Page 37

Snøscootere, motorsleder, mopeder og motorsykler: Virkelig vekt forhøyes med 300 %. Fraktberegning Frakten beregnes særskilt for hver sending og splittes på den enkelte transport­ strekning. Med en sending forstås de varer som angis på et fraktbrev/sendingsnummer for fremføring fra en avsender til en mottaker. En sending kan bestå av ett eller flere kolli. Alle kostnader skal som hoved-regel betales av avsender. Avsender skal ha godkjent kreditt- og kunde-nummer i Bring Logistics. Mottaker og 3dje part kan etter bestemte vilkår også være fraktbetaler. (Se pkt betalingsbetingelser). Lokaldistribusjon Med lokaldistribusjon menes sendinger hvor avsender og mottaker har adresse innen området for samme hovedsted (se stedsregister Stykkgods og Partigods Nasjonalt). Godset fraktberegnes etter sonen i stedsregisteret tillagt 3 soner, men med sone 5 som laveste g jeldende sonetall. Kontakt nærmeste Bring Logistics avdeling vedrørende lokal transportplan og pris. Transport med tidsløfte Transport med tidsløfte g jelder kun der det er avtalt skriftlig mellom partene. Transporter som utføres i henhold til transportselskapets oppgitte transport­ plan, anses ikke for å være transport med tidsvindu i henhold til NSAB 2000. Leveringspresisjon Mellom de fleste av våre steder i transportguiden er det angitt normal fremføringstid. Dette er å oppfatte som det antall arbeidsdager sendingen skal bruke fra opplastet transportbærer avsender/avsenderterminal, og til mottaker har kvittert for sendingen.

Alle sendinger som må adviseres før utlevering, uavhengig av årsak, samt sendinger hvor utlevering ikke kan utføres innenfor normal arbeidstid (08.00-16.00), omfattes ikke av vår leveringspresisjon. Det samme g jelder varmegods, farlig gods, partigods og spesialgods. I forbindelse med høytidsdager, jul, påske og sommerferie må man påregne redusert frekvens. Ved Force Majeure, flom, ras, snøfall eller annen redusert fremkommelighet på vei eller jernbane g jelder ikke vår leveringspresisjon. Utleveringshindringer Der mottakeren nekter å motta godset, eller det oppstår hindring for utlevering, innhenter Bring Logistics forholdsordre hos oppdragsgiveren. Hvis forholdsordre ikke er mottatt innen 7 dager fra utstedelsesdato, returneres forsendelsen automatisk for oppdragsgiver sin regning og risiko. EUR-paller Ordning for paller som skal utveksles Godkjente EUR-paller utveksles (tilbake-leveres til vareavsender) forutsatt: • at utvekslingen er dokumentert med nummerert pallekvittering med Bring Logistics-logo. Annen dokumentasjon godkjennes ikke. • at vareavsender belastes en del av kostnadene ved utveksling (se tilleggstjenester s.30). Utvekslingen faktureres løpende basert på pallekvittering. Oppg jør av palleg jeld skjer ved tilbakelevering av paller med mindre partene er enig om annen oppg jørsform. Godkjente pallekvitteringsblokker kan kjøpes ved våre terminaler. Ønsker kunden å bestille direkte fra trykkeriet, må vedkommende presisere at det g jelder pallekvittering med Bring Logistics. Palleg jeld foreldes etter 3 måneder. I grenseoverskridende trafikk utveksles det ikke paller.

Betingelser

Fremføringstiden g jelder for stykkgods fra bedrift til bedrift. Det forutsettes at sendingsinformasjon og merking fra avsender er korrekt, og at dette er mottatt av Bring Logistics før transportbærer har avgang fra avsenderstedet.

37

Transportguide stykk og partigods nasjonalt  

Transportguide stykk og partigods nasjonalt

Transportguide stykk og partigods nasjonalt  

Transportguide stykk og partigods nasjonalt

Advertisement