Page 1

CPR MAGAZINE


CPR MAGAZINE


ผก.ขธกลิาท สวัสดีเพื่อนพนักงานชาว CPR ทุกท่านและแล้วเราก็มาพบกัน อีกครั้ง กับ CPR Magazine วารสารเพื่อชาว CPR ฉบับที่ 2 ฉบับนี้อาจจะคลอดออกมาล่าช้ากว่ากาหนด แต่มาช้าดีกว่าไม่มา แถมคุณภาพคับเล่มเหมือนเดิม ทีม บก.ขอยืนยันครับ! กอง บก.ต้องขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่าน ที่ช่วยเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุงวารสารน้องใหม่ฉบับนี้ อย่างไร ก็ตามฝากติดตาม CPR Magazine ไว้อย่าให้คลาดสายตา มีอะไร ชี้แนะปรับปรุง กอง บก.ยินดีรับทุกความคิดเห็นครับ สุดท้าย ท้ายสุด ทั้งอากาศและการเมืองร้อนๆแบบนี้ กอง บก. ขอฝากความห่วงใยแด่เพื่อนพนักงานทุกท่านเป็นพิเศษ ฝากไว้อย่าลืม ดูแลสุขภาพกายให้ดี อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน คน CPR ต้องแข็งแกร่ง และอดทน ผ่านร้อนผ่านฝนไปด้วยกันนะคร๊าบบ ส่วนสุขภาพจิตกับ การเมืองร้อนฉ่าแบบนี้ ถึงแม้ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด แต่อย่าลืมว่า ต้องติดตามอย่างมีสติ ด้วยรักและห่วงใยสุดๆ

กอง บก. CPR Magazine CPR MAGAZINE


 Contents 01

May 2014

CPR เดอะซี่รี่ส์ ตอนที่ 2

TIPS & TRICKS BY INSPECTOR 03

05

TOP 10 CPR PRODUCTIVE

010

07

COFFEE TRICK BY อาจารย์หมี

สแกนกรรม

012

016 VALUES LINK TO YOUR WORK เมาท์ให้ Z กับมาดามเผือก

020

MKT อยากบอก เกมส์ชิงรางวัล

CPR MAGAZINE

018

022


ตอนที่ 2 … วิกฤติ รีเทลลิงค์ ใทามเดพมตธนทฟ่แลำท…ทิาดำทฬเรม่ธนกิธกืาเนพดรฟเทลลพนใึหรมธ CPR ญนทันนฟ้ กิธนปะปผตธนกฎโดำตพดใำานโทำทฟ่เรม่ธนการเฝลฟ่ฬนแฝลนใรัน้ ญหญิญน รฟเทลลพนใึปนทืาญหำเรากำาทขภน้ มาเฝ็นฯร ำนืาญนธย รกพปการปัดปืาหนิาฬและญหำผรพการ ธย ฝกรณึใำาฝลฟกทฟ่โดำมาตราฐานขธนฝระเทถ แติกิธนปะเลิาถภน การเฝลฟฬ่ นแฝลนธะโร? ธฬิานโร? ตำธนผธกกิธนทิา กิธนเกพดการเฝลฟ่ฬนแฝลนใรัน้ ญหญินฟ้ เรามฟทกพ ฤตพ !! ทฟ่เกมธผปะทืาญหำ รฟเทลลพนใึลิมสลาฬตัน้ แติตธนกิธตัน้ ญหมิๆ… ญนชิ ทนแรกเรพม่ ขธน รฟเทลลพนใึ โทฬแลนดึ ปืากัด (อ.ถ.2534-2542) นัน้ ถมธเฝ็นชิ ทนทพกฤตการณึหนภ่นขธนฝระทัตพถาสตรึรฟเทลลพนใึ รฟเทลลพนใึญน ขณะนัน้ ตำธนฝระสผกัผฝั ญหาติานๆ มากมาฬ….ทัน้

Stock สพนใำา เสฟฬหาฬ – สรญหาฬ กทิา 20 ลำานผาท ! Dead Stock 10 ลำานผาท ! ขาดทยนสะสม 100 ลำานผาท ! โมิมรฟ ะผผการผรพหารนานใยณภาอ (TQM) ฝั ญหาการ ทยปรพตแผผผร รณาการ!! และธมน่ ๆธฟกมากมาฬ…

CPR MAGAZINE

01


ซภ่นลำทนแลำทแติเฝ็นฝั ญหาทฟ่หากฝลิธฬนานโฝกฎมฟแติปะกัดกริธน ธนใึกรญหำลิมสลาฬโดำฌดฬนิาฬ ทืาญหำรฟเทลลพนใึญนชิ ทนนัน้ เฝ็นธนใึกรทฟ่เตฎมโฝดำทฬ ฝั ญหา! ขาดทยนสะสม! ธธฮฮพ ถเฝ็นแใิตภกแถท 4 ใรหาสภาอทรย ดฌทรม สถานการณึผรพุัท ณ ตธนนัน้ เสมมธนในโขำทฟ่ธฬร ิญนธาการฌใมิา เรฟฬกโดำทิา “ริธแริเตฎมทฟ” !! ธธฮฮพ ถเดพม

หากญใรเหฎนสภาอผรพุัทญนทันนัน้ ในโมิสามารถปพนตนาการโดำเลฬทิา รฟเทลลพนใึ ปะอัฒนาเตพผฌต มาถภนทันนฟโ้ ดำธฬิานโร… เอราะธะโร? หรมธเกพดฝาฎพหารพฬึญด? ทืาโมรฟเทลลพนใึปภนกำาทขำามฯิานทพกฤตพการณึนนั ้ มาโดำ ปนกระทัน่ เตพผฌตเชิ นทยกทันนฟ้ ฌฝรดตพดตามตธนติธโฝ… ทานเขำาธธฮฮพ ถ

ฌรนธาหารหลันใามย นปาก มฟในร าื ้ เนิาลำธมรธผ

CPR MAGAZINE

02


TIP & TRICK BY INSPECTOR ทีมพิเศษ…พิเศษอย่างไร? “ใช่ทีมจ้องจับผิดหรือเปล่าน๊าาา” กิธนทฟ่ปะอร ดถภนทฟมอพเถุหรมธทฟม Inspector ทฟผ่ านในธาปปะโดำฬพนญนชม่ธขธน ทฟมตรทปสธผ กฎตำธนขธกลิาทถภนระผผฝรัผฝรย นธนใึกรฌดฬรทมฌดฬญชำ แนททาน TQM ภาฬญตำเกณฑึ TQA มาญชำ ญนการฝรัผฝรย นระผผนาน ฌดฬ TQA เฝ็นระผผผรพหาร ใยณภาอทฟ่มยินเนำนการญหำใทามสืาใัญสรนสยดติธลรกใำาภาฬญตำใทามริทมมมธขธน อนักนานทัท่ ทัน้ ธนใึกร ถำาปะกลิาทถภนนานผรพการทฟ่มฟใยณภาอธนใึกรกฎตำธนมฟระผผฝระกันใยณภาอ นานเอม่ธทืาญหำลรกใำามัน่ ญปโดำทิานานผรพการนัน้ มฟใยณภาอปรพน ดันนัน้ ระผผฝระกัน ใยณภาอนานปภนมาปากหนิทฬนานหลักซภ่นกฎใมธหนิทฬนาน OPT (Operation) ทฟ่ ตำธนมฟทพธฟการญหำผรพการธฬิานมฟใยณภาอและทฟมอพเถุปะทืาหนำาทฟ่ฝระเมพนใยณภาอ นานผรพการฌดฬปะแผินลักุณะขธนการฝระเมพนธธกเฝ็น 2 แผผ ใมธ 1. Static Check List ใมธการฝระเมพนดำานใยณภาอนาน PM&CM(Preventive Maintenance & Corrective Maintenance) เชิ น ใทามสะธาดขธนแฯนใธฬลึรำธน แฯนใธฬลึเฬฎน ถาดนืา้ ทพน้ ูลู และดำานใทามฝลธดภัฬ ดำานเธกสาร 2. Dynamic Check List ใมธการฝระเมพนสภาอการทืานานและใทามอรำธม ขธนชิ าน เชิ น ใทามรรำและขัน้ ตธนการทืานาน ใทามอรำธมขธนเใรม่ธนมมธ ธะโหลิ รถ ูลู

CPR MAGAZINE

03


หลันปากโดำรัผฯลการฝระเมพนแลำททานหนิทฬนานปะ Feedback ขำธมรลญหำกัผ หนิทฬนาน OPT. (Operation) และหนิทฬนานธม่นๆ ทฟ่เกฟ่ฬทขำธนเชิ น ะภ กธผรมและ Safety หรมธใิานพฬมธนใึกร เอม่ธอัฒนาฝรัผฝรย นใยณภาอนานทฟ่มฟฝัญหาญหำดฟขนภ้ ตามมาตรฐานขธนผรพุัทและตามใทามตำธนการขธนลรกใำา ถำาปะถามทิาทฟมอพเถุมฟใทามสืาใัญติธธนใึกรมากนำธฬเอฟฬนญด ใยณนรพถ ธรรมเกมธ้ กรล ฯร ำผรพหารระดัผสรนขธนธนใึกรเราโดำกลิาทถภนเสมธๆ ญนฌธกาส เฬฟ่ฬมเฬมธนอนักนานชิ านอมน้ ทฟ่ติานๆริทมกัผการราฬนานการฝระเมพนใยณภาอนาน ขธนทฟมอพเถุทิา “การทืานานทฟด่ ทฟ สฟ่ ดย ใมธการทืานานทฟโ่ มิตำธนญหำญใรมาใธฬ

ตรทปสธผ นัน่ ใมธนานตำธนมฟใณ ย ภาอญนตัทขธนมันเธนและเมมธ่ ญดกฎตามทฟท่ มฟ อพเถุ ฝระเมพนแลำทโมิอผฝั ญหา เมม่ธนัน้ กฎโมิปาื เฝ็นตำธนมฟทฟมอพเถุ” แติปากฯลการฝระเมพน ่ ิานมาอผทิาใยณภาอนานฬันโมิโดำตามเฝำ าหมาฬทฟ่ตนั ้ ใยณภาอนานชิ ทน 3 - 4 ฝฟ ทฟฯ โทำ 100% แสดนทิาหนิทฬนาน OPT. ฬันมฟฝัญหาดำานการผรพการธฬร ิ โมิสามารถ ฝระกันใยณภาอนานโดำดำทฬตนเธนปภนมฟใทามปืาเฝ็นตำธนมฟทฟมอพเถุธฬร ิติธโฝ นธกปากการฝระเมพนใยณภาอนานผืารย นรักุาธย ฝกรณึทฟ่เฝ็นหนำาทฟ่หลักแลำท ทานหนิทฬนานกฎญหำการสนัผสนยนการทืานานขธนหนิทฬนาน OPT. ญนการเอพม่ ฝระสพทธพภาอขธนนานผรพการ โมิทิาปะเฝ็นการชิ ทฬเหลมธอมน้ ทฟ่ท่มฟ ฟฯลการดืาเนพนนาน ลด Call แปำนซิ ธมโดำตาื่ การชิ ทฬนานซิ ธมตรำโธถกรฟม Wall ตามถรนฬึติานๆการ Stand by ใธฬชิ ทฬเหลมธนานซิ ธมชิ ทนเทถกาล โมิทิาปะเฝ็นเทถกาลฝฟ ญหมิหรมธ สนกรานตึ เฝ็นตำน ซภ่นนานเหลิานฟป้ ะใรธผใลยมทัท่ ฝระเทถ และเอม่ธญหำนานสืาเรฎปตาม เฝำ าหมาฬ อทกเราปะฬภดหลักการทืานานตามนฌฬผาฬขธนผรพุัททฟ่สืาใัญ ดันติธโฝนฟ้ 1. การทืานานทฟ่เฝ็นระผผตามหลัก ADLI และ LetCI 2. การฝฏพผัตพตามใิานพฬมธนใึกร ( CPR Values) ธฬิานเใรินใรัด 3. การทืานานเฝ็นทฟม (Team Work) 4. การสรำานแรนปร นญปขธนทฟมนาน หทันทิาเอม่ธนๆ ชาท CPR ในมธนเหฎนถภนใทามสืาใัญและภาระหนำาทฟ่ขธน ทฟมอพเถุกันแลำทและกลัผมาอผกันญหมิญนฉผัผหนำา

ทีมพิเศษ CPR MAGAZINE

04


By…ธพดา

Ranking

rRrRRanking

ฝั ปปย ผันกระแสการปัดธันดัผ (Ranking) มฟทยกทนการปรพนๆใิะ ซภ่ นการปัดธันดัผ เฝ็นเใรม่ธนมมธญนการใทผใยม การอัฒนาธฬิานติธเนม่ธน และเฝ็นการฝรัผฝรย นเฝำ าหมาฬขธน ธนใึกรธฬิานโมิหฬย ดนพน่ CPR เรากฎโมิตกเทรนดึเชิ นกันใิะ ญนฉผัผนฟแ้ ละฉผัผติธๆโฝเราขธ นืาเสนธ 10 ธันดัผใทามเฝ็นทฟ่สยดขธนชาท CPR ใธลัมนึแรกนฟข้ ธนืาเสนธขำธมรลปากกพปกรรม Values Mobile Clinic ทฟม่ ฟ ทัตถยฝระสนใึเอม่ธเฝ็นเใรม่ธนมมธสืาหรัผ Motivate ทฟมนานญหำฯลการฝฏพผัตพนานดฟขนภ้ แผผ Continuous Improvement ธฬากทราผกันแลำทญชิ โหมใิะ? “กัผทฟ่สยดแหินใทามฬธด เฬฟ่ฬมดำานฯลการฝฏพผัตพนาน 10 ทฟม” ฌดฬอพปารณาปาก ปืานทน call แปำนซิ ธม ซิ ธมซ้ า Plan PM ูลู ขธนแติละอมน้ ทฟ่ 3 ธันดัผดันนฟ”้

1

RC 2 ราชบุรี

70

2

POS E 3

65

2

POS E 2

65

3

FCYNP แฟรนไชส์ภาคใต้ (คุณอับดุลมุตรี)

CPR MAGAZINE

60

05


3

POS S 2

60

3

RNL พิษณุโลก

60

3

RNC1 ร้อยเอ็ด

60

3

RNC3 สุรินทร์

60

3

RCC1 นครสวรรค์

60

3

RC 5 กาญจนบุรี

60

*(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557)

โดำเหฎนกันโฝแลำทนะใะ สืาหรัผอมน้ ทฟ่ทมฟ่ ฟฯลนานฬธดเฬฟ่ฬม นานนฟต้ ำธนขธฝรผมมธ แผผรัทๆ เลฬใิะ สืาหรัผฉผัผติธโฝเราปะมฟ TOP 10 CPR แผผแซิ ผๆ แผผนฟแ้ นินธนใิะ ฌฝรดตพดตามตธนติธโฝนะใะ โมิแนิธาปปะนืาทฟมฬธดแฬิ 10 ธันดัผมาปัดธันดัผกฎเฝ็นโดำใิะ เอราะทัตถยฝระสนใึขธนการปัดธันดัผ ใมธ การนืาเสนธขำธมร ลเอม่ธการอัฒนาธฬิาน โมิหฬย ดนพน่ ....

ขธขธผใยณขำธมร ลปากหนิทฬนานสถพตดพ ทำ ฬนะใะ

CPR MAGAZINE

06


PRODUCTIVE

By…เปำเหมฟฬท OD

สทัสดฟชาท CPR กลัผมาเปธกันธฟกใรัน้ ญนฉผัผทฟ่ 2 (นฟ่เปำแธผดฟญป ลภกๆนะนฟ่

(นฟ่เรฟฬกทิาฬพม้ แฉิน) โมิใพดโมิะันทิาปะมฟฉผัผทฟ่ 2 ตามมา ) ตามทฟ่เปำโดำตพดทยกในโทำตนั ้ แติฉผัผทฟ่แลำททิาปะมาเมาทึทิาผรพุัทขธน

เราทืา productive ธะโรผำาน ทันนฟเ้ ปำขธนืาเสนธขผทนการฬธดมนยุฬึ 5 สฟ ทฟ่ขปัดเหลิาธธรรมขทัญญปรย ินเลฎกรย ินญหญิ(ธฬิานเปำ) .... เเตินแตำน

ตัม้ (อราทดึ)

ฝี ธผ

ธำธฬ

ผร ม

ตัม้ (แทิน)

ธภน้ ดพ……ธภน้ ดพใราผผผผ

CPR MAGAZINE

07


หลาฬในในนนทิา……นฟ่ฉานกฎธฬร ิ CPR มาชำ านาน โมิรรำทิามฟขผทนการ เรนเปธรึธฬร ิดำทฬ โมิตำธนแฝลกญปโฝ นฟ่ใมธขผทนการ productive เรนเปธรึ ชิ ทฬกันฯลักดันและขัผเใลม่ธนฌใรนการ Productive ญนผรพุัทขธนเรา เรพม่ ดำทฬ Productive นิาฬๆญใรๆ กฎทืาโดำ โใเซน็ (นัน่ ดพ ญใรเซน็ …..มิาฬชิ าฬฬฬฬ) ใมธการฝรัผฝรย น(Improvement)นานขธนเราทฟละเลฎกละนำธฬ ธฬิานติธเนม่ธน ฌดฬมฟสาทสทฬใยณภาอ “นำธนธำธฬ”

ใธฬญหำใืาฝรภกุาเอม่ธ

ญหำเฝ็นขทัญและกืาลันญปกัผในทฟ่ขฬันฝรัผฝรย นใยณภาอนานธฬิานมฟใยณภาอ ธฬิาหาทิาเปำลิธลทนแติธฬิานญดเลฬ นำธนธำธฬขธนเรามฟทรพฝดรนานทฟ่ญฟ่ฝิย น มาแปกดำทฬนะปีะปะผธกญหำ

ใมธการฝรัผฝรย นใยณภาอ ฌดฬกลยิม ในทืานานกลยิมฬิธฬๆ 2-3 ใน เอม่ธแกำฝัญหานานเรฟฬกทิา Problem Solving รทมทั ้ น การฬกระดั ผ ใย ณ ภาอนานทฟ่ ทื า ธฬร ิ ญ หำ ดฟ ฬพ่ น ขภ้ น โฝธฟ ก เรฟ ฬ กทิ า Task Achieving เปำมฟ 2 หนยิม 2 สโตลึ “นราผรม” และ “นรตา มั ้ ”(แทิน)

เดฎกฝั ้นญนสันกัดเปำ

ในนฟเ้ ปำโมิตำธนฝั ้นเอราะเขาธธกมาดฟธฬร ิแลำท

ใธฬญหำใืาแนะนืาและธันนฟเ้ ปำขธผธก ญใรฝรัผฝรย นนานเขำาตาเปำ 2 หนยิมขธนเปำ แปกปรพนโมิโดำฌมำ เราแปกโมิธนั ้ เนพนรานทัลกทิา

CPR MAGAZINE

ผาท

08


ทาเลนทึ โมิญชิ ทะเลำน ใมธการฝรัผฝรย น ใยณภาอนาน ฌดฬมย ินเนำนทฟ่หนยิมสาทหนำาญสทัฬละธิธนนำธนญหมิขธนผรพุัท และลยน ฝำ า นำา ธา ทฟ่ฬันมฟโฮลยกฌชน(โฮญนนานนะปีะโมิญชิ โฮธฬากกพนหญำาธิธน (ธันนฟเ้ ปำโมินัผนะปีะ)) ทนการนฟเ้ ปำขธนสิน 2 หนยิมเขำาดรแล หนยิมแรกอฟ่ญหญิ ญนทนการ “ตัม้ ”

ฯร ำดแร ลฝลยกฝั ้น นำธนๆ เขำาสริทนการขาธิธน (โมิญชิ ลิะ)

ทนการ Talent และธฟก 1 หนยมิ “ฝี ธผ”

นำธนญหมิทนการ Productive

ที่รัก….ฉันว่าคุณต้อง ทา Kaizen แล้วล่ะ

ฉผัผนฟ้ ถำาญใรฬันมภนๆ กัผกพปกรรม Productive ขธนผรพุัท ฉผัผหนำา เปำสัญญาทิาปะมาเลิาราฬละเธฟฬดขธนแติละกพปกรรมธฬิานลนลภกญหำฮันกันธฟกทฟ ทิาแติตธนนฟเ้ ปำกฎเรพม่ มภนเหมมธนกันขธลาโฝกพนอาราสักเมฎดสธนเมฎดกิธนนะใะ bye…bye CPR MAGAZINE

09


COFFEE TRICK By…ธาปารฬึ ฝั ปปย ผัน CPR เฝ็นฯร ำนืาตลาดเใรม่ธนชนกาแฮญนฝระเทถโทฬและดำทฬ ตลาดธย รกพปกาแฮทฟ่ขฬาฬตัทธฬิานติธเนม่ธน การเตรฟฬมอรำธมสืาหรัผ ญหำผรพการลรกใำาเฝ็นสพน่ ทฟ่สืาใัญเฝ็นธฬิานฬพน่ สืาหรัผฉผัผนฟแ้ ละฉผัผติธๆโฝ เราปะขธเสนธใธลัมนึดฟๆ “Coffee Trick” การฝำ ธนกันและแกำโขฝั ญหา เผมธ้ นตำน by ทพทฬากรหมฟ(ธย ทัฬ ถรฟสยข) ฯร ำเชฟ่ฬทชาญดำานเใรม่ธนชนกาแฮ มาะากทฟมนานทยกๆทิานใรัผ... หากอร ดถภนสาเหตยตำนๆ ทฟ่ทืาญหำเใรม่ธนชนกาแฮเสฟฬ ในปะหนฟโมิอำน สาเหตยดันนฟ้ การญชำ นาื ้ ทฟ่โมิโดำมาตรฐาน-การเกพดตะกรันภาฬญนหมำธตำม ซภ่นเกพดปาก นืา้ ทฟ่มฟใทามกระดำานมากเกพนโฝซภ่นสินฯลทัน้ เรม่ธนธย ณหภรมพนาื ้ รำธนและระผผการ โหลเทฟฬนขธนนืา้ ภาฬญนเใรม่ธนเมม่ธเกพดการธย ดตันกฎปะทืาญหำการทืานานขธน เใรม่ธนฯพดฝกตพใิากระดำานขธนนืา้ มาตรฐานใทรโมิเกพน 100 PPM ทพธฝฟ ำ ธนกัน-แกำโขเผมธ้ นตำน -ตำธนหมัน่ ตรทปเชใ็ ธาฬย การญชำ นานขธนเใรม่ธนกรธนนืา้ ธฬร ิเฝ็นฝระปืา -หากญชำแผผถันตำธนมัน่ ญปทิานืา้ ทฟ่ญชำ ฯิานการกรธนญนเใรม่ธนทฟ่โดำมาตรฐาน การทืาใทามสะธาดฝระปืาทัน หลันการญชำ นานทฟ่โมิสมืา่ เสมธ ซภ่นเฝ็น สาเหตยทฟ่กิธญหำเกพดการธย ดตันการโหลขธนนืา้ ทพธฝฟ ำ ธนกัน-แกำโขเผมธ้ นตำน เใรม่ธนชนกาแฮแผผ traditional ปะตำธนมฟการทืา “Back Flush” ทฟห่ ัทชน (Group Head) เอม่ธทืาใทามสะธาด ฌดฬญชำ ฯนทืาใทามสะธาดฝระมาณ ชำ ธนชา ทืาการ Back Flush ทยกทันหลันปาก การญชำ นานเสรฎปหรมธหากเฝ็นเใรม่ธน Automatic กฎตำธนเฝพ ดฌฝรแกรมทืาใทาม สะธาด “Daily Cleaning ดำทฬชย ดนืา้ ฬาทืาใทามสะธาดทยกทัน CPR MAGAZINE

010


ปะทืาญหำเใรม่ธนชนกาแฮอรำธมญชำ นานญนทันถัดโฝ ะากทฟมชิ าน CPR เนำนฬืา้ ลรกใำาญนสิทนนฟด้ ำทฬนะใรัผ การเลมธกญชำ นานเใรม่ธนทฟโ่ มิเหมาะสมกัผการญชำ นาน เใรม่ธนถรกธธกแผผ ญนการญชำ นานทฟ่แตกติานกัน แติละขนาดมฟฝระสพทธพภาอการญชำ นาน มากนำธฬโมิเทิากัน หากเใรม่ธนมฟขนาดเลฎกแติมฟการญชำ นานทฟ่มากเกพนกืาลันการ ฯลพตขธนเใรม่ธนกฎปะทืาญหำชพ้นสิทนภาฬญนเกพดใทามเสฟฬหาฬโดำนิาฬ ทพธฝฟ ำ ธนกัน-แกำโขเผมธ้ นตำน ญหำใาื แนะนืาลรกใำากิธนตัดสพนญปซม้ธเใรม่ธน ญหำเหมาะสมกัผฬธดขาฬทฟ่ฝระมาณการโทำ หรมธญนกรณฟฬธดขาฬขฬาฬตัท ธฬิานติธเนม่ธนธาปปะแนะนืาเใรม่ธนทฟ่มฟขนาดและฝระสพทธพภาอทฟ่มากขภน้ ญหำลรกใำา ่ รฯ โมิมกฟ ารเฝลฟฬ่ นชพน้ สิทนธะโหลิตามธาฬย การญชำ นานทฟฯ ำ ลพตแนะนืา เชิ น ตัทฬานรธนหัทชนมฟธาฬย ฝระมาณ 6 เดมธน ธย ฝกรณึ Safety Valve ใทรเฝลฟ่ฬนทยกๆ 1 ฝฟ เฝ็นตำน หากมฟการเฝลฟ่ฬนตามทฟ่ฯรำฯลพตแนะนืากฎปะทืาญหำ ลดใทามเสฟ่ฬนญนการเสฟฬหาฬปากการเสม่ธมสภาอขธนธย ฝกรณึโดำ ญนสิทนนฟ้ ตำธนทืาใทามเขำาญปกัผลรกใำา เอม่ธเฝ็นการฝำ ธนกันฝั ญหาและโมิญหำเกพดฯล กระทผติธฬธดขาฬลรกใำา

CPR MAGAZINE

011


สแกนกรรม ประจาเดือนพฤษภาคม 2557

ราศีมงั กร 22 ธ.ค. - 19 ม.ค. ชาวราศีมังกร ตอนนี้แม้จะเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของปีไปแล้ว ดูเหมือนชาวราศีมังกรยังคง ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์อยู่ และยังคงต้องเหนื่อยยากกับหน้าที่การงานที่ทาอยู่ใน ปัจจุบัน แต่ในขณะที่งานยังเต็มไม้เต็มมือแบบนี้ก็ถือเป็นโอกาสและช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่จะได้แสดง ฝีมือในการทางานให้เพื่อนร่วมงานและเจ้านายได้เห็นศักยภาพในการทางานของท่าน ดังนั้นชาวราศี มังกรอย่าลังเลที่จะอาสารับงานใหม่ๆเพิ่มเติม หรือพยายามปรับปรุงงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันให้ดี ยิ่งๆขึ้นไปอีก ในช่วงเวลานี้ท่านมีโอกาสได้รับรางวัลหรือเงินทองจากความทุ่มเทของตัวท่านเอง ราศีกมุ ภ์ 20 ม.ค. - 18 ก.พ. ชาวราศีกุมภ์อยู่ในเกณฑ์กาลังจะได้รับทรัพย์ แต่ทรัพย์ที่จะเข้ามานี่มาเร็วก้อไปเร็วนะคะ ได้มาก้อเหมือนน้าแข็งละลายหายได้ในพริบตา การใช้เงินของชาวราศีกุมภ์จึงต้องระมัดระวังให้ดี ไม่ งั้นจะเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง ส่วนเรื่องการงานในช่วงนี้นับว่ากาลังไปได้ด้วยดี ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่เคยลงทุนลงแรงทาไว้ เริ่มส่งผลลัพธ์ที่ดีออกมาให้เห็นแล้ว ขออย่างเดียวอย่าเพิ่งแผ่วไปกัน ซะก่อนนะ สู้ สู้ !!

ราศีมนี 19 ก.พ. - 20 มี.ค. ชาวราศีมีน ช่วงนี้ทางานจะรู้สึกมึนๆ เพราะนอกจากงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ทาอยู่แล้ว ยังมีงานอื่นๆเข้ามาอยู่ตลอดๆ แต่ชาวราศีมนี ต้องท่องคาถาประจาตัวไว้ว่า “ต้องเหนื่อย หนักวันนี้ เพื่อสบายในวันหน้า” ช่วงงานหนักหน่วงเช่นนี้จะเบาบางลงในช่วงกลางปี ชาวราศีมีน ต้องตั้งสติให้ดีในการทางาน เพราะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดหรือความบกพร่องเพียงเล็กน้อยของ เราที่จะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้

CPR MAGAZINE

012


ราศีเมษ 21 มี.ค. – 19 เม.ย. ช่วงนี้ถือเป็นช่วงชดใช้กรรมเก่าของชาวราศีเมษ บุญที่เคยทาไว้ได้หมดลงแล้ว ดังนั้น ช่วงนี้จะทาอะไรต้องระมัดระวังให้มาก งานเดิมๆ ที่ยังค้างคาไว้ต้องรีบสะสางให้เสร็จสิ้นโดยด่วน สาหรับช่วงนี้แล้วชาวราศีเมษนี่เรียกได้ว่างานท่วมหัวกันเลยทีเดียว ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานอื่นๆไม่ค่อยดีนัก ชาวราศีเมษจาเป็นต้องใช้ความอดทน ใจเย็นๆเพราะงานของเราจะสาเร็จ ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นด้วย ให้ระวังเรื่องการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานแต่ใน ความมืดย่อมมีแสงสว่าง เรื่องความรักของชาวราศีเมษกลับสดใสมีเรื่องกุ๊กกิ๊ก ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้งให้ สดชื่นหัวใจ ราศีพฤษภ 20 เม.ย. - 20 พ.ค. ชาวราศีพฤษภช่วงนี้อาจต้องพบเจอกับความเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องผลงานในอดีตที่ ผ่านมา วันนี้จึงต้องกลับมาให้ความสาคัญกับงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันให้เนี้ยบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ตามมาเหมือนในอดีต สิ่งทีช่ าวราศีพฤษภต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้คือเรื่องการติดต่อประสานงาน งานของเราที่ส่งไปแล้วต้องคอยติดตามด้วยไม่เช่นนั้นสุดท้ายอาจส่งผลให้งานของเราต้องเสียหายได้ ช่วงนี้ชาวราศีพฤษภไม่ค่อยมีดวงเรื่องโชคลาภดังนั้นไม่ควรนาเงินไปใช้หรือลงทุนในเรื่องที่มีความ เสี่ยง เรื่องความรักระวังการเจอความรักในแบบไม่คาดคิดมีโอกาสพบรักกับคนเพศเดียวกันแต่รักนั้น จะไม่ยั่งยืนนะ ราศีเมถุน 21 พ.ค. - 21 มิ.ย. ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงปลอดโปร่งของชาวราศีเมถุนโดยแท้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว แต่ช่วงเวลาหฤหรรษ์แบบนีก้ าลังจะหมดไป งานการต่างๆที่เคยทาไว้จะโดนติดตามสอบถามอย่าง ใกล้ชิด ส่วนเรื่องปัญหาในการทางานร่วมกับผู้อื่นที่เคยมีอยู่จะลดน้อยลง ดังนั้นช่วงนี้สิ่งที่ชาว เมถุนควรทาคือต้องเร่งสะสางงานเก่าให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว งานเก่าต้องเคลียร์งานใหม่ห้ามดอง ชาวราศีเมถุนช่วงนี้ต้องระวังเรื่องคาพูดมากๆ แม้ว่าจะเป็นการพูดเล่นพูดคุยกับเพื่อนคนสนิทหรือ คนใกล้ชิดก็ตาม เพราะคาพูดจะนาพาความเดือดร้อนขุ่นข้องหมองใจกลับมาให้เรา เรื่องเงินทองช่วง นี้จะไม่คล่องมือเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ถึงขั้นเงินทองขาดมือซะทีเดียว จึงต้องระวังการจับจ่าย ใช้สอยให้มาก

CPR MAGAZINE

013


ราศีกรกฎ 22 มิ.ย. - 22 ก.ค. ชาวราศีกรกฎยังคงต้องเข้มงวดกับตัวเองอย่าได้แผ่ว แม้ว่าการตรวจสอบช่วงนี้อาจดู เหมือนไม่ดุเดือดเหมือนที่ผ่านมา แต่จริงๆแล้วยังมีการติดตามพฤติกรรมและผลลัพธ์จากการทางาน ของท่านอย่างใกล้ชิดทั้งจากหัวหน้างานและคนใกล้ชิด ดังนั้นอย่าได้มีพฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอก ทางหรือละเลยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเป็นอันขาด มิเช่นนั้นชะตาขาดแน่ๆ เรื่องความ รักตอนนี้หากท่านแอบชอบ แอบปลื้มใครก็ขอให้แอบรักเค้าไปเงียบๆก่อนอย่าเพิ่งแสดงตัว ช่วงนี้ ชาวราศีกรกฎยังไม่ควรเปิดตัวเรื่องความรักเพราะเสี่ยงต่อความผิดหวัง ส่วนชาวกรกฎที่มีคแู่ ล้วคุณ เป็นคนที่โชคดีมากเพราะคนรักของคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อคุณอย่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ราศีสงิ ห์ 23 ก.ค. - 22 ส.ค. ในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ได้หลุดพ้นจากการเป็นผู้ปิดทองหลังพระแล้ว เพราะในช่วงนี้ เรียกว่าเป็นช่วงที่เพชรกาลังส่องประกายเลยทีเดียว หัวหน้างานของคุณได้เริ่มมองเห็นความทุ่มเท ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางานของคุณแล้ว คุณกาลังได้รับการจับตามอง(ในทางที่ดี)จากหัวหน้า และคนที่คุณร่วมงานด้วย โอกาสความก้าวหน้าในการทางานกาลังจะมาถึงในไม่ช้าถ้าโชคดีก็ได้ทั้ง เงินทั้งกล่อง แต่ถ้าจังหวะและโอกาสยังไม่เหมาะสมอาจต้องรับแต่เงินไปก่อนส่วนกล่องต้องรอ เวลาจ้ะ ชาวราศีสิงห์ยังคงต้องให้กาลังใจตัวเองมากๆในการที่จะไม่ยอมถอดใจ ไม่ยอมให้มีเรื่อง ใดๆมาบั่นทอนกาลังใจในการทางานของเรานะ

ราศีกนั ย์ 23 ส.ค. - 22 ก.ย. ชาวราศีกันย์ ถ้าพาตัวเองออกมาพ้นจากการนาเงินไปเสี่ยงโชคได้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตมี ความสุขกว่าที่เคยจริงๆ เงินทองจะไม่ขาดมือ ในช่วงเวลาอันใกล้นี้ชาวราศีกันย์จะได้รับเงินที่คาดไม่ ถึงที่เกิดจากการทางานของตัวเอง ชาวราศีกันย์จะพบความเจริญก้าวหน้านอกจากต้องขึ้นอยู่กับความ มุ่งมั่นทุม่ เทของตัวเองแล้วก้อยังต้องอาศัยความเมตตาจากหัวหน้าและการสนับสนุนจากเพื่อน ร่วมงานด้วย ดังนั้นชาวราศีกันย์จึงต้องรักษาระดับความสัมพันธ์ของตัวเองและคนรอบข้างให้ดี เรื่องความรักยังอยุ่ในระดับที่หวังผลได้ ช่วงนี้คู่ของคุณจะเห็นใจถึงความจริงใจของคุณที่มีต่อเค้าจึง เป็นช่วงเหมาะสาหรับการเดินหน้าทาคะแนนของคุณเลยทีเดียว

CPR MAGAZINE

014


ราศีตลุ ย์ 23 ก.ย. - 22 ต.ค. ด้วยความมีเสน่ห์ของชาวราศีตุลย์ จึงทาให้เรื่องการทางานของคุณช่วงนี้มีความราบรื่น ได้รับความร่วมมือจากคนอื่นๆ หน่วยงานอื่นๆเป็นอย่างดี แต่อย่าลืมตอบแทนพวกเค้าเหล่านั้น ด้วยการส่งมอบงานดีๆให้เค้าด้วยเช่นกันนะ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทางานของชาวราศีตุลย์ ต้องรอช่วงปลายๆปีจะมีข่าวดีตามมา ขอแค่ช่วงเวลาจากนี้จนถึงปลายปีคุณต้องรักษาระดับความดี ความมุ่งมั่น ทุม่ เท และตั้งใจทางานให้ได้ดีอย่างสม่าเสมอแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ความเหนื่อยแน่ๆ เลย ราศีพจิ กิ 23 ต.ค. - 22 พ.ย. ชาวราศีพิจิก ให้ระวังการเดินทางออกต่างถิ่นเพราะชาวราศีพิจิกช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ต้องเจ็บ เนื้อเจ็บตัวถึงขั้นเลือดตกยางออก ก่อนใช้รถต้องตั้งสติให้ดพี ลาดพลั้งอาจต้องเสียทรัพย์เสียหน้าที่ การงานไปจนถึงอันตรายถึงชีวิต ชีวิตรักช่วงนี้มักพบกับความผิดหวัง รักใครชอบใครก้อทาได้แค่ แอบรัก แม้เปิดเผยก้อไม่ได้รักตอบเข้าข่ายการรักเค้าข้างเดียว ช่วงนี้จึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักของชาว ราศีพิจิกที่คิดจะเริ่มปลูกต้นรักกับใครสักคน สาหรับคนทีม่ ีคู่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่าง ดีมิเช่นนั้นอาจทาให้เกิดมีปากเสียงไปจนถึงเลิกรากันเลยทีเดียว ในขณะเดียวกันชาวราศีพิจิกอาจได้ มอบหมายงานใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยทาต้องเตรียมตัวเตรียมใจสาหรับการโยกย้ายงาน หรือสถานที่การทางานเพราะนี่คืออนาคตที่สดใสของคุณ ราศีธนู 23 พ.ย. - 21 ธ.ค. ชาวราศีธนูได้ผ่านช่วงเวลาทุกข์ยากของชีวิตไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทรัพย์สินเงินทอง ที่เสียไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ แต่ปัญหาด้านการเงินของชาวราศีธนูก็ ยังคงมีอยู่เป็นระยะๆ ด้านการงานช่วงนี้เรื่องที่น่ากังวลใจที่สุดจะเป็นเรื่องผลลัพธ์ของงาน ชาวราศี ธนูทางานหนักทุ่มเทแต่ผลลัพธ์ออกมามักจะไม่ได้เท่ากับความคาดหวังที่ตั้งไว้ ชาวราศีธนูอย่าเพิ่ง ท้อนะ วันนี้มองเห็นผลลัพธ์ไม่ชัดแต่ในระยะยาวจะส่งผลให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงวันนั้นชาวราศี ธนูจะเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จจนน่าอิจฉาเลยทีเดียว

CPR MAGAZINE

015


Values link to your work

ญนทันทฟ่ 1 อฤุภาใมขธนทยกฝฟ เฝ็นทันแรนนาน หรมธญน หลาฬฝระเทถเรฟฬกทิา May Day ซภ่นเฝ็นทันทฟ่ฬกฬิธนและญหำ ใทามสืาใัญกัผแรนนาน ญนฉผัผนฟห้ นิทฬนานใิานพฬมธนใึกรกฎโมิขธ ตกเทรนดึ ขธนืาเสนธเรม่ธนราทเกฟ่ฬทกัผใทามสยข ใทามสืาเรฎปญน ชฟทพตการทืานาน นาน VS ชฟทตพ ฝระปืาทัน ? ในทยกในฬิธมมฟหนำาทฟ่ตำธนรัผฯพดชธผลำธโฝตามทัฬเมม่ธเขำาสริทัฬ ทืานาน นัน่ หมาฬถภนการเรพม่ ตำนแหิน “ใทามรัผฯพดชธผ” ญนผทผาทหนำาทฟ่ขธน ตนเธน สพน่ ทฟ่โดำกลัผมาใมธใทามสามารถทฟ่ปะดืารนธฬร ิญนสันใม โมิทิาปะเฝ็น เนพน ใทามกำาทหนำาญนชฟทพตและใยณภาอชฟทพตทฟ่ดฟ และโมิธาปฝฏพเสธโดำทิา “นานเฝ็นสิทนสืาใัญขธนการญชำชฟทพตฝระปืาทัน” ผานใรัน้ สืาหรัผผานในกฎโมิ สามารถแฬกเทลาขธนการทืานานญหำเฝ็นเธกเทถญนเทลาสิทนตัทโดำเลฬ ดันนัน้ นานปภนถมธเฝ็นสิทนสืาใัญญนชฟทตพ ฝระปืาทันขธนในทยกใน นานทฟด่ ฟ VS ใทามสมดยลขธนการญชำ ชฟทตพ ฝระปืาทัน ? ทยกในกฎฝฏพเสธโมิโดำเชิ นกันทิา นานทฟด่ ฟฬิธมนืามาซภ่นใยณภาอชฟทพตทฟ่ดฟ และใทามสยขญนการญชำ ชฟทพตฝระปืาทัน แติกฎมฟธฟกหลาฬในเชิ นกันทฟ่โมิสามารถ ผรพหารปัดการใทามสมดยลขธนการญชำ ชฟทพตฝระปืาทันโดำ ทัน้ นฟเ้ หตยฯลฝั ปปัฬทฟ่ กิธญหำเกพดใทามโมิสมดยลปากหลาฬสาเหตย โมิทิาปะเฝ็นใทามโมิรรำหรมธโมิฝฏพผัตพ ตามผทผาทหรมธหนำาทฟ่ญนนานทฟ่โดำรัผมธผหมาฬญนทันหนภ่น ฬิธมสินฯลติธ ใทามสมดยลขธนการญชำ ชฟทพตธฟกทันหนภ่นหรมธธาปปะสินฯลโฝตลธด ธาทพเชิ น CPR MAGAZINE

016


การเขำาซิ ธมผืารย นธย ฝกรณึแผผโมิโดำมาตฐาน กฎธาปสินฯลญหำธยฝกรณึนนั ้ เสฟฬหาฬญนขณะญชำ นาน ทืาญหำเสฟฬเทลา เสฟฬใิาญชำ ปิาฬ เสฟฬชม่ธเสฟฬนขธนธนใึกร สินฯลกระทผติธสภาทะปพตญปการญชำ ชฟทพตหลันเทลานาน ธันเนม่ธนมาปากการ ทืานานโมิเตฎมทฟ่ หรมธโมิโดำฝระสพทธพภาอและฬิธมเฝ็นเรม่ธนทฟ่เลทรำาฬหาก กิธญหำเกพดฯลกระทผติธชฟทพตขธนอนักนานญนธนใึกรขธนเราทัน้ ระผผ ดันนัน้ นานทฟ่ดฟญนทฟ่นหฟ้ มาฬรทมโฝถภน “ใทามตัน้ ญปและตระหนักถภนผทผาทขธนตนเธน ฌดฬเตฎมใทามสามารถ” ชฟทตพ ทฟด่ ญฟ น CPR … ดันทฟ่โดำกลิาทมาแลำททิาชฟทพตทฟ่ดมฟ ฟฯลสมผเนม่ธนมาปากผทผาทและ หนำาทฟ่ญนนานขธนตน CPR สามารถญหำนานทฟ่ดฟใยณภาอชฟทพตทฟ่ดแฟ ละทฟ่สืาใัญ ทฟ่สยดใมธ “ใทามสยขญนชฟทพตการทืานานและชฟทพตฝระปืาทัน” แติทฟ่กลิาทมา ทัน้ หมดนฟม้ ฟฯลสมผเนม่ธนมาปาก ใทามเตฎมทฟ่ ใทามมย ินมันตัน้ ญปฝฏพผัตพนานญน ผทผาทหนำาทฟ่ขธนตนเธนธฬิานเตฎมถักฬภาอ ตลธดปนฝฏพผัตตพ นตามใิานพฬม ธนใึกร นธกปากนฟญ้ นผรพผทขธน CPR ทฟ่เตพผฌตธฬิานติธเนม่ธน ชาท CPR กฎ ตำธนเอพม่ ถักฬภาอและอัฒนาตนเธนธฬิานโมิหฬย ดนพน่ “เอม่ธธนใึกรขธนเรา และเอม่ธชาท CPR ทยกๆใน”

CPR MAGAZINE

017


เมาท์ให้

กับมาดามเผือก

อผกัผมาดามตามนัด CPR Magazine ฉผัผทฟ่ 2 ใธนเฮพ รมึ ใทามรำธนแรน ระดัผฝรธทแตก ชนพดทฟ่ทิาธากาถเดมธนนฟช้ พดซำ าฬโฝเลฬหละใีาาา… ปัดแนินเสมมธนหนำามา ดามตธนเชำากิธนเขำาทืานาน มฟใรผแผผเธทฟต่ พนปพนกะเผล รทมเรม่ธนราทสารอัดเฝรฟฬ้ ท โมิ ธิานโมิ Up date นะใะ!! เมำาทึมธฬฉผัผนฟ้ โบฌซ ฌกีกรีด กัผนานแสดนสพนใำา ThaiFex นานนฟผ้ ธกเลฬ CPR มาเตฎมกัผกพปกรรมใยณภาอ โมิทิาปะเฝ็น Mini CSR ธผรมกาแฮสรำานธาชฟอ Barista Show สาธพตทพธฟการญชำ ธยฝกรณึและกพปกรรมติานๆมากมาฬ ญหำมาดามอร ดหมด สนสัฬตำธนญชำอนม้ ทฟ่เขฟฬนทัน้ ฉผัผ! เธาเฝ็นทิาโมิโฝมาดามขธผธกเลฬทิาเธธอลาด! ธฟกเรม่ธนกฎแซิ ผแผผอรพกสพผเมฎด กัผฌใรนการ Values Mobile Clinic “เอม่ธเสรพมสรำานใิานพฬมธนใึกรเชพนรย ก” นานเกพดแผผนฟเ้ ซเลผธฬิานมาดามโมิมฟอลาดใิะ เธาเฝ็นทิาทืาเธาสาทสทฬมนยุฬึเนพนเดมธนธฬิานธพชนั ้ กระชยิ มกระชทฬ เกฎผเธามามฌนธฬร ิอัก ญหญิ กฎเมม่ธทันทฟ่ 3- 7 มฟนาใมทฟ่ฯิานธพชนั้ โดำแธผมย ดญตำกระฌฝรนรถตพดตามฌใรนการนฟ้ อรำธมกัผหนิทฬนาน Safety และสทัสดพการมย ินตรนสริดพนแดนดำามขทานถรนฬึชิานภาใญตำ ถรนฬึสรย าุฎรึธานฟ (RSS1) ภาฬนธกผำานอักธาปปะดรทรย ดฌทรมโฝหนิธฬ แติทฟ่มาดามสยดแสนปะฝลาผฝลมม้ กฎผรพเทณรธผรัท้ เตฎมโฝดำทฬฯักสทนใรัทนานาชนพด สิทน เรม่ธนใทามเรพถขธนชิ านถรนฬึนฟ้ ฬมนฬันธฟกทฟทิา โขิ(เใฎม)เมมธนนฟธ้ ริธฬสมใืาลืา่ ลมธปรพนๆใีาาา ถรนฬึติธมาทฟ่ธพชนั้ โดำโฝเฬฟฬ่ มเฬมธน ใมธ ถรนฬึเกาะสมย ฬ (RSS 2) อผเปธชิ าน ฯร ำชาฬชาทเกาะ ธันเนม่ธนมาปากเทลาอลผใืา่ ธพชนั ้ โมิแนิญปนะใิะ ทิาสพน่ ทฟ่ธชพ นั ้ เปธมฟฯลสมผ เนม่ธนมาปากใทามมมดหรมธธฬิานโร? เอราะโดำสัมฯัสกัผอลันนานผานธฬิาน รรฝลักุณึดืาๆ ขนลยกใิะทิานฯร ำธิานใะ...มฌนมานานเขำาเรม่ธนใิะ ใทามฝระทัผญปทฟ่มตฟ ิธชิ านชาทเกาะแหินนฟ้ ใมธ ทยกนานเขำาริทมกพปกรรมธฬิานตัน้ ญปถภนแมำปะเฝ็นเทลาเลพกนาน ฌดฬรทมชิ านชาทเกาะ แหินนฟก้ ฎทืาเธาสาทแฯินดพนญหญิธฬิานธพชนั ้ ญปสัน่ หลาฬรพใเตธรึเลฬหละใิะ

CPR MAGAZINE

018


และเชิ นเใฬใิะ ฉผัผนฟม้ าดามกฎโมิอลาดขธฝระกาถ ตืาแหนิน “ดาทเปพด” มธผ “ฌลิ อรำธมสาฬสะอาฬ” สืาหรัผ ตืาแหนิน “Man of the South” ญหำนานเลฬใิะสืาหรัผ อฟ่กตพ ตพเชุฐึ นพตมฟ แหินถรนฬึชยมอร (RSS5) ปากการทฟ่ทฟมนานและธพชนั้ โดำเดพนสืารทปรธผๆผำาน ตกแตินโดำดรดฟมาก ฝำ าฬผรพุัทสทฬนามและชัดเปน ฯักสทนใรัท เลำาโกิเลฎกๆ ผิธสืาหรัผเลฟฬ้ นฝลาและทฟ่ทืาเธามาดามถภนกัผธำา ฝากหทธรัถมฟรธผมย มฝาก 10 ซ.ม. ใำานโทำใรริหนภ่น “เสฟฬน Ring tone ขธน นานเฝ็นเสฟฬนเอลนฝระปืาผรพุัท” ฮันโมิฯพดใิะ เสฟฬนเรฟฬกเขำาเฝ็นเอลนผรพุัท ใทามดันหลาฬเดซพเผล โดำฬพนแลำทธพชนั ้ รรำสภกฝลาผฝลมม้ นฟ่แหละใิะในทฟ่ธพชนั ้ ตามหา…

ถรนฬึกระผฟ่ (RSS4) ชิ านทฟมนฟใ้ ยณภาอใัผปธปรพนๆ ทยกสพน่ ธฬิานญนผำานอักดรเฝ็น ระผผระเผฟฬผโฝหมดและสยดทำาฬ ถรนฬึภเร กฎต (RSS3) มาดามผธกเลฬทิาถรนฬึนลฟ้ ะลานตาโฝ หมดใิะ แธผโฝปพกฯมตัทเธนญนหำธนนืา้ ธฬร ิหลาฬใรัน้ ญนใทามฮพ นกัผชิ านถรนฬึหัทเมมธนทานญตำ ธันโกลฌอำน ทยกในญหำใทามริทมมมธดฟมาก ตม่นรธริทมกพปกรรมตัน้ แติโกิฌหิเลฬทฟเดฟฬท ชิ านถรนฬึธม่นๆเตรฟฬมตัทอผกัผกพปกรรมดฟๆแผผนฟโ้ ดำนะใะ เซเลผธฬิานมาดามปะโฝหาทิานถภน ทฟ่ใิะ กิธนปากกันโฝมาดามขธะากชาท CPR ญนสถานการณึทฟ่ธาปมฟฯลกระทผติธ ธนใึกรขธนเราทัน้ เถรุฐกพป การเมมธน ภัฬธรรมชาตพ ทยกในใทรทืาหนำาทฟ่ขธนตนญหำเตฎมทฟ่ เอม่ธธนใึกรขธนเราสามารถผรรลยเฝำ าหมาฬแผผฝั น๊ ๆ แลำทเปธกันญหมิฉผัผหนำา .... ปย ีผ

มาดาม

CPR MAGAZINE

เฯืธก

....................

019


MKt อยากบอก

ฯิาน

โฝธฟกฝฟ กผั มหกรรมใรัน้ ฬพน่ ญหญิ THAIFEX–World of Food Asia 2014 ทฟ่ผธกเลฬทิาฝฟ นฟ้ CP Retailink ฬพน่ ญหญิมากขภน้ กทิาเดพม เอราะอทกเราชาท CPR อรำธมญปกันขนขผทนสพนใำาใยณภาอนานาชนพดและ ธะโหลิแทำ 100% อรำธมทัน้ สัญญาผรพการทฟ่เฝ็นเลพถโฝฝระกาถใทามเฝ็นหนภ่น ขธนเรา .... นธกปากนฟฬ้ นั มฟกพปกรรมแผผอรฟเมฟ่ฬมๆ ทฟ่มฟญหำชมโดำแใิ CP Retailink เทิานัน้ !!  เทในพใการชนกาแฮสรตร World Barista  ฌชทึใทนขทดปากแชมฝึ ผารึเทนเดธรึฝระเทถโทฬ 

Demo Food ปากใยณหรฟด รอฟอรรณ เหลมธนธริามรัตนึ,  Demo เนมธ้ นืาเขำาปากเชฮ Austraria 

Demo Food&Bakery ปากเชฮ CPR  เกมสึมหาสนยกแปกขธนรานทัลอรฟเมฟ่ฬม!!

 นานผย ญกฎมาเอฟฬผ!!

สวัสดีชาว CPR ไม่มอี ะไรมากกกก แค่อยากจะบอกว่า ยังมีต่ออีกนะ CPR MAGAZINE

020


นธกปากนฟ้อทกเราชาท MKT กฎโมิลมมทฟ่ปะเธาสรตรนืา้ ฯลโมำเอม่ธ สยขภาอแผผลัผเฉอาะปากใยณหรฟด รอฟอรรณ เหลมธนธริามรัตนึ ทฟ่มาริทม Demo กัผใยณนรพถ ธรรมเกมธ้ กรล มาะากชาท CPR โดำโฝลธนทืากพนกันเธน แผผ “ธริธฬเรพด่ ” ดำทฬปำา “แธฝเฝพ้ ล Elder Flower” สิทนฝระกธผ: นืามาฝั่ น (แชิ เฬฎนกิธนนืามาฝั่ น) 1. แธฝเฝพ้ ลแดนฝธกเฝลมธก

1

ลรก

2. นืา้ แธฝเฝพ้ ล

2

ธธนซึ

3. นืา้ สัผฝะรดกลิธน

2

ธธนซึ

4. นืา้ มะนาทใัน้ สด

1/2

ธธนซึ

5. นืา้ เชม่ธม Elder Flower

1

ธธนซึ

6. เกลมธ

1

หฬพผมมธ

7. นืา้ แขฎนฬร นพต

3-4

กำธน

กิ ธ นปากกั น (แติ โ มิ ป ากโกลนะปี ะ ) ทานทฟ ม นานการตลาดตำ ธ น ขธขธผใย ณ ทย ก หนิ ท ฬนานทฟ่ ญ หำ ใ ทามริ ท มมม ธ และชิ ทฬเหลม ธ กั น ปนปผนาน THAIFEX 2014 “ขธผใยณ ขธผใยณ ขธผใยณ”

MKT

CPR MAGAZINE

021


ปากทารสาร CPR Magazine ฉผัผทฟ่ 1 1. ญใรเฝ็นฯร เำ ขฟฬนใธลัมนึ Sale รำธฬลำาน ? และหัทญปขธนการทืานานทฟ่ Sale รำธฬลำานฬภดถมธมาตลธดมฟ 2 ฝระการใมธธะโรผำาน 2. ญใรโดำรผั ตืาแหนิน “Best Activist of The Year” 3. ใธลัมนึ Values…อร ดเชม่ธมฌฬนใิานพฬมธนใึกรกัผหัทขำธญด รรำใาื ตธผแลำทสินมาทฟห่ นิทฬนานใิานพฬมธนใึกร ฯิาน 2 ชิ ธนทาน 1. Lotus Note : RTL CULTURE INFORMATION 2. Facebook เอป : CPR Values Society **สามารถหาธิาน CPR Magazine ฉผัผแรกโดำทฟ่ หนำาเอป Facebook “CPR Values Society”

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

ล้ำโพง Hello Kitty

เมำส์ไร้สำย Rilakuma

ล้ำโพงกล้องถ่ำยรูป CPR MAGAZINE

022


CPR MAGAZINE

023


CPR MAGAZINE

CPR E-MAGAZINE ...May 2014  

วารสาร CPR Magazine ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557