Page 1

Projekt

Ustawa z dnia ………………. 2012 roku o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.) po art. 39a dodaje się art. 39b o brzmieniu:

„ Art. 39b. 1. W roku 2014 Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, nabędzie ze środków, o których mowa w art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz.61, z późn. zm.) wszystkie akcje PKP SA w kapitale zakładowym spółki POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A. z siedzibą w Zakopanem, a PKP SA przeznaczy środki ze zbycia tych akcji na spłatę swoich zobowiązań, zgodnie z art. 20d. 2. Z dniem nabycia przez Skarb Państwa od PKP SA wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A podlegają one z mocy prawa nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz samorządu Województwa Małopolskiego. 3. W okresie co najmniej 20 lat od dnia nieodpłatnego nabycia akcji od Skarbu Państwa, Województwo Małopolskie ma obowiązek zachować w spółce POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A co najmniej 51 % sumy głosów służących całemu kapitałowi zakładowemu oraz prawo do powoływania większości członków zarządu i rady nadzorczej tej spółki. Województwo


Małopolskie nie może zbywać przekazanych na zasadach określonych w ust. 1 akcji, a obniżenie do 51 % sumy głosów służących całemu kapitałowi zakładowemu może wynikać jedynie z podwyższenia kapitału zakładowego. 4. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie zawiadomi, w formie pisemnej, zarząd Województwa Małopolskiego o dniu objęcia przez samorząd Województwa Małopolskiego akcji spółki POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A. i liczbie tych akcji. 5. W terminie 30 dni od dnia, o którym mowa w ust. 2, Zarząd spółki POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A zwoła pierwsze po zmianach własnościowych w spółce walne zgromadzenie, informując o tym jednocześnie ministra właściwego do spraw transportu.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2009 r. Nr 115, poz. 966 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz. 1651) w art. 3 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie nabycia od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP SA", przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP Polskich Linii Kolejowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP PLK SA", oraz akcji POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A..”

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Projekt ustawy przewiduje wykupienie akcji spółki POLSKIE KOLEJE LINOWE

S.A.

oraz

przekazanie

ich

samorządowi

Województwa

Małopolskiego. Spółka POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A. z siedzibą w Zakopanem dysponuje majątkiem w skład którego wchodzą: 9 kolei linowych, 7 wyciągów narciarskich, 5 zjeżdżalni i 100 ha tras narciarskich i przewozi rocznie 6 mln pasażerów. Koleje linowe, którymi zarządza Spółka, stały się prawdziwym symbolem polskich Tatr. Kolej na Kasprowy Wierch została wybudowana na przełomie lat 1935-1936, w terminie 7 miesięcy. Sytuacja ekonomiczna Spółki jest bardzo dobra. Przedsiębiorstwo ma środki na przeprowadzanie inwestycji modernizujących. W 2007 roku przeprowadzono zasadniczy remont kolei na Kasprowy Wierch, co istotnie podniosło rentowność spółki, która w 2011 wyniosła

25%.

Mimo

dobrej

sytuacji

finansowej

przedsiębiorstwa,

przedstawiciele PKP informują o zamiarach sfinalizowania do końca 2012 roku transakcji prywatyzacji. Przedsiębiorstwo wyceniono na 350 milionów złotych.


Przekazanie akcji tego przedsiębiorstwa samorządowi województwa jest alternatywą dla planowanej prywatyzacji, mogącej wpłynąć w niekorzystny sposób na turystykę w polskich górach oraz na stan ich środowiska naturalnego i walorów krajobrazowych. Projekt przewiduje zabezpieczenie przed dalszą prywatyzacją spółki przez władze samorządowe wprowadzając okres 20 lat zachowania przez Województwo Małopolskie 51% pakietu głosów w kapitale zakładowym. Województwo nie będzie mogło również prywatyzować spółki poprzez sprzedaż akcji – obniżenie pakietu głosów do 51 % będzie mogło następować wyłącznie wskutek podwyższenia kapitału zakładowego. Projekt nie będzie miał bezpośredniego wpływu na sektor finansów publicznych. W przypadku usamorządowienia spółki POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A. zakładana wielkość środków Funduszu Kolejowego przeznaczona na wykup przez Skarb Państwa akcji spółki POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A. mieści się w kwocie, która zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o Funduszu Kolejowym, przewidziana została na wykup akcji spółki PKP PLK S.A. Wykup przez Skarb Państwa akcji spółki POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A. ze

środków

Funduszu

Kolejowego

skutkować

będzie

odpowiednim

zmniejszeniem pakietu akcji PKP PLK S.A. przeznaczonych do zbycia przez PKP S.A. na rzecz Skarbu Państwa. Proponowane rozwiązanie wpłynie na budżet samorządu Województwa Małopolskiego, ponieważ w wyniku usamorządowienia spółki POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A. samorząd województwa nabędzie większościowy pakiet akcji bez konieczności wydatkowania środków na ten cel. Powyższe pozwoli samorządowi Województwa Małopolskiego na przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na inne zadania publiczne w regionie. Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.


Projekt ustawy ws. PKL  

Projekt ustawy ws. PKL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you