Page 36

Generelle Betingelser Transportvilkår Bring Logistics Stykk- og Partigods Nasjonalt

Omfang Gods mottas til befordring etter de tariffer, fraktberegningsbestemmelser og transportvilkår som g jelder for Bring Logistics.

Følgende volumregler g jelder for Stykk- og Partigods Nasjonalt

Bring Logistics sine transportvilkår er regulert g jennom Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB/2000), Vegfraktavtaleloven, Sjøloven og Bring Logistics sin Transportguide.

Stykkgods 1 kg for hver 3,5 dm3 godset måler etter største lengde, bredde og høyde. 1 m3 = 286 kg

Godkjent informasjon om hver sending og kolli, som forutsettes skannet iht. omforente standarder, eller overført elektronisk, er avtalen/transportkontrakten for den enkelte forsendelse. Transporten utføres iht. Bring Logistics sine transportvilkår.

Partigods/spesialgods 1 kg for hver 3,0 dm3 godset måler etter største lengde, bredde og høyde. 1 m3 = 333 kg

Godset lastes sammen med andre forsendelser. Det stilles krav til varens merking og informasjon om varetype/beskaffenhet. Emballasjen skal være av en slik beskaffenhet at godset tåler å lastes sammen med annet gods, enten det skyldes varens art, innhold eller andre forhold som krever spesiell fremføring. Alle priser og betingelser i transportguiden er iht. kjente rammebetingelser 01.12.2009. Det tas forbehold om endringer i guiden uten nærmere forvarsel grunnet endringer i rammebetingelsene som på dette tidspunkt ikke er kjent. Merking av varer/utfylling av dokumenter Alle kolli skal være tydelig merket og i samsvar med fraktbrevet/elektronisk overført sendingsinformasjon. Kun etiketter godkjent av Norsk Edipro aksepteres. Feilmerking/feil overført sendings-informasjon rettes opp av Bring Logistics. Fakturering for feil belastes automatisk fraktbetaler iht g jeldende priser. Varer som krever ADR fremføring, varmegods, spesialgods, giroforsendelser, og sendinger til privatpersoner skal alltid merkes spesielt. Vekt/volumberegning. Avsender er ansvarlig for at vekt og mål er korrekt angitt for den enkelte sending. Det er sendingens totale mål/vekt som legges til grunn for beregning av pris. Feil oppgitt mål/vekt korrigeres for fraktbetalers regning etter g jeldende priser. Avvik i fraktene som følge av feil oppgitt mål/vekt korrigeres ovenfor fraktbetaler ved fakturering.

36

For alle sendinger over 1000 kg avrundes vekten til nærmeste 100 kilo. Frakten beregnes alltid etter den beregningsmåte som gir den høyeste beregningsvekt Lastemeter For gods som på grunn av formålets eller emballasjens art er vanskelig å stue og samlaste med annet gods, beregnes frakten på bakgrunn av det lasterommet godset krever, etter 2000 kg pr lastemeter. En lastemeter er 1 meter multiplisert med bilens bredde og høyde (10 × 24 × 24 dm). Pallplass Gods som er lastet på pall og som ikke kan samlastes fraktberegnes etter det antall pallplasser godset opptar. 1 palleplass beregnes etter mål 12 × 8 dm (120 cm lengde × 80 cm bredde). En pallplass beregnes etter 0,4 lastemeter dvs: 800 kg. Minstevektberegning pr pall: Varer stroppet på europall, som kan samlastes, beregnes etter minimum 150 kg. Faste vekter (g jelder kun stykkgods) Sykler, alle slag 60 kg pr stykk Personbildekk virkelig vekt økes med 50 % Brukte bilmotorer virkelig vekt forhøyes med 100 % (Brukte bilmotorer skal være plassert i tett kasse, være tappet for olje og bunnpluggen skal være skrudd ut.)

Transportguide stykk og partigods nasjonalt  

Transportguide stykk og partigods nasjonalt

Transportguide stykk og partigods nasjonalt  

Transportguide stykk og partigods nasjonalt

Advertisement