Page 5

SIDA

Svenska kyrkans överklagandenämnd

5 (9)

Orsaken till att besluta om att genomföra indelningsändringen redan 2014 trots att det inte var praktiskt möjligt att samtidigt besluta om samfällighetens upplösning och att kyrkomötet medgivit respit för Göteborgs kyrkliga samfällighet ända till 2018 är att man har antagit att det så snart som möjligt behöver skapas nya formella enheter, i form av flerförsamlingspastorat. Tanken har varit att dessa genom sina indelningsdelegerade ska förhandla om den ekonomiska regleringen och hur de gemensamma angelägenheterna ska skötas när Göteborgs kyrkliga samfällighet har upplösts. Men eftersom beslutet att inrätta indelningsdelegerade är felaktigt bortfaller skälet till att genomföra pastoratsindelningen 2014. Den kan genomföras samtidigt som Göteborgs kyrkliga samfällighet upphör, om Göteborgs stiftsstyrelse när denna fråga blir aktuell väljer att inte följa kyrkoordningens regel att låta flerpastoratssamfälligheter bli ett pastorat. Att genomföra pastoratsindelningen är att föregripa ett eventuellt beslut om att upplösa samfälligheten och därmed kringgå bestämmelserna i kyrkoordningens 37 kap. 35 § med hänvisning till 23 § 2 st. om fastställande av ekonomisk reglering. Eftersom stiftsstyrelsen uppenbarligen inte var medveten om detta förhållande, och konsekvenserna av att göra en ny pastoratsindelning inom ramen för den befintliga flerpastoratssamfälligheten varken har belysts, remissbehandlats eller samråtts om, har att-satserna 1, 3, 4 och 8 tillkommit på felaktig grund. Dessa delar av beslutet har således inte tillkommit i rätt ordning och ska därför upphävas. Det jämna resultatet av omröstningen gör att det måste ställas extra höga krav på att beslutet fattats på saklig och korrekt grund. Det uppfyller inte heller kyrkoordningens krav på ändamålsenlighet och ska även av detta skäl upphävas." Stiftsstyrelsen har yrkat att begäran om beslutsprövning ska avslås samt yttrat bl.a. följande: "Grundförutsättningen för stiftsstyrelsens beslut är att Göteborgs kyrkliga samfällighet liksom alla flerpastoratssamfälligheter genom kyrkomötets strukturbeslut kommer att upphöra. Göteborgs kyrkliga samfällighet blir således ett pastorat såvida inte samfälligheten upplöses före 1 januari 2018. Det är mot denna bakgrund stiftsstyrelsen har funnit det mest ändamålsenligt att upplösa flerpastoratssamfälligheten och inrätta tre församlingar och sex pastorat. Denna förutsättning låg också till grund för det förslag som remissbehandlades. Det ifrågavarande beslutet avser att som första steg inrätta de tre församlingarna och sex pastoraten medan den nionde att-satsen tydliggör att beslut om upplösning av samfälligheten ska fattas så snart den ekonomiska regleringen kan fastställas, dock senast den 31 mars 2015. Skälet att stiftsstyrelsen inte fattade beslut om samfällighetens upplösande samtidigt som ändringen av pastoratsindelningen var att man vid tiden för beslutet saknade erforderligt underlag för fastställande av den ekonomiska regleringen. Stiftsstyrelsen övervägde konsekvenserna av att låta ändring rörande pastoratsindelning och upplösande av den kyrkliga samfälligheten träda ikraft samtidigt vid en senare tidpunkt. Dock konstaterades att dels hade en majoritet av församlingar och kyrkoherdar i sina yttranden påpekat vikten av att beslut skall fattas utan dröjsmål. I beslut om indelningsändring strävar stiftsstyrelsen mot att i så hög utsträckning som möjligt tillmötesgå remissinstansernas önskemål. Dels konstaterade stiftsstyrelsen att den stora omorganisationen och omställningsprocessen underlättas av en förändring i flera steg. Att först låta de nya enheterna påbörja arbetet, tillsätta kyrkoherdar samt formalisera och förbereda sig för att sedan upplösa samfälligheten bedömdes ändamålsenligt. Det finns inget som visar att stiftsstyrelsen frångått sina skyldigheter enligt kyrkoordningen att inhämta yttrande från och samråda med erforderliga instanser. Stiftsstyrelsen har således inte agerat på sådant sätt att det står i strid med kyrkoordningens bestämmelser vid handläggningen av ärendet. Indelningsdelegerade

Stiftsstyrelsen i Göteborg har 2012-12-10 - 11 beslutat att ändra indelningen i Göteborg. Indelningsändringen träder i kraft 1 januari 2014. Enligt beslut i kyrkomötet kommer pastorat från och

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018

Beslut om Goteborg - overklagandenamnden  

Överklagandenämndens beslut med anledningen överklagandet av stiftsstyrelsen i Göteborgs beslut i december 2012 om att dela upp Göteborgs ky...