Page 18

18

IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

Posavski obzornik - leto XVI, številka 22, četrtek, 25. 10. 2012

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v občini Krško Po mesecu in pol, odkar deluje nov, sodoben objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov na lokaciji obstoječega Zbirnega centra v Spodnjem Starem Gradu, je župan občine Krško mag. Miran Stanko 17. oktobra na ogled delovanja linije in predstavitev sistema gospodarjenja z odpadki povabil predstavnike dolenjskih občin in komunalnega podjetja s tega območja. Gostje so si pogledali sortirno linijo, ki omogoča avtomatsko sortiranje mešanih komunalnih odpadkov. Kot je pojasnil direktor sektorja komunale v družbi Kostak Jože Leskovar, trenutno sortirajo odpadke iz celotnega Posavja, dnevno jih pripeljejo kar 50 ton. Sortirna linija dosega zelo dobre rezultate, saj kar polovico vseh odpadkov, ki prihajajo na sortirno linijo, izločijo in ustrezno procesirajo ter oddajo predelovalcem teh materialov, da izdelajo končni proizvod. Koncept gospodarjenja z odpadki v občini Krško torej deluje v prid preprečevanja nastajanja odpadkov in daje prednost ponovni uporabi ter recikliranju.

Gostje v Zbirnem centru v Spodnjem Starem Gradu Srečanje je bilo namenjeno vpogledu in predstavitvi, kako se odpadki predelajo v koristne surovine. Linija po mesecu in pol zelo dobro obratuje. V tem času ni bilo nobenega zastoja, obdelali so vse odpadke, ki so jih pripeljali in trenutno dosegajo kapaciteto 12 ton na uro, kar je ob okoljevarstvenem dovoljenju, ki omogoča obdelavo 15.000 ton na leto, optimalna količina obdelanih odpadkov. Sortirna linija vključuje vse v Evropi poznane postopke: ročno, avtomatsko in balistično sortiranje ter sortiranje na rotacijskem situ. Občina Krško na obstoječi lokaciji zbirnega centra sledi cilju, da se večina odpadkov obdela na njenem območju, na regijsko odlagališče CeROD pa se odvaža le tisti preostanek, ki je namenjen trajnemu odlaganju, s čimer naj Sortiranje odpadkov na rota- bi samo zavoljo manj pocijskem situ gostih prevozov prihranili okoli 50.000 evrov letno. Po trenutni oceni se bo količina sedaj odloženih odpadkov zmanjšala na tretjino. Investicija, ki so si jo ogledali gostje, bo zagotovila ugodnejšo ceno predelave odpadkov, kot jo imajo primerljivi centri v Sloveniji Gostje so se seznanili tudi z bodočimi načrti, saj bo Center za ravnanje z odpadki Občina Krško v naslednjem letu nadgradila še z zaprtim objektom za biološko obdelavo odpadkov, kar se bo ugodno odrazilo tudi v zmanjšanem vplivu na okolje. Na ta način bo center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, poleg centra v Celju, tehnološko in ekološko najučinkovitejši center v Sloveniji.

Preizkus sistema javnega alarmiranja Občina Krško bo v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje v soboto, 3. novembra 2012, ob 12. uri izvedla preizkus sistema javnega alarmiranja v naseljih Krško, Zdole in Drnovo. Razlika od običajnega preizkusa sistema javnega alarmiranja, ki se izvaja vsako prvo soboto v mesecu, je v tem, da bodo toZnak za alarmiranje krat po alarmnem znaku sledila tudi glasovna sporočila. Slednje izvajamo z namenom, da preverimo slišnost in razumljivost morebitnih navodil za ukrepanje, ki jih lahko po odločitvi poveljnika Civilne zaščite ali župana preko sistema javnega alarmiranja posredujemo prebivalcem ob naravnih in drugih nesrečah.

Usmeritvam, ki jih določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Občina Krško sledi že od 2009. Uredba določa, da je potrebno do leta 2016 omejiti količino porabe električne energije na prebivalca pod 44 kwh na leto, vsa svetila cestne razsvetljave javnih površin in osvetlitev kulturnih spomenikov pa je potrebno prilagoditi tako, da se vgradijo takšne svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Občina Krško tem obvezam uspešno sledi, saj je do danes v skladu z zahtevami uredbe prenovila 45 % javne razsvetljave oz. zamenjala 1942 sijalk in žarnic od skupno 4330-ih. Med prvimi so bile zamenjane tiste, ki so energetsko najbolj potrošne. Projekt je financiran v sklopu koncesijskega razmerja oz. preko pogodbenega partnerstva med Občino in družbo Kostak, in sicer iz prihrankov električne energije. Investicija prenove se bo povrnila v petih letih. Z novim projektom obnove javne razsvetljave, ki je trenutno v teku, bomo v tem letu zamenjali dodatnih 544 svetilk, torej dodatnih 12 %. Projekt sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo in infrastrukturo v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013. Vrednost projekta znaša 566.000 evrov, od tega je delež državnih sredstev 138.434 evrov. Za vso električno energijo Občina Krško na letni ravni nameni blizu 600.000 evrov. Od tega 388.000 evrov znaša letni strošek za električno energijo na področju javne razsvetlja-

nadzora in možnostjo regulacije svetilnosti.

Načrti razširitve javne razsvetljave

Od desne proti levi: direktor agencije LEAD Janko Uršič, Darko Hrženjak in Aleš Grmšek iz družbe Kostak, direktorica občinske uprave Melita Čopar, župan mag. Miran Stanko, predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in Matjaž Pirc z Občine Krško ve. Ta bo po celotni prenovi oz. po končani dobi financiranja nižji za 121.000 evrov. Prenovljena javna razsvetljava pomembno prispeva k manjšemu svetlobnemu onesnaževanju, k manjši porabi električne energije, k boljši osvetljenosti ulic zaradi usmerjene svetlobe in manjšim proračunskim stroškom rednega vzdrževanja, saj so se temu namenjena sredstva že zmanjšala za 33 %.

Projekt »VarčujŠtedi« K zmanjšani končni porabi električne energije v javnem sektorju, znižanju stroškov za energijo, razvoju skupnih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti javne razsvetljava, nadgradnji obstoječe tehnologije na tem področju ter vzpostavitvi dolgoročnega sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi javnimi službami pa Občina Krško pristopa tudi s projektom »Z varčno razsvetljavo do prihrankov in čistega okolja«. Projekt je rezultat uspešne prijave na razpis

Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013, ki se odvija v okviru Instrumenta pristopne pomoči (IPA) Evropske unije. V projektu sodeluje sedem partnerjev, štirje iz slovenske in trije iz hrvaške strani. Vodilni partner projekta je Občina Krško. Ostali partnerji pa so: Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Univerza v Ljubljani, Občina Jastrebarsko, Občina Zaprešić in Regionalna energetska agencija Severozahodne Hrvaške. V okviru projekta se bodo postavile tri testne proge z namenom testiranja ustreznosti svetilk z LED tehnologijo za namene javne razsvetljave. Ena od navedenih testnih prog, na kateri je dvajset svetilk desetih različnih evropskih proizvajalcev, je že postavljena na območju občine Krško v industrijski coni od Novolesa, mimo Merkurja, Ektena in Numipa. Svetilke v testni progi so opremljene tudi s sistemom daljinskega

Večina naseljenih območij v občini Krško javno razsvetljavo že ima, kljub veliki pokritosti še vedno na nekaterih območjih obstajajo potrebe po razširitvi, zato je Občina pripravila Elaborat širitve javne razsvetljave. Vse upravičene pobude smo v elaboratu ovrednotili po merilih, in sicer glede na vrednost investicije na prebivalca in po kriteriju - število prebivalcev na posamezno dodatno svetilko. Z elaboratom smo ugotovili, da se v prihodnjih letih na območju celotne občine kažejo potrebe še za 544 dodatnih svetilk. Elaborat je pripravljen z namenom lažjega načrtovanja ter zagotavljanja sredstev v občinskem proračunu in uvedbe učinkovitega nadzora nad bodočimi širitvami javne razsvetljave v občini Krško in nadzora nad predpisano porabo po uredbi o svetlobnem onesnaževanju. Seveda bomo morali tempo širitve prilagajati razpoložljivim sredstvom v proračunu, kot tudi že omenjenim kriterijem. Prav tako pa bomo v bodoče dali posebno pozornost ureditvi plačilnih razmerij glede osvetlitve igrišč kot tudi spoštovanju uredbe glede osvetljenosti fasad kulturnih spomenikov. Kljub izvedbi vseh planiranih širitev bomo v občini Krško dosegli z uredbo predpisan cilj – letna poraba električne energije na prebivalca bo manjša od 44,5 kwh.

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje

Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Vihre

Potem ko je Občina Krško na območju Viher uspešno izvedla komasacijo, sledi izvedba agromelioracij, kar bo ugodno vplivalo na sosednja kmetijska zemljišča, saj se bo izboljšala dostopnost parcel ter omogočila enovita raba le-teh. Občina Krško je uspešno kandidirala tudi na razpisu za evropska sredstva, za izvedbo del pa je po postopku javnega naročanja izbran izvajalec - družba Kostak. Občina Krško vse lastnike zemljišč na komasacijskem območju Vihre obvešča, da se bodo dela izvajala na terenu od oktobra 2012 do marca 2013. Načrtovana agromelioracija na območju komasacijskega območja Vihre pomeni zaključek komasacije in je pogoj za optimalno in racionalno rabo kmetijskih zemljišč. Brez izvedbe agromelioracije (ureditev režima poti na komasacijskem območju) bi bili učinki komasacije veliko manjši od načrtovanih. V večjem deležu gre za izboljšanje in po-

večanje obsega kmetijskih zemljišč (zemeljska dela in sanacija starih poti). Agromelioracija prinaša tudi pozitivne ekonomske učinke, med njimi gre izpostaviti pridobitev novih kmetijskih površin zaradi sanacije prej nekmetijskih in zaraščenih kmetijskih površin ter zaradi spremembe ustroja do-

voznih poti. Zaradi boljše ureditve poti se bo zmanjšal tudi čas transporta s kmetijsko mehanizacijo oz. dostop do parcel. Poleg tega je pričakovati, da bodo na novo urejene poti po izvedeni agromelioraciji pridobile na privlačnosti kot »rekreacijske poti«. Komasacijsko območje Vihre je na-

mreč od centra Krškega oddaljeno 5 km. V prostorskem načrtu so poti, ki so vključene v agromelioracijo, vključene v načrt ureditve rekreacijskih poti Krško – Brežice ob ureditvi hidroelektrarn in vodnega režima reke Save. Bližina slednje bo tem potem v rekreacijskem smislu prispevala dodatno atraktivnost.

Stran pripravlja Občina Krško

Gostje z Dolenjske na predstavitvi sistema gospodarjenja z odpadki

Kakovostna in varčna javna razsvetljava je med pomembnimi cilji, ki jim Občina Krško poskuša slediti v svojih energetskih načrtih. Del teh sta program prenove javne razsvetljave in projekt "Z varčno razsvetljavo do prihrankov in čistega okolja". Našteto vsebino je Občina Krško skupaj s svojimi projektnimi partnerji v začetku tega tedna predstavila novinarjem.

Obzornik2212_25-10-2012  
Obzornik2212_25-10-2012  

http://posavje.info/issuu/posavski_obzornik/2012_arhivi/Obzornik2212_25-10-2012.pdf

Advertisement