Page 4

SIDA

Svenska kyrkans överklagandenämnd

att

enförsamlingspastoraten Torslanda-Björlanda, Askim och Lundby ska bestå, se bilaga

att

indelningsändringen rörande pastoratsindelningen skall träda ikraft den 1 januari 2014

att

namnsätta de nya enheterna enligt följande

4 (9)

Församlingarna Domkyrko, Vasa, Johanneberg, Haga och Annedal bildar Domkyrkopastoratet Församlingarna Masthugg, Oscar Fredrik, Carl Johan och Högsbo bildar Carl Johans pastorat Församlingarna Västra Frölunda, Älvsborg, Tynnered, Näset och Styrsö bildar Västra Frölunda pastorat Församlingarna S:t Pauli, Härlanda, Björkekärr och Örgryte bildar Örgryte pastorat Församlingarna Nylöse, Bergsjön, Kortedala och Angered bildar Nylöse pastorat Församlingarna Backa och Tuve-Säve bildar Backa pastorat att

Församlingarna Askim, Lundby och Torslanda-Björlanda behåller sina namn

att

indelningsdelegerade skall inrättas enligt bilaga

att församlingarna senast den 28 februari 2013 skall ha förrättat val till indelningsdelegerade samt snarast efter valet meddela resultatet till stiftsstyrelsen att

fastställa prästorganisation för respektive ny enhet enligt bilaga

att

beslut rörande upplösande av Göteborgs kyrkliga samfällighet avses fattas vid den tidpunkt då den ekonomiska regleringen kan fastställas, dock senast 31 mars 2015."

YRKANDE M.M. Mats Rimborg och Christina Eriksson har begärt beslutsprövning och anfört följande: "Med stöd av bestämmelsen om beslutsprövning i 57 kap. 8 § tredje stycket kyrkoordningen begärs att överklagandenämnden upphäver att-satserna 1, 3, 4, 6, 7 och 8 i Göteborgs stiftsstyrelses beslut 201212-10--11 § 114.

Skälen till begäran Stiftsstyrelsen får enligt 37 kap. 18 § kyrkoordningen besluta om ändringar i pastoratsindelningen. Enligt 27 § samma kapitel får stiftsstyrelsen också besluta att beslutanderätten i en pastoratssamfällighet ska utövas av indelningsdelegerade. Ett flerförsamlingspastorat inom en flerpastoratssamfällighet är emellertid ingen pastoratssamfällighet, och saknar därmed beslutande organ. Några indelningsdelegerade, som ska utöva beslutanderätten innan den nya pastoratsindelningen träder i kraft, ska därför inte tillsättas. På denna grund är det uppenbart att att-satserna 6 och 7 strider mot kyrkoordningen och därför ska upphävas.

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018

Beslut om Goteborg - overklagandenamnden  
Beslut om Goteborg - overklagandenamnden  

Överklagandenämndens beslut med anledningen överklagandet av stiftsstyrelsen i Göteborgs beslut i december 2012 om att dela upp Göteborgs ky...

Advertisement