Issuu on Google+

เกมส์เ ทศกาลวัน คริส ต์ม าส เกมส์ เทศกาล คริสต์มาส เนื่องจากเทศการวันคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่เด็ก หลายๆคนรอคอยให้ถึงเทศกาลคริสต์มาส เมื่อถึงช่วงเทศการเด็กๆจะรอ ของขวัญจากผู้ใหญ่ จึงจัดทำาเกมส์ที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสขึ้นมา เพื่อให้เด็กๆได้เล่นเกมส์ในเทศกาลที่รอคอย คู่ม ือ การเล่น นำาเมาส์ไปคลิกให้โดนตัวแซนต้ าคอส แล้ วคะแนนจะขึ ้น เกมส์อาจมี ความยากขึ ้นไปเรื่อยๆ


เกมส์เทศกาลวันคริสต์มาส