Page 1

AVSKRIFT

Svenska kyrkans överklagandenämnd SIDA

Beslut 7/2013 Göteborg

1 (9) DATUM

DNR

2013-03-26

ÖN 2013/02

PARTER KLAGANDE

1. Mats Rimborg, Segerlindsgatan 17, 416 53 Göteborg 2. Christina Eriksson, Plantagegatan 13, 413 05 Göteborg MOTPART

Stiftsstyrelsen i Göteborgs stift, Box 11937, 404 39 Göteborg

ÖVERKLAGAT BESLUT Stiftsstyrelsens i Göteborgs stift beslut 2012-12-10--11, § 114

SAKEN Beslutsprövning ___________________

ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT Överklagandenämnden upphäver stiftsstyrelsens beslut 2012-12-10--11, § 114, såvitt avser att

ändra pastoratsindelningen inom Göteborgs kyrkliga samfällighet innebärande tillskapande av sex nya pastorat

att

indelningsändringen rörande pastoratsindelningen skall träda ikraft den 1 januari 2014

att

namnsätta de nya enheterna enligt följande

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018


SIDA

Svenska kyrkans överklagandenämnd

2 (9)

Församlingarna Domkyrko, Vasa, Johanneberg, Haga och Annedal bildar Domkyrkopastoratet Församlingarna Masthugg, Oscar Fredrik, Carl Johan och Högsbo bildar Carl Johans pastorat Församlingarna Västra Frölunda, Älvsborg, Tynnered, Näset och Styrsö bildar Västra Frölunda pastorat Församlingarna S:t Pauli, Härlanda, Björkekärr och Örgryte bildar Örgryte pastorat Församlingarna Nylöse, Bergsjön, Kortedala och Angered bildar Nylöse pastorat Församlingarna Backa och Tuve-Säve bildar Backa pastorat att

indelningsdelegerade ska inrättas enligt bilaga och

att

församlingarna senast den 28 februari 2013 ska ha förrättat val till indelningsdelegerade samt snarast efter valet meddela resultatet till stiftsstyrelsen.

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018


SIDA

Svenska kyrkans överklagandenämnd

3 (9)

BAKGRUND Stiftsstyrelsens församlingsutskott beslutade 2011-10-18, § 123 att inleda en särskild utredning rörande pastoratsindelningen i Göteborgs kyrkliga samfällighet. Beslutet föranleddes av de förslag som presenteras i SKU 2011:2 "Närhet och Samverkan". Ett av dessa förslag ger vid handen att flerpastoratssamfälligheten som organisatorisk form i Svenska kyrkan kommer att avskaffas. Enligt förslaget ska de flerpastoratssamfälligheter som finns ombildas till pastorat 1 januari 2014. Församlingsutskottet konstaterade tidigt att det har uttryckts stor tveksamhet till att bilda ett pastorat av dagens kyrkliga samfällighet i Göteborg. Främst för att det för med sig oönskade konsekvenser när det gäller den pastorala ledningen av verksamheten, risker för demokratiskt underskott och svårigheter att upprätthålla den episkopala tillsynslinjen. Mot bakgrund av detta och för att säkerställa en handlingsfrihet beslutade församlingsutskottet att framlägga förslag på indelningsändring. Stiftskansliets handläggare konkretiserade givna utredningsdirektiv och presenterade sina slutsatser och förslag till beslut i Särskild utredning rörande pastoratsgränser inom Göteborgs kyrkliga samfällighet. Enligt kyrkoordningen 37 kap § 21 får pastoratsindelningen inte ändras utan att berörda parter getts tillfälle att yttra sig. Församlingsutskottet beslutade i 2012-02-15, § 19 att skicka förslag på indelningsändring på remiss, samt att inbjuda berörda enheter till samråd. Samtliga församlingar, kontraktsprostar och den kyrkliga samfälligheten har inkommit med yttrande över förslagen. Utöver dessa har några kyrkoherdar inkommit med eget särskilt yttrande. Även Tyska församlingen i Göteborg har inkommit med ett särskilt yttrande riktat till Domkapitlet. Samtliga yttranden har sammanställts i en remissrapport. Kyrkostyrelsens skrivelse, Strukturfrågor, KsSkr 2012:5, överlämnades i juni 2012 till kyrkomötet, I skrivelsen föreslås ändringar i kyrkoordningen med anledning av Strukturutredningens betänkande. I skrivelsen föreslås att Göteborgs kyrkliga samfällighet får bestå till och med 2015, kyrkostyrelsen föreslår ett tillfälligt undantag för Göteborg i syfte att Göteborgs kyrkliga samfällighet och dess församlingar skall beredas tid att utreda gemensamma åtaganden samt reglera de inbördes gemensamma ekonomiska förhållandena. I övrigt föreslår kyrkostyrelsen, i huvudsak, kyrkomötet besluta i enlighet med förslagen i Närhet och samverkan (SKU 2011:2). Organisationsutskottets betänkande, Strukturfrågor 2012:2, publicerades den 4 oktober 2012. Utskottet tillstyrker i stort sett kyrkostyrelsens skrivelse. Till skillnad från kyrkostyrelsen föreslår organisationsutskottet att övergångsbestämmelserna för Göteborgs kyrkliga samfällighet bör medge att samfälligheten får bestå till och med den 31 december 2017 i stället för den 31 december 2015. Kyrkomötet beslutade den 21 november 2012 i enlighet med organisationsutskottets förslag.

STIFTSSTYRELSENS BESLUT Stiftsstyrelsen i Göteborgs stift beslutade 2012-12-10--11 följande: "att

ändra pastoratsindelningen inom Göteborgs kyrkliga samfällighet innebärande tillskapande av sex nya pastorat, se bilaga

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018


SIDA

Svenska kyrkans överklagandenämnd

att

enförsamlingspastoraten Torslanda-Björlanda, Askim och Lundby ska bestå, se bilaga

att

indelningsändringen rörande pastoratsindelningen skall träda ikraft den 1 januari 2014

att

namnsätta de nya enheterna enligt följande

4 (9)

Församlingarna Domkyrko, Vasa, Johanneberg, Haga och Annedal bildar Domkyrkopastoratet Församlingarna Masthugg, Oscar Fredrik, Carl Johan och Högsbo bildar Carl Johans pastorat Församlingarna Västra Frölunda, Älvsborg, Tynnered, Näset och Styrsö bildar Västra Frölunda pastorat Församlingarna S:t Pauli, Härlanda, Björkekärr och Örgryte bildar Örgryte pastorat Församlingarna Nylöse, Bergsjön, Kortedala och Angered bildar Nylöse pastorat Församlingarna Backa och Tuve-Säve bildar Backa pastorat att

Församlingarna Askim, Lundby och Torslanda-Björlanda behåller sina namn

att

indelningsdelegerade skall inrättas enligt bilaga

att församlingarna senast den 28 februari 2013 skall ha förrättat val till indelningsdelegerade samt snarast efter valet meddela resultatet till stiftsstyrelsen att

fastställa prästorganisation för respektive ny enhet enligt bilaga

att

beslut rörande upplösande av Göteborgs kyrkliga samfällighet avses fattas vid den tidpunkt då den ekonomiska regleringen kan fastställas, dock senast 31 mars 2015."

YRKANDE M.M. Mats Rimborg och Christina Eriksson har begärt beslutsprövning och anfört följande: "Med stöd av bestämmelsen om beslutsprövning i 57 kap. 8 § tredje stycket kyrkoordningen begärs att överklagandenämnden upphäver att-satserna 1, 3, 4, 6, 7 och 8 i Göteborgs stiftsstyrelses beslut 201212-10--11 § 114.

Skälen till begäran Stiftsstyrelsen får enligt 37 kap. 18 § kyrkoordningen besluta om ändringar i pastoratsindelningen. Enligt 27 § samma kapitel får stiftsstyrelsen också besluta att beslutanderätten i en pastoratssamfällighet ska utövas av indelningsdelegerade. Ett flerförsamlingspastorat inom en flerpastoratssamfällighet är emellertid ingen pastoratssamfällighet, och saknar därmed beslutande organ. Några indelningsdelegerade, som ska utöva beslutanderätten innan den nya pastoratsindelningen träder i kraft, ska därför inte tillsättas. På denna grund är det uppenbart att att-satserna 6 och 7 strider mot kyrkoordningen och därför ska upphävas.

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018


SIDA

Svenska kyrkans överklagandenämnd

5 (9)

Orsaken till att besluta om att genomföra indelningsändringen redan 2014 trots att det inte var praktiskt möjligt att samtidigt besluta om samfällighetens upplösning och att kyrkomötet medgivit respit för Göteborgs kyrkliga samfällighet ända till 2018 är att man har antagit att det så snart som möjligt behöver skapas nya formella enheter, i form av flerförsamlingspastorat. Tanken har varit att dessa genom sina indelningsdelegerade ska förhandla om den ekonomiska regleringen och hur de gemensamma angelägenheterna ska skötas när Göteborgs kyrkliga samfällighet har upplösts. Men eftersom beslutet att inrätta indelningsdelegerade är felaktigt bortfaller skälet till att genomföra pastoratsindelningen 2014. Den kan genomföras samtidigt som Göteborgs kyrkliga samfällighet upphör, om Göteborgs stiftsstyrelse när denna fråga blir aktuell väljer att inte följa kyrkoordningens regel att låta flerpastoratssamfälligheter bli ett pastorat. Att genomföra pastoratsindelningen är att föregripa ett eventuellt beslut om att upplösa samfälligheten och därmed kringgå bestämmelserna i kyrkoordningens 37 kap. 35 § med hänvisning till 23 § 2 st. om fastställande av ekonomisk reglering. Eftersom stiftsstyrelsen uppenbarligen inte var medveten om detta förhållande, och konsekvenserna av att göra en ny pastoratsindelning inom ramen för den befintliga flerpastoratssamfälligheten varken har belysts, remissbehandlats eller samråtts om, har att-satserna 1, 3, 4 och 8 tillkommit på felaktig grund. Dessa delar av beslutet har således inte tillkommit i rätt ordning och ska därför upphävas. Det jämna resultatet av omröstningen gör att det måste ställas extra höga krav på att beslutet fattats på saklig och korrekt grund. Det uppfyller inte heller kyrkoordningens krav på ändamålsenlighet och ska även av detta skäl upphävas." Stiftsstyrelsen har yrkat att begäran om beslutsprövning ska avslås samt yttrat bl.a. följande: "Grundförutsättningen för stiftsstyrelsens beslut är att Göteborgs kyrkliga samfällighet liksom alla flerpastoratssamfälligheter genom kyrkomötets strukturbeslut kommer att upphöra. Göteborgs kyrkliga samfällighet blir således ett pastorat såvida inte samfälligheten upplöses före 1 januari 2018. Det är mot denna bakgrund stiftsstyrelsen har funnit det mest ändamålsenligt att upplösa flerpastoratssamfälligheten och inrätta tre församlingar och sex pastorat. Denna förutsättning låg också till grund för det förslag som remissbehandlades. Det ifrågavarande beslutet avser att som första steg inrätta de tre församlingarna och sex pastoraten medan den nionde att-satsen tydliggör att beslut om upplösning av samfälligheten ska fattas så snart den ekonomiska regleringen kan fastställas, dock senast den 31 mars 2015. Skälet att stiftsstyrelsen inte fattade beslut om samfällighetens upplösande samtidigt som ändringen av pastoratsindelningen var att man vid tiden för beslutet saknade erforderligt underlag för fastställande av den ekonomiska regleringen. Stiftsstyrelsen övervägde konsekvenserna av att låta ändring rörande pastoratsindelning och upplösande av den kyrkliga samfälligheten träda ikraft samtidigt vid en senare tidpunkt. Dock konstaterades att dels hade en majoritet av församlingar och kyrkoherdar i sina yttranden påpekat vikten av att beslut skall fattas utan dröjsmål. I beslut om indelningsändring strävar stiftsstyrelsen mot att i så hög utsträckning som möjligt tillmötesgå remissinstansernas önskemål. Dels konstaterade stiftsstyrelsen att den stora omorganisationen och omställningsprocessen underlättas av en förändring i flera steg. Att först låta de nya enheterna påbörja arbetet, tillsätta kyrkoherdar samt formalisera och förbereda sig för att sedan upplösa samfälligheten bedömdes ändamålsenligt. Det finns inget som visar att stiftsstyrelsen frångått sina skyldigheter enligt kyrkoordningen att inhämta yttrande från och samråda med erforderliga instanser. Stiftsstyrelsen har således inte agerat på sådant sätt att det står i strid med kyrkoordningens bestämmelser vid handläggningen av ärendet. Indelningsdelegerade

Stiftsstyrelsen i Göteborg har 2012-12-10 - 11 beslutat att ändra indelningen i Göteborg. Indelningsändringen träder i kraft 1 januari 2014. Enligt beslut i kyrkomötet kommer pastorat från och

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018


SIDA

Svenska kyrkans överklagandenämnd

6 (9)

med den 1 januari 2014 vara egna juridiska personer och ekonomiska enheter. Beslutet om ändrad indelning i Göteborg fattades tillsammans med en avsiktsförklaring att senast den 31 mars 2015 fatta beslut om att upplösa Göteborgs kyrkliga samfällighet. Stiftsstyrelsen i Göteborg anser att indelningsbeslutet därför måste tolkas på så sätt att de nya pastoraten är pastorat i den mening som enligt beslut i kyrkomötet gäller 1 januari 2014 och således är egna juridiska personer. Stiftsstyrelsen noterar att ifrågavarande förhållanden utgör ett delvis oreglerat område, men har i sin tolkning bland annat utgått från Kyrkostyrelsens motiv till övergångsbestämmelse för Göteborgs kyrkliga samfällighet, KsSkr 2012:5 s 112, ovan anfört i sitt längre sammanhang: 'Fördelen med en sådan plan är att de nya juridiska personerna då kommer att finnas på plats både under tiden när delningen ska genomföras och när samfälligheten upphör' (här kursiverat). Skulle Överklagandenämnden ändock anse att de nya pastoraten i Göteborg är att betrakta som pastorat i enlighet med kyrkoordningens tidigare definition, så vill stiftsstyrelsen i Göteborg trots det fortfarande hävda att det inte är fel att inrätta indelningsdelegerade. Enligt kommentaren till kyrkoordningen kan indelningsdelegerade 'beskrivas som ett interimistiskt beslutande organ som kan finnas från det att beslut om den ändrade indelningen har fattats till dess den nya indelningen träder i kraft'. Eftersom den nya pastoratsindelningen träder i kraft 1 januari 2014 så behövs ett organ som kan förbereda det nya pastoratet framför allt genom att anställa kyrkoherde. Det finns inget annat valt organ som kan göra detta än indelningsdelegerade. Församlingarna har rimligen inte kompetens att väja pastoratsnämnd för ett pastorat som ännu inte har trätt i kraft. Det är endast stiftsstyrelsen som kan fatta beslut om att inrätta nya beslutande organ för enheter inom stiftet, och det enda sådant organ stiftsstyrelsen kan inrätta är indelningsdelegerade. I annat fall torde stiftsstyrelsen först fatta beslut om att utfärda de ytterligare bestämmelser som behövs för att ändringen skall kunna genomföras (ko 37:27) och sedan fatta beslut om att pastoratsnämnd ska inrättas. Dock bör påpekas att pastoratsnämnden, som bekant, har mycket begränsad beslutskompetens och knappast kan ges mandat att förhandla med övriga parter om den ekonomiska regelringen. Indelningsdelegerade har tre huvudsakliga uppgifter, under olika tidpunkter i omställningsprocessen: 1. Förbereda pastoratsändringen 1 januari 2014 träder en ny pastoratsindelning ikraft i Göteborg. Dessa nya pastorat kan inte företrädas av redan befintliga organ - alltså måste sådana organ tillskapas. Organet får år 2013 i huvudsak samma uppgifter och mandat som en pastoratsnämnd. Indelningsdelegerades uppgift kommer under detta år i första hand att vara rekrytering och tillsättning av kyrkoherde. 2. Delta i den ekonomiska regleringen Anledningen till att stiftsstyrelsen inte fattade beslut om samfällighetens upplösande var avsaknaden av underlag för fastställande av ekonomisk reglering. Under 2014 och 2015 behövs indelningsdelegerade för att utgöra parter i den ekonomiska regleringen. En pastoratsnämnd får enligt kyrkoordningen inte fatta beslut i sådana frågor. Om indelningsdelegerade inte inrättas så kan en ekonomisk reglering heller inte fastställas vid stiftsstyrelsens kommande beslut som beslutats ska ske senast mars 2015. 3. Förbereda pastoraten inför samfällighetens upplösande De tre församlingarna och sex pastoraten i Göteborg måste kunna formera sig inför samfällighetens upplösande - då de blir egna, självständiga, ekonomiska enheter med ansvar även för församlingarnas grundläggande uppgift. Indelningsdelegerades största uppgift kommer att vara just denna förberedelse.

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018


SIDA

Svenska kyrkans överklagandenämnd

7 (9)

Indelningsdelegerade kommer att vara de organ som drar upp strategin för pastoraten. Utifrån den strategin, eventuellt i kombination med framtagande av församlingsinstruktion, så måste personalorganisation sättas och budget beredas. Det är också sannolikt att de gemensamma åtaganden (bidrag externt, gemensamma resursverksamheter etc.) som samfälligheten borgat för måste hanteras av indelningsdelegerade." Mats Rimborg och Christina Eriksson har yttrat sig över det som stiftsstyrelsen har anfört.

SKÄL FÖR ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT Kyrkoordningen innehåller inte några särskilda överklaganderegler för stiftsstyrelses beslut om ändringar i den kyrkliga indelningen eller beslut fattade i samband därmed. Sådana beslut kan därför överklagas endast på formell grund med stöd av bestämmelserna om beslutsprövning i 57 kap. 8±19 §§ kyrkoordningen. Beslutsprövningen är en rent formell prövning och någon bedömning av ett klandrat besluts materiella lämplighet kan inte ske vid en sådan prövning. Beslut av ett stift prövas av Svenska kyrkans överklagandenämnd. Ett prövat beslut ska, enligt 57 kap. 10 § kyrkoordningen, upphävas, om det 1. inte har tillkommit i rätt ordning, 2. hänför sig till något som inte är en angelägenhet för församlingen, samfälligheten eller stiftet, 3. har fattats av ett organ som har överskridit sina befogenheter, eller 4. strider mot kyrkoordningen, någon annan kyrklig bestämmelse eller någon rättsregel som Svenska kyrkan har att följa. Svenska kyrkan är indelad i territoriella församlingar, pastorat, kontrakt och stift. Ett pastorat består av en församling (enförsamlingspastorat) eller flera församlingar (flerförsamlingspastorat). Pastoratet utgör tjänstgöringsområde för en kyrkoherde. I varje flerförsamlingspastorat inom en flerpastoratssamfällighet ska det finnas en pastoratsnämnd (4 kap. 3 § kyrkoordningen). Pastoratsnämnden är ett gemensamt organ för församlingarna inom ett flerförsamlingspastorat (2 kap. 10 § kyrkoordningen). Pastoratsnämnden ska tillsätta befattningar enligt bestämmelserna i 2 kap. 11 § fjärde stycket och för samfälligheten handlägga arbetsgivarfrågor enligt uppdrag från kyrkonämnden (4 kap. 33 § kyrkoordningen). Stiftsstyrelsen beslutar enligt 37 kap. 18 § kyrkoordningen om ändringar i pastoratsindelningen. Om uppgifterna inom ett pastorat inte kan fullgöras ska indelningen ändras. Indelningen får ändras om den därmed blir mer ändamålsenlig. När ett pastorat delas, ska de inbördes ekonomiska förhållandena enligt den nya indelningen regleras (37 kap. 22 §). Fördelningen av tillgångar och förbindelser ska grundas på vad som är ändamålsenligt och skäligt. De samfälligheter och församlingar som berörs får träffa överenskommelse om hur fördelningen ska göras. Regleringen fastställs av stiftsstyrelsen i beslutet om indelningsändringen. Är samfälligheterna och församlingarna inte överens om fördelningen ska stiftsstyrelsen göra denna. När stiftsstyrelsen beslutar att ändra pastoratsindelningen ska styrelsen samtidigt fastställa hur stor prästorganisationen minst ska vara i varje nybildat pastorat (37 kap. 26 §). Stiftsstyrelsen får i beslutet om indelningsändringen utfärda de ytterligare bestämmelser som behövs för att ändringen ska kunna genomföras (37 kap. 27 §). I beslutet får stiftsstyrelsen också bestämma att beslutanderätten i en pastoratssamfällighet ska utövas av sådana indelningsdelegerade som avses i 37 kap. 50 § från det att dessa valts till dess att indelningsändringen träder i kraft.

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018


SIDA

Svenska kyrkans överklagandenämnd

8 (9)

Kyrkomötet har beslutat om strukturförändringar inom Svenska kyrkan vilka träder i kraft den 1 januari 2014. Ändringarna berör den lokala nivåns organisation och innebär bl.a. följande.  På den lokala nivån ska finnas församlingar med kyrkofullmäktige som beslutande organ och kyrkoråd som verkställande organ. Alternativt kan församlingar tillsammans bilda ett pastorat som då har kyrkofullmäktige som beslutande och kyrkoråd som verkställande organ.  Församlingar som ingår i ett pastorat har som styrelse församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige. Valbarheten till församlingsråden gäller hela pastoratet.  Det ska inte längre finnas några flerpastoratssamfälligheter. Enligt övergångsbestämmelserna blir pastoratssamfälligheter och flerpastoratssamfälligheter den 1 januari 2014 pastorat. Detsamma gäller de pastoratssamfälligheter och flerpastoratssamfälligheter om vilka det har fattats beslut med ikraftträdande den 1 januari 2014. Trots detta får Göteborgs kyrkliga samfällighet finnas kvar fram till och med den 31 december 2017. Kyrkostyrelsen får utfärda bestämmelser gällande Göteborgs kyrkliga samfällighet och dess församlingar under övergångstiden, samt särskilda bestämmelser avseende kyrkovalet 2013 till samfälligheten och dess församlingar. Några övergångsbestämmelser som skulle göra det möjligt att före den 1 januari 2014 besluta i enlighet med de nya bestämmelserna har inte beslutats. Kyrkostyrelsen har inte utfärdat några bestämmelser gällande Göteborgs kyrkliga samfällighet och dess församlingar under övergångstiden annat än när det gäller val. Stiftsstyrelsens klandrade beslut måste därför bedömas med utgångspunkt från kyrkoordningens nuvarande lydelse. Göteborgs kyrkliga samfällighet är en flerpastoratssamfällighet. De sex pastorat som stiftsstyrelsen har beslutat ska bildas blir därmed flerförsamlingspastorat ingående i flerpastoratssamfälligheten. Sådana flerförsamlingspastorat har inte några beslutande organ annat än på församlingsnivå. Som anförts ovan anges i 37 kap. 27 § att stiftsstyrelsen får bestämma att beslutanderätten i en pastoratssamfällighet ska utövas av indelningsdelegerade. Av detta följer att stiftsstyrelsen inte får bestämma att beslutanderätten i ett flerförsamlingspastorat ingående i en flerpastoratssamfällighet ska utövas av indelningsdelegerade. Mot denna bakgrund ska klagandenas talan bifallas såvitt avser att-satserna 6 och 7 i det klandrade beslutet med hänvisning till 57 kap. 10 § 4 kyrkoordningen. I ett ärende rörande ändrad pastoratsindelning ska stiftsstyrelsen enligt 37 kap. 20 § första stycket "göra den utredning som behövs. Vid utredningen ska stiftsstyrelsen samråda med berörda församlingar och samfälligheter". Enligt 37 kap. 21 § kyrkoordningen får pastoratsindelningen inte ändras utan att berörda församlingar, samfälligheter, kyrkoherdar och kontraktsprostar getts tillfälle att yttra sig. Överklagandenämnden har i ett antal ärenden slagit fast att brister i kvaliteten på beredningen av ett ärende inte är tillräcklig grund för att upphäva ett beslut. Dessa ärenden har avsett beslut där kyrkoordningen inte föreskriver någonting om hur ärendet ska beredas. I ett ärende rörande ändrad pastoratsindelning innehåller kyrkoordningen också ett krav på utredningens kvalitet genom föreskriften att stiftsstyrelsen ska göra "den utredning som behövs" samt att visst samråd ska äga rum. Av utredningen i ärendet framgår att det förslag som har remissbehandlats och varit föremål för samråd har avsett pastorat i den mening som kommer att gälla från och med den 1 januari 2014, dvs. juridiska personer som kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndigheter. Av utredningen framgår också att det för stiftsstyrelsen varit viktigt att denna

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018


SIDA

9 (9)

Svenska kyrkans överklagandenämnd

typ av pastorat bildades så att avvecklingen av samfälligheten kunde förberedas av de tillfälligt inrättade beslutande organen i pastoraten (indelningsdelegerade). Det beslut som stiftsstyrelsen fattat har emellertid kommit att avse bildande av sex flerförsamlingspastorat ingående i flerpastoratssamfälligheten i enlighet med nu gällande bestämmelser. Ett sådant beslut har såvitt framkommit varken utretts, remissbehandlats eller varit föremål för samråd med berörda organ. Stiftsstyrelsen har alltså i beredningen utgått från en felaktig tolkning av innehållet i kyrkoordningen. Denna felaktiga tolkning har fått till följd att en väsentlig del av effekten av det tilltänkta beslutet, nämligen att skapa organ som kan förbereda en avveckling av samfälligheten, inte uppnås. Beredningen av beslutet har därmed så allvarliga brister att det inte kan anses ha kommit till i rätt ordning. Klagandenas talan ska därför bifallas även när det gäller att-satserna 1, 3, 4 och 8. Överklagandenämnden har denna dag beslutprövat stiftsstyrelsens beslut även genom beslut 7/13.

Överklagandenämndens beslut får enligt 16 kap. 7 § kyrkoordningen inte överklagas.

Ingvar Paulsson

Ingvar Paulsson ORDFÖRANDE

Lars Bjurstam

Lars Bjurstam SEKRETERARE/FÖREDRAGANDE

I BESLUTET HAR DELTAGIT

Ingvar Paulsson, Kenneth Nordgren, Hans-Olof Hansson och Torgny Werger. Enhälligt. FÖREDRAGANDE

Lars Bjurstam NÄRVARANDE UTAN ATT HA DELTAGIT I BESLUT

Kjell Kallenberg, Caroline Krook, Eric Bylander och Maria Wetterstrand Hagström. EXPEDITION TILL

Klaganden Motparten Domkapitlet

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018

Beslut om Goteborg - overklagandenamnden  

Överklagandenämndens beslut med anledningen överklagandet av stiftsstyrelsen i Göteborgs beslut i december 2012 om att dela upp Göteborgs ky...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you