Page 1

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PREŠERNOVIH PLAKET IN PRIZNANJ ZKD Krško I.

SPLOŠNE DOLOČBE

a) ZKD Krško vsako leto na osrednji občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku podeli naslednja priznanja: Priznanje za dosežek leta, Priznanje z zahvalo za omogočanje pogojev za kulturno dejavnost, bronasto Prešernovo plaketo, srebrno Prešernovo plaketo ter zlato Prešernovo plaketo. b) Prešernove plakete in priznanja se podelijo za vsa področja kulturnega ustvarjanja. c) Podeli se jih na osrednji občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu. d) Podeljujejo se zlate, srebrne in bronaste Prešernove plakete. V sodelovanju z občino Krško jih podeljuje Zveza kulturnih društev Krško. e) Posamezno Prešernovo plaketo lahko posameznik, skupina, društvo prejme samo enkrat. f)

Praviloma se sledi postopnosti pri podeljevanju posamezne plakete. Med posamezno vrsto plakete naj bi pravilo minilo vsaj 5 let.

g) O prejemnikih plaket in priznanj odloča upravni odbor Zveze kulturnih društev občine Krško. h) Predloge za podelitev Prešernovih plaket lahko podajo posamezniki, skupine ali društva v pisni obliki z obrazložitvijo na ZKD Krško. i)

Poleg Prešernovih plaket so tudi pisna priznanja, ki jih podpisuje predsednik ZKD, za bronaste pa v primeru, da je dobitnik član društva, tudi predsednik društva.

j)

Pred podelitvijo priznanj ali plaket mora predlagatelj predložiti strinjanje prejemnika s predlaganim priznanjem.

k) ZKD Krško vodi evidenco prejemnikov vseh priznanj in plaket. l)

II.

Delo IO v zvezi s podeljevanjem priznanj je javno, zato je celotno gradivo na ogled zainteresiranim pri tajniku ZKD Krško.

PRIZNANJA ZKD 1. Priznanje za dosežek leta Priznanje se podeli za izredne dosežke na področju kulture, ki imajo enkraten pomen v posameznem letu na posameznem področju – poezija, proza, glasbena, pevska, foto in likovna umetnost, plesna in folklorna dejavnost, gledališka dejavnost, ohranjanje kulturne dediščine. 2. Priznanje z zahvalo za omogočanje pogojev za kulturno dejavnost


Priznanje z zahvalo se podeli neprofesionalnim organizacijam, ustanovam, zavodom ter podjetju ali posamezniku, ki je v preteklem letu s svojim prispevkom ali delom bistveno pripomogel k izvajanju kulturne dejavnosti v občini Krško.

III.

PREŠERNOVE PLAKETE

1. Zlata Prešernova plaketa a. Zlata Prešernova plaketa je najvišje priznanje, ki se podeljuje na področju kulture v občini Krško. Prejmejo ga lahko posamezniki, skupine ali društva za dolgoletno ustvarjanje ali poustvarjanje kulturne dejavnosti v občini Krško ali širše. Posameznik lahko priznanje prejme za večletno/življenjsko delo in večkratne izjemne rezultate na posameznem področju kulturnega ustvarjanja. b. V posameznem letu se podelita največ dve (2) zlati Prešernovi plaketi.

2. Srebrna Prešernova plaketa a. Srebrno Prešernovo plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine ali društva za večletno delovanje na kulturnem področju v občini Krško ali širše. Prejmejo jo lahko posamezniki, društva ali ustanove za večletno delovanje ali uspehe, ki pomenijo bistven dosežek na občinskem nivoju ali širše. b. V posameznem letu se podeli največ devet (9) srebrnih Prešernovih plaket.

3. Bronasta Prešernova plaketa a. Bronasto Prešernovo plaketo lahko prejme posameznik za najmanj desetletno prizadevno in uspešno delo v okviru društvene dejavnosti na vseh področjih kulturne ustvarjalnosti v občini Krško ali večkrat ponovljene izredne dosežke na posameznem področju kulturnega ustvarjanja. b. V posameznem letu se podeli največ dvanajst (12) bronastih Prešernovih plaket. c. Izjemoma lahko bronasto Prešernovo plaketo podeljujejo kulturna društva na proslavah ali prireditvah ob osrednjem slovenskem kulturnem prazniku v lokalnem merilu.

IV.

KONČNE DOLOČBE 1. S sprejemom tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju Prešernovih plaket z dne 8. 4. 1988.


Krško, 5.1.2012 Upravni odbor ZKD Krško zanj Mirjana Marinčič

Pravilnik_o_podeljevanju_Pre%C5%A1ernovih_plaket_ter_priznanj_ZKD  

http://posavje.info/images/stories/2012-12/Pravilnik_o_podeljevanju_Pre%C5%A1ernovih_plaket_ter_priznanj_ZKD.doc