Page 1

2011  Minor  Works Pre-Qualification  Application

COMPANY NAME: ___________________________________________________________

Please send application materials to: Powder River Energy Corp. Attn: Strategic Development Administration PO Box 930 Sundance, WY 82729-0930 Fax: (307) 283-1492

*PLEASE DO NOT BIND, STAPLE, OR FOLD APPLICATION MATERIALS* SUNDANCE – CORPORATE HEADQUARTERS /CKP5VTGGVr21$QZr5WPFCPEG9;

 2JQPGr (CZ

GILLETTE )CTPGT.CMG4QCFr21$QZr)KNNGVVG9;

 2JQPGr (CZ

www.precorp.coop

SHERIDAN $TWPFCIG.CPGr21$QZr5JGTKFCP9;

 2JQPGr (CZ


2011 Minor  Works Pre-Qualification  Application 2NGCUGEQORNGVGVJGHQNNQYKPICRRNKECVKQPKPQTFGTVQDGRNCEGFQP24'%QTRoU/KPQT9QTMU4QUVGT#PKPEQORNGVG CRRNKECVKQPYKNNPQVDGEQPUKFGTGF ;QWCTGPQVKƜGFVJCV24'%QTREQORNKGUYKVJVJGRTGXCKNKPIYCIGNCYQHVJG5VCVGQH9[QOKPICPFTGSWKTGUCNN EQPVTCEVQTUVQEQORN[ 3WGUVKQPUEQPEGTPKPIVJKUCRRNKECVKQPOC[DGFKTGEVGFVQ24'%QTRoU2WTEJCUKPI/CPCIGT%QPVTCEV#FOKPKUVTCVQT NQECVGFCV)CTPGT.CMG4QCF)KNNGVVG9;QTVGNGRJQPG  0COG QH (KTO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

#RRNKECPV %QPVCEV 0COG2JQPG AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#RRNKECPV %QPVCEV 'OCKN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 $WUKPGUU #FFTGUU AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

/CKNKPI#FFTGUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%KV[ 5VCVG <KR AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6GNGRJQPG AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA(#:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 %JGEMCRRTQRTKCVG%QTRQTCVKQP2CTVPGTUJKR 5QNG2TQRTKGVQTUJKR.KOKVGF.KCDKNKV[%Q (GFGTCN6CZ+&0Q '+0 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 0WODGTQH'ORNQ[GGU PQVKPENWFKPI[QWTUGNH AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA +HKPEQTRQTCVGFUVCVGTGUKFGPVCIGPVoUPCOGCPFCFFTGUU+HRCTVPGTUJKRNKOKVGFNKCDKNKV[QTUQNGRTQRTKGVQTUJKR UVCVGOCPCIKPIRGTUQPoUPCOGCPFCFFTGUU 

0COGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/CKNKPI#FFTGUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%KV[5VCVG<KRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 #TG[QWCDNGVQUWRRQTVGOGTIGPE[PGGFU!;GU0Q 

+H[GUCHVGTJQWTUEQPVCEVPCOGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2JQPG0WODGTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#HVGTJQWTUDCEMWREQPVCEVPCOGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2JQPG0WODGTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SUNDANCE – CORPORATE HEADQUARTERS /CKP5VTGGVr21$QZr5WPFCPEG9;

 2JQPGr (CZ

GILLETTE )CTPGT.CMG4QCFr21$QZr)KNNGVVG9;

 2JQPGr (CZ

www.precorp.coop

SHERIDAN $TWPFCIG.CPGr21$QZr5JGTKFCP9;

 2JQPGr (CZ


2011 Minor  Works Pre-Qualification  Application *QYNQPIJCXG[QWDGGPRGTHQTOKPIVJGYQTM[QWCTGUGGMKPIRTGSWCNKƜECVKQPHQT!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #TG[QWCEQPVTCEVQToUCUUQEKCVKQPOGODGT!;GU0Q 

+H[GUYJKEJCUUQEKCVKQP!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%QPVTCEVQToU4GIKUVTCVKQP0WODGTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 #TG[QWCDNGVQDGDQPFGF!;GU0Q 

+HPQRNGCUGGZRNCKPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 %JGEMCRRTQRTKCVGDQZHQTYQTM[QWCTGKPVGTGUVGFKPCPFSWCNKƜGFVQRGTHQTO#VVCEJDTQEJWTGUGSWKROGPV NKUVGVEYJGTGCXCKNCDNG $NCUVKPI.CPFUECRKPI $WKNFKPI%QPUVTWEVKQP/CEJKPG9QTM %QPETGVG/CVGTKCNU6GUVKPI 'NGEVTKEKCP2CKPVKPI (GPEKPI2CXKPI (KDGT1RVKE%CDNKPI2NWODKPI (NQQTKPI4QQƜPI (QQVKPI(QWPFCVKQP5VGGN(CDTKECVKQP )TCFKPI'ZECXCVKQP6TGPEJKPI$CEMƜNN *[FTQUGGFKPI8GPFQT%GTVKƜGF6GNGEQOOWPKECVKQPU%CDNKPI 

1VJGT GZRNCKP AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 .KUVTGHGTGPEGUQHRCUVYQTMEQORNGVGF2NGCUGOCMGUWTGVQRTQXKFGTGHGTGPEGUHQTGCEJQH[QWTƜGNFUQH GZRGTVKUG#FFKVKQPCNUJGGVUOC[DGCVVCEJGFKHPGEGUUCT[ 

(KTO 0COG#FFTGUU AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%QPVCEV2GTUQP6GNGRJQPGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2TQLGEV AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&QNNCT#OQWPVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SUNDANCE – CORPORATE HEADQUARTERS /CKP5VTGGVr21$QZr5WPFCPEG9;

 2JQPGr (CZ

GILLETTE )CTPGT.CMG4QCFr21$QZr)KNNGVVG9;

 2JQPGr (CZ

www.precorp.coop

SHERIDAN $TWPFCIG.CPGr21$QZr5JGTKFCP9;

 2JQPGr (CZ


2011 Minor  Works Pre-Qualification  Application (References continued) 

(KTO 0COG#FFTGUU AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%QPVCEV2GTUQP6GNGRJQPGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2TQLGEV AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&QNNCT#OQWPVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA(KTO 0COG#FFTGUU AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%QPVCEV2GTUQP6GNGRJQPGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2TQLGEV AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&QNNCT#OQWPVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 %CP[QWEQPƜTO[QWCTGKPEQORNKCPEGYKVJCNN5VCVGCPF(GFGTCN4GIWNCVQT[#IGPEKGU!;GU0Q

 6JGHQNNQYKPIOWUVDGKPENWFGFYKVJ[QWTCRRNKECVKQP #VVCEJCEQR[QH[QWTRTQQHQHKPUWTCPEG /NKCDKNKV[OKPKOWO #VVCEJCNKUVQHGSWKROGPVKPENWFKPICIGQHGSWKROGPVCXCKNCDNGHQTYQTM +HCRRNKECDNGCVVCEJCEQR[QH[QWT5CNGU6CZ.KEGPUG +H[QWCTGC%QTRQTCVKQP2CTVPGTUJKRQTJCXGGORNQ[GGU #VVCEJCEQR[QH[QWTDWUKPGUUNKEGPUGQT[QWT%+&0WODGT %QTRQTCVKQPUCPF2CTVPGTUJKRU #VVCEJRTQQHQH9[QOKPI9QTMGToU%QORGPUCVKQPEQXGTCIG#0&7PGORNQ[OGPV+PUWTCPEGHQTVJG5VCVGQH 9[QOKPI %QTRQTCVKQPUCPFDWUKPGUUGUYKVJGORNQ[GGU %GTVKƜECVGUOC[DGTGSWGUVGFQPNKPGCVJVVRU FQGUVCVGY[WUEGTV0QVGKVKUVJGQDNKICVKQPQHVJGEQPVTCEVQTVQGPUWTGWRFCVGFEGTVKƜECVGUCTGRTQXKFGF VQ24'%QTRCPPWCNN[ +CVVGUVVJCVVJGKPHQTOCVKQPEQPVCKPGFJGTGKPCP[CVVCEJGFFQEWOGPVCVKQPCPFCP[FQEWOGPVCVKQPUGPVFKTGEVN[ VQ2QYFGT4KXGT'PGTI[%QTRQTCVKQPVQHWNƜNNTGSWKTGOGPVUQHVJKUFQEWOGPVCTGCEEWTCVGCPFEWTTGPVVQVJG DGUVQHO[MPQYNGFIG AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5KIPCVWTG 6KVNG AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2TKPVGF0COG &CVG

SUNDANCE – CORPORATE HEADQUARTERS /CKP5VTGGVr21$QZr5WPFCPEG9;

 2JQPGr (CZ

GILLETTE )CTPGT.CMG4QCFr21$QZr)KNNGVVG9;

 2JQPGr (CZ

www.precorp.coop

SHERIDAN $TWPFCIG.CPGr21$QZr5JGTKFCP9;

 2JQPGr (CZ

2011-06-20-minor-works-application  
2011-06-20-minor-works-application  

Powder River Energy Corp. Attn: Strategic Development Administration PO Box 930 Sundance, WY 82729-0930 Fax: (307) 283-1492 *PLEASE DO NOT B...