Page 1

Din röst är viktig!


Victor Ramström !"”Jag"vill"a*"Svenska"Kyrkan"i"Kalmar"ska"öka" 5llgängligheten."Genom"a*"variera"gudstjänster" och"övriga"ak5viteter"i"våra"församlingar"på"olika dagar"och"5der"kan"kyrkan"finnas"där"när"du" behöver."Alla"ska"kunna"känna"stark"gemenskap" och"trygghet"i"kyrkan.”

Inger Svensson !"”Jag"vill"a*"Svenska"kyrkan"i"Kalmar"ska"vara"en" kyrka"där"mötesplatser"skapas"för"människor"i"alla" åldrar."Där"människor"kan"växa"i"tro"eller"hi*a"en" tro."A*"frivilligt"engagemang"uppska*as.”

Marianne Slattegård !"”Jag"vill"a*"kyrkan"når"fler"med"det"glada"kristna" budskapet"och"a*"det"genomsyrar"allt"vi"gör"i"våra" församlingar."Jag"vill"s5mulera"5ll"det"goda" samtalet"som"tar"upp"centrala"livs!"och"trosfrågor”

Lars Björk !"”Jag"vill"a*"kyrkan"satsar"mer"på"långsik5gt" lärande"och"undervisning"för"alla"åldrar"allt"ifrån" barngrupper"och"söndagsskolor"5ll" konfirmandundervisning"och"studier"för"vuxnas"väg" 5ll"tro.”


Detta är POSK POSK%&%Par)poli)skt%Obundna%i%Svenska%Kyrkan!är!en!rikstäckande! nomineringsgrupp!som!ställer!upp!på!alla!nivåer!i!kyrkovalet. POSK!är!idag!den!klart!största!gruppen!som!förser!Svenska!Kyrkan!i!Kalmar! med!beslutsfa>are.!Våra!kandidater!hämtar!vi!direkt!från!församlingslivet!i! våra!fem!församlingar!i!Kalmar.!Vi!har!kandidater!i!alla!generaAoner!genom! livet,!vår!yngsta!kandidat!är!18!år. Vi!vill!ta!ansvar!som!förtroendevalda!och!på!e>!ansvarsfullt!sä>!värna!och! modernisera!Svenska!Kyrkan!i!Kalmar!och!anser!a>!de!som!styr!kyrkan!ska! ha!sin!förankring!och!si>!engagemang!i!en!församling.

POSK i Kalmar Pastorat vill arbeta för tillgänglighet genom: • a>!Kalmars!fem!församlingar!fortsä>er!ha!olika!karaktärer,!med!Kristus!i! centrum • a>!församlingarnas!gudstjänster!&!övriga!akAviteter!varieras!på!olika!dagar! och!Ader • a>!ungdomar!får!träffas!och!utvecklas!i!trygga!sammanhang!med!stark! gemenskap • en!kyrka!för!alla!H!Hela!livet • a>!öppna!dörrar!All!dopet,!så!a>!fler!barn!&!vuxna!får!möjlighet!a>!bli! döpta • Ekumeniskt!arbete,!samarbete!mellan!kyrkor!och!samfund!ger!gemenskap • a>!mötesplatser!skapas!där!alla!kan!känna!gemenskap • a>!frivilligt!engagemang!uppska>as • a>!långsikAgt!satsa!på!lärande!och!undervisning!i!alla!åldrar • a>!kyrkan!ser!och!tar!vara!på!varje!människa!som!är!en!gåva!i! församlingens!liv • a>!det!rika!musiklivet!i!Kalmars!kyrkor!bevaras!och!utvecklas • a>!Universitetskyrkans!goda!arbete!får!utvecklas • a>!Svenska!Kyrkan!i!Kalmar!fortsä>er!a>!vara!i!framkant!inom!miljöarbetet


Såhär röstar du i Kyrkovalet 15 september: Din)röst)på)POSK)i)Kyrkovalet)är)vik(g.)På)din)valsedel)kan)du)maximalt)kryssa) tre)personer.)Även)om)du)är)nöjd)med)ordningen)på)listan)så)är)det)vik(gt)aM) du)säMer)eM)kryss)vid)den)kandidat)du)vill)ska)bli)vald.) På)diM)röstkort)hiMar)du)informa(on)om)vart)du)röstar)på)valdagen.)

Vallokaler Två$Systrars$Kapell,)Lille)Bullensväg)1) 11.00)=)15.00,)18.00)=)20.00) Kalmar$Domkyrka$4$Nicodemussalen,)Västra)Sjögatan)19 09.00)=)11.00,)12.00)=)14.00,)18.00)=)20.00 S:ta$Birgi>akyrkan,)Villagatan)2)))) 09.00)=)10.30,)11.30)=)14.00,)18.00)=)20.00) S:t$Johannes$kyrkan,)Hanellsgatan)5 09.00)=)10.00,)11.00)=)14.00,)18.00)=)20.00 Heliga$Korsets$församlingsgård,)Kungsgårdsvägen)2B 09.00)=)10.00,)11.00)=)14.00,)18.00)=)20.00

Förtidsrösta$ på)Kyrkokansliet)Södra)Vallgatan)25)i)Kalmar: 2/9)=)7/9)och)9/9)=)11/9)klockan)09.00)=)12.00 samt)3/9)och)9/9)klockan)17.00)=)20.00

Brev & Budrösta

Vi möts i din vallokal! Informa(on)om)POSK)i)Kalmar)Pastorat)kan)lämnas) genom)Victor)Ramström)telefon)0705)=)45)77)19) eller)mail@victorramstrom.se

Besök&också&www.posk.se

Lenanders Grafiska, 58157

EM$brevröstningspaket)kan)du)hämta)på)Kyrkokansliet,)Södra)Vallgatan)25.) I)paketet)finns)informa(on)om)hur)du)brevröstar)eller)budröstar.)Sista)dagen) aM)posta)din)brevröst)är)10/9,)budrösta)kan)du)göra)även)på)valdagen)15/9.

Valbroschyr POSK i Kalmar Pastorat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you