Page 6

SIDA

Svenska kyrkans överklagandenämnd

6 (9)

med den 1 januari 2014 vara egna juridiska personer och ekonomiska enheter. Beslutet om ändrad indelning i Göteborg fattades tillsammans med en avsiktsförklaring att senast den 31 mars 2015 fatta beslut om att upplösa Göteborgs kyrkliga samfällighet. Stiftsstyrelsen i Göteborg anser att indelningsbeslutet därför måste tolkas på så sätt att de nya pastoraten är pastorat i den mening som enligt beslut i kyrkomötet gäller 1 januari 2014 och således är egna juridiska personer. Stiftsstyrelsen noterar att ifrågavarande förhållanden utgör ett delvis oreglerat område, men har i sin tolkning bland annat utgått från Kyrkostyrelsens motiv till övergångsbestämmelse för Göteborgs kyrkliga samfällighet, KsSkr 2012:5 s 112, ovan anfört i sitt längre sammanhang: 'Fördelen med en sådan plan är att de nya juridiska personerna då kommer att finnas på plats både under tiden när delningen ska genomföras och när samfälligheten upphör' (här kursiverat). Skulle Överklagandenämnden ändock anse att de nya pastoraten i Göteborg är att betrakta som pastorat i enlighet med kyrkoordningens tidigare definition, så vill stiftsstyrelsen i Göteborg trots det fortfarande hävda att det inte är fel att inrätta indelningsdelegerade. Enligt kommentaren till kyrkoordningen kan indelningsdelegerade 'beskrivas som ett interimistiskt beslutande organ som kan finnas från det att beslut om den ändrade indelningen har fattats till dess den nya indelningen träder i kraft'. Eftersom den nya pastoratsindelningen träder i kraft 1 januari 2014 så behövs ett organ som kan förbereda det nya pastoratet framför allt genom att anställa kyrkoherde. Det finns inget annat valt organ som kan göra detta än indelningsdelegerade. Församlingarna har rimligen inte kompetens att väja pastoratsnämnd för ett pastorat som ännu inte har trätt i kraft. Det är endast stiftsstyrelsen som kan fatta beslut om att inrätta nya beslutande organ för enheter inom stiftet, och det enda sådant organ stiftsstyrelsen kan inrätta är indelningsdelegerade. I annat fall torde stiftsstyrelsen först fatta beslut om att utfärda de ytterligare bestämmelser som behövs för att ändringen skall kunna genomföras (ko 37:27) och sedan fatta beslut om att pastoratsnämnd ska inrättas. Dock bör påpekas att pastoratsnämnden, som bekant, har mycket begränsad beslutskompetens och knappast kan ges mandat att förhandla med övriga parter om den ekonomiska regelringen. Indelningsdelegerade har tre huvudsakliga uppgifter, under olika tidpunkter i omställningsprocessen: 1. Förbereda pastoratsändringen 1 januari 2014 träder en ny pastoratsindelning ikraft i Göteborg. Dessa nya pastorat kan inte företrädas av redan befintliga organ - alltså måste sådana organ tillskapas. Organet får år 2013 i huvudsak samma uppgifter och mandat som en pastoratsnämnd. Indelningsdelegerades uppgift kommer under detta år i första hand att vara rekrytering och tillsättning av kyrkoherde. 2. Delta i den ekonomiska regleringen Anledningen till att stiftsstyrelsen inte fattade beslut om samfällighetens upplösande var avsaknaden av underlag för fastställande av ekonomisk reglering. Under 2014 och 2015 behövs indelningsdelegerade för att utgöra parter i den ekonomiska regleringen. En pastoratsnämnd får enligt kyrkoordningen inte fatta beslut i sådana frågor. Om indelningsdelegerade inte inrättas så kan en ekonomisk reglering heller inte fastställas vid stiftsstyrelsens kommande beslut som beslutats ska ske senast mars 2015. 3. Förbereda pastoraten inför samfällighetens upplösande De tre församlingarna och sex pastoraten i Göteborg måste kunna formera sig inför samfällighetens upplösande - då de blir egna, självständiga, ekonomiska enheter med ansvar även för församlingarnas grundläggande uppgift. Indelningsdelegerades största uppgift kommer att vara just denna förberedelse.

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018

Beslut om Goteborg - overklagandenamnden  

Överklagandenämndens beslut med anledningen överklagandet av stiftsstyrelsen i Göteborgs beslut i december 2012 om att dela upp Göteborgs ky...

Advertisement