Page 1

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2015 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2015

PORVOON ENERGIA Vuosikertomus 2015 BORGÅ ENERGI Årsberättelse 2015

1


Sisältö 2-3 Porvoon Energia -yhtiöt 4-7 Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tervehdykset 8 Hallinto ja organisaatio 10-11 Toiminta-alue 12-13 Ympäristö 14-15 Kehitys ja laadunhallinta 16-19 Henkilöstökatsaus 20-21 Sähkökauppa 22-23 Lämpö ja tuotanto 24-25 Sähköverkko ja urakointi 26-27 Viestintä 30-35 Tilinpäätös

Porvoon Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Porvoon Energia Oy ja tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy. Yhtiöiden tavoitteena on tarjota asiakkaille edullisia ja ympäristöystävällisiä energiapalveluita sekä tuottaa omistajalle, Porvoon kaupungille kohtuullista osinkoa. Emoyhtiö vastaa lämmön ja sähkön tuotannosta, lämmön ja maakaasun myynnistä ja jakelusta, sähkönmyynnistä sekä konsernin hallinnosta. Tytäryhtiön tehtävänä on huolehtia yhtiön sähköverkoista ja siirtää asiakkaille hyvälaatuista sähköä kustannus-

tehokkaasti ja toimitusvarmasti. Urakointipalvelut muodostavat yhtiön toisen liiketoiminta-alueen, käsittäen mittarikeskusten ja liittymäjohtojen myynnin, tie- ja katuvalaistustoiminnan sekä tele- ja sähköverkkojen yhteisrakentamisen. Konsernin visio olla asiakkaille luonnollinen valinta saavutetaan vaalimalla vahvaa yrityskuvaa, toimimalla tehokkaasti, luotettavasti ja olemalla lähellä asiakasta. Vuosi 2015 oli astepäivälukuina mitattuna 13 prosenttia edellistä vuotta lämpimämpi, mikä heijastui energian

Julkaisija: Porvoon Energia -yhtiöt Mannerheiminkatu 24, PL 95 06101 Porvoo Puhelin (019) 661 411 www.porvoonenergia.fi

Porvoon Energia -yhtiöt

Layout: Akileija Oy, Porvoo Toimittajat: Rolf Gabrielsson ja Nina Fransas Kuvat: Porvoon Energia Oy Paino: Oy Painotalo tt-urex Ab

Innehåll 2-3 Borgå Energi -bolagen 4-7 Verkställande direktören och styrelseordföranden har ordet 8 Förvaltning och organisation 10-11 Verksamhetsområde 12-13 Miljö 14-15 Utveckling och kvalitetskontroll 16-19 Personalöversikt 20-21 Elhandel 22-23 Värme och produktion 24-25 Elnät och entreprenad 26-27 Kommunikation 30-35 Bokslut Utgivare: Borgå Energi -bolagen Mannerheimgatan 24, PB 95 06101 Borgå Tfn (019) 661 411 www.borgaenergi.fi Layout: Akileija Ab, Borgå Redaktörer: Rolf Gabrielsson och Nina Fransas Bilder: Borgå Energi Ab Tryck: Oy Painotalo tt-urex Ab

2

Borgå Energi -bolagen Borgå Energi -koncernen består av moderbolaget Borgå Energi Ab och dotterbolaget Borgå Elnät Ab. Bolagen har som målsättning att erbjuda förmånliga och miljövänliga energitjänster samt att ge ägaren, Borgå stad en skälig dividend. Moderbolaget svarar för produktion av värme och el, försäljning och distribution av värme och naturgas, elförsäljning och koncernadministration. Dotterbolagets uppgift är att ha hand om bolagets elnät och att distribuera el av god kvalitet åt kunderna på ett kostnadseffektivt och pålitligt sätt.

Entreprenadtjänster är bolagets andra affärsområde och dit hör försäljning av mätarcentraler och anslutningsledningar, väg- och gatubelysningsverksamhet samt sambyggnad av tele- och elnät. Koncernens vision att vara ett naturligt val för kunderna nås genom att värna om företagets goda namn, verka effektivt och pålitligt samt genom att stå kunderna nära. År 2015 var i graddagar mätt 13 procent varmare än år 2014, vilket återspeglas i energiförbrukningssiffrorna. Elanvändningen minskade med 1,1 procent i Finland när den året innan mins-


kulutuslukuihin. Sähkönkäyttö Suomessa supistui 1,1 prosenttia vuonna 2015 kun se edellisvuonna oli vähentynyt 0,8 prosenttia. Kaukolämmön kulutus oli 5 prosenttia pienempi kuin vuonna 2014, jolloin se oli 1 prosenttia edellisvuotta suurempi. Porvoon Energian toiminta-alueella sähkön kulutus pieneni 2,2 prosenttia. Lämmön kulutus laski 6,8 prosenttia Porvoossa ja 6,4 prosenttia Loviisassa. Kaukolämpötariffeja korotettiin 5 prosentilla 1.8.2015. Tariffitarkistusten syyt löytyvät polttoainemarkkinoilta ja korotetuista energiaveroista. Säh-

kön myyntihinnat alennettiin 4 prosentilla 1.1.2015. Siitä lähtien kaikki yhtiön myynnissä oleva sähkö on myös ollut uusiutuvista energialähteistä tuotettua. Konsernin tulos poisto- ja korkokulujen jälkeen, ennen veroja oli 1,8 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa vuonna 2014). Poistoja tehtiin 8,7 miljoonan edestä (8,1 miljoonaa). Liikevaihto oli 55,0 miljoonaa euroa (52,8 miljoonaa). Konsernin investointeihin kului 14,8 miljoonaa euroa (12,6 miljoonaa).

Toimintavuoden 2015 avainlukuja Liikevaihto, milj. € 55,0 Liikevaihdon kasvu, % 4,0 Investoinnit, milj. € 14,8 Investoinnit, % liikevaihdosta 27,0 Liikevoitto, milj. € 3,0 Liikevoitto, % 5,5 Käyttökate, % 21,3 Oman pääoman tuotto, % 5,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,4 Omavaraisuusaste, % 27,8 Maksuvalmius, quick ratio 0,8 Sähkön myynti GWh 414 Lämmön myynti GWh 291 Sähköasiakkaita, kpl 34 646 Lämpöasiakkaita, kpl 2040 Henkilöstö vuoden lopussa 98

Verksamhetsåret 2015 i ett nötskal

kat med 0,8 procent. Fjärrvärmeförbrukningen var 5 procent mindre än år 2014, då den var 1 procent större än föregående år. På Borgå Energis verksamhetsområde minskade elförbrukningen med 2,2 procent år 2015. Fjärrvärmeförbrukningen sjönk med 6,8 procent i Borgå och med 6,4 procent i Lovisa. Fjärrvärmetarifferna höjdes med 5 procent den 1.8.2015 med hänvisning till prisutvecklingen på bränslemarknaden och de höjda energiskatterna. Elförsäljningspriserna sänktes med 4 procent den 1.1.2015. Från och med samma datum har all el, som bolaget salu-

för, producerats ur förnybara energikällor. Koncernens resultat efter avskrivningar och räntekostnader var före skatt 1,8 miljoner euro (1,4 miljoner euro år 2014). Avskrivningar gjordes för 8,7 miljoner euro (8,1 miljoner). Omsättningen uppgick till 55,0 miljoner euro (52,8 miljoner). Koncernen investerade totalt 14,8 miljoner euro år 2015 (12,6 miljoner euro år 2014).

Omsättning, miljoner € 55,0 Omsättningsökning, % 4,0 Investeringar, miljoner € 14,8 Investeringar, % av omsättningen 27,0 Rörelsevinst, miljoner € 3,0 Rörelsevinst, % 5,5 Driftsbidrag, % 21,3 Avkastning på eget kapital, % 5,2 Avkastning på investerat kapital, % 2,4 Soliditet, % 27,8 Quick ratio 0,8 Elförsäljning, GWh 414 Värmeförsäljning, GWh 291 Elkunder, st 34 646 Värmekunder, st 2040 Personal vid årets slut 98

3


Porvoon Energia jatkaa valitsemallaan vihreällä linjalla. Viime vuonna se näkyi ennen kaikkea investoinnissa uuteen biolämpökeskukseen Loviisaan ja sähköenergian myynnissä, joka vuoden 2015 alusta lähtien on ollut sataprosenttisesti varmennettu alkuperätakuulla, eli kaikki yhtiön myymä sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Mainittakoon myös, että yhtiö lähti mukaan suureen aurinkovoimalahankkeeseen Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuistoon.

Lämpökeskusinvestointi nostaa biopolttoaineen osuuden kaukolämpötuotannossa Loviisassa yli 90 prosenttiin, eli lähemmäs Porvoon laitosten lähes 100 prosentin biopolttoaineosuutta. Loviisan uudessakin laitoksessa tullaan tuottamaan pelkästään kaukolämpöä, kun Porvoon Tolkkisten laitoksissa ja Harabackan laitoksessa lämmön lisäksi tuotetaan myös sähköä, mikä on tehokkain tapa hyödyntää polttoainetta. Loviisassa lämpökuormaa ei vielä ole riittävästi yhdistetyn lämmön ja sähkön

tuotantolaitoksen rakentamiseksi, vaikka Valkon paikallisverkko yhdistettiinkin viime vuonna lämmön pääjakeluverkkoon. Hyvillä ilmastotavoitteilla saattaa olla myös vähemmän toivottuja seurauksia. Esimerkeistä käyvät Pohjola Voima Oy:n viimevuotiset päätökset purkaa ja sulkea energiatuotantolaitoksia EU:n energia- ja ilmastotavoitteisiin viitaten. Osakkuusyhtiönä päätöksistä aiheutui myös Porvoon Energialle alaskirjauksia ja alasajokustannuksia. Tästä ja

Viherinvestointeja ja huolenaiheita

Gröna investeringar och orosmoment Borgå Energi fortsätter på sin inslagna gröna väg. I fjol syntes det framförallt i biovärmecentralinvesteringen i Lovisa och elenergiförsäljningen, som från och med årets början varit till etthundra procent ursprungsgarantisäkrad, vilket betyder att all el, som bolaget säljer, producerats med användning av förnybara energikällor. Det kan också nämnas att bolaget gick med i ett stort solkraftverksprojekt i Fredrikshamn. Värmecentralinvesteringen ökar biobränsleandelen i fjärrvärmeproduktionen i Lovisa till drygt 90 procent, det vill 4

säga närmare Borgåanläggningarnas nästan 100-procentiga biobränsleandel. Liksom i den gamla Lovisaanläggningen kommer man också i den nya att producera enbart fjärrvärme till åtskillnad från anläggningarna i Tolkis och Harabacka, i vilka det vid sidan av värme också produceras el, vilket är det effektivaste sättet att utnyttja bränslet. I Lovisa är värmebelastningen inte ännu tillräckligt stor för en kombinerad värme- och kraftproduktionsanläggning fastän belastningen i fjol ökade i och med att det lokala fjärrvärmenätet i Valkom knöts till hu-

vudvärmedistributionsnätet i staden. Goda klimatmålsättningar kan ha också mindre önskvärda följder. Ett belysande exempel är Pohjolan Voima Oy:s fjolårsbeslut att riva och stänga energiproduktionsanläggningar hänvisande till EU:s energi- och klimatmålsättningar. Som ett av delägarskapsbolagen förorsakades också Borgå Energi nedskrivningar och nedkörningskostnader av besluten. Trots det och även om el- och värmeförbrukningen i fjol minskade på grund av det varma vädret kan bolaget ändå redovisa ett till och med något


viime vuoden lämpimän sään aiheuttamasta sähkön ja lämmön kulutuksen vähentymisestä huolimatta yhtiön toiminnan tulos muodostui edellisvuotta jopa vähän paremmaksi. Voimalaitossulkemisilla on huolestuttava vaikutus maamme sähköhuoltoon. Suomi on yhä riippuvaisempi tuontisähköstä. Kovilla pakkasilla lähes kolmannes sähköntarpeesta on jo katettava tuonnilla. Sähköä on totuttu saamaan merkittäviä määriä Ruotsista, jossa kuitenkin ollaan vähentämässä tuotanto-

kapasiteettia sulkemalla ydinvoimaloita. Emme voi enää luottaa siihen, että sähköä on aina saatavilla naapurimaista ja kaikkein vähiten aina kohtuuhintaan. Tarvitsemme lisää omaa tuotantokapasiteettia. Eivätkä Olkiluodon ja Pyhäjoen ydinvoimalatkaan tuo muuta kuin korvaavaa kapasiteettia, kun hiilija öljyvoimalaitoksia suljetaan. Huolestuttavia ovat myös EU:n suunnitelmat muuttaa energiayhtiöiden asiakkaiden sähkönkulutuksen mittausjaksoja tuntia lyhyemmiksi. Käy-

tännössä kysymys on siitä, että esimerkiksi Porvoon Sähköverkon juuri vaihdetut tuhannet sähkömittarit saatettaisiin joutua vaihtamaan ja koko mittausjärjestelmä uusimaan, koska järjestelmä mittareineen on rakennettu kulutuksen tuntirekisteröintiä varten. Koko Suomen osalta puhutaan mahdollisesti jopa noin 3,5 miljoonan mittarin vaihtotarpeesta ja miljardiluokan euron muutoskustannuksista.

Toimitusjohtaja Patrick Wackström Verkställande direktör Patrick Wackström

bättre resultat än året innan. Kraftverksstängningarna har en oroväckande inverkan på elförsörjningen i vårt land. Finland är allt mer beroende av importel. I hård köld måste redan närmare en tredjedel av elbehovet täckas med import. Vi har varit vana vid att få betydande mängder el från Sverige, där man emellertid nu håller på att minska produktionskapaciteten genom att stänga kärnkraftverk. Vi kan inte längre förlita oss på att det alltid skall finnas el att få från grannländerna och allra minst till ett facilt pris. Vi behöver me-

ra egen produktionskapacitet. Det får vi ännu inte med kärnkraftverken i Euraåminne och Pyhäjoki, som bara kompenserar kapacitetsbortfall till följd av att kol- och oljekraftverk stängs. Oroväckande är också EU:s planer på att förkorta avläsningsperioderna för energibolagskundernas elförbrukning. I praktiken kan det resultera i att de tusentals fjärravlästa elmätare, som Borgå Elnät nyligen installerat hos sina kunder, kan behöva bytas ut och hela avläsningssystemet förnyas eftersom det och mätarna konstruerats för timvis för-

brukningsavläsning och inte för de kortare avläsningsintervaller, som EU siktar på. För hela Finlands del kan det bli tal om att byta upp emot 3,5 miljoner mätare och kostnader på hundratals miljoner euro.

5


Taas on aika katsoa hieman taaksepäin, yksi menestysvuosi lisää voidaan liittää Porvoon Energian menestystarinaan. Ensimmäiseksi täytyy kehua ja moittia Äiti Luontoamme. Kiitokset siitä että pahimmat myrskyt kiersivät toimialuettamme turvallisen välimatkan päästä koko vuoden aikana. Tämä on auttanut meitä suuresti hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamisessa ja minimoinut asiakkaidemme haitat sähkökatkojen muodossa. Kiitos! Moitteeni Sinulle koskee vuoden 2015 kokonaisastepäivälukua. Sen ansiosta on ollut erityisen vaikeaa myydä

lämpöä ja energiaa kilpailukykyiseenkin hintaan. Toki ymmärrän, että lämpötilan säätäminen meidän tarpeisiimme ei ole ykkösprioriteettisi, eikä tarvitse liioitella niin kuin tammikuussa 2016, mutta silti…. Puolustukseksemme haluan sanoa, että olemme johdonmukaisesti pyrkineet lisäämään omaa sähköntuotantoamme, koska ainoastaan näin voimme taata edullisen ja vakaan hinnan lisäksi ilmastonmuutosvastaisen kamppailun tavoitteiden karkaamisen käsistä. Tämän lisäksi Porvoon Energian monipuolinen sähkönhankinta mahdollis-

taa kilpailukykyisen sähkönhinnan alueellamme. Kaikki myymämme sähkö on vuonna 2015 ollut hiilidioksidipäästötöntä, siis tuotettu ei fossiilisilla polttoaineilla. Tällä saralla olemme edelläkävijöitä ja olemme täyttäneet kansainväliset ja kansalliset normit etuajassa. Näin myös sijainti- ja omistajakuntamme Porvoo on edelläkävijä vihreän ja hiilidioksidipäästöttömän energian kaupunkina. Tämä muutos on vaikuttanut tulokseemme koska vanhanaikaisia lämpölaitoksia, jossa olemme olleet osakkaina, on purettu tai poistettu käytöstä.

Yksi menestysvuosi lisää

Ytterligare ett framgångsrikt år Det är igen dags att blicka något bakåt - ytterligare ett år av framgång kan läggas till Borgå Energis framgångshistoria. Allra först måste Moder Natur få både ros och ris. Ros för att de värsta stormarna höll sig på tryggt avstånd från vårt verksamhetsområde hela året. Det hjälpte oss storligen att uppnå ett gott ekonomiskt resultat och minimerade olägenheterna för våra kunder i form av elavbrott. Tack! Ris ger jag Dig för totalantalet graddagar år 2015. På grund av det har det varit särskilt svårt att säl6

ja värme och energi till ett konkurrenskraftigt pris. Förvisso förstår jag att en justering av temperaturerna att motsvara våra behov inte är Din främsta prioritet, och inte behöver man heller överdriva som i januari 2016, men ändå… Till vårt försvar vill jag säga att vi målmedvetet strävat efter att öka vår egen elproduktion, för endast på det sättet kan vi utöver ett förmånligt och stabilt pris garantera att målsättningen i kampen mot klimatförändringen inte glider oss ur händerna. Dessutom gör den mångsidiga elanskaffningen det möjligt för Borgå En-

ergi att hålla ett konkurrenskraftigt elpris. All el, som vi sålde år 2015, var koldioxidutsläppsfri, således producerad med icke fossila bränslen. På detta område hör vi till föregångarna och vi har uppfyllt de internationella och nationella normerna i förtid. Det gör också vår hemort och ägarkommun, Borgå stad till en föregångare som den gröna och koldioxidutsläppsfria energins stad. Det här har inverkat på vårt resultat eftersom gammalmodiga värmeanläggningar, i vilka vi varit delägare, har jämnats med marken eller tagits ur bruk. Utan dessa nedskriv-


Ilman näitä alaskirjauksia taseeseemme, tuloksemme olisi huomattavastikin parempi. Näistä huolimatta tuloutamme omistajalle edellytetyt osingot, jotka osaltaan rahoittavat Porvoon hyvinvointipalveluja sen lisäksi että yritykset ja yksityiset saavat energiansa edulliseen hintaan. Konsernin tulosta raastaa tietenkin myös suuret laina- ja leasingrahoituksella toteutetut investoinnit sähkönjakeluverkkomme laajuuteen ja toimintavarmuuteen. Nämä investoinnit yhdessä valtakunnan verkonhaltijan, Finngridin verkkomaksujen korotuksien kera ovat johtaneet siihen että siir-

tomaksuihimme tuli vuonna 2016 maltillinen korotus - ainakin jos vertaa esimerkiksi Carunan vastaaviin. Myymämme sähkön, kaukolämmön ja siirtomaksujenkin kilpailukykyinen taso on tulosta konsernin toimihenkilöjohdon pitkäjänteisestä, osaavasta ja ennen kaikkea ennakoivasta otteesta konsernimme toiminnasta. Vaikka konserni toimii jokseenkin avoimilla markkinoilla konsernin hallitus on turvallisen mielin pystynyt sisäistämään ja omaksumaan muutostrendit ja -tarpeet toimintaamme. Tästä haluan koko hallituksen puolesta esittää suuret kiitokseni toimihenkilöjohdollemme, joka

on pitänyt meidät ajan tasalla ja haastanut meitä ajattelemaan joskus jopa täysin out-of-the-box. Haluan myös kiittää omistajamme, Porvoon, konsernijohtoa siitä että tavoitteet on asetettu selkeästi ja vaativalle tasolle ja siitä että hallitus ja toimiva johto on saanut vallan ja vastuun saavuttaa asetetut tavoitteet ilman yksityiskohtaista puuttumista yhtiön asioihin muuta kautta. Kiitos, näin konsernia pitää johtaa, ja näin konserniyhtiö pystyy suoriutumaan tehtävästään parhaiten. Siitä jälleen osoituksena vuoden 2015 toiminta ja tulos!

Hallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg Styrelsens ordförande Johan Söderberg ningar i vår balans skulle resultatet ha varit betydligt bättre. Men trots det kan vi redovisa den dividend, som ägaren förutsatt, och vilken för sin del bidrar till finansieringen av Borgå stads välfärdstjänster plus att företag och privatpersoner får sin energi till ett förmånligt pris. De stora investeringar, som med låne- och leasingfinansiering gjorts i eldistributionsnätets omfattning och driftsäkerhet, tär givetvis på koncernens resultat. Dessa investeringar har tillsammans med riksnätsinnehavaren Finngrids nätavgiftsförhöjningar framtvingat en moderat höjning

av våra överföringsavgifter år 2016 – åtminstone om man jämför med till exempel Carunas motsvarande höjningar. Att våra el- och fjärrvärmetariffer och även överföringsavgifterna ligger på en konkurrenskraftig nivå är resultatet av koncernens tjänstemannalednings långsiktiga, kunniga och framförallt förutseende grepp om koncernens verksamhet. Fastän koncernen verkar på en ganska så öppen marknad har styrelsen tryggt kunnat ta åt sig och tillägna sig förändringstrender och -behov i vår verksamhet. För det vill jag på hela sty-

relsens vägnar framföra ett stort tack åt vår tjänstemannaledning, som hållit oss uppdaterade och utmanat oss att ibland tänka till och med helt outof-the-box.

7


Hallinto ja organisaatio

Förvaltning och organisation

Yhtiön osakekanta on kokonaisuudessaan Porvoon kaupungin omistuksessa.

Bolagets aktiestock ägs i sin helhet av Borgå stad.

Yhtiökokous

Bolagsstämma

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Porvoossa 26.5.2015.

Den ordinarie bolagsstämman hölls i Borgå den 26.5.2015.

Hallitus

Styrelse

Jäsenet:

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Ledamöter:

Personliga suppleanter:

Johan Söderberg, puheenjohtaja

Berndt Långvik

Johan Söderberg, ordförande

Berndt Långvik

Matti Valasti, varapuheenjohtaja

Marianne Korpi

Matti Valasti, vice ordförande

Marianne Korpi

Sirpa Hopeamaa

Teppo Lindh

Sirpa Hopeamaa

Teppo Lindh

Jari Ilkka

Reijo Mokka

Jari Ilkka

Reijo Mokka

Kristel Pynnönen

Bodil Lund

Kristel Pynnönen

Bodil Lund

Raija Vaniala

Johnny Holmström

Raija Vaniala

Johnny Holmström

Tilintarkastajat

Revisorer

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lampila, varalle KHT Mikko

Som revisorer valdes CGR Jukka Lampila, som reserv CGR Mikko

Riihenmäki ja toiseksi tilintarkastajaksi JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy

Riihenmäki. Som andra revisor valdes OFR-sammanslutningen PwC

päävastuullisena tilintarkastaja JHTT, KHT Outi Koskinen.

(PricewaterhouseCoopers Oy), och som huvudansvarig CGR, OFR Outi Koskinen.

Johtoryhmä Toimitusjohtaja Patrick Wackström, Porvoon Energia Oy

Ledningsgrupp

Toimitusjohtaja Magnus Nylander, Porvoon Sähköverkko Oy

Verkställande direktör Patrick Wackström, Borgå Energi Ab

Kehitysjohtaja Jukka Rouhiainen, kehitys

Verkställande direktör Magnus Nylander, Borgå Elnät Ab

Talous- ja hallintojohtaja Merja Wilkman, talous ja hallinto

Utvecklingsdirektör Jukka Rouhiainen, utveckling

Sähkökauppapäällikkö Benny Broman, sähkönmyynti

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Merja Wilkman,

Lämpö- ja tuotantopäällikkö Ari Raunio, lämpö ja tuotanto

ekonomi och förvaltning

Viestintäpäällikkö Nina Fransas, viestintä

Elhandelschef Benny Broman, elhandel Värme- och produktionschef Ari Raunio, värme och produktion Informationschef Nina Fransas, information

8


9


Porvoon Energia toimii alueella, joka koostuu niin kaupungeista, isommista ja pienemmistä taajamista kuin maaseudusta ja saaristosta. Toiminta-alue on näin ollen laaja, vaihteleva ja hajaantunut, mikä tuo omat haasteensa laadukkaan toiminnan ylläpitämiselle etenkin häiriötilanteissa. Yhtiön toiminta koostuu energian tuotannosta, myynnistä ja jakelusta. Yhtiön toimintakenttä on laaja ja energia-alan kannalta myös haasteellinen. Kaikkiaan paikallisen toimintamme alue on noin 800 km². Tällä alueella si-

jaitseva sähköverkko kattaa noin 65 000 asukasta. Olemme paikallinen energiayhtiö, joka palvelee paitsi porvoolaisia myös ympäröivien kuntien asukkaita. Pyrimme tehokkaalla toiminnalla ja maltillisella hintapolitiikalla varmistamaan asiakkaillemme kilpailukykyisen sähkön hinnan. Porvoon  Energian monipuolinen sähkönhankinta ja suunnitelmallinen riskienhallinta mahdollistavat kilpailukykyisen sähkönhinnan myös alueemme ulkopuolella. Sähkönhankinnassaan Porvoon Ener-

gia nojaa paitsi omaan tuotantoon, myös sähkömarkkinoihin. Näillä mark-

”Saavutamme vision olla asiakkaillemme ’Luonnollinen valinta’ vaalimalla vahvaa yrityskuvaa, toimimalla tehokkaasti, luotettavasti ja olemalla lähellä asiakasta”

Kaupungeissa, maaseudulla ja saaristossa

I städer, på landsbygden och i skärgården Borgå Energi verkar på ett område med såväl städer, större och mindre tätorter som landsbygd och skärgård. Verksamhetsområdet är inte bara omfattande utan också varierande och splittrat, vilket ställer stora krav på upprätthållandet av högklassig verksamhet i alla situationer. Verksamheten består av energi produktion, försäljning och distribution. Verksamhetsfältet är vidsträckt och energibranschmässigt också utmanande. Det område vi lokalt verkar på är ca 800 km2 stort. Ungefär 65 000 invånare får ström via elnätet på detta område. 10

Vi är ett lokalt energibolag, som betjänar borgåbor och invånarna i grannkommunerna. Vi strävar efter att med effektiv verksamhet och en måttfull prispolitik ge våra kunder tillgång till el till ett konkurrenskraftigt pris. Tack vare en mångsidig elanskaffning och en systematisk riskhantering kan vi erbjuda ett konkurrenskraftigt elpris också utanför vårt område. I sin elanskaffning är Borgå Energi till en del självförsörjande men också beroende av elmarknaden, där agerandet förutsätter långsiktig planering. Det gäller att skaffa andelar i de rätta företa-

gen. Borgå Energi har andelar i produktionsanläggningar på olika håll i Finland. Bolaget verkar alltså inte bara lokalt och

” Vi uppnår vår vision att vara ’Ett naturligt val’ för våra kunder genom att värna om vår starka företagsbild, agera effektivt, pålitligt och genom att vara nära kunden.”


kinoilla toimiminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua. On osattava hankkia osuuksia oikeanlaisista yhtiöistä. Porvoon Energialla on osuuksia eri puolilla Suomea olevissa tuotantolaitoksissa. Yhtiön toiminta on toisin sanoen paitsi paikallista ja seudullista myös valtakunnallista. Olemme johdonmukaisesti pyrkineet lisäämään oman sähköntuotantomme ja osakkuusvoimalaitoksilta hankitun sähkön osuutta, koska näin voimme taata edullisen ja vakaan hinnan. Tämän lisäksi myymme hinnaltaan

kilpailukykyistä kaukolämpöä Loviisassa sekä sähköä siirtoverkkomme ulkopuolelle. Porvoon Sähköverkko Oy vastaa oman alueensa sähköverkon kehittämisestä. Yhtiön sähköverkko on noin 3 500 km pitkä. Porvoon Sähköverkon tehtävänä on, viranomaisvaatimusten ja asiakastyytyväisyyden puitteissa, ylläpitää ja kehittää sähköverkkoja kulloinkin voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti. Siirrämme sähköenergian kotiisi, mittaamme sähkönkulutustasi, vastaamme sähköverkon

Pukkila Mäntsälä

TuusulaTusby

Lapinjärvi-Lappträsk

LOVIISA LOVISA

PORNAINEN BORGNÄS

Kerava-Kervo

Vantaa-Vanda

valvonnasta ja huolehdimme sähköverkon kunnossapidosta. Porvoon Sähköverkko Oy tarjoaa myös kokonaisvaltaisen tie- ja katuvalaistuspalvelun Porvoon kaupungille ja Pornaisten kunnalle. Toiminta kattaa ulkovalaistusverkon suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja energiatoimituksen.

Myrskylä- Mörskom

Askola Järvenpää-Träskända

Toiminta-alue

Pyhtää-Pyttis

PORVOO BORGÄ

Sipoo-Sibbo

Helsinki-Helsingfors

regionalt utan också på nationell nivå. Vi har konsekvent strävat efter att öka den andel el, som vi själv producerar eller som vi skaffar från kraftverk, i vilka vi äger andelar. Detta för att kunna garantera ett fördelaktigt och stabilt pris. Dessutom säljer vi prismässigt konkurrenskraftig fjärrvärme också i Lovisa samt el utanför vårt eget överföringsnät. Borgå Elnät Ab svarar på sitt eget verksamhetsområde för utvecklandet av elnätet. Bolagets elnät omfattar cirka 3 500 km. Borgå Elnäts uppgift är, inom ramen för myndighetskrav och kundbe-

låtenheten, att upprätthålla och utveckla elnätet enligt ikraftvarande standarder och förordningar. Vi överför elenergin till ditt hem, mätar din elförbrukning, står för elnätets kontroll och ansvarar för elnätets underhåll. Borgå Elnät erbjuder också ett helhetskoncept för väg- och gatubelysningen åt Borgå stad och Borgnäs kommun. Verksamheten omfattar utomhusbelysningens planering, byggnation, underhåll och energileverans.

Verksamhetsområde

11


Porvoon Energia on kokoluokkansa vihreimpiä energiayhtiöitä Suomessa. Pyrimme järjestelmällisesti pienentämään ekologista jalanjälkeämme mm. investoimalla ympäristöystävälliseen energiatuotantoon, kuten vesi-, aurinko- ja tuulivoimaan. Tolkkisten biovoimalaitoksissa tuotetaan Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOsähköä. EKOsähkön tuottamiseen käytetään ainoastaan puupohjaisia polttoaineita kuten kuorta, haketta ja purua. Osa EKOsähkön myyntituotosta menee Ekoener-

gia-verkoston hallinnoimaan ilmastorahastoon, joka investoi uuden energian tuotantoon tai energiansäästöhankkeisiin. Polttoainetta lähiseudulta Porvoon Energian Tolkkisten voimalaitokset käyttävät polttoaineena kotimaista puuta, eli ne toimivat 100 %:sti biopolttoaineella. Läheltä hankittu raaka-aine tarkoittaa lyhyempiä kuljetusmatkoja ja siten myös pienempiä päästöjä. Vuositasolla haketta kuluu noin 500 000 irtokuutiota.

Ympäristöystävällinen prosessi Tuotantoprosessi on suunniteltu erittäin ympäristöystävälliseksi. Savukaasut puhdistetaan hiukkasista sähkösuodattimella ja johdetaan lämmöntalteenottopesurin kautta 75 metriä korkeaan piippuun. Sähkösuodattimesta tuleva lentotuhka otetaan talteen ja se uusiokäytetään lannoitteena metsissä. Pohjatuhkaa puolestaan käytetään esim. tienrakennukseen ja sitä on käytetty myös mm. voimalaitosten oman polttoainevarastoalueen pohjarakenteisiin.

Energian säästöllä ja laadunhallinnalla ympäristökuormitus pienemmäksi

Mindre miljöbelastning med kvalitetskontroll och energisparande Borgå Energi är ett av de grönaste energibiolagen i sin storleksklass i Finland. Bolaget strävar systematiskt till att minska sitt ekologiska fotavtryck bland annat genom att investera i miljövänlig energiproduktion, så som vatten-, soloch vindkraft. Biokraftverket i Tolkis producerar EKOel som har certifierats av Finlands naturskyddsförbund. Vid produktionen av EKOel används endast träbaserade bränslen, så som bark, flis och spånor. En del av försäljningsintäkterna från EKOel går till en klimatfond som förvaltas av 12

Ekoenergi-nätverket och vilken investerar i ny energiproduktion eller projekt som sparar el. Bränsle från närområdet Borgå Energis kraftverk i Tolkis använder inhemskt trä som bränsle, dvs. de fungerar till 100 % på biobränsle. Största delen av träflisen är EKO-certifierad. Råvaran som skaffas från närområdet innebär kortare transporter och mindre utsläpp. På årsnivå uppgår flisförbrukningen till cirka 500 000 löskubikmeter.

Miljövänlig process Produktionsprocessen är mycket miljövänlig. Rökgaserna renas på småpartiklar med elfilter och leds via värmeåtervinnande reningsapparatur till en 75 meter hög skorsten. Den fina aska som elfiltret samlar upp tas till vara och återanvänds som gödsel i skogen. Bottenaskan används däremot exempelvis för vägbyggen och dessa massor har bland annat används i grunden för bränslelagerområdet. Borgå Energi-bolagen erbjuder miljövänliga, förmånliga energitjänster till in-


Porvoon Energia -yhtiöt tarjoavat ympäristöystävällisiä, edullisia energiapalveluita toiminta-alueensa asukkaille ja yrittäjille, kahdella kielellä. Yhtiöt työllistävät noin 100 henkeä, joista kokeneimmat ovat olleet mukana jo vuosikymmenien ajan. Emoyhtiö Porvoon Energia Oy vastaa lämmön ja sähkön tuotannosta, lämmön ja maakaasun myynnistä ja jakelusta, sähkönmyynnistä sekä hallinnosta. Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy:n päätehtävä on sähkönjakelu. Porvoon Energia on vihreän energi-

an edelläkävijä ja pyrkii järjestelmällisesti pienentämään ekologista jalanjälkeään. Tolkkisten uuden biovoimalaitoksen myötä on uusiutuvan polttoaineen osuus kaukolämmöntuotannosta jo melkein 100 prosenttia. Yhtiön tavoitteena on muuttaa tuotanto täysin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvaksi ja selvityksiä uuden aurinkokaukolämpövoimalan toteuttamisedellytyksistä on tehty.

vånare och företag på sitt område, på två språk. Bolagen sysselsätter cirka 100 personer och de mest erfarna har redan tiotals år av erfarenhet. Moderbolaget Borgå Energi Ab svarar för värme- och elproduktion, försäljning och distribution av värme och naturgas, elförsäljning samt administration. Dotterbolaget Borgå Elnät Ab:s huvuduppgift är att distribuera elektricitet. Borgå Energi är en föregångare inom grön energi och bolaget strävar målmedvetet efter att minska sitt ekologiska fotspår. Det nya biokraftverket i Tol-

kis har höjt andelen förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen till nästan 100 procent. Bolaget har ställt som mål att produktionen helt skall grunda sig på förnybara bränslen och förutsättningar för att verkställa ett solfjärrvärmeverk har utretts.

Ympäristö

”Viisailla energiavalinnoilla jokainen voi tehokkaammin vaikuttaa ilmastonmuutokseen.”

Miljö

”Med kloka energival kan var och en effektivare inverka på miljöförändringen.”

13


Tehokkuus, ketteryys ja asiakaslähtöisyys sekä osaaminen ovat tärkeitä elementtejä syksyllä 2015 valmistuneessa uudessa strategiassamme vuosille 2016-2020. Uuden strategian toimeenpano tarkoittaa projekteja, mutta ennen kaikkea työtapojen ja ajattelun uudistamista. Strategian toimeenpanoa pitää myös mitata. Parannamme kilpailukykyämme leikkaamalla yksikkökustannuksia ja tehostamalla prosessejamme. Prosessien ja logistiikan kehitys esimerkiksi polttoainehankinnassa ja uusien tietoteknisten

ratkaisujen hyödyntäminen esimerkiksi myynnissä ja laskutuksessa tuovat tehokkuutta ja kilpailukykyä jokapäiväiseen tekemiseen. ICT–strategian päivitystyössä on selvitetty järjestelmien nykytilanne, kartoitettu olemassa olevia tarpeita ja hahmoteltu tavoitteita vuonna 2020; suunniteltu toimenpiteitä ja kehitystyötä, joilla tavoitteeseen päästään. Olemassa olevien tietojärjestelmien parempi hyödyntäminen sekä prosessien tehostaminen ja ketteryyden lisäämi-

nen muutamilla uudenlaisilla ratkaisuilla ovat asioita, jotka ovat nousseet työssä esiin. ICT-järjestelmien kehityksessä ketteryys ja mukautumiskyky ovat olennaisia asioita. Perusjärjestelmien integroitavuus toisiin, muun muassa täydentäviin järjestelmiin tulee olemaan erittäin tärkeää. Tavoitteenamme on tuotevalikoiman uudistaminen entistä asiakaslähtöisemmäksi ja Porvoon Energian tunnettuuden lisääminen vihreänä energiayhtiönä iskulauseemme ”Porvoon Energia -

Kehitystyö suurelta osin priorisointia

Utvecklingsarbetet till stor del prioritering Effektivitet, flexibilitet och kundorientering samt kunnande är alla viktiga element i vår nya strategi för åren 2016-2020, som blev färdig hösten 2015. Verkställandet av den nya strategin betyder projekt, men framförallt förnyande av arbetssätt och tänkande. Genomförandet av strategin bör också mätas. Konkurrenskraften förbättrar vi genom att minska enhetskostnaderna och effektivera våra processer. En utveckling av processer och logistik i till exem14

pel bränsleanskaffningen och utnyttjande av nya datatekniska lösningar i till exempel försäljningen för med sig effektivitet och konkurrenskraft i det vi dagligen gör. I uppdateringen av ICT-strategin har vi kartlagt systemnuläget liksom också de aktuella behoven och skisserat upp 2020 års målsättningar – planlagt åtgärder och utvecklingsarbetsuppgifter, med vilka målen uppnås. Till det, som framkommit, hör några nya lösningar, som gör det möjligt att

effektivare utnyttja de nuvarande systemen samt att effektivera processerna och göra dem flexiblare. I utvecklandet av ICT-systemen är flexibilitet och anpassningsförmåga av central betydelse. Det kommer att vara synnerligen viktigt att kunna integrera grundsystemen med varandra och också med kompletterande system. Vår målsättning är att göra produkturvalet ännu mer kundorienterat och att öka medvetenheten om Borgå Energi som ett grönt energibolag i enlighet


luonnollinen valinta” mukaisesti. Positiivinen erottautuminen ja oikeiden myynti- ja markkinointikanavien löytäminen ovat tulevaisuuden menestystekijöitä. Tarvitaan myös osittain uudenlaista näkökulmaa ja osaamista tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin. Kehitystyö perustuu osaaviin motivoituneisiin ja muutoskykyisiin työntekijöihin. Useat päällekkäiset projektit ja kehityshankkeet vaativat ajankäytön hallinnan lisäksi jatkuvaa itsensä ja osaamisensa kehittämistä. Murroksessa olevilla ener-

giamarkkinoilla kehityskohteita on paljon, resursseja kuitenkin rajallisesti. Kehitystyö on siksi suurelta osin priorisointia. Tulemme jatkossa kehittämään osaamistamme muun muassa uuden koulutusohjelman kautta. Loviisan uuden 10 MW lämpökeskuksen rakentaminen aloitettiin kesällä 2015. Rakentaminen on sujunut suunnitelmien mukaan ja laitoksen on määrä valmistua keväällä 2016. Uusi lämpökeskus mahdollistaa laajemman valikoiman biopolttoaineen käytössä ja tulee nosta-

Kehitys ja laadunhallinta maan biopolttoaineen osuutta kaukolämpötuotannossa Loviisassa yli 90 prosenttiin. Porvoon Energiassa on käytössä sertifioitu laadunhallintajärjestelmä ISO 9001 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001. Toimivat toimintajärjestelmät tukevat ja rytmittävät kehitystyötä.

Kehitysjohtaja Jukka Rouhiainen Utvecklingsdirektör Jukka Rouhiainen

med vår slogan ”Borgå Energi – ett naturligt val”. Att sticka ut på ett positivt sätt och att finna de rätta försäljningsoch marknadsföringskanalerna är framtidens framgångsfaktorer. Det behövs också delvis nya infallsvinklar och nytt kunnande i produktutvecklingen, försäljningen och marknadsföringen. Utvecklingsarbetet baserar sig på kunniga, motiverade och förändringskapabla arbetstagare. När flera projekt pågår samtidigt krävs utöver kontroll över tidsanvändningen också

att arbetstagarna fortlöpande utvecklar sig själva och sitt kunnande. På en energimarknad i omvandling är utvecklingsbehoven många, men resurserna begränsade. Därför handlar utvecklingsarbetet långt om att prioritera. Vi kommer i fortsättningen att utveckla vårt kunnande med hjälp av bland annat ett utbildningsprojekt. Byggandet av den nya värmecentralen på 10 MW i Lovisa inleddes sommaren 2015. Bygget har framskridit planenligt och meningen är att centralen

Utveckling och kvalitetskontroll blir färdig våren 2016. Nybygget gör det möjligt att använda ett bredare urval biobränslen och kommer att öka biobränslets andel i fjärrvärmeproduktionen i Lovisa till över 90 procent. Borgå Energi använder det certifierade kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 och miljösystemet ISO 14001. Fungerande verksamhetssystem stöder utvecklingsarbetet och bestämmer dess takt. 15


Yhtiömme on merkittävä työllistäjä Porvoossa. Työllistämme suoraan noin 100 henkilöä, välillisesti noin 80 ja kesätyötä tarjotaan noin 18 nuorelle. Työharjoittelupaikkoja on järjestetty jatkuvasti. Henkilökunnan keski-ikä on verraten korkea, 48,7 vuotta ja keskimääräinen työsuhteen pituus 17,0 vuotta. Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen menestyksen ja kehittymisen voimavara. Henkilöstölle järjestettiin ammattitaitoa tukevaa koulutusta toimintavuoden aikana keskimäärin 2,8 päivää per henkilö, samoin kannustettiin suorittamaan ammattitutkintoja. Vuoden 2015 aikana kaksi työntekijää aloitti ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksen.

Henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta käsitellään säännöllisesti työsuojelutoimikunnassa, joka edustaaa kaikkia henkilöstöryhmiä. Kaikki työntekijämme kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Korostamme ennaltaehkäisevän ja työyhteisön hyvinvointia edistävän toiminnan merkitystä. Porvoon Energia -yhtiöiden säännöllinen ja lain vaatimukset ylittävä työterveyshuolto on koettu hyvänä ja ennaltaehkäisevänä työkyvyn ylläpidossa. Työterveyshuolto osallistuu myös erilaisiin keskusteluihin ja tarkastuksiin työyhteisössä. Työterveyshuollon ammattilaiset tukevat esimiehiä tarjoamalla tietoa en-

naltaehkäisevistä toimista sekä vaihtoehdoista työkyvyn heiketessä.. Sairauspoissaoloprosentti oli yhtiöissämme 3,4 (4,3), mikä on alhaisempi kuin Suomessa keskimäärin (4,3). Miesten sairauspoissaoloprosentti oli 3,4 ja naisten 3,3. Tavoitteena on  edistää työntekijöidemme terveyttä ja työturvallisuutta kehittämällä työtä ja työympäristöä sekä edistämällä työyhteisön toimivuutta. Yhtenä keinona tähän liittyy myös sairauspoissaolojen hallinta ja siinä erityisesti esimiesten tekemä alaisen varhainen tukeminen sairaustapauksissa ja muissa työkykyhaasteissa, jossa selvitetään työntekijän, työterveyshuollon ja esimiehen välillä keskuste-

Työpaikkatyytyväisyys korkealla tasolla

Arbetsplatsbelåtenheten på hög nivå Våra bolag är betydande sysselsättare i Borgå. Direkt sysselsätter vi omkring 100 personer, indirekt ca 80 och sommaranställning erbjuder vi ungefär 18 ungdomar. Praktikplatser har vi ordnat regelbundet. Personalens medelålder är rätt hög, 48,7 år och arbetsförhållandet varar i medeltal 17,0 år. En välmående personal är en framgångs- och utvecklingsresurs. Borgå Energi ordnade under verksamhetsåret 2015 i medeltal 2,8 dagar yrkesskicklighetsstödande utbildning per person och uppmuntrade anställda att skaffa sig en yr16

kesutbildningsexamen. Två anställda inledde en läroavtalsbaserad yrkesutbildning. Personalens arbetsvälmående och arbetarskydd behandlas regelbundet i arbetarskyddskommittén, där alla personalgrupper är representerade. Samtliga anställda hör till arbetshälsovårdens krets. Vi understryker betydelsen av en preventiv välmåendefrämjande verksamhet. Borgå Energi -bolagens regelbundna arbetshälsovård överstiger kraven i lagen och har upplevts som bra och förebyggande när det gäller upprätthållandet av

personalens arbetsförmåga. Arbetshälsovården deltar också i olika diskussioner och kontroller i arbetsgemenskapen. Arbetshälsovårdsexperter stöder förmännen genom att ge uppgifter om förebyggande åtgärder och alternativ då arbetsförmågan hos någon försvagas. Sjukfrånvaroprocenten i våra bolag var 3,4 (4,3 år 2014), vilket är mindre än i medeltal i Finland (4,3). Bland männen var frånvaroprocenten 3,4 och bland kvinnorna 3,3. Målsättningen är att främja de anställdas hälsa och arbetarskydd genom att utveckla arbetsuppgifter och arbetsmiljö samt genom att främja arbets-


lemalla poissaolojen syitä ja mietitään keinoja, miten voidaan tukea yksittäisen työntekijän työssä selviytymistä. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen hyvästä tasosta kertoo Porvoon Energia -yhtiöiden keskimääräinen eläköitymisikä, joka oli 63v 7kk (63 v 4 kk vuonna 2014). Yhtiöissämme on työturvallisuus ykkösasia. Vähintään neljän päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat olivat koko vuoden osalta 2 kpl (2), ja tapaturmataajuudeksi tuli 13,2 (10,6) tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Henkilöstötutkimus toteutetaan joka toinen vuosi. Vuoden 2015 kyselyn mukaan vastaajista 90 % on erittäin tai

melko tyytyväisiä Porvoon Energia -yhtiöihin työpaikkana. Vastaajista 43 % arvioi Porvoon Energia -yhtiöiden kehittyneen työyhteisönä viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana erinomaisesti tai hyvin. Vastaajista 92 % on jo joko suositellut tai voisi suositella Porvoon Energia -yhtiöitä työpaikkana. Tutkimuksen keskeisten tulosten perusteella henkilöstö kokee, että Porvoon Energia -yhtiöt on asiakassuuntautunut yritys, jonka työntekijät tuntevat asiakkaansa ja tietävät heidän tarpeensa sekä ymmärtävät, mitä asiakaslähtöisyys kussakin työtehtävässä tarkoittaa.

Henkilöstökatsaus

Tärkeimmiksi kehityskohteiksi tutkimuksessa nousivat tiedonkulku yhtiöissä yleensä ja muutoksista tiedottaminen sekä henkilöstön palkitseminen hyvästä työsuorituksesta.

Talous- ja hallintojohtaja Merja Wilkman Ekonomi- och förvaltningsdirektör Merja Wilkman gemenskapens funktionalitet. En metod i det sammanhanget är frånvarohanteringen och då i synnerhet ett stödjande ingripande från förmännens sida i ett tidigt skede och inte bara i frånvarofall utan också i fråga om andra utmaningar, som har med arbetsförmåga att göra. Frånvaroorsakerna klarläggs i diskussioner mellan arbetstagaren, arbetarskyddet och förmannen. Samtidigt överväger man hur den enskilda arbetstagaren kan stödas så att hen klarar sig i sitt arbete. Den genomsnittliga pensioneringsåldern i Borgå Energi -bolagen var 64 år (63 år och 4 månader år 2014) och säger nå-

got om hur stor uppmärksamhet arbetsförmågan och arbetsvälmåendet ges. Arbetarskyddet har högsta prioritet i våra bolag. Antalet olyckor, som ledde till minst fyra dagars frånvaro, var 2 (2). Olycksfrekvensen var 10,6 (10,6) olyckor per en miljon arbetstimmar. Vartannat år görs en personalundersökning. Enligt 2015 års undersökning är 90 % av dem, som svarade på frågorna, ytterst eller rätt nöjda med Borgå Energi -bolagen som arbetsplats. Totalt 43 % bedömde att bolagen utvecklats utmärkt eller väl som arbetsgemenskap under de gångna två åren. Inal-

les 92 % har antingen redan rekommenderat bolagen som arbetsplats eller kan tänka sig att göra det. Resultatens centrala budskap är att personalen uppfattar Borgå Energi -bolagen som kundorienterade, känner bolagens kunder och deras behov samt förstår vad kundorientering betyder i respektive arbetsuppgift. Förbättringsbehoven har enligt undersökningen att göra med informationsgången i allmänhet och informationen om förändringar samt med premieringen av personalen för goda arbetsprestationer. 17


Terveys ja työsuojelu Porvoon Lääkärikeskus hoitaa työterveyspalvelumme.

Luottamushenkilöt

Henkilöstökatsaus

Työntekijöiden pääluottamusmies, Porvoon Energia Oy: Timo Rosenström Työntekijöiden pääluottamusmies, Porvoon Sähköverkko Oy: Filip Björkman Taloudellis-hallinnollisten toimihenkilöiden luottamusmies: Maaret Pakarinen Tuotannollisten toimihenkilöiden luottamusmies: Markus Weckström

Työsuojelutoimikunta Osmo Bäckman, Patrick Wackström, Magnus Nylander, Kimmo Åberg, Markus Weckström ja Mikael Andersin.

Yhteistyökomitea Patrick Wackström (puheenjohtaja), Osmo Bäckman (sihteeri), Magnus Nylander, Ari Raunio, Merja Wilkman, Filip Björkman, Maaret Pakarinen, Markus Weckström, Rolf Malmberg, Timo Rosenström

Vapaa-aikatoimikunta Osmo Bäckman (puheenjohtaja), Nina Fransas (työnantajan edustaja), Solveig Hell, Camilla Hansson, Kari Janhunen ja Thomas Wahlroos. Toimikunta toimii yhtiön myöntämän vuosibudjetin rajoissa.

Företagshälsovård och arbetarskydd Borgå Läkarcentral sköter våra företagshälsovårdstjänster.

Förtroendevalda

Personalöversikt

Arbetarnas huvudförtroendeman, Borgå Energi Ab: Timo Rosenström. Arbetarnas huvudförtroendeman, Borgå Elnät Ab: Filip Björkman De ekonomisk-administrativa tjänstemännens förtroendeman: Maaret Pakarinen Produktionstjänstemännens förtroendeman: Markus Weckström

Arbetarskyddskommittén Osmo Bäckman, Patrick Wackström, Magnus Nylander, Kimmo Åberg, Markus Weckström och Mikael Andersin.

Samarbets kommittèn Patrick Wackström (ordförande), Osmo Bäckman (sekreterare), Magnus Nylander, Ari Raunio, Merja Wilkman, Filip Björkman, Maaret Pakarinen, Markus Weckström, Rolf Malmberg, Timo Rosenström

Fritidskommittén Osmo Bäckman (ordförande), Nina Fransas (arbetsgivarens representant), Solveig Hell, Camilla Hansson, Kari Janhunen och Thomas Wahlroos. Kommittén verkar inom ramen för en av bolaget beviljad årsbudget. 18


Henkilöstöprofiili 31.12.2015 Henkilöstön määrä Naiset Miehet Henkilöstön määrä

20 hlöä 78 hlöä 98 hlöä

20 % 80 %

Sairauspoissaolot 3,5% työajasta

Toimihenkilöt ja työntekijät Toimihenkilöt Työntekijät

48 hlöä 50 hlöä

49 % 51 %

Ikäjakauma Alle 40-vuotiaita 40-49 -vuotiaita Yli 50-vuotiaita

21 hlöä 25 hlöä 52 hlöä

21 % 26 % 53 %

Keski-ikä

Työsuhteen kesto keskimäärin 17 vuotta

Koulutuspäivät: 275 Koulutuspäivät keskimäärin / hlöä: 2,8

48,7 vuotta

Personalprofil 31.12.2015 Antal anställda Kvinnor Män Antal anställda

20 personer 78 personer 98 personer

20 % 80 %

Sjukfrånvaro: 3,5 % av arbetstiden

Tjänstemän och arbetare Tjänstemän Arbetare

48 personer 50 personer

49 % 51 %

Åldersstruktur Under 40 år 40-49 år Över 50 år

21 personer 25 personer 52 personer

21 % 26 % 53 %

Medelålder

Anställningsförhållandenas genomsnittliga längd: 17 år

Fortbildningsdagar: 275 Fortbildningsdagar i genomsnitt/person: 2,8

48,7 år 19


Kaikki Porvoon Energian vuonna 2015 myyty sähköenergia tuotettiin uusiutuvista energialähteistä. Sähköenergian myynti on 100-prosenttisesti varmennettu alkuperätakuilla. Takuut ovat todisteita siitä, miten sähkö on tuotettu. Viime vuonna myydystä sähköstä 85 prosenttia tuli vesivoimasta, 14 prosenttia biovoimasta ja 1 prosentti tuulivoimasta. Edelleen jatkuva matalasuhdanne laskevine polttoainehintoineen, alhaisia päästöoikeushintoja, normaali hydrotasapaino ja kasvava tuettu uusiutuva sähkötuotanto painoivat sähkön markkinahintaa tasolle, jolla se oli viimek-

si 8 vuotta sitten, vuonna 2007. Markkinasähkön keskihinta oli 29,68 euroa/ MWh. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna myönteistä oli sähkön myyntihintojen aleneminen kuten myös Porvoon Energian yleisen sähköhintaluettelon halpuuttaminen 4 prosentilla 1.1.2015. Kielteisenä seurauksena sähkön hintakehityksestä toimivia sähköntuotantolaitoksia ajettiin kannattamattomina alas aiheuttaen näin alaskirjauksia. Myyty sähköenergiamäärä oli edellisvuotta 1,1 prosenttia pienempi. Astepäivälukuja (13 prosenttia lämpimämpää kuin vuonna 2014) huomioiden ky-

symyksessä oli kuitenkin myyntimäärän kasvu. Suomen lämpötilakorjattu sähköenergian myyntimäärä sen sijaan väheni 0,9 prosenttia. Porvoon Energian myyntiosuudet olivat edellisvuoden tasolla. Myös ekosähkön myynti pysyi tasolla vuoden 2014 tasolla. Haasteellisia sähkökaupalle olivat kiihtyvä myyntiaktiviteetti ja lisääntyvä byrokratia samalla kuin omille IT-järjestelmille asetetaan yhä kovempia vaatimuksia. Sähkön alhainen markkinahinta nosti markkinasähkön osuuden Porvoon Energian vuonna 2015 myymästä sähköenergiasta 73,9 prosenttiin (63,9 prosenttia 2014). Omista voimaloista

Sataprosenttisesti uusiutuvaa

Till hundra procent förnybart All elenergi, som Borgå Energi sålde år 2015, var producerad ur förnybara energikällor. Den sålda elenergin har till hundra procent försäkrats med utsläppsgarantier. Garantierna är ett intyg på hur elen producerats. I fjol hade 85 % av den sålda elen producerats med vattenkraft, 14 % med biokraft oh 1 % med vindkraft. Fortsatt lågkonjunktur med sjunkande bränslepriser, låga utsläppsrättighetspriser, normal hydrobalans och mera understödd förnybar elproduktion pressade ned marknadspriset på el på en nivå, som den senast låg på för åtta år sedan, år 2007. Medelpriset på mark20

nadsel år 2015 var 29,68 euro/MWh. Positivt ur kundsynvinkel sett var att försäljningspriserna på el sjönk liksom fallet var också med tarifferna på Borgå Energis allmänna prislista, vilka sänktes med 4 % den 1.1.2015. En negativ följd av prisutvecklingen var att fungerande elproduktionsanläggningar blev olönsamma och kördes ned med nedskrivningar som följd. Den sålda elenergimängden var 1,1 % mindre än året innan. Om man beaktar årets graddagtal (13 % varmare än år 2014) var det ändå fråga om en liten försäljningsökning. Däremot sjönk Finlands temperaturkorrigerade elen-

ergiförsäljningsmängd med 0,9 %. Borgå Energis försäljningsandelar låg på samma nivå som föregående år. Det gällde även ekoelförsäljningen. Utmanande för elhandeln var den allt tilltagande försäljningsaktiviteten och den växande byråkratin samtidigt som det ställs allt större krav på de egna IT-systemen. Det låga marknadspriset gjorde att marknadselens andel av den elenergi, som Borgå Energi sålde år 2015, steg till 73,9 % (63,9 % år 2014). Från egna och delägda kraftverk kom 23,7 % och från små kraftverksanläggningar 2,4 %. Det låga marknadspriset och EU:s klimatmål


ja osakkuuslaitoksista saatiin 23,7 prosenttia ja pienvoimalaitoksista 2,4 prosenttia. Alhainen markkinahinta ja EU:n vuoden 2020 ilmastotavoite johtivat siihen, että Pohjolan Voima Oy:n Mussalon voimalaitos purettiin ja yhtiön Lämpövoima Oy:n voimalaitos Kristiinankaupungissa suljettiin. Teollisuuden Voima Oy päätti puolestaan jättää hakematta rakennuslupaa Olkiluoto 4:lle tässä vaiheessa. Nykyinen hintataso ja tuotantokapasiteetin väheneminen tulevat merkitsemään haasteita meille ja koko Suomelle. Viidennes vuonna 2015 kulutetusta sähköstä tuli ulkomailta.

Toimintavuoden aikana päätettiin Porvoon Energian osallistumisesta Mäkelänkankaan aurinkovoimalahankkeeseen Haminassa. Yhtiön osuus Suomen suurimpiin kuuluvasta hankkeesta on 14,3 prosenttia. Yhteisomistuksessa olevan Suomen Voima Oy:n aurinkovoimalan tuotantoteho on 735 kW ja siitä Porvoon Energia saa käyttöönsä osan. Mikrotuotanto asiakkaidemme aurinkosähköjärjestelmillä lisääntyi ja vuoden 2015 lopussa näitä järjestelmiä oli kolmisenkymmentä.

Sähkökauppa

Sähkökauppapäällikkö Benny Broman Elhandelschef Benny Broman för år 2020 hade som följd att Pohjolan Voima Oy:s kraftverk i Mussalö revs och att bolagets kraftverk i Kristinestad (Lämpövoima Oy) stängdes. Teollisuuden Voima beslöt också för sin del att inte lämna in någon bygglovsansökan för Olkiluoto 4 i detta skede. Den nuvarande prisnivån och bortfallet av produktionskapacitet kommer att innebära utmaningar för oss och för hela Finland. En femtedel av all el, som förbrukades år 2015, var importerad. Under verksamhetsåret fattades beslut om att delta i ett solkraftverksprojekt i Mäkelänkangas i Fredrikshamn. Borgå Energis andel i projektet, som

hör till de största i Finland, är 14,3 %. Borgå Energi får en motsvarande andel av solkraftverkets produktionseffekt på 735 kW. Kraftverket byggs av det samägda bolaget Finska Kraft Ab. Mikroelproduktion med solpanelsystem ökade bland våra kunder. I slutet av år 2015 fanns det ett trettiotal sådana system kopplade till vårt elnät.

Elhandel

21


Vuosi 2015 oli edellisvuosien tapaan aiempia vuosia lämpimämpi. Astepäivälukuna mitattuna ero oli 13 prosenttia verrattuna vuoteen 2014 ja yli 20 prosenttia normaalivuoteen. Porvoossa kaukolämpöä kului edellisvuotta vähemmän noin 7 prosenttia ja Loviisassa noin 6 prosenttia. Koko Suomessa kaukolämpöä kulutettiin vuonna 2015 yli kymmenen (10) prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Pääosan Porvoossa toimittamastaan kaukolämmöstä Porvoon Ener-

gia tuottaa yhteistuotantona Tolkkisten biovoimalaitoksissa. Viime vuonna 98 prosenttia Porvoon kaukolämmöstä tuotettiin Tolkkisissa. Lämmön ja sähkön yhteistuotannossa kuluu noin kolmanneksen vähemmän polttoainetta verrattuna siihen, että lämpö ja sähkö tuotettaisiin erikseen. Myös päästöt ovat täten pienemmät. Tolkkisten biovoimaloissa tuotetaan Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOsähköä. Polttoaineena käytetään puupohjaisia polttoaineita.

Kirjaltajantien ja Harabackan huippu- ja varalaitosten polttoaineena on kaasu. Toimintavuoden aikana siirryttiin näissä käyttämään maakaasun lisäksi biokaasua. Biokaasun osuus kaasunkäytöstä kaukolämmöntuotannossa oli noin 50 prosenttia vuonna 2015. Loviisassa tuotetaan pelkästään kaukolämpöä. Toimintavuonna aloitettiin uuden isomman lämpölaitoksen rakentaminen nykyisen laitoksen viereen. Polttoaineena käytetään Loviisassakin pääosin puuperäistä

Lämmintä säätä ja 99 prosenttia bioenergiaa

Varmt väder och 99 procent bioenergi År 2015 var liksom året innan varmare än de föregående åren. Mätt i graddagar var skillnaden 13 procent jämfört med år 2014 och över 20 procent i jämförelse med ett så kallat normalår. Fjärrvärme förbrukades ca 7 % mindre i Borgå än år 2014 och i Lovisa ungefär 6 % mindre. I hela landet var fjärrvärmeförbrukningen år 2015 över 10 % mindre än år 2014. Huvudparten av den fjärrvärme, som Borgå Energi levererar i Borgå, produceras i bolagets biokraftverk för sampro22

duktion av värme och el i Tolkis. Tolkisanläggningarna stod i fjol för 98 % av fjärrvärmeproduktionen i Borgå. Bränsleförbrukningen är ungefär en tredjedel mindre i samproduktion än vid separat produktion av värme respektive el. Också utsläppen är mindre. I biokraftverken i Tolkis produceras EKOel, som certifierats av Finlands Naturskyddsförbund. Som bränsle används biomassa gjord på trä. Topp- och reservanläggningarna på Typografvägen och i Harabacka drivs

med gas. Under verksamhetsåret övergick man till att vid sidan av naturgas också använda biogas i dessa anläggningar. Biogasens andel av gasanvändningen i fjärrvärmeproduktionen var ca 50 % år 2015. I Lovisa produceras enbart fjärrvärme. En ny större värmeanläggning började i fjol uppföras intill den nuvarande anläggningen. Också i Lovisa används i huvudsak biomassa gjord på trä som bränsle. I Borgå var bioenergins bränsleandel i fjärrvärmeproduktionen ca 99 %


biomassaa. Porvoossa bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta oli vuonna 2015 noin 99 prosenttia, Loviisassa osuus jäi vielä 70 prosenttiin, mutta nousee sielläkin uuden lämpökeskuksen myötä yli 90 prosentin. Porvoossa kaukolämpöverkon pituus on nyt vajaa 149 km. Lisää tuli toimintavuoden aikana 1,3 km. Loviisassa verkko on pituudeltaan 34 km. Loviisan keskustan ja Valkon kaukolämpöverkot yhdistävä noin 4,5 kilometriä pitkä yhdysjohto saatiin ra-

kennettua valmiiksi loppuvuodesta. Saneeraustyö kaukolämpöverkostossa on jatkuvaa ja sitä tehtiin vuonna 2015 noin 0,5 km:n verran. Uusia liittymiä tehtiin Porvoossa 39 (34 vuonna 2014) ja Loviisassa 6 (6). Kaukolämpöasiakkaita oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 2 040, joista 1 754 Porvoossa ja 286 Loviisassa.

Lämpö ja tuotanto

Lämpö- ja tuotantopäällikkö Ari Raunio Värme- och produktionschef Ari Raunio

år 2015. I Lovisa var den som tidigare 70 %, men stiger också där till över 90 % i och med att den nya värmecentralen tas i bruk. I Borgå är fjärrvärmenätet nu inemot 149 km långt. Det växte med 1,3 km under verksamhetsåret. I Lovisa mäter nätet 34 km. Fjärrvärmenätet i Valkom kopplades i slutet på året ihop med nätet i Lovisa centrum med en ca 4,5 km lång förbindelseledning. Fjärrvärmenäten saneras fortlöpande. År 2015 gjordes saneringsarbeten

på en ca 0,5 km lång sträcka. I Borgå byggdes 39 nya anslutningar (34 år 2014) och i Lovisa 6 (6). Antalet fjärrvärmekunder var vid årets slut 2 040,varav 1 754 i Borgå och 286 i Lovisa.

Värme och produktion

23


Verkkoliiketoimintaan on edelleenkin heijastunut Porvoon Sähköverkko Oy:n voimakas panostus sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi. Uusi 1.9.2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki ja asiakkaiden vaatimukset yhä varmemmasta sähköntoimituksesta ovat pitäneet huolen siitä, että maakaapelointitahtia on edelleen kiristetty. Vuoden aikana asennettiin noin 120 km maakaapelia eri puolilla yhtiön sähkönjakelualuetta. Nykyisestä sähköverkosta reilu kolmannes on maakaapeloitu. Maakaape-

lointiastetta tullaan nostamaan 60 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä sekä pienjännite- että keskijänniteverkossa. Toimintavuoden aikana yhtiö teki myös paljon ennakoivaa kunnossapitoa ja varsinkin johtokatujen raivauksessa. Linjakatuja raivattiin sekä maasta käsin että helikoptereilla. Yhtiö investoi toimintavuoden aikana melkein yli 9 miljoonan euron edestä, mikä vastaa noin 60 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Suurin osa investoinneista tuli sähköverkkoon tehtävistä investoinneista, mutta katuvalaistus on myös

vienyt osansa, kun vanhaa valaistusverkkoa on uusittu. Yhtiö osti myös uuden hallin Ölstensin pienteollisuusalueelta, johon on tarkoitus muuttaa vuoden 2016 aikana. Investointeihin kuului myös toimintavuoden aikana Porvoon Sähköverkko Oy:n hankkima kolmannes Porvoon Alueverkko Oy:n osakkeista Fingrid Oyj:ltä ja toinen kolmannes Porvoon Energia Oy:ltä vahvistaakseen yhtiön asemaa alueensa johtavana sähkönjakelijana. Toiminnan kehittämisessä toinen painopiste on ollut sähkömittareiden toi-

Raju investointitahti jatkuu

Fortsatt våldsam investeringstakt Borgå Elnät Ab:s kraftiga satsning på en förbättrad leveranssäkerhet har alltjämt satt sin prägel på nätaffärsverksamheten. Den nya elmarknadslagen, som trädde i kraft den 1.9.2013, och kundernas krav på allt säkrare elleveranser har sett till att den takt, med vilken luftledningar ersätts med jordkabel, ytterligare skärpts. Under verksamhetsåret installerades ca 100 km jordkabel på olika håll på bolagets eldistributionsområde. Av det nuvarande elnätet är drygt en 24

tredjedel nu jordkablat. Andelen kommer att höjas till 60 % till år 2028 både i lågspännings- och högspänningsnätet. Bolaget gjorde också en hel del förebyggande underhållsarbeten under verksamhetsåret i synnerhet genom att röja ledningsgator. Bolaget investerade över 9 miljoner euro, vilket motsvarar ca 60 % av årsomsättningen. Största delen var investeringar i elnätet, men gatubelysningen har också fått sin beskärda del, när gamla belysningsnät förnyats. Bolaget

köpte också en ny hall på Ölstens industriområde, dit det är meningen att man skall flytta under år 2016. Till investeringarna hör också Borgå Elnät Ab:s anskaffning av en tredjedel av aktierna i Porvoon Alueverkko Oy av Fingrid Ab och en annan tredjedel av Borgå Energi Ab i syfte att stärka bolagets ställning som ledande eldistributör på området. Utnyttjandet av de nya elmätarnas funktioner har varit en annan tyngdpunkt i utvecklingsarbetet. Hantering-


minnallisuuksien hyödyntäminen. Erityisesti pienjänniteverkon vianhallinta on ollut kehitystyön kärjessä. Vianhallinnan tehostamisella mittareiden avulla vikojen korjausaikoja on voitu lyhentää merkittävästi. Toinen mittareiden avulla saatava hyöty on tullut asiakasraportointityökalusta, jolla asiakkaat voivat seurata omaa energiankulutustaan jopa tunnin tarkkuudella. Tämä palvelu on edelleen kasvattanut suosiotaan. Uusien sähköliittymien määrä väheni entisestään jo edellisvuoden hyvin vaatimattomalta tasolta ja myös sähkönku-

lutus väheni noin 2 prosenttia. Urakointitoiminnassa Porvoon kaupungin kanssa tehty valmisvalosopimus tie- ja katuvalaistuksesta muodostaa toiminnan selkärangan. Loput liikevaihdosta tulee mittauskeskusten ja liittymäjohtojen myynnistä sekä tele- ja sähköverkkojen yhteisrakentamisesta. Tievalaistuksen laajentaminen uusille tieosuuksille väheni säästösyistä, joten olemme sen sijaan panostaneet enenevässä määrin vanhan tievalaistusverkon saneeraukseen, mikä tuo säästöjä energiakuluihin. Urakointipalvelujen liike-

Sähköverkko ja urakointi

vaihto kasvoi edellisvuodesta, sen osuuden olleen noin 13 prosenttia 15,2 miljoonan euron kokonaisliikevaihdosta.

Toimitusjohtaja Porvoon Sähköverkko Oy Magnus Nylander Verkställande direktör Borgå Elnät Ab Magnus Nylander

en av fel i lågspänningsnätet har gått i bräschen för utvecklingsarbetet. Genom att effektivera felhanteringen med hjälp av mätarna har reparationstiderna kunnat förkortas kännbart. Kundrapporteringsverktyget är en annan fördel med mätarna. Kunderna kan följa med sin egen energiförbrukning med rent av en timmes noggrannhet. Den här tjänsten har blivit allt populärare. Antalet nya elanslutningar minskade ytterligare från föregående års redan

mycket anspråkslösa nivå, och också elförbrukningen minskade med ca 2 %. Det heltäckande väg- och gatubelysningsavtalet med Borgå stad är stommen i entreprenadverksamheten. Resten av omsättningen kommer från försäljning av mätarcentraler och anslutningsledningar samt från sambyggnad av tele- och elnät. Vägbelysningens utbyggnad på nya vägar har på grund av sparatgårder minskat vilket gjort att vi istället satsat på att sanera det gamla vägbelysningsnätet. Entreprenadverk-

Elnät och entreprenad samhetens omsättning ökade jämfört med föregående år och utgjorde ca 13 % av bolagets totala årsomsättning på 15,2 miljoner euro.

25


Viestintä ja markkinointi ovat tärkeä osa toimintaamme ja perustuvat Porvoon Energian strategiaan. Viestinnän keskeinen periaate on, että se tapahtuu sekä suomeksi että ruotsiksi. Konsernin arvojen noudattaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että keskitymme paikalliseen markkinointiin ja käytämme pääsääntöisesti paikallisia palveluntuottajia, vaikka muitakin kanavia käytetään. Tärkeimmät ulkoiset viestintä- ja markkinointikanavat ovat mm asiakaslehti, kotisivut, vuosikertomus, seinäkalenteri, paikalliset tiedotusvälineet, yhteisöt ja seurat, sidosryhmät ja tietenkin kuljetuskalusto.

Sisäisen viestinnän tehtävä on pitää henkilöstömme ajan tasalla yhtiön toiminnasta, tavoitteista sekä tietysti saavutetuista tuloksista. Koska henkilökunta on energia-alalla yksi parhaimmista vaikuttamiskeinoista, on tärkeä kehittää jatkuvasti myös sisäistä viestintää. Lähtökohtamme on se, että henkilökunta saa ensimmäisenä tiedon asioista, joista itse informoimme. Sisäisesti käyttämiämme kanavia ovat mm. intranet, johtoryhmä- ja osastokokoukset, sisäiset koulutustapahtumat, omat kotisivumme, toimialan internet-sivut ja yhteiset vapaa-ajantapahtumat. Porvoon Energian markkinoinnin

tavoitteena on hankkia asiakkaita ja pitää heidät asiakkaina jatkossakin. Markkinointimme perusviesti on se, että asiakkaittemme ei tarvitse murehtia vapautuvista markkinoista. Me pidämme toiminnallamme huolen siitä, että heille on aina tarjolla edullinen kokonaisenergiapaketti. Uudenaikaista tekniikkaa käytetään yhä enemmän myös asiakkaille suunnatussa viestinnässä. Kotisivujemme kautta pystymme tiedottamaan nopeasti ja tehokkaasti. Energiani-palvelun avulla asiakas voi seurata sähkönkulutustaan jopa tunnin tarkkuudella. Ilmaiseen palveluun voi kirjautua mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.

Vuorovaikutusksessa asiakkaiden kanssa

I växelverkan med kunderna Både kommunikation och marknadsföring är en viktig del av vår verksamhet och baserar sig på Borgå Energis strategi. Den bärande principen är att kommunikationen från Borgå Energis sida sker på vartdera inhemska språket. Följandet av koncernens värderingar innebär bland annat att vi koncentrerar oss på lokal markandsföring och att vi huvudsakligen anlitar lokala tjänsteleverantörer, även om många kanaler också utnyttjas. Personalen fungerar som en viktig kanal för kommunikation och marknadsföring, även utåt. De viktigaste externa kommunikationskanalerna utgörs av vår kundtidning, våra hemsi26

dor, årsberättelsen, väggkalendern, de lokala medierna, organisationer och samfund, våra intressenter och förstås också våra arbetsbilar. Syftet med den interna kommunikationen är att hålla personalen ajour med vår verksamhet, våra mål och förstås uppnådda resultat. Eftersom personalen är en av de bästa kanalerna för extern påverkan, är det viktigt att hela tiden utveckla även den interna kommunikationen. Vår utgångspunkt är att personalen på förhand skall känna till det vi informerar allmänheten om. Våra interna kommunikationskanaler utgörs av bland annat av intranet, ledningsgruppens- och avdelningsmöten,

interna utbildningar, våra hemsidor, branschens hemsidor och företagets gemensamma fritidsevenemang. Syftet med Borgå Energis marknadsföring är att skaffa kunder och sedan behålla dem som kunder. Vårt grundbudskap är att kunderna inte behöver bekymra sig om den avreglerade marknaden och att de alltid kan lita på att vi tillhandahåller förmånliga helhetslösningar för deras energibehov. Också i kommunikationen med kunder och olika intressenter används den moderna tekniken allt mer. Via våra hemsidor kan vi snabbt ge ut med information. Med hjälp av Min Energi–


Tekstiviestipalvelun avulla voimme tiedottaa asiakkaille sähkökatkoksista reaaliaikaisesti edellyttäen, että asiakas on avannut häiriövahti-palvelun ja ilmoittanut meille matkapuhelinnumeronsa. Porvoon Energia osallistuu joka toinen vuosi Adato Energia Oy:n toimesta tehtävään asiakaskyselyyn, jossa myös verrataan Porvoon Energian toimintaa ja sen kehitystä muihin vastaaviin yhtiöihin. Perinteistä Energiapäivää vietettiin taas syyskuun 12. päivänä. Tällä kertaa tapahtuman kävijämäärä ylitti aikaisemmat ennätykset. Ohjelmaa oli runsain määrin ja päivä oli ilmaa myöten onnistunut kokonaisuus. Suuri kii-

tos kävijöille, esittelijöille ja henkilökunnalle.

Viestintä

”Sekä viestintä että markkinointi ovat pitkälti yhteneviä joten keinot ovat miltein samat.”

Viestintäpäällikkö Nina Fransas Informationschef Nina Fransas tjänsten kan kunden följa med sin elförbrukning timme för timme. Allt vid vilken tid på dygnet som helst. Kunder kan dessutom med ett textmeddelande direkt informeras om elavbrott i realtid förutsatt att man öppnat avbrottsvakt–tjänsten och meddelat sitt mobiltelefonnummer. Koncernen deltar vartannat år i en kundenkät, som utförs på Adato Energia Oy:s försorg. I enkäten jämförs också verksamheten och dess utveckling med motsvarande andra företag. Adatos rapport beaktas då beslut om förbättringsåtgärder fattas. Den traditionella Energidagen firades igen den 12 september. Denna

gång firades dagen med en rekordpublik. Det fanns mycket program och dagen var på allt sätt lyckad, t.o.m. vädret var på vår sida. Ett stort tack till alla besökare, utställare och personalen.

Kommunikation

”Kommunikation och marknadsföring handlar långt om samma sak. Metoderna är nästan desamma.”

27


28


29


KONSERNITILINPÄÄTÖS 2015

TUNNUSLUKUJA

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Porvoon Energia Oy:n sekä tytäryhtiöt Porvoon Sähköverkko Oy:n ja Porvoon Alueverkko Oy:n (2015). Tämä tilinpäätös on lyhennelmä virallisesta tilinpäätöksestä.

Emoyhtiö Konserni • Liikevaihto, milj. €: 39,4 55,0 • Sijoitetun pääoman tuottoaste,% ROI 0,7 2,4 • Omavaraisuusaste, %: 28,7 27,8 • Maksuvalmius(Quick ratio): 1 0,8 • Taseen loppusumma, milj €: 83,2 122,4 • Investoinnit, milj €: 4,9 14,8 • Korolliset velat, milj €: 38 45,1

TULOSLASKELMA Konserni Emoyhtiö 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 (1 000 €) (1 000 €) (1 000 €) (1 000 €) LIIKEVAIHTO

54 993

52 861

39 394

40 917

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot

-39 5 025 668

−30 4 784 839

0 190 635

0 195 822

Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 32 741 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 288 Ulkopuoliset palvelut 4 476 37 505 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4 789 Henkilösivukulut Eläkekulut 1 046 Muut henkilösivukulut 206 6 041

32 394 352 4 096 36 842

25 053 463 1 335 26 851

28 381 344 854

4 767

3 189

3 226

1 061 191

6 019

751 142

4 082

790 137

4 152

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta

8 676 5 387 1

8 146 4 700 3

4 323 4 631 0

4 407 3 987 0

LIIKEVOITTO

3 039

2 750

332

−192

Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä --- --- 0 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 2 2 2 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista, saman konsernin yrityksiltä --- --- 493 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista −397 0 −397 Muut korko- ja rahoitustuotot 36 58 95 Korkokulut ja muut rahoituskulut −905 −1 264 −1 395 −1 335 −865 −672 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

1 775

1 414

9 2 0 0 56 −1 393

-1 326

−340

−1 518

Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 0 2 000 2 000 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 2 000 0 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 775 4 141 1 660 Tilinpäätössiirrot 0 0 50 Tuloverot -294 −294 −326 Vähemmistöosuus −8 0 0 TILIKAUDEN VOITTO 1 188 1 120 1 384

30

29 579

2 000

482 1160 −341 0 1 301


KONCERNBOKSLUT

NYCKELTAL

Koncernbokslutet omfattar moderbolaget Borgå Energi Ab samt dotterbolagen Borgå Elnät Ab och Porvoon Alueverkko Oy:n (2015). Detta bokslut är ett sammandrag av det officiella bokslutet.

Moderbolaget Koncernen • Omsättning, miljoner € 39,4 55,0 • Avkastning på eget kapital, % ROI 0,7 2,4 • Soliditet, % 28,7 27,8 • Likviditet (Quick ratio) 1 0,8 • Balansomslutning, miljoner € 83,2 122,4 • Investeringar, miljoner € 4,9 14,8 • Räntebärande skulder, miljoner € 38 45,1

RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 (1 000 €) (1 000 €) (1 000 €) (1 000 €) OMSÄTTNING

54 993

52 861

39 394

40 917

Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning Tillverkning för eget bruk (+) Övriga rörelseintäkter

-39 5 025 668

−30 4 784 839

0 190 635

0 195 822

Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning (-) eller minskning (+) av lager Köpta tjänster Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader

32 741 288 4 476 37 505

32 394 352 4 096 36 842

25 053 463 1 335 26 851

28 381 344 854

4 789

4 767

3 189

3 226

1 046 206 6 041

1 061 191

6 019

751 142

4 082

29 579

790 137

4 152

Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Övriga rörelsekostnader Intäkter från andelar i intresseföretag

8 676 5 387 1

8 146 4 700 3

4 323 4 700 0

4 407 3 987 0

RÖRELSEVINST

3 039

2 750

332

−192

Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i företag inom samma koncern --- --- 0 Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva 2 2 2 Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva,inom samma koncern --- --- 493 Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva −397 0 −397 Övriga ränte- och finansiella intäkter 36 58 95 Ränte- och övriga finansiella kostnader −905 −1 264 −1 395 −1 335 −865 −672 VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

1 775

1 414

9 2 0 0 56 −1 393

-1 326

−340

−1 518

Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter 0 0 2 000 2 000 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 2 000 0 VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 1 775 4 141 1 660 Bokslutsdispositioner 0 0 50 Inkomstskatter -294 −294 −326 Minoritetsandel −8 0 0 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 1 188 1 120 1 384

2 000

482 1160 −341 0 1 301

31


TASE Konserni Emoyhtiö 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 (1 000 €) (1 000 €) (1 000 €) (1 000 €) Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 701 886 538 723 Liikearvo 438 27 0 27 Muut pitkävaikutteiset menot 423 1 562 326 1 239 47 585 16 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1 297 1 222 1 105 1 105 Rakennukset ja rakennelmat 19 184 19 963 19 152 19 928 Koneet ja kalusto 8 642 8 792 8 411 8 525 Muut aineelliset hyödykkeet 64 404 60 507 17 111 17 533 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 088 96 615 1 094 91 578 2 313 48 092 709 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä --- --- 5 333 5 333 Saamiset saman konsernin yrityksiltä --- --- 3 000 3 000 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 005 94 2 968 24 Muut osakkeet ja osuudet 3 678 6 163 3 675 6 159 Muut saamiset 718 7 400 752 7 008 718 15 694 752 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 105 577 99 825 64 370

765

47 801

15 268 63 833

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 4 616 4 904 4 143 4 605 Keskeneräiset työt 13 4 629 52 4 956 0 4 143 0 4 605 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 10 660 10 293 9 477 10 057 Saamiset saman konsernin yrityksiltä --- --- 4 229 4 498 Muut saamiset 26 26 21 21 Siirtosaamiset 1 039 11 726 680 11 000 938 14 665 651 15 227 Rahat ja pankkisaamiset 486 398 47 389 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 16 841 16 353 18 855 20 221 Vastaavaa yhteensä

122 418 116 178

83 225

84 055

Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 505 505 505 505 Ylikurssirahasto 18 434 18 434 18 434 18 434 Muut rahastot 175 175 175 175 Edellisten tilikausien voitto 13 766 13 457 2 158 2 159 Tilikauden voitto 1 188 1 120 1 384 1 301 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 34 068 33 691 22 574 22 574 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0 0 1 551 1 551 VÄHEMMISTÖOSUUS 187 0 0 0 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2 293 2 098 0 0 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 38 937 31 634 34 507 31 634 Liittymismaksut 31 702 70 639 30 990 62 624 12 380 46 887 12 124 43 758 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 6 121 6 166 5 716 6 166 Ostovelat 5 851 4 818 3 882 4 029 Velat saman konsernin yrityksille --- --- 1 195 2 123 Muut velat 897 3 885 565 2 358 Siirtovelat 2 361 15 230 2 896 17 765 823 12 181 1 497 16 173 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 88 163 82 487 59 068 59 930 Vastattavaa yhteensä

32

122 418 116 178

83 225

84 055


BALANS Koncernen Moderbolaget 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 (1 000 €) (1 000 €) (1 000 €) (1 000 €) Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 701 886 538 723 Affärsvärde 438 27 0 27 Övriga utgifter med lång verkningstid 423 1 562 326 1 239 47 585 16 765 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden 1 297 1 222 1 105 1 105 Byggnader och konstruktioner 19 184 19 963 19 152 19 928 Maskiner och inventarier 8 642 8 792 8 411 8 525 Övriga materiella tillgångar 64 404 60 507 17 111 17 533 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 3 088 96 615 1 094 91 578 2 313 48 092 709 47 801 Placeringar Andelar i företag inom samma koncern --- --- 5 333 5 333 Fordringar hos företag inom samma koncern --- --- 3 000 3 000 Andelar i ägarintresseföretag 3 005 94 2 968 24 Övriga aktier och andelar 3 678 6 163 3 675 6 159 Övriga fordringar 718 7 400 752 7 008 718 15 694 752 15 268 BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT 105 577 99 825 64 370 63 833 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 4 616 4 904 4 143 4 605 Pågående arbeten 13 4 629 52 4 956 0 4 143 0 4 605 Fordringar Kortfristiga Försäljningsfordringar 10 660 10 293 9 477 10 057 Fordringar hos företag inom samma koncern --- --- 4 229 4 498 Övriga fordringar 26 26 21 21 Resultatregleringar 1 039 11 726 680 11 000 938 14 665 651 15 227 Kassa och bank 486 398 47 389 RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT 16 841 16 353 18 855 20 221 Aktiva sammanlagt

122 418

116 178

83 225

84 055

Passiva EGET KAPITAL Aktiekapital 505 505 505 505 Överkursfond 18 434 18 434 18 434 18 43 Övriga fonder 175 175 175 175 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 13 766 13 457 2 158 2 159 Räkenskapsperiodens vinst 1 188 1 120 1 384 1 301 EGET KAPITAL SAMMANLAGT 34 068 33 691 22 574 22 574 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens 0 0 1 551 1 551 MINORITETSANDEL 187 0 0 0 FRÄMMANDE KAPITAL Latenta skatteskulder 2 293 2 098 0 0 Långfristigt främmande kapital Lån från penninginrättningar 38 937 31 634 34 507 31 634 Anslutningsavgifter 31 702 70 639 30 990 62 624 12 380 46 887 12 124 43 758 Kortfristigt främmande kapital Lån från penninginrättningar 6 121 6 166 5 716 6 166 Skulder till leverantörer 5 851 4 818 3 882 4 029 Skulder till företag inom samma koncern --- --- 1 195 2 123 Övriga kortfristiga skulder 897 3 885 565 2 358 Resultatregleringsskulder 2 361 15 230 2 896 17 765 823 12 181 1 497 16 173 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 88 163 82 487 59 068 59 930 Passiva sammanlagt

122 418

116 178

83 225

84 055

33


TULOSLASKELMA

Porvoon Sähköverkko Oy 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 (1 000 €) (1 000 €)

LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön (+) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

15 249 4 835 −39 32

4 590

−30 17

5 852 −175 3 166 8 843

5 533 8 3 267 8 808

1 601

1 541

281 64 1 946

271 54

1 867

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut

4 215 2 300

3 739 2 320

LIIKEVOITTO

2 773

2 939

Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut

1 −63 −62

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset kulut

2 −11 −9

2 711

-2 000

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 711 Tilinpäätössiirrot −500 Tuloverot −39 TILIKAUDEN VOITTO 172

34

15 095

2 930

-2 000

930 1 220 −429 1 721


RESULTATRÄKNING

Borgå Elnät Ab 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 (1 000 €) (1 000 €)

OMSÄTTNING Tillverkning för eget bruk (+) Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning (-) eller minskning (+) av lager Köpta tjänster Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader

15 249 4 835 -39 32

15 095 4 590

-30 17

5 852 −175 3 166 8 843

5 533 8 3 267 8 808

1 601

1 541

281 64 1 946

271 54

1 867

Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Övriga rörelsekostnader

4 215 2 300

3 739 2 320

RÖRELSEVINST

2 773

2 939

Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränte- och finansiella intäkter Ränte- och övriga finansiella kostnader

1 −63 −62

VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära poster Extraordinära kostnader

2 −11 −9

2 711

-2 000

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER 711 OCH SKATTER Bokslutsdispositioner −500 Inkomstskatter −39 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 172

2 930

-2 000

930 1 220 −429

1 721

35


– Luonnollinen valinta – Ett naturligt val Mannerheiminkatu 24, PL 95, 06101 PORVOO, puh. (019) 661 411 Mannerheimgatan 24, PB 95, 06101 BORGÅ, tel. (019) 661 411 36

Profile for Porvoon Energia

Porvoon Energia Vuosikertomus 2015 Årsberättelse  

Porvoon Energia Vuosikertomus 2015 Årsberättelse  

Advertisement