Page 1

добавяне надобавяне стойност

www.actfest.org

надобавяне стойност на стойност добавяне на стойност

ACT Фестивал за свободен театър

10.11.2013

9.11.2013

8.11.2013

7.11.2013


директор Биляна Нешева координатор Катрин Хрусанова ПР Мартина Шопова онлайн медии и доброволци Юлия Денчева координатор пространства Веселин Димов превод от и на английски Александър Мануилов съветници Гергана Димитрова Ида Даниел Светозар Георгиев Явор Костов Вили Прагер Галя Борисова Калина Вагенщайн Валерий Пърликов графичен дизайн Постстудио

managing director Biliana Necheva coordinator Katrin Hrusanova PR Martina Shopova online media and volunteers Julia Dencheva coordinator productions Veselin Dimov translations Alexander Manuilov advisers Gergana Dimitrova Ida Daniel Svetozar Georgiev Yavor Kostov Willy Prager Galia Borisova Kalina Wagenstein Valeriy Parlikov graphic design Poststudio

Фестивалът се организира от Асоциация за свободен театър. Организаторите си запазват правото на промени в програмата, които ще бъдат своевременно обявени на официалния сайт: actfest.org и във фейсбук профила на фестивала: facebook.com/ACT.Festivals

АCT Festival is organized by ACT Association. There could be some changes in the program. For recent information, please go to actfest.org, or facebook.com/ ACT.Festivals

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата и на Национален фонд Култура. Проектът е финансиран от Столична програма Култура на Столична Община за 2013 година и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.

организатор

партньори

медийни партньори

с финансовата подкрепа на

The project is implemented with the financial support of Ministry of Culture, National Fund Culture and Program Culture 2013 of Sofia Municipality. The project is implemented in support of Sofia and Southwest Region for European Capital of Culture Candidate 2019.


Добавяне на стойност

Adding a value

Тази година АСТ фестивал за свободен театър става на три и си постави три основни цели: да продължи да популяризира свободната изпълнителска сцена, да подкрепи представянето на един нов у нас формат – перформативната акция и да предложи конкретни решения за развитието на независимата сцената и нейното утвърждаване. Изпълнението на тези три цели ние заложихме в настоящата програма. Направихме календар на независими продукции и на студентските представления, които можете да видите през месец ноември. Събрахме над 30 заглавия, които показват активността и продуктивността на независимия сектор, който функционира с минимална финансова подкрепа. Трите перформативни акции, които селектирахме на база на отворена покана от получени 17 предложения, можете да видите на 7, 8 и 9 ноември. На 8 и 9 ноември ще можете да научите повече за най-голямата световна мрежа за изпълнителски изкуства IETM и международния конгрес, който подготвяме заедно през октомври 2014-а у нас. Поканили сме и десет европейски експерти, с които да стигнем до практични решения за това как да развиваме партньорства, как да създаваме независими пространства за изпълнителски изкуства, как да развиваме публиките, как да участваме в международни резиденции. Ще представим публично резултатите от съвместната работа. А на 10 ноември, каним всички, които искат да си говорим за свободната сцена, да заповядат в нашия Open space – отворено пространство за споделяне и диалог. Всичко това, с желанието да добавим още стойност.

This year ACT Festival of Independent Theatre turns three and has three main objectives: to continue to promote the independent performing scene, to support the presentation of a new form for the country – the performative action – as well as propose specific solutions for the development of the independent field and its recognition. The implementation of these three objectives we have laid down in this programme. We made a calendar of the majority of independent productions you can see in November. We managed to collect 30 performances, which demonstrates how the independent sector acts and what it produces locally, albeit with minimal resources. The three performative actions, selected on the basis of an open invitation out of 17 proposals, you can see on November 7, 8 and 9. On November 8 and 9, you can learn more about the world‘s largest network for the Performing Arts IETM and their congress that we are preparing to host in Bulgaria in October 2014. We have invited ten European experts to help us reach practical solutions on how to develop partnerships, how to create independent spaces for the performing arts, how to develop audiences, and how to participate in international residencies. We will present the results publicly on Friday afternoon. To wrap things up, we invite everybody who wants to talk about the independent stage to come to our Open Space event on November 10 – to share and discuss. All this is done with the desire to add more value.


перформативни акции 07.11— Ето каква била работата ´´ Галина Борисова (идея и структурна композиция) и Тодор Стоянов (звук, светлина и музикална интервенция) ´´ Клуб на хорото (подлеза на Хилтън и НДК) ´´ 21:00 ч. ´´ вход свободен Можем ли да ядем и пием по осем часа на ден и да правим любов по осем часа на ден? От какво се състои човешкият живот? Обръщат ли се към Вас по фамилия? Какво казва съседа Ви по въпроса? За какво си говорите на вечеря? Това вашата история ли е? Какво вършите всеки ден, какво мислите за това, което вършите? Да поговорим на вечеря с добро похапване и малко бъркотии. Откриващо парти ´´ Клуб на хорото (подлеза на Хилтън и НДК) ´´ 22:00 ч. ´´ вход свободен

08.11— Бели Петна ´´ автор Милена Станойевич ´´ в градска среда Да провокираш и предизвикаш себе си като артист – смело. Да направиш същото към една цяла артистична общност – доста дръзко. Да отидеш още по-далеч – нематериално културно наследство Бели петна. Творчески екип: Златна Михайлова, Ащон Ка, Милена Станойевич и всички творци действащи на/за независимата сцена, отговорили на изпратената покана за участие в перформативната акция

09.11— Нокаут ´´ автори Надежда Московска и Мирослав Йорданов ´´ изпълнение на Владислав Георгиев ´´ Работилница Трансформатори (УАСГ) ´´ 19:00 ч. ´´ вход свободен Докато участникът не бъде повален на земята и не може да се изправи със собствени сили. До пълна невъзможност да бъде продължен двубоят.


performing actions 07.11— Here we go ´´ Galina Borisova (idea and structural composition) and Todor Stoyanov (sound, light and musical intervention) ´´ Club na horoto (Hilton‘s Subway) ´´ 21:00 h ´´ Free entrance People tell what they do every day and how they feel about what they do every day. And while they are having their dinner and munching with pleasure, one asks himself: Can we eat and drink for eight hours a day and make love for eight hours a day? What is human life made of? Do they call you by your surname? What does your neighbour say about this all? The team promises a pleasant entertainment, good eating and less of a mess. Opening party ´´ Club na horoto (Hilton‘s Subway) ´´ 22:00 h ´´ Free entrance

08.11— WHITE SPOTS ´´ author Milena Stanojevic ´´ in the open air To provoke and challenge yourself as an artist – is bold. To do the same for an entire artistic community – is quite daring. But we go even further: Intangible Cultural Heritage White Spots. creative team: Zlatna Mihailova, Ashton Ka, Milena Stanojevic and all artists active in/for the independent field who responded to the invitation to participate in this performative action

09.11— Knockout ´´ authors Nadezhda Moscovska and Miroslav Yordanov ´´ Performance: Vladislav Georgiev ´´ 19:00 h ´´ Free entrance Until the participant is not knocked down to the ground and cannot stand on its own. Up to a complete inability for the duel to be continued.


ФОРУМ В рамките на форума ще изследваме няколко ключови фактора за развитието на съвременната българска култура, които са важни. Те са: развитието на международни партньорства, създаване на независими пространства за изкуства, развитието на нови публики, международната мобилност на артисти и творчески продукти и запознаването с новата програма Творческа Европа на ЕК. Всички те биха добавили стойност за развитието на българската съвременна култура и за свободната сцена и търсенето на практични решения за тяхното стимулиране, е един от начините за развитието на капацитета на българските културни организации.

´´ 12:45 —14:15 ч. Работни групи Партньорства, Пространства и Публики ´´ 14:15 —15:45 ч. Представяне на резултатите между групите и обща дискусия ´´ 16:00 ч. Публично представяне на резултатите в Информационния център на Столична община, ул. Париж 1

08.11— Панел I Добавената стойност на диалога Нова конферентна зала на СУ Св. Климент Охридски, северно крило, ет. 2 осигурен симултанен превод вход свободен ´´ 9:00 — 9:30 ч. регистрация ´´ 9:30 — 10:00 ч. Нан Ван Хойте, главен секретар на IETM и Веселин Димов, председател на АСТ Представяне на мрежата IETM и на международната среща на нейните членове в България през 2014 година ´´ 10:00 — 11:15 ч. Представяне на гостите: Джордж Закинис, Сабине Кок, Барбара Фридрих, Александър Опиц, Бернхард Ойстершулте, Янина Бендуски и Андреа Оберфелд ´´ 11:15 — 12:00 ч. Дискусия с гостите ´´ 12:00 — 12:45 ч. обяд на място

Панел II Добавената стойност на партньорствата, независимитe пространства и привличането на нови публики работа по групи с предварително записване за участие, работен език английски

09.11—

Панел III Добавената стойност на европа театрална зала на СУ Св. Климент Охридски, вход откъм бул. Цар Освободител осигурен симултанен превод вход свободен

´´ 14:00 ч. Весела Кондакова Представяне на програма Творческа Европа на ЕК (2014-2020) ´´ 15:00 ч. Мари Льо Сур Представяне на европейската мрежа On the Move ´´ 16:00 ч. Янина Бендуски и Андреа Оберфелд Продуциране на независими изпълнителски проекти в Германия

10.11— Open space Център за култура и дебат Червената къща ´´ 11:00 ч.


FORUM The forum will explore several key factors in the development of contemporary culture that we consider important. They are: the development of international partnerships, the establishment of independent art spaces, as well as the development of new audiences and international mobility of artists and creative products. We think they could bring added value to the contemporary Bulgarian culture and independent stage and the search for practical solutions for their stimulation is one way to further expand the capacity of Bulgarian cultural organizations.

08.11—

Panel I The adding value of dialog New conference hall, Sofia University "St. Kliment Ohridski" free entrance

´´ 9:00 — 9:30 Registration ´´ 9:30 — 10:00 Nan Van Houte – Secretary General, IETM and Veselin Dimov, Chairman of ACT Association Presentation of IETM and the international meeting of the network in Bulgaria in 2014 ´´ 10:00 — 11:15 Introduction of the foreign guests: George Sachinis, Sabine Kock, Barbara Friedrich, Alexander Opitz, Bernhard Eusterschulte, Janina Benduski and Andrea Oberfeld ´´ 11:15 — 12:00 Q&A with the guests

Panel II The adding value of the partnerships, the independent spaces for arts and the development of new audiences Work in groups; working language: English; only for registered participants

´´ 12:45 — 14:15 Working groups Partnerships, Spaces, Audiences ´´ 14:15 — 15:45 Presentations of the results and discussion ´´ 16:00 Public presentations of the results at the Info center of Sofia Municipality, 1 Paris str.

09.11— Panel III The adding value of europe The Theater hall of the Sofia University (entrance from Tzar Osvoboditel Blvd.) Free entrance ´´ 14:00 Vesela Kondakova Presentation of Creative Europe Program (2014-2020) ´´ 15:00 Marie Le Sourd Presentation of the European network On the Move (on-the-move.org) Q/A ´´ 16:00 Janina Benduski and Andrea Oberfeld, Freelance ofiice for Culture, Berlin Producing Independent Performing Arts in Germany Q/A

´´ 12:00 — 12:45 launch

10.11—

Open space Red House Center for culture and debate

´´ 11:00


ЛЕКТОРИ

Янина Бендуски Янина Бендуски е родена през 1978г. в Берлин. Завършила е Културна комуникация и Японистика в Хумболт университет (Берлин) и Културология в Европейския университет Виадрина (Франкфурт). Още по време на обучението, през 2000г., започва работа като драматург и мениджър продукция. През 2006г. основава “ehrliche arbeit – freelance office for culture”, или „честен труд – офис за свободна практика в културата“, организация която събира колектив от продуценти в сферата на съвременните изпълнителски изкуства. От 2006г. Янина Бендуски е член на танцово-музикалната група Oper Dynamo West, където реализира 16 проекта за градска среда. От 2009г.е избрана за член на Управителния съвет на Асоциацията на независимите театрални дейци (LAFT Association of Independent Theatre Makers ) в Берлин, а през 2013г. е избрана за неин директор. От 2012 г. е член на Berlin der Begegnung – интердисциплинарна мрежа на Einstein Foundation Berlin. ehrlichearbeit.de Джордж Закинис Джордж Закинис е дипломиран хидро инженер от университетите Duke и UC Berkeley в САЩ, който още в студентстките години открива своето влечние към театъра и успоредно с инжерните науки записва специалност изпълнителски изкуства и литература към университетсткия Институт по изкуства. За да затвърди посоката, след своето дипломиране, той записва и завършва магистратура по Advanced Theatre Practice в Central School of Speech and Drama, London. Основател е на театралната компания „ohi pezoume performing arts company”, в която е артистичен директор на седем театрални продукции и мениджър на редица неправителствени проекти. george.sachinis@gmail.com


SPEAKERS

Janina Benduski Janina Benduski, born in 1978 in Berlin. Studied Theatre/Cultural Communication and Japanology at Humboldt University, Berlin, and Cultural Studies at Viadrina University, Frankfurt/Oder. While still studying, she began working in 2000 as a dramaturge and production manager at, for example, the Ballhaus Naunynstraße and Saalbau Neukölln. In 2006, she founded “ehrliche arbeit – freelance office for culture” (the name means “honest work” in German), a collective of producers for contemporary performing arts. “ehrliche arbeit” oversees concept and project development, project and production management, press and public relations, dramaturgy, text and translation work, and much more. She has been a member of the music theatre group Oper Dynamo West since 2006 and has worked on concept development, press and public relations, dramaturgy, and production management for over 16 urban space projects of Oper Dynamo West since. Since 2009, she is an honorary elected member of the steering committee of the Association of Independent Theatre Makers (LAFT), Berlin. Since 2012, she is member of “Berlin der Begegnung”, an interdisciplinary network of the Einstein Foundation Berlin. Since 2013, she is Director of the LAFT Berlin Performing Arts Program. ehrlichearbeit.de Bernhard M. Eusterschulte Born in Wadersloh (North Rhine-Westphalia) in 1962. 1982—1989: Study of theatre arts, philosophy and German at the LMU, Munich. Periods of practical instructions, assistant director and assistant stage designer of, among others, R. Berghaus, A. Freyer and B. Willikens. 1994—1996: Assistant director, Stadtheater Heilbronn. 1993—1994 / 1996—1999: Study at the Akademie der Bildenden Künste under Prof. Ben Willikens. 1999: Foundation of the independant theatre group TART Production / artistic assistant at the Akademie der Bildenden Künste Munich. Since 1997: Lives and works in Stuttgart as director, stage designer and artist. tart-produktion.de


Сабине Кок Сабине Кок завършва актьорско майсторство в Салем, след което учи немска литература, драма, медии и философия в Университета в Киел и Тюбинген. Междувременно се занимава с експериментален театър и списва за вестник Kassandra. От 2000 година живее и работи във Виена, като първите три години координира и изгражда интердисциплинарната програма за джендър изследвания в Университета във Виена. От 2003 година е мениджър на Асоциацията за свободен театър в Австрия (IG Freie Theaterarbeit) и успордено с това е член на борда на Cultural Council Austria, а от 2005 до 2012 е Председател на борда. През 2005, заедно с други съмишленици, основава European Off Network (EON). Участва в над 70 междуправителствени работни срещи, част от работата на осем работни групи по въпросите за мобилността, данъците, условията на труд, социалния статус и правата на артиста, социалните застраховки, финасниране, джендър въпросите и законодателството за изпълнителски изкуства. s.kock@freietheater.at Весела Кондакова Весела Кондакова е консултант в областта на културата и културните проекти и програми. От 2010 г. е координатор на Културно Контактна Точка по Програма „Култура 2007—2013” на Европейския съюз. Отговаря за представянето и популяризирането на Програмата на национално ниво; осигурява съдействие в търсенето на партньорски организации и предлага техническа помощ на културните оператори. Завършила е Славянска филология в Пловдивски Университет. kondakova@gmail.com

Андреа Обертфелт Андреа Обертфелт е родена през 1977г. в Берлин. Завършила е театрални науки и история на изкуството в Университета Хумболт (Берлин). По време на обучението си работи като преподавател във факултета по История на изкуството, с фокус над терминология и история на архитектурата. По това време тя е член на няколко театрални групи, асистент режисьор и драматург. От 2008г. е един от шестимата основатели на “ehrliche arbeit – freelance office for culture” („честен труд – офис за свободна практика в културата“). От тогава тя работи като продуцент на свободна практика на национални и международни проекти в сферата на изпълнителските изкуства. Работи в тясно сътрудничество с танцовомузикалната група Oper Dynamo West,пърформанс групата Labor für kontrafaktisches Denken, австрийският танцов колектив Animal Farm Collective и много други. Организира образователни семинари за културен мениджмънт и администрация в изкуството. ehrlichearbeit.de Бернард Ойстершулте Роден във Вадерслох (Северен Рейн-Вестфалия) през 1962 година. Между 1982 г. и 1989 г. учи театрални изкуства, философия и немски език в LMU, Мюнхен. Тогава е асистент-режисьор и помощник сценограф също на R. Berghaus, A. Freyer и B. Willikens. Между 1994 г. и 1996 г. е асистент-режисьор в Stadtheater Heilbronn. През 1993—1994 г. и 1996—1999 г. се занимава с изследователска работа в Akademie der Bildenden Künste при проф. BenWillikens. През 1999 г. съосновава независима театрална група TART Production, а е също и артистичен асистент в Akademie der Bildenden Künste, Мюнхен. От 1997 г. живее и работи в Щутгарт като режисьор, сценограф и художник. www.tart-produktion.de


Barbara Friedrich Barbara Friedrich has extensive experience in the field of dance. She began her career as founder and curator of the festival Tanztage Berlin (12 editions since 1996). Meanwhile, she works as an agent of dance artists abroad and is a partner in Dance Roads, an international project financed by the European Commission. Since 2004 she has been the Director of Tanzbuero Berlin, where she works on the development of cultural policies and advocates for the dance community in Berlin. She is the initiator of the TanzRaumBerlin network, which also publishes a newspaper and keeps an online platform under the same name. Within this period, she launched the initiative Inter-University Centre for Dance Berlin. In 2010 she founded and became executive director of the centre for contemporary dance Uferstudios, Berlin, located in the former depot of the public transport, which now has 14 studios, a stage and a specialized library. mail@uferstudios.com Nan van Houte Nan van Houte has 35 years’ professional experience in arts and culture as a dramaturg, general director, artistic director, programme developer, producer and journalist. She also has broad expertise in advocacy for culture in local, national and European councils and boards. Previously she worked as Programme Developer and Head of the International Department of Theater Instituut Nederland and before that as Director of [NES]theaters, the combined venues of Frascati and de Brakke Grond in the centre of Amsterdam. Since 2008 she is the cofounder and coordinator of Breaking the Silence, a theatre programme supporting reconciliation in post genocide areas in Cambodia and Rwanda. She was on the Board of IETM from 2001, as Vice-President 2003—2006 and President in 2007. nan.vanhoute@ietm.org

Sabine Kock Education as actress in Salem from 1980—1982, afterwards studies of German literature, drama, media and philosophy at the universities of Kiel and Tübingen. Besides she did fringe theater work and journalistic work as member of a newspaper Kassandra. Since September 2000 living and working in Vienna. 2000—2003 working at university of Vienna to coordinate and build up the interdisciplinary field of gender studies (published: Gender Studies. Perspektiven von Frauen- und Geschlechterforschung an der Universität Wien, Wien 2005). Since September 2003 manager of the Association of Independent Theaterwork Austria (IG Freie Theaterarbeit). Also working on cultural affairs as board member and from 2005 to 2012 as head of the board of Cultural Council Austria (Kulturrat Österreich) . Together with others in 2005 founding of the European Off Network (EON). Participation in around 70 inter ministry committee meetings in the context of eight working groups about mobility, taxes , working conditions and law, social status of the artists, social insurances, funding, gender affairs, actors law. s.kock@freietheater.at Vesela Kondakova Vesela Kondakova is a consultant in the area of the culture and the cultural projects and programs. Since 2010 she is a coordinator of Cultural Contact Point of Culture Programme 2007—2013 of the European Union. She is responsible for presenting the Programme on National level, providing information, support and technical assistance to the cultural operators. She has master degree of Slavonic philology from the University of Plovdiv. kondakova@gmail.com


Александър Опиц Александър Опиц е актьор, драматург и магистър по театрознание. От 1992 до 1994г. е директор на театър Бергтеатър в гр. Тале, област Харц, Германия. От 2002 г. е административен директор на Областния съюз за свободен театър на провинция БаденВюртенберг, а от 2006 г. е първи председател на Федералния съюз за свободен театър. alex.opitz@t-online.de

Джина Шербанеску Джина Шербанеску е драматург, критик в областта на изпълнителските изкуства и експерт по европейски проекти. Има публикации в румънските издания Cultural Observatory, Dilemma, Theater Today, Romanian Review of Contemporary Philosophy и други. През 2008 работи по програма Cantemir към Румънския културен институт, а от 2011 година е лектор в Университета в Букурещ. Участвала е в проектите The Dance in the Mirror; Drawer 2 (Sertar 2- celebration of the memory of Trixy Checais – Romanian dancer and choreographer (1914—1990)) в сътрудничество с Националния танцов център, Букурещ; изданието «The Meaning of the Body in the Contemporary Dance» gina_serbanescu@yahoo.com

Мари льо Сур Мари льо Сур има диплома по Политически науки от Университета в Гренобъл (като една година прекарва в Университета в Лайпциг, Германия) и е Магистър по Право, специализирано в областта на Международните културни отношения и обмен от Университета в Лион. От 1999 до2006 година отговаря за Отдела за Културен обмен към Фондация Азия-Европа в Сингапур и по-конкретно за обмена на млади артисти, развитие на културни политики и мрежи за професионалисти в сферата на културата. През септември 2006 година става директор на Френския културен център в Yogyakarta, Индонезия. От януари 2012 година, Мари льо Сур е главен секретар на европейската мрежа On the Move и отговаря за управлението на мрежата и за нейното стратегическо развитие. mobility@on-the-move.org Нан ван Хойте Нан ван Хойте е главен секретар на европейската мрежа IETM. Тя има богат 35-годишен професионален опит в областта на изкуствата и културата като драматург, генерален директор, артистичен директор, програмен директор, продуцент и журналист, както и в областта на застъпничеството за култура на местно, национално и европейско ниво. Работила е като завеждащ Международния отдел на Theater Instituut Nederland, а преди това като директор на [NES]theaters, Амстердам. от 2008 година е съ-създател и координатор на театралната програма Breaking the Silence, която работи за солидарността в пост-геноцидните области на Камбоджа и Руанда. Oт 2001 е член на борда на IETM, от 2003 до 2006 е неин вицепрезидент, а в 2007 – президент. nan.vanhoute@ietm.org


Andrea Oberfeld Andrea Oberfeld (born 1977 in Berlin) studied theatre science and art history at the Humboldt University in Berlin. During her studies she worked as a tutor in the art history faculty focusing on architectural terminology and history. During this time she was a member of several theatre companies and worked as an assistant director and dramaturg. Since 2008 Andrea is one of six owners of ehrliche arbeit (honest work) – freelance office for culture. Since then she is working as a freelance producer for national and international performing arts and is working in close association with e.g. the music performance group Oper Dynamo West, performance group Labor für kontrafaktisches Denken, the Australian dance collective Animal Farm Collective and many others. In her work she combines concept and project development, communication with funders, association and cooperation partners, budget creation, budget controlling with editing and creating texts, press and PR work. She is giving further education workshops about cultural management and arts administration and was part of the study and publication Report Darstellende Künste Wirtschaftliche, soziale und arbeitsrechtliche Lage der Theater- und Tanzschaffenden in Deutschland (Hrsg.: Fonds Darstellende Künste, Kulturpolitische Gesellschaft e.V. / Klartext Verlag Essen 2010). She is based in Berlin but also works nationally in Germany and internationally. ehrlichearbeit.de

Alexander Opitz Actor, playwright and director of a theatre (1992—1994, Bergtheater in the town of Thale, Harz region, Germany). He graduated in Theatre Studies (as a Master of Arts). Since 2002 he has been the administrative director of the Regional Council for Independent Theatre of Baden-Württemberg and since 2006 he has been the first President of the Germany’s Federal Union of Independent Theatre. alex.opitz@t-online.de George Sachinis George Sachinis is a graduate of ACS (May, 1993), Central School of Speech and Drama (MA course in Advanced Theatre Practice), UC Berkeley (MSc Environmental Engineering) and Duke University (BSc Environmental Engineering, Certificate Institute of the Arts performance art and literature strand). He is the founder of „ohi pezoume performing arts company”, a nonprofit collective of artists supported by the Ministry of Culture. He has artistically directed the company’s seven theatre productions and has been the producer of its non-profit projects. He has also attended workshops at Studio: The theatre of Changes, Athens, Greece and Odos Theatre, Salonika, Greece and individual workshops by Marcello Magni (Theatre de Complicite), and Lilo Baur (Theatre de Complicite). george.sachinis@gmail.com


Барбара Фридрих Барбара Фридрих има дългогодишен опит в областта на танца. Започва своята кариера като създател и куратор на фестивала Tanztage Berlin (12 издания, от 1996 година). Междувременно работи като агент на танцови изпълнители зад граница и е партнъор в международния проект, финасниран от Европейската комисия – Dance Roads. От 2004 година е Директор на Tanzbuero Berlin, където работи за развитието на културните политики и застъпничество за танцовата общност в Берлин. Инициатор е на мрежата TanzRaumBerlin, към която издава вестник и поддържа едноименна онлайн платформа. В рамките на този период стартира и инициативата Inter-University Centre for Dance Berlin. През 2010 година създава и става изпълнителен директор на центъра за съвременен танц Uferstudios, Берлин, разположен в бивше депо на градския транспорт, който днес разполага с 14 студиа, сцена и специализирана библиотека. mail@uferstudios.com


Gina Serbanescu Gina Serbanescu is a playwright, a critic in the field of performing arts and an expert on European projects. She has had publications in Romanian editions such as Cultural Observatory, Dilemma, Theater Today, Romanian Review of Contemporary Philosophy and some others. In 2008 she worked on the programme Cantemir of the Romanian Cultural Institute and since 2011 has lectured at the University of Bucharest. She participated in the project The Dance in the Mirror; Drawer 2 (Sertar 2 – Celebration of the Memory of Trixy Checais (1914—1990) – a Romanian dancer and choreographer) in cooperation with the National Dance Centre Bucharest; the platform: The Meaning of the Body in Contemporary Dance. gina_serbanescu@yahoo.com Marie Le Sourd Marie holds a Diploma of Political Sciences from the University of Grenoble (including one year at the University of Leipzig, Germany) as well as a Master of Law on International Cultural Exchange and Relations from the University of Lyon. From 1999 to 2006 she was in charge of programme in the Cultural Exchange Department of the Asia-Europe Foundation based in Singapore (ASEF), particularly in the fields of young artists’ exchange, development of cultural policies and networks of cultural professionals. In September 2006 she joined the French Ministry of Foreign Affairs, working as the director of the French Cultural Centre in Yogyakarta (Indonesia). Since January 2012 Marie is the Secretary General of On the Move, ensuring the daily management of the organisation and the implementation of OTM’s strategic plan 2011—2013. mobility@on-the-move.orgмесец на свободния месец на театър свободния театър

www.actfest.org

1—30.11.2013

1—30.11.2013


ПРОГРАМА НОЕМВРИ — МЕСЕЦ НА СВОБОДНИЯ ТЕАТЪР

01.11— ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ ´´ театрална инсталация на тема квантова физика ´´ Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 маймуни ´´ 20:00 ч. ´´ бившето Кино Македония (улица Пиротскa № 5) ´´ 10 / 8 лв. Представлението ще ни отведе в някогашното кино Македония. Сред голите му тухлени стени времепространството ще бъде разгърнато посредством авторска интерпретация на научното схващане за понятието „време”. Представление, в което всички присъстващи, променят хода на спектакъла, движейки се между обектите на инсталацията. Сред тях вероятно ще срещнат два кварка. Те могат да бъдат разпознати по цветните каски, но присъствието им ще бъде разконспирирано в ефир от водещия на радио интервю и неговия гостфизик. участват: Ангелина Гаврилова, Петър Мелтев, Ивайло Миленков и Нейтън Купър; идея и режисура: Гергана Димитрова; концепция: Гергана Димитрова и Ивайло Миленков (действащ физик-експериментатор); сценография и костюми: Елена Шопова; асистент режисьор: Лора Каравелова; видео: Никола Налбантов; музика: Ивайло Миленков; разгласа: Културна фондация „А25”; координация: Катрин Хрусанова

02.11— ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ ´´ театрална инсталация на тема квантова физика ´´ Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 маймуни ´´ 20:00 ч. ´´ бившето Кино Македония (улица Пиротска № 5) ´´ 10 / 8 лв.


PROGRAМ NOVEMBER — MONTH OF THE INDEPENDENT THEATER

01.11— QUARK TIME ´´ a theatre installation on quantum physics ´´ Contemporary Alternative Art and Culture Organization 36 Monkeys ´´ 20h ´´ the former Cinema Macedonia (5 Pirotska Str.) ´´ 10/8 levs

The show will take us into the once Macedonia cinema. Between its bare brick walls spacetime will be explored through an original artistic interpretation of the scientific understanding of the concept of time. A performance in which everyone present changes the course of the show, moving between the objects of the installation. Among them the audience is likely to meet two quarks. They can be identified by their coloured helmets, but their presence will be revealed on air by the presenter of the radio interview and his guest physicist. cast: Angelina Gavrilova, Peter Meltev, Ivaylo Milenkov and Nathan Cooper; idea and direction: Gergana Dimitrova; concept: Gergana Dimitrova and Ivaylo Milenkov (physicist); set design, costumes and objects: Elena Shopova; assistant director: Lora Karavelova; video: Nicola Nalbantov; music: Ivaylo Milenkov; PR: Cultural Foundation A25 coordination: Katrin Hrusanova


04.11—

05.11—

Танцувам Мария Калас

СТОЛЪТ

´´ Танцов спектакъл на Галина Борисова ´´ 20:00 ч. ´´ Център за култура и дебат Червената къща ´´ 10/8 лв. ´´ времетраене 50 мин

„В ученическите години изиграх разнообразни роли и участвах в представления на Софийската Национална опера. Играла съм кралица, войници, плодове и зеленчуци, даже дърво. Като се замисля, това е голям опит. Тогава и сега все още намирам всички тези превъплъщения за излишно натоварени с емоции и драматизъм, но въпреки това преразглеждам този ми опит като възможност да интерпретирам някои исторически шедьоври. Всичк и женски образи са провокирани от реални оперни героини, но нямат никаква достоверност. По този начин освободих хореографията от излишна натовареност със сложни персонажи и драматични либретa, като оставих само най-същественото. Надявам се.“ Галина Борисова идея и структурна композиция: Галина Борисова; сценография: Адриана Андреева; звук, светлина и музикална интервенция: Тодор Стоянов; интервюта / превод: Ангелина Георгиева; репетитор: Елисавета Груева; осветление: Росен Михайлов

´´ Театър АТОМ ´´ 19:00 ч. ´´ Младежки театър Николай Бинев – камерна сцена ´´ 12 /16 лв. ´´ времетраене 60 мин Основното заложено в проекта Столът е интензивния изследователски процес на актьорите върху темата за Стола. Столът се разглежда не просто като битов предмет, а като огледало на личността с нейните желания и страсти. Проекта е разделен на три основни части. Първата, която свързва Столът с произхода в митологията. Втората, която разглежда Стола като символ на политическа и върховна власт и третата, в която Столът е проекция на индивидуалността и личността в наши дни. Избирането на стола като централен обект в постановъчния процес, има за цел да измъкне зрителя от битовото му възприятие за стола просто като вещ. Новата проекция на тази свръх употребявана мебел с новопридобита изразност и собствена душевност е градивният елемент на спектакъла автори и участници: Стефания Георгиева, Христо Таков, Камен Марин, Вера Молова; музика: Ensemble Contraste; музикално оформление: Христо Таков; режисьор: Лоран Фестас; фотограф: Иван Дончев

ДВАМА БЕДНИ РУМЪНЦИ, КОИТО ГОВОРЯТ ПОЛСКИ ´´ Интерактивно театрално представление на Сдружение Реплика по мотиви от едноименната пиеса на най-популярната млада полска драматуржка Дорота Масловска ´´ 21:30 ч. ´´ Център за култура и дебат билет Червената къща: ´´ 8/6лв. ´´ времетраене 1ч. 30мин “Само, ако покажеш раните си, те могат да бъдат излекувани! Ако ги скриеш, никой не може да ги излекува! (Йозеф Бойс)


02.11—

05.11—

QUARK TIME

The CHAIR

´´ a theatre installation on quantum physics ´´ Contemporary Alternative Art and Culture Organization 36 Monkeys ´´ 20 h ´´ the former Cinema Macedonia (5 Pirotska Str.) ´´ 10/8 levs

´´ Atom Theatre ´´ 19 h ´´ Youth Theatre Nikolai Binev – chamber stage ´´ 12/16 levs ´´ 60 min

04.11— I Dance Maria Callas ´´ Dance performance of Galina Borisova ´´ 20 h ´´ Centre for Culture and Debate, Red House ´´ 10/8 levs ´´ 50 min “In my school years I played a variety of roles and participated in performances of the Sofia National Opera. I have played queen, soldiers, fruits and vegetables, even a tree. Come to think of it, this is a great experience. Back then, and still now I find all these interpretations unnecessary burdened with emotions and drama, but I regard this experience of mine as an opportunity to interpret some historical masterpieces. All female characters are inspired by real opera heroines, but they have no credibility whatsoever. Thus I freed the choreography from the excessive burden of the complex characters and dramatic libretti, leaving only the essentials. Hopefully.” idea and structural composition: Galina Borisova; set design: Adriana Andreeva; sound, light and music intervention: Todor Stoyanov Interviews/translation: Angelina Georgieva; rehearsal: Elizabeth Grueva; lighting: Rossen Mihailov

The main stake in the project the CHAIR is the intensive research process of the actors on the topic of chairs. The Chair is seen not simply as an utilitarian object, but as a mirror of personality with its passions and desires. The project is divided into three main parts. The first is the one that connects the Chair with its origins in mythology. The second is examining the Chair as a symbol of political and sovereign power, and the third one in which the Chair is a projection of individuality and personality nowadays. The selection of the Chair as the central object in the staging process is designed to get viewers out of their everyday perception of the chair just as just an object. The new projection of this hyper-used piece of furniture with newfound expressiveness and own soul is the building block of the perfromance. authors and actors: Stefan Georgiev, Hristo Takov, Kamen Marin, Vera Molova; music: Ensemble Contraste; soundtrack: Christo Takov; directed by: Laurent Festas; photographer: Ivan Donchev


Този мотив беше водещ в нашата работа над пиесата. Именно създаването на лечебни процеси беше основната цел на репетициите ни. Относно съдържанието на пиесата: Мъж и жена – „двама бедни румънци, които говорят полски” – друсани, в стари и мръсни дрехи, съвършено непредсказуеми пътуват през полската провинция. До една бензиностанция те стават похитители на кола, чийто шофьор се страхува за живота си. Жената (която изглежда бременна) шокира шофьора с откровения си разказ за своя сексуален живот, а мъжът го заплашва с убийство. ... Така нашите двама отчаяни герои блуждаят из провинцията – между делириум и болезнени прозрения – и търсят обратния път към Варшава. Там мъжът трябва да бъде точно в осем сутринта, защото е на снимки в популярен полски сериал, в който играе една от главните роли. Двамата осъзнават, че всички “нормални” хора, които срещат по пътя си, са “луди и разбити” не по-малко от тях. Това е социална драма, „филм на ужасите” и страховит кошмар с “хладни пробуждания”. С острите конфликтни диалози в пиесата, в сложната игра с най-тъмните страни на хората и техните клишета авторката виртуозно поддържа баланса между комедия и хорър.

(Норилск, Русия) и е осъществена с подкрепата на Институт за културна политика (Москва) и Театр.doc (Москва). Норилск, градът където се развива действието, е вторият по големина в света град, разположен отвъд полярния кръг. Един от най-студените и екологично замърсени градове на света. С вируса на СПИН там са заразени 7 от 10 момичета и момчета. И всички те, като нас, искат да живеят. СПИН е странно заболяване. По-скоро не можем да го наречем заболяване, а явление. Иначе как да обясним, че отначало то не променя физиологията, а мирогледа на човека. Заполярная правда е пиеса за границите на Бога, за истината, за момента на самосъзнаването ти като човек. За великия подарък, какъвто за много ХИВ-положотелни е вирусът. Повярвайте ми, това е така. Аз самият съм учуден.” Юрий Клавдиев. превод: Василка Бумбарова; режисьор: Георг Жено (Германия); сценограф: Ксения Перетрухина (Русия) в сътрудничество с Яков Каждан (Русия)

06.11— ЕФИГЕНИЯ – ИГУМЕНКАТА НА ЕДНО ЦАРСТВО Движение Четвъртък

режисьор: Георг Жено; художник: Лили Джагарова; участват: Ивайло Драгиев, Ирина Андреева, Благой Бойчев, Боряна Пенева, Ина Добрева и Милко Йовчев

´´ 19:00 и 20:00 ч. ´´ Ателие Пластелин ´´ 5лв. ´´ времетраене 25 мин

Заполярная правда

Ефигения е игуменка на манастир В нейния монолог, през поредица от разказани срещи, прозира извечния сблъсък между духовно и светско, между властта и смирението. Веселин Радслав е роден в София. Автор е на поетични и драматургични текстове и сценарии в областта на рекламата,късометражното кино и реалити формати за телевизията.

´´ Сдружение Реплика (София) и театър Йозеф Бойс (Москва) ´´ спектакъл по пиесата на Юрий Клавдиев (Русия) ´´ 22:00 ч. ´´ Център за култура и дебат Червената къща ´´ 8/6 лв. Пиесата е написана на базата на интервюта с хора, носители на ХИВ, събрани в сътрудничество с благотворителната фондация Кризисен център за социално-психологическа помощ 69-ти паралел

автор: Веселин Радслав; участва: Маргарита Петрова


TWO POOR ROMANIANS SPEAKING POLISH ´´ Interactive theatre performance of the Replica Association based on motifs from the play of the most popular young Polish dramaturge Dorota Maslowska ´´ 21:30 h ´´ Centre for Culture and Debate Red House ´´ 8/6 levs ´´ 1h. 30min “Only if you show your wounds, can they be cured! If you hide them, no one can heal them!” (Joseph Beuys) This motif was leading in our work on the play. It was the creation of the healing processes that was the main goal of our rehearsals. The content of the play: a man and woman – two poor Romanians who speak Polish – intoxicated with drugs, wearing old and dirty clothes, completely unpredictably travel through the Polish countryside. At a gas station they become abductors of a car whose driver feared for his life. The woman (who looks pregnant) shocks the driver with a very revealing story about her sex life, while the man threatened him with murder. ... This is how our two desperate characters wander around the countryside – between delirium and painful insights – looking for a way back to Warsaw. The man there must be there at eight sharp on the next morning because he is shooting a popular Polish television series, in which he plays the main role. They all realize that the “normal” people they meet on their way, are no less crazy and devastated than them themselves. This is a social drama, a horror movie and a scary nightmare with freezing awakenings. Through the sharp conflict-driven dialogues in the play the complex game with the dark side of the human soul and people’s clichés, the author masterfully maintains the balance between comedy and horror director: Georg Genoux; visual artist: Lily Dzhagarova; cast: Ivaylo Dragiev, Irina Andreeva, Blagoy Boychev, Boryana Peneva, Ina Dobreva and Milko Jovchev

Zapolyarnaya pravda ´´ a performance based on the play of Yury Klavdiev (Russia) ´´ Replica Association (Sofia) and Joseph Beuys Theatre (Moscow) ´´ 22 h ´´ Centre for Culture and Debate Red House ´´ 8/6 levs The play was written based on interviews with people living with HIV. They were made in collaboration with the charity foundation Crisis Centre for Social and Psychological Assistance 69th Parallel (Norilsk, Russia) and was carried out with the support of the Institute for Cultural Policy (Moscow) and Teatr.doc (Moscow ). Norilsk, the city where the action takes place, is the second largest city in the world that is located beyond the Arctic Circle. One of the coldest, most polluted cities in the world. HIV infection rate there comes to 7 out of 10 girls and boys. They, like us, want to live. AIDS is a strange disease. We would rather call it not a disease, but a phenomenon. How else can one explain the fact that at first it does not alter the physiology but the mindset of people. Zapolyarnaya Pravda (“Righteousness beyond the Polar Circle”) is a play about the limits of God, truth, the moment of self-awareness as a person. And about the great gift, such as the HIV virus can be for many. Believe me, it is. I myself am surprised. Yury Klavdiev translation: Vasilka Bumbarova; director: Georg Genoux (Germany); set design: Xenia Peretruhina (Russia) in collaboration with James Kazhdan (Russia);

06.11— EFIGENIA – THE ABBESS OF AN EMPIRE THURSDAY MOVEMENT ´´ 19 h and 20 h ´´ Studio Plastelin ´´ 5 levs ´´ 25 min Efigenia is an abbess of a monastery In her monologue, told through a series of meetings, shines the primordial


ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ ´´ театрална инсталация на тема квантова физика ´´ Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 маймуни ´´ 20:00 ч. ´´ бившето Кино Македония (улица Пиротска № 5) ´´ 10 / 8 лв.

07.11— КОСМОНАВТ ´´ театрален пърформанс от ghostdog ´´ 20:00 ч. ´´ Център за култура и дебат Червената къща ´´ 8/6 лв. ´´ времетраене 60 мин. Космонавт е мултижанров театрален проект, реализиран със средствата на движенческия и предметния театър, звуковата инсталация и радиотеатъра. Представлението възстановява неуспешния полет на космическия кораб Союз-1 през 1967 г., по време на който руският космонавт Владимир Комаров умира. Владимир Комаров е съветски военен пилот, инженер и космонавт. Един от най-опитните и квалифицирани членове на първата група съветски космонавти. Той е първият човек, летял в космоса два пъти, а също така и първият загинал човек по време на космически полет. Валентина Комарова е съпруга на Владимир Комаров. Те се оженват през 1950 година. Имат две деца: Евгени и Ирина. режисьор: Анна Данкова; сценография: Станимир Генов; участват: Елена Господинова, Огнян Голев, Пламен Димитров

ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ ´´ театрална инсталация на тема квантова физика ´´ Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 маймуни ´´ 20:00 ч. ´´ бившето Кино Македония (улица Пиротска № 5) ´´ 10 / 8 лв.

08.11— Машината Ян Бибиян ´´ Театър Ателие 313 ´´ 19:30 ч. ´´ Ателие 313 ´´ 5лв. ´´ 60 мин.

Машината тътне. Гладна е. Има толкова много гориво. Трябва само да се завърти ключето... А ключът е в едно хлапе. Машината обича хлапета. Колелото се завърта. Машината потегля. по мотиви от Елин Пелин; aдаптация и режисура: Петър Пашов младши; сценография: Димитър Димитров и Петя Димитрова; музика и музикално оформление: Петър Пашов младши; участват: Милена Миланова, Тодор Нисторов, Стефан Димитров, Дани Русев; музика: Петър Пашов ; превод на текста и актьорска интерпретация: Явор Костов; режисьорски поглед: Янко Велков – Янец.

ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ ´´ театрална инсталация на тема квантова физика ´´ Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 маймуни ´´ бившето Кино Македония (улица Пиротска № 5) ´´ 10 / 8 лв.


conflict between spiritual and secular, between power and humility. Veselin Radslav was born in Sofia. He is an author of poetry and drama texts as well as screenplays in advertising, short films and reality TV formats author: Veselin Radslav; participates: Margarita Petrova

QUARK TIME ´´ a theatre installation on quantum physics ´´ Contemporary Alternative Art and Culture Organization 36 Monkeys ´´ 20 h ´´ the former Cinema Macedonia (5 Pirotska Str.) ´´ 10/8 levs

07.11— Cosmonaut ´´ a theatrical performance of ghostdog ´´ 20 h ´´ Centre for Culture and Debate Red House ´´ 8/6 levs ´´ 60 min

Valentina Komarova was Vladimir Komarov’s wife. They were married in 1950. They had two children: Evgeniy and Irina. The project is implemented with the financial support of the Ministry of Culture and with the assistance of real estate agency Yavlena. Many thanks to them. director: Anna Dankova; setting: Stanimir Genov; cast: Elens Gospodinova, Ognjan Golev, Plamen Dimitrov

QUARK TIME ´´ a theatre installation on quantum physics ´´ Contemporary Alternative Art and Culture Organization 36 Monkeys ´´ 20 h ´´ the former Cinema Macedonia (5 Pirotska Str.) ´´ 10/8 levs

08.11— The Machine of Yan Bibian ´´ Theatre Studio 313 ´´ 19:30h ´´ Studio 313 ´´ 5 levs ´´ 60 min The machine rumbles. It is hungry. There is so much fuel. You only have to turn the key ... And the key is a kid. The machine loves kids. The wheels start rotating. The machine sets off. Music ...

Cosmonaut is a multi-genre theatre project, implemented by means of the movement and object theatre, sound installation and radio theatre. The performance brings back to light the failed flight of Soyuz -1 spacecraft in 1967, during which Russian cosmonaut Vladimir Komarov died. Vladimir Komarov was a Soviet fighter pilot, engineer, and an astronaut. One of the most experienced and qualified members of the first group of Soviet spacemen. He was the first man to fly in space twice, and also the first person killed during a space flight.

based on motifs by Bulgarian classic Elin Pelin; adapted and directed: Peter Pashov Jr.; director: Janko Velkov – Janetz; translation of the text and voice interpretation: Yavor Kostov. setting: Dimitar Dimitrov and Petya Dimitrova music and sound design: Peter Pashov Jr.; cast: Milena Milanova, Todor Nistorov, Stefan Dimitrov, Danny Roussev

QUARK TIME ´´ a theatre installation on quantum physics ´´ Contemporary Alternative Art and Culture Organization 36 Monkeys ´´ 20 h ´´ the former Cinema Macedonia (5 Pirotska Str.) ´´ 10/8 levs


9.11—

12.11—

ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ

ПРЕЗРЕНИЕТО

´´ театрална инсталация на тема квантова физика ´´ Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 маймуни ´´ 20:00 ч. ´´ бившето Кино Македония (улица Пиротска № 5) ´´ 10 / 8 лв.

10.11— Машината Ян Бибиян ´´ Театър Ателие 313 ´´ 11:00 и 20:00 ч. ´´ Ателие 313 ´´ 5 лв. ´´ времетраене 60 мин.

11.11— ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ ´´ театрална инсталация на тема квантова физика ´´ Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 маймуни ´´ бившето Кино Македония (улица Пиротска № 5) ´´ 20:00 ч.   10 / 8 лв. She Makes Theatre ´´ 11—14 ноември ´´ Актуална информация за часовете, местата, билетите и продължителността на представленията Нейно Величество Тенджерата под налягане ще публикува на www.ohpressure. tumblr.com/7 За четири дни Джени Ларсън (Остин), Лола Пиърсън (Балтимор) и Ида Даниел (София) разглеждат правенето на независим театър от жени в България и САЩ. Една американска феминистчна клоунада на живо, едно изяждане на ябълка, една филмирана абсурдистка трагикомедия, един уъркшоп и поне едно парти.

´´ по филма на Жан-Люк Годар и романа на Алберто Моравия ´´ 19:00 ч. ´´ Театрална работилница Сфумато – камерна зала ´´ 10 лв. режисьор: Крис Шарков; сценограф: Ралица Тонева; драматург: Стефан Иванов; участват: Васил Дуев, Дария Симеонова, Любен Кънев, Ина Добрева, Юлиян Петров

13.11— ТРЯБВА ДА СЕ ЯДЕ ´´ от Хауърд Беркер ´´ 19:30 и 20:30 ч. ´´ Ателие Пластелин ´´ 5лв. ´´ времетраене 20 мин В двореца е време е за обяд и при Крал Шарл VII пристига слугата с уханно ястие в ръце. Но остарелият, изоставен от семейството си крал и днес заповядва на слугата да опита блюдото му преди него... режисьор Илина Перянова; участват: Станислав Пеев и Елиян Аройо

14.11— ДЕВОЛЮЦИЯ ´´ театър на материала ´´ Театър Ателие 313 ´´ 13:30 и 19:30 ч. ´´ Ателие 313 ´´ 5лв.   ´´ времетраене 60 мин.


09.11—

12.11—

QUARK TIME

Contempt

´´ a theatre installation on quantum physics ´´ Contemporary Alternative Art and Culture Organization 36 Monkeys ´´ 20 h ´´ the former Cinema Macedonia (5 Pirotska Str.) ´´ 10/8 levs

´´ Based on the film by Jean-Luc Godard and the novel by Alberto Moravia ´´ 19 h ´´ Sfumato Theatre Laboratory, Chamber Hall ´´ 10 levs

10.11— The Machine of Yan Bibian ´´ Theatre Studio 313 ´´ 11:00 and 20:00 h ´´ Studio 313 ´´ 5 levs ´´ 60 min

11.11— QUARK TIME ´´ a theatre installation on quantum physics ´´ Contemporary Alternative Art and Culture Organization 36 Monkeys ´´ 20 h ´´ the former Cinema Macedonia (5 Pirotska Str.) ´´ 10/8 levs

She Makes Theatre ´´ November 11 to 14 ´´ For more information visit http://ohpressure.tumblr.com/7 Within four days, Jenny Larson (Austin), Lola Pierson (Baltimore), and Ida Daniel (Sofia) consider making an independent women’s theatre in Bulgaria and USA. An American live feministic slapstick, an eating of an apple, a filmed absurdist tragicomedy, a workshop and at least one party.

director: Chris Sharkov; designer: Ralitza Toneva; playwright: Stefan Ivanov; cast: Vasil Duev, Daria Simeonova, Luben Kanev, Ina Dobreva, Julian Petrov

13.11— You have to eat ´´ by Howard Berker ´´ 19:30 and 20:30 ´´ Studio Plastelin ´´ 5 levs ´´ 20 min In the palace it is time for lunch and a servant appears before King Charles VII with a fragrant dish in hand. But the old, abandoned by his family King orders the servant to try the dish first... directed: Ilina Peryanova; cast: Stanislav Peev and Elian Arroyo


Събужда се приматът – перфектният клоун с афинитет към абсурда, благодатна кукла, лишена от психологизъм, склерозирала, с амнезия и малък кръг на внимание. Човекът се превръща в найлон, найлонът-в боклук... Деволюция. идея и режисура: Петър Пашов младши; участват: Милена Миланова, Дани Русев

ЛЮБОВНИЯТ ЖИВОТ НА СЪВРЕМЕННИТЕ РОБОТИ ´´ независим мултимедиен театрален спектакъл по текстовете на Бернар Мари Колтес, Патрик Марбър, Веселин Димов ´´ Театрална Компания Момо ´´ 19:00 ч. ´´ Vivacom Art Hall ´´ 10 лв. ´´ времетраене 70 мин. с участието на: Иво Желев и Силвия Станоева; сценография и визуална среда: Евгения Сърбева; mузикално оформление и режисура: Веселин Димов; костюми: Антоанета Колева

15.11— ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ ´´ театрална инсталация на тема квантова физика ´´ Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 маймуни ´´ 20:00 ч. ´´ бившето Кино Македония (улица Пиротска № 5) ´´ 10 / 8 лв.

16.11— КАФКА КВАРТЕТ ´´ спектакъл по миниатюри на Франц Кафка ´´ 16: 27 ч. ´´ Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (САМСИ) ´´ 8 лв. ´´ времетраене 80–90 мин. режисьор: Валерия Вълчева; художник: Ния Михайлова; музикален консултант: Мария Палиева; артисти: Павлин Петрунов, Христо Ушев, Мартина Митева, Борис Добрев

ЛЮБОВНИЯТ ЖИВОТ НА СЪВРЕМЕННИТЕ РОБОТИ ´´ независим мултимедиен театрален спектакъл по текстовете на Бернар Мари Колтес, Патрик Марбър, Веселин Димов ´´ Театрална Компания Момо ´´ 19:00 ч. ´´ Vivacom Art Hall ´´ 10 лв. ´´ времетраене 70 мин.

17.11— ПРОПУКВАНЕ ´´ независим театрален проект по текстове на Ерик Богосян ´´ Театрална Компания Момо ´´ 19:00 ч. ´´ Клуб на Хорото под Моста на Влюбените (в подлеза на НДК) ´´ 12/10лв. ´´ времетраене 75 мин. моноспектакъл: Божидар Попчев; сценичен вариант и режисура: Веселин Димов; авторска музика и мултимедия: Тодор Стоянов; сценография и костюми: Антоанета Костова

КАФКА КВАРТЕТ ´´ спектакъл по миниатюри на Франц Кафка ´´ 16: 27 ч. ´´ Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (САМСИ) ´´ 8лв. ´´ времетраене 80–90 мин.


14.11—

15.11—

Devolution

QUARK TIME

´´ Theatre of materials ´´ Theatre Studio 313 ´´ 13:30 h and 19:30 h ´´ Studio 313 ´´ 5 levs ´´ 60 min The primate awakens – the perfect clown with an affinity for absurd, a lucrative doll devoid of psychology, already sclerotic, with amnesia and a small attention span. Man turns into nylon, nylon – into trash ... Devolution. idea and direction: Peter Pashov Jr.; cast: Milena Milanova, Danny Roussev

THE LOVE LIFE OF contemporary ROBOTS ´´ independent multimedia theatre performance on the texts of Bernard Marie-Koltes, Patrick Marber, Vesselin Dimov ´´ Momo Theatre Company ´´ 19 h ´´ Vivacom Art Hall ´´ 10 levs ´´ 70 min

´´ a theatre installation on quantum physics ´´ Contemporary Alternative Art and Culture Organization 36 Monkeys ´´ 20h ´´ the former Cinema Macedonia (5 Pirotska Str.) ´´ 10/8 levs

16.11— KAFKA QUARTET ´´ a show based on miniatures of Franz Kafka (premiere) ´´ 16:27 ´´ the Sofia Arsenal Museum for Contemporary Art SAMCA ´´ 8 levs ´´ 80-90 min director: Valeria Vulcheva; visual artist: Nia Mihailova; musical consultant: Maria Palieva; cast: Pavlin Petrunov, Christo Ushev Martina Miteva, Boris Dobrev

THE LOVE LIFE OF contemporary ROBOTS ´´ independent multimedia theatre performance on the text of Bernard Marie-Koltes, Patrick Marber, Vesselin Dimov ´´ Momo Theatre Company ´´ 19 h ´´ Vivacom Art Hall ´´ 10 levs ´´ 70 min

featuring: Ivo Zhelev and Sylvia Stanoeva; set design and visual environment: Evgenia Sarbeva; sound design and direction: Vesselin Dimov; costumes: Antoaneta Koleva

17.11— CRACKING ´´ independent theatre project based on texts by Eric Bogossian ´´ Momo Theatre Company ´´ 19 h ´´ the Klub na Horoto under the Bridge of Lovers (NDK underpass) ´´ 12/10 levs ´´ 75 min


21.11— ПРОПУКВАНЕ ´´ независим театрален проект по текстове на Ерик Богосян ´´ Театрална Компания Момо ´´ 21:00 ч. ´´ Клуб на Хорото под Моста на Влюбените (в подлеза на НДК ) ´´ 12/10лв. ´´ времетраене 75 мин. режисьор: Валерия Вълчева; художник: Ния Михайлова; музикален консултант: Мария Палиева; артисти: Павлин Петрунов, Христо Ушев, Мартина Митева, Борис Добрев

23.11— ЛЕТЯЩИЯТ РИЦАР

20.11— ВЪОБРАЖЕНИЕТО МЪРТВО СИ ПРЕДСТАВЕТЕ ´´ от Самюел Бекет ´´ 19:00 и 20:00 ч. ´´ Ателие Пластелин ´´ 8 лв. ´´ времетраене 35 мин. Това е кратък монолог, синтез на множество предишни опити, изоставяни и после подновявани. Писан е през 60тте в един особен период от творческия път на Бекет. Автор и герой, светлина и тъмнина, безкрайно голямо и безкрайно малко, жена и мъж, топло и студено, живо и неживо, се противопоставят и сливат в една едновременно отчайваща и извисяваща визия. превод на текста и актьорска интерпретация: Явор Костов; режисьорски поглед: Янко Велков — Янец.

Раната Войцек ´´ прожекция на постановката от 1987г. на Театър София и разговор с проф. Миглена Николчина, проф. Александър Кьосев и др. участници ´´ Театрална зала на СУ ´´ 19:00 ч. по Георг Бюхнер, Хайнер Мюлер; превод, обработка и постановка – Иван Станев; участват: Димитър Ганев, Жанет Спасова, Иван Петрушинов, Продан Нончев, Таню Маринов;

´´ Театър Цвете ´´ 11:00 ч. ´´ читалище Братя Миладинови, Княжево ´´ 4 лв. ( за дете + родител – 6 лв.) ´´ времетраене 70 мин. Куклена пиеса от Цвете Янева, вдъхновена от повестта Езерното момче на Павел Вежинов с участието на: Виолина Василева, Екатерина Казакова, Йорданка Андонова, Янко Велков и специалното участие на малкия Иван cценограф: Христина Недева; mузика: Влада Янева

25.11— Рея ´´ мултимедиeн спектакъл ´´ Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 маймуни ´´ 20:00 ч. ´´ Център за култура и дебат Червената къща ´´ 8/6 лв. ´´ времетраене 50 мин. Моноспектакъл по пиесата на Петко Стоянов и Здрава Каменова. Авторска интерпретация на актуалните въпроси и проблеми на съвременното общество. Представлението залага на връзките между околната среда, икономическото развитие и мястото на социалния индивид. текст: Петко Стоянов и Здрава Камено-


solo performance: Bozidar Popchev; stage version and direction: Vesselin Dimov; original music and multimedia: Todor Stoyanov; set design and costumes: Antoineta Kostova

KAFKA QUARTET ´´ a show based on miniatures of Franz Kafka (premiere) ´´ 16:27 ´´ the Sofia Arsenal Museum of Contemporary Art ´´ 8 levs ´´ 80-90 min

20.11— IMAGINATION DEAD IMAGINE ´´ by Samuel Beckett ´´ 19 h and 20 h ´´ Studio Plastelin ´´ 8 levs ´´ 35 min This is a short monologue synthesis of many previous attempts, abandoned and then renewed. It was written in 1960s in a peculiar period of Beckett’s creative path. The author and the character, light and darkness, the infinitely large and infinitely small, woman and man, hot and cold, the animate and the inanimate clash with each other in a disheartening and simultaneously – inspiring vision. translation of the text and the voice interpretation: Yavor Kostov; director’s touch: Janko Velkov – Janetz

21.11— CRACKING ´´ independent theatre project based on texts by Eric Bogossian ´´ Momo Theatre Company ´´ 19 h ´´ the Klub na Horoto under the Bridge of Lovers (NDK underpass) ´´ 12/10 levs ´´ 75 min

23.11— The Flying KNIGHT ´´ Theatre Tzvete ´´ 11 h ´´ Miladinov Brothers library club, Knyazhevo district ´´ 4 levs (for a child + parent: 6 levs) ´´ 70 min

Puppet play by Tzveta Yaneva inspired by the novel Lake Boy by Pavel Vezhinov cast: Violina Vassileva, Ekaterina Kazakova, Mariya Andonova, Yanko Velkov, and with the special appearance of little Ivan; set design: Christina Nedeva; music: Vlada Ianeva

25.11— Reya ´´ multimedia performance ´´ Organization for Contemporary Art and Alternative Culture 36 Monkeys ´´ 20 h ´´ Centre for Culture and Debate Red House ´´ 8/6 levs ´´ 50 min


ва; режисура: Петко Стоянов; сценография: Елена Шопова; видео-арт: Никола Налбантов; участва: Надежда Панайотова; глас: Здрава Каменова и Кирил Бояджиев; координация: Катрин Хрусанова; ПР: Миалена Халваджийска

26.11— Ъгъл от Рая ´´ синтетичната театрална акция ´´ Фондация Керигма ´´ 19.00 ч. ´´ Ателие Via Negativa ул. Искър №62 ´´ 15 лв. с предварителна заявка 10 лв. (www.tmetaezik.ovo.bg)

27.11— общ билет за три представления Инициатива на Ателие Пластилин за 27.11 / 12 лв. общ билет за три представления [от 19:00 ч. и от 21:00 ч.], или 5 лв. за отделно представление ´´ 19.00 ч. Трябва да се яде ´´ 19.30 ч. Ефигения, игуменката на едно царство ´´ 20.00 ч. Въображението мъртво си представете ´´ 21.00 ч. Трябва да се яде ´´ 21.30 ч. Ефигения, игуменката на едно царство ´´ 22.00 ч. Въображението мъртво си представете Дзън ´´ прожекция на постановката Дзън (Театър Сълза и смях, 1989) и разговор с Възкресия Вихърова, проф. Алексадър Кьосев и др. участници ´´ Театрална зала на СУ ´´ 19:00 ч.

По сценария на Ги Хибърт На пет минути от рая; Кана Рачева България Следите на терора Възродителният процес; студията Възродителният процес на Михаил Груев и Алексей Кальонски (интернет публикации); Мехмед Амид Хамид – сборник Насилие, политика, памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлексии на съвременника и изследователя, съставители Михаил Груев, Веселин Тепавичаров, Петя Василева–Груева, Виолета Коцева–Попова, Мария Костадинова, Университетско издателство Св. Климент Охридски,2011 режисьор и vj: Валерий Пърликов; актьори: Анета Янкова-Пърликова, Николай Чилов, Мирослав Михов, Антон Трендафилов (на запис)

по Е. Харитонов, режисьор Възкресия Вихърова

29.11— Девета Творческа! ´´ Театър Ателие 313 ´´ 19:00 ч. ´´ Ателие 313 ´´ вход свободен За девети път Ателие 313 обединява за една нощ артисти от всички изкуства. Девета Творческа! е платформа за нови търсения, за контакти и сътрудничества, пространство за театър, за кино, за музика, за литература... Всеки е свободен да свири, да пее, да крещи, да мълчи, да говори наум, да играе или не, да се подготви или да импровизира експлозивно. Пространство за провокиране на творчество. За преобръщане и промяна. За свободни, страстни, тревожни артисти.


27.11— an Initiative of Plastelin Studio 12 levs for a combined ticket for all the three shows [beginning 19h or 21 h] or 5 levs for individual performances [incl. Imagination Dead Imagine] Monodrama based on a play by Petko Stoyanov and Zdrava Kamenova. Original interpretation of current issues and problems of contemporary society. The perfromance focuses on the links between the environment, economic development and the place of a social individual. text: Petko Stoyanov and Zdrava Kamenova director: Petko Stoyanov; set design: Elena Shopova; video-art: Nikola Nalbantov; cast: Nadezhda Panayotova; voice: Zdrava Kamenova and Cyril Boyadzhiev; coordination: Katrin Hrusanova; PR: Mialena Halvadzhiyska

26.11—

´´ 19:00 You have to eat ´´ 19:30 Efigenia, the Abbess of a Kingdom ´´ 20:00 Imagination Dead Imagine ´´ 21:00 You have to eat ´´ 21:30 Efigenia, the abbess of a kingdom ´´ 22:00 Imagination Dead Imagine

29.11— The Ninth Creative Meeting! ´´ Theatre Studio 313 ´´ 19 h ´´ Studio 313 ´´ free admission

Corner of Eden ´´ Synthetic Theatre Action ´´ FOUNDATION KERYGMA ´´ 19.00 ´´ Studio VIA NEGATIVA, 62 Iskar Str. ´´ 15 lev /early booking: 10 levs (see http://tmetaezik.ovo.bg/ based on: screenplay by Guy Hibbert, Five Minutes of Heaven ; Kana Racheva: Bulgaria, The Traces of Terror, the study The Revival Process by Mihail Gruev and Alexei Kalionski (Internet publications); Mehmed Amid Hamid and his volume: Violence, Politics, Memory; The communist regime in Pirin Macedonia – Reflections of Witnesses and Researchers compiled by Michael Gruev, Vesselin Tepavicharov, Petya Vassileva – Grueva, Violeta Kotseva – Popova , Maria Marinova; Sofia University Press, 2011 directed by and VJ: Valery Parlikov actors: Aneta Yankova-Parlikova, Nikolay Chilov, Miroslav Mihov, Anton Trendafilov (V.O.)

For the ninth time Studio 313 unites artists of all disciplines for one night. Ninth Creative! is a platform for new searches, contact and cooperation, space for theatre, cinema, music, literature... Everyone is free to play, sing, scream, be silent, speak out his mind, play or get something ready or improvise explosively. This is space to provoke creativity. For rollover and change. For free, passionate, anxious artists.


Програма за месец ноември на Университетски театър @lma @lter Входът е запетая на лявата ръка.

1 ноември 19:30 ч. Ах, Бродуей Бродуей... 12 ноември 19:30 ч. Краят на играта 13 ноември 19:30 ч. Ричард, кой Ричард 15 ноември 19:30 ч. ДИНГ 18 ноември 19:30 ч. Реквием за най-прекрасното приключение в историята на човечеството 21 ноември 19:30 ч. Албена или убийството на красивото у човека 22 ноември 19:30 ч. Невъзможната Аз, невъзможната Ти 25 ноември 19:30 ч. Хамлет или три момчета и едно момиче 26 ноември 19:30 ч. Когато отново ще бъда малък

www.almaalter.com


Program of the University Theater of @lma @lter Free admission

1 November 19:30h Ah Broadway, Broadway‌ 12 November 19:30h Endgame 13 November 19:30h Richard, Richard who 15 November 19:30h DING 18 November 19:30h REQUIEM for the most magnificent adventure in the human history 21 November 19:30h Albena 22 November 19:30h The Impossible You, The Impossible Me 25 November 19:30h Hamlet or three boys and one girl 26 November 19:30h When I will be small again

www.almaalter.com


Програма за месец ноември на Университетски театър НБУ Цените на билетите на сцената на УТ (Университетски театър) са 3/ 5 лв. Цените на билетите на Театър Сълза и смях, камерна сцена, са 12/ 10/ 8 лв.

5 ноември 18.30 ч. Мафория на светлината танцов спектакъл на Маргарита Градечлиева Продуцентска дейност на УТ на сцена УТ Времетраене: 60 мин. 6 и 8 ноември Летене от Оля Мухина режисьор: доц. Снежина Петрова; учебен спектакъл на сцената на Руски културноинформационен център 7 ноември 18.30 ч. Йерма от Ф.Г. ЛоркA постановка: Николай Младенов kопродукция на УТ, Институт Сервантес-София и Виа Понтика на сцената на УТ времетраене: 60 мин. 9 ноември 16.00 ч. Храброто куче режисьори: Милена Станойевич и Светослва Николов продуцентска дейност на УТ на сцена УТ времетраене: 50 мин. 13 ноември 18.30 ч. Време за парти от Харолд Пинтър режисьор: проф. Васил Димитров Учебен спектакъл на сцената на УТ времетраене: 50 мин. 12 и 14 ноември 19.00 ч. 33 припадъка (комедиите Мечка, Предложение, Юбилей) А.П. Чехов; режисьор: доц. д-р Ева Волицер; Учебен спектакъл на сцената на Руски културноинформационен център времетраене: 90 мин.


Program of the University Theater of NBU Tickets: University Theater stage, NBU – 3/ 5 Leva Salza and Smyah Theater – 12/ 10/ 8 Leva

5 November 18:30 Maforia of the light dance performance of Margarita Gradechlieva, University Theater stage, NBU Duration: 60 min 6 and 8 November Flying by Olya Muhina Director: Snejina Petrova Russian Cultural and Information center 7 November 18:30 Yerma by F.G.Lorca production: Nikolay Mladenov co-production of Institute Cervantes – Sofia and Via Pontika University Theater stage, NBU Duration: 60 min 9 November 16:00 The Brave Dog Directors: Milena Stanojevic and Svetoslava Nikolov, University Theater stage, NBU Duration: 50 min 13 November 18:30 Party time by Harold Pinter Director: Vasil Dimitrov University Theater stage, NBU Duration: 50 min 12 and 14 November 19:00 33 fits (the comedies Bear, Proposal, Anniversary) by A. Chekhov Director: Eva Volitser Russian Cultural and Information center Duration: 90 min 15 November 18:30 Horovod by Werner Schwab Directors: Asya Ivanova and Dobriela Popova University Theater stage, NBU Duration: 90 min


15 ноември 18.30 ч. Хоровод от Вернер Шваб режисьори: д-р Ася Иванова и Добриела Попова Учебен спектакъл на сцената на УТ времетраене: 90 мин. 16 и 23 ноември 11.30 ч. Храброто куче режисьори: Милена Станойевич и Светослва Николов Продуцентска дейност на УТ на сцена УТ на сцената на Руски културно-информационен център времетраене: 50 мин. 18 ноември 18.30 ч. Хоровод от Вернер Шваб режисьори: д-р Ася Иванова и Добриела Попова Учебен спектакъл на Камерна сцена Сълза и смях времетраене: 90 мин. 19 ноември 18.30 ч. Placebo учебен танцов спектакъл на д-р Анна Пампулова, на сцената на УТ на сцената на УТ времетраене: 60 мин. 20 ноември 18.30 ч. Playback- Reloaded водещи: д-р Антоанета Петрова и Сибила Серафим на сцената на УТ; времетраене: 60 мин.

22 ноември Йерма от Ф.Г. Лорка, постановка: Николай Младенов, копродукция: УТ, Институт Сервантес-София и Виа Понтика на сцената на УТ времетраене: 60 мин. 26 ноември 18.30 ч. Стъклената менажерия от Тенеси Уилямс режисьор: доц. д-р Ева Волицер, Учебен спектакъл на сцената на УТ, времетраене: 90 мин. 27 ноември 18.30 ч. Време за парти от Харолд Пинтър режисьор: проф. Васил Димитров Учебен спектакъл на сцената на УТ времетраене: 50 мин 28 ноември 18.30 ч. Бит по Иван Хаджийски авторски спектакъл на доц. Възкресия Вихърова и доц. Зарко Узунов Продуцентска дейност на УТ на камерна сцена Сълза и смях времетраене: 60 мин 29 ноември Подземният цар от Руслан Маникатов постановка: д-р Антоанета Петрова на сцената на УТ времетраене: 50 мин.

21 ноември 18.30 ч. Бит от Иван Хаджийски авторски спектакъл: на доц. Възкресия Вихърова и доц. Зарко Узунов Продуцентска дейност на УТ на сцената на УТ времетраене: 60 мин.

www.nbu.bg


16 and 23 November The Brave Dog Directors: Milena Stanojevic and Svetoslava nikolov, Russian Cultural and Information center Duration: 50 min

27 November 18:30 Party time by Harold Pinter Director: Vasil Dimitrov University Theater stage, NBU Duration: 50 min

18 November Horovod by Werner Schwab Directors: Asya Ivanova and Dobriela Popova Salza and Smyah Theater Duration: 90 min

28 November 18:30 The customs of the people by Ivan Hadjiiski production of Vazkresia Viharova and Zarko Uzunov Salza and Smyah Theater Duration: 60 min

19 November 18:30 Placebo dance performance of Anna Pampulova University Theater stage, NBU Duration: 60 min

29 November The Underground king by Ruslan Manikatov production: Antoaneta Petrova University Theater stage, NBU Duration: 50 min

20 November 18:30 Playback – Reloaded conductors D-r Antoaneta Petrova and Sibila Serafim University Theater stage, NBU Duration: 60 min 21 November 18:30 The customs of the people by Ivan Hadjiiski production of Vazkresia Viharova and Zarko Uzunov University Theater stage, NBU Duration: 60 min 22 November Yerma by F.G.Lorca production: Nikolay Mladenov co-production of Institute Cervantes – Sofia and Via Pontika University Theater stage, NBU Duration: 60 min 26 November 18:30 The Glass Menagerie by Tennessee Williams Director: Eva Volicer University Theater stage, NBU Duration: 90 min

www.nbu.bg


плейбек театър

7.11 — Трупа за плейбек театър Театър на парче ´´ 20:30 ч. ´´ Чайната на ул.Георги Бенковски 11 ´´ билет: 10 /8лв. участват: Александър Ефтимов – Шаманчето, Ангелина Рангелова, Боряна Кръстева, Виктор Велчев, MalenSky, Мариета Стойнева ,Невена Борисова, Цветелина Господинова, Юлияна Сайска

9.11 — Playback театър Тук и сега ´´ 19:00 ч. ´´ във Flava house ул. Цар Симеон 70 ´´ 8 лв. водещ: Цвета Балийска; музикант: Александър Евтимов-Шаманчето; aктьори: Ина Гергинова, Йонко Димитров, Маргарита Христова, Пламена Томова, Петя Попова, Радослав Йорданов, Цветина Матова, Яница Атанасова.

19 .11 — Playback театър Тук и сега ´´ 19:00 ч. ´´ + това ул. Марин Дринов 30 ´´ 8 лв. водещ: Цвета Балийска; музикант: Александър Евтимов-Шаманчето; актьори: Ина Гергинова, Йонко Димитров, Маргарита Христова, Пламена Томова, Петя Попова, Радослав Йорданов, Цветина Матова, Яница Атанасова.


playback theatre

7.11 — A Playback Theatre Company Theatre A Piece ´´ 20:30 h ´´ Teahouse 11 Georgi Benkovski Str. ´´ 10/8 levs participants: Alexander Eftimov – Shamancheto, Angelina Rangelova, Boryana Krasteva, Victor Velchev, MalenSky, Marieta Stoyneva, Nevena Borisova, Tsvetelina Gospodinova, Yuliana Saiska

9.11 — Playback Theatre Here and Now ´´ 19 h. ´´ Flava house, 70 Tsar Simeon Str. ´´ 8 levs moderator: Tsveta Baliyska; musician: Alexander Evtimov Shamancheto cast: Ina Gerginova, Yonko Dimitrov, Margarita Hristova, Adelina Tomova, Petya Popova, Radoslav Yordanov, Tsvetina Matova, Janitsa Atanasova

19 .11 — Playback Theatre Here and Now ´´ 19h. ´´ +tova 30 Marin Drinov Str. ´´ 8 levs host: Tsveta Baliyska; musician: Alexander Evtimov Shamancheto; cast: Ina Gerginova, Yonko Dimitrov, Margarita Hristova, Adelina Tomova, Petya Popova, Radoslav Yordanov, Tsvetina Matova, Janitsa Atanasova.


добавяне надобавяне стойност

www.actfest.org

надобавяне стойност на стойност добавяне на стойност

ACT Фестивал за свободен театър

10.11.2013

9.11.2013

8.11.2013

7.11.2013

ACT FESTIVAL OF INDIPENDENT THEATRE 2013  

Booklet

ACT FESTIVAL OF INDIPENDENT THEATRE 2013  

Booklet

Advertisement