Page 1

Leerwerkbedrijf


Powerlady Samenwerken aan werk Uitgever: Stichting Powerlady Auteur: Urmila Mac-nack, Giovanna Gill en Marlene Amsdorf Eindredactie: Valeska Hovener Vormgeving: Bettine de Kruijf Hoewel deze folder met zorg is samengesteld, aanvaart de uitgever geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze folder. www.powerlady.nl


inhoud Stichting Powerlady Waar staan we voor? Lerend werken bij Powerlady Voor wie is Powerlady? Aanbod Moving Forward Moving Forward NUG Moving Forward Bootcamp Taaloefenplekken Aanmelden

5 7 9 11 13 16 18 20 23

Deze folder is bedoeld voor organisaties die zich richten op de economische zelfstandigheid van vrouwen.


Stichting Powerlady

In 2006 is Stichting Powerlady opgericht, een empowerment organisatie speciaal voor jonge vrouwen. Powerlady wil de werkloosheid en laaggeschooldheid van kwetsbare vrouwen terugdringen. In het bijzonder richten we ons op vrouwen met een dubbele culturele achtergrond in de leeftijd van 16-35 jaar, die door een verscheidenheid aan oorzaken de aansluiting naar het onderwijs of de arbeidsmarkt hebben gemist. Powerlady is van mening dat deze groep jonge vrouwen speciale aandacht nodig heeft. Vanwege hun achtergestelde positie door externe factoren, wil Powerlady talentvolle jonge vrouwen de mogelijkheid geven om zich in een vrouwvriendelijke omgeving verder te ontwikkelen. Het doel van Powerlady is om jonge vrouwen te voorzien van de juiste werkervaring en kennis waarmee ze aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt of een opleiding kunnen volgen. Met aansluiting bedoelen we hier dat jonge vrouwen zelfstandig kunnen werken aan een volwaardig bestaan. 5


waar staan wij voor?

Bij Powerlady staat het empoweren van jonge vrouwen centraal. Dit doen we door leerwerktrajecten, trainingen, taaloefenplekken, stages en vrijwilligerswerk aan te bieden. Powerlady activeert vrouwen door ze te begeleiden bij het organiseren en uitvoeren van maatschappelijk relevante activiteiten, die passen bij hun interesse en belevingswereld. Powerlady geeft jonge vrouwen de kans om te experimenteren met de regels en met de normen en waarden die nodig zijn om te voldoen aan de maatschappelijke eisen. Op deze manier kunnen jonge vrouwen zichzelf verder ontwikkelen en zelfstandig aan een toekomst werken waarin zij actief deelnemen aan de maatschappij.

7


LEREND WERKEN BIJ POWERLADY Het vinden van een baan die voldoet aan de kwaliteiten en ambities van talentvolle jonge vrouwen, is niet eenvoudig. Powerlady voorziet in deze behoefte door actief met de kandidaten aan de slag te gaan. Dat doen we door jonge gemotiveerde vrouwen sociale vaardigheden, goede competenties en praktische inzichten mee te geven. Deze zijn nodig om als werknemer succesvol aan de slag te gaan. Lerend werken bij Powerlady betekent: • Ruimte om te leren; • Een veilige omgeving om te experimenteren; • De mogelijkheid om aansluiting te vinden op werk of scholing; • Het verkrijgen van de juiste tools om ambities mee waar te maken.

9


Powerlady SAMENWERKEN AAN WERK!


VOOR WIE IS POWERLADY?

Stichting Powerlady is, in eerste plaats, gericht op jonge vrouwen tussen 16-35 jaar met een dubbele culturele achtergrond. Het belangrijkste is dat de vrouwen in ieder geval ambitieus en gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen en hun plek binnen de maatschappij als zelfstandige te claimen. • Vrouwen in de uitkering; • Vrouwen die geen recht hebben op een uitkering (NUG); • Leerlingen van de ROC op Maat; • Werkzoekende vrouwen; • Vrouwen die moeten inburgeren.

11


AANBOD


moving forward In het leerwerktraject Moving Forward worden de deelnemers uitgedaagd en geprikkeld om vanuit hun eigen kracht te functioneren in de praktijk. Zo ontwikkelen de jonge vrouwen in zes maanden hun werknemersvaardigheden. Tijdens het traject wordt de deelnemer gecoacht op het vinden en behouden van werk.
Met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en het opdoen van werkervaring door stage, wordt de deelnemer ‘arbeidsfit’ gemaakt. Doel: Vrouwen arbeidsfit maken zodat ze duurzaam kunnen uitstromen naar een reguliere werkplek met een contract van minimaal 24 uur en minimaal zes maanden. Voor wie: Het traject is bedoeld voor vrouwen tussen de 18-35 jaar, die bemiddelbaar zijn, maar zonder versterking van benodigde competenties en vaardigheden niet in staat zijn aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Duur: 6 maanden 24 uur per week. Resultaten: • De deelnemer heeft basiswerknemersvaardigheden opgedaan. • De deelnemer heeft inzichten verworven over haar eigen blokkades en geleerd hoe hiermee om te gaan, zodat haar kansen om werk te vinden en te behouden vergroot zijn. • De deelnemer is door middel van coaching en stage ‘arbeidsfit’ gemaakt. Meer informatie over dit traject vind je op onze website. www.powerlady.nl

13


MOVING FORWARD (NUG) Dit traject is bedoeld voor vrouwen die geen recht hebben op een uitkering en niet in staat zijn om op eigen kracht invulling te geven aan hun rol als actieve burger. Bij Powerlady worden de deelnemers voorbereid op hun rol als actief participerende burger door middel van een introductieprogramma, stage of vrijwilligerswerk, empowermenttraining en netwerkbijeenkomsten. Doel: De zelfredzaamheid van niet-uitkeringsgerechtigde (NUG) vrouwen te bevorderen waardoor ze actief deel kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij. Voor wie: Het traject is zowel bedoeld voor jonge als voor oudere vrouwen (tussen de 18-44 jaar), die geen recht hebben op een uitkering en die niet in staat zijn om op eigen kracht invulling te geven aan hun rol als actieve burger. Duur: 3 maanden 2 tot 4 dagdelen per week. Resultaten: • De deelnemer is uit haar sociaal isolement gekomen. • De deelnemer heeft een netwerk opgebouwd. • De deelnemer is actief in de maatschappij doordat zij vrijwilligerswerk doet of stage loopt. • De deelnemer is in staat om zelfstandig werk te zoeken.

Meer informatie over dit traject vind je op onze website. www.powerlady.nl


POWERLADY THE KEY TO SUCCES

Laat je inspireren op ons digitale platform www.powerlady.nl

17


MOVING FORWARD BOOTCAMP Een korte empowerment of krachtige training waarbij jonge vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt een motivatieboost krijgen om weer aan de slag te gaan. Persoonlijke inzichten, afgewisseld met energieke sportactiviteiten en uitdagende opdrachten, vormen de ingrediënten van deze stevige Bootcamp. Doel: Het verwerven van een boost aan inzichten, ervaringen en energie waardoor de deelnemer voorbereid en doelgericht de uitdaging aan kan gaan om op zoek te gaan naar een passende baan. Voor wie: Het traject is bedoeld voor vrouwen tussen de 18-35 jaar, die persoonlijke blokkades ervaren bij het vinden van werk en geen compleet beeld hebben van hun competenties en vaardigheden. Duur: 3 werkdagen Resultaten: • De deelnemer heeft meer inzicht in haar persoonlijke blokkades verworven en heeft de juiste tools mee gekregen om haar eigen kansen te creëren en haar dromen na te jagen. • De deelnemer weet wat haar competenties en vaardigheden zijn. Meer informatie over de training vind je op onze website. www.powerlady.nl


19


TAALOEFENPLEKKEN Nieuws in de Wijk is een taaloefenplek van Powerlady voor vrouwelijke inburgeraars in Amsterdam. Hierbij staan het uitbreiden van het sociaal netwerk, het oefenen met basisvaardigheden voor werknemers, het verbeteren van de Nederlandse taal en het kennismaken met vrijwilligerswerk centraal. De taaloefenplek legt de nadruk op het ontwikkelen van taalvaardigheden en het vergroten van het zelfvertrouwen van Amsterdamse vrouwen. Doel: De taaloefenplekken zijn bedoeld om vrouwelijke inburgeraars de gelegenheid te geven om samen met anderen hun Nederlandse taalvaardigheid in de praktijk en in een veilige omgeving te oefenen. Ook maakt deze groep vrouwen kennis met vrijwilligerswerk. Voor wie: Het traject richt zich op Amsterdamse vrouwen tussen de 18-35 jaar die moeten of willen inburgeren, maar nog weinig Nederlands oefenen in de praktijk doordat zij geïsoleerd en kwetsbaar zijn en een duwtje in de rug nodig hebben om deel te nemen aan de maatschappij. Duur: 6 maanden 1 tot 2 dagdelen per week. Resultaten: • De deelnemer spreekt Nederlands in de praktijk. • De deelnemer heeft haar sociale netwerk uitgebreid. • De deelnemer heeft algemene basiswerknemersvaardigheden opgedaan. Meer informatie over dit inburgeringstraject vind je op onze website. www.powerlady.nl


21


“Je bent niet zelf verantwoordelijk voor waar je ter wereld komt, maar wel voor de invulling en de vormgeving van jouw eigen leven.�


Aanmelden

• Heeft u gemotiveerde (jonge) vrouwen in uw bestand, die meer willen en kunnen dan thuis zitten? • Wilt u als gemeente het aantal vrouwen die een uitkering ontvangen verminderen? • Wilt u de situatie van (jonge) vrouwen omzetten van financieel afhankelijkheid naar economische zelfstandigheid? • Wilt u vrouwen empoweren? Heeft u een kandidaat waarvan u denkt dat zij zich thuis zou voelen bij Stichting Powerlady? Dan kunt u haar nu aanmelden! Neem voor persoonlijke advies of voor vragen vrijblijvend contact met ons op. Contactgegevens Telefoonnummer: 020 695 25 16 E-mailadres: info@powerlady.nl Website: www.powerlady.nl 23


Kijk voor meer informatie op www.powerlady.nl

PowerLady wordt gesteund door VSBfonds

Powerlady  

In 2006 is Stichting Powerlady opgericht, een empowerment organisatie speciaal voor jonge vrouwen.

Advertisement