Page 1

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Projekt sofinancira Evropska Unija.

MLADINSKO DRUŠTVO BISTRICA OB SOTLI OBJAVLJA

NATEČAJ ZA MLADE ZA IZBIRO CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE PROJEKTA V NAMEN PROJEKTA

SEMENA PRIHODNOSTI – SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA MLADIH, z akronimom s.p.M 1. Predmet natečaja Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju MDBS) išče unikatno in mladostno celostno podobo, ki bo ključna za prepoznavnost projekta in bo pripovedovala o njegovi vsebini. Celostna grafična podoba bo uporabljena na vseh tiskovinah, spletnih straneh, v medijih in na opremi. Celostna grafična podoba mora biti:  unikatna in ustvarjena izključno za namen tega razpisa,  hitro prepoznavna in privlačna,  kreativna in predstavi vsebino projekta,  narejen mora biti kot vektorska slika v CMYK barvnem prostoru,  oddana mora biti v PDF in EPS formatu. Elementi celostne grafične podobe:  logotip v barvni in črno-beli različici, ki sestoji iz znaka (simbola) in/ali iz izpisa imena/akronima projekta. Elementi celostne grafične podobe morajo biti oblikovani tako, da so primerni za najrazličnejše uporabe (uporaba na dopisnih listih, plakatih, zloženkah, video grafiki). Nadaljevalna faza (po izboru najustreznejšega logotipa) CGP:  priprava nastavka za letak projekta  priprava nastavka za plakat projekta

2. Pogoji sodelovanja Na natečaj se lahko prijavijo mladi, ki so stari med 15 in 35 let. Zaželeno je, da imajo stalno prebivališče na območju LAS Posavja (občine Bistrica ob Sotli, Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Radeče). Vsak posameznik lahko sodeluje samo z enim predlogom. Izdelki, poslani na natečaj morajo biti avtorjevo delo, za kar je odgovoren vsak udeleženec natečaja. S sodelovanjem na natečaju sodelujoči preda MDBS časovno neomejeno pravico do uporabe izdelka za namen

Projekt Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij odgovarja LAS Posavje. Organ upravljanja za Program razvoj podeželja RS za obdobje 2007- 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.


Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Projekt sofinancira Evropska Unija.

promocije, oglaševanja in izvajanja projekta. Prijavitelj soglaša z uporabo in obdelavo osebnih podatkov za namen natečaja.

3. Rok za oddajo prijav Rok za oddajo prijave je 31. marec 2013. Izdelek je potrebno oddati po elektronski poti na naslov pisarnametulj@gmail.com. Shranjen naj bo v datoteki z imenom spM_CGP_Ime_Priimek. Avtor naj pripiše osebne podatke (ime in priimek, naslov, občina, datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov). Prijav, ki ne bodo prispele pravočasno ali, ki ne bodo pravilno označene, strokovna komisija ni dolžna obravnavati.

4. Izbor kandidatov Odpiranje prispelih prijav in izbor kandidatov bo potekalo v prostorih MDBS (Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli), najkasneje v roku 5 dni od zaključka roka za oddajo prijav.

5. Obveščanje o izboru Vse kandidate bo MDBS po opravljenem izboru obvestil najkasneje v roku 15 dni od odpiranja prispelih prijav na elektoronski naslov, zmagovalec natečaja bo javno objavljen.

6. Nagrada in izplačilo Z izbranim prijaviteljem bo MDBS sklenil pogodbo, s katero se zavezuje izplačati 300 evrov bruto (v obliki avtorskega honorarja ali plačila računa), in sicer ko bo prijavitelj izpolnil vse (tudi naknadne) obveznosti. S podpisom pogodbe avtor v skladu z 22. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB3) prenaša vse materialne avtorske pravice za uporabo logotip in drugih grafičnih rešitev i na MDBS.

MDBS si pridružuje pravico, da za CGP izbere katerikoli rešitev, da ne izbere nobene izmed prispelih rešitev in da po potrebi zahteva dopolnitev izbranega predloga. V primeru pogojne izbire prijavitelja bo pogodba sklenjena, ko prijavitelj pripravi ustrezne popravke, MDBS pa jih potrdi.

7. Dokumentacija k javnemu pozivu za natečaj MDBS in dodatne informacije Dokumentacija k javnemu pozivu za natečaj MDBS je priloga tega poziva in objavljena na spletni strani www.klub-metulj.org.

Veliko ustvarjalnega navdiha! MDBS si pridružuje pravico do javne objave spremembe razpisanega natečaja.

Projekt Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij odgovarja LAS Posavje. Organ upravljanja za Program razvoj podeželja RS za obdobje 2007- 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.

natecaj-bistrica  

http://posavje.info/images/pdf-ji/natecaj-bistrica.pdf