Page 1

DARKO GORIŠEK, direktor GZS OZ Posavje

HE BREŽICE IN POPLAVNA VARNOST

ATLETINJA LARA OMERZU

TEŠ 6 je lahko dobra šola za JEK 2

Celovita zaščita šele s HE Mokrice

Od višine se (še ne) zvrti …

Aktualno, str. 3

Gospodarstvo, str. 8

Športno Posavje, str. 13

TEMATSKE STRANI

Strani 14 in 15

58.000 rednih bralcev!

Posavski obzornik je neodvisni časopis, ki ga prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli ter naročniki drugod po Sloveniji in v tujini.

vir: NRB, julij 2011

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Časopis za pokrajino Posavje, leto XV, št. 21, četrtek, 13. oktober 2011

Milijon evrov za sortirnico

IZ VSEBINE

KRŠKO - 10. septembra je krški občinski svet na 2. izredni seji soglasno potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta za dograditev objekta sortirnice odpadkov in kompostarne v zbirnem centru v Sp. Starem Gradu.

2 Rebalans B vendarle sprejet 4 Posavske KS 5 Ko breme življenja postane pretežko 10 Sejem v Podsredi 11 Kultura 19 Mladi 21 Kam v Posavju 23 Moja poroka 24 Nagradna križanka 26 Mali oglasi Naslednja številka izide 27. oktobra 2011!

BREŽICE – 8. oktobra je v Brežicah potekalo državno preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, po mnenju ocenjevalcev pa so reševalci pokazali dober nivo znanja. Ko pride do nesreč, šteje zbranost, a tudi naša pripravljenost. Varnejši bomo namreč šele takrat, ko bomo o varnosti začeli celovito in predhodno razmišljati. Nekaterih vidikov varnosti smo se dotaknili tudi v tej številki pod naslovom „Varnost na prvem mestu“ (str. 14 in 15), vabljeni k branju in razmisleku.

Attemsi zahtevajo 1,6 milijona evrov BREŽICE – 6. oktobra se je na izredni seji sestal brežiški občinski svet in razpravljal o ureditvi medsebojnih razmerij glede vrnitve kompleksa brežiškega gradu družini Attems. Glede na sodni zahtevek bi morala Občina Brežice Attemsovim plačati nekaj več kot 1,6 milijona evrov odškodnine.

Trobilna sekcija Trobsi Loče, Coronke iz Sevnice, Folklorna skupina Brusači Radeče, Brencl banda iz Bistrice ob Sotli, Harlekinke iz Kostanjevice na Krki in Big band iz Krškega bodo bogatili prireditev ob

15-LETNICI POSAVSKIH SENIORJEV. Slavnostna govornica bo znana klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, društvo pa bo najbolj zaslužnim posameznikom in podjetjem podelilo tudi priznanja. Prireditev bo

v petek, 14. oktobra, ob 18. uri v krškem kulturnem domu. Vstopnine ne bo, iz Brežic in Sevnice pa bo brezplačno vozil avtobus. Prijazno vabljeni!

Vojaško sodišče v Mariboru je leta 1945 Attemsom zaplenilo celotno njihovo premoženje, tudi brežiški grajski kompleks, ki ga je kot lastnino država dodelila Občini Brežice, razglasili pa so ga za kulturni spomenik nacionalnega pomena. Kot je bilo poudarjeno na četrtkovi izredni seji, je Občina Brežice vsa ta leta zanj skrbela v smislu dobrega gospodarja, tako si je prizadevala tudi za pridobitev evropskih sredstev za njegovo obnovo. Slednje bi bilo lahko sporno, saj se bo letos zaključila dva milijona evrov vredna investicija, od tega je bilo za 1,2 milijona evrov evropskega denarja. V kolikor bi se v petih letih spremenilo lastništvo, bi morala občina ta denar vrniti. Attemsi preko odvetnika terjajo vrnitev celotnega grajskega kompleksa, a po sklepu sodišča so polovični lastniki gradu in pripadajočih zemljišč. V pogovorih se je predstavnik družine Attems najprej strinjal za odškodnino do polovice vrednosti gradu, nato pa je prekinil pogovore in preko odvetnika zahteval celotno odškodnino. Svetniki so se v razpravi burno odzvali tako do zahteve družine Attems kakor tudi do države, ki je po njihovem

Investicijo v višini okoli milijon evrov bo financirala Občina Krško, z novo sortirno linijo pa jo bo tehnološko opremil in z njo upravljal Kostak Krško kot koncesionar. Odločitvi za dograditev in razširitev sortirnice in kompostarne, ki jo nameravajo prekriti, sta botrovala predvsem dva razloga, in sicer že večletno nestrinjanje Občine Krško s politiko upravljanja regijske deponije v novomeškem Spodnjem Leskovcu s strani družbe CeROD in posledični stroški, cena in količina odvoza odpadkov, ki se naj bi po ocenah z navedeno investicijo znižali za občino Krško z 10.000 na 2.000 ton letno. Glede na načrtovano novonastalo situacijo je občinski svet v zvezi s tem tudi pooblastil župana, da se z družabnicami CeROD-a, ki so tako kot krška občina solastnice infrastrukture na deponiji v KS Brusnice, v tistem delu, ki se nanaša na odlagalni prostor, dogovori o bodoči vključenosti Občine Krško v drugo fazo projekta CeROD II. Svetniki so soglasno potrdili tudi investicijski projekt ureditve kogeneracije v kotlovnici brestaniške osnovne šole za potrebe ogrevanja šole, vrtca in bazena v njuni neposredni bližini. Kot je projekt predstavil v.d. direktorja LEAD Janko Uršič, se načrtuje predelava obstoječe kotlovnice na sistem kogeneracije, to je soproizvodnje električne in toplotne energije, na način, da bodo v šoli uredili zalogovnik toplote in tamkaj prestavili kotel z bazena, ki bo, tako kot vrtec, s šolo povezan z vročevodom. Kot za nedavno investicijo v OŠ Podbočje bo tudi za navedeno zagotovil sredstva Rudar Senovo, ki bo po preteku 15 let prenesel zgrajeno infrastrukturo v last Občine Krško, do takrat pa jo upravljal, vzdrževal in tudi tržil višek električne energije za svoj račun. Občinski svetniki so zaključili izredno sejo s sprejemom Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov v občini Krško, s katerim so za en mesec podaljšali rok (do 30. 10.) za oddajo vlog za nadomestilo okoli 40 občanom z območja omejene rabe prostora. Ti so namreč podali pripombe, da niso bili pravočasno obveščeni, da je potrebno vloge oddati najkasneje do 30. septembra. Individualni letni prejemek ob prvem izplačilu znaša sicer 500 evrov (bruto). Bojana Mavsar

V tej številki

Nastalo situacijo v zvezi z odškodnino je svetnikom pojasnjeval odvetnik Adam Molan. mnenju kriva za nastala nesoglasja, sedaj pa je Občina Brežice tista, ki mora rešiti zaplete z Attemsi in tudi izplačati odškodnino. Podrobnosti glede poteka pogovorov s predstavnikom družine Attems sta pojasnjevala župan Ivan Molan in odvetnik Adam Molan. Svetniki so po razpravi in odmoru, ki so si ga vzeli za uskladitev mnenj, s sklepom zavezali župana, da od države terja, naj poravna polovico dolga od 1,6 milijona evrov v obliki obveznic. Če država tega nikakor ne bo hotela plačati, naj se župan Molan ponovno pogaja z Attemsi o izplačilu odškodnine le za polovico vrednosti gradu v štirih za-

porednih letnih obrokih brez obresti, nepozidana zemljišča pa bodo vrnili v naravi. O končni rešitvi pa bodo, ko jih bo župan Molan seznanil z zadevo, ponovno odločali svetniki. Marija Kalčič

www.secom.si

Spoštovane bralke in bralci, v tej številki, ki je ponovno natisnjena na 28 straneh, boste našli nekaj novosti, ki smo jih vam že večkrat obljubljali, zdaj pa jih postopoma poskušamo uresničiti. Med njimi velja morda na prvem mestu omeniti več prostora za šport (Športno Posavje), ki je bil vsa leta nekoliko odrinjen, čeprav se z njim ukvarja veliko Posavcev, posebno mladih. Z rubrikama Bralci kuhajo in Moja poroka odpiramo nove možnosti sodelovanja z vami, po svoje pa je slednjemu namenjena tudi kolumna na strani 7, ki smo jo poimenovali Beseda je vaša, kar pomeni, da se bodo avtorji v njej bodoče menjavali. Pa tudi sicer nameravamo več prostora nameniti rubrikam, ki bodo izražale vaša mnenja. V množici medijev je kar težko spremljati vse, kar zanimivega izrečejo naši znani rojaki, nekaj tega bomo poskušali predstaviti v rubriki Rekli so. Verjamemo, da bo v novi podobi še bolj zanimiva in predvsem koristna tudi rubrika Kam v Posavju, ki je postala zelo iskana med organizatorji in obiskovalci prireditev v Posavju. S. Mavsar


2

AKTUALNO

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Predčasne volitve v DZ 2011

V Krškem so verjetne volitve župana KRŠKO – Prejšnji teden je Slovenska ljudska stranka v Ljubljani predstavila svoj volilni program, katerega temelj naj bi bila predvsem zagotovitev gospodarske rasti. Nastopil je tudi podpredsednik stranke, poslanec in krški župan Franc Bogovič, ki je med drugim v okviru področju kmetijstva poudaril potrebo po povečanju samooskrbe s hrano ter ustanavljanje tržnic in trgovin z lokalno pridelano hrano. Kot je bilo slišati ob tej priložnosti, bodo na listah SLS nastopili vsi trije njihovi sedanji poslanci, ki so tudi župani, med njimi torej tudi Franc Bogovič. Njegovo kandidaturo smo sicer že napovedali v prejšnji številki, vendar pa je medtem postalo bolj jasno zakonsko določilo, po katerem bo Bogovič ob morebitni izvolitvi že tudi takoj izgubil župansko funkcijo, zato bodo v Krškem v tem primeru naslednje leto potrebne volitve žuFranc Pipan (arhiv DeSUS) pana oziroma županje.

Jankovičev pohod na državo se je začel. Kako uspešen bo v Posavju? (Foto: Posavski obzornik) Medtem je sevniški župan Srečko Ocvirk tudi javno zavrnil možnost, da bi kandidiral na državnozborskih volitvah, pač pa je med prvimi v Posavju napovedala svojega kandidata sevniška organizacija stranke DeSUS. Ta za poslanca predlaga izkušenega politika in odvetnika Franca Pipana, hkrati pa poziva stranke, naj združijo moči in s tem povečajo možnost, da Sevnica dobi svojega poslanca. O možnostih omenjenih in drugih kandidatov v Posavju pa bo mogoče soditi šele, ko bo jasno, koliko uspešne so pri pridobivanju kandidatov v Posavju tudi nove liste, kot so Gibanje za trajnostni razvoj – TRS in Virantova lista, predvsem pa Jankovičeva stranka, ki bi morda lahko združila razdrobljeno levico tudi kje v Posavju. S. M.

Dolnje Brezovo želi na svoje DOLNJE BREZOVO, SEVNICA - Prebivalke in prebivalci Dolnjega Brezovega, ki so del Krajevne skupnosti Blanca, so na Občino Sevnica vložili zahtevek za ustanovitev lastne krajevne skupnosti. O izločitvi naselja Dolnje Brezovo iz blanške krajevne skupnosti in o ustanovitvi lastne krajevne skupnosti bodo odločali krajani in krajanke na referendumu, če bodo zbrali dovolj podpisov. Rok za zbiranje podpisov bo začel teči 17. oktobra, zaključil pa se bo 21. novembra.

Brežiški oktober 2011 BREŽICE – Letošnji program Brežiškega oktobra so zadnjega septembra predstavili brežiški župan Ivan Molan, podžupanja Patricia Čular in zadolžena za stike z mediji Lavra Kreačič. Župan Molan je dejal, da je bila letos bogata bera dosežkov občanov na športnih, kulturnih in ostalih področjih: „Razlog za veselje, da nam je tudi v bistveno težjih pogojih kot v preteklih letih uspelo uresničiti veliko načrtov, kar nam daje še posebej močno spodbudo za prihodnje podvige.“ Po različnih krajih v občini so tako že 1. oktobra pričeli s prireditvami, ki se jih bo skozi mesec zvrstilo preko 70, že tradicionalna osrednja slovesnost, slavnostna seja Občinskega sveta občine Brežice, kjer bodo podeljena tudi občinska priznanja, pa bo 27. oktobra. M. K. Direktor: Silvester Mavsar Namestnica direktorja: Bojana Kunej POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – časopis za pokrajino Posavje izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem. Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12. UPRAVA Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško Telefon: 07 49 05 783 Telefaks: 07 49 05 781 E-pošta: uprava@posavje.info

UREDNIŠTVO Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško Telefon: 07 49 05 782 Telefaks: 07 49 05 781 E-pošta: redakcija@posavje.info Odgovorni urednik: Silvester Mavsar Glavni urednik: Peter Pavlovič Novinarji – uredniki: Marija Kalčič, Bojana Mavsar, Peter Pavlovič

Rebalans B vendarle sprejet

SEVNICA - Na seji sevniškega občinskega sveta, ki je potekala 30. septembra v konferenčni dvorani sevniškega gradu, se je razvila dolga in zanimiva razprava pri predlogu rebalansa B za leto 2011, ki prinaša zmanjšanje proračunskih sredstev z 22 milijonov na 18 milijonov evrov. Zaradi številnih pripomb in nestrinjanja s predlaganim krčenjem sredstev je župan Srečko Ocvirk po desetminutnem premoru predlagal, da se po dodatni uskladitvi (ta je potekala 3. oktobra) razprava nadaljuje 5. oktobra. Tega dne je bil na nadaljevalni občinski seji predlog rebalansa z amandmaji sprejet s 13 glasovi. Župan Srečko Ocvirk je v uvodnem nagovoru svetnic in svetnikov pri predstavitvi predloga rebalansa B za leto 2011 pojasnil, da so razlog zanj spremenjena gospodarska gibanja, zmanjšana investicijska sredstva države, neizplačevanje rente za NEK in težje zagotavljanje lastnih finančnih sredstev. Povedal je, da je bilo v zadnjih petih letih vloženo pet milijonov evrov v objekte za predšolsko vzgojo, zgrajenega je bilo kar nekaj cestnega omrežja, v letošnjem letu se je začela gradnja čistilne naprave na Orehovem in gradnja širokopasovnega omrežja, v septembru pa je bila podpisana tudi pogodba za izvedbo mostu na Mirni ... O predlogu rebalansa je dejal, da je zelo odgovoren, realen in predvsem izvedljiv, medtem ko v njem »politične všečnosti ne moremo iskati«. Direktor sevniške občinske uprave Zvone Košmerl je povedal, da je občina kredibilen partner vsem proračun-

Sevniški občinski svet je na nadaljevanju seje sprejel predlog rebalansa B. skim uporabnikom in poslovnim partnerjem in bi želel, da tako ostane tudi naprej. Skoraj vsi zbrani svetniki in svetnice so bili na septembrski občinski seji enotnega mnenja, da je predlog rebalansa B neusklajen, kljub temu da so ga predhodno obravnavali vsi občinski odbori in celo potrdili njegov sprejem. Ko pa so svetnice in

svetniki dobili na mizo celotno gradivo, so ugotovili, da se proračunske postavke niso povsod zmanjšale za enake deleže. »Niste jemali tam, kjer bi lahko, zato svetniška skupina SDS tega ne more podpreti!« je bilo jasno izraženo mnenje svetniške skupine iz vrst SDS. Tomaž Lisec je pri tem dodal, da ne gre vse krivde za nastalo situacijo valiti samo na državo in na

neizplačano rento zaradi NEK. »Okvirji so narobe postavljeni. Jemlje se krajevnim skupnostim, čeprav so to ljudje, ki tej skupnosti nekaj dajejo,« je pojasnjeval Gregor Simončič. Zelo oster je bil Drago Krošelj, ki je menil, da se s takšnim rebalansom preveč drastično posega na področje gospodarstva. »Moti me, da so postavke za pomoč in razvoj gospodarstvu, ki je te pomoči nujno potrebno, zmanjšane za sedemdeset odstotkov. Nekateri ostali proračunski porabniki pa niso izgubili niti evra. Postavke za plače občinske uprave, materialni stroški in podobno ostajajo na ravni stotih odstotkov, v nekaterih primerih so tudi višji,« je bil vidno razočaran Krošelj. Razprava o predlogu rebalansa se je na županovo pobudo nadaljevala 5. oktobra, ko je krajši razpravi sledilo glasovanje in predlog rebalansa je bil s 13 glasovi »za« sprejet. Smilja Radi

„Staroselci“ proti novemu režimu KRŠKO - V društvu Zeleni krog so 3. oktobra v krškem kulturnem domu za krajane pripravili predstavitev predloga za ureditev mirujočega prometa v starem mestnem jedru Krškega oziroma nove prometne ureditve, ki bi jo bilo moč uvesti po izgradnji krške obvoznice oziroma v obdobju desetletja ali več. A slednje je pri udeležencih, med katerimi so bili pretežno prav prebivalci starega mestnega središča, naletelo vse prej kot na odobravanje. Kot je predlagano ureditev obrazložil predsednik društva Zeleni krog Aleš Suša, bi severno od stavbe Savaprojekta zaprli za motorni promet Dalmatinovo ulico in v nadaljevanju Cesto krških žrtev vse do Hočevarjevega trga. S tlakovanjem urejena peš cona na tej trasi, izravnano obstoječe vozišče in pločniki bi služili ne le za prosto gibanje pešcev in kolesarjev, temveč bi bilo mogoče razviti na tem območju denimo pestro gostinsko ponudbo z zunanjimi terasami, prirejanjem kulturnih dogodkov ipd. Sedanja parkirišča bi nadomestili z ureditvijo parkirišč na Valvasorjevem nabrežju, dvosmerni promet oziroma obvoz mestnega središča pa bi bil z omejitvijo hitrosti na 30 km/uro urejen z zadnje strani po sedanji enosmerni ulici, to je ob igrišču Šajspoh, dostop z avtomobili tamkajšnjim lastnikom hiš pa s strani Bohoričeve ulice ali Valvasorjevega nabrežja. Na navedeno ureditev bi se smiselno navezal tudi načrtovani peš most med Vidmom in starim jedrom, predlagatelji pa so tovrstno ureditev podkrepili še z ekološkimi argumenti. Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, Suzana Vahtarič, Ljubo Motore, Rok Retelj, Kristina Klemenčič TEHNIČNA EKIPA Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk) Nathalie Letullier TRŽENJE IN PROMOCIJA Bojana Kunej Telefon: 07 49 05 780 Telefaks: 07 49 05 781 E-pošta: marketing@posavje.info

Obnovi in poselitvi sledijo tudi tržne dejavnosti Pa vendar nov prometni režim, nove vsebine, je bil mnenja Peter Žigante iz družbe Savaprojekt, ne bi oživele glavne krške ulice niti privabile novih potencialnih vlagateljev oziroma trgovcev, temveč je mogoče to doseči le z revitalizacijo, to je s pocenitvijo gradnje, obnove ali najema objekta na tem območju, v prvi vrsti pa z naselitvijo mladih družin, glede na število otrok denimo z gradnjo druge krške osnovne šole, saj dejanskemu življenju sledijo tudi tržne dejavnosti in ne obratno. Šele tedaj bo mogoče uvesti tovrstno prometno ureditev, ki pa bo najbolj smiselna in življenjska šele tedaj, je menil Žigante, ko se porodi iz dejanskih potreb po ureditvi prometnega režima, umiritvi le-tega in ko jo predlagajo večinski uporabniki, to je občani, ki tam prebivajo. Z Žigantejem so se strinjali tudi ostali razpravljavci, ki so bili mnenja, da bi z ureditvijo mirujočega prometa dosegli ravno nasprotno in odgnali iz starega jedra še tiste maloštevilNAVODILA IN PRAVILA Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, izražena v kolumnah in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih del v Posavskem obzorniku so Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

ne podjetnike, ki zaenkrat še vztrajajo na svojih lokacijah, otežili dostop njihovim strankam, starejši ljudem in invalidom, nenazadnje pa tudi dostop do stanovanjskih objektov samim prebivalcem. Opozorili pa so, da še vedno ostaja nerešena problematika parkiranja v jutranjih konicah in dopoldanskih urah, medtem ko se stari mestni predel v popoldanskih urah in med vikendom bolj kot ne spremeni v mesto duhov. Tako je Darja Veljković izpostavila, da je potrebno ne načrtovati, temveč reševati obstoječe prometne težave, saj je ne glede na ureditev modrih con parkiranja še vedno premalo parkirišč pri krškem vrtcu, kjer za veliko frekvenco staršev v konicah zgolj pet parkirišč ne zadostuje. Starši so posledično primorani parkirati na privatnih zemljiščih in tudi pred lokali, kar je pogosto za dejavnost ali dostavo moteče. In če tudi je bil Suša mnenja, da bi bilo tovrstni problem mogoče rešiti s poostrenim redarskim nadzorom in kaznovanjem staršev, je Jožica Mikulanc v imenu KS mesta Krško odločno nasprotovala tovrstnim represivnim ukrepom in izpostavila, da so Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem obzorniku se nahaja na sedežu uredništva. NAROČILA Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 številk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v Evropski uniji – 30 EUR.

navedeno problematiko želeli rešiti z ureditvijo parkirišč na prostoru med tamkajšnjim gasilskim domom in sosednjim objektom, pa so bili ravno člani društva Zeleni krog tisti, ki so temu nasprotovali. Direktorica občinske uprave Melita Čopar je povedala, da bo cestišče od Dalmatinove ulice do Hočevarjevega trga v celoti preplasteno še v tem letu, da občina lastnikom subvencionira obnovo fasad, da bodo ob izgradnji HE Krško urejene tudi kolesarske steze in peš poti, kakor tudi urejeno območje Zatona, število obiskovalcev, pa tudi turistov, pa si prizadevajo pritegniti tudi z drugimi obnovami in vsebinami. Tako je med drugim v letošnjem letu Valvasorjev kompleks z mestnim muzejem obiskalo že 4.000 obiskovalcev. Tako so si bili razpravljalci bolj kot ne enotnega mnenja, da predlagani koncept Zelenega kroga sicer ni slabo zasnovan, a je neživljenjski in preuranjen, ali, kot je dejala tamkajšnja krajanka Nuška Kukovičič: „Preseneča me, kako se drugi ljudje ukvarjajo s CKŽ, nas, stanovalcev, pa v izhodišču nihče ničesar ne vpraša ...“ Bojana Mavsar PLAČILA ID za DDV: SI61220388 TRR pri banki SKB: SI56 0315 5108 6687 920 TRR pri banki NLB: SI56 0298 0025 4398 083 Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, Ljubljana Naklada: 26.300 izvodov Naslednja številka (22/2011) bo izšla v četrtek, 27. oktobra 2011. Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 19. oktober.


NAŠ POGOVOR

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Pogovor z Darkom Goriškom, direktorjem GZS Območne zbornice Posavje, Krško

TEŠ 6 je lahko dobra šola za JEK 2 KRŠKO - Šentjernejčan Darko Gorišek je od marca 2008 prvi mož posavske območne gospodarske zbornice. Čeprav prihaja izven naše regije, pravi, da mu Posavje že prej ni bilo tuje, saj ga nanj vežejo številna prijateljstva iz dijaških dni v krški tehnični šoli ter poslovna poznanstva, saj je po študiju strojništva del poklicne poti preživel v Brežicah. Maja letos mu je upravni odbor zaupal drugi mandat direktorja okoli 300-članske posavske zbornice, zato je najbrž kar pravi sogovornik za pogovor o stanju, prednostih in slabostih posavskega gospodarstva. Morda za začetek: kako komentirate lanske rezultate in predvsem trenutne razmere v posavskem gospodarstvu? Katere panoge so najbolj uspešne, katere najmanj? Kar se tiče lanskoletnih rezultatov, niso nič drugačni kot drugje po Sloveniji: glavnina gospodarstva je nazadovala, tako tudi posavsko. Če smo bili še v letu 2009 v slovenskem vrhu po nekaterih kazalcih, pri tem mislim predvsem na dodano vrednost, prihodek in dobiček na zaposlenega, se je to leta 2010 spremenilo. Tudi energetika, ki je nosilni steber gospodarstva v Posavju, je v primerjavi s predhodnimi leti poslovala slabše. Kar se tiče poslovanja v letošnjem letu, nimamo sprotnega vpogleda v poslovanje podjetij, imamo pa sprotni vpogled v poslovanje na izvoznih trgih. Ob polletju je posavsko gospodarstvo doseglo boljši rezultat kot v letu 2010, kar je dobro, medtem ko je iz razgovorov z direktorji oziroma predstavniki podjetij o dogajanju na domačem trgu razbrati, da je stanje veliko slabše, kot je bilo. Od tu izvirajo številne težave, ki jih imajo določena podjetja. Tudi če pride do realizacije poslov, pa ne pride do realizacije plačil, kar je zelo velik problem ne samo Posavja, ampak celotne Slovenije. Pogosto dobimo občutek, da vse posavsko gospodarstvo sloni na energetiki. Kaj pa druge panoge in podjetja, katera so še dobra, perspektivna? Nedvomno bo posavska energetika še naprej ostala steber gospodarstva. Kar pa se tiče

Darko Gorišek aktivnosti intenzivirati, druga pa se bodo morala s tem še spopasti. Zelo močna panoga v Posavju je kmetijstvo in sadjarstvo, a mala kmetijska podjetja bodo uspela le, če se bodo uspela združiti ali povezati in skupaj nastopati na trgu, drugače so bolj ali manj obsojena na domačo, lokalno prodajo. Pri lesni branži se bo še izkristaliziralo, kaj bo od nje sploh še ostalo, na srečo je vsaj Stilles na pravi poti. Kovinsko-predelovalna panoga ima problem kadrov. Primanjkuje varilcev, orodjarjev, kovinostrugarjev, zanje med mladimi enostavno ni zanimanja, kljub temu, da se nudijo štipendije. Sili-

Ne strinjam se, da mora čisto vsaka občina imeti industrijske cone, ki so predimenzionirane, po drugi strani pa premalo opremljene. ostalih panog, so opazni določeni premiki predvsem pri internacionalizaciji. Menim, da bodo v prihodnjih petih letih družbe, ki so pretežno vezane na domači trg, imele velike težave s poslovanjem. V Sloveniji se zadeve namreč zaostrujejo do te mere, da bo vse težje spraviti skupaj družbeni konsenz o poslovanju javnega sektorja in javnih projektih, kot so tretja razvojna os, energetski projekti ipd. Javna uprava bo vse težje zagotavljala normalen tok dokumentov in dovoljenj, ki bi te projekte omogočala. Se pravi, da v tem času ne bo niti denarnih sredstev niti dovolj pripravljenih projektov, da bi lahko podjetja računala na rast v Sloveniji. Priložnosti doma bo čedalje manj, so pa na tujih trgih. Slabih 30 velikih in srednjih podjetij v Posavju že danes tako ali drugače deluje na tujih trgih. Številne priložnosti pa imajo dobrih 80 malih podjetij, ki bi morala iti izven slovenskih okvirjev. Nekatera to že delajo in bi morala svoje

anketa

Ali in kako varčujete? Oktober je med drugim tudi mesec varčevanja, ko banke in ostale finančne institucije s posebnimi ponudbami še posebej vabijo potrošnike k varčevanju. Ali vam prihodki omogočajo varčevanje in v kakšni obliki? Kakšno varčevanje se vam zdi najboljše? Martina Kopše, Curnovec: Življenjski stroški so postali tako visoki, da je težko kaj privarčevati. Ne zaupam bankam in podobnim institucijam. Mlade družine si komaj privoščijo stanovanjski kredit, za kaj drugega zmanjka denarja. Sama poskušam nekaj privarčevati. Delam v frizerstvu. Obisk frizerja je sicer razkošje, a če nekaj narediš zase, se potem boljše počutiš, kar je v teh težkih časih dobro.

250 km stran potencialnim investitorjem ponujajo bistveno boljše pogoje kot jih nudimo v Posavju. Boljši pogoji so v Italiji in Avstriji, pa tudi na Hrvaškem in še južneje, kjer investitor danes dobi zemljišče več ali manj zastonj, po vsej verjetnosti tudi komunalno opremljeno, in razne olajšave za zaposlovanje, ki jih je v Sloveniji čedalje manj. Nekdo, ki se odloča, ali bo investiral v Sloveniji ali kje drugje, nas zaradi stroškov, postopkov, birokracije itd. enostavno obide. V Sloveniji, pa tudi v Posavju v zadnjem obdobju ni bilo omembe vredne tuje investicije. Navsezadnje tudi veliko posavskih podjetnikov že razmišlja, če se bo tako stanje nadaljevalo, o selitvi izven slovenskih meja.

ko, Preis, Metalna, Inkos in podobna podjetja zato zaposlujejo delavce iz celjskega in novomeškega konca ter tudi iz držav nekdanje Jugoslavije, Romunije ... Po drugi strani pa nekateri gospodarstveniki vidijo veliko konkurenco v sami energetiki. Ko energetiki razpišejo kadrovske potrebe, želijo predvsem mlajši v boljše okolje, ki ga nudi energetika, in v podjetjih se bojijo, da jim bodo še tisti kadri, ki so jih izpilili za svoje potrebe, ušli. V Krško prihaja Krka in nekateri trepetajo, da jim bo tja ušlo še tistih nekaj kemikov, ki so v Posavju. Kaj nam pove primerjava med občinami, katera izstopa v pozitivnem ali v negativnem smislu? Izstopa zagotovo občina Krško, kjer so sedeži energetskih družb. Po drugi strani je občina Brežice na prepihu na osi Ljubljana – Zagreb ali vzhod – zahod, kar je določena prednost vsaj zaradi logističnega toka. Občina Sevnica

pa je po mojem mnenju preveč zaprta. Ali bi ji pomagala tretja razvojna os, bi težko trdil, Mirnski dolini zagotovo bi, vprašanje pa, ali bi sami Sevnici, ki ima dosti dobro povezavo z avtocesto, pa tudi proti Celju se je stvar izboljšala. Kako občine spodbujajo razvoj gospodarstva, ali dovolj vlagajo v to? Občine so pri tem na nek način omejene. Tisto, kar jaz vidim kot slabo, da se posavske občine niso povezale in naredile dve ali tri prave industrijske cone. Ne strinjam se, da mora čisto vsaka občina imeti industrijske cone, ki so predimenzionirane, po drugi strani pa premalo opremljene. Nimamo niti ene industrijske cone, ki bi jo lahko ponudili tujemu investitorju in mu rekli: imaš vse - dostop z javnim prevozom za zaposlene, kakršen koli logistični dostop, vključno z železnico, skratka, vsepovsod nekaj manjka. S tem odganjamo še tistih nekaj investitorjev, ki bi bili pripravljeni tukaj investirati. V Posavju kot gobe po dežju rastejo predvsem trgovine in trgovski centri. Kaj se bo moralo zgoditi in kdaj, da bodo nastajale tudi hale s proizvodnjo in kaj lahko zbornica naredi pri tem? Prav veliko pri tem ne moremo narediti, ker nimamo nobenega vpliva na to, razen, da lahko opozarjamo. Slovenija je druga v Evropi po kvadratnih metrih trgovskih površin na prebivalca, to veliko pove. Ali bomo v Sloveniji samo prodajali? Mislim, da bomo kmalu nehali, če bo šlo tako naprej. Seveda je dobro, da imamo konkurenco, vprašanje pa je, če je to zdrav temelj za naprej. Seveda so občine zainteresirane za privabljanje investitorjev, nekatere so uspešne, nekatere manj. To je odvisno zlasti od pogojev, ki so jih pripravljene ponuditi v industrijskih conah. V krogu manj kot

Kako ocenjujete stanje na področju turizma, ki naj bi bil eden izmed posavskih adutov? Terme Čatež kot nosilec turistične dejavnosti v Posavju so uspešne, ker so šli na trg – niso uspešni zato, ker njihove storitve koristijo domačini, ampak se naslanjajo na trg, ki ga nudi milijonski Zagreb in 500 km krog do Dunaja in Milana. Mogoče je slabost v tem, da v ponudbo premalo vključujejo manjše, lokalne ponudnike. Obnašajo se tržno in nabavljajo po tržni logiki najcenejšega. Prav bi bilo, da bi naredili nekaj več za te male ponudnike in jih vključili v svojo verigo. Turistu, ki pride iz tega kroga 500 km, ni problem potovati oz. s Čateža iti na hrvaško stran, do Olimja, Šmarjeških Toplic, do obale ali Postojnske jame. Zato bi morali skupaj najti neko rešitev, ki bi ta turizem bolj povezala in da bi prišlo do skupne ponudbe. Posavje je po mojem mnenju premajhno, da bi poudarjali samo to območje. Imamo lepo krajino, a je ne znamo prav ponuditi, zagotovo pa imamo številne priložnosti tudi na področju kulinarike, zidaniškega turizma ... Kako komentirate zaplete okoli državnega poroštva za TEŠ 6, kaj to pomeni za posavsko energetiko? Mislim, da je to lahko dobra šola za projekt JEK 2, kako se ne sme delati. Če bomo tako gradili JEK 2, ga ne bomo nikdar zgradili. Glavni nauk za ekipo, ki se že pripravlja na gradnjo JEK 2, je, da si česa takega ne sme dovoliti. Če se Slovenija odloči, da gre v ta projekt, je to trdna zaveza, da ga je treba tudi izpeljati, cincanje in spreminjanje stališč nas ne bo pripeljalo nikamor, tako se v poslovnem svetu ne dela. Prejšnji teden je bil zaključen izbor dolenjsko-posavske gazele, a so bila na njem posavska podjetja precej v senci, nobeno se ni uvrstilo med tri nominirance. Kaj menite o tem in podobnih tekmovanjih, tudi nagradi GZS? Kakšne so vaše izkušnje z na-

3

Anton Kuhar, Malence: Jaz ne varčujem, ker imam majhne dohodke in sem skoraj socialno ogrožen. Kolikor poznam ljudi v naši vasi, jih bolj malo varčuje, saj jih je veliko izgubilo službo, ostali pa se preživljajo s kmetijstvom. Če bi imel denar, da bi se odločil za varčevanje, bi varčeval v zlatu. Skladom, bankam in delniškim trgom ne bi preveč zaupal. Amina Vimpolšek, Stržišče: Iz svojih izkušenj sem se naučila, da najlažje varčujem, če imam odprt varčevalni račun pri banki, ki je zanesljiv partner. Sicer pa se mi zdi, da je v današnjih časih smiselno vlagati v nakup zemlje, ki nas lahko prehrani, sprošča in navdaja s pozitivno energijo.

Halil Saramati, Krško: Kako neki, lepo vas prosim, le kako naj karkoli na mesec privarčujem? Toliko da preživimo! Invalidska pokojnina je majhna, nekaj malega dobimo socialne pomoči, saj so stroški življenja visoki, pa še večji bi bili, če ne bi družina živela pri meni, saj sem sicer s Prizrena na Kosovem. Seveda bi varčeval, a dvomim, da mi bo kdaj toliko ostalo, da bom lahko dal kaj na stran. grajenimi podjetji ter direktorji? Na izboru regijske gazele žal ni bilo nobenega posavskega podjetja, čeprav se jih je kar nekaj udeležilo te regionalne dirke. Izpostavil bi Mlin Katić, odlično podjetje, ki svojo priložnost išče ne samo na trgih Evropske unije, ampak predvsem izven nje. Zmagalo je podjetje Mikrografija, katerega direktor in lastnik je bil lanskoletni nagrajenec Gospodarske zbornice Slovenije za nadpovprečne podjetniške dosežke, tako da je to samo dokaz več, da je šla ta nagrada v prave roke. V Sloveniji imamo napačno percepcijo, da je uspešnost podjetja v nekem obdobju tudi garant, da bo tako tudi naprej. Nagrade so bile podeljene kot priznanje za minulo delo, saj so ti ljudje zagotovo vložili nadpovprečne napore, da so do njih prišli, in kot spodbuda za naprej, zagotovo pa nagrada ni garant prihodnosti. V zadnjem obdobju smo imeli v Posavju kar tri nagrajence GZS (Stane Rožman, Peter Žigante in Ivan Mirt, op. p.) in zaenkrat so še vsi trije na pravi poti. In za konec: kako ste zadovoljni z vlogo območne zbor-

nice v posavskem gospodarstvu? Mislim, da se je ta vloga v zadnjem obdobju okrepila, dobro sodelujemo ne le z našimi člani, ampak, tudi z drugimi ustanovami. Slabo sodelujemo na področju šolstva, izboljšuje pa se sodelovanje z župani, predvsem pa pričakujem, da se bo to sodelovanje še izboljšalo z naslednjim letom, ko bo gospodarstvo imelo možnost imenovanja šestih članov bodočega razvojnega sveta Posavja, ki bo neposredno odločal o projektih. V tem sodelovanju se vidimo s ciljem, da bi izboljšali gospodarsko okolje v Posavju in pritegnili kakšno novo investicijo. Prepričan sem, da se bo to sodelovanje krepilo, ne glede na to, kako se bo naša zbornica prebijala iz leta v leto glede finančnega poslovanja – smo namreč edina zbornica s prostovoljnim članstvom, pa vendar mislim, da smo v posavskem prostoru s svojimi prispevki in mnenji bolj odmevni kot recimo obrtna in kmetijsko-gozdarska zbornica, s katerima pa se srečujemo na različnih projektih in dobro sodelujemo. Peter Pavlovič


4

IZ NAŠIH KRAJEV

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

posavske krajevne skupnosti

kolumna

Krajevna skupnost Zabukovje

Protipoplavna zaščita

V sožitju s čisto in slikovito naravo Piše: mag. Andrej Vizjak, poslanec v DZ

Posavske občine so od vsega začetka podpirale gradnjo hidroelektrarn (HE) na spodnji Savi. Gre namreč za velik nacionalni investicijski projekt v obnovljive vire pri proizvodnji električne energije, ki hkrati pozitivno vpliva na razoj in razmere v Posavju. Ob pozitivnih energetskih učinkih projekta je potrebno poudariti še ostale priložnosti projekta, saj: • omogoča izvedbo protipoplavne zaščite naselij in kmetijskih zemljišč na širšem območju elektrarn, • aktivira posavsko gospodarstvo in ponuja nova delovna mesta, • ureja državno in lokalno cestno ter komunalno infrastrukturo ob HE in akumulacijskih bazenih, • omogoča izvedbo namakalnih sistemov ter dviguje podtalnico na kmetijsko zanimivem Krško-brežiškem polju, • zagotavlja nove površine za šport in rekreacijo ... Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi je torej pomemben projekt za zagotavljanje poplavne varnosti v Posavju. Številni domovi in kmetijske površine prebivalcev posavskih občin so bili prizadeti v poplavah praktično vsako leto, zato smo si rešitve teh problemov obetali v sklopu projekta izgradnje verige HE na spodnji Savi. Pomembna zahteva naših prebivalcev in Občine Brežice ob sprejemanju Državnega prostorskega načrta za HE Brežice je bila, da se zagotovi ustrezna protipoplavna zaščita naselij ob tej HE, zlasti Krške vasi, Velikih Malenc in Čateža ob Savi. Žal pa smo bili zelo razočarani, zlasti v občini Brežice, ko so bila nedavno predstavljena stališča Ministrstva za okolje in prostor do pripomb prebivalcev in posavskih občin (predvsem Občine Brežice) k predlogu Državnega prostorskega načrta (DPN) za HE Brežice. Ministrstvo za okolje in prostor, ki je odgovorno za načrtovanje protipoplavnih ukrepov, ni pripravilo ustreznega programa varstva pred poplavami za območje od HE Krško do meje s sosednjo Hrvaško in je ponujalo le nekatere delne "rešitve" za naselji Krška vas in Velike Malence. HE Brežice in HE Mokrice ležita na območju Krško-brežiškega polja, kjer je ravnina in je nemogoče načrtovati protipoplav-

Če bi prišlo pri sotočju Krke in Save do poglabljanja Save za 1.5 m, bi to ob poplavah za več kot 1 meter znižalo gladino narasle Krke v Krški vasi. ne rešitve parcialno za vsako HE posebej. Najprej je bi bilo potrebno določiti program celovitih ukrepov za varstvo pred poplavami za celotno območje in jih nato izvesti v okviru območja vsakega DPN (DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice) posebej. Skratka, če niso znani ukrepi, kot je poglabljanje struge reke Save pri Čatežu ob Savi, ni možno učinkovito načrtovati ustreznih ukrepov protipoplavne zaščite naselij gorvodno (Krška vas in Velike Malence). Do poplav v Krški vasi in Velikih Malencah pogosto pride, ker narasla Sava dobesedno "zapre" Krko pri sotočju. Če bi prišlo pri sotočju Krke in Save do poglabljanja Save za 1.5 m, bi to ob poplavah za več kot 1 meter znižalo gladino narasle Krke v Krški vasi. Velja še opozoriti, da je izgradnja HE Mokrice odvisna od stališč Republike Hrvaške in da bi morali ob načrtovanju celovite protipoplavne zaščite Posavja oziroma občine Brežice upoštevati tudi varianto, če HE Mokrice sploh ne bo zgrajena. Namreč tudi po tem (črnem) scenariju bo potrebno zagotoviti protuipoplavno zaščito naselij in objektov dolvodno od Čateža ob Savi. Kar nekaj naporov smo vložili, da smo končno dosegli z Ministrstvom za okolje in prostor dogovor, da se takoj pristopi k izdelavi Programa protipoplavnih ukrepov od HE Krško do hrvaške meje in da bo ta program obravnavan in sprejet na Vladi sočasno z Uredbo o DPN Brežice. Pred sprejemom na Vladi pa mora biti predstavljen zainteresiranim v naši občini, ki jim praktično vsako leto narasla Sava ali Krka poplavi dom ali kako drugače uničuje premoženje. Menim tudi, da je prizadevanje civilne inicijative v Krški vasi upravičeno in da bomo skupaj od države le uspeli priboriti celovite in učinkovite protipoplavne ureditve.

Jože Baumkirher ZABUKOVJE - V Krajevno skupnost Zabukovje v sevniški občini je povezanih osem manjših vasi, od katerih se vsaka deli še na manjše zaselke, razdrobljene večinoma po slikovitem hribovitem področju, bogatem z gozdom, ki daje življenjski prostor številni divjadi in omogoča tudi nabiranje gozdnih sadežev. Razgiban pokrajinski relief dopolnjujejo še njive, travniki, pašniki, sadovnjaki in vinogradi. Na vrhu zaselka Mrzla Planina je dobro vidna geografska posebnost kraškega sveta velika vrtača s požiralnikom in več manjših vrtač. Severno od Zabukovja, čez hrib Skalica, poteka meja med občinama Šentjur in Sevnica. Na kopastem griču nad vasjo Vranje stoji Ajdovski gradec, najbolj raziskana poznoantična oz. starokrščanska naselbina na Slovenskem, urejena kot arheološki park.

Okoli 900 domačink in domačinov v glavnem živi na manjših kmetijah, na katerih jim kmetijstvo predstavlja le eno izmed dopolnilnih dejavnosti - ukvarjajo se še z vinogradništvom, s sadjarstvom, s poljedelstvom, z živinorejo, s spravilom lesa, v zadnjem času pa tudi s turizmom. Skozi krajevno skupnost poteka Bizeljsko-sremiška vinsko turistična cesta. V krajevni skupnosti je najstarejše delujoče društvo Prostovoljno gasilsko društvo Zabukovje, zelo aktivno pa je tudi Kulturno umetniško društvo Franc Požun. V lanskem letu je prevzel »krmilo« v zabukovški krajevni skupnosti 49-letni Jože Baumkirher. Že več kot trideset let je zaposlen pri Slovenskih železnicah kot strojevodja, v zadnjih letih pa opravlja delo inštruktorja strojevodij. V službi in tudi v privatnem življenju rad dela tam, kjer so ljudje in kjer se vedno nekaj dogaja, zato se pogosto udeležuje prireditev v domačem kraju, rad pa zapoje tudi v pevski skupini Jurjevci. Baumkirher je vodenje KS Zabukovje prevzel predvsem zaradi tega, da bi lahko za skupnost storil kaj koristnega. Glavni adut vidi predvsem v turizmu. »Del krajevne skupnosti se nahaja na nadmorski višini, višji od 500 metrov, zato so poglavitne prednosti predvsem v so-

Središče Krajevne skupnosti Zabukovje je istoimensko naselje, ki se po ljudskem izročilu imenuje tudi Šentlenart (verjetno po župnijski cerkvi sv. Lenarta iz 17. stoletja). žitju s čisto, slikovito in neokrnjeno naravo. Ljudem je potrebno ob pomoči določenih institucij vliti še kanček poguma in zadeva lahko postane kaj hitro aktualna,« je razmišljal, čeprav so njegove aktivnosti trenutno usmerjene v zaključek dokončne ureditve večnamenskega doma v Zabukovju. »Pravkar smo pridobili dokumentacijo, s katero bo omogočen tehnični prevzem objekta,« je povedal in dodal, da se v teh dneh izvaja rekonstrukcija lokalne ceste med Pokojnikom in Klancem ter skozi naselje Mrzla Planina. V teku je tudi sanacija večjega plazu na lokalni cesti Podvrh - Poklek. Vzporedno z vsemi projekti se vgrajujejo tudi cevovodi, ki bodo del vodovodnega omrežja, ki bo celotno krajevno skupnost

130 let v boju z ognjem in vodo KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški prostovoljni gasilci so 8. oktobra skupaj s številnimi kolegi iz sosednjih in prijateljskih društev obeležili 130-letnico delovanja društva, ustanovljenega leta 1881 kot Prostovoljna požarna bramba v Kostanjevici. 109-člansko društvo se ob visokem jubileju ponaša z obnovljenim gasilskim domom in asfaltiranim dvoriščem pred njim ter z novo gasilsko avtocisterno. Jubilejno praznovanje se je začelo s svečano sejo v Lamutovem likovnem salonu, na kateri so podelili številna priznanja. Predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton Koren je plamenico III. stopnje podelil Marjanu Cvelbarju, Boštjanu Dvorniku, Matjažu Kuharju, Franciju Zupančiču in Pavlu Cvitku, plamenico II. stopnje je dobil Marjan Drobnič, gasilsko odlikovanje III. stopnje pa predsednik društva Miro Drobnič. Plakete gasilskega veterana so prejeli Franc Cvelbar, Drago Jordan, Stanko Jordan, Anton Palčič, Karel Pavkovič in Miha Tomše, posebno zahvalo za 65 let aktivnega članstva pa

Stanko Drobnič

preko Blance povezal s Sevnico. S pomočjo evropskih sredstev bodo kmalu pričeli z gradnjo optičnega omrežja, ki naj bi do konca naslednjega leta omogočal dostop do širokopasovnega omrežja prebivalcem, ki do sedaj te možnosti niso imeli. V načrtu je tudi prenovitev mrliške vežice v Zabukovju, gradnja javne razsvetljave v širši okolici večnamenskega doma v Zabukovju in še naprej bodo potekale rekonstrukcije ter asfaltacije javnih poti. »Seveda je vse to v celoti povezano s sredstvi občinskega proračuna, čigar podoba pa trenutno ni preveč rožnata, zato mislim, da se nisem odločil za prevzem funkcije v najboljšem obdobju, a tudi takšni morajo biti!« Smilja Radi

Rešili stisko s parkiranjem LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu so pridobili uporabno dovoljenje za novozgrajeni garažni objekt in parkirišče, s katerim so pridobili blizu 30 dodatnih parkirnih mest in s tem rešili dosedanjo sti-

Nov garažni objekt v TDU Loka

Ključe novega vozila je predsedniku PGD Kostanjevica na Krki Miru Drobniču predal župan Mojmir Pustoslemšek. Stanko Drobnič. Koren je kostanjeviškemu društvu podelil plaketo Gasilske zveze Slovenije, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But pa plaketo poveljnika Civilne zaščite RS. Slovesnost se je nadaljevala s postrojem gasilcev pred občinsko stavbo, kjer je župan Mojmir Pustoslemšek predsedniku društva Miru Drobniču predal ključe novega vozila, novo pridobitev pa je blagoslovil kostanjeviški župnik Jože Miklavčič. „Verjamem, da so nove pridobitve spodbuda za predano delo tudi v prihodnje,“ je ob tem

dejal Drobnič. Številne udeležence jubilejne slovesnosti so nato povabili na ogled novega vozila in prenovljenega gasilskega doma, zatem pa še na družabno srečanje pod šotorom na parkirišču nasproti občine. Prireditev je popestril kostanjeviški pihalni orkester in njegov trobilni kvintet, povezovala pa Bernarda Žarn. Peter Pavlovič

sko s prostorom za parkiranje. V sklopu objekta so uredili tudi centralno recepcijo, garažni prostor za službena vozila in prostor za shranjevanje zdravstvenih odpadkov, ob njem pa ekološki otok za ločevanje odpadkov. Gradnja je obsegala tudi prestavitev plinohrana ter obnovo dela električnih in telekomunikacijskih vodov ter cestne razsvetljave. Investicijo je Trubarjev dom upokojencev pokril iz lastnih finančnih virov, dela pa je izvedlo podjetje Timi Krško gradbeništvo d.o.o. Vir: TDU Loka

naročila oglasov: obvestila o dogodkih: marketing@posavje.info redakcija@posavje.info Tel.: 07 49 05 780 Fax.: 07 49 05 781 Tel.: 07 49 05 782


IZ NAŠIH KRAJEV

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

5

Ko breme življenja postane pretežko

Ribnik na Resi - pridobitev za vse generacije

POSAVJE - V lanskem letu je v Sloveniji storilo samomor 416 ljudi, od tega je bilo enajst Posavcev. Letošnja slika je še bolj tragična, saj je zaradi samomora že doslej v Posavju umrlo dvanajst ljudi. Na Inštitutu za varovanje zdravja ugotavljajo, da umrljivost zaradi samomora zadnja leta sicer upada, še vedno pa je največja na severovzhodu države. V Posavju po številu samomorov prednjači Sevnica.

KRŠKO - 6. oktobra popoldne so s prečkanjem mostička preko potoka Drnik, ki napaja ribnik na Resi pri Barončkovi hosti, otroci uradno predali namenu rekreacijske površine in ostale pridobitve, ki bodo nedvomno prispevale k aktivnejšemu in sproščujočemu preživljanju prostega časa tako krajanov, kot ostalih obiskovalcev.

»Z nočne omarice je vzela štiri škatlice uspavalnih tablet. Namesto da bi jih strla in raztopila v vodi, se jih je odločila pogoltniti eno po eno, kajti od namere do dejanja je dolga pot in ona je hotela biti svobodna, če bi se morda sredi premislila. Z vsako tabletko, ki jo je spravila po grlu, je bila bolj odločna: po petih minutah so bile škatlice prazne ...«Tako svetovno uspešnico Veronika se odloči umreti, ki se dogaja v Ljubljani, začenja slavni brazilski pisatelj Paulo Coelho. Če bi poznal statistične podatke o samomorih v Sloveniji, bi zgodbo bržčas prestavil v Posavje, natančneje v Sevnico. Med letoma 2003 in 2009 je bila samomorilnost v sevniški občini namreč za 31 odstotkov višja od slovenskega povprečja. »Občina ni tista inštitucija, ki bi se konkretno ukvarjala s temi problemi, ampak je to zdravstveni sistem,« na očitke o samomorilnosti in nasploh šibkem zdravju Sevničanov odgovarja župan Srečko Ocvirk. Prepričan je, da bosta k boljši sevniški statistiki prispevala psihiater in psiholog, ki sta zdaj zaposlena v sevniškem zdravstvenem domu.

Žalostna posavska statistika V lanskem letu je nad življenjem v Posavju obupalo enajst ljudi; po trije v Krškem in Brežicah in pet v Sevnici. Od tega je bilo devet moških, večina se je odločila za smrt z obešanjem. V letošnjem letu pa je v Posavju storilo samomor že dvanajst ljudi, od tega deset moških, v glavnem starejših. Da se moški pogosteje odločajo za samomor, ni le posavska značilnost, saj je med 416 lani umrlimi zaradi samomora le 80 žensk. »Število samomorov v starostni skupini do 64 let je upadlo, medtem ko Slovenija po samomorih starejših od 65 let, še vedno sodi v sam vrh držav, ogroženih za-

radi samomora,« ugotavlja Saška Roškar z Inštituta za varovanje zdravja. Prepričana je, da je samomor oblika prezgodnje umrljivosti, ki se jo da preprečevati s preventivo in osveščanjem splošne javnosti.

Preprečevanje samomora Za učinkovito preprečevanje samomora je odgovorna celotna družba, saj večina ljudi, ki naredi samomor, pred tem opozarja na svoj namen. »Raziskave so pokazale, da je od 75 do 90 odstotkov ljudi v zadnjem tednu pred uspelim samomorom svoje namere sporočalo bolj ali manj direktno, zato je izjemnega pomena, da znamo prisluhniti in pravilno odreagirati v takšni situaciji,« pravi Dušica Kunšek, promotorka zdravja na Zavodu za zdravstveno varstvo (ZZZV) Novo mesto. Dodaja, da moramo biti pozorni na indirektna sporočila kot so poslavljanje, govorjenje o strahu pred smrtjo, na aktivnosti kot so urejanje finančnih zadev, pisanje oporok, govorjenja o nesmiselnosti življenja ... in podob-

no. Kunškova pravi, da včasih že odkrit pogovor s tako osebo pomaga. Z njo se strinja tudi Katarina Vodeb, vodja brežiške enote Ozara, ki se že nekaj let ukvarja s preventivno dejavnostjo na tem področju. Čeprav je dejavnikov, ki lahko vplivajo na samomor posameznika več in so med seboj prepleteni, so med najpomembnejšimi dejavniki tveganja duševne motnje. »V Ozari dnevno delamo z ljudmi, ki imajo težave z duševnim zdravjem, včasih se jim stanje poslabša, so obupani, sami priznajo, da so si hoteli vzeti življenje. Pogovarjamo se z njimi, skušamo jih motivirati za življenje,« pripoveduje Vodebova. »Ne vem, koliko samomorov smo s tem preprečili, a ljudje potrebujejo pozornost in mi jim jo damo in že to jih včasih odvrne od samomorilnih misli,« dodaja.

„Tu smo zate“ Naravnost idealno rešitev so pred dobrim letom našli v Celju, kjer so v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo (ZZZV) Celje (pod njegovo okrilje sodi-

ta tudi občini Sevnica in Brežice) ustanovili Svetovalnica za prvo psihološko pomoč v stiski Tu smo zate, ki je na voljo odraslim. »V naši svetovalnici, ki deluje v prostorih ZZZV Celje ni čakalnih vrst, za obisk pri strokovnjakih različnih specialnosti, ki delajo tu trikrat tedensko (ponedeljek, torek in četrtek, od 15. do 18. ure) ne potrebuješ napotnice, oglasiš se takrat, ko ti je težko, ko ne vidiš izhoda iz stiske,« je prednosti svetovalnice pojasnila vodja Nuša Konec Juričič. V enem letu je zaradi težav v partnerskih odnosih, težav starševstva, depresije in tesnobnosti, težav z alkoholom in drugimi drogami, težav na delovnem mestu ter zaradi osamljenosti in izgube življenjskega smisla pomoč v svetovalnici poiskalo skoraj dvesto ljudi. Ura zaupnega pogovora s strokovnjakom stane pet evrov, če kdo plačila ne zmore, je brezplačna. Pilotni projekt je bil po letu delovanja zaradi neurejenega financiranja pod vprašajem, zdaj pa so zagotovljena sredstva za to in prihodnje leto.

Tudi Novomeščani bi jo imeli »Celjska svetovalnica s svojim poslanstvom zapolnjuje veliko vrzel, saj odpira vrata tistim posameznikom, katerih osebnostne in duševne težave ne sodijo v obravnavo v zdravstvenih ustanovah. Velika prednost svetovalnice je v njeni odprtosti in dostopnosti za vse ljudi, ki iščejo strokovno psihološko pomoč,« pravi Drago Tacol, eden od svetovalcev v svetovalnici za prvo psihološko pomoč v stiski. Z njim se strinja tudi Doroteja Kuhar, zdravnica na ZZZ Novo mesto, ki poleg Dolenjske in Bele krajine pokriva še občini Krško in Kostanjevica. »Mi smo redka regija, ki nima psihiatrične ustanove,« ugotavlja Kuharjeva in dodaja, da se povezujejo s Celjani in z njihovo dobro prakso. Kajti čakalna doba na psihiatra je dolga, potrebna je napotnica, poleg tega pa je človek še stigmatiziran, pravi Kuharjeva. ZZZV Novo mesto s programi za promocijo duševnega zdravja zdaj dela predvsem s kolektivi v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih in se povezuje s Celjani. Podobno svetovalnico kot v Celju, vendar le za otroke in mladostnike, si želijo tudi v Krškem. »Posvetovalnica je v bistvu že ustanovljena, zatika pa se pri financiranju,« je zaskrbljen direktor Zdravstvenega doma Krško Damijan Blatnik. »Če bo svetovalnico financirala samo krška občina, bo pač namenjena samo Krčanom,« pravi direktor, prepričan, da bi lahko veliko vlogo odigrali tudi klinični psihologi. »A kaj, ko nam pripada le 0,6 odstotka kliničnega psihologa,« situacijo ponazori s številko. »Ostala dva klinična psihologa, ki sta zaposlena pri nas, tako delata povsem druge stvari, čeprav imajo otroci in mladostniki vse več težav,« je razočaran Blatnik. N. Č. C.

Prvi so prečkali most otroci, nakar so se po na novo urejeni sprehajalni poti sprehodili tudi udeleženci otvoritve V ureditev zelenih površin, parkirišč, peš poti skozi gozd, ki se priključi na Sremiško ulico, v nakup in postavitev otroških igral, košev za odpadke in klopi, je Krajevna skupnost mesta Krško vložila 24.000 evrov, od tega je Občina Krško prispevala okoli 4.500 evrov. Ob otvoritvi je predsednica KS Jožica Mikulanc izrazila željo, da bi novo pridobitev krajani koristili za sprehode in relaksacijo v naravi, hkrati pa predstavila tudi drugo fazo ureditvenih del, ki bodo zajemala postavitev še tretje brvi, ureditev peš poti proti Kremenu in fitnesa v naravi. Kot je še dodala, načrtujejo, da bodo omenjena dela zaključena do junija prihodnje leto, nove pridobitve pa predane namenu ob krajevnem prazniku mesta Krško. Glasbeni program so na prizorišču otvoritve oblikovali harmonikarji Glasbene šole Krško, v nadaljevanju pa je na starovaškem igrišču ob pogostitvi potekalo družabno srečanje krajank in krajanov, simbolno pa je bilo odigranih tudi nekaj nogometnih tekem. B. Mavsar

Lipa bo povezovala generacije KRŠKO - V Domu starejših občanov Krško so 7. oktobra pripravili medgeneracijsko druženje, dan prej pa so pred domom zasadili simbol Slovenstva – lipo. Oskrbovance doma so obiskali otroci iz vrtca Leskovec, ki so pripravili kratek program zanje. Vse se je vrtelo okrog drevesa – najprej so vsi zbrani prisluhnili zanimivi zgodbi o drevesu, nato pa je napovedovalka programa Karmen, sicer socialna delavka v domu, prebirala misli otrok o drevesu. Vse prisotne so nagovorili direktorica Doma starejših občanov

Oskrbovanci so skupaj z otroki ob harmonikarski spremljavi peli ljudske pesmi. Ani Nuša Masnik, ravnatelj OŠ Leskovec pri Krškem Anton Bizjak in predsednica sveta KS mesta Krško Jožica Mikulanc, sicer tudi prejšnja direktorica doma. V imenu vseh oskrbovancev je nekaj besed spregovorila tudi Milka Zagorc. Kot se za druženje spodobi, ni manjkalo niti petja in plesa, za kar je poskrbel harmonikar Mirko Slemenšek. V Domu starejših občanov so se tako odločili, da mednarodni dan starejših, ki ga obeležujemo 1. oktobra, združijo s Tednom otroka. Z druženjem in zasajeno lipo so skušali vzpodbuditi medgeneracijsko povezovanje, ki je nujno, da lahko otroci rastejo, zorijo in se skozi življenje oblikujejo v ljudi, strpne in sočutne do soljudi vseh starosti. R. R.

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO CKŽ 23, 8270 Krško, Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880 e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si


6

IZ NAŠIH KRAJEV

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Tržnica namesto bučarijade? ŠENTJANŽ - Na lično urejenem središču vasi v bližini farne cerkve, v kateri je domači župnik Janez Cevec pred štirinajstimi dnevi zbral 2200 evrov za operacijo domačina, ki čaka na presaditev kostnega mozga v Nemčiji, se je 1. oktobra odvijala prireditev Šentjanška tržnica v okviru letošnje enomesečne Bučarijade. Odprli so tudi razstavo likovnih del z letošnje slikarske kolonije ArtEko, ki je potekala v tej prijetni dolenjski vasici prijaznih in nasmejanih ljudi v letošnjem juniju.

Izgradnja vodovoda Obrežje Del naselja Obrežje na vzhodnem delu Občine Radeče neposredno ob meji z Občino Sevnica se že dalj časa sooča s problematiko neustrezne oskrbe s pitno vodo. Te težave so še posebej izrazite v poletnih mesecih, ko prebivalcem te dragocene tekočine večkrat zmanjka. Omenjeni del naselja, ki sicer premore zasilno oskrbo delno preko kapnice delno pa preko neustrezno zgrajenega lastnega omrežja, so tako v ča-

sih pomanjkanja s pitno vodo – kar je še posebej prišlo do izraza v letošnjem poletju – običajno oskrbovali gasilci GZ Radeče, nekajkrat pa so solidarno priskočili na pomoč tudi gasilci iz sosednje Občine Sevnica. Na Občini Radeče se že dalj časa zavedamo opisane problematike, zato je bila izgradnja vodovoda Obrežje načrtovana in vključena v proračun Občine Radeče za leti 2011 in 2012. S koncem letošnjega poletja so se tako pričela dela na vodovodu, ki bo zgrajen v skupni dolžini približno 840 metrov, v okviru projekta pa bo zaradi nemotene oskrbe naselja Obrežje zgrajen tudi vodohran kapacitete 25 m3. Naselje Obrežje je namreč hribovito naselje, zaradi česar se ni moč izogniti veliki višinski razliki med bodočim vodohranom Obrežje in vodohranom vodovoda Radeče (iz katerega se bo novozgrajeni vodovod napajal), zato bo potrebno na polovici trase bodočega vodovoda zgraditi tudi ustrezno črpališče z vso potrebno elektro-strojno opremo. Dodati velja, da se ob tej priložnosti zaradi že izvršenega izkopa za vodovod po celotni trasi hkrati polagajo tudi cevi za bodočo napeljavo optičnega kabla v ta del naselja Obrežje. Ocenjena vrednost investicije znaša približno 100.000 EUR, vodovod pa bo grajen v letih 2011 in 2012; v letošnjem letu bo zgrajena polovica trase, vključno s črpališčem, kar sicer tudi vrednostno predstavlja približno polovico investicije. Izgradnja vodovoda Obrežje je bila zaupana JP Komunala Radeče, ki je na območju Občine Radeče zadolženo za oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

Na letošnji prvi Šentjanški tržnici sta domačina Janez in Jože prikazovala izdelavo peharja iz gozdne trave in metle iz tankih brezovih vej. Na stojnicah so ponujali marsikaj: od lesenih, lončenih, pletenih in kvačkanih izdelkov do zelišč in po naravnem postopku narejenih dišečih mil … Omamno dišeč je bil kostanj Loških zeliščarjev in kruh iz pire ter iz buč tamkajšnjega Gostišča Repovž … Med ponudniki različnih in uporabnih izdelkov sta bila tudi domačina, ki sta izdelovala iz naravnih materialov pehar ter brezovo metlo. »Iz gozdne trave, ki raste na kisli zemlji, izdelujem pehar. Veste, ta se ne ubije, uporabljamo pa

ga lahko zelo dolgo. Paziti je potrebno samo na miši, da ga ne zglodajo. To se lahko zgodi, če je v peharju moka,« je pojasnjeval domačin Janez, ko je vezal in ovijal v ličen pehar še ne posušeno gozdno travo. Namen šentjanške tržnice je pojasnil podpredsednik Turistične zveze občine Sevnica (TZOS) Zdravko Remar: »Namen tržnice je predstavitev avtohtonih izdelkov, ki so se v teh krajih včasih dobro prodajali. Turistična zveza občine Sevnica želi, da se tovrstna dejavnost začne po-

Šentjanška tržnica je privabila lepo število predvsem domačih rokodelcev. novno oživljati, da bi izdelo- Mihe Ermana iz zaselka Gaj valci to dejavnost registrira- pri Šentjanžu. Pravilno težo li kot dopolnilno dejavnost buče (tehtala je 53 kilograna kmetiji.« Predsednica Tu- mov) je ugotovila domačinka rističnega društva Šentjanž Branka Repovž, ki je bila izPetra Majcen pa je poveda- redno presenečena nad razla, da v društvu razmišljajo, glasitvijo, zato veselja in široda bi enomesečno prireditev, kega nasmeha ni mogla skriti. znano pod imenom Bučarija- Za dodatno dobro razpoložeda, skrajšali in priprave usme- nje je skrbel še ansambel Dorili v kvalitetno predstavitev lenjska naveza, odprli pa so domačih rokodelcev na šen- tudi razstavo likovnih del z letjanški tržnici. tošnje slikarske kolonije ArtEko v tamkajšnjem kulturnem Dogajanje je popestrilo ugi- domu. Razstavo je odprla banje teže buče. Izkupiček predsednica Turistične zveze od stav, koliko je težka buča, Občine Sevnica Cvetka Jazje šel za operacijo 8-letnega bec. Smilja Radi

Nov zvon v cerkvi v Podgorju

Srečanje krajanov KS Vrhovo

PODGORJE - V gručastem zaselku Veliko Podgorje, ki leži na pobočju vzhodno od Lisce in severno nad dolino potoka Sevnična, stoji cerkev Naša ljuba gospa rožnovenska. Sakralni spomenik z barokizirano zunanjo podobo, ki je v preteklosti doživel notranjo prenovo, dobil novo streho in zvonik, je do-

VRHOVO - Na vsakoletnem srečanju starejših v KS Vrhovo, ki ga organizira KO RK Vrhovo, se je 25. septembra zbralo lepo število krajank in krajanov, ki štejejo 70 let in več. Najstarejša udeleženka srečanja Emica Klanšek, vedra in vedno dobre volje, šteje že 92 let.

Sanacija odseka ceste na Žebnik Predvidoma proti koncu tega tedna se bodo pričela manjša sanacijska dela na odseku ceste na Žebnik. Obravnavani odsek ceste se nahaja na območju, ki ga že več desetletij ogroža t.i. plaz nad halo izčeskov podjetja Radeče papir, na njem pa se nahaja tudi več stanovanjskih in gospodarskih objektov. Celovita sanacija plazu je bila načrtovana že v času, ko je območje današnje Občine Radeče spadalo še pod Občino Laško, sanacija tovrstnih plazov pa je bila v tistih časih še v pristojnosti države. Do realizacije projekta, ki bi bil že takrat tako gradbeno kot finančno izjemno obsežen, pa ni nikoli prišlo.

Prisotne je pozdravila nova predsednica KO RK Vrhovo Štefanija Mlakar, ki je z vso resnostjo in odgovornostjo prevzela vodenje od dolgoletne predsednice, neumorne prostovoljke na vseh Cerkev Naše ljube gospe v Velikem Podgorju, ki stoji v KS področjih delovanja v Vrhovem, sedaj častne predsednice KO Zabukovje v sevniški občini, je dobila nov zvon. RK Vrhovo, Bogomile Simončič. Kratek kulturni program so izbil prvo soboto v oktobru še nov elektrificiran zvon. Ob tem vedle Ema Kmetič ter Maja in Pija Brečko, ki so recitirale in za vaščane pomembnem dogodku je vodil sveto mašo z bla- pele predvsem slovenske ljudske pesmi, za dobro voljo in glasgoslovom celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. Zbrane bo pa je poskrbel Alojz Pinosa s svojo harmoniko. Prisotne sta sta nagovorila sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik nagovorila tudi sekretar OO RK Vlado Marolt in član sveta KS in PD Vrhovo Franci Klanšek ter tako prevesila program v zaKrajevne skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher. S. R., foto: L. Motore bavno druženje do večernih ur. K. S., foto: V. M.

Obnovljen že drugi leskovški vodnjak Ker se plaz v zadnjih letih ni umiril, prej nasprotno, je v zadnjem obdobju prišlo do več poškodb cestišča, ki je na najbolj kritičnem odseku le še pogojno prevozno. Gre za dobrih 20 metrov dolg odsek pod športnim igriščem na Žebniku, na katerem je zaradi plazu prišlo do posedanja in prelamljanja cestišča v tolikšni meri, da je odsek za vozila z nižjim podvozjem težko prevozen. Občina Radeče je v skladu z Zakonom o javnem naročanju zbrala ponudbe možnih izvajalcev del in se na podlagi kriterija najnižje cene odločila dela zaupati podjetju Rafael d.o.o. Izbrani izvajalec del bo v okviru sanacije na spodnjo stran cestišča v dolžini 20 metrov namestil zagatno steno iz jeklenih profilov dolžine 8 metrov na medsebojnem razmaku 0,5 metra, na zgornji strani cestišča pa z muldami uredil odvodnjavanje. Obravnavani odsek vozišča bo seveda v celoti saniran in utrjen ter preplaščen z novo plastjo asfalta. Dela bodo predvidoma trajala približno teden dni, v tem času pa bo delno moten tudi prometni režim, zato prebivalce prosimo za razumevanje.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Potem ko so v Leskovcu pri Krškem v minulem letu obnovili in predali namenu vodnjak nasproti Starčevih, ki je nekdaj služil tudi kot vodno zajetje za šolo, so v letošnjem letu pristopili k obnovi še enega vodnjaka, in sicer pri Simončičevih v spodnjem Leskovcu. Ob krajši slovesnosti s simboličnim »pumpanjem«, ki so ga izvedle najstarejše okoliške domačinke, so ga predali namenu 25. septembra. Obnova vodnjaka je zajemala odkop in dvig oboda vodnjaka, popravilo črpalke za vodo, čiščenje notranjosti, za kar je bilo potrebno izčrpati vodo, in ureditev okolice vodnjaka, saj slednjega ne želijo ohraniti zgolj kot segment krajevne preteklosti, temveč tudi kot nekdanje in sedanje zbirališče domačinov. Ti so se požrtvovalno lotili navedenih del, največ pa so k realizaciji obnove prispevali Branko Simončič, Vinko in Andrej Pirnar, Milan Pirc, Stane Žičkar, Iztok Arh in Bojan Mežič. Monika Žokalj/B. M.

S črpanjem vode so obnovljen vodnjak simbolično predale v uporabo bližnje domačinke.


IZ NAŠIH KRAJEV

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Pomembni sta kultura in družabnost CERKLJE OB KRKI - 8. oktober je dan, ko Krajevna skupnost Cerklje ob Krki praznuje svoj krajevni praznik. Pred 89 leti je bila namreč ravno na ta dan otvoritev mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki, ki je povezal prebivalce levega in desnega brega reke. V ta namen se je minulo soboto v dvorani gasilskega doma v Cerkljah odvijala osrednja prireditev. Predsednik KS Cerklje Vojko Pavlovič je v pozdravnem nagovoru najprej izrekel dobrodošlico podžupanji občine Brežice Vladki Kežman, direktorici brežiške občinske uprave Ireni Rudman, brežiškima občinskima svetnikoma Darku Udoviču in Robertu Zorku, ravnateljici OŠ Cerklje ob Krki Andreji Urbanč, namestniku poveljnika cerkljanske vojašnice Josipu Bostiću in cerkljanskemu župniku mag. Janezu Žaklju. V nadaljevanju je izpostavil, da je v teh težkih časih treba stopiti skupaj, za kar so najlepši primer društva, v katerih skušajo člani s povezanostjo in dobrim sodelovanjem ohraniti njihov obstoj. Brežiška podžupanja Kežmanova je v svojem govoru poudarila pomen izgradnje mo-

Letošnji nagrajenci KS Cerklje ob Krki s predsednikom Vojkom Pavlovičem (desno) stu čez Krko, ki je ne samo povezal obe strani, ampak tudi omogočil nastajanje številnih društev, katerih člani prihajajo tako z levega kot z desnega brega, s tem pa gojijo in širijo kulturno in družabno življenje. Ustavila se je tudi pri znaku KS, ki

Bolnišnica z razvojno strategijo BREŽICE – 28. septembra je bila v Brežicah prva od petih predstavitev Strategije razvoja Splošne bolnišnice Brežice do leta 2020, ki jo je vodstvo brežiške bolnišnice pripravilo še v Krškem, Kostanjevici na Krki, Sevnici in Bistrici ob Sotli. Direktor bolnišnice Dražen Levojević je ob tem dejal, da je razvojna strategija naravnana do leta 2020 in je nastala v času finančno gospodarske krize in negotovih političnih razmer. „Mnenja smo, da je zaradi potreb uporabnikov gravitacijskega območja in potreb po učinkovitem vodenju potrebno opredeliti razvojno pot Splošne bolnišnice Brežice. Naša bolnišnica kot edini izvajalec zdravstvenega varstva na sekundarni ravni na območju Posavja in Obsotelja uresničuje zakonska pooblastila predvsem z zagotavljanjem pravočasnih, kakovostnih, finančno vzdržnih in varnih zdravstvenih storitev uporabnikom. Hkrati nedvomno predstavlja intelektualno, razvojno, tehnološko dovršeno in pomembno kadrovsko jedro na območju Posavja in Obsotelja,“ je povedal Levojević. Bolnišnica je kot delodajalec na šestem mestu v Posavju, kar je pomemben podatek, kakor je tudi pohvalno, kot je izpostavila prisotna brežiška podžupanja Patricia Čular, da so naredili premik k odprtosti bolnišnice v lokalno okolje. Sprejem razvojne strategije do leta 2020 tako določa razvojne aktivnosti z osnovnim namenom zagotoviti nemoteno in čim bolj kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev. Strategija izpostavlja štiri ključna načela: 1. skupne vrednote na področju zdravja, 2. prepoznavanje povezanosti med zdravjem in gospodarsko prosperiteto, 3. integriranje zdravja v vsa področja dejavnosti – ustvariti sinergijske povezave za učinkovitejše delovanje, 4. krepitev vloge EU na področju globalnega zdravja – spodbujanje večjega sodelovanja z mednarodnimi organizacijami. Trije strateški cilji so: 1. krepiti zdravje v starajoči se Evropi, 2. zaščititi zdravje ljudi pred nalezljivimi, nenalezljivimi in redkimi boleznimi s pomočjo cepljenja ter pripravljenostjo in odzivnostjo na nevarnosti ogrožanja zdravja, 3. podpreti dinamične zdravstvene sisteme in nove tehnologije, pacientove pravice v okviru čezmejne zdravstvene oskrbe, zdravje delavcev in varnost pacientov. „Vizija bolnišnice je postati sodobna bolnišnica, ki bo z nenehnim spremljanjem tehnološkega in strokovnega razvoja ter uvajanjem novih tehnologij in smernic, s permanentnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih, s spodbujanjem raziskovanja, sodelovanja na seminarjih in kongresih ter z uvajanjem kliničnih smernic, postopkov, standardov, kliničnih poti in vpeljevanjem sistemov za obvladovanje tveganj,“ je še med drugim še izpostavil Levojević. M. Kalčič

predstavlja ravno to povezovanje in sožitje med obema stranema reke oz. med ravninskim in gričevnatim delom. Prav tako je omenila, da bo občina v naslednjih letih velik del sredstev namenila za določene investicije v sklopu cerkljanske osnovne šole. Poleg tega je čestitala vsem letošnjim nagrajencem KS. Na prireditvi je predsednik Pavlovič podelil priznanji

Jožetu Gramcu, hišniku gasilskega doma v Cerkljah, in Dragu Kovačeviču, dolgoletnemu članu Športnega društva Sušica. Plaketi sta prejela Janez Kodrič in Franc Kus, oba iz Vinogradniško-turističnega društva Gadova peč. Za kulturni program, ki ga je vodila Sara Unetič, so poskrbeli MoPZ Planina, učenci OŠ Cerklje ob Krki, brežiški kantavtor Peter Dirnbek, Harmonikarski orkester Franca Veglja in nedavno ustanovljen ansambel, ki ga sestavljajo sami domačini. Ker trenutno imena še nimajo, so si za ta večer nadeli ime Borščani, kajti polovica članov prihaja z Boršta. Obiskovalci, ki so skoraj do zadnjega sedeža napolnili dvorano, so tako njih kot vse ostale nastopajoče pozdravili z bučnim aplavzom, s čimer so pokazali, da so željni kulturnih prireditev, ne samo ob krajevnem prazniku, ampak tudi ostale dni v letu. Rok Retelj

V prvi pomoči najboljši Primorci BREŽICE – 8. oktobra je v Brežicah potekalo 17. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Sodelovalo je 13 ekip, izven konkurence pa ekipa iz Srbije. Najboljši so bili predstavniki iz Občine Hrpelje-Kozina, ki bodo prihodnje leto potovali na Irsko.

Tekmovanje si je ogledalo preko 2000 otrok. Otvoritvena slovesnost 17. državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči, ki so jo organizirali Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Glavni odbor Rdečega križa Slovenije in Občina Brežice, je potekala v prostorih brežiške ekonomske šole, kjer so zbrane ekipe nagovorili brežiški župan Ivan Molan, namestnik direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Branko Drvodel, pa tudi generalni sekretar RK Slovenije dr. Danijel Starman. Na tekmovanju se je zbralo 13 ekip, sedem delovišč pa si je skupno ogledalo preko 2000 otrok in mladih iz vrtca, šestih osnovnih in srednje šole. Najbolje se je odrezala ekipa Prostovoljnega gasilskega društva Materija iz Občine Hrpelje-Kozina, druga je bila ekipa Mušketirji Območne zveze Rdečega križa iz Ljubljane, tretja pa ekipa iz Občine Šentjernej. Za najbolj zabavno ekipo na preverjanju je bila razglašena ekipa Območne zveze RK iz Idrije. M. Kalčič

Kruh in pecivo po domače Peka brez umetnih dodatkov več kot 40 receptov pekovskega mojstra Francija Planinca! format 210 x 280, 120 strani, trda vezava cena: 25 ¤

izide oktobra Dostava na stroške založbe

naročila: mob.: 040 634 783 marketing@posavje.info

Kerin Janko s. p., CKŽ 65A, 8270 KRŠKO Tel.: 07/49 02 560, Fax: 07/49 02 571 Poslovalnica SENOVO, Tel.: 07/49 79 121

Velika jesenska ponudba:

AKCIJA SVEČE

7

beseda je vaša

Kaj pa volivke in volivci?

Piše: Franc Černelič

Vsak kmet ve, da star krompir ni vedno primeren za seme, ker se izrodi in ga je potrebno zamenjati z novim, in vsaka gospodinja ve, da ne more imeti ves čas enakih rož na oknih, balkonu in na vrtu. Tudi država je le ena velika kmetija ali domačija. Bomo ob letošnji priložnosti predčasnih volitev volivke in volivci kaj zamenjali? Če imamo kaj radi Slovenijo in državo, ki jo upravlja Državni zbor preko izvoljene Vlade, bi morala biti volilna udeležba nad 60 %. Bojim se, da ne bo tako. Vse preveč je tistih, ki menijo, da ne bo novega »krompirja« in se ne splača sodelovati. Še je čas, da vplivamo tudi na to. Stranke sicer določajo svoje kandidate za državnozborske volitve v sorazmerno ozkem vodstvu in žal stremijo k že znanim »zanesljivim« kandidatom. Seveda je prerivanje starih kadrov za uvrstitev veliko. Vse premalo je ciljanja na nove sposobne in še ne »izrojene« ljudi. Teh ni malo. Tako res kaže, da bi lahko bila »nogometna ekipa« kar stara, ki sicer zna igrati nogomet, nima pa več mladosti in novih idej. Tudi tekmovati se ji več ne »lušta«. Sicer pa politični »fuzbal« znotraj parlamenta ne koristi nikomur. Stranke bi morale in delno tudi pridobivajo nove ljudi, le da jih razvrščajo v spodnji del liste, ki skoraj ni izvoljiv. Volivke in volivci imamo možnost vplivati na izbor

V dvajsetih letih samostojne Slovenije je več ali manj ista skupina kreirala in potrjevala zakonodajo, zato smo tam, kjer smo. med ponujenimi kandidati s preferenčnim glasom, tako da obkrožimo zaupanja vrednega kandidata. Ni velikega vpliva. Toda vredno se je potruditi. V sestavo novega Državnega zbora bi morali izvoliti kandidate z zdravim pogledom na življenje, s čutom za solidarnost in logiko dobrega nesebičnega gospodarja. To je osnova politike. Znanje za uresničitev boljšega upravljanja države imajo uradniki, ki so podrejeni Državnemu zboru in potrebujejo le prava navodila za uresničevanje političnih ciljev in nadzor. V dvajsetih letih samostojne Slovenije je več ali manj ista skupina kreirala in potrjevala zakonodajo, zato smo tam, kjer smo. Vse je prenormirano in hkrati luknjičavo, česar so veseli koristolovci, tajkuni in njihovi odvetniki. Politik ne bi smel biti poklic, temveč poklicanost glede na življenjske poglede v korist blaginje državljanov. Volivci smo dejansko delodajalci. Z nenehnim podaljševanjem mandata posamezniku dajemo občutek, da ima poklic politika - poslanca. Poklic naj bo in naj ostane le uradniški. Miselnost volivcev, da naj delajo tisti, ki že znajo, je njim v škodo, saj ni novih ciljev za blaginjo državljanov. Vsak kmet tudi ve, da bo šele v jeseni videl, kakšno seme krompirja je posadil in če ni pridelek dober, ga ne sadi nikoli več. Volivci imamo priložnost ugotavljanja »pridelka« vsake štiri leta in z volitvami pametno ukrepajmo. Torej čim manj volilne abstinence ter odločitve po rezultatih in oceni novih možnosti. Posavci! Z večjo volilno udeležbo lahko zagotovimo ustrezno število naših poslancev. Na volitve pojdimo vsi volilni upravičenci, saj je Slovenija naša.


GOSPODARSTVO

8

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Srečanje nagrajencev GZS KRŠKO - GZS Območna zbornica Posavje, Krško je 27. septembra gostila prejemnike nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke iz Zasavja, Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Srečali so se na sedežu družbe GEN energija d.o.o.

Udeleženci srečanja v Svetu energije Klubu nagrajencev GZS, ki je bil ustanovljen na pobudo nekaterih nekdanjih nagrajencev, predseduje Jože Stanič. Kot je povedal, želijo v klubu izpostaviti pomembnost te nagrade, s katero si prejemniki še dodatno povečajo ugled v slovenskem gospodarskem prostoru, hkrati pa predstavlja potrditev, da je bilo njihovo dosedanje uspešno delo prepoznano in cenjeno. Vsakoletne nagrade najbolje povzdigujejo visoke gospodarske, moralne in etične vrline in distancirajo od neetičnega delovanja nekaterih slovenskih podjetnikov in menedžerjev. Aktivi s področja Posavja, Zasavja, Dolenjske in Bele krajine se bodo predvidoma sestajali nekajkrat letno, vsakokrat bo gostiteljica druga regija. Po zaključku pa so si nagrajenci ogledali prvo slovensko interaktivno in multimedijsko središče o energiji in energetiki – Svet energije. P. P./GZS OZ Posavje, Krško

Soglasna podpora novemu zakonu o spodnji Savi LJUBLJANA, POSAVJE - Zakon o pogojih koncesije za izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi, ki so ga spomladi predlagali štirje poslanci - mag. Andrej Vizjak (SDS), Franc Bogovič (SLS), Matjaž Han in Breda Pečan (oba SD), je 29. septembra na seji Odbora DZ za okolje in prostor dobil soglasno podporo, kar pomeni, da bo najbrž z veliko večino sprejet tudi na oktobrski seji Državnega zbora. Kot navajajo predlagatelji, je najpomembnejša rešitev novega zakona Mag. Andrej Vizjak ta, da se z njim določa nov, zanesljiv vir financiranja za izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi. Tako v prihodnje ne bi smelo več priti do zastojev pri gradnji akumulacijskih bazenov, kot se je to zgodilo v primeru HE Krško, kjer gradnja akumulacijskega bazena zelo zaostaja za gradnjo energetskega dela hidroelektrarne. »Poslanci in predlagatelji omenjenega zakona pričakujemo, da bodo v najkrajšem času usklajena vsa stališča glede državnega prostorskega načrta za HE Brežice, sprejem tega zakona pa bo tudi bolj jasno opredelil vire financiranja za HE Brežice in HE Mokrice. Zato je danes prevladovalo skupno mnenje, da je treba gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi pospešeno nadaljevati in tudi čim prej zaključiti,« je po seji odbora poudaril Vizjak. P. P.

Celovita zaščita šele s HE Mokrice

BREŽICE, KRŠKO – Predvideni protipoplavni ukrepi najbolj ogroženih objektov v Krški vasi in Velikih Malencah ne bodo zavarovali pred poplavo, kakršna je te kraje zajela septembra lani, pa tudi sicer bo potrebno na bolj celovito protipoplavno zaščito počakati do načrtovanja in izgradnje HE Mokrice. Tako lahko strnemo glavno ugotovitev z javne seznanitve s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za območje HE Brežice, ki sta jo Ministrstvi za okolje in prostor ter za gospodarstvo pripravili 3. oktobra najprej v prostorih Občine Krško, nato pa še v MC Brežice. Med kar 24 spremenjenimi ureditvami, ki jih je v imenu izdelovalcev DPN, podjetij Acer in Savaprojekt, predstavila mag. Jelka Hudoklin, so bili tako kot na javni razgrnitvi v začetku letošnjega leta tudi tokrat največ pozornosti deležni ukrepi za protipoplavno zaščito Krške vasi in Velikih Malenc, ki jih je podrobneje predstavila mag. Sonja Šiško Novak z Inštituta za vode. Ogrožene objekte v teh dveh vaseh naj bi z izgradnjo novega zidu ob obstoječih, ki podpirajo vrtove ob hišah, zaščitili pred 20-letno vodo reke Save in 100-letno vodo reke Krke, z dodatnimi en meter visokimi montažnimi elementi, ki bi jih na zidove namestili pred napovedanimi visokimi vodami, pa še pred 100-letno vodo reke Save in 20-letno vodo reke Krke. Na vprašanje, ali bi ti ukrepi zaščitili objekte pred poplavami, kakršnimi smo bili priča septembra lani, Šiško Novakova odgovarja, da ne. „Lani je šlo za 100-letne vode reke Save in hkrati za 100-letne vode reke Krke, kar pomeni najmanj 500-letno visoko vodo. Za tako visoke vode se naselij ne varuje,“ je pojasnila, naj bi pa ukrepe, če se bodo izkazali za nezadostne, optimizirali v postopku priprave DPN za HE Mokrice.

Celovito ureditev od meje do Krškega! To seveda ni zadovoljilo krajanov Krške vasi in Velikih Malenc. Janez Ivšič iz civilne iniciative Krška vas je dejal, da je pri istem pretoku Save kot pred 30 leti v Krški vasi približno meter več vode. „To stanje v Krški vasi in Velikih Malencah ni naravno stanje, to je posledica odvzema pretočnega korita vzhodno od Brežic, učinke pa čutimo gorvodno,“ je dejal. „Civilna iniciativa zahteva, da se državni prostorski načrt ne sprejema brez celovitih protipoplavnih ukre-

pov, ki bodo zajeli območje od hrvaške meje do Krškega in ne bodo slabšali bivalnih pogojev ter možnosti za razvoj. Sedanji bivalni pogoji

ve domove v primeru visokih voda, Milan Jamnik s Čateža ob Savi pa na neprimerne visokovodne nasipe na levem bregu Save oziroma na

Spremenjene rešitve DPN za območje HE Brežice so do 17. oktobra na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor ter v prostorih Občin Brežice in Krško, nato pa bodo na omenjenem ministrstvu pripravili predlog DPN in ga še letos poslali v obravnavo na vlado. Kdaj bo slednja dokument sprejela, je tako zaradi medresorskega usklajevanja kot zaradi negotove politične situacije in prihajajočih volitev težko napovedati. niso normalni in naravni, so posledica zgrešenih ukrepov ob soglasju države,“ je zaključil, odmikanje ukrepov v nedefinirano prihodnost pa označil za zapravljanje davkoplačevalskega denarja. Milena Srpčič z Velikih Malenc je opozorila, da predvideni ukrepi ne rešujejo težav s podtalnico, ki vdre v njiho-

dejstvo, da je razlivno območje najožje ravno na sotočju obeh rek. Do predstavljenih rešitev, ki so po njegovem mnenju le v korist kapitala, ne pa ljudi, je bil kritičen tudi Brežičan Ciril Kolešnik, ki meni, da Brežice ne rabijo le vzhodne obvoznice, ampak tudi južno oziroma kar cel »ring«. Opozoril je tudi na neprimernost predvidenih

gradbiščnih poti, zlasti po Prešernovi cesti, pri čemer se mu je pridružil tudi mag. Andrej Vizjak, ki je predlagal, naj kot gradbiščno pot uporabijo avtocesto oz. improvizirane izvoze z nje. Brežiški župan Ivan Molan meni, da so predstavljene rešitve sicer boljše od prvotnih, vendar poplavna varnost Krške vasi in Velikih Malenc še vedno ni dokončno in trajno dorečena. Če bo kdo zaradi poplavne ogroženosti zahteval preselitev, občina temu ne bo nasprotovala, saj je to najbrž celo ceneje kot učinkovita zaščita. Čeprav vseh želja občine ni bilo mogoče uresničiti, zlasti umestitve kajakaške steze, je župan s predvidenimi pridobitvami ob gradnji elektrarne na splošno zadovoljen. Peter Pavlovič

PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA Center za razvoj podjetništva in turizma Krško kot ena izmed vstopnih točk VEM v okviru JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izvaja celovite podporne storitve, kjer lahko med drugim pridobite naslednje informacije oz. storitve: • Osnovno svetovanje o postopkih pred ustanovitvijo podjetja, pogojih za ustanovitev podjetja in za opravljanje dejavnosti, vodenju poslovnih knjig, virih in dostopu do finančnih sredstev; • Brezplačni postopki registracije, doregistracije in spremembe pri registraciji za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko spletne aplikacije e-VEM; •• Informacije o aktualnih javnih razpisih, svetovanje pri pripravi in izvedbi ra-

zvojnih projektov in prijav na razpise za pridobitev finančnih sredstev, izdelava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov.

Dnevi odprtih vrat Pasti in priložnosti pri ustanavljanju podjetij Razmišljate o svojem podjetju? Kako se lotiti podjetništva in kaj potrebujemo za začetek udejstvovanja na lastni podjetniški poti? Vabimo vas na DNEVE ODPRTIH VRAT, ki se bodo odvijali v petek, ponedeljek in torek, 14., 17. in 18. oktobra, od 8. do 15. ure.

CPB 18, 8280 Brestanica

Zainteresiranim bomo svetovali glede na njihova zanimanja:

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2011 Proizvodna enota

Proizvodnja (kWh)

Obratovalne ure (ura)

Število zagonov (število)

Plinski bloki PB1, PB3, PB4 in PB5 ter parna bloka TA1 in TA2

2.390.600

39

11

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – SEPTEMBER 2011 Proizv. enota

Gorivo

PB 1 PB 3

SOx mg/m3

NOx mg/m3

CO mg/m3

Dimno število Bacharach

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

KOEL

-

-

292

400

47

100

2

2

KOEL

-

-

360

400

22

100

2

2

PB 4

ZP

4

-

81

300

3

100

-

-

PB 4

KOEL

7

-

77

400

3

100

0

2

PB 5

ZP

20

-

120

300

13

100

-

-

KOEL ZP

- kurilno olje ekstra lahko - zemeljski plin

• 5 ovir, ki jih je potrebno preskočiti pri ustanavljanju podjetja. • Kako ustanoviti s.p. in d.o.o. ? Kakšen je postopek in kakšni so pogoji? • Kakšne so možnosti za koriščenje finančnih instrumentov za zagon podjetja? • Na kaj je potrebno biti pozoren pri začetku poslovanja? • Kako finančno načrtovati s pomočjo finančnega orodja Slovenskega podjetniškega sklada? • Kako pripraviti poslovni načrt? • Kako se prijaviti na aktualne razpise? • … Izkoristite možnost brezplačnega individualnega svetovanja. Vljudno vabljeni! Za več informacij se lahko oglasite na našem sedežu (Center za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46), dobite pa jih lahko tudi po telefonu 07/490 22 24 ali 07/490 22 25, po elektronski pošti info@cptkrsko.si oz. na spletni strani www.cptkrsko.si.

Center za podjetništvo in turizem Krško Franc Češnovar


GOSPODARSTVO

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Na obnovo ulice čakajo že 15 let KRŠKO - Na pobudo krajanov Sremiške ulice v Krškem je Krajevna skupnost mesta Krško 30. septembra na Občini Krško pripravila predstavitev predvidene rekonstrukcije te ulice, ki je ena najdaljših v mestu Krško, ob njej živeči krajani pa na njeno obnovo čakajo že poldrugo desetletje. Predstavitev obnove Sremiške ulice, ki poteka vse od odcepa z državno cesto pa na Sremič in vključuje poleg rekonstrukcije cestišča tudi izgradnjo pločnikov, obnovo vzporedne komunalne infrastrukture, javne razsvetljave in širokopasovne povezave, je Občina Krško sicer organizirala že 10. maja lani, pa se je od tedaj do danes premaknilo bore malo. Kot je dejala Romana Pečnik z Občine Krško, ki je prevzela projekt pred dvema mesecema, sta glavni razlog še ne pridobljeno soglasje s strani Direkcije za ceste, saj se Sremiška ulica priključuje na državno Zdolsko cesto, kjer je predvidena ureditev krožišča, po drugi strani pa še okoli osem manjkajočih soglasij za posege s strani lastnikov zasebnih zemljišč ob trasi ureditve. Gre za zahteven poseg, saj je cesta speljana skozi gosto poseljeno območje, na Sremiško ulico pa se priključuje več ulic: Strmeckijeva, Kidričeva, Tončke Čečeve, Ilije Gregoriča in Pot na Polšco. Poleg tega je navedena cesta glavna povezava na vinorodno sremiško območje Bizeljsko-sremiške vinsko turistične ceste ter vsakodnevna trasa številnih rekreacijskih pohodnikov in sprehajalcev na Sremič in Grmado. Zaradi goste frekvence vozil, tam živečih krajanov, večjega števila sedežev podjetij, nevarnega in nepreglednega pri-

Rastlinska čistilna naprava kot primer dobre prakse PODSREDA - Ob Prazniku kozjanskega jabolka so v Podsredi slovesno odprli rastlinsko čistilno napravo in pripravili posvet o čisti in zdravi vodi kot temelju za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti.

Z javne razprave o obnovi Sremiške ulice ključka na Zdolsko cesto, kjer se je zgodilo že večje število nesreč, med njimi tudi smrtne, je ureditev nujna, vendar pa do sedaj, kakor smo lahko slišali iz razprav, niso povsem poenoteni tudi ne sami krajani. Na koncu predstavitve oziroma javne razprave so bili sodelujoči vendarle dokaj enotni, da se zavzemajo za ureditev dvostranskih pločnikov od odcepa z Zdolsko do ulice Tončke Če-

čeve, nakar naj bi trasa pločnika v nadaljevanju potekala enostransko po desni strani do odcepa Kodela ali nekoliko višje do odcepa k Turistični kmetiji Glas oziroma Pot na Polšco. Romana Pečnik pa se je zavezala, da bo v čim krajšem možnem času osebno obiskala vse lastnike zemljišč, ki do sedaj še niso dali soglasij za posege. 

Bojana Mavsar

Regijska gazela je Mikrografija DOLENJSKE TOPLICE - Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d., je 6. oktobra v Dolenjskih Toplicah razglasila dolenjsko-posavsko gazelo 2011. Najhitreje rastoče podjetje v regiji in peti finalist izbora za naziv zlata gazela 2011 je novomeško podjetje Mikrografija, kjer zagotavljajo informacijske sisteme za urejanje in arhiviranje dokumentov. Med nominirance za dolenjsko-posavsko gazelo 2011 je metodološka komisija izbrala še novomeško podjetje Dama, kjer izdelujejo papirnate vrečke in embalažo, ter črnomaljsko podjetje Sun Roller Adriatica, kjer izdelujejo mobilne hiše.

9

Mag. Teo H. Oršanič, Milan Zaletel, Marjana Peterman in dr. Mitja Bricelj pred upravo Kozjanskega parka Dr. Mitja Bricelj z Inštituta za odpadnih voda, zato so privode je poudaril, da rastlin- merna rešitev za območja, ske čistilne naprave upora- kjer gradnja klasičnih čistilbljajo samoobnovitvene spo- nih naprav ni okoljsko ali sobnosti narave pri čiščenju stroškovno sprejemljiva, zla-

Bilateralna pomoč Banatu KRŠKO - RRA Posavje je skupaj s partnerji (GZS OZ Zasavje, Skladom dela Zasavje ter Regionalnim centrom za društveno – ekonomski razvoj iz Srbije) uspela s prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letih 2011 in 2012, ki ga je objavila Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na njem je pridobila 33.438,18 evrov za izvajanje projekta »Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji Banat«. Glavni namen projekta, ki poteka od 1.9.2011 do 28.9.2012, je pomagati k boljši informiranosti in višji ravni usposobljenosti različnih struktur v Banatu za učinkovito pripravo projektov in koriščenje predpristopnih pomoči.

sti v gričevnatem svetu, kot je Kozjansko. Direktor parka mag. Teo Hrvoje Oršanič je ob otvoritvi poudaril: »V zavarovanih območjih si zelo želimo dobrih parkovnih praks, naša prva so visokodebelni sadovnjaki, rastlinska čistilna naprava pa je že druga taka dobra praksa. Veseli smo, da je Sklad Si.voda prepoznal, da je Kozjanski park primerna lokacija zanjo. Locirana je enkratno, ob naši upravni stavbi, kjer je tudi info center in bo služila tudi namenu izobraževanja ne samo prebivalcev Kozjanskega temveč iz Slovenije in tujine.« Predsednik Sveta zavoda Sklada Si.voda Milan Zaletel je pojasnil, da je rastlinska čistilna naprava namenjena čiščenju komunalne odpadne vode do 50 oseb na površini 124 m2. Stala naj bi od 25 do 30 tisoč evrov in je skoraj popolnoma samooskrbna. Gre za drugo čistilno napravo, ki jo je sofinanciral Sklad Si.voda, prva je v učnem centru Modraže. 

S. Vahtarič

Obvestila o dogodkih: redakcija@posavje.info Tel.: 07 49 05 782 Fax.: 07 49 05 781

STROKOVNJAKI SO LAHKO TUDI ZVEZDE Jesen v jubilejnem 20. letu delovanja Agencije za radioaktivne odpadke je na področju komuniciranja pestra. ARAO, katere pomemben del poslanstva predstavlja tudi skrb za pretok strokovnih informacij in ozaveščanje javnosti, je v zadnjih tednih organizirala oz. sodelovala na več odmevnih dogodkih. Septembra je Agencija v Ljubljani organizirala dvodnevni letni Srednjeevropski seminar o ravnanju z radioaktivnimi odpadki. Na srečanju, katerega namen je izmenjava informacij o novostih in napredku na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki v regiji ter izmenjava izkušenj, so poleg domačih strokovnjakov sodelovali še predstavniki Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Italije. V sekciji, ki jo je vodil Vladislav Krošelj, direktor ARAO, je bila obravnavana EU direktiva o ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki, ki jo je Evropska komisija sprejela 19. julija letos. Uvodno predstavitev je podala dr. Romana Jordan Cizelj, ki je bila v Evropskem parlamentu zadolžena za poročilo o direktivi. Udeleženci seminarja so menili, da je dodana vrednost direktive predvsem v tem, da predstavlja pritisk na politike. Kajti glavna slabost dobro napisanih strategij ravnanja z RAO, ki jih že imajo vse države udeleženke seminarja, je ravno v tem, da se jih ne izvaja dosledno, pač pa politiki ključne rešitve zelo radi prelagajo na čas po njihovem mandatu. Strinjali so se tudi, da sicer

Dr. Romana Jordan Cizelj želi, da bi z EU direktivo dosegli cilj, to pa je, da bi v državah članicah uspešno dosegali zastavljene roke za graditev končnih odlagališč radioaktivnih odpadkov. Kot je dejala, doseganje načrta marsikje že kasni.

privlačne ideje o izgradnji skupnih (večnacionalnih) odlagališč radioaktivnih odpadkov oz. o izvozu radioaktivnih odpadkov izven EU, ki jih prinaša direktiva, v naslednjih par desetletjih verjetno niso uresničljive. V začetku oktobra je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal 17. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo z naslovom »Planetarni izzivi časa«. ARAO je razen z dvema predstavitvama z naslovoma «Marie Curie roj. Sklodowska (1867-1934), velika znanstvenica in čudovita mama« (dr. Nadja Železnik) ter »Radioaktivnost – kaj je, kako jo merimo?« (dr. Metka Kralj), sodelovala tudi na Sejmu eksperimentov, ki je potekal v okviru festivala. Tam je bilo mladim z uporabo merskih instrumentov nedvoumno pokazano in pojasnjeno dejstvo, da je svet okoli nas radioaktiven, pa vendar majhne doze sevanja človeka in drugega živega sveta ne ogrožajo! O tem so se lahko z merjenjem sevanja, ki ga odda-

Organizator, Slovenska znanstvena fundacija, je Leonu Keglu, dr. Metki Kralj in dr. Nadji Železnik podelil plaketo in naziv »zvezda festivala za odlično promocijo teme radioaktivnosti v mednarodnem letu kemije v okviru 17. slovenskega festivala znanosti«.

jajo predmeti iz vsakdanjega življenja, kot npr. stara ura s svetlečo številčnico, keramične ploščice, umetno gnojilo in kamni z Žirovskega vrha, obiskovalci tudi sami prepričali. ARAO je v počastitev 100. obletnice podelitve Nobelove nagrade Marie Curie pripravila novo zgibanko »Marie Curie in radioaktivnost« ter kot del partnerskega sodelovanja podprla izid brošure »Dejavni žarki in zakonca Curie« dr. Edvarda Kobala.

ARAO je oktobra za en dan odprla vrata Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani za javnost. Namen dneva odprtih vrat, ki je potekal 9. oktobra na lokaciji Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani, je bil predstaviti ravnanje z radioaktivnimi odpadki in obiskovalcem omogočiti ogled skladišča, kjer so shranjeni vsi radioaktivni odpadki, ki nastajajo v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji pri nas. Letos je bila zaradi nesreče v Fukušimi še bolj kot prejšnja leta poudarjena predstavitev ukrepov varstva pred sevanji. Obiskovalci, predvsem okoliški prebivalci pa tudi iz bolj oddaljenih krajev, so za to temo pokazali še posebno zanimanje. Kar nekaj je takšnih, ki so se dogodka udeležili že v preteklih letih, a prihajajo vedno znova kot na družinsko učno uro. Irena Daris


10

POSAVSKA PANORAMA

Pri starem vaškem koritu BREZJE - V organizaciji Turistične sekcije DKŠD Svoboda Krmelj in Krajevne skupnosti Krmelj je v prvem oktobrskem nedeljskem popoldnevu potekal pri nekdanjem vaškem koritu, ki še vedno stoji ob lokalni cesti Brezje – Hince v KS Krmelj, prikaz ljudskega običaja napajanja živine.

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Sejem v Podsredi množično obiskan PODSREDA – Tradicionalni že 12. sejem regionalnih produktov v organizaciji Kozjanskega parka je odprl predsednik države dr. Danilo Türk. Za carjeviča, najboljšega skrbnika visokodebelnih travniških sadovnjakov, je okronal Lajoša Špeljaka z Bizeljskega, ki ima sadovnjake na Zgornjem Podgorju pri Pišecah. Sejem je po ocenah organizatorja obiskalo okoli 12 tisoč obiskovalcev. V kozjansko jabolko je predsednik „ugriznil“ skupaj z okoljskim ministrom dr. Rokom Žarničem, direktorjem Kozjanskega parka mag. Teom Hrvojem Oršaničem

Direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič je dejal, da pomeni obisk predsednika države priznanje njihovemu zavodu ob 30-letnici, Podsredčanom, pa tudi

Svoje konje so ob starem vaškem koritu v Brezju napojili tudi jezdeci šentjanške Krekove konjenice. Predsednica KS Krmelj Slavica Mirt je v sklopu prijetnega in etnološko obarvanega kulturnega programa povedala, da bodo kamnito vaško korito obnovili do krajevnega praznika - 22. oktobra. Ideja o obnovi nekdanjega vaškega napajalnika za živino je stara dve leti, ko so v KS Krmelj zasnovali projekt »Napajanje živine pri starem vaškem koritu«. Z njim želijo ohraniti del ljudskega izročila in vodni vir, ki je v preteklosti odigral pomembno vlogo tudi v gospodarstvu. Pri vaškem koritu se je napajala žejna živina, pri njem se je zbirala mladež in se igrala različne pastirske igre, starejši pa so v tem času kosili in sušili travo v bližini, se družili in snovali nove načrte. Družina Fister iz Brezja je sprejela izziv in poskusila z napajanjem domačih krav pri kamnitem vaškem koritu, ki je bil postavljen sredi štiridesetih let preteklega stoletja, a »sodobne krave« nad vodo niso bile preveč navdušene. Člani družine so to pojasnjevali, da danes živina ni več vajena, da bi prosto hodila naokoli le ob varovanju navihanih pastirčkov, pa tudi voda, ki priteče iz vodovoda, ima drugačen okus kot voda v kamnitem napajalniku. S. Radi

Pušnšank radeških brusačev RADEČE - V dneh, ko je občina Radeče praznovala in so se občani še posebej zavedali svojih korenin, so radeški brusači želeli obiskovalce popeljati v polpreteklo zgodovino s predstavitvijo ljudskega običaja, ki je bil v naših krajih še kako živ in ki je jasno pokazal, da so se naši predniki tudi v hudih in težkih časih znali poveseliti, razvedriti in si polepšati dan.

Avtor razstave starih sort jabolk Adrijan Černelč ob prepletu jabolk in ilustracij ptic diti Olgi Simončič iz Bistrice ob Sotli, najhitrejši v rekreacijskem teku na grad Podsreda pa je bil Vinko Jost. Dr. Danilo Türk, mag. Teo Hrvoje Oršanič in Dušan Andrej Kocman so ugriznili v kozjanska jabolka. in kozjanskimi župani Dušanom Andrejem Kocmanom, Franjom Debelakom in Petrom Misjo. Predsednik Türk je v nagovoru med drugim poudaril, da je prišel v Podsredo izraziti spoštovanje Kozjanskemu parku in vsemu naporu, ki je bil doslej vložen v to, da se je v tem okolju razvil tako nacionalno pomemben projekt.

vsem razstavljavcem. V dvodnevnem dogajanju se je ob preko 120 stojnicah ekoloških in drugih kmetij, ponudnikov obrti, šol, društev in zavodov odvil bogat kulturni in športni program, v katerem se je zvrstilo preko 300 nastopajočih, tudi iz Nemčije in Hrvaške. Na tekmovanju za „štrudlmojstrci“ sta med šestimi ekipami

naročila oglasov: obvestila o dogodkih: marketing@posavje.info redakcija@posavje.info Tel.: 07 49 05 780 Fax.: 07 49 05 781 Tel.: 07 49 05 782

Maraton pihalnih orkestrov KAPELE – 17. septembra so v Kapelah pod velikim šotorom pripravili že tradicionalni maraton pihalnih orkestrov. Zbrane je nagovoril predsednik domačih godbenikov Ivan Urek. Druženje pa je trajalo do jutranjih ur, za kar je poskrbel tudi Ansambel Od oka.

Tako je 16. septembra v Domu kulture v Radečah pelo in plesalo malo manj kot sto folklornikov. Folklorno društvo Brusači deluje že tretje leto in šteje 42 članov: pevcev, plesalcev in godcev. Tokrat je z gosti pripravilo prijetno in zabavno prireditev Pušnšank. Prireditev s tematiko pesmi o vinu in zdravju, veselju in plesu ter hudomušnih igrah, ki so včasih razveseljevale naše dedke in babice, je sovpadala s trgatvijo in klopotci, saj so ta vikend trgali skoraj v vseh vinogradih. V želji, da obudijo ta šegav in prijeten običaj, so v goste povabili pevce ljudskih pesmi ter godce in plesalce iz naše okolice: Ljudske pevke z Razborja, Ljudske pevce iz Svibnega, skupino pevk Barbare KUD Lipa Rečica, plesalce KUD Lipa Rečica, FS Društva upokojencev Razbor. Člani OFS Marjanca OŠ Radeče so v uvodu z ropotanjem pokrovk in žlic napovedali, da bo ta večer veselo in glasno. Gostom so se pridružile tudi pevska, plesna in godčevska skupina FD Brusačev. Dvorana je bila polna, prijazne pohvalne besede po prireditvi pa so brusačem potrdile, da pesmi, igre in plesi babic in dedkov ne bodo tako kmalu pozabljeni. C. Hudoklin Od 8. do 10. septembra je v Turnišču pri Ptuju potekalo že 55. državno tekmovanje v oranju. Poleg članskega tekmovanja pripravljajo tudi tekmovanje dijakov srednjih biotehniških šol. V kategoriji obračalnih plugov je odlično drugo mesto zasedel Matej Kostevc z Malega Vrha pri Globokem, ki je zmagal še v oranju strnišča, skupaj s šolskim tovarišem Primožem Černeličem pa slavil ekipno zmago. M. K., foto: B. S.

Domači godbeniki so že na začetku maratona poskrbeli za prijetno vzdušje. V Kapelah se že ozirajo v prihodnje leto, ko bodo obeležili prvo desetletje prav posebne prireditve, ki je kraj močno zaznamovala, saj so pred devetimi leti pričeli pripravljati maraton pihalnih orkestrov. „Ideja o maratonu je padla zelo slučajno, saj je takšna prireditev edinstvena v Sloveniji. Take prireditve so bolj doma v Nemčiji, kjer imajo velike šotore in ponavadi trajajo tudi tri dni. Pri nas traja prireditev nekje od zgodnjega večera, pa tja do druge ure zjutraj, v goste pa povabimo do pet godb, obvezno eno iz tujine,“ je povedal predsednik Pihalnega orkestra Kapele Ivan Urek. Letošnji maraton so pričeli domači godbeniki, ki so dodobra navdušili prisotne, ki se jih je zbralo preko petsto, nato pa so se na odru zvrstili glasbeni gosti Vaška godba Vrh nad Laškim, Mestni pihalni orkester Škofja Loka, Puhački orkestar KUD Hartić Tisno s Hrvaške, KD Mengeška godba – veterani in KD Mihaelov sejem, Sekcija harmonikarjev. „Ko godbe končajo svoj glasbeni nastop, pa se druženje prisotnih še nadaljuje, za kar vedno poskrbimo tudi s kakšno glasbeno skupino. Zato pod odrom ne manjka niti plesalcev. Veseli smo, da se je prireditev prijela, da imamo veliko obiskovalcev, ki so obenem tudi dobri kritiki, za nas pa je to velika spodbuda za naprej. Tujo godbo, ki jo gostimo od petka do nedelje, pa peljemo na ogled okoliških znamenitosti, s tem pa promoviramo naše kraje,“ je še dejal Urek. M. Kalčič

Carjevič Lajoš Špeljak z Bizeljskega na prestolu zmagali Valčka Sekirnik in Jožica Krklec, najdaljši olupek (2,70 m) je uspelo nare-

Gobarsko društvo KozjanskoKozje je pripravilo tradicionalno razstavo gob, na sejemskem prizorišču so prešali jabolka. Ob številnih prireditvah skozi celoten teden je zadnji konec tedna potekal še fotografski extempore, katerega nagrajenci bodo znani po opravljenem delu komisije v teh dneh. V Slovensko-bavarski hiši je še na ogled razstava Stare sorte jabolk Adrijana Černelča in ilustracije ptic Marije Prelog. Suzana Vahtarič

Sromeljski pevci obeležili 35-letnico delovanja SROMLJE – Moški pevski zbor Sromlje pod zborovodsko taktirko Vinka Žerjava je 1. oktobra v Domu krajanov na Sromljah ob svoji 35-letnici delovanja pripravil jubilejni koncert. Pred skoraj prepolno dvorano obiskovalcev so sromeljski pevci navdušili z dvema sklopoma izbranih pesmi, v goste pa so povabili še domače ljudske pevce, Moški pevski zbor Kozje, pevca Majdo in Marjana Petana ter mlada harmonikarja

Za konec je zadonela pesem Hribi sromeljski. Žana Krošlja in Tineta Volčanjška. Ob tej priložnosti so podelili tudi Gallusove značke za dolgoletno članstvo v zboru. Bronasto je prejel Venceslav Stajić, srebrno Blaž Ban, zlato pa Martin Lapuh in Franc Žerjav. Svoje čestitke so jubilantom izrekli predstavniki mnogih pevskih zborov, veliko lepega v prihodnje jim je zaželel tudi predsednik KS Sromlje Ferdo Pinterič. Nekaj zahvalnih misli je podal predsednik sromeljskih pevcev Anton Ban. „Ob polni dvorani si želim še več takih srečanj, čeprav je težko usklajevati pevske vaje, saj živimo na deželi, ko je vsak zaseden še z vrsto drugih obveznosti, tako se sedaj srečujemo ob nedeljah, zadovoljen pa sem, da smo v svoje vrste le dobili podmladek,“ je dejal. V začetku je zbor štel 37 pevcev, danes pa jih je le še 14, med njimi štirje že od začetka: Drago Kostanjšek, Janko Petan, Jože Major in Stanko Krošelj. Žal se zaradi bolezni jubilejnega koncerta ni mogel udeležiti prvi predsednik zbora Ivan Volčanjšek. „Lepo je živeti v našem kraju, saj je veliko medsebojne pomoči, tudi glede sredstev ne naletimo na gluha ušesa. Smo polni optimizma in delovnega elana ter prepričani, da bomo tudi 40-letnico obeležili v velikem slogu, nato pa se srečamo še čez štirideset let,“ je z nasmehom dejal Ban, ki je vse zbrane povabil na družabno srečanje, ki so ga pomagale pripraviti tudi domače članice Aktiva kmečkih žena. Prireditev je povezovala Jožica Stajić. M. Kalčič


KULTURA

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Po razstavi izšel še katalog

Skupaj v likovni umetnosti

KOSTANJEVICA NA KRKI – 3. oktobra, dan po zaključku bienalne razstave „Pogled na likovno umetnost Slovenije 6: Jaz, tukaj, zdaj“, so v Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki pripravili tiskovno konferenco ob izidu kataloga te razstave, ki bo v prihodnjih mesecih gostovala v ostalih sodelujočih galerijah. Vabljeni so bili vsi kustosi in umetniki, ki sodelujejo pri tej razstavi, vendar sta se konference udeležila samo dva umetnika, in sicer nagrajenec tokratne razstave Uroš Weinberger in Robi Caglič. Kot je povedala kustosinja Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki in idejni vodja te razstave Barbara Rupel, je običajno, da katalog izide ob otvoritvi, vendar je tokrat zatajila računalniška oprema. Katalog ima naslov Pogled 6, v njem pa so predstavljeni vsi sodelujoči umetniki. Kustosinja je navedla tudi vzroke za ta obse-

Barbara Rupel žnejši razstavni projekt, pri katerem sodelujejo vse pomembnejše slovenske regio-

nalne galerije – vsega skupaj devet, izjema je le ljubljanska. „Pred 12 leti, ko se mi je porodila ideja o tej razstavi, sem želela, da bi se kustosi iz različnih regij povezali med sabo. Vsak kustos namreč v svojem okolju najbolje ve, kaj se tam dogaja. Zelo sem vesela, da je večina kustosov pristala na ta naš skupen projekt, saj je tako nastala nova platforma, ki s pomočjo regionalnih nazorov omogoča vpogled na trenutno likovno ustvarjalnost cele Slovenije,“ je dejala Ruplova. S to razstavo so po njenih besedah želeli tudi podpreti slo-

vensko likovno umetnost, ki je segment slovenske kulture. Nagrajenec Weinberger je o sami razstavi dejal, da so umetnine zelo enakovredne in vsebinsko močne, predstavljajo pa okoljske, družbene ali povsem osebne zadeve. Weinberger, ki je tudi umetniški vodja Društva likovnih umetnikov Dolenjske, je s tem, ko je postal nagrajenec, dobil možnost razstave v Lamutovem likovnem salonu, prav tako pa se bo s samostojno razstavo predstavil v eni izmed piranskih galerij. R. Retelj

Pirjevec o Titu in tovariših

KRŠKO - V Valvasorjevi knjižnici so 30. septembra v goste povabili zgodovinarja dr. Jožeta Pirjevca, katerega predavanje na temo Tito in tovariši je pritegnilo v krško Dvorano v parku številne poslušalce tako iz krške kakor tudi iz ostalih posavskih občin. Zgodovinar dr. Jože Pirjevec, ki je za svoje obsežno delo prejel leta 2007 priznanje ambasadorja znanosti Republike Slovenije, sicer predstojnik Oddelka za zgodovino na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, se s preučevanjem jugoslovanske zgodovine ukvarja že več kot 40 let, večino teh tudi s preučevanjem Josipa Broza Tita. Zanj med drugim pravi, da je bil človek z izredno karizmo, ki je znal pritegniti in vplivati na množice, hkrati pa je obvladoval vojsko in tajno policijo, s čimer si je zagotovil nedotakljivost. Tako je bil že vnaprej na neuspeh obsojen tudi poskus črnogorskega pesnika, pisatelja in politika Milovana Đilasa, ki so ga zaradi kritik komunističnega sistema, pri čemer se je zavzemal za več demokratizacije države, po ukazu Tita večkrat obsodili in zaprli kot disidenta, pa čeprav je v šestdesetih le-

dnika pozitivne. Brez njega nekdanje države ne bi bilo, je dejal, saj je bil izreden pragmatik, medtem ko so strukturo države izdelali Boris Kidrič, Edvard Kardelj, Moša Pijade in drugi. To in ostale podrobnosti, proučevanja Titovega življenja iz različnih virov in Dr. Jože Pirjevec je do sedaj spisal že arhivov, od tega okoli 20 monografij in je avtor števil- je bila Pirjevcu nih člankov in razprav v domačih in tu- najbolj obsežna jih zbornikih. in dragocena zatih prejšnjega stoletja še ve- puščina Titovega biografa Vlaljal za najverjetnejšega Tito- dimirja Dedijerja, je Pirjevec vega naslednika. Pirjevec je strnil na 712 straneh biografio Titu spregovoril kot o pa- je voditelja Jugoslavije z isstirju ljudstva, pa tudi klav- toimenskim naslovom Tito in cu, pri čemer je poudaril, da tovariši, ki jo dopolnjujejo so bile glavne poti nekdanje- fotografije in poslikani dokuga jugoslovanskega predse- menti, pri čemer razkriva do

Samotni hodec skozi neprijazni čas

sedaj še neobjavljene vire in dokumente tako iz domačih kot tujih obveščevalnih služb, kot sta denimo Stati in KGB, pa tudi iz državnih arhivov prestolnic iz bivših jugoslovanskih republik ter Washingtona, Moskve, Berlina in daljnih Kaira ter celo New Delhija. Bojana Mavsar

Prestižna zmaga Tanje Sonc RADEČE - Devetnajstletna violinistka iz Radeč Tanja Sonc, študentka Akademije za glasbo v Ljubljani v razredu prof. Primoža Novšaka in varovanka Ustanove Gallus, je zmagala med violinisti na prestižnem 18. mednarodnem tekmovanju Johannes Brahms v Pörtschachu ob Vrbskem jezeru v Avstriji. Tanja je na tekmovanju, na katerem brez starostne omejitve lahko tekmujejo pianisti, violinisti, violisti, violončelisti in solopevci, zmagala v hudi konkurenci 114 violi-

BREŽICE – 7. oktobra je bila v Knjižnici Brežice v okviru Brežiškega oktobra predpremiera dokumentarnega filma o akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču, ki se je predstavitve tudi udeležil. na častnega občana dr. Toporišiča ponosni tudi zato, ker se rad spominja svojih korenin. Direktorica knjižnice mag. Tea Bemkoč je podala nekaj besed o portretirancu, urednica Izobraževalnega programa Aleša Valič pa se je spominjala študentskih let, saj je bila študentka dr. Toporišiča. Avtor filma Hren je zbranim nanizal, kako je film nastajal, izpostavil pa je lepe spomine na snemalni dan z Mosteca, ki je bil konec maja. Poleg lepih misli so portretiranca dr. Toporišiča počastili tudi s priložnostnimi darili. Dokumentarni film Izobraževalnega programa Televizije Slovenija o akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču, pod katerega se je podpisal Slavko Hren, je nastal ob njegovi 85-letnici, ki jo praznuje 11. oktobra. Prepoznavni slovenski jezikoslovec, ki se je rodil na Mostecu, je začr-

tal pot kar nekaj slovenskim besedam in je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter avtor številnih knjig, ki so povezane s slovenskim jezikom. Film so poimenovali Toporišič – Samotni hodec skozi neprijazni čas. Župan Ivan Molan je v uvodu med drugim poudaril, da so

Po ogledu filma se je številnim prisotnim za pozornost, ki so mu jo namenili, zahvalil tudi dr. Toporišič, za kar je požel bučen aplavz, saj je med drugim dejal, da se zaveda, kako ga mnogi na skrivnem niso vedno marali. Prijetne misli ob zaključku pa so bile lep uvod v nadaljevanje večera ob sproščenem druženju. Marija Kalčič

11

nistov iz 24 držav iz Evrope, Severne Amerike in Azije. To je prva zmaga slovenskega glasbenika na tem tekmovanju. Tanja se je začela učiti igranja na violino pri petih letih pri prof. Arminu Sešku, leta 2004 pa je njen mentor postal Primož Novšak. Osvojila je že 21 nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih, med drugim je dobitnica Škerjančeve nagrade in Yamahine štipendije ter štipendistka Mestne občine Ljubljana. Kot solistka sodeluje s številnimi domačimi in tujimi orkestri.

BREŽICE – Likovna družina KD Franc Bogovič Dobova in Društvo Barka sta 24. septembra povabila v kavarno Rosca, kjer sta ponudila na ogled likovno razstavo, ki je nastala v projektu Skupaj v likovni umetnosti, in sicer ob obisku članov likovne družine pri članih skupnosti Barka, 21. maja letos. V umetniškem ustvarjanju ob Zbiljskem jezeru je nastalo 27 del, od otvoritvene sobote pa bodo vsa nastala dela krasila hiši, kjer bivajo prijatelji iz Zbilj.

Z otvoritve v kavarni Rošca Prijateljstvo je nastalo s posredovanjem Tonija Vučajnka, ki volontersko pomaga v Društvu Barka. Barka je kraj sobivanja in delitve življenja z ljudmi, ki imajo motnjo v duševnem razvoju. Njeni člani povedo, da je Barka skupnost vere, ki je v svojih temeljih krščanska in da še posebno črpa iz Jezusovih blagrov, da združuje in povezuje odkrivanje posebne vrednosti vsakega človeka, skratka, je skupnost zaveze, kjer je vsak posameznik povabljen k duhovni in osebnostni rasti. Ob zaključku je predsednica LD Dobova Vesna Davidović članom Barke podelila modre majice z napisom »skupaj v likovni umetnosti«, gostje so gostiteljici podarili svečnik, ki so ga naredili sami, Mladinskemu PZ KD Zvezda Dobova, s katerim so skupaj peli, pa knjigo z notnimi zapisi pesmi. Na lepo druženje bodo ostali obojestransko lepi spomini. N. Jenko S.

Abramova polemična telesa KOSTANJEVICA NA KRKI - V nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki se s fotografsko razstavo z naslovom »Telo. Made in me« predstavlja mladi domači umetnik Uroš Abram, 29-letni diplomant praške akademije za film in televizijo, doma iz Dolnje Prekope. Kot je na otvoritvi razstave 30. septembra povedal njen kustos dr. Andrej Smrekar, gre za prvo razstavo domačega umetnika v tem prostoru po sedmih letih, ko je tam razstavljal Jože Marinč. Abram na njej razstavlja fotografije aktov, ustvarje- Uroš Abram ne s posebnim principom camere obscure, t. i. camero oralis, saj je črno skrinjico napravil v svojih ustih in svoje telo dobesedno spremenil v fotografski aparat in stativ. Sledovi slučajnosti (prstni odtisi in sledovi sline), ki jih pušča postopek na koščku fotografskega filma, so pomembne sestavine likovne podobe in imajo po Smrekarjevih besedah izjemen simbolni pomen. Čeprav ob aktu v sakralnem prostoru navadno pomislimo na svetoskrunstvo, ga je Abram izkoristil za posvetitev človeškega telesa. Postavitev hoče biti polemična, zato pa ima Abram, kot je povedal dr. Smrekar, „intimne razloge, ki zadevajo njegovo identiteto, oblikovanje osebnosti in kritičen pogled na sakralni prostor, kamor je bil postavljen s krstom“. Številnim udeležencem otvoritvene slovesnosti je zapela pevka skupine Katalena Vesna Zornik, razstava pa bo na ogled do 27. novembra 2011. P. Pavlovič

BRINA,

etno koncert

Zasedba: Brina Vogelnik - glas, Jelena Ždrale - violina, Drago Ivanuša - harmonika, Luka Ropret - kitara, Nino de Gleria - bas, Blaž Celarec - bobni, Julij Zornik - zvok

v četrtek, 20.10., ob 20. uri ZA JAZZ-ETNO ABONMA IN IZVEN

SAPRAMIŠKA 2 SAPRAMIŠJA SREČA igrana predstava za otroke

Igrajo: Vesna Zornik, Violeta Tomič, Tadej Pišek

v torek, 25.10, ob 18. uri ZA RUMENI ABONMA IN IZVEN KULTURNI DOM KRŠKO, blagajna: (07)488 01 94 www.kd-krsko.si, info: info@kd-krsko.si


12

ŠPORTNO POSAVJE

Nogobikci že na 14 osnovnih šolah

ligaški semafor

ROKOMET ČLANI – 1. A SRL Rezultati - Maribor : Krško 30:22, Krško : Celje 21:27, Ormož : Krško 29:34; Spored - 14.10. Krško : Šmartno, 19.10. Koper : Krško; Lestvica - 1. Koper 11, 10. Krško 3; ČLANI – 1. B SRL Rezultati - Grosuplje : Sevnica 27:32, Sevnica : Sviš 31:28, Dobova : Škofljica 34:34, Dobova : Slovan 34:34, Dol : Sevnica 24:30, Celje B : Dobova 27:25; Spored - Dobova : Grosuplje, Sevnica : Železniki, Kočevje : Sevnica, Sviš : Dobova; Lestvica - 1. Sevnica 6, 8. Dobova 2; ČLANI - 2. SRL Rezultati - Brežice : Ptuj 27:32, Mokerc Ig : Brežice 26:24, Radeče : Col 28:18, Brežice : Rudar 35:22, Radeče : Nova Gorica 32:21; Spored - 15.10. Slovenj Gradec : Brežice, Drava Ptuj : Radeče, 22.10. Brežice : Črnomelj, Radeče : Mokerc; Lestvica - 1. Slovenj Gradec 6, 4. Radeče 4, 7. Brežice 2; MLADINCI 1. DRL Rezultati - Celje : Krško 26:28, Krško : Grosuplje 39:23, Sviš : Krško 30:31; Spored - 15.10. Krško : Loka, 22.10. Praznik : Krško; Lestvica - 1. Krško 6; MLADINCI 2. DRL, skupina JUG Rezultati – Brežice : Dobova 26:26, Črnomelj : Brežice 32:19; Spored – 15.10. Brežice : Krka, Šmartno : Dobova, 22.10. Krka : Dobova; Lestvica – 1. Črnomelj 4, 3. Brežice 1, 4. Dobova 1; KADETI, skupina JUG Rezultati - Krško : Sevnica 32:23, Sevnica : Krka 34:34; Spored - 22.10. Krško : Krka Lestvica - 1. Krka 4, 2. Krško 2, 4. Sevnica 1; STAREJŠI DEČKI A, skupina JUG Rezultati - Radeče : Krško 17:47, Krško : Brežice 41:28, Šmartno : Radeče 39:18, Brežice : Krka 26:28, Sevnica : Šmartno 26:27, Dol : Sevnica 22:16, Krško : Šmartno 44:32, Radeče : Dol 25:20, Brežice : Rudar 25:30, Sevnica : Krka 33:17; Lestvica - 1. Krško 8, 5. Sevnica 2, 6. Brežice 2, 7. Radeče 2; STAREJŠI DEČKI B, skupina JUG Rezultati - Sevnica : Šmartno 15:19, Dol : Sevnica 35:17, Dobova : Rudar 7:41, Krško : Šmartno 30:34, Sevnica : Dobova 27:7; Lestvica - 1. Dol 6, 3. Krško 2, 5. Sevnica 2, 6. Dobova 0; MLAJŠI DEČKI A, skupina JUG Rezultati - Šmartno : Dobova 22:5, Krško : Radeče 25:16; MLAJŠI DEČKI B, skupina JUG Rezultati - Krško : Radeče 12:13; ČLANICE, 2. državna liga – VZHOD Spored – 15.10. Brežice : Branik, 22.10. Millenium : Brežice; KADETINJE, skupina VZHOD Spored - 11.10. Brežice : Branik; STAREJŠE DEKLICE, skupina VZHOD Rezultati - Rače : Brežice 20:16; Spored – 11.10. Brežice : Branik, 15.10. Millenium : Brežice;

KOŠARKA ČLANI – 3. SKL Rezultati - Komenda : Posavje Krško 58:73, Lastovka Domžale : Krško 81:90; Spored - 15.10. Posavje Krško : NONA Lenart, 22.10. Kamnik : Posavje Krško; Lestvica - 1. Krka mladi 4, 2. Posavje Krško 4; ČLANI – 4. SKL – skupina VZHOD Spored - 15.10. Ruše : Posavje Podbočje, Celjski Vitez : Posavje : Sevnica, 22.10. Posavje Sevnica : Posavje Podbočje; ČLANI POKAL SPAR Rezultati - Radenska Creativ : Posavje Krško 78:48, Hrastnik : Posavje Podbočje 79:39; MLADINCI 2. SKL – skupina VZHOD 1 Rezultati - Posavje Krško : Medvode 66:44, Posavje Krško : Fenomeni 66:59, 9.10. Logatec : Posavje Krško 57:74; Spored - 16.10. Posavje Krško : Ježica, 23.10. Vrhnika : Posavje Krško; Lestvica - 1. Posavje Krško 6; KADETI 2. SKL – skupina VZHOD 4 Rezultati - Krka B : Posavje Krško A 72:77, Posavje Krško A : Parklji B 76:54, Posavje Krško A : Fenomeni 52:43, Krka B : Posavje Krško A 72:77; KADETI 2. SKL – skupina ZAHOD 2 Rezultati - Kočevje : Posavje B 60:34, Posavje Krško B : Ježica 31:67; U14 – 1. SKL - skupina A3 VZHOD – za 25. – 36. mesto Rezultati - Elektra : Posavje Krško 45:51, Posavje Krško : Konjice-Zreče

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

54:62, Posavje Krško : Branik 85:52; Lestvica - 1. Konjice–Zreče 18, 3. Posavje Krško 16; U12 – 1. SKL - skupina C2 VZHOD – za 33. – 48. mesto Rezultati - Posavje Krško : Union Olimpija B 53:39, Union Olimpija B : Posavje Krško 33:31, Celjski Vitez : Posavje Krško 40:29, Šentvid : Posavje Krško 35:20; Lestvica - 1. Šentvid 23, 3. Posavje Krško 19;

NOGOMET ČLANI – 2. SNL Rezultati - Bravo 1 Interblock : Krško 1:1 (Mostarlić) , Krško : Bela Krajina 0:0, Spored - 15.10. Dob : Krško, 23.10. Šenčur : Krško; Lestvica - 1. Aluminij 22, 2. Krško 15; ČLANI – ŠTAJERSKA LIGA – 4. SNL Rezultati - Krško B : Peca 3:2 (Kmetič, Nadarevič 2), Pesnica : Krško B 4:0; Spored - 15.10. Krško B : Drava, 22.10., Pohorje : Krško B; Lestvica - 1. Pesnica 20, … 11. Krško 6; KADETI, MLADINCI Rezultati 1. SKL - Aluminij : Krško 6:0, Krško : Krka 0:2; Rezultati 1. SML - Aluminij : Krško 3:0, Krško : Krka 5:1; Spored - 15.10. Mura : Krško, 23.10. Krško : Bravo; Lestvica 1. SKL – 1. Koper 27, … 7. Krško 12; Lestvica 1. SML - 1. Gorica 19, … 16. Krško 3; Skupna lestvica SML/SKL – 1. Koper 46, 15. Krško 15; U14 – 1. SNL – VZHOD Rezultati – Dravograd : Brežice 3:0, Brežice : Aluminij 0:3; Lestvica - 1. Aluminij 28, 11. Brežice 9; Spored - 15.10. Tezno : Brežice, 22.10. Brežice : Rudar Velenje; U14 – 1. LSD – MNZ Celje Rezultati - Zreče : Krško 0:6, Krško : Šampion B 6:3; Lestvica - 1. Krško 18; Spored - 14.10. Šmartno : Krško, 21.10. Krško : Celje B; U14 – 2. LSD – MNZ Celje Rezultati - Krško B : Šoštanj 5:1, Pivovar : Krško B 0:6; Lestvica - 1. Krško B 15; U12A – 1. LMD – MNZ Celje Rezultati - Krško : Brežice 2:0, 6:0, 6:0, 7:2, Kovinar Celje : Krško 0:3, 0:11, 2:5, 0:4, Brežice : Šmartno 2:2, 12:0, 0:0, 8:0; Lestvica - 1. Krško 72, 6. Brežice 31; U12B – 2. LMD – MNZ Celje Rezultati - Krško B : Zreče 6:2, 3:0, 3:2, 3:0, Rogaška : Krško B 2:0, 1:3, 7:3, 2:9; Lestvica - 2. Krško B 59; U12C – 3. LMD – MNZ Celje Rezultati - Brežice B : Ljubno 3:2, Pivovar : Sevnica 14:0, Šoštanj : Radeče 4:1, Sevnica : Šoštanj 3:4, Radeče : Brežice B 7:0; Lestvica - 1. Šampion B 18, 3. Radeče 15, 7. Brežice B 3, 8. Sevnica 3; U10A – 1. LSC – MNZ Celje Rezultati - Šmartno : Krško 1:6, 2:1, 0:8, 0:5, Krško : Šampion 6:1, 3:1, 6:4, 0:0; U10B – 2. LSC – MNZ Celje Rezultati - Krško B : Celje B 4:0, 2:0, 10:0, 5:1, Brežice : Celje 2:0, 2:4, 0:4, 5:3, Šentjur : Radeče 3:0, 3:0, 3:0, 2:1, Radeče : Zreče 2:3, 0:3, 4:2, 0:3, Rogaška : Radeče 3:0, 2:1, 10:0, 0:7; U10E – 5. LSC – MNZ Celje Rezultati – Brežice : Sevnica 2:9, Kovinar Štore : Sevnica 3:2, Škale : Brežice 3:9; U8A – 1. LMC – MNZ Celje Rezultati - Šmartno : Krško 1:4, 0:2, 0:3, 0:3, Krško : Šampion 1:2, 0:1, 1:4, 6:1; U8B – 2. LMC – MNZ Celje Rezultati – Radeče : Zreče 0:3, 0:3, 0:1, 3:0, Rogaška : Radeče 5:1, 0:3, 4:0, 3:0;

ODBOJKA ČLANICE - 2. DOL Rezultati – Kostak-Elmont : Benedikt 0:3 (17:25, 17:25, 13:25); Spored - 15.10. Novo mesto : Kostak-Elmont, 22.10. Kostak-Elmont : Slovenj Gradec; Lestvica – 1. Braslovče 2, 11. Kostak-Elmont 0; STAREJŠE DEKLICE – skupina F Spored - 6.11. - 2. kvalifikacijski turnir (Brestanica) – Kostak-Elmont : Novo mesto, Kočevje : Kostak-Elmont; STAREJŠI DEČKI Rezultati - 1. kvalifikacijski turnir (Brezovica) – Mokronog : Kostanjevica 0:2, Kostanjevica : Brezovica 2:0; Lestvica – 1. Kostanjevica 4; Spored - 6.11. - 2. kvalifikacijski turnir (Novo mesto) – Krka : Kostanjevica, Kostanjevica : Triglav;

KRŠKO - S pričetkom meseca oktobra je v šolah širom Posavja ponovno čutiti športno ustvarjalni nemir. Vračajo se naši stari znanci Nogobikci, ki bodo do konca šolskega leta dodobra obrusili parket v šolskih telovadnicah. Društvo »Športna šola Posavje« iz Krškega že osmo leto zapored preko »Otroške nogometne šole« ponuja otrokom njihovi starosti primerno športno dejavnost. S tem jim daje možnost preživljanja kvalitetnega prostega časa po pouku ne glede na njihove telesne sposobnosti. Dejavnost sama je naravnana v smeri gibalnega razvoja skozi igralne oblike in pozitivne naravnanosti do športa kot sredstva za veselo preživljanje prostočasnih aktivnosti. Od začetkov do danes se je ONŠ Posavje pridružilo kar nekaj osnovnih šol. Letos bodo vadbo izvajali v posavskih občinah na osnovnih šolah Krško, Leskovec, Raka, Brestanica, Sevnica, Senovo, Koprivnica, Artiče, Pišece, Cerklje ob Krki, Ko-

tno šolo v državi za to starostno stopnjo. Šola je tudi del »Grassroots« projekta, ki ga izvaja krovna evropska nogometna organizacija UEFA z namenom popularizacije nogometne aktivnosti med najmlajšimi v celotni Evropi.

stanjevica, Podbočje, Veliki Podlog in Blanca. ONŠ Posavje nenehno dviga prepoznavnost in pridobiva pozornost s strani vedno večjega kroga ljudi in organizacij. Nogometna zveza Slovenije jo je razglasila za drugo najbolj organizirano nogome-

Nogobikci so skozi leta prerasli okvire zgolj športne vadbe in postali pravo gibalo razvoja športnih dejavnosti pri najmlajših. Nekaj manj kot 300 vadečih otrok letno spoznava skozi igro prve oblike gibalnih vzorcev, zakonitosti dela in grajenja medsebojnih odnosov v skupini. Lepota nogometa je v tem, da je blizu vsem tako mladim kot starim. Po vadbi nasmejan in zadovoljen otrok bo pripeljal naslednjič na trening prijatelja ter spravil mogoče starejšega brata, sestro, starša tisto popoldne ali med

vikendom na bližnjo zelenico ali športno igrišče, kar bi že lahko ocenili kot nekaj neprecenljivega. Tako da, če začutite na vaši šoli kakšen vrvež in nemir, ne skrbite. To so le Nogobikci, odpravljajoč se okušati radosti, ki jim jih prinaša življenje. L. Šebek

Krčani po odvzemu točk še odločneje v nadaljevanje sezone KRŠKO - Odličen začetek tekmovalne članske sezone v RK Krško je zaustavila odločitev tekmovalne komisije RZS za razveljavitev doseženega rezultata na igrišču v Trebnjem in odvzemom še dodatne točke. Naj spomnimo, da je po zmagi na uvodni tekmi 1. DRL v Trebnjem na sedež krških rokometašev prišla šokantna novica o razveljavitvi tekme zaradi nastopa Vuka Lazovića, ki naj bi bil uradno registriran šele nekaj dni kasneje po odigrani tekmi. RK Krško se zaradi dogodkov v povezavi z registracijo oz. s pravico nastopa na tekmi za omenjenega igralca čuti oškodovanega. Mnenje v klubu je, da so na športen način dobljeno tekmo izgubili zaradi postopkovnih napak pristojnih organov na Rokometni zvezi Slovenije, ki niso opravili svojega dela v skladu z določili Registracijskega pravilnika RZS. V klubu bodo izkoristili vsa pravna sredstva, s katerimi bodo še po-

v gosteh, vmes pa bodo poizkušali presenetiti tudi z Velenjčani in Koprčani.

Mladinska ekipa RK Krško izkušali spremeniti odločitev komisarja lige. Medtem pa se je članska ekipa skupaj s trenerjem Urošem Šerbcem že posvetila tistemu, kar je v tem trenutku najpomembneje in sicer tre-

ningom ter osvajanju novih točk na igrišču za zagotovitev obstanka v ligi. Krčani po zmagi na vročem igrišču v Ormožu iščejo točke v prihodnjih tekmah z ekipama iz Šmartnega doma in novomeško Krko v začetku novembra

V Krškem imajo visoke cilje tudi z ekipami mlajših selekcij. Mladinska ekipa je pod vodstvom Aleksandra Markla kot novinec v 1. mladinski ligi po treh krogih na vrhu lestvice s tremi zmagami. Tudi druge ekipe letos želijo ponoviti uspehe iz preteklosti. Predvsem ekipi starejših dečkov in kadetov iščeta pot za ponovno udeležbo na turnirju za najboljše štiri ekipe v državi. Ker smo od Krčanov v preteklosti že vajeni razvajanja z odličnimi rezultati, pa lahko pričakujemo podobnih uspehov tudi od ostalih selekcij. L. Šebek

Na poti povratka med najboljše BREŽICE - V Ženskem rokometnem klubu iz Brežic stopajo v naslednje obdobje z visokimi pričakovanji. Cilj je zaključek v zadnji sezoni pričetega projekta stabilizacije organizacije dela v klubu. Z otvoritvijo nove brežiške športne dvorane koncem novembra se ponuja možnost razvoja rokometne igre v Brežicah. Nove vadbene kapacitete pomenijo pogostejšo in kvalitetnejšo vadbo in priložnost za razvoj prepotrebnega lastnega trženja. V klubu so zastavili projekt trženja, ki je prilagojen manjšim športnim organizacijam kot je brežiški rokometni klub. Z uspešnim izvajanjem le-tega bodo dvignili delovanje na nivo, kjer se je klub v bližnji preteklosti že nahajal. V tekmovalni sezoni bo na klopi svoje delo nadaljevala uspešna lanska zasedba s trenerjem Tadejem Simončičem na čelu članske ekipe. Za delo z mlajšimi selekcijami bodo na šolanje poslali tri trenerje, sicer pa bo svoje uspešno

Članska ekipa ŽRK Brežice delo iz prejšnje sezone nadaljeval Marjan Krištofič skupaj z mlado trenerko Kristino Gramc. Članska ekipa bo letos ponovno nastopala v 1. B državni ženski rokometni ligi. Liga je razdeljena na vzhodno in zahodno skupino, štiri ekipe pa napredujejo v skupino za napredovanje v 1. ligo. Brežičanke se že tradicionalno pripravljajo na sezono s tekma-

mi in turnirji na hrvaškem ter doma z bližnjimi rokometnimi klubi. Glede na pripravljenost in razmerje moči je uvrstitev v ligo za napredovanje realna, kjer pa iščejo uvrstitev pod vrh. V klubu se še kako zavedajo pomena dela z mladimi. Z novo sezono so okrepili sodelovanje in delo po šolah v obli-

ki rokometne šole in prvi rezultati so že vidni. Rokometašice mlajših selekcij pa so že pričele s tekmovanji. Letos bodo sodelovale v državnih ligah prav z vsemi starostnimi kategorijami od najmlajših deklic do kadetinj. Strategija v klubu ni naravnana na kratkoročen rezultat, pač pa h kvalitetnemu vsestranskemu razvoju igralk z namenom uspešnega igranja v članski kategoriji. L. Šebek


ŠPORTNO POSAVJE

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Atletinja Lara Omerzu

Od višine se (še ne) zvrti …

BREŽICE - Po Rovanu, Kozmusu, Deržaniču in Špilerjevi prihajajo iz vrst Atletskega kluba Brežice na površje novi športni talenti, ki pa šele začenjajo svoje športne poti. 13-letna Lara Omerzu se pridružuje izvrstnim rezultatom starejših generacij brežiških atletov s postavitvijo državnega rekorda v skoku v višino za svojo starostno kategorijo. Na ekipnem področnem prvenstvu osnovnih šol v atletiki, ki je potekalo v Brežicah, je Lara v skoku v višino s 164 cm presegla svoj stari osebni ter ponovno dosegla državni rekord v svoji starostni kategoriji. Seveda so ob doseganju te višine že stekle primerjave s svetovno in olimpijsko prvakinjo Hrvatico Blanko Vlašić, ki je s svojim rezultatom v pionirski kategoriji na svetovni IAAF lestvici za Laro celo zaostala. Pri trinajstih letih je s telesno višino pri 171 cm in vitko postavo Lara trenutno sicer idealen prototip skakalke v višino. Vendarle pa je še zgodaj govoriti o tem, kam jo bo popeljala njena genska zasnova, ki je za preskok na višji nivo rezultatov izrednega pomena. Prav zato Lara skupaj z očetom Henrikom Omerzujem, sicer njenim trenerjem v AK Brežice ostaja na realnih tleh. »Najboljše skakalke v višino redno dosegajo telesno višino tudi krepko čez 180 cm. Nihče ne more danes trditi, da se bo Lara razvila v vrhunsko tekmovalko, saj je

Lara Omerzu ob rekordni znamki vključenih preveč dejavnikov, ki lahko vplivajo na končni uspeh,« poudarja njen oče. Lara sicer izhaja iz športne družine, kjer sta oba starša športna pedagoga. Njeno mamo Vladko Lopatič smo v preteklosti poznali kot uspešno skakalko v daljino in je še vedno aktualna državna rekorderka v sedmeroboju. Oče ima številne izkušnje in uspehe kot športni pedagog in trener. Glede na njegove delovne metode ni stra-

hu, da bi z Laro pregorela v želji po doseganju velikih uspehov. »S treningi ne pretiravamo, saj Lara trenira intenzivneje le dva do trikrat tedensko, poudarek pa je na vsestranskem atletskem razvoju. Dokončna specializacija in odločitev za posamezno disciplino sledi šele okoli šestnajstega leta.» Tudi tu lahko iščemo razloge za to, da ima uspešna športnica dovolj časa in energije za ukvarjanje z različnimi

aktivnostmi, ki niso usmerjene zgolj v atletiko. V zadnjih letih je svojo neizmerno energijo sproščala na šolskih tekmovanjih iz odbojke, rokometa, nogometa, košarke, smučanja, badmintona in seveda atletike. Lara pleše tudi v folklorni skupini, štiri leta pa je pridobivala tudi znanja iz igranja harmonike in flavte. »Moje igrišče je že od malih nog atletska steza, kamor sta me pripeljala starša. Šolske obveznosti mi na srečo ne vzamejo toliko časa, tako da se lahko posvečam stvarem, ki me veselijo. Sicer pa sta moji vzornici skakalka v višino Blanka Vlašić in olimpijka Petra Majdič.« Ob siceršnji redni improvizaciji z vadbenimi prostori v zimskem času kot kaže v Brežicah obstajajo pogoji za razvoj atletov, ki dosegajo rezultate najvišje ravni. Lara je športnica in osebnost za zgled vsakomur. Ob treznem športnem razvoju, ki ga je bila deležna do sedaj lahko pričakujemo, da se ji od višine še ne bo zavrtelo. Luka Šebek

Štartna številka pokojnega Ferjana za zbirko v Krškem

Dolgo poletje naklonjeno alpinistom in športnim plezalcem

LJUBLJANA – Pred mesecem dni so ljubitelji speedwaya v Krškem z večerom posvečenim Krešu Omerzelu obeležili drugo obletnico odprtja posebne zbirke v Valvasorjevi knjižnici. Na dogodku je direktorica Polona Brenčič ponovno povabila vse imetnike zanimivih delov opreme ali drugega gradiva o speedwayu, da ga prinesejo in z njim obogatijo javno zbirko.

POSAVJE - Lep zaključek avgusta, september in pa začetek oktobra so k plezalni dejavnosti spodbudili mnoge posavske alpiniste, pa tudi mlade dejavne športne plezalce. Slednji so poleg obiskov slovenskih plezališč sodelovali tudi na taboru mladih plezalcev v Kotečniku. V enem tednu so preplezali številne nove smeri, se učili, trenirali in spoznavali. Odlično sta se odrezala 14-letni Rok Molan in dve leti mlajši Aljaž Motoh, ki sta zmogla Rok in Jaka v plezališču Pod Resvojo najtežjo smer do ško planino sedaj. Oba sta bila uspešna v Zlati strehi, močno previsni smeri ocenjeni z oceno 7b. Jaka Pinterič je v na taboru preplezal številne malce lažje smeri, ni pa bil daleč tudi od ponovitve uspeha Roka in Aljaža. Fantje se trenutno že pripravljajo na nadaljevanje sezone državnega prvenstva, kjer jih čaka še pet tekem.

In res, po nedavnem speedwayskem vikendu v Pardubicah (blizu Prage), ki poteka že od leta 1929 in ga že desetletja organizirano obiskujejo tudi ljubitelji iz Slovenije in še posebno iz Krškega, je prispela dobra novica. Organizatorji češke prireditve so poznavalcu tega športa in avtorju knjige Jugoslovanski dirt track in speedway 1921-1991 Franciju Tomažiču, ki tačas piše že njeno nadaljevanje za obdobje 1992 - 2012, za muzej v Krškem izročili startno številko (6) Mateja Ferjana, s katero Franci Tomažič s Ferjano- je letos preminuli in v Krškem vo startno številko iz Par- zelo priljubljeni slovenski vodubic znik 4. oktobra leta 1997 več kot uspešno nastopil v tekmovanju za Zlato štuho (pentljo), namenjeno najboljšim mladim speedwayistom. Takrat 20-letni Ferjan je že v prvem nastopu osvojil tretje mesto, kar je bil najboljši slovenski rezultat do takrat, saj je kot prvi slovenski speedwayist stal na zmagovalnih stopničkah v Pardubicah. Najboljši Ferjanov rezultat v Pardubicah sploh pa je bilo 3. mesto na Zlati čeladi leta 2008, boljši je bil le Matej Žagar leta 2002 z 2. mestom. Pridobljeni eksponat bo dobil primerno mesto v zbirki, v knjižnici pa upajo, da bo to hkrati nova spodbuda drugim darovalcem, da prispevajo svoje gradivo. S. M.

Sevničani prvaki v krosu MURSKA SOBOTA, SEVNICA - V Murski Soboti je potekalo že 46. državno prvenstvo občinskih reprezentanc v krosu, na katerem je v vseh 14 starostnih kategorijah nastopila tudi 36-članska občinska reprezentanca Sevnice, ki so jo sestavljali člani AK Sevnica ter učenci osnovnih šol Blanca, Sevnica, Boštanj in Tržišče. Sevničani so že na začetku veljali za enega od favoritov in se z občino Celje borili do zadnje kategorije, v kateri sta člana Robert Lendaro in Miha Povšič odlično tekla in osvojila ekipno 2. mesto. Sevničani so tako prvič osvojili vseekipni zmagovalni pokal in premagali vseh 13 občin, kar je zelo lep uspeh sevniškega športa.

Med najdejavnejšimi alpinisti zadnje leta je zagotovo Rok Levičar, ki pleza predvsem s svojimi mariborskimi soplezalci. Uživa v številnih klasikah in tudi manj plezanih smereh. V zadnjih tednih je tako kar dvakrat plezal v severni steni Raduhe in sicer Blagajniško smer in Meto (obe ocenjeni s V, dolgi 270 m), v severni triglavski steni Tržaško (V, 450 m), v Mrzli gori nad Okrešljem pa s klubskim kolegom Arnom Koštomajem smeri Avrikelj (IV+, 150 m) in Direktno (VI-, 150 m). Matej Zorko je z Markom Levičarjem preplezal Severovzhodni raz Jalovca (VI, 400 m), že dan kasneje pa sta z ženo Romano Zorko plezala v Debeli peči. Marko pa se je mudil tudi v steni Velike Babe nad Jezerskim, kjer je s soplezalko zmogel Novo centralno smer (IV+, 700 m). Z odlično sezono nadaljuje tudi Nejc Pozvek, seriji vrhunskih vzponov v stenah in plezališčih ni videti konca.PAK

Matic Sotler na Mastersu do 18 let LJUBLJANA, KRŠKO – Član TK Krško Matic Sotler je nastopil na zaključnem Masters turnirju za igralce do 18 let v Ljubljani. Na turnirju se zbere najboljših 12 igralcev iz vse Slovenije. V 1. kolu je po treh urah in pol z rezultatom 4:6, 6:2 in 6:2 premagal sedmouvrščenega Žigo Papeža (TC Otočec), za preboj med najboljše štiri pa je bil zanj pretrd oreh prvopostavljeni igralec Nik Razboršek (TK AS Litija), kasnejši zmagovalec tega turnirja.

13

pogled s klopi

Ljubiteljice in ljubitelji športa!

Piše: Peter Pavlovič

Ustvarjalci časopisa Posavski obzornik se kljub visoki branosti in pozitivnim odzivom bralk in bralcev zavedamo, da časopis še vedno lahko in moramo izboljšati. Eno od področij, na katerem imamo zagotovo še rezerve, je šport. Neredko pride do nas kakšna pripomba, da naše športne strani ne odražajo v zadostni meri „realnega“ stanja na terenu oziroma da se na njih nesorazmerno pogosto pojavljajo eni in isti obrazi, društva in klubi, tudi in predvsem iz obrobnih in manj popularnih in množičnih športov, (pre)malo pa poročamo o popularnejših in bolj množičnih športih, kot so nogomet, rokomet, košarka, odbojka ipd. Čeprav smo občasno storili kakšen korak tudi v to smer, pa seveda moramo priznati, da so na naše športne strani ali bolje rečeno stran prišli predvsem tisti, ki so za svojo promocijo s pošiljanjem rezultatov, člankov in fotografij poskrbeli sami. Že s pričujočo številko časopisa delamo korak naprej. Najprej s povečanim obsegom prostora za športne vsebine na dve strani, predvsem pa z novim sodelavcem, ki bo skrbel zanje. Gre za Luko Šebeka, ki je kot že izkušen športni delavec in pedagog dober poznavalec posavske športne scene, zlasti na področju najbolj popularnih in množičnih športov. Z njegovo pomočjo upamo, da bomo odslej bolje in bolj celovito odslikavali razmere v posavskem športu, a ne na škodo športnic in športnikov v tistih panogah, ki smo jih z objavami podpirali že doslej in ki bi brez tega težko našli svoj prostor v medijih. Društva, klube in posameznike pa vabimo, da nam vse, kar želijo preko naših medijev, tako Posavskega obzornika kot portala Posavje.info, sporočijo širši javnosti, pošiljajo na elektronski naslov sport@posavje.info.

Atletski miting Brežice 2011 BREŽICE – 27. septembra je na brežiškem atletskem stadionu v organizaciji Atletskega kluba Brežice potekal že 25. mednarodni atletski miting. V najbolj težko pričakovani disciplini, metu kladiva, je na svoji zadnji tekmi sezone slavil bronasti s svetovnega prvenstva v Daeguju Primož Kozmus z rezultatom 72,63 m pred Brazilcem Wagnerjem Domingosom (70,24 m). Pri dekletih je evropska mladinska prvakinja Barbara Špiler zmagala z metom, dolgim 64,22 m. Kozmus je po mitingu dejal, da je z Primož Kozmus je „z gla- nastopom in s sezono zadovovo“ že na olimpijadi v Lon- ljen, poškodbe so sanirane in donu naslednje leto. počutje odlično, z mislimi pa je že usmerjen v London, ki bo naslednje leto gostil olimpijske igre. Dejal je še, da ima veliko mero spodbude tudi v družini, saj hčerka, ki pridno raste, že glasno navija za očija. V skoku s palico je mladinski svetovni prvak, Celjan Robert Renner preskočil 521 cm, v mlajši kategoriji pa je Brežičan Roštohar z 210 cm dosegel državni rekord za 10-letnike. V sprintu na 100 m je zmagala domačinka Vegljeva z 12.93 s, Jan Breznik pa je slavil na 3000 m z 8:42.67. M. K.

DBV Katana na German open HANAU, GLOBOKO – Štirje člani DBV Katana so se 1. oktobra udeležili tekme evropskega pokala German open 2011 v nemškem mestu Hanau. Gre za največji ju-jitsu turnir v Nemčiji, kjer je nastopalo preko 300 tekmovalcev, tekmovanje pa se je odvijalo na 10 tatamijih. Jure Žabjek in Žan Obradovič sta v disciplini duo sistem med moški mladinskimi pari osvojila 3. mesto. Matej Žerjav se je po dvoletnem okrevanju zaradi zloma gležnja vrnil v tekmovalne vode in je v borbah med mladinci do 77 kg zasedel 9. mesto. Rok Selko je v borbah med kadeti do 73 kg osvojil 17. mesto. Žabjek, Obradovič in Žerjav so kandidati za reprezentančni nastop na svetovnem mladinskem in kadetskem prvenstvu, ki bo potekalo novembra v Gentu v Belgiji, vsi pa se bodo morali dokazati še na zadnji tekmi evropskega pokala letos, ki bo 29. oktobra v Dobovi.


14

VARNOST NA PRVEM MESTU

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011 Zanimiva, a nevarna dela domačih mojstrov

Koliko nam pravzaprav pomeni varnost? Ali poskušamo nevarne situacije doma in v službi res preprečiti? Ali v zadovoljivi meri mislimo tudi na finančno varnejšo pri­ hodnost? Oktobra obeležujemo mesec požarne varnosti, ob katerem bi se bilo dobro zamisliti, ali vsakodnevno preprečujemo možnost izbruha požarov in ali bi vedeli, kako ob požaru pravilno ukrepati. Isti jesenski mesec pa je tudi dobra priložnost, da si vzamemo čas za razmislek o naši finančni varnosti, saj bomo na zadnji dan v ok­ tobru, 31. oktobra, zabeležili svetovni dan varčevanja. Nadaljnje vrstice, ki smo jih naslovili »Varnost na prvem mestu«, naj vam služijo kot koristen uvod v razmislek o teh aktualnih temah.

Že pregovorno pravimo, da nevarnost nikoli ne počiva. Malo bolj bi gotovo počivala, če ji ne bi, nič hudega sluteč, tudi mi pri razdejanjih malo pomagali. Že samo podatek, da so ga­ silci Poklicne gasilske enote Krško lansko leto gasili preko 50 požarov, priča o tem, da ognjeni zublji, ki požirajo delovna poslopja in osebne hiše, niso redkost. Slogan letošnjega pro­ jekta Oktober – mesec požarne varnosti, ki ga je pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in SZPV, je »Ste storili vse za varen dom?«. Na posebni zloženki so lično predstavili osem najpogostej­ ših vzrokov za nastanek požara v naši hiši, ti so: neprevidno delo z odprtim ognjem, samovžig saj v dimnikih in iskrenje iz njih, neprevidno kajenje in odvrženi cigaretni ogorki, vžigi vnetljivih tekočin, plinov in hlapov, kuhanje, okvare in ne­ pravilno delovanje električnih in grelnih naprav, igre otrok z ognjem in udar strele.

Tel: 07 49 69 265 GSM: 051 666 550 e-mail: info@mobil-abc.com Nadomestni deli za vsa vozila, specializirani smo za www.mobil-abc.com vozila BMW ter osebna in tovorna vozila Mercedes-Benz

Nahajamo se v trgovskem centru Mercator - Intermarket Brežice

Vam je ta prizor kaj znan? Ali tudi vaš domači mojster rad uporablja izolirni trak? Ali ima pri ravnanju z električno napeljavo zares dovolj za to potrebnega znanja? Takšna dela je nedvomno bolje prepustiti strokovnjakom, da se izognemo nevarnemu taljenju napeljave in izolacij ter s tem nevarnim vžigom.

Veliki Podlog 2 8273 Leskovec pri Krškem Tel.: 07 49 7 44 00 Gsm.: 031 360 684 Fax: 07 49 7 44 01 e-mail: vulkanizerstvo-spica@siol.net WWW.VULKANIZERSTVOSPICA-SP.SI

Če nam počasi le postaja jasno, da moramo skrbeti za re­ dno čiščenje dimnikov, se pri drugih točkah malce zatakne. Ali veste, kje hranite vnetljive tekočine v vašem gospodinj­ stvu? Čistila, razna lepila, razredčila, lake moramo hraniti na varnih krajih, torej ne v bližini nikakršnega vira toplo­ te, umakniti pa jih moramo tudi pred otroki. Nadalje, če uporabljate plin za gospodinjske namene, ali si preberete navodila proizvajalca, ko kupite novo jeklenko? Plinskih je­ klenk na primer ne smemo hraniti v kleteh oziroma prosto­ rih, ki so nižji od okoliškega zemljišča. Skrbeti moramo tudi za primerno urejenost naših bivalnih prostorov in vedno pa­ ziti, da so evakuacijske poti prosto prehodne. V pogovoru z Antonom Jancem iz podjetja Vintim, ki se z različnimi oblikami zagotavljanja varnosti ukvarja že več kot 30 let,

smo pridobili zanimive posnetke »domačih« adaptacij elek­ tričnih naprav in priključkov. Takšnih domačih popravil, ki se iz »začasnih« hitro spremenijo v stalna, pri nas po Jan­ čevih izkušnjah ni malo. V Centru za obveščanje poudarjajo, da pogosto ne znamo pravilno poklicati na številko 112, ko že pride do požara. Ko se uspemo umakniti od nevarnosti in vidimo, da ognja sami ne bomo uspeli pogasiti, moramo poklicati telefonsko šte­ vilko 112, se poskusimo zbrati, da podamo čim natančnejše informacije: kdo kliče, kje gori, kaj gori, kakšen je obseg požara ter ali so ogroženi ljudje in živali.

Dopustujete? Odlično! Ali kdaj tudi preverite, kje je izhod? Na možnost požara moramo seveda misliti tudi v službi, do­ bro poznati ukrepe in vse evakuacijske poti iz stavb, v ka­ terih delamo. Veliko podjetij se ukvarja z varnostjo pri delu in pri opravljanju tega usposabljanja, ki je za vse zaposlene obvezno, bi bilo dobro, da tega ne jemljemo kot popestri­ tev delovnega dne, temveč si poskušamo dejansko zamisliti tudi situacijo, ko bi morali bežati iz gorečega prostora. »Ali ste sposobni v dveh minutah zapustiti gorečo stavbo? Pred vami gost dim, vidite skoraj nič, zelo težko dihate, tempe­ ratura ekstremno narašča – kam boste bežali in kako?« oriše situacijo Anton Janc. Temperatura lahko v prostoru s poža­ rom naraste v dveh minutah tudi do 700 stopinj Celzija! Kaj pa požar, ko brezskrbno uživate na dopustu? Tudi v svojem prostem času morate svojo varnost postaviti na prvo mesto! Ko pridete v hotel, ne pozabite preveriti prostorske razpore­ ditve, nujnih izhodov in navodil na vratih hotelske sobe. Kaj pa v nakupovalnih centrih, v katerih preživljamo vedno več Ko stopite v večjo stavbo – hotel, nakupovalni center, kinodvorano, koncertno dvorano – ne pozabite pogledati zasilnih izhodov. Ti znaki niso le okraski, rešujejo lahko življenja.

Za depozit tudi do 5 % obresti Finančno načrtovanje in urejene osebne finance, med katere spada tudi varčevanje, so ključ do brezskrbne in udobne prihodnosti. Zato je prihranke priporočljivo hraniti tako, da so nam na razpolago takrat, ko jih potrebujemo. Vendar pa smo zaradi varnosti in likvidnosti velikokrat prikrajšani za donosnost. Kako torej optimalno upravljati s prihranjenimi sredstvi in pri tem tudi kaj zaslužiti. Finančna rezerva za varnejšo prihodnost Za večji občutek varnosti, manjšo potrebo po hitrih kreditih in večjo fleksibilnost na trgu dela si oblikujte varnostno finančno rezervo. Ta naj bo visoka od 3 do 6 mesečnih neto plač, vedno na razpolago in naj ne bo izpostavljena naložbenemu tveganju. Tako pridejo v poštev osebni račun (TRR), gotovina, sef in podobno. Vendar vam za sredstva na TRR banka plača manj obresti, gotovino lahko izgubite, odprtje sefa pa je v nekaterih primerih predrago. Z varčevalnim računom Online Plus so v UniCredit Bank zadostili trem najpomembnejšim zahtevam varnostne rezerve, in sicer: denar je dnevno razpoložljiv in v varnih rokah, z odprtjem nimate stroškov, vodenje pa je brezplačno. Varčevalci, ki želijo zaslužiti več Depoziti so v prvi vrsti namenjeni varni hrambi denarja, ki ji sledi donosnost sredstev, največkrat izraženi s fiksno obrestno mero. Ker je cilj vsakega posameznika, da zadosti vsem trem kriterijem bančne vezave: varnost, donosnost in likvidnost naložb, v UniCredit predlagajo, da del sredstev investirate kratkoročno, del pa srednjeročno oziroma dolgoročno. Kako razpršiti svoja sredstva? V UniCredit Bank lahko varčevalci svoje kratkoročne cilje pokrivajo s Fleksi depozitom, to je kratkoročni 3-mesečni, 6-mesečni oziroma 12-mesečni depozit z avtomatskimi podaljšanji (11 ali 5 ali 2 podaljšanj), ki ga stranka sklene za 3 leta. Prednost Fleksi depozita je možnost prekinitve vezave brez stroškov ob vsakem podaljšanju ter ugodna obrestna

Aleš Zorko, vodja enote UniCredit Bank v Krškem: »Če razpolagate z denarnimi presežki v evrih, ki jih določen čas ne boste potrebovali, pri tem pa jih želite varno oplemenititi, smo za vas pripravili dolgoročni depozit s 5 % letno obrestno mero, za obdobje vezave 5 let. Varčevalci, ki imajo v naši banki odprt transakcijski račun, pa lahko posegajo tudi po višji obrestni meri.« mera, ki jo za stranke UniCredit Bank še dodatno prilagodijo. Če stranka želi svoja sredstva vezati srednjeročno ali dolgoročno pa predlagajo sklenitev 2-letnega ali 5-letnega depozita s 5 % letno obrestno mero. Dodatne informacije: UniCredit Banka Slovenija d.d., Poslovna enota Krško, Ulica 11. novembra 53, 8273 Leskovec pri Krškem Telefon: 07 600 6071 E-mail: ales.zorko@unicreditgroup.si Spletna stran: www.unicreditbank.si Delovni čas: ponedeljek – petek 8.30 – 12.00 in 13.00 – 16.30

Nekateri prihranke preprosto hranijo.

Izva

Pred vrat želimo po premožen z gorivi, p vzdrževan čevalne n žijo svoje

5%

DO LE TN A OB R MER ESTNA A

Mi skrbimo, da lepo rastejo. Depoziti z ročnostjo 5 let pri nas lepo uspevajo, saj jih obrestujemo s 5-odstotno letno fiksno obrestno mero. Če želite do privarčevanih sredstev prej, so na voljo depoziti s krajšo dobo vezave. Naši izkušeni bančni svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri izdelavi varčevalnega načrta po meri vaših želja in zmožnosti. Obiščite tudi www.unicreditbank.si/depoziti

Namen di lja, učinko kovega zd

Čiščenje Čiščenje se izvaja učinkovite sajastih o povzroča je zaznat ogrevanja ča mote Dimovodn zaradi za nja dimni Neočiščen na neprav povečujej

Roki izva Na kurilni trebno op

oglasno sporočilo

Ponudba velja za depozite v zneskih nad 500 evrov. Veljavne fiksne letne obrestne mere so objavljene v poslovnih enotah banke in na spletni strani banke. Ponudba velja do preklica.

www


Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011 časa? Povsod velja isto pravilo – prepričajte se o svoji varnosti in evakuacijskih poteh.

Denar v nogavico ali pod žimnico? Leta 1924 je bil 31. oktober razglašen za svetovni dan varčevanja. Na srečanju v Mi­ lanu so se zbrali predstavniki hranilnic iz 27 držav, z razglasitvijo svetovnega dneva var­ čevanja pa so želeli opozoriti na pomemb­ nost varčevanja posameznikov in varčnega ravnanja držav. Dandanes je razmislek o finančnih posledicah naših dejanj za jutri­ šnji dan še bolj na mestu. V razmerah gos­ podarske krize je varčevanje še pridobilo na pomenu. Kako pristopiti k varčevanju in varčnejšemu odnosu? Najti moramo pravi način varčevanja, ki bo prilagojen našim dejanskim potrebam. Razmere so se spremenile in danes nas ve­ čina ne varčuje zaradi posebnih donosov, kot je bila to moda še pred kratkim, am­ pak zaradi nujne varnosti v prihodnjih le­ tih. Preden denar shranite v nogavice ali pod žimnico, se posvetujte s strokovnjakom

s področja varčevanja ali upravljanja s pre­ moženjem. Stopite v stik z dvema ali tremi finančnimi strokovnjaki oziroma institucija­ mi in se na koncu, po premisleku, odločite, kateri vam je predstavil najboljšo možnost za pametno vlaganje vašega denarja. Danes lahko zavarujete vse oblike svojega pre­ moženja, naj vam svetovalci tudi tu pred­ stavijo različne možnosti. V kolikor ste se odločili, da začnete varčevati za poseben namen, si za te pogovore vzemite dovolj časa! Preudarnejša ko bo odločitev, bolj ja­ sno sliko boste imeli, v kaj ste pravzaprav vložili svoj denar.

VARNOST NA PRVEM MESTU Nekaj napotkov že na teh straneh Na teh dveh straneh smo se le dotaknili var­ nosti. O vzgoji, ki bi bila nujno potrebna na teh področjih, bomo še pisali ob drugi pri­ ložnosti. Objave, ki obkrožajo besedilo, pa so lahko začetek vašega iskanja koristnih in­

15

formacij: zavarovalnice, svetovanja, avto­ hiše, servisi, dimnikarstvo – premislite, kaj vse je potrebno postoriti, predvsem pa ne pozabite, da je naša varnost v prvi vrsti od­ visna od nas samih in od naših preventivnih ukrepov. M.M.

Pozor na jeklene konjičke Zadnja velika nihanja temperatur in sneg, ki je že pobelil nekaj vrhov, so bili dober opomin, da je potrebno celoviteje paziti tudi na varnost na cesti in primerno pri­ pravljenost naših avtomobilov. Ukrepajte danes, preverite, kaj in kako je potrebno servisirati na vaših vozilih in kateri lokalni ponudnik vam ponuja največ oz. najboljšo kvaliteto.

MI POSKRBIMO ZA VAŠO VARNO PRIHODNOST Avtomobilsko zavarovanje Zavarovanje nepremičnine Življenjsko zavarovanje Nezgodno zavarovanje Naložbeno življenjsko zavarovanje

Zavarovanje poslovnih objektov Pravna zaščita Posredovanje pri odškodninah Posredovanje kreditov Naložbe v vrednostne papirje

MOBILNOST JE NAŠA PREDNOST! Pokličite in si prihranite do -55%

gsm: 040 209 167 info@emperata.si www.emperata.si

URA VOŽNJE = 14,99 EUR

Izvajanje dimnikarskih storitev Pred vrati je že nova kurilna sezona in če želimo poskrbeti za našo varnost, varnost premoženja, varstvo okolja in varčevanje z gorivi, potrebujemo pravilno vgrajene in vzdrževane kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave, ki varno delujejo in služijo svojemu namenu. Namen dimnikarske službe je varstvo okolja, učinkovite rabe energije, varstvo človekovega zdravja in varstvo pred požari. Čiščenje kurilnih naprav Čiščenje notranjih površin kurilnih naprav se izvaja zaradi ustreznega delovanja in učinkovite rabe energije. Vsak milimeter sajastih oblog na stenah kurilnih naprav povzroča do 5 % izgube na letni ravni, kar je zaznati na porabi goriva oz. stroških ogrevanja, večja količina saj pa povzroča moteno delovanje kurilne naprave. Dimovodne naprave morajo biti očiščene zaradi zagotavljanja ustreznega odvajanja dimnih plinov iz kurišč kurilnih naprav. Neočiščene dimovodne naprave vplivajo na nepravilno delovanje kurilnih naprav in povečujejo požarno nevarnost. Roki izvajanja dimnikarskih storitev Na kurilnih napravah na trda goriva je potrebno opraviti čiščenje:

• štirikrat v kurilni sezoni s presledki najmanj dveh mesecev za kurilno napravo do 50 kW, • dvakrat v kurilni sezoni za male kurilne naprave na biomaso. Na kurilnih napravah do 50 kW na tekoča in plinasta goriva je potrebno opraviti čiščenje enkrat v kurilni sezoni. Enkrat letno se na vseh kurilnih in dimovodnih ter prezračevalnih napravah opravi letni pregled, z namenom, da se ugotovi njihovo kondicijo in varnost nadaljnjega obratovanja. Na napravah na tekoče in plinasto gorivo mora dimnikar enkrat letno opraviti tudi meritve emisij dimnih plinov, z namenom izpolnjevanja zahtev z vidika učinkovite rabe energije, varstva okolja in zraka ter varovanja zdravja. Kaj storiti za boljše delovanje in boljši izkoristek naprave? Naprave je potrebno vgraditi v skladu s predpisi in po navodilih proizvajalcev. Potrebno jih je redno čistiti in vzdrževati, saj bomo s tem zagotovili nemoteno in varno delovanje naprav. Poskrbite, da bo vaš dom topel in varen pred požari. Dovolite, da vam dimnikar prinese srečo.

Dimnikarstvo Jelančič s.p. Ribniki 12, Sevnica, Tel.: 07 816 20 60 PE Krško, Tel.: 07 492 05 90 / PE Brežice, Tel.: 07 496 61 30

www.dimnikarstvo-jelancic.informacija.net

TOTAL | GM | OPEL | BMW | FORD | MERCEDES BENZ | ARAL | CASTROL | VOLVO | MOBIL | ELF | SELENIA | TOYOTA Avtohiša K d.o.o., Brežice, Mladinska 12

w w w. k r u n o . s i


16

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

BREŽIŠKI OKTOBER 2011 - program dogodkov Torek, 18.10.2011 • Razstava ročnih del Društva upokojencev Brežice, prostori Fakultete za turizem (Cesta prvih borcev 36) ob 18. uri, organizator Društvo upokojencev Brežice. • Predstavitev izdaje ZBRANA DELA DR. VIKTORJA TILLERJA (ponatis štirih knjižic iz 1937 – 1939), prostori Fakultete za turizem (Cesta prvih borcev 36) ob 18. uri, organizator Zavod Neviodunum. • 1. predstava 16. sezone gledališkega abonmaja v Brežicah – Sezona naročenih umorov, T.I.P. TEATER Ljubljana, Prosvetni dom ob 19.30, organizator JSKD OI Brežice. Občina Brežice vas vljudno vabi, da se udeležite

Obrtno-podjetniškega in kmetijskega sejma Brežice, ki bo potekal 21. in 22. oktobra od 9.00 do 19.00 ure na zunanjih površinah in v novi športni dvorani Gimnazije Brežice. Na sejmu se bo predstavilo s svojim programom na področju obrti, podjetništva in kmetijstva več kot 50 razstavljavcev. Sejem bo spremljal bogat zabavno kulturni program! Posebej vabljeni na brezplačna predavanja, organizirana v sklopu sejma. Predavanja bodo potekala v predavalnici nove športne dvorane Gimnazije Brežice v petek, 21., in soboto, 22. oktobra 2011, po naslednjem urniku:

Petek, 21. oktobra 2011 • 10:30 - Do bolj zdrave hrane s pomočjo zelenega javnega naročanja Gorazd Marinček; Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine • 13:00 - LAS Posavje in pristop LEADER; Garancijska shema Posavja Tatjana Ibračevič; RRA Posavje • 14:30 - Ukrepi v vinogradih po toči Jernej Martinčič, univ. dipl. ing. kmet., svetovalec za vinogradništvo; Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto • 16:00 - Ekološka pridelava hrane Zvonko Černelič; Ekološka kmetija Černelič

Četrtek, 20.10.2011 • Tradicionalno srečanje športnikov Brežic in Samobora, MC Brežice ob 16. uri, organizator Športna zveza Brežice. • Domoznanska prireditev »O gozdarstvu malo drugače« (predavanje mag. Hrvoja Tea Oršaniča ob letošnjem Mednarodnem letu gozdov), Dvorana Savice Zorko v Knjižnici Brežice ob 18. uri, organizator Knjižnica Brežice. • Otvoritev fotografske razstave »Brežiški nadvoz« avtorja Oskarja Gerjeviča, Kavarna Rošca (pri trgovini Spar) ob 19. uri, organizator KUD Franc Bogovič Dobova. Petek, 21.10.2011 • Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, športna dvorana Gimnazije Brežice od 9. do 19. ure, organizator Občina Brežice. Sobota, 22.10.2011 • 35. pohod »Po poteh Brežiške čete« z odkritjem prenovljenega spomenika (tradicionalno srečanje borcev, izgnancev, planincev in mladine ter predstavitev radioamaterskega dela in zvez), Sromlje ob 9. uri, organizatorji Športna zveza Brežice in Občina Brežice v sodelovanju s PD Brežice, OOZB Brežice, Radioklubom ELEKTRON Brežice in KS Sromlje. • Živ žav za najmlajše, prostori MC Brežice med 10. in 12. uro, organizator MC Brežice. • Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, športna dvorana Gimnazije Brežice od 9. do 19. ure, organizator Občina Brežice. • 15 let otroške folklore v Artičah, Prosvetni dom Artiče ob 18. uri, organizator OŠ Artiče. • Zapojmo čisto po domače - nastop KD Koledniki z gosti, Gasilski dom Cerklje ob Krki ob 19. uri, organizator KD Koledniki. Nedelja, 23.10.2011 • Razstava in ocenjevanje bizeljskega ajdovega kolača, Turistična kmetija Balon – Bela gorca (Pišeška cesta 2, Bizeljsko) ob 16. uri, organizator Društvo kmetic Brežice, aktiv Bizeljsko. • Vodeni ogled razstave Kolnarji, obrtniki, trgovci skupaj z ogledom filma Savski kolnarji, prostori Fakultete za turizem (Cesta prvih borcev 36), od 16. do 18. ure, organizator Društvo za oživitev mesta Brežice.

Sobota, 22. oktobra 2011

Ponedeljek, 24.10.2011 • Teden odprtih vrat v VDC Krško-Leskovec (Enota Brežice), v prostorih Enote VDC Brežice, Trdinova 1 (poslovna stavba Čepin). Enota VDC Brežice (Trdinova 1, Brežice) od 24. do 28.10. med 8. in 14. uro, organizator VDC Krško-Leskovec. • Teden odprtih vrat Doma upokojencev Brežice (v času tedna odprtih vrat bo na ogled razstava izdelkov stanovalcev doma), prostori DU Brežice od 24. do 28. 10. med 9. in 17. uro, organizator Dom upokojencev Brežice.

• 12:30 - Rastlinske čistilne naprave – narava ve, kako Iztok Ameršek, dipl. san. inž.; Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o. 14:00 – Zbiranje in uporaba deževnice v hiši in na vrtu Zdravko Skubic; Armex armature d. o. o. • 15:30 – Kako ločujemo odpadke Darko Ferlan, vodja komunalnega sektorja; KOP Brežice d. d. • 17:00 – Zdravljenje z bioidentičnimi hormoni Frizerstvo »Hairstyle« in dr. Sanja Toljan; Poliklinika Orlando

Torek, 25.10.2011 • Prireditev ob Dnevu invalidov in bolnikov občine Brežice, dvorana MC Brežice ob 10. uri in sejna soba MC Brežice od 8. do 18. ure, organizatorji društvi invalidov in društva bolnikov v občini Brežice, Splošna bolnišnica Brežice in Občina Brežice v sodelovanju z ZD Brežice. • Kuhajmo s Panoniko – ekipe se bodo pomerile v kuhanju golaža (snemanje oddaje Dobro jutro), Bubka bar (Dečno selo) ob 7. uri, organizator Zavod Euforija. • Babica pripoveduje – medgeneracijsko druženje, DU Brežice ob 9. uri, organizator Dom upokojencev Brežice v sodelovanju z vrtcem Mavrica Brežice.

Vstop na sejmišče in predavanja je brezplačen. Vabljeni!

Sreda, 26.10.2011 DAN INVALIDOV IN BOLNIKOV OBČINE BREŽICE • Dan odprtih vrat Splošne bolnišnice Brežice, prostori bolnišnice ob 10. in 12. uri, organizator Splošna bolnišnica Brežice. • Osrednja prireditev ob 10-letnici domskega pevskega zbora Žarek, dvorana DU Brežice ob 15. uri, organizator Dom upokojencev Brežice. • Slovesna podelitev diplom na Višji strokovni šoli v ETrŠ Brežice, avla Ekonomske in trgovske šole Brežice ob 17. uri, organizator Višja strokovna šola Brežice.   • Osrednja prireditev ob dnevu invalidov in bolnikov občine Brežice, dvorana MC Brežice ob 17. uri, organizatorji društvi invalidov in društva bolnikov v občini Brežice, Splošna bolnišnica Brežice in Občina Brežice.

Četrtek, 27.10.2011 • Razstava malih živali, šotori na parkirnem prostoru pri Ekonomski in trgovski šoli v Brežicah od 8. do 18. ure, organizator DRMŽ Brežice. • Ustvarjalna delavnica: Izdelava košaric, prostori DU Brežice od 9. do 13. ure, organizator Dom upokojencev Brežice v sodelovanju z društvom Ozara. • Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, dvorana v MC Brežice ob 17. uri, organizator Občina Brežice. Petek, 28.10.2011 PRAZNIK OBČINE BREŽICE • Razstava malih živali, šotori na parkirnem prostoru pri Ekonomski in trgovski šoli v Brežicah od 8. do 18. ure, organizator DRMŽ Brežice. • Otvoritev likovne razstave »Uporaba vina v slikarstvu«, Restavracija Štefanič (Bizeljska cesta 37, Brežice) ob 18. uri, organizator Društvo vinogradnikov Cerklje ob Krki.

Sobota, 29.10.2011 • 14. mednarodni ju-jitsu turnir Slovenija Open za pokal Brežic (mednarodna tekma), ŠD Dobova ob 8. uri, organizator DBV Katana. • Tradicionalna mednarodna ribiška tekma za Pokal Brežic 2011, ribnik na Prilipah ob 9. uri, organizator Ribiška družina Brežice. • Mednarodni hitropotezni šahovski turnir, Dom krajanov na Čatežu ob Savi ob 10. uri, Šahovski klub Brežice (več informacij na 041 524 864). • Dan odprtih vrat – svečana predstavitev ob 50-letnici radioamaterstva v občini Brežice, prostori Radiokluba (Trg izgnancev 12 a) ob 8. uri, organizator Radioklub ELEKTRON Brežice. • Razstava malih živali, šotori na parkirnem prostoru pri Ekonomski in trgovski šoli v Brežicah od 8. do 18. ure, organizator DRMŽ Brežice. • Živ žav za najmlajše, prostori MC Brežice med 10. in 12. uro, organizator MC Brežice. • Odkritje spominskega obeležja na vinski kleti družine Divjak (Bukovje na Bizeljskem) ob 13. uri in na stanovanjski hiši Marjana Berstovška (Ulica kozjanskih borcev 4, Brežice) ob 16. uri, organizator Policijsko veteransko društvo Sever Posavje. Nedelja, 30.10.2011 • Razstava malih živali, šotori na parkirnem prostoru pri Ekonomski in trgovski šoli v Brežicah od 8. do 17. ure, organizator DRMŽ Brežice. • 10. tradicionalna Sromeljska pešpot (pešpot je dolga 15 km, je lahko prehodna in dobro označena), start pri Okrepčevalnici Kranjčič na Silovcu ob 10. uri, organizator TD Sromlje. • Vodeni ogled razstave Kolnarji, obrtniki, trgovci skupaj z ogledom filma Savski kolnarji, prostori Fakultete za turizem (Cesta prvih borcev 36), od 16. do 18. ure, organizator Društvo za oživitev mesta Brežice. • Dobova se predstavi - večer glasbe, petja, plesa in smeha, dvorana Kulturnega doma Dobova ob 19. uri, organizator TD Dobova. Ponedeljek, 31.10.2011 • Haloween party z Don Mentony Band (zabava za noč čarovnic in nastop glasbene skupine Don Mentony Band), prostori MC Brežice ob 21. uri, organizator MC Brežice.

Za podrobnejše informacije o prireditvah se obrnite na navedene organizatorje posameznih prireditev. Program Brežiškega oktobra 2011 je na voljo tudi na spletu www.brezice.si.

Občina Brežice, Splošna bolnišnica Brežice, Društva s področja zdravja in društvi invalidov v občini Brežice v sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice

V torek, 25.10.2011, vabljeni ob 10. uri v prostore Mladinskega centra Brežice, kjer bodo potekale predstavitve društev, brezplačna merjenja in strokovna predavanja. In v sredo, 26.10.2011, vabljeni ob 17. uri v večnamensko dvorano Mladinskega centra Brežice na prireditev s kulturnim programom ZDRAVJE JE NAJVEČJE BOGASTVO, kjer bo kot posebna gostja prireditve nastopila Elda Viler. PROGRAM: Torek, 25.10.2011 • 10:00 - Predstavitev Splošne bolnišnice Brežice ter društev invalidov in bolnikov, ki delujejo v občini Brežice. • od 10:00 do 18:00 – Različne delavnice (meritve krvnega tlaka (RR), krvnega sladkorja, kostne gostote, merjenje indeksa telesne teže (ITM), prikaz nordijske hoje,

URA

TEMA PREDAVANJA

PREDAVATELJI

08:45 – 9:15

Delovanje ambulante za sladkorno bolezen v Živana Kavčič, dr. med., Splošni bolnišnici Brežice Splošna bolnišnica Brežice

9:30 – 10:00

Depresija

Belšak Katja, univ. dipl. psih., Psihiatrična klinika Ormož

10:15 – 10:45

Amputacija spodnjih udov in protetika

Prim. dr. Metka Prešern Štrukelj, dr. med, URI Soča

11:00 – 11:30

Delovanje ortopedske ambulante v Splošni Primož Povhe, dr. med., bolnišnici Brežice Splošna bolnišnica Brežice

11:45 – 12:15

Program SVIT rešuje življenje in zdravje

12:30 – 13:00

Delovanje gastroenterološke ambulante in Marija Humek Petelinc,dr. med., izvajanje programa SVIT v Splošni bolnišniSplošna bolnišnica Brežice ci Brežice

Sreda, 26.10.2011:

13:15 – 13:45

Rak dojk

• 10:00 in 12:00 - Voden Dan odprtih vrat v Splošni bolnišnici Brežice (zbirno mesto v avli sprejemne pisarne pri glavnem vhodu v bolnišnico),

14:00 – 14:30

Delovanje ambulante za bolezni dojk v Splo- Mag. Bojan Grulović, dr. med., šni bolnišnici Brežice Splošna bolnišnica Brežice

14:45 – 15:15

Ekološka pridelava hrane

15:30 – 16:00

Fibromialgija in sindrom kronične utrujenosti Prim. Mojca Kos Golja,dr. med.

• 17:00 – Zaključna prireditev s kulturnim programom ZDRAVJE JE NAJVEČJE BOGASTVO v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice, kjer bo kot posebna gostja prireditve nastopila Elda Viler.

16:15 – 16:45

Neakutna bolnišnična obravnava v Splošni Irena Vizlar, dipl. med. sestra, bolnišnici Brežice Splošna bolnišnica Brežice

17:00 – 17:30

Duševne sposobnosti in motnje v starosti

Doc. dr. Aleš Kogoj, dr. med., Psihiatrična klinika Ljubljana

17:45 – 18:15

Preprečevanje srčno žilnih bolezni

Prof. dr. Irena Keber, dr. med., Dermacor d.o.o Ljubljana

18:30 – 19:00

Predstavitev kardiološke funkcionalne dia- Mojca Savnik Iskra, dr. med., gnostike v Splošni bolnišnici Brežice Splošna bolnišnica Brežice

prikaz postopka oživljanja, demonstracija uporabe tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne, prikaz komunikacije v slovenskem znakovnem jeziku, delavnica ročnih del, informacijsko gradivo ipd.) • Vzporedno bodo od 8. do 18. ure v sejni sobi MC potekala strokovna predavanja domačih in tujih strokovnjakov v okviru različnih tematskih sklopov.

Vabljeni!

Marjeta K. Svetel, strokovna sodelavka programa SVIT, Inštitut za varovanje zdravja

Mag. Erika Matos, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

Zvone Černelič, Ekološka kmetija Černelič

Stran pripravlja Občina Brežice

Vas prijazno vabijo na dogodke in prireditev v počastitev 26. oktobra, dneva invalidov in bolnikov občine Brežice!


IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

17

Krčani v Josipininem rodnem mestu Josipinino leto, ki smo ga v Krškem pričeli 7. oktobra 2010 v Mestnem muzeju Krško s kolokvijem Josipina Hočevar: Radovljičanka v Krškem. Takrat se je začelo tudi sodelovanje z njenim rojstnim mestom Radovljico in z Muzeji radovljiške občine oziroma z Mestnim muzejem Radovljica. V Josipininem letu, ki je bilo posvečeno 100. obletnici Josipinine smrti, smo skupaj v obeh mestih in v obeh ustanovah opravili nove raziskave in pripravili tudi nekaj dogodkov. 15. marca 2011 je bila v župnijski cerkvi sv. Janeza Evangelista spominska

pine Hočevar, kar sta omogočili Občina Krško in Krajevna skupnost mesta Krško. Kip je izdelal akademski kipar Boštjan Drinovec, odkrili pa sta ga predstavnici obeh mest in občine: Alenka Bole Vrabec iz Radovljice in Nuša Somrak, podžupanja Občine Krško.

se je pod vodenjem mag. Tite Porente odvil kolokvij. Svoje delo, posvečeno Josipini Hočevar in njenim sodobnikom, so predstavile referentke Nadja Gartner Lenac (Muzeji radovlji-

iz ogleda Knjižnice Tomaža Antona Linharta in sprehoda po mestnem jedru. Ob 18. uri pa so nas že čakali igralci pod vodstvom znane

Predstavniki Turističnega društva Senovo pod vodstvom Tonija Petroviča, člana društva in svetnika občinskega sveta, in predstavniki občine Krško so se udeležili dvodnevnega jesenskega sejma »Jesenski dnevi« v pobrateni občini Cernavoda v Romuniji. Namen sejma je predstavitev turističnih posebnosti, glasbe, narodnih noš in kulinaričnih posebnosti posameznega kraja in krepitev mednarodnih odnosov.

V naslednjih mesecih sta oba muzeja opravljala strokovne naloge, katerih rezultat so obiskovalci videli na odprtju prvega dela stalne razstave Meščanka Josipina Hočevar: gospodarstvenica, mecenka in dobrotnica 6. oktobra 2011 v Mestnem muzeju Krško in 7. oktobra 2011 v Radovljici, ki jo je na ta dan obiskalo 43 Krčank in Krčanov na čelu z županom in podžupanjo. maša, saj je bila Josipina velika dobrotnica Župnije Krško, večer pa nadaljevali v Mestni kavarni in v Mestnem muzeju Krško s prizorom Pri Josipini in s Koledniki iz Rake ter pogledom v razvejano delovanje gospodarstvenice, mecenke in donatorke, kar sta predstavili Alenka Černelič Krošelj in Neža Petan. Naslednji dan je bilo v Krškem slovesno, saj so mesto obiskali Radovljičani ob pomembnem dogodku – odkritju doprsnega kipa Josi-

Radovljičani so pripravili pester program, ki se je pričel ob 10.30 uri s kolokvijem Josipina Hočevar: Radovljičanka v Krškem. Po pozdravih župana Občine Radovljica Cirila Globočnika, podžupanje Občine Krško Nuše Somrak, direktorice Kulturnega doma Krško Katje Ceglar, v okrilju katerega deluje Mestni muzej Krško, in uvodnem referatu Verene Štekar Vidic, direktorice Muzejev radovljiške občine,

Predstavitev Občine Krško na sejmu »Jesenski dnevi«

ške občine), Alenka Černelič Krošelj (Mestni muzej Krško), Liljana Omerzu (Regionalna agencija Posavje), Polona Brenčič (Valvasorjeva knjižnica Krško) in mag. Marjetka Balkovec Debevec (Slovenski šolski muzej). Po razpravi so udeleženci odšli na kosilo, kjer se jim je pridružil tudi župan Franc Bogovič. Popoldanski program, ki se je še začel v dežju, a zaključil pod sončnimi žarki je bil sestavljen

in neumorne režiserke in igralke Alenke Bole Vrabec, ki je napisala pet prizorov iz življenja Josipine Hočevar. Po odličnem gledališkem večeru so zbranim zapele še članice Ženskega pevskega zbora Lipa, gostiteljem pa se je za čudovit dan zahvalil župan Franc Bogovič. Krčani so si ogledali še Mestni muzej Radovljica in Čebelarski muzej, se okrepčali in se polni vtisov pozno zvečer vrnili v Krško. Foto: Nina Sotelšek

Stalna razstava Meščanka Josipina Hočevar V mestnem muzeju Krško so v četrtek, 6. oktobra, odprli in na ogled postavili stalno razstavo, posvečeno gospodarstvenici, mecenki in dobrotnici Josipini Hočevar.

Stran pripravlja Občina Krško

6. oktobra leta 1894 je bilo mesto Krško okrašeno z zastavami in razsvetljeno z baklami. Na takratni sobotni večer je po mestu igrala godba in napovedovala naslednji dan. Povorka se je ustavila tudi pred hišo številka 6 in zapeli so tisti, ki je omogočila slovesnosti – Josipini Hočevar. Nedeljsko jutro se je začelo z budnico in nadaljevalo z mašo, pri kateri so peli »meščanski učenci«. Po maši pa je po vabilu, natisnjenem v Dolenjskih novicah, 1. 10. 1894, sledilo odkritje spomenikov na šolskem trgu, za tem so si v gostilni Gregorič privoščili slovesni obed, za katerega je vsak brez pijače prispeval 1 gld, 50 kron, po tomboli pa je bil koncert. Slovesnost je bila imenitna, zbrane je nagovoril župan, slavnostni govornik je bil ravnatelj meščanske šole, prva napitnica je veljala presvitlemu cesarju, naslednja pa blagi dobrotnici gospej Hočevar-

jevi, za tem pa drugim zaslužnim gospodom in društvom. Krčanke in Krčani so s številnimi gosti plesali še dolgo v noč. V četrtek, 6. oktobra 2011, smo praznovali malo drugače: bakljado zamenjujejo električne luči, podoknico pa so Josipini in obiskovalcem zapeli fantje vokalne skupine – klape Parangal. Odprtje prvega dela stalne razstave in zadnji dogodek Josipininega leta v Krškem so sooblikovali igralci s prizorom Pri Josipini, župana dveh Josipininih mest: župan Občine Radovljica Ciril Globočnik in župan Občine Krško Franc Bogovič, razstavo

pa sta predstavili dve kustodinji: kustodinja Mestnega muzeja Radovljica mag. Tita Porenta in kustodinja Mestnega muzeja Krško Alenka Černelič Krošelj. Prvi del stalne razstave razkriva življenje in delo izjemne ženske 19. stoletja – Josipine Hočevar, ki je skupaj z možem Martinom sooblikovala mesto Krško več kot šest desetletij. Njene sledi pa so po celotnem ozemlju nekdanje Kranjske, pa tudi na Štajerskem. Razstavo je oblikovala Polona Zupančič, luči je oblikoval Marjan Visković, avtorica razstave je Alenka Černelič Krošelj, del je prispevala

mag. Tita Porenta iz Muzejev radovljiške občine. Poseben del razstave so predmeti iz hiše št. 6, ki sta jo zgradila zakonca Hočevar ter dve digitalni aplikaciji, pripravljeni v sodelovanju z Iztokom Molanom in Andrejem Stoparjem (Dotline, Krško). V času 200. obletnice Martinovega rojstva, rodil se je 7. oktobra 1910 in 100. obletnice Josipinine smrti, umrla je 16. marca 1911 je njuno življenje in delo z različnimi aktivnostmi in na različne načine ponovno predstavljeno in ovrednoteno, vse pa je del leta, poimenovanega Josipinino leto. Nepogrešljiv del so prispevali v njeni Radovljici in v Muzejih radovljiške občine, sodelovanje se bo še nadaljevalo oziroma je bilo tesno že naslednji dan, ko so Krčani obiskali Radovljico. Večer se je zaključil z druženjem in spoznanjem, da je bila Josipina Hočevar izjemna gospa, ki je znala prisluhniti dobrim idejam in jih je s svojim denarjem tudi uresničevala. Njeno gospodinjenje je seglo veliko dlje in širše od njenega gospodinjstva in njena dejanja so tudi danes lahko zgled nam vsem.

V okviru sejma s številno mednarodno zasedbo so se ponovno srečali tudi s predstavniki francoske občine St. Sebastian, ki jo je v lanskem juniju obiskala tudi ekipa Rokometnega kluba Krško, na sejmu pa so poleg romunskih sodelovali še predstavniki iz turškega Istanbula in bolgarske Sophie. Izjemno obiskan sejem je ob zaključku postregel s folklornimi nastopi, kjer so predstavniki delegacije pripravili izjemen nastop v tradicionalnih narodnih nošah in s starimi glasbili ter tako očarali obiskovalce. Predstavitvena stojnica Občine Krško je bila opremljena s promocijskim materialom, za gnečo pred stojnico pa je bilo poskrbljeno z domačimi dobrotami in domačo živo glasbo. Odziv na našo kulturo, turistično ponudbo, dobrote in glasbo je bil nad pričakovanji, zato se nadejamo nadaljnje krepitve mednarodnih odnosov, ki glas naše občine in njene lepote nosijo naokoli po svetu.

OBVESTILO!

Občina Krško naznanja javno dražbo za prodajo nepremičnin: parc. št. 255/30, parc. št. 255/31 in parc. št. 255/38. Celotno dokumentacijo najdete na spletnem naslovu: http://www.krsko.si/novice.php?id=1642. Za dodatne informacije pa vam je na voljo Karmen Cvelbar Kastelic na tel. številki 07 49 81 291.


18

IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Zemlji prijazna občina

Otvoritev sejma Narava-zdravje, ki je na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču potekal od 6. do 9. oktobra, je minila v znamenju podelitve priznanj »Planetu Zemlja prijazna občina 2011«. Občina Sevnica je v kategoriji občin z več kot 10 tisoč prebivalci osvojila drugo mesto.

Občina Sevnica je skupaj z javnim podjetjem Infra pristopila k projektu celovite obnove lesenega mostu čez reko Mirno v Boštanju.

Leseni most je bil ob visokem vodostaju reke Mirne močno poškodovan. (Foto: arhiv Občine Sevnica) Most, preko katerega poteka javna pot v upravljanju in vzdrževanju Krajevne skupnosti Boštanj, je zaradi visokih voda ob obilnem deževju v lanskem septembru močno poškodovan. Infra je v sklopu ureditev ob hidroelektrarni Blanca zavezana izvesti sanacijo temeljev mostu. S krškim podjetjem Kostak pa je Občina Sevnica podpisala pogodbo za obnovo voziščne konstrukcije v vrednosti 120 tisoč evrov, od česar večji delež prispeva država. Obnovljeno vozišče bo omogočalo neoviran dvosmerni promet in varen prehod pešcev.

Gradnja optike na območjih KS Primož in Boštanj Podjetje GVO intenzivno nadaljuje z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Gradbena dela potekajo na območju KS Primož, medtem ko je gradnja na območju KS Studenec v zaključni fazi. Gradnja omrežja

Takole so z gradnjo omrežja pričeli na območju KS Studenec. (Foto: arhiv Občine Sevnica) poteka tudi v KS Boštanj, in sicer na relacijah Jablanica–Novi Grad–Zavine in Jablanica–Boštanj, gradbene aktivnosti pa se bodo do konca meseca pričele tudi v Dolenjemu Boštanju in na Kompolju. Omrežje bo naročnikom omogočilo možnost dostopa do sodobnih telekomunikacijskih rešitev, večjih hitrosti interneta, IP telefonije in IP televizije. Informacije o projektu so dostopne na spletni strani www.obcina-sevnica.si pod rubriko »Optično omrežje«.

Danes konstitutivna seja sveta KS Blanca

V nedeljo, 2. oktobra, je potekalo splošno glasovanje na predčasnih volitvah članov sveta Krajevne skupnosti Blanca. Volitve s 33,97-odstotno volilno udeležbo so potekale v 4 od 5 volilnih enot, saj za volilno enoto številka 4, ki obsega naselje Dolnje Brezovo, ni bilo vloženih kandidatur. Od desetih kandidatov je bilo v svet krajevne skupnosti izvoljenih osem članov, in sicer: Franc Pavlin, Helena Klobasa, Jožef Kovač, Viktor Stritar, Bojan Zapušek, Drago Klenovšek, Lado Prah in Franc Vidmar. Konstitutivna seja sveta krajevne skupnosti, na kateri bosta izvoljena predsednik in podpredsednik sveta, bo danes.

Na natečaju je z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika na teme ravnanja z odpadki, okoljskega osveščanja in o gozdovih sodelovala tudi občina Sevnica, ki je bila v kategoriji občin z več kot 10 tisoč prebivalci ocenjena kot druga. V isti kategoriji je bila najbolje ocenjena mestna občina Murska Sobota, tretje mesto pa je osvojila občina Radovljica. V kategoriji občin do tri tisoč prebivalcev je zmagala občina Razkrižje, v katego-

Ravnanje z odpadki v občini Sevnica je v okviru zakonsko predpisanih zahtev. Javno podjetje Komunala Sevnica, ki opravlja obvezno gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, je uredilo ločeno zbiranje odpadkov v vseh blokovskih naseljih, gospodinjstvom po strnjenih naseljih pa razdelilo 700 brezplačnih namenskih posod. Uporabniki so ob uvedbi ločenega zbiranja odpadkov prejeli na dom zloženko z vsemi navodili za pravilno ločevanje. Uporabniki na ostalih območjih občine, kjer je značilen podeželski in razpršen tip poselitve, pa so bili pozvani h kompostiranju bioloških odpadkov. (Foto: Komunala Sevnica) riji občin od tri do deset tisoč le v slednjega), smo z odzi- Predstavnikom občin, tudi prebivalcev pa občina Vojnik. vom več kot zadovoljni. Tudi županu Občine Sevnica Srečletos smo namreč k sodelo- ku Ocvirku, je priznanja po»Ker gre že za drugi natečaj, vanju povabili vse slovenske delil minister za kmetijstvo, ki je bil za razliko od lanske- občine, odzvala se jih je sla- gozdarstvo in prehrano mag. ga vsebinsko usmerjen na ba četrtina, a – presenetljivo Dejan Židan, dogodek pa so tri področja (odpadki, goz- – več kot lani,« so zapisali v popestrile melodije Simbodovi, komuniciranje – lani Društvu Planet Zemlja. ličnega orkestra.

Pričenja se program »Živimo zdravo« 25. oktobra se bo v Loki pri Zidanem Mostu pričel cikel strokovno vodenih delavnic, združenih v program »Živimo zdravo«. Izvajalca programa, Zdravstveni dom Sevnica in Zavod za zdravstveno varstvo Celje v sodelovanju z Občino Sevnica in Krajevno skupnostjo Loka pri Zidanem Mostu, sta pripravila vsebinsko bogate in poučne delavnice predvsem s področja zdravega življenjskega sloga, ki vključuje telesno aktivnost, zdravo prehrano in preprečevanje nenalezljivih kroničnih bolezni. Program promocije zdravja z imenom »Živimo zdravo«, ki izhaja iz Pomurja in ima desetletno tradicijo, bo v sevniški občini tokrat izvajan prvič. Potekal bo v krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu, kjer poleg šole, vrtca in številnih društev deluje tudi Trubarjev dom upokojencev, v prostorih katerega bodo delavnice tudi potekale. Celovit nabor naštetih institucij je botroval odločitvi, da se bo program prvič izvajal ravno na tem območju, medtem ko izvajalci programa v prihodnjih letih načrtujejo delavnice organizirati tudi v drugih krajevnih skupnostih sevniške občine. Predlog za vključitev pristojnih institucij v program »Živimo zdravo« je bil sicer tudi eden od zaključkov okrogle mize z naslovom »Krepitev javnega zdravja v luči socialno-ekonomskih dejavnikov zdravja«, ki je v organizaciji Občine Sevnica z udeležbo številnih institucij potekala spomladi.

Predavanja in delavnice vsak torek od oktobra do januarja Poleg krajanov Loke pri Zidanem Mostu so k obisku va-

OŠ Boštanj in OŠ Tržišče prejeli zeleno zastavo Na Brdu pri Kranju je 5. oktobra potekala podelitev zelenih zastav programa Ekošola. Novi prejemnici zelene zastave sta postali tudi osnovni šoli Boštanj in Tržišče, ki sta v lanskem šolskem letu uspešno izvedli aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja po tako imenovani metodologiji sedmih korakov, kot jih določa mednarodni program Ekošola. S pridobitvijo zelene zastave bosta šoli v prihodnje lahko tudi uradno izkazovali svojo vključenost v program, ki deluje v 58 državah po svetu. V program Ekošola je vključenih tudi 711 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije. Podelitve s kulturnim programom so se udeležili in zastavi prevzeli predstavniki tržiške in boštanjske šole.

bljeni vsi občani sevniške občine. Brezplačna predavanja in delavnice bodo v Trubarjevem domu upokojencev vsak torek od oktobra do januarja, od 18.00 do 19.30. »Delavnice so namenjene odraslim – mladim in manj mladim, ženskam in moškim, zdravim in manj zdravim, ki želijo izboljšati znanje in veščine, potrebne za bolj zdravo in prijetnejše življenje. V delavnicah se boste seznanili z dejavniki tveganja, ki vpliŠtevilka

vajo na vaše zdravje. Zdravstveni strokovnjaki vas bodo poučili o zdravem načinu življenja in vam tudi praktično prikazali nekatere veščine za ohranjanje zdravja. Prisluhnili bomo drug drugemu, se družili in izmenjali izkušnje,« sporočajo izvajalci programa Živimo zdravo.

macij se zainteresirani lahko obrnete na koordinatorko programa v občini Sevnica, Violeto Bahat Kmetič (041369-228 / violeta.bahat@ zd-sevnica.si).

Članku je priložena preglednica z vsebinsko in časovno opredelitvijo predavanj in delavnic. Za več inforDatum izvedbe

Nosilci nalog

1. Zdravje in dejavniki tveganja

25.10.2011

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica Violeta Bahat Kmetič, dipl.m.s. lokalni koordinator projekta »Živimo zdravo«

Merjenje dejavnikov tveganja (krvni 2. sladkor, holesterol, telesna višina, telesna masa, indeks telesne mase)

8.11.2011

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica

3. Telesna dejavnost in zdravje

15.11.2011

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica Aleksandra Kerec, viš. Fth

Osnove zdrave prehrane, prehranska pi4. ramida in zdrav krožnik - s prikazom priprave in pokušino zdravih jedi

22.11.2001

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica Mojca Vidmar, zdr.teh. Mojca Švab, s.m.s.

5. Zdrav način priprave hrane – delavnica kuhanja

29.11.2011

Jaka Polajžer, kuhar

6. Spodbujanje pridelave zelenjave in sadja (samooskrba)

6.12.2011

Slavica Grobelnik, mag. agrarne ekonomike

telesna teža, čezmerna telesna 7. Zdrava teža in debelost

13.12.2011

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica Tomšič Vladimira, uni.dipl.org.

8. Duševno zdravje

20.12.2011

Zavod za zdravstveno varstvo Celje Nuša Konec Juričič, dr. med.

Naziv delavnice

Preprečevanje in zgodnje odkrivanje 9. raka dojk in raka materničnega vratu (ZORA, DORA) – prikaz na modelu

3.1.2012

Alenka Krenčič- Zagode,dr.med. spec. ginekolog in porodničar

Preprečevanje in zgodnje odkrivanje 10. raka na debelem črevesu in danki, prostati in koži – demonstracija

10.1.2012

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica Tomšič Vladimira, uni.dipl.org.

Merjenje dejavnikov tveganja (krvni 11. sladkor, holesterol, telesna višina, telesna masa, ITM)

17.1.2012

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica Medicinske sestre (ZD Sevnica)

12. Zaključna prireditev – zdravo druženje

24.1.2012

VSI UDELEŽENCI

Opomba: teme in število delavnic je mogoče prilagoditi, dopolniti, spremeniti.

Stran pripravlja Občina Sevnica

Obnova mostu čez reko Mirno

Natečaj »Planetu Zemlja prijazna občina 2011« s ciljem pridobitve vpogleda v stanje na področju ekologije v lokalnih okoljih so drugo leto zapored pripravili v društvu Planet Zemlja, uradno pa se je pričel na svetovni dan Zemlje, 22. aprila. Natečaj je potekal v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem Ljubljana, Agencijo Republike Slovenije za okolje in Zavodom za gozdove Slovenije.


MLADI

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

19

Tehnogenij si ti – tehnogenij svet vrti Prostovoljci pri predsedniku države KRŠKO – Prva oktobrska sobota je na dvorišče pred zgradbo GEN energije privabila lepo število obiskovalcev, ki so se odzvali povabilu Šolskega centra Krško – Sevnica. Skupaj z interaktivnim multimedijskim centrom Svet energije, ki svoja vrata odpira vsako prvo soboto v mesecu, so pripravili dogodek Tehnogenij si ti – tehnogenij svet vrti. Na stojnicah so si zainteresirani, predvsem je bilo vabilo namenjeno devetošolcem, ki se še odločajo za morebitno nadaljevanje šolanja na naravoslovnih smereh, ogledali razne zanimive tehnične prikaze, tudi gokart mladega konstruktorja Uroša Krivca. Zbrane so v uvodu nagovorili ravnatelj Srednje poklicne in strokovne šole Krško Jože Pavlovič, krški župan Franc Bogovič, v. d. direktorice ŠC Krško - Sevnica Alenka Žuraj Balog pa je med drugim dejala: „Devetošolke in devetošolci, želim si, da bi ta vaša radovednost in iskrivost trajala vse življenje, kajti vi ste generacija, ki bo reševala zapletena vprašanja tega sveta. Danes bi vam radi povedali, kako pomembni so poklici na tehničnem področju. Živimo v obdobju zelo velikega tehnološkega napredka. Ne smemo se slepiti z dejstvom, da so okrog nas bleščeče stavbe, razmišljati boste morali o mnogih stvareh. Zemlja ni samo naša, je tudi od ra-

V Svetu energije je zanimivo za vse generacije obiskovalcev. stlin in živali. Mi smo tukaj zato, da dodamo neko dodano vrednost, kakor je danes modno reči. Nekoč boste vi dobili svoje otroke, ki vam bodo zaupani v varstvo. Moramo se začeti spraševati, kaj lahko storimo, da to Zemljo človeštvo ohrani, da ne bomo poslednja generacija, da ne bomo priča koncu te civilizacije, ampak to naj nam bo

tudi velik izziv, ki nam lahko prinese pravo zadovoljstvo.“ Prisotni so si nato še ogledali notranje prostore z eksperimenti ter se na njih tudi preizkusili. V drugem delu pa so se preselili na prostor Racelanda, kjer so se lahko brezplačno popeljali tudi z gokartom. Marija Kalčič

Brežiški gimnazijci v Berlinu BERLIN, BREŽICE - Od 6. do 11. septembra se je 14 dijakov 4. letnikov Gimnazije Brežice s profesorico Renato Gavranič potepalo po Berlinu, kjer so si ogledali mestne znamenitosti (Alexanderplatz, Fernsehturm, Rotes Rathaus, Reichstag, Checkpoint Charlie …), okušali različne jedi (zelo okusna je bila nemška Currywurst) in pijače (nemško pivo z malinovim sirupom). V nemškem parlamentu so videli tudi Angelo Merkel. Odšli so tudi v Madame Tussauds in v živalski vrt. Družba dijakov in profesorice je

KRŠKO – Prejšnji torek je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Turk na Brdu sprejel prostovoljce Zveze prijateljev mladine Slovenije in med njimi so bili tudi članice in člani ZPM Krško, ki so ob Tednu otroka predsedniku izročili knjižno darilo.

Predsednik države s prostovoljci in sodelavci ZPM Krško ZPMS je organizacija, ki deluje preko članic v mreži, to so društva prijateljev mladine ter občinske in medobčinske zveze, ki izvajajo nacionalni program nevladnih organizacij za otroke, mladostnike in družine ter programe, ki jih pripravijo in izvedejo samostojno v svojih okoljih. Med najbolj prepoznavnimi je tudi Zveza prijateljev mladine Krško, zato je bilo na sprejem povabljenih kar trinajst

njenih članov in članic prostovoljcev in sodelavcev. Predsednik države se je med srečanjem izkazal kot dober poznavalec programov in delovanja organizacije ZPM in njene zgodovinske vloge v slovenski družbi. Ob tej priložnosti je predsednik ZPM Krško Vinko Hostar ob Tednu otroka, ki ga letos spremlja slogan Pojdiva s knjigo v svet, predsedniku države podelil spominsko darilo

komplet treh otroških slikanic posavskih avtoric - pisateljice Maruše Mavsar in ilustratorke Urške Jekler z naslednjim posvetilom: »Lepe in dobre knjige vznikajo po Sloveniji. V želji, da bi najmlajše bralce ponesle skozi čarobni svet, jim polepšale sedanjost in jih pripravile na preizkušnje prihodnosti, se tudi pri nas, v Posavju, rojevajo knjige«. 

S. Mavsar

Teden v znamenju bralne značke KRŠKO - Minuli teden je potekal v znamenju programa Teden otroka, ki vse od leta 1953 poteka v organizaciji Zveze prijateljev mladine.

Brežiški gimnazijci so se pet dni potepali po nemškem glavnem mestu. bila super, brez problema so se ujeli, se veliko smejali in se imeli ‘fajn’, vendar so kljub temu veliko videli in se naučili. Pri odhodu domov

so jih na letališču zaradi groženj s terorističnimi napadi dodobra pregledali in pretipali. Vsi so istega mnenja, da je bilo ‘wirklich toll’. A. Š.

Zgodbe iz šolskih klopi

V ta namen je 3. oktobra na krški šoli Jurija Dalmatina potekalo tudi srečanje predstavnikov otroških parlamentov, šolskih skupnosti, mentorjev, ravnateljev šol in župana Franca Bogoviča, in kot je na njem poudaril predsednik ZPM Krško Vinko Hostar, je teden otroka teden, v katerem je ob siceršnji vsakodnevni skrbi tej populaciji namenjenih vrsto aktivnosti, prireditev in delavnic za aktivno in sproščeno preživljanje predšolskih in šolskih dejavnosti, za srečnejše in brezskrbno otroštvo. Tematsko je bil letošnji teden otroka posvečen 50-letnici Bralne značke, naslovljen Pojdiva s knjigo svet, s katero želi organizator pri odraščajočih generacijah spodbuditi interes za branje in na pomen branja ter knjige kot vrednote. Ali kot je med drugim zapisal v poslanici ob

Mladi parlamentarci bodo letos na otroških parlamentih razpravljali na temo »Junaki našega časa - kdo so in zakaj« tednu otroka pisatelj Slavko Pregl, sta knjiga in njen bralec žlahtni par, ki mu potovanje v svet prinaša nepozabna doživetja: »Kdor bere, seže dlje, kot seže njegova roka, vidi bolje kot s prostim očesom, sliši več, kot gre v njegova ušesa, in ima daljši korak, kot zmorejo njegove noge ...«.

Sicer pa je o knjigah in doživljanju njihovih vsebin zbranim mladim parlamentarcem na srečanju spregovorila mlada domača pisateljica Maruša Mavsar, udeleženci pa so si ob tej priložnosti simbolično tudi izmenjali oziroma podarili knjige. 

B. Mavsar

Ob Tednu otroka piknik in razstava Skupinska fotografija pred mladinskim oddelkom krške knjižnice. KRŠKO - 27. septembra se je šolski dan za učenke in učence tretjih razredov Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško pričel drugače kot ponavadi ob torkih. Šolski zvonec jih ni priklical v razrede, pač pa so se s svojimi učiteljicami podali v Mladinski oddelek krške Valvasorjeve knjižnice. Z zgodbami iz šolskih klopi sta jih tam pričakovala nekdanja učitelja Staša Šoba in Ivan Mirt. Pogovor z zanimivima sogovornikoma je vodil knjižničar Vilko Planinc, Šo-

bova in Mirt pa sta pripovedovala o šoli, ki je bila včasih povsem drugačna od današnje, saj so imeli malo zvezkov in učbenikov, učilnice so bile natrpane, pozimi so bili premraženi, imeli so skromne malice in v razredu strogo disciplino, saj so bili tudi starši učiteljem v pomoč pri ustvarjanju njihove avtoritete. Prisotni učenci so se aktivno vključili v pogovor in pripovedovali tudi o šolskih izkušnjah svojih staršev in starih staršev, obenem pa so se čudili nad pripovedmi, saj nikakor niso mogli doumeti, ka-

kšna razlika je bila pri pouku še pred nekaj desetletji. Ob pogovoru so bili na ogled razstavljeni stari učni pripomočki - lesena klop, računalo, pa tudi globus in tintnik. Za pričarano prijetno vzdušje in bogato bero zanimivih prigod se je gostoma zahvalila direktorica knjižnice Polona Brenčič. Dogodek je v organizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško in JSKD OI Krško potekal v okviru letošnjih dni Evropske kulturne dediščine, ki odstirajo dediščinske skupnosti in prostovoljstvo. M. K.

BIZELJSKO - Na OŠ Bizeljsko so izvedli tradicionalno prireditev Jesen v deželi ter odprli razstavo z likovne kolonije Vaški in obcestni vodnjaki Bizeljskega, ki so jo izvedli ob Dnevih evropske kulturne dediščine in s tem obeležili Teden otroka. Okoli 40 mladih iz okoliških šol, tudi s Hrvaške, je upodabljalo vodnjake. Ob otvoritvi razstave so pripravili bogat kulturni program, v katerem so nastopili otroci, šolski zbor ter ljudski pevci Bizeljsko. Strokovno vodenje likovne kolonije sta prevzeli likovnica Tanja Plevnik in Marija Sušnik, koordinator-

Kulturni program učencev ob odprtju razstave ka projekta je Tadea Vah- mladim predstavila in tako čič. Sušnikova, ki je popisa- olajšala odločitev o izbiri la okoli 100 vodnjakov, jih je motivov. S.V.


20

MLADI

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Večji poudarek skupnim aktivnostim KRŠKO - Vodstvo Šolskega centra Krško - Sevnica, v. d. direktorice mag. Alenka Žuraj Balog, ravnatelj Srednje poklicne šole Krško Jože Pavlovič in ravnatelj krške Gimnazije Ernest Simončič, so 26. septembra predstavili načrte za tekoče in naslednje šolsko leto. V Šolskem centru, ki ga letos obiskuje 730 dijakinj in dijakov, nameravajo dati večji poudarek skupnim aktivnostim. Kot je poudarila mag. Alenka Žuraj Balog, načrtujejo z namenom vzpodbuditi interes pri osnovnošolcih, potencialnih bodočih dijakih za izobraževalne programe na vseh treh smereh njihovega šolskega centra, za skupne dejavnosti. Najprej z organizacijo prireditve Tehnogenij si ti - tehnogenij svet vrti, tej pa bodo sledile tudi promocijske aktivnosti v okviru tehniških dnevov, ki se bodo zvrstili od oktobra do decembra. Ob tem tudi že načrtujejo skupno zaključno prireditev ob izteku šolskega leta v Krškem in v Sevnici, konec meseca julija pa nameravajo prvič organizirati tudi poletno šolo za tehniške entuziaste, pri čemer bodo lahko udeleženci nastanjeni v sevniškem dijaškem domu, v popoldanskih urah pa bodo zanje pripravili tudi različne interesne dejavnosti. Na nivoju ŠC, v katerem je skupno 93 zaposlenih, načrtujejo za zaposlene tudi strokovno usposabljanje za sistemsko informacijsko organizacijo, za vodenje razreda, za delo z dijaki s posebnimi potrebami, v sodelovanju z e-šolstvom pa se nameravajo lotiti tudi projekta informatizacije. Kot je povedal Ernest Simončič, so bili na nivoju države gimnazijski programi v zadnjih letih deležni najmanj sprememb, čeprav od leta 2008 tudi na tem področju poteka-

Jože Pavlovič, mag. Alenka Žuraj Balog in Ernest Simončič jo posodobitve. V letošnjem boljši izdelek. Sodelovali bodo letu začenjajo s triletnim ra- v dveh mednarodnih projektih zvojnim programom, s kate- in sicer s Tehniško šolo v Sisku rim bodo skušali preoblikovati in s 1. matematično gimnaziizvajanje izbirnih vsebin. Tako jo iz Bolgarije. V Srednji šoli bodo letos v prvem letniku dali poudarek socialnim veščinam, učenju učenja, pri čemer bodo k sodelovanju pritegnili tudi strokovnjake z drugimi znanji. Sicer pa imajo letos prvič v osmih letih vpisanih v strokovni gimnazijski program le en oddelek dijakov, skupno pa gimnazijski program obiskuje 149 dijakov. Kot je med prednostnimi nalogami v programih strokovnega poklicnega izobraževanja, ki jih obiskuje 523 dijakov, izpostavil ravnatelj Jože Pavlovič, nameravajo še okrepiti sodelovanje z gospodarskimi subjekti na območju Posavja, promovirati tehniko in tehnične usmeritve, izvesti pa nameravajo tudi natečaj za naj-

Sevnica, ki jo kot ravnateljica vodi mag. Alenka Žuraj Balog in jo obiskuje skupno 58 dijakinj in dijakov v programih frizer in mizar, bodo letos nadaljevali s projektnimi tedni, v sklopu katerih urejajo park Forma viva pri sevniški šoli in izdelujejo igrače. Ravnateljica šole je med drugim povedala še, da zelo dobro sodelujejo z Obrtno-podjetniško zbornico Sevnica, največ usposabljanj pa izvajajo v družbi Stilles. Glede na nekaj prostih kapacitet v tamkajšnjem dijaškem domu pa bi lahko v dogovoru s Centrom za socialno delo te namenili tudi za bivanje ljudi v stiski. Bojana Mavsar

KRŠKO – Ob Tednu otroka so že tradicionalno poseben program prireditev pripravili tudi v Kulturnem domu Krško: interaktivno lutkovno predstavo Muca Copatarica (na fotografiji občinstvo na ploščadi pred kulturnim domom), glasbeno predstavo Melite Osojnik Marko skače, klovnovsko predstavo Sirkec, Sirkec ter projekcije francoskega dokumentarnega filma Bonobo Beni in glasbenega dokumenP. P. tarnega filma Big Foot Mama - Tist’ dan v tednu. 

Lokalna razvojna fundacija Posavja Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice gsm 059 955 046 e-mail info@prstan.eu www.prstan.eu

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Kdo smo? DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA KRŠKO deluje na področju štirih občin: Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in vključuje v svoje programe preko 470 oseb z okvaro sluha. Društvo deluje že od marca 1962 leta in bo v prihodnjem letu beležilo 50letnico neprekinjenega delovanja. V letu 2012 smo tudi organizatorji Mednarodnega dneva gluhih, obsežne kulturno- športno- družabne prireditve, ki jo predvidevamo organizirati na območju občine Brežice. Kaj počnemo, kaj je naš motiv? Društvo izvaja posebne socialne programe na področju osebne pomoči in svetovanja odraslim gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam, nudi psihosocialno pomoč ostarelim gluhim na domu,

izvaja športne aktivnosti in rekreacijo, deluje na področju kulture, informiranja, socializacije in družabništva. Izvajamo programe svetovanja staršem, ki imajo gluhe, naglušne otroke in mladostnike, nudimo njihovo vključevanje v programe in projekte društva. Izvajamo tudi vse oblike komunikacije gluhih in naglušnih oseb, tečaje Slovenskega znakovnega jezika, koordinacijo uslug tolmačenja v slovenski znakovni jezik za uporabnike. Gluhim in naglušnim uporabnikom nudimo tudi svetovanje in pomoč pri nabavi tehničnih pripomočkov (budilke, TV indukcijske zanke, naprave s svetlobnimi indikatorji …), svetujemo pri nabavi, uporabi in vzdrževanju slušnih aparatov in potrošnega materiala (baterije, cevke..). Društvo se v svojem delovanju povezuje z javnimi ustanovami in službami, delovnimi organizacijami, društvi in invalidskimi organizacijami.

delovanje NVO vsako leto zmanjšujejo. Veliko truda vlagamo za prijave na javne razpise raznih ministrstev, občin, iščemo sponzorje in donatorje , kar pa je v teh kriznih časih zelo oteženo. Z ukinitvijo oz. zmanjšanjem programov Javnih del smo v letu 2011 izgubili pomemben program – Psihosocialna pomoč ostarelim gluhim osebam na domu, v katerega so bili vključeni prav invalidi - gluhe osebe. Se jim želite pridružiti? DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA KRŠKO, Cesta krških žrtev 60, 8270 Krško Tel.: 07/49 21 392, Fax: 07/49 02 392 e-mail: dgn.krsko@siol.net www.gluhi-naglusni-posavje.net URADNE URE: PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 SREDA: 8.00 - 12.00 in 14.00- 17.00 PETEK: 8.00 - 12.00

Naš zadnji podvig? S preselitvijo leta 2007 v nove lastne prostore, ki so tehnično in arhitektonsko prilagojeni invalidom sluha, je društvo pridobilo kvalitetne in urejene pogoje za delovanje ter izvajanje posebnih socialnih programov.

Društva se predstavijo

Naša največja težava? Društvo ima status invalidske organizacije in status društva v javnem interesu. V društvu je zaposlena strokovna delavka, ki je usposobljena v komunikaciji – znakovnem jeziku in izvajalka ter koordinatorka programov. Velik problem predstavlja zagotavljanje zadostnih sredstev za delovanje in izvedbo programov, saj se sredstva za

V šolskem letu 2011 / 2012 bomo na PRSTaN-u po OŠ v zaključnih razredih iz Posavja izvajali projekt Društva se predstavijo. Vse zainteresirane organizacije iz Posavja, vabimo k sodelovanju, da se predstavijo po šolah. Predstavitve bi potekale v sklopu športnega, kulturnega ali naravoslovnega dneva. Za več informacij ali prijave nas čim prej kontaktirajte na ales.urek@prstan.eu.

www.prstan.eu


POSAVSKA PANORAMA

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Kam v Posavju? Četrtek, 13. 10. Četrtek, 13. 10. • ob 17.00 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško: predavanje pedagoginje Metke Uršič o disleksiji • ob 17.00 v dvorani MC Brežice: otroška gledališka predstava Janko in Metka • ob 19.00 v klubu KD Krško: predavanje Ice Krebar „Makrobiotika“ • v Mestni hiši Brežice: ogled razstave območne likovne kolonije Bizeljsko 2011 (do 24. 10.) Petek, 14. 10. • ob 8.00 v MC Krško: mladinski dan • ob 12.00 v Bivaku Senovo: turnir v namiznem tenisu • ob 17.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer • ob 17.00 v Dvorani v parku Krško: Joga smeha, Mirjana Šafran Blažič, vstop prost/ info: LUK - 07/48 81 160 • ob 18.00 v MT Raka: Naučimo se pripraviti sladke dobrote • ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: slavnostna prireditev ob 15-letnici delovanja Posavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov, slavnostna govornica bo dr. Lučka Kajfež Bogataj

• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav • ob 10.00 v MT Raka: izdelovanje skulptur iz papirja • ob 10.00 v dvorani OŠ Pišece: prvi liga turnir v badmintonu za pokal Pišec • ob 11.00 pri spomeniku pod vaško lipo na Oštrcu: proslava in srečanje Oštrc 2011

• ob 18.00 na Fakulteti za turizem Brežice: predstavitev izdaje ponatisa štirih knjižic „Zbrana dela dr. Viktorja Tillerja“ • ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: komedija Sezona naročenih umorov, za abonma in izven

• ob 12.00 pred Bivakom Senovo: gibalna igra twister • ob 17.00 v Kerinovem Grmu: zaključek projekta Zgodbe šu vrtlo/Zgodbe z vrta

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer • ob 19.30 v avli Upravne enote Brežice: 18. letni koncert Mešanega pevskega zbora Viva Brežice (Gospel/Spiritual, The Beatles, Abba) • ob 21.00 v dvorani MC Brežice: Peter Dirnbek & Vox Populi – koncert in javno snemanje albuma

Četrtek, 20. 10. • ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: pogovor z Jano Drašler o cirkusu • ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: predavanje mag. Hrvoja Tea Oršaniča „O gozdarstvu malo drugače“ • ob 19.00 v Kavarni Rosca v Brežicah: otvoritev razstave Oskarja Gerjeviča „Brežiški nadvoz“

• ob 20.00 v klubu ali veliki dvorani KD Krško: etno koncert skupine Brina, za jazz-etno abonma in izven • ob 18.00 v restavraciji Golf Grad Mokrice: otvoritev razstave unikatne keramike Sekcije keramika pri Društvu likovnikov Brežice • ob 19.00 v Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki: odprtje razstave Blaža Vehovarja „Vrtovi“ • ob 19.00 na Turistični kmetiji Balon na Bizeljskem: odprtje fotografske razstave Line, avtorja Branka Brečka

• ob 20.00 v klubu in avli MC Brežice: First Wake Park party z otvoritvijo razstave Tomija Nagliča Sobota, 15. 10. • ob 8.00 pri hidroelektrarni na Orehovem: preizkus hoje na 2 km • ob 9.00 pred Domom krajanov Križe: pohod po po poteh ob ugaslih apnencah • ob 9.00 na začetku Jurkove poti na Lisco na Bregu: Parkiraj in osvoji Lisco – prireditev ob svetovnem dnevu pohodništva

podčrtano

Zmagovalci Nedelja, 23. 10. • ob 16.00 na Turistični kmetiji Balon na Bizeljskem: odprtje in ogled 5. razstave „Bizeljski ajdov kolač“

Sreda, 19. 10. • ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica • ob 17.00 v Dvorani v parku Krško: Vaje pomlajevanja, Marija Kralj Tkavec, vstop prost/info: LUK - 07/48 81 160

Ponedeljek, 24. 10. • ob 17.00 v Dvorani v parku Krško: Gibanje in samomasaža, Majda Adamič, vstop prost/info: LUK - 07/48 81 160 • od 9.00 do 17.00 v Domu upokojencev Brežice: ogled razstave izdelkov stanovalcev (do 28. 10.) Torek, 25. 10. • ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje mag. Tanje Cegnar „Vpliv vremena in podnebja na ljudi“ • ob 9.00 v Domu upokojencev Brežice: medgeneracijsko druženje Babica pripoveduje • ob 17.00 v prostorih OŠ Globoko: prireditev ob 35-letnici vrtca v Globokem • ob 18.00 v veliki dvorani KD Krško: igrana predstava Sapramiška 2 – Sapramišja sreča, za rumeni abonma in izven

Petek, 21. 10.

• ob 21.00 v MC Krško: koncert skupine Momento Nedelja, 16. 10. • od 8.00 do 14.00 v gradu Brežice: sejem rokodelskih znanj, ob 10.00 in 13.00: kulturni program, ob 9.00 in 12.00: voden ogled muzeja • ob 9.00 s parkirišča pred cerkvijo na Čatežu ob Savi: jesenski pohod na Goli Cirnik • ob 9.30 pri informativni tabli pešpoti pred KS Bizeljsko: tradicionalni pohod po Grajski pešpoti, • ob 11.00 v Kostanjevici na Krki: 6. veslaška regata okoli kostanjeviškega otoka • ob 11.00 v Klunovih toplicah v Bušeči vasi: štart 16. teka po vinski cesti Torek, 18. 10.

Viktor tiller

Zbrana dela

• ob 12.00 v Bivaku Senovo: turnir v namiznem tenisu • ob 17.00 v MT Veliki Kamen: večerni čvek • ob 18.00 v MT Raka: kostanjev piknik z družabnimi igrami • ob 21.00 v dvorani MC Brežice: stand-up comedy – Marko Petar Orešković in Zvonko Kožić • ob 21.00 v MC Krško: klubski maraton Radia Študent – Walter Flego, Ludovik Material

21

Sreda, 26. 10. • ob 15.00 v Domu upokojencev Brežice: osrednja slovesnost ob 10-letnici zbora stanovalcev Žarek

Piše: Maruša Mavsar

Neštetokrat si umijemo obraz, neštetokrat odpremo nabiralnik, neštetokrat v drobnem teku lovimo zadnje minute, ker spet nekam zamujamo; neštetokrat se nasmehnemo in potrpežljivo stojimo v vrsti v banki, pošti, trgovini, neštetokrat zadovoljno zacmokljamo ob juhi, čaju, kavi, ko toplo zalijejo usta. Res neštetokrat se oglasimo na telefon – včasih pa se že po nekaj slišanih besedah vesolje silovito ustavi. Povsem razločno se spomnim, kako je v mojem vesolju naenkrat zmanjkalo zraka, kako mi je v stotinki stisnilo grlo in je celotno telo zajel val tresenja, ko je ljubljeni glas v slušalki izrekel: »Ima tumor.« Nekdo, ki mi je izredno blizu, ki ga imam tako zelo rada, ima raka? Danes vem, da se nas je večina na nek način že srečala s to boleznijo. Zboleli ste vi, zboleli so vaši bližnji. Še predobro veste, da se na tej točki, od prvič slišane diagnoze naprej, začne povsem nova pot. Svet korenito spremeni barve, ljudje okoli nas pokažejo svojo pravo naravo, začne se boj. Boj, da bi spet »neštetokrat« počeli tudi najbolj vsakdanje stvari. Mesec oktober je mesec boja proti raku dojk. Drži, ta boj ne izbira dneva, minut, ur, kaj šele mesecev vsi meseci, od januarja do decembra, so meseci boja proti kateri koli obliki raka. Razglasitev oktobra kot meseca boja proti tej najpogostejši »ženski« obliki raka, vidim predvsem kot dodatno priložnost, da se o raku govori, da iz besede »rak« odstranjujemo tabuje in strah, da se borimo za več informacij in več znanja. Rak se pojavlja v več sto oblikah in ne prizanaša nikomur: ne starejšim, ne mladim, ne dojenčkom, ne revnim in ne bogatim. Različen po mojem mnenju in izkušnjah, in o tem bo še tekla moja beseda, ostaja naš dostop do informacij in posledično do zdravljenja. Bolniki z rakom ne potrebujejo pomilovanja, potrebujejo močno podporo in hkrati dovolj miru, v kolikor si tega želijo. Potrebujejo ljubezen, prijateljstvo, (za)upanje. In čeprav sem jaz ljubljenega človeka zaradi raka fizično izgubila, zdaj vem, da sem v času njegove bolezni prvič zares spregledala ter se začela učiti, kaj je v življenju resnično pomembno. Nasproti mi vsakodnevno prihajajo zanimivi ljudje, tudi tisti, ki se z rakom pogumno borijo, še več jih je takih, ki so rak uspešno premagali. Zaradi naštetega verjamem, da rak ne sme več imeti le zloveščega prizvoka konca in usodnosti, za marsikoga je namreč priložnost za drugačen začetek - tudi za nas, ki smo ob obolelih spoznali brezpogojno ljubezen, ljubezen do življenja. Ni potrebno, da si v oktobru nadenete roza pentljo, ki bo navzven kazala, da želite dobro in podpirate boj proti raku - naj si pentljo nadene vaše srce. Takrat bomo vsi zmagovalci.

www.posavje.info

Sobota, 22. 10. • ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav • ob 10.00 v Bivaku Senovo: ustvarjalna delavnica • ob 10.00 v MT Raka: ustvarjanje z glino • ob 17.00 v MT Veliki Kamen: igre s kartami • ob 17.00 v Gimnaziji Brežice: brežiški obrtni sejem predavanje dr. Sanje Toljan iz Zagreba o zdravljenju z bioidentičnimi hormoni • ob 18.00 v Prosvetnem domu Artiče: jubilejni koncert ob 15-letnici otroške folklorne skupine • ob 19.00 v Gasilskem domu Cerklje ob Krki: koncert Zapojmo čisto po domače • ob 20.00 v klubu MC Brežice: sobotni klubski večer • ob 21.00 v MC Krško: koncert skupine Adam

• ob 16.00 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško: ustvarjalne delavnice pred „krompirjevimi počitnicami“ • ob 19.00 v KD Krško: družabni večer „Nariši nov dan“ z Vlasto Nussdorfer, Fani Čeh, Mihom Kramlijem, Jurijem Zrnecem in Bojanom Kodeljo (vstop prost) • ob 19.00 v Dvorani v parku Krško: odprtje fotografske razstave Odkrita in zakrita stavbna dediščina, izbor iz ciklov Stavbna dediščina I, II, in III, avtorja Branka Brečka

Obvestila o dogodkih: redakcija@posavje.info Tel.: 07 49 05 782 Fax.: 07 49 05 781

skozi vaš objektiv

Bralka z Gorice v KS Veliki Podlog želi opozoriti na neugleden ekološki otok v njihovi vasi. „Zbiralniki so prispeli, vendar je zmanjkalo prostora za ureditev otoka, ker določeni ne pospravijo svoje dolgoletne kosovne odpadke z javno dobrega zemljišča,“ je zapisala. „Krajani želimo imeti urejeno okolico in ne slab zgled z vstopom v vas.“ Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.


22

POSAVSKA PANORAMA

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Na muhi ...

Na 130. rojstnem dnevu kostanjeviškega gasilskega društva so se v pomenek zapletle tri „vražje“ Kostanjevičanke: ravnateljica osnovne šole in občinska svetnica Melita Skušek, njena kolegica iz občinskega sveta Jožica Lešnjak in tajnica na občini Marjana Krhin. Ali je bil predmet njihovega pomenka gasilski jubilej, občinska politika ali kakšna bolj „ženska“ tema, ni znano, a dežja niso zakuhale, saj je ravno takrat skozi oblake sramežljivo pokukalo sonce … (Foto: P. P.)

Da se je tudi brez jeklenega konjička mogoče znajti drugače, sta na letošnjem dnevu brez avtomobila dokazala krški občinski piarovec Marko Grošelj in kantavtor Peter Dirnbek, ki je sta se po starem mestnem jedru Krškega, tistega dne dopoldne zaprtem za motorni promet, takole prevažala na tovornem vozičku. (Foto: B. M.)

Zobozdravstvo:

rekli so ... »Sam sem imel sre­ čo z gospo­ darstvom in s politi­ ko, kar mi sicer nekateri očitajo. Zame je največ napravil Andrej Vizjak, potem sem pa obiskal še Pahorja. S tem ni­ mam težav, ker na po­ litiko gledam kot na del trga.« (Primož Kozmus o svojem odnosu do poli­ tike, v reviji Playboy av­ gusta 2011) Letošnjega prvega teka za sevniški pokal se je kot edini med sevniškimi svetniki in svetnicami udeležil tudi Tomaž Lisec (levo). Prof. športne vzgoje na sevniški osnovni šoli Aleš Tuhtar je bil z udeležbo na teku lep zgled svojim učenkam in učencem, ravnateljica Mirjana Jelančič pa je sevniško ekipo spodbujala ob tekaški progi. (Foto: S. R.)

Jožica Mikulanc, predsednica krške KS je nedavno dokazala, da je kuhinje tako ali drugače vešča, saj je udeležencem otvoritve obnovljenega ribnika na Resi delila obilne porcije srnjega golaža. Za izvedbo, se pravi kuho, so sicer poskrbeli v podjetju Gastromix, medtem ko naj bi za najbolj bistveno surovino za okusen golaž poskrbel podboški Ivan Urbanč. (Foto: B. M.)

Dan brez avtomobila je zelo resno vzel tudi brežiški župan Ivan Molan, ki se je s kolesom iz domačih Sel pripeljal v Dobovo, kjer so pripravljali meddržavno vampirijado. Župan Molan se je pohvalil, da ga na svoje kolo vežejo čustveni spomini, saj si ga je kupil še v dobrih časih službovanja na Regulatorju, kjer si je s tedanjo plačo bicikl vsekakor lažje privoščil, kakor bi si ga z župansko ... (Foto: M. K.)

»Hvala bogu, mi ni treba skr­ beti čisto vsak dan za hrano. Meni je to užitek, v veselje. Rada preizku­ šam nove recepte in mi je bolj sprostitev kot ob­ veznost.« (Nuša Derenda o kuhanju, v oddaji TV 3 Riba na oko septem­ bra 2011)

»To, da so me izbra­ li, je bil za­ me res ve­ lik uspeh in čast – priti iz uboge­ ga Krškega v veliko Lju­ bljano, to je bilo zame takrat nekaj neverjetne­ ga. Takrat sem bil star 17 let. (Miran Rudan o svojem izboru za člana skupine Moulin Rouge, v reviji Reporter septem­ bra 2011)

Nove tehnologije:

www.poliklinika-libertaselit.hr

• Implantati (zobni vsadki) brez rezanja in šivanja • Implantologija • Protetika • Paradontologija

• Najnaprednejsa terapija zdravljenja brezzobe čeljusti • Na podlagi CT preiskave se dobi 3D rekonstrukcija čeljusti

• Estetsko zobozdravstvo

• Na 3D modelu, računalniško vodeno (IMPLA 3D software) ) planiramo kirurski in protetski del terapije

• Zobotehnični laboratorij

• Cirkon

• CB CT

• Titan

• Ortopan

• CAD/CAM

• Ortodoncija • Oralna kirurgija

• RVG

Rešite križanko na strani 24 in si prislužite lepe nagrade.

Poliklinika Libertas Elit Dental medicina grupa Estetsko zobozdavstvo in Estetska kirurgija Poliklinika Libertas Elit Ulica Kneza Domagoja 27, 10 000 Zagreb Hrvatska

Za vse informacije se obrnite na: Agencija Art Trevel Tel: +386 5627 8222 GSM: +386 31868 686 Organizirani brezplačna hotelska nastanitev in prevoz!


POSAVSKA PANORAMA

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

V uredništvo smo prejeli že mnogo predlogov, naj uvedemo tudi kakšno rubriko z recepti za kuhanje in peko. Sklenili smo, da za pomoč poprosimo vas, bralke in bralce, in sicer tako, da nam zaupate svoje najljubše recepte. Pošljite nam torej kratek prispevek, v katerem naj bodo navedene sestavine in opišite, kako jed ali pecivo pripravite. Lahko navedete tudi, kdo vas je priprave naučil ali kje ste ga prebrali. Priložite še svoj portret (fotografijo) in po možnosti fotografijo jedi ali peciva. Dodajte tudi ime in priimek ter svoj naslov (samo za našo rabo pa bo dobrodošla tudi številka telefona). Svoj najljubši recept (ali enega izmed njih) nam pošljite na poštni naslov uredništva Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (za Bralci kuhajo) ali na e-pošto: redakcija@posavje.info.

Prva se je opogumila in odzvala vabilu uredništva za sodelovanje v novi rubriki Mojca Kerin Maglica z Lomnega, in sicer s svojim receptom za času primerno sladico – kostanjevo pito.

KOSTANJEVA PITA Sestavine: Biskvit: 15 dag masla 27 dag sladkorja 6 jajc 3 dag raztopljene jedilne čokolade 12 dag mletih orehov 6 dag moke Krema: 18 dag masla 22 dag sladkorja v prahu 45 dag kostanjevega pireja   Preliv: 10 dag masla 10 dag jedilne čokolade

Priprava: Najprej zmešamo maslo in sladkor, dodamo rumenjake in penasto zmešamo. V stepeno zmes dodamo raztopljeno čokolado, mlete orehe, moko in stepene beljake. Maso zlijemo v pekač, velikosti pečice, prekrit s peki papirjem in pečemo približno 20-25 minut  na 180 stopinjah. Kostanjevemu pireju dodamo sladkor in zmehčano maslo, ter penasto stepamo. Kremo iz kostanjevega pireja namažemo na ohlajen biskvit in prelijemo z raztopljeno čokolado.   Dober tek!

poroke • Drago Resman in Sonja Palčnik, oba z Loga, • Jernej Žnidaršič, Lukovec in Tanja Tratar, Sevnica, • Gregor Draksler, Črdenc in Irena Cvek, Globoko, • Jernej Blažinč, Rigonce in Filipčić Sanja, Ključ Brdovečki, • Jasmin Hadžić, Senovo in Jasna Aletić, Bosna in Hercegovina.

moja poroka

kolumna

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim ali vsaj v letošnjem letu, nam pošljite svojo poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@ posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

ČESTITAMO

rojstva V brežiški in novomeški porodnišnici so rodile: • Sonja Arnšek, Gunte – dečka, • Janja Skinder, Gmajna – deklico, • Petra Štritof Šiško, Slogonsko – deklico, • Katja Lončarič, Zgornji Obrež – dečka, • Sanja Salamon, Krško – dečka, • Melita Županc, Dolenji Leskovec – dečka, • Ina Sečen, Brežice – deklico, • Ana Štumberger, Krško – dečka, • Jasmina Starc, Velika vas – dečka, • Urška Katić, Leskovec pri Krškem – deklico, • Mateja Mladkovič, Cerklje ob Krki – deklico, • Nizama Delibašić, Bosna in Hercegovina - deklico, • Simona Šoštar, Šedem – deklico, • Gordana Zorko, Gora – deklico, • Lavnite Morina Krasniqi, Brežice – dečka, • Jana Vizler, Gržeča vas – dečka. ČESTITAMO

Do raja in nazaj Piše: Natja Jenko Sunčič

Z grafiti popisanim vlakom proti prestolnici. Čez Brežiško-krško polje, kjer so iz vrtov v toplo oktobrsko sonce osamljeno bingljali zreli rdeči paradižniki, mimo zasavske kotline, kjer na pokopališču v Zagorju prisiljeno stoji spomenik dr. Janezu Drnovšku, ki je dejal, da se bomo pobili, ko ga ne bo več, in smo ga že rahlega življenja uspeli večkratno smešiti z vencem na glavi, mimo Kresnic v Ljubljano. Torej ne po danes razvpiti Titovi cesti – obvoznici. V raju, kjer državljanom (ne)posredno krojijo usodo, se prišlek ne more voziti z mestnim avtobusom, če nima študentske, upokojenske in še kakšne druge identifikacijske kartice, izkaznice. Taksist, s tujim narečjem, vožnjo v Bežigrad, mimo Jankovićevega stožičastega spomenika, zaračuna 20 evrov. Največji evropski avtomobilski klub ADAC je objavil primerjalno raziskavo o taksi službah v 22 evropskih mestih, ljubljanski taksisti so prepričljivo na zadnjem mestu. V raju so ustavni sodniki soglasno odločili, da se nova ljubljanska vpadnica ne sme poimenovati po Titu. Kajti, da ta oseba pooseblja pol stoletja nedemokratičnega, totalitarnega in zločinskega komunističnega režima. Ne moreš verjeti, da so »drugovi sudije« brez spomina, brez bralne kulture, brez razsodnosti, brez tehtanja. A v svojem grbu imajo vendar tehtnico. Nerazsodnosti se ne gre niti čuditi, saj živečim plenilskim krvosesom še niso izrekli niti enega sodnega epiloga.

Ines Pintarič iz Pavlove vasi in Metodi Jordanov iz Makedonije, septembra na Mokricah. (Foto: Boštjan Colarič)

www.fotografiranjeporoke.si

Boštjan Colarič S.P., TRG MATIJE GUBCA 3, KRŠKO, 070/878781

bralci kuhajo

23

zanimivosti iz posavja

Bowling je razvedrilo in družabni dogodek SEVNICA - V lanskem letu je postalo središče Sevnice bogatejše za sodoben poslovno trgovski center z bowlingom, ki sta ga lastnika, Andreja in Milan Jamšek, poimenovala Bowling DeLuxe. Lično urejen kletni prostor ima šest najmodernejših elektronsko opremljenih bowling stez,

Zato se je treba znesti nad tistim, ki nima več nikakršne možnosti za »pravo glasa«. Prostor mi ne dopušča opredelitve za ali proti Titu. Sem pa bila med zelo dobro množico spremljevalcev, ki so z zanimanjem poslušali dr. Jožeta Pirjevca, ko je na pobudo Valvasorjeve knjižnice Krško predstavljal knjigo »Tito in tovariši«. Knjiga je plod njegovega dolgoletnega raziskovanja v mednarodnih in domačih arhivih, grajena na novih arhivskih virih in na najnovejših znanstvenih publikacijah ter temelji na poznavanju (!) obširne literature. Dr. Pirjevec ne poveličuje, le osvetljuje lik maršala Tita in njegovih tovarišev. Tovarišev tudi pod narekovaji. Iz raja nazaj. V brežiški oktober. Še vemo, zakaj ga sploh slavimo? Na čase, ko so se zavedni domači fantje uprli okupatorju, bili izdani od domačih izdajalcev in pobiti. O nekem maršalu, po imenu Tito, se je tedaj bolj šepetalo. Potem smo živeli čas, ko so delavci, občani prihajali in odhajali v turnusih v in iz Tovarne pohištva, Jutranjke, IMV-ja, Prevoza, Gozdnega gospodarstva, (Slovin)Vina Brežice, Agroservisa, Radia Brežice (letošnjega oktobra bi pogrešanec štel 48 let), iz večetnične cerkljanske vojašnice (če ni preveč moteče). Videti je bilo, da nas je mnogo. Tovaršija je delala in ustvarjala. In je bilo lepo in ponosno slaviti brežiški oktober. Tu, na repu repov, si ustvarimo svoj raj, veselimo se zapoznelih rdečih paradižnikov, ne pobijmo se in ohranimo dostojanstvo.

Kruh in pecivo po domače Peka brez umetnih dodatkov knjiga, ki je že mnogim začetnikom pomagala do okusnega domačega kruha, Ekipa Posavskega obzornika na bowlingu v Sevnici stavljenih kegljev na koncu steze, točke pa se seštevajo na posebnem ekranu.

Vodja trženja Bojana Kunej in Andreja Jamšek ki nudijo aktivno preživljanje prostega časa. Pravila so enostavna – vsak igralec izbere kroglo s tremi luknjami (za palec, kazalec in prstanec) in jo zaluča po stezi ter skuša podreti deset po-

Na bowlingu v Sevnici se je pred tednom dni mudila tudi ekipa Posavskega obzornika. Mnogi so metali kroglo prvič in ko so ujeli pravi ritem, so keglji padali kot snopi požete pšenice na polju. Vmes je bilo slišati tudi veliko smeha in spodbudnih besed, tako da je čas v sproščenem vzdušju zelo hitro mineval. V pogovoru s solastnico Andrejo Jamšek smo izvedeli, da so uvedli še dodatno ponudbo za svoje

stranke. »Popestrili smo rojstnodnevne zabave za otroke in izoblikovali ponudbo za zaključene družbe do petdeset ljudi s celotno postrežbo hrane in pijače. Skratka, vse po želji naročnika,« je povedala. Bowling DeLuxe je odprt od ponedeljka do četrtka od 15. do 24. ure, ob petkih in sobotah od 15. do 1. ure, ob nedeljah in praznikih od 13. do 22. ure. Rezervacije steze za bowling sprejemajo na tel. št. 07 816 33 60. S. R.

knjiga, ki se je razveselijo tudi izkušeni peki, knjiga, ki vsebuje pregledne slike postopkov in vas vodi od osnov do zahtevnejših receptur, knjiga, ki je lepo in koristno darilo! format 210 x 280, 120 strani, trda vezava cena: 25 ¤

Dostava na stroške založbe

naročila: mob.: 040 634 783 marketing@posavje.info


POSAVSKA PANORAMA

posavske glasbene novičke

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011 Poliklinika Libertas Elit Ulica Kneza Domagoja 27, 10000 Zagreb, Hrvaška

24

Imitiranje, nove skladbe, nov videospot, 30. obletnica in še kaj. V tokratnih glasbenih novičkah: Posavci ponovno krojimo usodo Evrovizije. Tokrat v oddaja Misija Evrovizija, s katero Slovenci iščemo potnika za Azerbajdžan 2012. Nov koncept izbiranja namreč vodi Brežičan Klemen Slakonja (na fotografiji). Igralec, voditelj in pevec je že prvi večer pripravil presenečenje, saj se je odel v irskega zvezdnika Bona, bolj znanega kot pevca skupine U2. Pesem One pa je v njegovi izvedbi postala iztočnica za pogovor o slovensko-hrvaških odnosih.

www.poliklinika-libertaselit.hr

GSM: +386 31868 686

Skupina Momento je izdala peti singel s pomenljivim naslovom 5ka. Omenjeno skladbo boste lahko slišali na njihovem prvencu Era pod zaporedno številko 5, prav tako pa bojo Momentovci letos obeležila peto obletnico delovanja. »Za nov singel smo posneli tudi videospot, katerega je režiral naš bobnar Robert Dvoršek s svojo Produkcijo Znajdi Se. Robi se je že podpisal pod naša videospota Kje Si? ter NaPorno. Pesem 5ka govori o športno neaktivnem fantu, ki se je za ljubezen pripravljen spraviti v formo. Gre za tragikomično ljubezensko zgodbo z razsvetljujočo končno ugotovitvijo: Več je vseh poti,« je za medije dejal pevec in kitarist skupine Boštjan Levičar. Člani zasedbe sedaj napovedujejo turnejo po državi, v začetku oktobra pa bodo v Ljubljani praznovali 5. rojstni, tako kot se za rockerje spodobi. Kljub izidu novega albuma in predstavitvenemu koncertu, so si člani skupine LeeLooJamais vzeli čas in v svet poslali videospot za aktualni singel Show Show. Tokrat glavne vloge v videospotu niso prevzeli Lara in njeni fantje, ampak njihovi oboževalci. S tem so v ospredje postavili raznolikost ljudi in pokazali, kako vsak posameznik k celoti doprinese nekaj svojega. Zato, oglejte si spot, saj boste v njem našli veliko posavskih obrazov. Kaj se zgodi, ko uveljavljeni glasbeni veterani pomagajo mladi neuveljavljeni skupini? Če ne drugega koncert skupine Shyam (na fotografiji) in novonastale posavske zasedbe Karma Coma. Skupina Shyam sicer deluje že

Geslo križanke pošljite do četrtka, 20.10.2011, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

POLIKLINIKA LIBERTAS ELIT, ZAGREB 1. nagrada: keramična krona v vrednosti 200 € 2. nagrada: zalivka (plomba) v vrednosti 30 € - 60 €, odvisno od velikosti 3. nagrada: čiščenje zobnega kamna in peskanje Air Flow 40 €

od leta 1998, fantje (in punca) pa so doslej izdali tri plošče ter se pred kratkim vrnili na koncertne odre. Po drugi strani pa je Karma Coma mlada glasbena skupina, ki je postala zmagovalka natečaja MC Krško. Takrat so nastopili kot duo, na omenjenem koncertu pa že kot trio (Enej Mavsar, Uroš Kovač in Miha Škafar). In na koncu še čestitka. Čestitka Miranu Rudanu, ki našo glasbeno sceno s svojimi uspešnicami bogati že kar 30 let. Krčan je v teh letih deloval v večjih skupinah: Nuclear 003, Moulin Rouge, Rendez Vous, Pop Design, zmagal leta 1990 na Eurosongu kot spremljevalni vokal, stopil na tla samostojne kariere in na koncu spet pristal v Pop Designu. Za seboj pušča lep pečat uspešnic kot so Debela deklica, Na božično noč, Laure ni več in mnoge druge. In čeprav je Miran v pogovoru za medije dejal, da ne načrtuje nobenega slavja ob 30. obletnici, pa na koncu le priznal, da pripravlja manjše presenečenje. V čast jubileju bo občinstvu ponudil nekaj novega, želi pa si napolniti tudi Stožice. Pa še na mnoga leta! 

Pripravlja: Simon Uršič

Geslo 20/2011 številke:

Z GIBANJEM DO BOLJŠEGA POČUTJA Nagrade, ki jih podarja FITNESS POŽUN, Senovo, prejmejo: 1. nagrada: 1 x mesečna karta za fitnes – Alenka Umek, Koprivnica 2. nagrada: 5 x brezplačen obisk fitnesa – Dragec Deželak, Sevnica 3. nagrada: 3 x brezplačen obisk fitnesa – Petra Turšič, Cerklje ob Krki

S Posavskim obzornikom prisluhnite Klapi Kumpanji s Korčule! V tokratni nagradni igri si lahko s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje in malo sreče ogledate nastop Klape Kumpanji s hrvaškega otoka Korčula, ki sodi med najuspešnejše hrvaške klape, saj so prejeli že okoli 40 priznanj za svoje nastope na najrazličnejših festivalih dobre glasbe. Vprašanje, s katerim se lahko pridružite občinstvu na tem prijetnem glasbenem dogodku, ki bo 22. oktobra v Termah Čatež, pa se glasi:

Kako se imenuje nova rubrika Posavskega obzornika, v kateri boste lahko bralci objavljali in delili z drugimi bralci vaše najljubše kuharske recepte? Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za lažje obveščanje lahko tudi telefonsko številko) nam do srede, 19. oktobra, pošljite na naslov: Posavski obzornik »za nagradno igro« Trg Matije Gubca 3 8270 Krško

Odgovor nam lahko pošljete tudi preko elektronske pošte na naslov: nagradna.igra@posavje.info

Pet nagrajencev bomo o prejeti nagradi obvestili na posredovane kontakte. Sodelujte in si polepšajte sobotni večer z glasbo Klape Kumpanji!

Klapa Kunpanij je prejela več kot

30 nagrad občinstva in strokovnih žirij. Gosti:

Tamburaški orkester Ferdo Livadić iz Samobora in Tamburaški orkester GŠ Brežice

22.10.

2011 ob 20.00 uri Večnamenska dvorana Term Čatež

Prodajna mesta: www.eventim.si, Petrol, Kompas, Kiosk Delo Prodaja, Punkt Krško in Brežice, BIT Brežice, Pošta Slovenije, Bubka bar, Gostilna Les. Predprodaja vstopnic: 1. Kategorija 18,00 EUR in 2. Kategorija 15,00 EUR. Cena na dan prireditve 1. Kategorija 20,00 EUR in 2. Kategorija 17,00 EUR. Število sedežev je omejeno Prodajna mesta:


PREJELI SMO

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

90. jubilej Bernardke Lešnik

Zdravje je v naših rokah

BRESTANICA – Dolgoletna članica Rdečega križa Brestanica Bernardka Lešnik je v avgustu praznovala 90 let. Ob njenem visokem jubileju so jo obiskale odbornice Krajevne organizacije RK Brestanica in predstavnica KS Brestanica Margareta Marjetič, ki so slavljenki čestitale in z njo lepo pokramljale. Postregla jim je z različnim dobrim pecivom in pijačo po želji. Povedala je, da ni pričakovala, da bo dočakala tako lepa leta. Med pogovorom je zbrano in veselo odgovarjala na telefonske čestitke ter doSlavljenko so obiskovalke bre želje sorodnikov in znanlepo obdarile. cev. Čas druženja je žal hitro minil, zato so ji obiskovalke zaželele še mnogo lepih in zadovoljnih let ter ji obljubile, da jo še obiščejo. T. Stropnik

Ljudska univerza Krško je pridobila na javnem razpisu sredstva Občine Krško za promocijo zdravja, ki jo je poimenovala Zdravje je v naših rokah. K sodelovanju je povabila ljudi, ki se ukvarjajo z ohranjanjem zdravja na naraven način. Predavanja so vsak ponedeljek in sredo v Dvorani v parku Krško. Prvo predavanje, v ponedeljek, 3. oktobra 2011, je imela Sanja Lončar na temo Kako izboljšati imunost. Pred polno dvorano v parku Krško je Sanja Lončar poudarila, da moramo ljudje spremeniti svoj odnos do lastnega zdravja in prevzeti odgovornost za bolezni. Bolezen namreč ne »pride«, se nam ne »zgodi«, nas ne »doleti«, ampak jo »pridelamo« sami s svojim načinom življenja. Bolezen ustvarimo tako, da zanemarimo lastne potrebe na fizičnem, psiho-socialnem ali duhovnem področju. Vročina telesu pomaga v boju z virusi in zato ne zbijamo vročine. Nujno pa moramo piti dovolj vode. Voda je najpomembnejša za delovanje imunskega sistema, saj omogoča delovanje limfnega sistema, uravnava prebavo in številne druge procese v telesu. Ekološko pridelana hrana je najboljša za zdravje. Če je le mogoče, naj si jo pridela vsak sam ali kupi pri lokalnem ekološkem kmetu. Zdravje je naše največje bogastvo, je poudarila tudi Suzana Plut, ki je predstavila Žitarice in stročnice v prehrani ter Prehranske zamenjave za bele smrti. Program Zdravje je v naših rokah poteka vse do konca oktobra. Predstavljene bodo še teme: Bachova cvetna terapija, Joga smeha, Vaje pomlajevanja, Gibanje in samomasaža. Zdravje je v naših rokah in v naši glavi, le poiskati ga je treba. Monika Novšak

Štefek dopolnil 85 let SENOVO - Člani Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo so 5. oktobra ob 85. rojstnem dnevu na njegovem domu obiskali Štefana Sokoloviča, dolgoletnega in najstarejšega člana orkestra. Najprej mu je ob visokem jubileju čestital predsednik pihalnega orkestra Jože Šoln, ki mu Štefek činel še ne misli odložiti v kot. je ob tej priložnosti predal tudi darilo. Potem pa je Štefan vzel v roke činele in skupaj z ostalimi člani orkestra zaigral nekaj njemu najljubših skladb. Vidno ganjeni Štefan je bil obiska zelo vesel in povedal, da misli tudi naprej ostati član orkestra. Štefan Sokolovič je član senovske godbe že od leta 1948. Pred leti je Štefek, kot ga kličejo kolegi, prejel tudi zlato Prešernovo plaketo, najvišje priznanje, ki se podeljuje na področju kulture v občini Krško. Foto: J. M.

25

Razmišljate o izobraževanju? Vabljeni v

SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE kjer vas informiramo o: - možnostih različnih izobraževanj, - vpisnih pogojih v različne izobraževalne programe, - trajanju izobraževanja,

in svetujemo pri: - odločanju o izbiri primernega izobraževanja, - premagovanju učnih težav in - iskanju zaposlitve.

Svetovanje poteka v prostorih Ljudske univerze Krško na Dalmatinovi 6 v Krškem, po telefonu 07 48 81 170 (62) in 051/ 306 113 ter na naslovu: svetovalno.sredisce@lukrsko.si. Dvakrat mesečno svetovalno dejavnost izvajamo v KNJIŽNICI BREŽICE in v KNJIŽNICI SEVNICA. Dodatne informacije in rezervacije na: 051/306 113.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve: "Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja."

Voščilo najstarejši članici

Krompir raste z bioenergijo Dane Mižigoj, ki stanuje na videmski Polšci, je spomladi na svojem vrtu sadil krompir. En gomolj je po nesrečnem naključju padel iz zabojčka, kjer ga je vsega zelenega in brez klic našel čez nekaj časa in se odločil, da ga vseeno posadi ter ga na kalitev in rast pripravi z bioenergijo. Malce nejeverna soseda, ki ji je povedal za svoj načrt, je le skomignila z rameni, nato pa so vsi skupaj pričakovali, kaj se bo zgodilo. Krompir je kmalu pogledal iz zemlje, začel rasti in do sedaj zrasel do višine 132 cm, kar je vidno na fotografiji, saj meter, ki ga v rokah drži sin Danči, razvidno kaže njegovo višino. Cima je še vedno zelena, niti še ni zacvetel, tako budno spremljajo, kaj se bo zgodilo in kakšni bodo morebitni plodovi.

Članica društva Aktiva kmečkih žena Blanca Danica Mirt je praznovala 80. rojstni dan. KLADJE NAD BLANCO - Čudovit dan v letošnjem zadnjem septembrskem popoldnevu so članice Aktiva kmečkih žena Blanca preživele v vasici Kladje nad Blanco pri najstarejši članici društva Danici Mirt, ki je praznovala 80. rojstni dan. Zaželele so ji, da bi bila še dolgo tako optimistična, zdrava in nasmejana ter da bi še velikokrat iz njene krušne peči zadišalo po domačem kruhu.

Spoštovani, vljudno vas vabimo na predstavitev ponatisov štirih del dr. Viktorja Tillerja. Prireditev, ki jo posvečamo tudi prazniku občine Brežice, bomo pripravili

v torek, 18. oktobra 2011, ob 18. uri

7-kilogramska pesa

v prostorih Fakultete za turizem (bivša zgradba SDK) na Cesti prvih borcev 36 v Brežicah.

Jesenski čas pobiranja pridelkov na poljih in vrtovih vedno postreže tudi z nenavadno velikimi oziroma težkimi pridelki. Z enim takšnih se lahko pohvalijo v druži-

ni Senica iz Krške vasi, kjer so letos pridelali peso, ki je tehtala kar dobrih 7 kilogramov.

V programu bodo sodelovali: Ljudmila Šribar - Bojana Kunej Filip Černelč - Maruša Mavsar in učenci Glasbene šole Brežice.

let


26

OBVESTILA

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

v spomin

Ločitev od dragih težko nas zadane, je težja še bolj, kadar smrt nam jih vzame. Učitelj življenja nas bridko uči: brez solza in trpljenja nihče ne živi.

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti v Posavskem obzorniku.

Odhoda najdražjih ni moč preboleti, v sebi - resnici - ne da se verjeti. Celo ko resnica ti v dlani leži, jo ves čas zanikaš, ker bridko boli.

V SPOMIN

Obvestilo lastnikom zemljišč na trasi DV 2x400 kV Beričevo - Krško

ZAHVALA V 45. letu nas je zapustil dragi mož, oče

Lastnike zemljišč in druge prebivalce naselij z območja bodočega daljnovoda 2x400 kV Beričevo – Krško obveščamo, da bomo to jesen začeli z gradnjo omenjenega daljnovoda.

J. ANDREJ KERIN (29.3.1967 - 22.9.2011)

Ob boleči in prerani izgubi moža in očeta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem, prijateljem, sodelavcem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in denarne prispevke. Posebna zahvala g. župniku Ludviku Žagarju in Dejanu Pavlinu za lepo opravljen obred in sv. mašo. Pogrebni službi Žičkar, pevcem in trobentaču ter ge. Nevenki Kerin za besede slovesa. Zahvala tudi OŠ Leskovec in Šolskemu centru Krško Sevnica. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Vsi njegovi.

STANISLAV ZUPANČIČ iz Dednje vasi 61a.

Predlagamo, da bi morebitne težave reševali sproti in neposredno s predstavniki Elektro-Slovenija, d.o.o. (ELES), ki na terenu nadzirajo izvajanje del ali po telefonu 01/ 474-2431, Špela Mihevc. 

Nisi se izgubil kot zven v tihoto, nisi odšel v nič in pozabo; po tebi merim stvarem pomen in tvojo pesem skušam peti za tabo. (T. Pavček)

21. septembra je minilo žalostnih 15 let, odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče, tast, dedi, sin in brat

Trenutno geodeti izvajajo zakoličbo objekta, sledila bo ureditev dostopnih poti in organizacija gradbišč. V nadaljevanju bodo potekala gradbena, strojna in elektromontažna dela pri postavitvi daljnovoda. Po terminskem načrtu bodo dela zaključena do konca leta 2013. Lastnike zemljišč in okoliške prebivalce, ki bi imeli kakršnekoli nevšečnosti zaradi gradnje daljnovoda, prosimo za strpnost in razumevanje.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Potrebujete nove dokumente? o

sam

V SPOMIN

Hvala za lep spomin nanj, za postanek in lepo misel pri njegovem zadnjem domu. Vsi njegovi.

€ 10

STANE TURŠIČ

Naročila za ZAHVALE in V SPOMIN sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, po pošti ali na elektronskem naslovu marketing@posavje.info. Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10.00 ure.

fotografiranje za

osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali druge dokumente

v Hotelu City Krško

Župeča vas 53, Cerklje ob Krki 10. oktober 2010, dan, ko si odšel od nas. Minilo je že leto, vendar vprašanja še vedno čakajo na odgovore. Zakaj? Si slutil? Spomini so še sveži in boleči. Pravijo, da čas celi rane. Naše rane niso zaceljene, le učimo se živeti z njimi. A tolaži nas misel, da tam gori nisi sam, saj so naše misli s teboj. Ti si, vemo, z nami. Počivaj v miru, brez skrbi, vsak dan. Hvala ti za vsak trenutek, ki si nam ga podaril. Vsem, ki se z lepo mislijo ustavite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke, iskrena hvala. Tvoji najdražji.

Info: 070/878781 Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

Tel. 07/620 97 47 Mob.: 040/596 583 email: sabina@girs.si

izdelava geodetskega načrta etažni načrt zakoličba vris stavbe parcelacija

obzornikova oglasna mreža

SLO - 8271 Krško, Hočevarjev trg 3, tel.: 07 49 21 674, fax: 07 49 01 085 GSM: 041 630 135, 041 684 320, e-mail: BooM@siol.net, www.boom.si

PO SLAVONIJI IN BARANJI 2 DNI - 1 NOČ

22.10.-23.10.2011 CENA: 130 € Več o naših programih na: www.boom.si.

Damjan Keber s.p. Trdinova 1, 8250 Brežice

Vallin d.o.o., Selska c. 7, Dobova

Iščemo urejene in komunikativne Smo poslovni partner sodelavce na naslednjih področjih dela: velikega mednarodnega podjetja, ki posluje na Osebno področju wellnessa in svetovanje izbranim zdrave prehrane. Vodenje strankam (zdrava prehrana in način življenja) Imamo oblikovan tima sodelavcev in skrb za motivacijo učinkovit Vabimo vas, da postanete del poslovni sistem, ki našega uspešnega tima Promocija ima velik potencial za rast in poskrbite za vašo zdravega načina tako v Sloveniji kot tudi prihodnost in prihodnost življenja vaše družine. v svetu. Pokličite na 041 / 791 - 799 - Brežice z okolico ali 040 / 592 - 892 Krško z okolico in dogovorili se bomo za poslovni sestanek.

ureditev meje

KUPON ZA 10 % DODATNI POPUST

TURISTIČNA AGENCIJA BooM

okulistični pregledi na zdravstveno kartico

Tel.: 07/499-22-33 www.optika-keber.informacija.net

Zrihtamo vse Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas

- hišniška dela - obnova stanovanj - izdelava podstrešnih stanovanj s suhomontažnimi elementi - zamenjava podov-laminati, gotovi parketi, itison...

Imate poslovno idejo?

Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti manjka 7.500 € za osnovni kapital?

Ponujamo vam nakup popolnoma novega podjetja! (za katerega ne potrebujete 7.500 osnovnega kapitala)

Hitro in ugodno! Postanite lastnik popolnoma novega podjetja, Zasebna zobna ordinacija ki do sedaj še ni poslovalo. Liljana Nikolić, dr. stom

Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice Za dodatne informacije nam pišite naUlica info@ agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61! Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice

www.trata-krsko.si e-pošta: info@trata-krsko.si GSM: 031 706 901

    

drevesa in grmovnice (obrezovanje, nižanje, posek), košnja trave (tudi večje površine in zahtevni tereni), zasaditve in svetovanje pri ureditvi okolice, letno urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice, brezplačni ogledi Toni Tomše s.p., Papirniška ulica 15, Krško

SPINNING YOUR CREATIVITY!

www.agencijaspin.com

Kamnoseštvo Jakša granitika d.o.o.

Vsa dela opravimo strokovno in ugodno v najkrajšem možnem roku.


OBVESTILA

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011 GEO - MREŽA, d.o.o. za geodetske storitve

mali oglasi NEPREMIČNINE Ugodno prodam samostojno stanovanjsko hišo, 200 m2, ob parku v starem Krškem. V pritličju možnost še drugega stanovanja ali poslovnega prostora. Tel.: 031 386 282

IZDELUJEMO GEODETSKE ELABORATE IN OSTALO TEHNIČNO DOKUMENTACIJO POTREBNO ZA LEGALIZACIJO OBJEKTOV

Prodam bukove pelete in brikete. Tel.: 070 665 823

več na www.geo-mreza.hr - e-mail. info@geo-mreza.hr tel. 00385 23 36 23 31 - Vir tel/fax 00385 1 369 43 66 - Zagreb mob.00385 91 543 15 01

Prodam opaž od 4,4 € dalje in brune od 5,7 € dalje. Cena s prevozom na dom. Tel.: 040 624 123

Prodam stanovanje v novem bloku nasproti Spara v Brežicah, 100 m2, v pritličju, z atrijem, garažo, novo kuhinjo, delno ostalo opremo; zemeljski plin, toplovodno ogrevanje. Mirna lokacija, bližina vrtca, šole, ZD, primerno za starejše ali družino, ugodno, za samo 115.500 €. Tel.: 041 296 264

Prodam mešana drva, žagana, možna dostava; ter suh češnjev les. Tel.: 031 537 145

Prodam parcelo s hramom, 33 arov, v okolici Osredka. Tel.: 031 405 399

VINOGRADNIŠTVO, ŽIVILA

Oddamo 2-sobno stanovanje, 55 m2, v centru mesta, opremljeno, prenovljeno, plinsko ogrevanje, kabelska, telefon, vseljivo 1.12.2011 za daljše obdobje. Tel.: 051 305 373 V okolici Krškega oddam v najem stanovanje 100 m2. Tel.: 031 641 538 Prodam vinograd, 400 trt in cca. 200 dreves: višenj, sliv in drugega sadja, v skupni površini 4000 m2, cena 15.000 €, v Pleterjih pri Krškem. Tel.: 041 424 448

AVTOMOBILIZEM Prodam Škodo Felicia, letnik 2001, prevoženih 170.000 km, cena 600 €. Tel.: 07 49 56 911 Prodam Renault Clio 16 V, letnik 2007, 51.000 km, z vso opremo registriran do konca leta, lepo ohranjen. Tel.: 031 793 192

KMETIJSTVO Prodam traktor AGT 830, letnik 1997, malo rabljen, servisiran, servo volan, kupljen v Sloveniji, vreden nakupa. Cena: 6.500 €. Tel.: 041 948 191 Prodam nahrbtno škropilnico, rabljeno 2 leti, ali jo menjam za moped. Tel.: 07 49 56 009 Prodam rabljeno samonakladalko SIP 16. Cena 690 €. Tel.: 041 925 028 Prodam dvobrazdni plug Slavonac, 12 col in 1700-litrsko cisterno za gnojevko Creina. Tel.: 030 694 956 Kupim plug IMT 755. Tel.: 07 49 64 525 Kupim plug 10 col, IMT 755. Tel.: 040 387 774 Prodam kompostiran hlevski gnoj, možna dostava. Tel.: 031 277 045 Prodam ječmen in Škodo Favorit, garažirana. Tel.: 07 49 67 874 Prodam ječmen in koruzo v zrnju. Tel.: 041 581 488 Prodam suhe trte, odlična

LEGALIZACIJA OBJEKTOV NA OTOKU VIRU

kurjava za kamin, roštilj ipd. Tel.: 041 843 764

Ugodna prodaja cipres za živo mejo, okrasnega drevja in grmičevja. Tel.: 041 564 621; Vrtnarstvo Platana, Marija Žigič s.p., Zaloke 13, Raka

Prodam mošt, mlado vino več različnih sort, opravljen prvi pretok, cena 1,00 €/l in traktor Univerzal, 45 konjev, zadnji pogon, cena 3.100 €. Tel.: 031 508 831 Prodam 100-litrsko inox cisterno za vino s pipo. Finska, lepo ohranjena, cena 80 €. Tel.: 041 800 609 Prodamo staro stiskalnico na kamen in posteljo velikosti 160x200 cm. Tel.: 041 359 523 Kupim rabljen mlin za grozdje. Tel.: 041 235 983

Kontaktna tel. št. za Slovenijo: 07 49 57 046 informacije od 18 - 21 h

PERUTNINARSTVO CIGLAR s Senovega obvešča stranke, da je

PRODAJA MLADIH GRAHASTIH JARKIC IN PETELINOV VSAK

- torek od 9. - 16. ure ter - petek od 9. - 12. ure. Zbiramo tudi naročila za bele težke kokoši ki bodo med

20. in 25. oktobrom.

Naročila sprejemamo na 07 49 73 190 in 031 676 724.

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

V Sevnici prodamo starejše stanovanje v izmeri 100 m2. Tel.: 051 670 377

voščila in pozdravi

Učkina 48. Zagreb, RH Izpostava Vir, Put žitne 2, Otok Vir, RH

Ugodno prodam nažagana bukova drva. Tel.: 070 726 310

Prodam teličko simentalko, staro 3 tedne. Tel.: 031 312 613 Prodam teličko simentalko, staro 6 tednov ter jedilni krompir: rdeči aladin in beli bistra. Cena po dogovoru. Tel.: 041 521 203 Prodam krave, mlečni tip, vajene paše. Tel.: 031 277 045 Prodam bikca simentalca, starega 15 tednov, in prašiče od 40 do 120 kg. Tel.: 051 872 179 Prodam bikca limuzin, težkega 160 kg. Tel.: 031 843 282

Prodam dva prašiča, težka okrog 130 kg, hranjena z domačo hrano, nemastna. Tel.: 07 49 56 262 (zvečer)

Tanja, za izjemen uspeh iskrene čestitke.

Menjam prašiča za drva. Tel.: 031 405 399

Družina Rainer

Prodam 10 koz, stare leto in pol, za zakol ali nadaljnjo rejo. Tel.: 041 782 366 Prodam par pavov in cisterno za prevoz gnoja, 2500 litrov. Tel.: 07 49 69 402

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA Prodam nov jogi Meblo, 160x200 cm, cena 150 €. Tel.: 031 508 070 Lepo ohranjen kavč s predalom za posteljnino prodam za 50 evrov. Tel.: 040 581 159.

Prodam odojke, težke od 25 do 30 kg, možen tudi zakol na domu. Cena ugodna. Tel.: 040 840 065

Prodam jedilni krompir, cena 0,40 €, okolica Litije. Tel.: 051 741 163

Prodam odojke, 20 do 40 kg, očiščene ali žive ter slamo v Ø balah. Tel.: 031 834 173

Prodam šivalni stroj Overlog, dvoigelni, 5-nitni, v odličnem stanju, cena po dogovoru. Tel.: 031 771 764

Prodam beli in rdeči jedilni krompir za ozimnico. Tel.: 07 49 67 826

Prodam odojke, težke okoli 25 kg. Možen zakol ali reja; okolica Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodam zelo star avstrijski forte piano (klavir), nedelujoč, cena po dogovoru. Tel.: 031 771 763

Prodam odojke, težke 25 - 30 kg, možen zakol ali nadaljnja reja. Tel.: 031 492 837

Ženitna posredovalnica

ŽIVALI Prodam telico simentalko, brejo 7 mesecev. Tel.: 041 532 308

naročila oglasov: marketing@posavje.info Tel.: 07 49 05 780 Fax.: 07 49 05 781

NAVODILA ZA NAROČANJE MALIH OGLASOV Naročila za male oglase sprejemamo vsak delovni dan v tednu od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure na sedežu uredništva (Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (hotel City, prej Sremič). Naročila sprejemamo tudi po faksu 07 49 05 781 ali po elektronski pošti: mali.oglasi@posavje.info. Za objavo v naslednji številki morajo biti oglasi naročeni do ponedeljka pred izidom časopisa (do 15. ure). Cena za mali oglas za fizične osebe v obsegu do 15 besed (ena telefonska številka šteje za eno besedo) znaša 5,00 € + DDV, skupaj 6,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 0,50 € + DDV, skupaj 0,60 €. Dodatek za poudarjeno objavo (okvir) znaša 3,00 € + DDV, skupaj 3,60 €, skupaj znaša osnovna cena

malega oglasa v okvirju z DDV 9,60 €. Cena malega oglasa za pravne osebe in s.p., v obsegu do 15 besed (ena telefonska številka šteje za eno besedo) znaša 10,00 € + DDV, skupaj 12,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 1,00 € + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek za poudarjeno objavo (okvir) znaša 6,00 € + DDV, skupaj 7,20 €, skupaj zanje znaša osnovna cena malega oglasa v okvirju z DDV 19,20 €. Posamezni naročnik lahko v eni številki naroči največ dva mala oglasa. Vsebina oglasa naj bo napisana čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku. Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

(Pablo Picasso)

Prodam odojke, težke 20 25 kg. Tel.: 070 874 133

Prodam večjo količino modre frankinje, odlične kvalitete, letnik 2011, okolica Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam 3 prašiče, težke 60 - 70 kg, cena po dogovoru. Tel.: 031 590 523

Kdor hoče kaj doseči, vselej odkrije način. Kdor noče, najde vselej opravičilo.

Prodam prašiča, težka 140 in 170 kg. Tel.: 041 745 368

Kupim bikca mesne pasme, starega en mesec. Tel.: 031 593 535

Prodam jabolka za ozimnico, cena zabojčka 15 kg je 7,00 €, in balkonska vrata z roleto, dim. 750x2080, nove, trikrat stekleno. Tel.: 051 690 356

Kaj ogreje srce močneje kot posebna pozornost naših najbližjih in voščilo tistih, ki morda ne živijo z nami, pa nam v besedi in sliki pošiljajo dobre želje? Voščilo ob visokih življenjskih jubilejih, kot so zlata in biserna poroka, obletnica poroke, abraham ali drug osebni praznik, čestitke ob posebnih delovnih uspehih in dosežkih v tekmovanjih bo zagotovo videlo največ ljudi, če bo objavljeno v Posavskem obzorniku. Kako naročite voščilo? Pokličite nas na 07 49 05 780.

Prodam večje število odojkov (linija 12), težkih od 20 do 50 kg. okolica Dobove. Tel.: 031 306 136; 07 49 67 589

Prodam bel in rdeč mošt. Tel.: 031 582 248

Prodam čisto bučno olje, kozliče ali meso ter plug Slavonec. Tel.: 07 49 78 366 (zvečer)

27

Po 15. oktobru prodamo kuhinjske elemente, pomivalno korito in pomivalni stroj; rabljeno. Tel.: 031 410 513

RAZNO

ZAUPANJE

za vse osamljene ljudi, vseh starosti, od vsepovsod, ki si želijo življenja v dvoje. Imamo preko 2000 oglasov, reklam, več zaposlenih, tradicijo in ogromno ponudb z vseh območij, ki so za mlade ženske zastonj, ostale plačajo 14 € za neomejeno ponudb 2 leti, ugodno za moške. 031 836 378, 031 505 495 090 6286 1,99 €/min. Leopold Orešnik s.p., Dolenja vas 85 p.p. 40, 3312 Prebold

Draga hčerka Ornela! 12. oktobra 1987 si naju razveselila s svojim prihodom v našo družino ter nama v življenju lepšala mnoge trenutke, ko sva te opazovala, kako iz dneva v dan rasteš in se razvijaš v odraslo osebo. Sedaj te je pot zanesla novim študijskim dogodivščinam naproti in znanje nabiraš v Bratislavi ter se pripravljaš, da obrneš nov list v svojem vsakdanu. Ob rojstnem dnevu ti želiva vse lepo, tople objeme in prisrčne poljube ti pošiljava iz Krškega, imava te rada in srečna sva, ker si najina hčerka. Tvoja mami in ati

Posavski obzornik vsak drug četrtek pri vas doma. Na spletu že v sredo!

STIKI 70-letni upokojenec želim spoznati žensko, ki bi prišla živeti k meni na dom. Tel.: 041 721 383

PRESNEMAVANJE z VhS NA dVd Ostali mediji: • VHS-C • super in digital 8 • mini DV

Ženitna posredovalnica Maja - posredujemo prijateljevanje in resne zveze. Ženske zastonj. Tel.: 031 575 367, JM-NIK d.o.o., Bistrica ob Sotli 13, 3256 Bistrica ob Sotli

Info: 070/878781

NAROČILO MALEGA OGLASA

Vsebina oglasa:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas (6 €), B. osnovni oglas v okvirju (9,60 €) Telefon:

Datum:

Podpis:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku! Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek: Ulica, kraj: Pošta:

Kontaktni telefon:


28

ZADNJA STRAN

Posavski obzornik - leto XV, številka 21, četrtek, 13. 10. 2011

Oglašujte v časopisu Posavski obzornik! Kaj pomaga, da nudite kvalitetne storitve, če vaši kupci ne vedo za vas? Kaj pomaga, da se trudite biti konkurenčni in imate res ugodne cene, če vaše potencialne stranke ne poznajo vaše ponudbe in ne vedo, kje vas najdejo? 07 49 05 780

040 634 783

6 občin/vsa gospodinjstva

58.000 bralcev

poštna distribucija

Eden najboljših korakov k večji prepoznavnosti vaše dejavnosti je sodelovanje s časopisom Posavski obzornik, ki doseže vsako gospodinjstvo na območju šestih posavskih občin!

Še pomembneje kot to, da ga prejmejo vsa gospodinjstva preko poštne distribucije, pa je, da ga ljudje zelo radi berejo in si zanj vzamejo čas, to pa potrjujejo tudi raziskave na državnem nivoju.

Časopis Posavski obzornik ima glede na julijsko Nacionalno raziskavo branosti (NRB 2011) več kot 58.000 rednih bralcev, ki so stari od 10 do 75 let, kar pomeni, da Posavski obzornik rado vzame v roke več kot 4/5 vseh prebivalcev Posavja.

Časopis Posavski obzornik najbrž že poznate kot bralec/bralka. Kako pa vam lahko s časopisom pomagamo pri vašem delu? Pokličite nas, saj vam lahko predlagamo različne ugodne možnosti oglaševanja!

Če se odločite za oglaševanje v Posavskem obzorniku, boste točno vedeli, da: bo vaš oglas v Posavskem obzorniku dosegel največjo število potencialnih strank v Posavju, saj časopis prejemajo vsa gospodinjstva v 422 naseljih v 6 posavskih občinah (občinah Krško, Brežice, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki in Radeče)

1

vaš oglas ali drugo sporočilo, objavljeno v Posavskem obzorniku, ne bo romalo naravnost v koš za smeti ali kontejner, kar se zelo pogosto zgodi z reklamnimi letaki in oglasniki. 2

3

boste za največji doseg svojega oglasa in prepoznavnost plačali ustrezno nizko ceno.

Veseli bomo novega sodelovanja! Da se bolje spoznamo in vam pripravimo primerno ponudbo, • se oglasite od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure na sedežu našega uredništva v Krškem (v Hotelu City, Trg Matije Gubca 3, Krško). • vse delovne dni v tednu nas lahko pokličete na telefon 07 49 05 780 ali 07 49 05 783, izven delovnega časa naše pisarne pa tudi na mobitel 040 634 783 (od 16. do 21. ure) • ali nam pišete na e-naslov: marketing@posavje.info Z objavami in sodelovanjem v Posavskem obzorniku se boste pridružili preko 700 naročnikom objav oziroma poslovnim partnerjem, ki so zaupali, da jim bodo objave pri nas pomagale do izpolnitve poslovnih ciljev. Bojana Kunej, vodja trženja

Dosedanje izdaje časopisa si lahko ogledate na našem spletnem portalu www.posavje.info, o časopisu pa lahko še več preberete tudi na www.neviodunum.si, Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, Krško

07 49 05 780

07 49 05 783

040 634 783

marketing@posavje.info

www.posavje.info

/Obzornik2111_13-10-2011  

http://www.posavje.info/issuu/posavski_obzornik/2011_arhivi/Obzornik2111_13-10-2011.pdf

/Obzornik2111_13-10-2011  

http://www.posavje.info/issuu/posavski_obzornik/2011_arhivi/Obzornik2111_13-10-2011.pdf

Advertisement