Page 1

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Chcete poznat nejlepší BUSINESSTEAM? CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. připravila na středu 15. února 2012 pro ţáky 8. a 9. tříd soutěţ pětičlenných týmů o nejlepší BUSINESSTEAM. Naši školu reprezentovali ţáci z devátého ročníku. Sestavili tým s názvem „LOS ORANGES“ (P. Muličák, J. Ildţa, L. Tichý, M. Hübl, T. Kazda) a „BAND OF NERDS“ (J. Jeţek, K. Mohelská, N. Voţenílková, O. Maťátko, M. Haase). Soutěţ nakonec absolvovalo 8 týmů (ZŠ Úpice – Lány, ZŠ a MŠ Radvanice, ZŠ Náchodská, Trutnov, ZŠ Mládeţnická, Trutnov, ZŠ a MŠ Pilníkov), ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn se omluvila, sněhová kalamita týmu nedovolila do Trutnova dojet. Soutěţ začala předkolem, ve kterém se všechny týmy představily odborné porotě, kterou tvořili: p. Miloslava Jasanská (Krkonošský deník), Ing. Jolana Vašáková (Hospodářská komora ČR), Ing. Michal Sacher (KB Trutnov), Ing. Zdeněk Vít (vyučující CSA Trutnov) a Josef Mádle (student 4. ročníku CSA Trutnov). Potom uţ pracoval kaţdý tým sám na plnění těchto úkolů:  „Peníze do polštáře nebo do banky?“ (Umíte si vybrat opravdu nejvýhodnější studentský účet?)  „Faktura nás (ne)překvapí!“  „Za tři kousky s Otcem vlasti koupíš si i vonné masti.“ (Česká měna známá, neznámá.)


Zpravodaj

Zajímavosti ze školního života „Bez dobré reklamy nedosáhneš úspěchu!“ (Vymyslete reklamu na zadaný výrobek v délce maximálně 3 minut, kterou předvedete před porotou a ostatními účastníky. Po vlastní prezentaci budou následovat dotazy poroty v maximální délce 2 minut.)  „Dobrý hospodář ví, na co má!“ (Jaký bude čistý zisk podnikatele - po zdanění, jestliţe daň z příjmu je 15 %?) Neţ porota provedla vyhodnocení, zúčastnili se ţáci soutěţe jednotlivců o mobilní telefon. Mobilní telefon si za nejlépe zodpovězený test odnesla naše Kateřina Mohelská! A pak uţ následovalo očekávané vyhlášení výsledků soutěţe: 

Na prvním místě se umístil tým LOS ORANGES ze ZŠ Mládežnická Trutnov, druhé místo obsadil tým FOUR & ONE ze ZŠ Úpice - Lány a třetí místo FČELY také ze ZŠ Úpice - Lány. Náš druhý tým BAND OF NERDS se umístil na krásném šestém místě. Získali jsme nové zkušenosti, něco jsme se přiučili a odnesli jsme si krásné ceny. Týmy LOS ORANGES a BAND OF NERDS

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC Kamarádi na hradě Lepší rozloučení s prvním pololetím letošního školního roku jsme si nemohli přát. Jeli jsme do divadla! Přijel brněnský soubor Kamarádi s představením Kamarádi na hradě. Krátký příběh nám připomenul pravidla slušného chování: pozdravy, poděkování, prosba. Pobavili jsme se, přiučili jsme se a …Hurá do školy pro vysvědčení! Učitelky 1. – 3. tříd Stránka 2


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Zdravá výţiva Na prvního února si druháčci připravili zdravou svačinku. Tím ukončili téma: Člověk a jeho zdraví. Zopakovali si zásady hygieny, zdravé výţivy a bezpečnost při přípravě svačiny. Vysvětlili si, co je zdravý ţivotní styl. Vyzkoušeli si pravidla stolování v praxi. Byla to velká dobrota! Učitelky 2. tříd

MY ROBOT Součástí výuky anglického jazyka jsou hry, písničky, kříţovky, dramatizace, práce na interaktivní tabuli a ţáky oblíbené miniprojekty. Jeden z miniprojektů jsme dokončili ve 4. třídách. A jak se dětem podařilo nakreslit a jednoduchými větami charakterizovat svého robota, můţete posoudit na nástěnkách ve třídách a na chodbě. Mgr. Monika Jaklová Stránka 3


Zpravodaj

Potato cakes Vůně dobrého jídla při konverzaci v angličtině? Proč ne! Žáci 6. ročníků dokázali podle anglického receptu připravit výborné bramborové placičky – „potato cakes“. Práce jim šla krásně od ruky a odměnou byla plná ústa a žaludky. Vyučující AJ

ČTVRŤÁCI NA BRUSLÍCH Během ledna a února vyměnili ţáci čtvrtých tříd „cvičky“ za brusle a strávili v rámci tělesné výchovy několik hodin na ledové ploše. Zdokonalili techniku, zvýšili rychlost a získali větší jistotu. Vyvrcholením byly bruslařské soutěţe při poslední lekci, kdy ţáci absolvovali rychlostní štafetu, překáţkovou dráhu nebo hokejový zápas. Při volném bruslení se ţáci bavili různými honičkami a hrami. Jen neradi se vraceli zpátky do školy. Učitelky 4. tříd

Stránka 4


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Bruslení třeťáků V lednu a v únoru chodili třeťáci každé úterý bruslit. Pod vedením trenérů se zdokonalili a vylepšili styl bruslení. Hodiny byly zábavné, hravé a soutěživé. Velký dík patří rodičům, kteří chodili pomáhat vázat brusle. Jsou to hlavně p. Mikschová, Žitnáková, Hofmanová a Preclíková. Učitelky 3. tříd

Sněhové stavby třeťáků Hodiny předmětu člověk a jeho svět si třeťáci zpestřili pobytem venku. Ze sněhu postavili krásné stavby např. hrady, bunkry, sněhuláky a zvířata…Tvarování ze sněhu se jim povedlo a moc je bavilo. Učitelky 3. tříd

Stránka 5


Zpravodaj

Deváťáci u prvňáčků V den vysvědčení jsme se šli podívat za našimi prvňáčky, které jsme 1. září přivítali a přivedli do jejich budoucích tříd. Prvňáčci nás velmi mile přivítali krásnými písničkami a básničkami. Paní učitelky je poţádaly, aby nám donesli ukázat vysvědčení. Ti se nenechali dlouho prosit a uţ se pyšnili. My jsme jim na oplátku ukázali, jak vypadá vysvědčení se samými jedničkami v devátém ročníku. Kaţdý deváťák si vybral jednoho prvňáčka, kterému předal papírového psíka a čokoládu. Po té jsme se šli podívat do tříd prvňáčků, kde jsme si zavzpomínali na časy, kdy jsme byli jako oni. Odcházeli jsme s hezkým pocitem, ţe jsme dětem udělali radost. Ţáci 9. ročníku

EXKURZE 8.A DO FIRMY GRUND a. s. V pátek 10. 2. jsme kolem 8. hodiny ranní dorazili před budovu české rodinné firmy Grund a. s., kde nás přivítala paní Jelínková, vedoucí výroby. Dozvěděli jsme se, ţe firma uţ více neţ 20 let vyrábí koupelnové předloţky a 70% z nich vyváţí do více neţ 40 zemí celého světa. Nejprve jsme se šli podívat na strojovou výrobu a poté na ruční. Šikovné švadleny dokáţí vytvořit vzor dle přání klienta. Mohli jsme si vyzkoušet ruční obkreslování Stránka 6


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 šablon. Viděli jsme i zaţehlování kamínků, lepení, lemování, stříhání i kontrolu a balení. Dostali jsme pár jiţ nepouţitelných vzorků. Exkurze pro nás byla velmi poučná, uţ víme, jaká náročná práce předchází výrobě předloţek. Naše poznatky: „Jak jsme vešli, přepadl nás divný zápach, ale v průběhu exkurze si většina zvykla.“ „Nejkrásnější předloţky byly s vyšitými zvířaty a se smajlíky.“ „Neumím si představit, ţe bych obkreslila asi 100 předloţek denně.“ „Celé třídě se exkurze líbila a rádi bychom si znovu něco takového zopakovali.“ Ţáci 8.A

Výprava za poznáváním reálného ţivota – exkurze do firmy Grund V pátek 17. února ráno se naše třída vypravila do Mladých Buků na exkurzi do firmy Grund, kde se vyrábějí koupelnové předloţky. Po příjezdu nás přivítala maminka našeho spoluţáka – paní Jelínková. Z vrátnice naše kroky směřovaly přímo do hlavní budovy. Jen co jsme vešli, překvapil nás pronikavý zápach. Nejdříve jsme si řekli něco málo o bezpečnosti a pár zajímavostí o firmě. Třeba to, ţe 70% produkce se vyváţí do zahraničí. Pak jsme se podívali, jak se vyrábějí předloţky pomocí

Stránka 7


Zpravodaj strojů. Ty sice umí vytvořit různé druhy, ale např. kulaté nesvedou, a tak jsme se ve druhém patře seznámili s celým postupem ruční výroby. Jako první bylo obkreslování šablon, které jsme si mohli sami vyzkoušet. Moc nám to ale nešlo. Na dalším pracovišti docházelo k vlastnímu vyšívání jemného polyakrylového vlákna. Poté následovalo podlepování. To se dělá proto, aby se vlákna nemohla vytrhat a také aby se předloţky neklouzaly. Následovaly konečné úpravy a potom uţ balení podle poţadavků odběratelů. Na závěr exkurze jsme dostali milý dárek – dvě předloţky. Poděkovali jsme, rozloučili se a vydali na cestu zpět. Návštěva v této firmě byla celkem fajn a určitě zajímavá. Sabča & 8.B

SOUTĚŽE Školní kolo soutěţe v recitaci Školní kolo recitační soutěţe, které proběhlo dne 15. 2. 2012, dokázalo, ţe i v současné době má poezie své místo. Soutěţe se zúčastnilo 28 recitátorů z 2. stupně. Porota sloţená z učitelů českého jazyka posuzovala recitaci nejen klasických autorů, ale i moderních, dále přednes prózy, přičemţ rozhodla o pořadí takto: ve 3. kategorii (6. a 7. třídy) 1. místo Karel Kostka (6.A) 2. místo Pavlína Ficková (6.B) 3. místo Lucie Šelepinová, Markéta Teichmanová (7.B) František Sibor (6.B) ve 4. kategorii (8. a 9. třídy) 1. místo Marcela Chrtková (9.B) 2. místo Tereza Jeţková (9.A), Jan Votoček (9.B) 3. místo Pavel Kaufmann, Sabina Frintová (8.B) Ţáci byli oceněni diplomy a malými dárky. Do okresního kola postupují vítězové z 1. míst a Pavlína Ficková z 2. místa. Přejeme jim mnoho štěstí a všem ostatním soutěţícím děkujeme za účast. Učitelé ČJ

Stránka 8


Zpravodaj

Dětská scéna Po třídních kolech v recitaci a ve zpěvu v soutěţi Dětská scéna se ţáci těšili na školní kolo. To proběhlo pro druhé a třetí třídy 28. února 2012. I přes trému všichni soutěţící předvedli vynikající výkony a porota měla těţkou úlohu vybrat nejlepší. V recitaci zvítězili: 1. místo – Ondřej Dočkal (2.A) 2. místo – Michaela Klázarová (3.B) 3. místo – Martin Plíhal (3.A), Aneta Štaudová (2.C) Ve zpěvu zvítězili: 1. místo – Sára Šaldová (3.B) 2. místo – Michaela Klázarová (3.B) 3. místo - Veronika Hrubá (2.C), Barbora Janáková (3.A) Vítězům blahopřejeme a postupujícím přejeme úspěch v dalším kole. Učitelky 2. a 3. tříd

Biologická olympiáda – školní kolo –kat.C: 8.,9. čtvrtek : 26. 1. 2012 Pořadí

Jméno

1. 2. 3.-4. 3.-4. 5. 6. 7.

Motlová T. Pacáková Z. Chrtková M. Jeţková T. Maňhal F. Pešková K. Ildţa J.

Stránka 9

Třída Test 9.B 9.A 9.B 9.A 9.A 9.A 9.A

R

23 20,5 15 18,5 15 13 20

Ţ 13,5 13 14,5 11,5 14 13,5 5,5

Lab. úkol 11 14,5 9,5 12,5 11,5 13 12,5

9 3,5 7 3,5 4,5 3,5 3,5

Celkem 56,5 51,5 46 46 45 43 41,5


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

8. 9. 10. 11-13. 11-13. 11-13. 14. 15. 16.

Podstatová N. 9.B Muličák P. 9.A Frintová S. 8.B Vašková L. 9.B Hejnová D. 8.B Bartůněk D. 9.B Mahrla F. 8.B Tláskalová S. 8.B Vrkoslav D. 8.B

13 15,5 16,5 17,5 13 12,5 13,5 11 11,5

10,5 9,5 5 12,5 5 8 2 2,5 5 9 7 7,5 3 7 4 8 2 7,5

Školní kolo zeměpisné olympiády 2012 Ve středu 8. února se ţáci 6. – 9. ročníků zúčastnili klání o nejlepšího řešitele školního kola zeměpisné olympiády. A sešlo se jich opravdu mnoho. V první kategorii, tedy v kategorii určené pro 6. a 7. ročník, řešilo zadání zaměřené na Africký kontinent 17 ţáků. V druhé kategorii, pro 8. a 9. třídy, si změřilo své zeměpisné znalosti a dovednosti, zaměřené na Severní Ameriku, také 17 ţáků. Kupodivu nebylo na úspěšné řešení testu potřeba mnoţství faktů a znalostí z učebnice nebo encyklopedie, ale dovednost správně a rychle se orientovat v atlase a efektivně hledat a získávat potřebné informace, které nám prozrazuje věrný geografův pomocník, mapa. V první kategorii (kat. A) se nejlépe umístily hned dvě dívky se stejným počtem dosaţených bodů. Dělené první místo obsadily Lucie Ondráčková a Aneta Mikundová (obě 7.A) se ziskem 29,5 bodu. Na děleném třetím místě se shodně umístili Vojtěch Lotz (6.B) a Pavel Kube (7.B) se ziskem 26 bodů. V kategorii B byl nejúspěšnějším řešitelem Filip Maňhal (9.A), který získal 40,5 bodu z maximálních 50. Druhá skončila loňská vítězka kategorie A – Sabina Tláskalová (8.B), která získala pouze o bod méně neţ vítěz. Na pomyslném třetím stupínku skončil Pavel Matějka (9.B), 38,5 bodu. Děkujeme všem zúčastněným příznivcům zeměpisu a těšíme se na další ročník. První dva z kaţdé kategorie postupují do okresního kola zeměpisné olympiády ve Dvoře Králové nad Labem, které proběhne v 22. března. Mgr. Stanislava Šubrová, Mgr. Břetislav Klomínský Stránka 10

8 2,5 2 7 2 2 3 3 3

41 35,5 31,5 29 29 29 26,5 26 24


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Kategorie A 1. - 2. Lucie Ondráčková + Aneta Mikundová – 7.A 3. - 4. Vojtěch Lotz – 6.B + Pavel Kube – 7.B 5. Jan Strachota – 7.A 6. Sára Podstatová – 6.A 7. Martina Doleţalová - 6.B 8. Dalibor Vlášek – 7.B 9. David Horák – 7.B 10. Denisa Korotvičková – 6.A

obě 29,5 (postup do OK) oba 26 b 24,5 b 24 b 23,5 b 22 b 21,5 b 19 b

Kategorie B (max. 50 bodů) 1. Filip Maňhal – 9.A 2. Sabina Tláskalová - 8.B 3. Pavel Matějka - 9.B 4. Michal Kriegler – 9.C 5. Tomáš Kazda – 9.A 5. Daniel Gaborčák – 9.C 7. Daniel Rücker – 8.A 8. Tereza Ročková – 8.A 9. Kateřina Němcová – 9.B 10. Nikola Voţenílková – 9.C

40,5 bodu (postup do OK) 39,5 (postup do OK) 38,5 36,5 35 35 34 32,5 30 29,5

Okresní kolo Olympiády z dějepisu Dne 2. 2. 2012 proběhlo na Gymnáziu v Hostinném okresní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma, které se týkalo numizmatiky, bylo obtíţné a vyţádalo si značnou přípravu. Zájem o historii se vyplatil. Zaslouţeného úspěchu dosáhli ţáci 9.A. Lukáš Tichý se umístil na 2. místě a Tomáš Kazda obsadil 6. místo. Oběma ţákům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy. Stanislava Tichá

SPORT První krůčky našich nejmenších florbalistů v lize Se začátkem školního roku přišel i vstup našich nejmenších florbalistů do nejvyšší soutěţe elévů. S počátečními obavami jsme se pustili do bojů o přední příčky, však veškerý stud z nás spadl po prvním turnaji, kdy se jedinými našimi přemoţiteli stali hráči ze Sokola Jaroměř. Tři vítězství z prvního klání byla i pro největšího optimistu překvapením. V průběhu sezony se právě Sokol Jaroměř stal našim nedostiţitelným cílem, však nesloţili jsme své zbraně a věřili jsme, ţe se na domácí půdě vše napraví. Stránka 11


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Jak bylo řečeno, tak se i stalo. Na prvním domácím turnaji se stal tým FBK Mládeţnická Trutnov nepřekonatelnou metou pro všechny. Zisk plného počtu bodů v turnaji byl velkou motivací pro další boje. V průběhu sezony předvádějí naši nejmenší skvělé výkony. Z nacvičených kombinací a týmové spolupráce „padají“ nádherné góly. Konec sezony se pomalu blíţí, čekají nás ještě tři turnaje, zatím se drţíme na druhé příčce a doufám, ţe se na konci budeme radovat z příčky nejvyšší, však umístění v první trojce pro nás bude velkým úspěchem“, říká trenérka Věra Menzelová. Velký podíl na našich úspěších mají rodiče, kteří stále děti doprovázejí na turnajích, pomáhají s dopravou a vytvářejí skvělou atmosféru. Jejich fandění je velkým motorem pro naši hru. Rodiče tvoří šestého hráče v poli, tímto jim patří velký díík. Největší zásluhy na přípravě našich florbalových nadějí má trenérský tým ve sloţení Jiří Šembera, Břetislav Klominský, Věra Menzelová a Michal Strnad. Srdečně zveme příznivce florbalu na poslední turnaj sezony, který se koná v dubnu na ZŠ Mládeţnická Trutnov.

Stránka 12


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

INFORMACE KZČ ELDORÁDO Akce pořádané v únoru Dne 19. 2. proběhl za účasti členů našeho střeleckého kroužku „Krajský přebor Královéhradeckého kraje“ v disciplíně VzPi40. Z našich se na výborném 2. místě umístil Vojtěch LOTZ. Gratulujeme.

Akce chystané na březen 

   

Do svých soutěží opět zasáhnou členové našich florbalových kroužků: 3. 3. junioři Třebíč 17. 3. dorostenci Hradec Králové 18. 3. st. žáci Náchod Karatisté se zúčastní 4. 3. mezinárodní soutěže „Velká cena města Trutnova“. Na 11. 3. je připraveno finále střelecké soutěže „Vrchlabsko – Trutnovská liga“. Dne 21. 3. proběhne další sběrový den. Starý papír bude opět vybírán u šaten na 2. stupni ZŠ v časech 7:30 – 8:30 a 14:00 – 16:00. Naši žáci si vybojovali postup do krajského kola basketbalové soutěže kat. IV, které je naplánováno na 21. 3. do Jaroměře.

Trutnovská dračice se softballistkám vydařila Ve dnech 18. -19. 2. 2012 se v hale ZŠ Mládeţnická v Trutnově uskutečnil 1. ročník softballového turnaje ţákyň do 13ti let – Trutnovská dračice. Nečekali jsme, ţe výsledek celého turnaje předčí naše očekávání. Postavili jsme dva týmy, a to SK HSM (zkušenější hráčky) a Eldorádo (naše nejmladší hráčky). Ţákyně z Eldoráda sice skončily aţ poslední, ale ostudu svou hrou neudělaly, protoţe sbíraly zkušenosti. Ale velkou radost nám udělaly ţákyně SK HSM, které zaslouţeně celý turnaj vyhrály skvělou hrou bez poráţky. Bohuţel se na poslední chvíli odhlásil tým Arrows Ostrava kvůli velké nemocnosti v týmu. Museli jsme přepsat celý rozpis, takţe nakonec hrál kaţdý s kaţdým. Jiţ tradičně se účastnily dva týmy z Polského Brzegu, Mladé Buky, Dvůr Králové nad Labem a baseballový smíšený tým Rytíři Trutnov. Poděkování patří všem pořadatelům, rozhodčím, maminkám za krásné sladké ceny a také sponzorům za věcné ceny do turnaje – Annainteriér Trutnov, ZPA Smart Energy Trutnov a hodinářství Time Trutnov. Stránka 13


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Jako nejmladší hráčka byla vyhlášena Terezka Klímová z SK Dvůr Králové nad Labem, jako nejlepší pálkařka to byla Ola Nowarolska z polského Brzegu, nejlepší polařkou se stala Sára Kárníková týmu SK HSM Trutnov a nejvšestrannější hráčkou Aneţka Bartoňová, také z týmu SK HSM Trutnov. Výsledky: SPARKS Mladé Buky Eldorádo Trutnov MKS „6“ Brzeg HSM Trutnov Rytíři Trutnov ZS No 1 Brzeg SK Dvůr Král. n.L. SPARKS Mladé Buky Rytíři Trutnov ZS No 1 Brzeg HSM Trutnov SK Dvůr Král. n.L.

Stránka 14

Rytíři Trutnov ZS No 1 Brzeg SK Dvůr Král. n.L. SPARKS Mladé Buky Eldorádo Trutnov MKS „6“ Brzeg HSM Trutnov Eldorádo Trutnov MKS „6“ Brzeg SK Dvůr Král. n.L. Eldorádo Trutnov Rytíři Trutnov

28:21 2:29 14:15 28:27 36:9 6:10 17:40 39:7 11:28 14:15 38:3 25:17


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 SPARKS Mladé Buky MKS „6“ Brzeg SK Dvůr Král.n.L. Rytíři Trutnov Eldorádo Trutnov HSM Trutnov MKS „6“ Brzeg Eldorádo Trutnov ZS No 1 Brzeg

ZS No 1 Brzeg HSM Trutnov SPARKS Mladé Buky ZS No 1 Brzeg MKS „6“ Brzeg Rytíři Trutnov SPARKS Mladé Buky SK Dvůr Král.n.L. HSM Trutnov

33:10 13:31 26:20 10:23 7:37 31:8 10:27 13:31 7:31

Konečné pořadí: 1. HSM Trutnov 2. SK Dvůr Králové nad Labem 3. SPARKS Mladé Buky 4. MKS „6“ Brzeg 5. ZS No 1 Brzeg 6. Rytíři Trutnov 7. Eldorádo Trutnov Za vítězný tým SK HSM Trutnov hrály: Tereza Klempířová, Míša Řeháková, Lucka Ryšavá, Káťa Jindrová, Sára Kárníková, Anežka Bartoňová, Dominika Janáková, Lenka Ondráčková, Lucka Ondráčková a Martina Sýsová. Za tým Eldorádo Trutnov hrály: Majda Káchová, Áďa Havlová, Violka Havlová, Eliška Malinová, Anička Malinová, Verča Kynčlová, Míša Šťastná, Káťa Šťastná, Kája Balcarová, Denča Tláskalová, Eliška Seidelová, Dáňa Kopecká, Kristýnka Černá. Za SK HSM Mgr. Jana Klempířová Foto Tomáš Pek

Stránka 15


Leden 2012

Informativní schůzky pro rodiče Informativní schůzky proběhnou dne 7. 3. 2012, a to dle následujícího rozpisu 1. - 3. roč. od 17,00 h (1.A formou individuálních konzultací ve dnech 1. – 9. 3. 2012) 4. roč. od 16,45 h 5. roč. od 16,45 h - sraz u kina! 6. roč. od 17,40 h v multimediální učebně 7. - 9. roč. od 18,00 h

Přijďte mezi nás! Oddíl florbalu - veteráni přivítá do svých řad nové členy, kterým je 35 a více let a mají zájem přijít si dvakrát týdně zahrát a popřípadě účastnit se i ligových turnajů. Pokud vás tato nabídka zaujala, přijďte se podívat na tréninky, které probíhají kaţdé pondělí od 17,30 h v hale na ZŠ Komenského, Trutnov a čtvrtek od 18,00 h v hale na ZŠ Mládeţnická, Trutnov, kde vám poskytneme podrobnější informace. S dotazy se můţete obracet i na Michala Strnada, kontaktní údaje telefon: 499 859 992, mobil: 731 106 063 mail: michal.strnad@zsmltu.cz Stránka 16

zpravodaj  

zpravodaj e twinning brno