนี้ให้ระวังเรื่อง อุบัติเหตุทางรถยนต์ พลาดพลั้งขึ้นมาอาจ ต้องเจ็บตัว เสียทรัพย์ ไปจนถึงส่งผลกระทบ ถึงหน้าที่การงานทีท่ าอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย การแก้เคล็ดนอกจากพกพาเครือ่ งรางของขลัง แล้ว สติและความไม่ประมาทถือเป็นเรื่อง สาคัญที่ช่วยชาวราศีมังกรพ้นภัย

ราศีมนี 19 ก.พ. - 20 มี.ค. ชาวราศีมีนช่วงปี 57 นี้ต้องใส่ใจ และเอาใจใส่ในเรือ่ งงานเก่างานค้างของ ตัวเองให้ดีเป็นพิเศษ ชาวราศีมีนต้องเผชิญกับ การติดตามรายงานข้อมูลงานเดิม งานค้าง กันทุกอาทิตย์ ชาวราศีมีนอย่านิ่งนอนใจให้ รีบสะสางเคลียร์งานเดิมๆ ที่ค้างคาอยู่ให้ หมดไปในเร็ววัน หากปล่อยไว้กลายเป็นดิน พอกหางหมู งานเก่ายังค้างอยู่งานใหม่มเี ข้า มาเรือ่ ยๆ เดี๋ยวจะพัวพันแก้ไม่ทันกลายเป็น เนื้อร้ายรักษาไม่หายตายลูกเดียว คอนฟิร์ม!

CPR MAGAZINE

ชาวราศีกุมภ์ชว่ งปีนี้ต้อง ระมัดระวังเรือ่ งการทาธุรกรรม ทาเอกสาร ต่างๆทั้งทีเ่ ราต้องทาเองหรือเอกสารที่ตอ้ ง ผ่านมาให้ชาวราศีกุมภ์ต้องตรวจสอบ ควร ละเอียดมากขึ้นก่อนส่งต่อไปให้หน่วยงาน ถัดไปด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วอาจเป็นเหตุทาให้ ชาวราศีกมุ ภ์ต้องเสียทรัพย์ ถึงตอนเสีย ทรัพย์ชาวราศีกุมภ์คงหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้ ดังนั้นไม่อยากเสียทรัพย์ก็ต้องรอบคอบกันนะ

ราศีเมษ 21 มี.ค - 19 เม.ย. ชาวราศีเมษ ปีนี้อาจต้องปรับตัว กับการใช้เครือ่ งไม้เครื่องมือใหม่ๆ ที่ต้อง นามาใช้ในการทางาน ชาวราศีเมษอาจรูส้ กึ หงุดหงิดที่โดนบังคับ จาไว้เลยว่าวันนี้ลาบาก หน่อย แต่วันหน้าสบายกันทัว่ หน้า เพราะฉะนั้น ชาวราศีเมษอย่าไปกลัวขอแค่ เปิดใจ ค่อยๆลองใช้ ค่อยๆปรึกษา Data Center เรื่องง่ายๆ แบบนี้ ถ้าทาได้ก็มดั ใจ เจ้านายได้ละ โอกาสความก้าวหน้าของชาว ราศีเมษ สว่างไสวแน่นอน คอนเฟิร์ม!

14


ราศีเมถุน 21 พ.ค - 21 มิ.ย. ราศีพฤษภ 20 เม.ย. – 20 พ.ค. ชาวราศีเมถุน ช่วงปี 57 นี้ต้อง ชาวราศีพฤษภ อยู่ในเกณฑ์ต้อง สูญเสียตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน สาเหตุ อาจเกิดจากการไม่เคร่งครัดปฏิบัติงานตาม มาตรฐานของงาน/กฎระเบียบต่างๆ ในอดีตที่ ผ่านมาไม่พบเจอปัญหาถือว่าโชคดีมากแต่จากนี้ ไปผลลัพธ์จะเริ่มปรากฏออกมาให้เห็นเรือ่ ยๆ วิธีการแก้เคล็ดให้พยามยามลด Call ให้ได้อย่าง ต่อเนื่อง และต้องเสริมด้วยการลดการใช้อะไหล่ ก็จะช่วยขจัดและบรรเทาความสูญเสียได้

ใจเย็นๆโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในสายงานบริการ ต้องพบเจอ ติดต่อประสานงานหรือให้บริการ กับคนที่มากหน้าหลายตา เพราะอาจพลาด พลั้งควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ไปมีปากเสียงกับ ลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่องานด้วย ชาวราศีเมถุน อย่ามองเป็นเรือ่ งเล็กเพราะมันจะเหมือน น้าผึ้งหยดเดียวให้ต้องโดนเจ้านายตาหนิ ลงโทษหรืออาจรุนแรงถึงขั้นตกงานกันเลย ทีเดียว

ราศีสงิ ห์ 23 ก.ค - 22 ส.ค. ราศีกรกฎ 22 มิ.ย.-22 ก.ค. ชาวราศีกรกฎ ต้องเริ่มหันมา

ชาวราศีสิงห์ เป็นราศีที่

เข้มงวดกับตัวเองเพิ่มขึ้น อย่ามีความ

อาภัพกว่าราศีอื่นๆทาดีเท่าไหร่ไม่คอ่ ยมีใคร

ประพฤติออกนอกลู่นอกทาง เพราะช่วงปีนี้ดู

เห็น (โดยเฉพาะเจ้านาย) ปิดทองหลังพระ

เหมือนคุณกาลังโดนเพ่งเล็งจากหัวหน้างาน

มันเรื่อยไป แต่อย่าลืมว่าเพชรอยูท่ ี่ไหนก็เป็น

หรือโดนตรวจสอบจากหน่วยงานภายในที่

เพชร ขอให้อดทนทุ่มเททางานทาหน้าที่ของ

ทางาน รวมถึงคนทางบ้านเป็นพิเศษ แต่ถ้า

เราให้ดีที่สุดอย่างสม่าเสมอ แล้ววันนึงเมือ่

คุณทาหน้าที่ทุกอย่างของคุณให้ดีแล้วละก็ จะ

โอกาสมาถึงชาวราศีสิงห์จะเปล่งประกายกว่า

มีใครหน้าไหนมาเพ่งเล็งตรวจสอบก็ทาอะไร

ใครๆ แต่สิ่งที่ตอ้ งระมัดระวังสาหรับชาวราศี

คุณไม่ได้

สิงห์คือเรือ่ งการแพ้ใจตัวเอง ถอดใจง่ายๆใน สิ่งที่ทาอยู่ ขอให้ชาวราศีสิงห์อดทน สู้ สู้

CPR MAGAZINE

15


ราศีกนั ย์ 23 ส.ค.- 22 ก.ย. ราศีตลุ ย์ 23 ก.ย.-22 ต.ค. ชาวราศีกันย์ในช่วงปีนี้ไม่มีดวงใน ชาวราศีตลุ ย์ เป็นคนมีเสน่ห์

ด้านการเสีย่ งโชคเอาเสียเลย หนทางเดียวที่ จะทาให้มที รัพย์คือต้องลงทุนลงแรง ใช้หนึ่ง

และเจ้าชู้โดยธรรมชาติ คนอื่นๆมักมองว่าชาว

สมองสองมือเรานี่แหละทางาน ชาวราศีกนั ย์

ราศีนี้เป็นคนมากรักหลายใจ แม้วา่ ชาวราศี

จึงเป็นราศีที่ตอ้ งทุ่มเททางานหนักตลอดช่วง

ตุลย์ถึงจะมีคู่ควงมีความรักได้ตลอดเวลา

ชีวิตการทางาน แล้วบั้นปลายของชีวิตจึงได้

แต่ต้องระวังไปกิ๊กกั๊กกะคนมีเจ้าของแล้ว

พักผ่อนอย่างเต็มที่ แต่ชาวราศีกันย์ก็ไม่ได้อับ

ชีวิตรักจึงหนีไม่พ้นกับปัญหารักสามเส้า

โชคซะทีเดียวเพราะในช่วงชีวิตการทางานที่

รักซ้อนซ่อนรัก ส่วนเรื่องความก้าวหน้าใน

หนักนั้นจะมีโอกาสได้ลาภลอย หรือเงินทอง

หน้าที่การงานของชาวราศีนี้ไม่หวือหวา แต่ก็

อย่างเป็นกอบเป็นกาในบางครั้งคราว โดยไม่

ไม่สะดุด ไปได้เรื่อยๆ หากต้องการความ

จาเป็นต้องนาเงินในกระเป๋าไปเสี่ยงโชคเลย

หวือหวาก้าวหน้าในหน้าที่การงานต้องใส่ ความพยายามความทุ่มเทมากกว่าชาวราศี อื่นๆ นิ๊สนึง

ราศีพจิ ิก 23 ต.ค. - 22 พ.ย. ชาวราศีพิจิก อยู่ในเกณฑ์ได้ เปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับการทางาน หากเป็น

ราศีธนู 23 พ.ย. - 21 ธ.ค.

การโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนงาน จะนับเป็น โอกาสดีที่ทา่ นจะได้เรียนรู้งานใหม่ๆ ใน องค์กร ได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ความ รับผิดชอบจะทาให้ท่านมีโอกาสพบ

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างชัดเจน และรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังไม่ควรเปลีย่ นแปลง งานถึงกับย้ายบริษัทในช่วง 2-3 ปีนี้ หาก ท่านตัดสินใจที่จะออกจากทีท่ างานเดิมแล้ว ย้ายบริษัทใหม่ในช่วงนี้ท่านอาจต้องพบกับ อุปสรรค และปวดหัวกับปัญหามากมายในที่

ชาวราศีธนู ช่วงปีนี้เรียกว่าตกอยู่ ในช่วงพระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก อาจมีเหตุ ให้ต้องเสียทรัพย์แต่กท็ าให้ได้ทรัพย์สินทีเ่ ป็น อสังหาริมทรัยพ์และสังหาริมทรัพย์มาเป็น ของเรา แต่ต้องระมัดระวังเรือ่ งการใช้เงิน เพราะเงินทองทีเ่ คยเข้ามาเป็นกอบเป็นกา อย่างสม่าเสมอในปัจจุบันนั้น ในอนาคตอาจมี เงินก้อนเข้ามาไม่มากเท่าเดิม ชาวราศีธนูจึงไม่ ควรไปสร้างหนีร้ ะยะยาวนะจ๊ะ

ทางานใหม่

CPR MAGAZINE

16


CPR MAGAZINE

17

CPR E-MAGAZINE (April 2014)  

APRIL 2013