Page 1

เกมส์เ ทศกาลวัน คริส ต์ม าส เกมส์ เทศกาล คริสต์มาส เนื่องจากเทศการวันคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่เด็ก หลายๆคนรอคอยให้ถึงเทศกาลคริสต์มาส เมื่อถึงช่วงเทศการเด็กๆจะรอ ของขวัญจากผู้ใหญ่ จึงจัดทำาเกมส์ที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสขึ้นมา เพื่อให้เด็กๆได้เล่นเกมส์ในเทศกาลที่รอคอย คู่ม ือ การเล่น นำาเมาส์ไปคลิกให้โดนตัวแซนต้ าคอส แล้ วคะแนนจะขึ ้น เกมส์อาจมี ความยากขึ ้นไปเรื่อยๆ

เกมส์เทศกาลวันคริสต์มาส  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you