Page 1


รายงานเรือ่ ง การทำาเว็บบล็อค "Web log" หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า "blog" ชือ่ ดัง กล่าวเริม่ ใช้เมือ่ เดือนธันวาคม ปี 1997 โดยผูท้ ค่ี ดิ ชือ่ นี้ คือ Jorn Barger "weblog" (เว็บ Blog) หมายถึงเว็บไซต์สว่ นตัว ทีผ่ สู้ ร้างหรือที่ เรียกว่า blogger จัดทำาขึน้ เพือ่ เป็ นทีบ่ อกเล่าเรือ่ ง ราว สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจำาวัน รวมทัง้ แลก เปลีย่ นความคิดเห็น เสนอบทความใหม่ๆ วิจารณ์ ข่าวสารบ้านเมือง หรืออื่นๆ ทีผ่ ใู้ ช้เห็นว่าน่าสนใจ พร้อม กันนัน้ ยังเปิ ดให้ผเู้ ยีย่ มชมได้สามารถแสดงความคิดเห็น ต่อ topic ต่างๆ ทีไ่ ด้ตงั ้ ขึน้ อีกด้วย


ประโยชน์ของWeb blog

 ประโยชน์ของ Web blog  Blog มีไว้เพือ่ ตอบสนองตัณหาของเจ้าของ blog ถึง

แม้ว่า blog จะมีลกั ษณะหน้าตาคล้ายกัน แต่ blog แต่ละ แห่งจะมีบุคลิกเฉพาะตัว แตกต่างกันไปเหมือนบุคลิก บาง blog แค่เล่าเรือ่ งชีวติ ประจำาวัน บาง blog เกาะติดข่าว บางblog คุยเรือ่ งการเมืองหรือปรัชญา จงนัน้ อาจแบ่ง ประโยชน์ได้หลายแบบด้วยกัน ซึง่ อาจจะแจกแจงได้ดงั นี้  1.เปิดตัวเองให้โลกรู้ เรือ่ งของ blog มักเป็ นเรือ่ งราวของ เจ้าของ blog เป็นการเล่าประสบการณ์หรือความคิดของ เจ้าของ เป็ นการถ่ายทอดความคิดความรูส้ กึ ของ เจ้าของ blog เป็นการระบายความเคลียดอีกทางหนึ่ง  2.ทันข่าวทันเหตุการณ์ ประสบการณ์บางคนก็เป็ นข่าวเห็นอีก หลายคนได้ ข่าวจาก blog หลายแห่งเป็นข่าววงใน บางคนเล่า เหตุการณ์หรืออุบตั เิ หตุทเ่ี จอมา หลาย blog พูดถึงแนวโน้ม หรือความเปลีย่ นแปลงใหม่ ๆ  3. กลันกรองข้ ่ อมูล blog บาง blog จะมีการกลันกรองข้ ่ อมูล ก่อนนำาลง blog ทำาให้ผอู้ ่าน blog ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการก ลันกรองข้ ่ อมูล เพราะมีการนำาเสนอข้อมูลหรือมีไกด์ในการท่อง เว็บ

 3. กลันกรองข้ ่ อมูล blog บาง blog จะมีการกลันกรองข้ ่ อมูล

 

ก่อนนำาลง blog ทำาให้ผอู้ ่าน blog ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการก ลันกรองข้ ่ อมูล เพราะมีการนำาเสนอข้อมูลหรือมีไกด์ในการท่อง เว็บ 4. รายงานการท่องเว็บ เป็ นวัตถุประสงค์หลักทีเ่ ป็ นต้นกำาเนิด ของการทำา blog หลาย blog มีการลิงก์ไปยังเว็บทีเ่ กีย่ วข้อง กับเนื้อหาใน blog ซึง่ เป็ นการแนะนำาว่าเว็บไหนดีกไ็ ปทีเ่ ว็บ นัน้ 5. การแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็ นความในใจของเรือ่ งต่างๆ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือการบ่นทีท่ กุ คนมีอยูใ่ นใจ การ ทำา blog เป็ นช่องทางถ่ายทอดความคิดเห็นให้คนอื่นรับ รู้ 6. ถ่ายทอดประสบการณ์ หรือไดอะรีอ่ อนไลน์ เป็ นการ ถ่ายทอดเรือ่ งราวในชีวติ ประจำาวัน หรือเป็ นการเล่าเรือ่ งการเดิน ทางท่องเทีย่ ว เช่น www.terrystrek.com 7. โน้มน้าวใจผูอ้ ่าน ลักษณะนี้เป็ นการโฆษณาชวนเชือ่ แต่กรณี แบบนี้เป็ นการขายความคิด อย่าง blog สำาหรับคอการเมือง อาจจะมีฝา่ ยซ้าย - ฝา่ ยขวา,สายเหยีย่ ว -- สายพิราบ จะพบว่า เนื้อหาจะเป็ นการโพสโจมตีฝา่ ยตรงข้าม แล้วก็สนับสนุนแนว ความคิดของตนเอง


ข้ อเสียของการใช้ บล็อค  1.เจ้าของบล็อกมีอสิ ระในการนำาเสนอบทความ โดยไม่

ต้องมีการตรวจสอบจากใครก่อน อาจโพสต์เรือ่ งทีไ่ ม่ เหมาะสมได้ ซึง่ เจ้าของบล็อก ต้องมีกติกาให้ตวั เอง หรือ ใช้จริยธรรมของแต่บุคคล ความมีเหตุมผี ล ความ ระมัดระวัง รอบคอบในการโพสต์ขอ้ ความต่างๆ 2. เนื้อหาทีอ่ ยูใ่ นบล็อก หากไม่ใช่ผลงานวิจยั หรือ วิทยานิพนธ์ ทีท่ าำ ตามหลักวิชาการ หรือ ตัวบท กฎหมาย ก็อาจมีความน่าเชือ่ ถือน้อย หากเกิดความผิด พลาดใดๆ ผูท้ น่ี ำาข้อมูลไปใช้อา้ งอิง อาจประสบปญั หา ได้ 3. เปิดโอกาสให้พวกทีไ่ ม่หวังดี เข้ามาเปิ ดบล็อก ก่อกวน หรือผูท้ ม่ี คี วามคิดเห็นแตกต่างกัน มาอยูร่ ว่ มใน ชุมชนเดียวกัน เพิม่ โอกาสให้มกี ารแสดงออกถึงการขัด แย้งอย่างไม่มเี หตุผล สร้างความไม่สามัคคี ทะเลาะกัน ได้


ผูจ้ ดั ทำา นางสาว ภัชชกัญญา เกรียงชญาคุณ รหัสนักศึกษา 564101049 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาไทย

การทำเว็บบล็อก  

Test ppt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you