Page 1

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Warszawa, dnia 27 lipca 2012 r. Mariusz Błaszczak Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Szanowny Pan Jacek Jezierski Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Wniosek o wszczęcie kontroli

W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, na podstawie art. 2 ust. 1, art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o wszczęcie przez Najwyższą Izbę Kontroli – z własnej inicjatywy – kontroli doraźnej w przedmiocie przyznania koncesji linii lotniczej OLT Express na wykonywanie przewozów lotniczych wydanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz nadzoru nad jej wykonywaniem. W ostatnich dniach pojawiają się doniesienia medialne, opisujące sytuację, w jakiej znalazła się linia lotnicza OLT Express oraz liczne niejasności, jakie pojawiły się w związku z jej działalnością. Przewoźnik przez cztery miesiące działalności w sposób bardzo widoczny zaistniał na rynku lotniczych krajowych przewozów pasażerskich, rozszerzając swoją ofertę niskobudżetowych lotów. Jednocześnie jednak, z mediów docierały informacje na temat wątpliwego systemu finansowania przewoźnika OLT Express przez jego głównego inwestora, firmę Amber Gold. Według

ostatnich

doniesień

medialnych

spółka

OLT

Express

Regional,

odpowiedzialna za rejsy krajowe, ma ogłosić 27 lipca br. upadłość. Natomiast funkcjonować nadal będzie spółka OLT Express Poland – odpowiedzialna za loty czarterowe. Informacje te przekazał Jarosław Frankowski, dyrektor zarządzający OLT


Expres. Urząd Lotnictwa Cywilnego natomiast zawiesił już koncesję lotniczą spółce OLT Express Regional. Jak podaje PAP, Urząd Lotnictwa Cywilnego wszczął w spółce kontrolę. W związku z powyższym, zachodzi potrzeba przeprowadzenia kontroli w zakresie okoliczności przyznania linii lotniczej OLT Express koncesji przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kontrola powinna objąć również działalność Urzędu Lotnictwa Cywilnego, procedur przyznawania odpowiednich koncesji tak, aby sytuacja z która mamy dzisiaj do czynienia nie powtórzyła się w przyszłości. Z uwagi na powyższe wnoszę jak na wstępie.

Mariusz Błaszczak

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Wniosek o kontrolę NIK przy udzielaniu koncesji dla OLT Express  

Wniosek o kontrolę NIK przy udzielaniu koncesji dla OLT Express

Advertisement