Page 1


1.นางสาว ภัทราวดี ศรีทศั น์ รหัสนักศึกษา 564101003 2.นางสาววรรณวิสา ราชปรีชายุทธ รหัสนักศึกษา 564101033 3.นางสาว ศิรลิ ดา รสชุ่ม รหัสนักศึกษา 564101043 4.นางสาว ภัชชกัญญา เกรียงชญาคุณ รหัสนักศึกษา 564101049 5.นาย สุรชัย ฉวีศกั ดิ์ รหัสนักศึกษา 564101053


ความหมายของ Weblog ความ รู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับ Weblog หรื อ blog วัตถุประสงค์การใช้บล็อก (Weblog) จุดเด่ นของWeblog ลักษณะของเว็บไซต์ ทเี่ ป็ นบล็อก ตัวอย่ างเว็บทีท่ าำ blog ได้ ประโยชน์ของการใช้blog ข้อเสี ยของการใช้ blog สรุ ป คำาถามท้ายบท


ความหมายของWeblog บล็อก (blog) เป็ นคำาย่อมาจากศัพท์วา่ Weblog ที่เกิดจาก การรวมกันของคำาสองคำาคือ Web หมายถึง เว็บไซต์ log หมายถึง บันทึก และเมื่อรวมมากันเป็ น Weblog หมายถึง เว็บสำาหรับเก็บบันทึก บล็อกถือว่าเป็ นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่ผเู ้ ขียนสามารถจดบันทึกในสิ่ งที่ สนใจ ซึ่งอาจใช้สาำ หรับเก็บบันทึกเรื่ องราวส่ วนตัวเป็ นไดอารี ออนไลน์ เผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ หรื อนำาเสนอบทความที่มีเนื้ อหาเฉพาะด้าน


โดยตามปกติแล้ วเนื ้อหาที่ได้ บนั ทึกลงไปในครัง้ ล่าสุดจะถูกนำาไปแสดงไว้ ที่ หน้ าแรกให้ โดยอัตโนมัตเิ พื่อให้ ผ้ เู ยี่ยมชมสามารถติดตามเนื ้อหาใหม่ได้ สะดวก นอกจากนี ้ผู้เขียนยังสามารถจัดหมวดหมูแ่ บ่งประเภทของเนื ้อหาได้ อีกด้ วย บล็อกโดยปกติจะประกอบด้ วย ข้ อความ ภาพ ลิงค์ ซึง่ บางครัง้ จะรวมสื่อ ต่างๆ ไม่วา่ เพลง หรื อวิดีโอในหลายรูปแบบได้


จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิ ดให้ ผู้เข้ ามาอ่านข้ อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ ายข้ อความที่ เจ้ าของบล็อกเป็ นคนเขียน ซึง่ ทำาให้ ผ้ เู ขียนสามารถได้ ผลตอบกลับโดย ทันที คำาว่า "บล็อก" ยังใช้ เป็ นคำากริ ยาได้ ซงึ่ หมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี ้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็ นอาชีพก็จะถูกเรี ยกว่า "บล็อกเกอร์ ”


บล็อกเป็ นเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาหลากหลายขึ้นอยูก่ บั เจ้าของบล็อก โดย สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การ เผยแพร่ ผลงาน ในหลายด้านไม่วา่ อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรื อข่าวปัจจุบนั นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่ องส่ วนตัวหรื อจะเรี ยกว่าไดอารี ออนไลน์ ซึ่ ง ไดอารี ออนไลน์นี่เองเป็ นจุดเริ่ มต้นของการใช้บล็อกในปั จจุบนั


นอกจากนี้ตามบริ ษทั เอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทำาบล็อกของทางบริ ษทั ขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ให้กบั ลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาใน ลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็น ตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เว็บค้ นหาบล็อกเทคโนราที ได้ อ้างไว้ วา่ ปั จจุบนั ในอินเทอร์ เน็ต มีบล็อกมากกว่า 112 ล้ านบล็อกทัว่ โลก


บล็อก คือ สื่ อใหม่ (NeW Media) เป็ นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนรู ป แบบการสื่ อสารในอดีตอย่างสิ้ นเชิง คนเขียนบล็อก สามารถทำาหน้าที่เป็ นสื่ อด้วยตัว เอง ไม่ตอ้ งพึ่งสื่ อสารมวลชน เขาสามารถสื่ อสารกันเองในกลุ่มเล็กๆ หรื อกลุ่มใหญ่ ก็ได้ ถ้าเรื่ องไหน เป็ นที่ถูกใจ ของชาวบล็อก ชาวเน็ต คนๆ นั้น อาจจะดังได้เพียงชัว่ ข้ามคืน โดยไม่จาำ เป็ นต้องอาศัยสื่ อหลักช่วยเลย


blog มาจากคำาว่า World Wide Web ซึ่งหมายถึงเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโย่งกันไปทัว่ โลกกับคำาว่า log แปลว่า บันทึก รวมกันเป็ น Weblog (เว็บบล็อก) นิยมเรี ยกสั้นๆว่า blog ซึ่ งเป็ น เว็บไซต์พนั ธุ์ใหม่รูปแบบใหม่ที่กาำ ลังได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายทัว่ โลก สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้กบั งานแทบทุกวงการ การสร้างสรรค์เว็บ บล็อกทำาได้อย่างรวดเร็ ว ไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้การสร้างเว็บให้ยุง่ ยาก ไม่ตอ้ งเขียนโค้ดหรื อ คำาสั่งใดๆ ก็สามารถสร้างบล็อกได้


ปัจจุบนั มีหลายบริ ษทั ทั้งไทยและต่างประเทศได้สร้างรู ปแบบเว็บบล็อกขึ้น มาเพื่อสนองความต้องการให้ดูแปลกใหม่ ใช้งานง่าย และเหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน แต่ละกลุ่ม ผูส้ ร้างบล็อกไม่จาำ เป็ นต้องขอพื้นที่สาำ หรับเป็ นที่อยูข่ องเว็บบล็อก หรื อ ที่เรี ยกว่าแอดเดรส (address :ที่อยู่ ) หรื ออาจเรี ยกว่า Url :UNiforM resoUrce locator ซึ่ งหมายถึงที่อยูข่ อง เว็บบล็อก บนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตนัน่ เอง


ไมโครบล็อกเป็ นบล็อกขนาดจิ๋วที่ปรากฏอยูใ่ นเว็บบล็อกไว้เพือ่ เจ้าของบล็อก หรื อบุคคลทัว่ ไปได้เขียนข้อความทักทายหรื อแสดงความคิดเห็นรวมถึงบอกสถานะ ว่า ตนเองต้องการทำาอะไรด้วยข้อความสั้นๆครั้งละไม่เกิน 140 ตัวอักษร ไมโคร บล็อกที่เรารู ้จกั กันดีกค็ ือ tWitter,YaMMer หรื อช่องโพสต์ขอ้ ความ บนเว็บไซต์ต่างๆที่ระบุจาำ นวนตัวอักษรที่สามารถพิมพ์เอาไว้ได้


1.เพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูส้ นใจ 2.เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมเนื้อหา 3.เพื่อเป็ นสื่ อในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั บุคคลอื่น 4.เพื่อการสื่ อและติดตามการเผยแพร่ ผลงาน/บทความทางวิชาการ 5.เพื่อเป็ นสื่ อเชื่อมโยงในการศึกษาค้นคว้ากับเว็บไซต์อื่นๆ 6.เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 7.เพื่อฝึ กทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในกาแสวงหาแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ


จุดเด่ นของบล็อกก็คอื การที่ผเู ้ ขียนมีอิสระในการสร้างบทความของตน และในขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ่านได้แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหานั้นได้ ในกรณี ที่เจ้าของบล็อกอนุญาตอีกด้วย ซึ่ งบล็อกจะแตกต่างจากเว็บบอร์ดตรงที่ผู ้ เขียนบทความสามารถดูแลการนำาเสนอเนื้ อหาของตนได้อย่างสะดวก


จุดเด่นที่สดุ ของ blog ก็คือ มันสามารถเป็ นเครื่ องมือสื่อสารชนิด หนึง่ ที่สามารถสื่อถึงความเป็ นกันเองระหว่างผู้เขียนบล็อก และผู้อา่ นบล็อกที่ เป็ นกลุม่ เป้าหมาย ที่ชดั เจนของบล็อกนัน้ ๆ ผ่านทางระบบ coMMeNt ของบล็อกนัน่ เอง ในอดีตแรกเริ่ม คนที่เขียน blog นั้นยังทำำ กันในระบบ MaNUal คือเขียนเว็บเองทีละหน้ำ แต่ ในปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ให้เรำใช้ใน กำรเขียน blog ได้มำกมำย เช่น WordPress, Movable tYPe เป็นต้น


ำ -มีการบันทึกเนื้อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่าเสมอ -ข้อมูลจะถูกจัดไว้อย่างเป็ นระเบียบ คือรายการล่าสุ ดจะถูกแสดงไว้ดา้ นบน สุ ดของเว็บเพจ แล้วไล่ ลาำ ดับย้ อนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่ อยๆ -มักจะมีการลิงค์ ไปหาบล็อกอื่นที่ผเู ้ ขียนสนใจหรื อได้เสนอความคิดเห็นโยง ต่อจากข้อเขียนที่เขาอ้างถึง ดังนั้น นอกจากบล็อกจะใช้ในการเขียนและเผยแพร่ เรื่ องราวต่างๆ แล้ว ก็ยงั เป็ นแหล่งรวมลิงค์ที่เจ้าของบล็อกนั้นๆ


-บันทึกที่เขียนไว้ในบล็อกมักจะมีการแยกแยะเป็ นกลุ่มเนือ้ หาตามหัวข้อหลักๆ ที่ผเู ้ ขียนสร้างขึ้น เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่ผอู ้ ่าน ที่สนใจในบันทึกที่มี ความสัมพันธ์กนั ในใจความหลักและเมื่อผูอ้ ่านได้รับความรู ้ต่างๆ จากผูเ้ ขียน บล็อกแล้ว ผูอ้ ่านมักจะมีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็ นการต่อยอด ความรู ้และเพือ่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกลุ่มผูอ้ ่านและผูเ้ ขียน บล็อก


บล็อกแต่ ละบล็อกจะมีวตั ถุประสงค์ทชี่ ัดเจน เช่น บล็อกที่เกี่ยวกับ การจัดการความรู ้ บล็อกด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย บล็อก ด้านการทำาธุรกิจอีคอมเมิร์ส เป็ นต้น การสร้างจุดยืนของบล็อกเช่นนี้ ำ และมีการเขียนที่เป็ นประจำาสม่าเสมอ จะทำาให้บล็อกเป็ นที่น่าสนใจ ติดตามจากผูอ้ ่านมากมาย


1. httP://WWW.WordPress.coM


2 .httP://WWW.blogger.coM


3.httPs://WWW.MYsPace.coM


4. httP://WWW.exteeN.coM/


5.httP://WWW.bloggaNg.coM/


6.httP://blograbY.coM/


7.httP://blog.kaPook.coM/


8.httP://WWW.okNatioN.Net/blog/


9. WWW.facebook.coM


10. WWW. tWitter .coM ( ไมโคร บล็อก )


1.เป็ นสื่ อทีใ่ ช้ ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกีย่ วกับเรื่องต่ าง เพือ่ เสนอให้ ผ้คู น สาธารณะได้ รับรู้ 2.เป็ นเครื่องมือช่ วยในด้ านธุรกิจ เช่ น การโฆษณา ประชาสั มพันธ์ การเสนอ ข่ าวสารความเคลือ่ นไหวขององค์ กร การเสนอตัวอย่ างสิ นค้ า และการทำาตลาด ออนไลน์ เป็ นต้ น


3.เป็ นแหล่ งความรู้ใหม่ ๆ ทีถ่ ูกต้ องและชัดเจน จากผู้ทมี่ คี วามรู้เฉพาะ ด้ านนั้นๆ เนื่องจากผู้เขียนบล็อก มักจะเขียนเรื่องทีต่ นเองถนัด ชอบ และมี ความรู้ลกึ ในเรื่องนั้นๆ การค้ นหาข้ อมูลเฉพาะด้ านในบล็อกต่ างๆ จึงทำาให้ เราค้ นพบความรู้ในด้ านต่ างๆได้ รวดเร็วขึน้ 4.ทำาให้ ทนั ต่ อเหตุการณ์ ในปัจจุบัน เพราะข่ าวสารความรู้ มาจากผู้คน มากมาย(ทัว่ โลก) และมักจะเปลีย่ นแปลงได้ ทนั เหตุการณ์ ปัจจุบันเสมอ


5.ไม่ ต้องใช้ ความรู้ ทางคอมพิวเตอร์ ข้นั สู งก็สามารถทำาได้ 6.ไม่ ต้องขอพืน้ ทีบ่ นอินเตอร์ เน็ตเหมือนเว็บไซต์ ทั่วไป 7.สามารถบรรจุภาพนิ่ง เสี ยง และภาพเคลือ่ นไหวเหมือนเว็บไซต์ ทวั่ ไปได้ 8.สามารถใช้ งานหรือปรับแต่ งให้ สวยงามได้ ด้วยตนเอง 9.สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ อนื่ ๆได้ ตามต้ องการ 10.สำ าหรับ Weblog ของ blogger สามารถบรรจุบทความ ได้ มากถึง 999บทความ


1. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลขึ้นอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยหรื ออาจไม่น่าเชื่อถือ 2. อาจมีพวกที่ชอบป่ วนเข้ามาเปิ ดบล็อก ก่อกวน และอาจทำาข้อมูลของเจ้าของ บล็อกเสี ยหายได้ 3. เจ้าของบล็อกอาจใช้ช่องทางในการหากินโดยการล้อลวงผูเ้ ข้ามาชมบล็อกให้ หลงเชื่อ 4. เราอาจมีความเสี่ ยงเป็ นผูก้ ระทำาผิดกฎหมายไปด้วยหากมีบล็อกเกอร์โพส ข้อความ รู ปภาพที่ไม่เหมาะสม 5. สร้างความไม่สามัคคี 6. อาจมีสิ่งยัว่ ยุที่ทาำ ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน


blog คือเว็บไซต์ ที่มีรูปแบบเนื้ อหา เป็ นเหมือนบันทึกส่ วนตัว ออนไลน์ มีส่วนของการ coMMeNts และสามารถ liNk ไปยังเว็บ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้กบั งานแทบ ทุกวงการ และการสร้างสรรค์เว็บบล็อกทำาได้อย่างรวดเร็ วและสวยงามและ เป็ นระเบียบอีกด้วย


1. blog มำจำกคำำว่ำอะไร ก. World Wide Web ข. Wold Wife Web ค. Word Wide Web ง. Wide World Web 2.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกำรใช้เว็บบล็อก ก. เพือ ่ กระตุ้นควำมสนใจของผู้สนใจ ข. เพื่อควำมสนุกเพลิดเพลิน ค. เพือ ่ ขำยสินค้ำ ง. เพื่อเป็นแหล่วงรวบรวมเนื้อหำ


3.ข้อใดคือลักษณะของเว็บไซต์ทเี่ ป็นบล็อก ก. มีกำรบันทึกเนือ ้ หำโดยเจ้ำของบล็อกอย่ำงสมำ่ำเสมอ ข. ข้อมูลจะถูกจัดแบบไม่เป็นระเบียบ ค. บันทึกทีเ่ ขียนไว้ในบล็อกมักจะมีกำรแยกแยะเป็นก ลุ่มเนือ ้ หำตำมหัวข้อหลักๆ d.ถูกทัง้ ก.และค. 4. ประโยชน์ของกำรใช้ ”blog”มีกี่ข้อ ก. 9ข้อ ข. 5ข้อ ค. 7ข้อ ง. 10ข้อ


5.ข้อเสียของกำรใช้บล็อกมีกี่ข้อ ก. 8ข้อ ข. 10ข้อ ค. 7ข้อ ง. 9ข้อ 6.บล็อกโดยทัว่ ไปประกอบด้วยอะไรบ้าง ก. ข้อความ ลิง้ ก์ นาฬิกา ข. ภาพ พยากรณ์อากาศ ปฏิทิน ค. ลิงก์ เพลง Word ง. ข้อความ ภาพ ลิงก์


7. ข้อใดไม่ใช่ URL ของ เว็บทีส ่ ำมำรถทำำบล็อกได้ ก. https://www.facebook.com/ ข. http://www.microsoftword.com/ ค. http://wordpress.com/ d.http://www.blogger.com/ 8.ไมโครบล็อกกำำหนดให้พม ิ พ์ตัวอักษรได้ครั้งละไม่เกิน กี่ตัว ก. 140ตัว ข. 150ตัว ค. 200ตัว ง. 500ตัว


9. Weblog ของ Blogger สำมำรถบรรจุบทควำมได้กี่ บทควำม ก. 500 บทควำม ข. 999บทควำม ค. 140 บทควำม d.888บทควำม 10.”Weblog” นิยมเรียกสั้นๆว่ำอะไร ก. Web ข. World Wide Web ค. blog ง. blogger


1. ก 2. ค 3.ง 4.ก 5.ค

6.ง 7.ข 8.ก 9.ข 10.ค


คู่มือการสร้างเว็บบล็อกเพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน (อ.สุ จิตตรา จันทร์ลอย อ.สุ ธิดา ชูเกียรติ) web log คืออะไร http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=55e67f127160e089 Web Blog คืออะไรและใช้อย่างไร http://iam.hunsa.com/tste5znz69/article/23039 ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็ นบล็อก http://www.gotoknow.org/posts/3 ความหมายของ Weblog http://smailelittle.blogspot.com/2009/08/web-blog.html ข้อดี-ข้อเสี ยของการใช้บล็อค http://bloggerphueng.blogspot.com/2011/08/blogger-web-blog.html

งานนำเสนอ 1245  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you