Page 1

1

รายงาน เรื่อง การทำา Weblog จัดทำาโดย 1.นางสาวภัทราวดี

ศรีทศั น์

รหัสนักศึกษา 564101003

2.นางสาววรรณวิสา ราชปรีชายุทธ

รหัสนักศึกษา 564101033

3.นางสาวศิริลดา

รหัสนักศึกษา 564101043

รสชุ่ ม

4.นางสาวภัชชกัญญา เกรียงชญาคุณ

รหัสนักศึกษา 56410149

5.นายสุ รชัย

รหัสนักศึกษา 564101053

ฉวีศักดิ์

สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เสนอ อาจารย์สุจติ ตรา

จันทร์ ลอย

รายงานเล่ มนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


2

คำานำา รายงานเล่มนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร PC 54504 คบ.1 ภาษาไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่ อง การทำา weblog ซึ่งมีเนื้ อหาที่ เกี่ยวข้องกับ ความหมาย ประโยชน์ และข้อเสี ย ของBlog คณะผูจ้ ดั ทำาได้หวั ข้อนี้ ในการทำารายงาน เพราะเป็ นเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการ ศึกษาของคณะผูจ้ ดั ทำาด้วย ขอขอบคุณ อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย ผูใ้ ห้ความรู้และแนวทางการ ศึกษา เพื่อนๆทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด คณะผูจ้ ดั ทำาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า นักศึกษา วิชาชีพครู และนักศึกษาผูท้ ี่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่ อง การทำาWeblog จะได้ศึกษาเพื่อนำาไป ประกอบการศึกษาและหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุ ด คณะผู้จัดทำา


3

สารบัญ เรื่อง

หน้ า

ความหมายของ Weblog

4-5

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ weblog หรื อ Blog

6

วัตถุประสงค์การใช้บล็อก (Weblog)

7

จุดเด่นของ Weblog

8

ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็ นบล็อก

9

ตัวอย่างเว็บที่ทาำ Blog ได้

10-19

ประโยชน์ของการใช้blog

20

ข้อเสี ยของการใช้ blog

21

สรุ ป

22

คำาถามท้ายบท

23-25

อ้างอิง

27


4

Weblog ความหมายของ Weblog บล็อก (Blog) เป็ นคำาย่อมาจากศัพท์วา่ Weblog ที่เกิดจากการรวมกันของคำาสอง คำาคือ Web หมายถึง เว็บไซต์ Log หมายถึง บันทึก และเมื่อรวมมากันเป็ น Weblog หมายถึง เว็บสำาหรับเก็บบันทึก บล็อกถือว่าเป็ นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่ผเู้ ขียนสามารถจดบันทึกในสิ ่ งที่สนใจ ซึ่งอาจใช้สาำ หรับเก็บบันทึกเรื่ องราวส่ วนตัวเป็ นไดอารี ออนไลน์ เผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ หรื อนำาเสนอบทความที่มีเนื้ อหาเฉพาะด้าน โดยตามปกติแล้วเนื้ อหาที่ได้บนั ทึกลงไปในครั้งล่าสุ ดจะถูกนำาไปแสดงไว้ที่หน้า แรกให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ผเู้ ยีย่ มชมสามารถติดตามเนื้ อหาใหม่ได้สะดวก นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนยังสามารถจัดหมวดหมู่แบ่งประเภทของเนื้ อหาได้อีกด้วย บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงค์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่ อต่างๆ ไม่วา่ เพลง หรื อวิดีโอในหลายรู ปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติ คือ บล็อกจะเปิ ดให้ผเู้ ข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่ เจ้าของบล็อกเป็ นคนเขียน


5

ซึ่งทำาให้ผเู้ ขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คำาว่า "บล็อก" ยังใช้เป็ นคำากริ ยาได้ ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ ผทู้ ี่เขียนบล็อกเป็ นอาชีพก็จะถูกเรี ยกว่า "บล็อกเกอร์” บล็อกเป็ นเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาหลากหลายขึ้นอยูก่ บั เจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ ผลงาน ในหลายด้านไม่วา่ อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรื อข่าวปัจจุบนั นอกจากนี้บล็อกที่ถูก เขียนเฉพาะเรื่ องส่ วนตัวหรื อจะเรี ยกว่าไดอารี ออนไลน์ ซึ่งไดอารี ออนไลน์นี่เองเป็ น จุดเริ่ มต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบนั นอกจากนี้ตามบริ ษทั เอกชนหลายแห่งได้มีการ จัดทำาบล็อกของทางบริ ษทั ขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ให้กบั ลูกค้า โดยมีการ เขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่ แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เว็บค้นหาบล็อกเทคโนราที ได้อา้ งไว้วา่ ปัจจุบนั ในอินเทอร์เน็ต มีบล็อกมากกว่า 112 ล้านบล็อกทัว่ โลก บล็อก คือ สื่ อใหม่ (New Media) เป็ นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนรู ปแบบการสื่ อสาร ในอดีตอย่างสิ้ นเชิง คนเขียนบล็อก สามารถทำาหน้าที่เป็ นสื่ อด้วยตัวเอง ไม่ตอ้ งพึ่ง สื่ อสารมวลชน เขาสามารถสื่ อสารกันเองในกลุ่มเล็กๆ หรื อกลุ่มใหญ่กไ็ ด้ ถ้าเรื่ องไหน เป็ นที่ถูกใจ ของชาวบล็อก ชาวเน็ต คนๆ นั้น อาจจะดังได้เพียงชัว่ ข้ามคืน โดยไม่ จำาเป็ นต้องอาศัยสื่ อหลักช่วยเลย


6

ความรู้พนื้ ฐานเกีย่ วกับ weblog หรือ Blog Blog มาจากคำาว่า World Wide Web ซึ่งหมายถึงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ที่เชื่อมโย่งกันไปทัว่ โลกกับคำาว่า log แปลว่า บันทึก รวมกันเป็ น weblog (เว็บ บล็อก) นิยมเรี ยกสั้นๆว่า Blog ซึ่งเป็ นเว็บไซต์พนั ธุ์ใหม่รูปแบบใหม่ที่กาำ ลังได้รับ ความนิยมอย่างแพร่ หลายทัว่ โลก สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้กบั งานแทบทุก วงการ การสร้างสรรค์เว็บบล็อกทำาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ตอ้ งเรี ยนรู้การสร้างเว็บให้ยงุ่ ยาก ไม่ตอ้ งเขียนโค้ดหรื อคำาสัง่ ใดๆ ก็สามารถสร้างบล็อกได้ ปัจจุบนั มีหลายบริ ษทั ทั้งไทยและต่างประเทศได้สร้างรู ปแบบเว็บบล็อกขึ้ นมา เพื่อสนองความต้องการให้ดูแปลกใหม่ ใช้งานง่าย และเหมาะสมกับผูใ้ ช้งานแต่ละ กลุ่ม ผูส้ ร้างบล็อกไม่จาำ เป็ นต้องขอพื้นที่สาำ หรับเป็ นที่อยูข่ องเว็บบล็อก หรื อที่เรี ยกว่า แอดเดรส (address :ที่อยู่ )หรื ออาจเรี ยกว่า URL :Uniform Resource Locator ซึ่งหมาย ถึงที่อยูข่ องเว็บบล็อก บนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตนัน่ เอง ไมโครบล็อกเป็ นบล็อกขนาดจิ๋วที่ปรากฏอยูใ่ นเว็บบล็อกไว้เพื่อเจ้าของบล็อก หรื อบุคคลทัว่ ไปได้เขียนข้อความทักทายหรื อแสดงความคิดเห็นรวมถึงบอกสถานะว่า ตนเองต้องการทำาอะไรด้วยข้อความสั้นๆครั้งละไม่เกิน 140 ตัวอักษร ไมโครบล็อกที่ เรารู้จกั กันดีกค็ ือ Twitter,Yammer หรื อช่องโพสต์ขอ้ ความบนเว็บไซต์ต่างๆที่ระบุ จำานวนตัวอักษรที่สามารถพิมพ์เอาไว้ได้


7

วัตถุประสงค์การใช้ บล็อก (Weblog) 1.เพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูส้ นใจ 2.เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมเนื้ อหา 3.เพื่อเป็ นสื่ อในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั บุคคลอื่น 4.เพื่อการสื่ อและติดตามการเผยแพร่ ผลงาน/บทความทางวิชาการ 5.เพื่อเป็ นสื่ อเชื่อมโยงในการศึกษาค้นคว้ากับเว็บไซต์อื่นๆ 6.เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 7.เพื่อฝึ กทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในกาแสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ


8

จุดเด่ นของ Weblog จุดเด่ นของบล็อกก็คอื การที่ผเู้ ขียนมีอิสระในการสร้างบทความของตน และในขณะ เดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้ผอู้ ่านได้แสดงความคิดเห็นต่อเนื้ อหานั้นได้ในกรณี ที่เจ้าของ บล็อกอนุญาตอีกด้วย ซึ่งบล็อกจะแตกต่างจากเว็บบอร์ดตรงที่ผเู้ ขียนบทความสามารถ ดูแลการนำาเสนอเนื้ อหาของตนได้อย่างสะดวก จุดเด่นที่สุดของ Blog ก็คือ มันสามารถเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารชนิดหนึ่ง ที่ สามารถสื่ อถึงความเป็ นกันเองระหว่างผูเ้ ขียนบล็อก และผูอ้ ่านบล็อกที่เป็ นกลุ่มเป้ า หมาย ที่ชดั เจนของบล็อกนั้น ๆ ผ่านทางระบบ comment ของบล็อกนัน่ เอง ในอดีตแรกเริ่ ม คนที่เขียน Blog นั้นยังทำากันในระบบ Manual คือเขียนเว็บเองทีละ หน้า แต่ในปัจจุบนั นี้ มีเครื่ องมือหรื อซอฟท์แวร์ให้เราใช้ในการเขียน Blog ได้มากมาย เช่น WordPress, Movable Type เป็ นต้น


9

ลักษณะของเว็บไซต์ ทเี่ ป็ นบล็อก สั งเกตได้ ง่ายๆ จากลักษณะต่ างๆ ดังนีค้ อื ำ -มีการบันทึกเนื้อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่าเสมอ -ข้อมูลจะถูกจัดไว้อย่างเป็ นระเบียบ คือรายการล่าสุ ดจะถูกแสดงไว้ดา้ นบนสุ ด ของเว็บเพจ แล้วไล่ ลาำ ดับย้ อนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่ อยๆ -มักจะมีการลิงค์ ไปหาบล็อกอื่นที่ผเู้ ขียนสนใจหรื อได้เสนอความคิดเห็นโยงต่อจากข้อ เขียนที่เขาอ้างถึง ดังนั้น นอกจากบล็อกจะใช้ในการเขียนและเผยแพร่ เรื่ องราวต่างๆ แล้ว ก็ยงั เป็ นแหล่งรวมลิงค์ที่เจ้าของบล็อกนั้นๆ ใช้เป็ นฐานเพือ่ เสริ มต่อความรู้อยูเ่ ป็ น ประจำา ไม่วา่ จะเป็ นลิงค์ของบล็อกอื่นๆ หรื อลิงค์ของเว็บไซต์กต็ าม -บันทึกที่เขียนไว้ในบล็อกมักจะมีการแยกแยะเป็ นกลุ่มเนือ้ หาตามหัวข้อหลักๆ ที่ผเู้ ขียนสร้างขึ้น เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่ผอู้ ่าน ที่สนใจในบันทึกที่มีความ สัมพันธ์กนั ในใจความหลักและเมื่อผูอ้ ่านได้รับความรู้ต่างๆ จากผูเ้ ขียนบล็อกแล้ว ผู้ อ่านมักจะมีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็ นการต่อยอดความรู้และเพื่อให้เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนบล็อก บล็อกแต่ ละบล็อกจะมีวตั ถุประสงค์ ทชี่ ัดเจน เช่น บล็อกที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ บล็อกด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย บล็อกด้านการทำาธุรกิจอีคอมเมิร์ส ำ เป็ นต้น การสร้างจุดยืนของบล็อกเช่นนี้ และมีการเขียนที่เป็ นประจำาสม่าเสมอ จะ ทำาให้บล็อกเป็ นที่น่าสนใจติดตามจากผูอ้ ่านมากมาย

ตัวอย่ างเว็บทีท่ าำ Blog ได้


10


11


12


13


14


15


16

7.http://blog.kapook.com/


17

8.http://www.oknation.net/blog/


18

9. www.facebook.com (ไมโครบล็อก)


19

10. www. Twitter .com ( ไมโครบล็อก )


20

ประโยชน์ ของการใช้ blog 1.เป็ นสื่ อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผูเ้ ขียนเกี่ยวกับเรื่ องต่าง เพื่อ เสนอให้ผคู้ น สาธารณะได้รับรู้ 2.เป็ นเครื่ องมือช่วยในด้านธุรกิจ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหวขององค์กร การเสนอตัวอย่างสิ นค้า และการทำาตลาดออนไลน์ เป็ นต้น 3.เป็ นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน จากผูท้ ี่มีความรู้เฉพาะด้านนั้นๆ เนื่องจากผูเ้ ขียนบล็อก มักจะเขียนเรื่ องที่ตนเองถนัด ชอบ และมีความรู้ลึกในเรื่ องนั้นๆ การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านในบล็อกต่างๆ จึงทำาให้เราค้นพบความรู้ในด้านต่างๆได้ รวดเร็วขึ้น 4.ทำาให้ทนั ต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั เพราะข่าวสารความรู้ มาจากผูค้ นมากมาย(ทัว่ โลก) และมักจะเปลี่ยนแปลงได้ทนั เหตุการณ์ปัจจุบนั เสมอ 5.ไม่ตอ้ งใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ข้นั สูงก็สามารถทำาได้ 6.ไม่ตอ้ งขอพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตเหมือนเว็บไซต์ทวั่ ไป 7.สามารถบรรจุภาพนิ่ง เสี ยง และภาพเคลื่อนไหวเหมือนเว็บไซต์ทวั่ ไปได้ 8.สามารถใช้งานหรื อปรับแต่งให้สวยงามได้ดว้ ยตนเอง


21

9.สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆได้ตามต้องการ 10.สำาหรับ Weblog ของ blogger สามารถบรรจุบทความได้มากถึง 999 บทความ ข้ อเสี ยของการใช้ Blog 1.บล็อกเกอร์มีอิสระในการนำาเสนอ โดยไม่ตอ้ งมีการตรวจสอบจากใครก่อนอาจ โพสต์เรื่ องที่ไม่เหมาะสม เรื่ องที่หมิ่นเหม่ หรื อ เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดประเพณี และ ศีลธรรมอันดีได้ 2. ผูใ้ ห้บริ การบล็อก ไม่สามารถกลัน่ กรองเนื้อหาได้ 100% เว้นแต่จะสร้างระบบกรอง คำาหยาบ คำาต้องห้ามไว้เพื่อให้มีการตรวจทานก่อนเผยแพร่ อาจมีความเสี่ ยงเป็ นผู้ กระทำาผิดกฎหมายไปด้วยหากมีบล็อกเกอร์โพสต์ขอ้ ความ รู ปภาพ ไม่ เหมาะสมแล้วมี การฟ้ องร้องขึ้นมา 3. เนื้อหาที่อยูใ่ นบล็อก หากไม่ใช่ผลงานวิจยั หรื อ วิทยานิพนธ์ ที่ทาำ ตามหลักวิชาการ หรื อ ตัวบทกฎหมาย ก็อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยถึงน้อยมาก 4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลขึ้นกับความน่าเชื่อถือของบล็อกเกอร์ มากกว่าตัวข้อมูล เอง หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ผูท้ ี่นาำ ข้อมูลไปใช้อา้ งอิง อาจประสบปัญหาได้ 5. เปิ ดโอกาสให้พวกป่ วนเข้ามาเปิ ดบล็อก ก่อกวน 6. เปิ ดโอกาสให้มีการเผยแพร่ กระจายข่าวปั้ นแต่ง ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวยัว่ ยุ ำ นอาจ 7. การที่มีบล็อก และเรื่ องใหม่ๆมากมายในแต่ละวัน การนำาเสนอเรื่ องเดิมซ้าๆกั เกิดขึ้นได้ เช่นการนำา ข้อความจากฟอร์เวิร์ดเมล์ มาโพสต์ เป็ นต้น


22

สรุป Blog คือเว็บไซต์ ที่มีรูปแบบเนื้ อหา เป็ นเหมือนบันทึกส่ วนตัวออนไลน์ มี ส่ วนของการ comments และสามารถ link ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้กบั งานแทบทุกวงการ และการสร้างสรรค์เว็บ บล็อกทำาได้อย่างรวดเร็วและสวยงามและเป็ นระเบียบอีกด้วย


23

คำาถามท้ ายบท 1. blog มาจากคำาว่าอะไร ก. World Wide Web ข. Wold Wife Web ค. Word Wide Web ง. Wide World Web 2.ข้อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการใช้เว็บบล็อก ก. เพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูส้ นใจ ข. เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน ค. เพื่อขายสิ นค้า ง. เพื่อเป็ นแหล่วงรวบรวมเนื้ อหา 3.ข้อใดคือลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็ นบล็อก ำ ก.มีการบันทึกเนื้ อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่าเสมอ ข.ข้อมูลจะถูกจัดแบบไม่เป็ นระเบียบ ค.บันทึกที่เขียนไว้ในบล็อกมักจะมีการแยกแยะเป็ นกลุ่มเนื้ อหาตามหัวข้อหลักๆ ง.ถูกทั้ง ก.และค. 4. ประโยชน์ของการใช้ ”blog”มีกี่ขอ้ ก. 9 ข้อ ข. 5 ข้อ


24

ค. 7 ข้อ ง.10 ข้อ 5.ข้อเสี ยของการใช้บล็อกมีกี่ขอ้ ก. 8 ข้อ ข. 10 ข้อ ค. 7 ข้อ ง. 9 ข้อ 6.บล็อกโดยทัว่ ไปประกอบด้วยอะไรบ้าง ก. ข้อความ ลิ้งก์ นาฬิกา ข. ภาพ พยากรณ์อากาศ ปฏิทิน ค. ลิงก์ เพลง Word ง. ข้อความ ภาพ ลิงก์ 7. ข้อใดไม่ใช่ URL ของ เว็บที่สามารถทำาบล็อกได้ ก. https://www.facebook.com/ ข. http://www.microsoftword.com/ ค. http://wordpress.com/ ง. http://www.blogger.com/ 8.ไมโครบล็อกกำาหนดให้พิมพ์ตวั อักษรได้ครั้ งละไม่เกินกี่ตวั ก. 140 ตัว ข. 150 ตัว ค. 200 ตัว


25

ง. 500 ตัว

9. Weblog ของ Blogger สามารถบรรจุบทความได้กี่บทความ ก. 500 บทความ ข. 999 บทความ ค. 140 บทความ ง. 888 บทความ 10.”Weblog” นิยมเรี ยกสั้นๆว่าอะไร ก. Web ข. World Wide Web ค. blog ง. blogger


26

เฉลย 1. ก 2. ค 3.ง 4.ก 5.ค

6.ง 7.ข 8.ก 9.ข 10.ค


27

อ้ างอิง คู่มือการสร้างเว็บบล็อกเพือ่ ใช้ในการเรี ยนการสอน (อ.สุ จิตตรา จันทร์ลอย อ.สุ ธิดา ชูเกียรติ) web log คืออะไร http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=55e67f127160e089 Web Blog คืออะไรและใช้อย่างไร http://iam.hunsa.com/tste5znz69/article/23039 ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็ นบล็อก http://www.gotoknow.org/posts/3 ความหมายของ Weblog http://smailelittle.blogspot.com/2009/08/web-blog.html ข้อดี-ข้อเสี ยของการใช้บล็อค


28

http://bloggerphueng.blogspot.com/2011/08/blogger-web-blog.html

รายงานเว็บบล็อก  
รายงานเว็บบล็อก  
Advertisement