Page 1


credits

+PYLJ[VY ,KP[VYPU*OPLM .YHWOPJ+LZPNU 7OV[VNYHWO` :[`SPUN *VSSHIVYH[PVU 0SS\Z[YH[PVU :WLJPHS;OHURZ

7YLZPKLU[VM(70**(7: 7H\SV.VUsHS]LZ WH\SVNVUJHS]LZ'THPSHWPJJHWZW[ 4mYPV;LP_LPYHTHUPMLZ[V^VYRZJVT -YLKLYPJV4HY[PUZ -LYUHUKV)HZ[VZ7LYLPYH *H[HYPUH9P[V0SxKPH7PU[V0UvZ:VHYLZ4HU\LS(YUH\[7H[YxJPH.VUsHS]LZ (U[}UPV:VHYLZ (0*,77VY[\NHS.SVIHS(51,HUK4VKH3PZIVH (UH7H\SH(UKYHKL(51,-m[PTH:HU[VZ(697 1VHX\PT4LUKVUsH4VYLPYH(0*,74HU\LSH6SP]LPYH46+(30:)6( 4}UPJH5L[V(51,7H\SH(ZJLUsqV3HYHUQH*647,;,

(K]LYZP[PZPUN*VVYKPUH[PVU

,TH(N\PHY9HTVZ7LNHKH*YPH[P]H

6^ULY

(70**(7:7VY[\N\LZL-VV[^LHY*VTWVULU[Z 3LH[OLY.VVKZ4HU\MHJ[\YLYZ»(ZZVJPH[PVU 9\H(S]LZ9LKVS 7VY[V

0:)5 *PYJ\SH[PVU 7YPU[LKI`

2:3

;LS! -H_! HWPJJHWZ'THPS[LSLWHJW[ ^^^HWPJJHWZW[ ^^^WVY[\N\LZLZOVLZW[ ^^^WVY[\N\LZV\SW[  JVWPLZ 6YNHS0TWYLZZVYLZ


S HOES & B OOT S SS’ 13

WWW.CATARI NAM ARTI NS . C OM


,+0;690(3

editorial

7H\SV.VUsHS]LZ,KP[VYPU*OPLM

4:5

^HZVUJLHNHPUH`LHYVMHMÄYTH[PVUMVY 7VY[\N\LZLMVV[^LHYPU[OLPU[LYUH[PVUHSTHYRL[Z ;OLJVTTP[TLU[[VHKPMMLYLU[PH[LKKLZPNU HZZVJPH[LK[V\UWHYHSSLSLKX\HSP[`HUKHZLY]PJL VML_JLSSLUJL[\YULK7VY[\N\LZLMVV[^LHYPU[V VULVM[OLNYLH[LZ[YLMLYLUJLZVU[OL^VYSKZ[HNL -VYL_WHUZPVUPU[VUL^THYRL[Z LZWLJPHSS`V\[ZPKL[OL,\YVWLHUJVU[PULU[^PSS ILKL[LYTPUHU[-VY[OPZYLHZVU(70**(7: ^PSSYLPUMVYJL[OLPU]LZ[TLU[VM7VY[\N\LZL JVTWHUPLZPU[OLPUK\Z[Y`»ZTHPUL]LU[ZHSS HJYVZZ[OL^VYSK ([[OH[[PTL7VY[\N\LZLJVTWHUPLZ^PSSILHISL [VIYHUKPZOHSS[`WLZVMHYN\TLU[ZLZWLJPHSS`[OL [YHKP[PVUHUK[OLRUV^OV^HJJ\T\SH[LKV]LY NLULYH[PVUZ 0U[OPZLKP[PVUVM7VY[\N\LZL:V\S^LVUJLHNHPU ZOV^[OLILZ[VM7VY[\NHSHUKVM7VY[\N\LZL MHZOPVU(JV\U[Y`^P[OUPULJLU[\YPLZVMOPZ[VY` HUKM\SSVM[HSLU[(JV\U[Y`^P[OZV\S


Carlos Santos devoted to each color a name of a Portuguese region. From North to South, our shoes take the place of a rainbow to embrace the Motherland.

WWW.SANTOSSHOES.COM


;()3, 6- *65;,5;: ,+0;690(34(205.6-769;<.<,:, :/6,:96*26<94<:,3,(;/,9 .66+::,5/6979<+รŒ5*06>/(;ยป:<7 0/(=,(+9,(4ยน:>,,;56;/05.ยน (94(5+6*()9(3+9,(4;,(436:;05 ;/,-6*<:769;<.(3-(:/065ยน:7905. (--(09ยน46+(30:)6(-(:/065(>(9+: /6>;/,@:,,769;<.<,:,-(:/065 5,>.,5,9(;06530-,(-;,9;/,*(;>(32 /6;5,>;(3,5;:;/,4(56-;/, 464,5;;9(+0;065(5+46+,950;@ 4(56,3+,630=,09(:<**,::-<3 769;<.<,:,4(+,09(*692 ),*64,:-(:/0651,>,33,9@

6-7


back stage

4(205.67OV[VZPedro Sá

;OL9V`HS7HSHJL^P[OPU[OL)\ZZHJV5H[PVUHS-VYLZ[^HZ [OLJOVZLU]LU\LMVY[OLWYLZLU[H[PVULKP[VYPHSVM[OLMVV[^LHY JVTWHUPLZ»HUKKLZPNULYZ»UL^WYVWVZHSZMVYUL_[Z\TTLY *VUZPKLYLKHZ[OLSHZ[SLNHJ`VM[OL2PUNZVM7VY[\NHS[OL )\ZZHJV9V`HS7HSHJLYLWYLZLU[ZHUHYJOP[LJ[\YHSIV[HUPJHS HUKZJLUPJZL[[PUN[OH[PZ\UWHYHSSLSLKPU,\YVWL0[PZJ\YYLU[S` VJJ\WPLKI`[OL)\ZZHJV7HSHJL/V[LSVULVM[OLTVZ[ ILH\[PM\SOPZ[VYPJOV[LSZPU[OL^VYSK ;OLI\PSKPUN^HZKLZPNULKPU[OLSHZ[X\HY[LYVM[OL [O JLU[\Y`I`0[HSPHUHYJOP[LJ[3\PNP4HUPUPI\[HSZV^P[O[OL JVU[YPI\[PVUH[KPMMLYLU[Z[HNLZVMP[ZJVUZ[Y\J[PVUMYVT HYJOP[LJ[Z5PJVSH)PNHNSPH4HU\LS1VHX\PT5VY[L1‚UPVYHUK 1VZt(SL_HUKYL:VHYLZ 8-9


Portuguese Shoes

+\YPUN[OLÃ&#x201E;YZ[UPULTVU[OZVM7VY[\N\LZLMVV[^LHYL_WVY[Z NYL^I` [VTPSSPVUWHPYZ^VY[OTVYL[OHUIPSSPVUL\YVZ 7VY[\N\LZLL_WVY[ZHYLNYV^PUNPUHSTVZ[L]LY`THYRL[I\[TVYL ZPNUPÃ&#x201E;JHU[S`V\[ZPKLVM,\YVWL 0UMHJ[ZHSLZPU,\YVWLOH]LWYHJ[PJHSS`Z[HIPSPaLKMVYJPUNJVTWHUPLZ [VÃ&#x201E;UKHS[LYUH[P]LZHIYVHK0[PZ^VY[OUV[PUN[OLYLMVYL[OLNYV^[OVM L_WVY[ZPUJV\U[YPLZSPRL9\ZZPH NYV^[O[V TPSSPVUL\YVZ<:( [VTPSSPVUL\YVZ1HWHU [VTPSSPVUL\YVZ(UNVSH [V TPSSPVUL\YVZHUK*HUHKH [V TPSSPVUL\YVZ 0UUV]H[P]LKLZPNUOPNOSL]LSVMYLZWVUZP]LULZZ¶ZWLJPÃ&#x201E;JHSS`[VZTHSS ZPaLKVYKLYZ¶NVVKX\HSP[`HUKZLY]PJLL_JLSSLUJLHYLZVTLVM[OL THPUJVTWL[P[P]LHYN\TLU[Z[OH[THRL7VY[\N\LZLMVV[^LHYVULVM [OLNYLH[LZ[PU[LYUH[PVUHSYLMLYLUJLZ

PZ UV^ YL HUK H J O P VYSK U N V] L^ [O

10-11

^LYZ MYV T [ MVSSV H Y YHJ V \ H[[ U K

769;<.<,:, :/6,:96*2

[V

P Z U L P HSS JV Y [ U \ V U[PU J LU  [Z LY

MVV[^LHY J L Z L \ V N U[P \ [ Y U\ V 7 LZ 


12-13


NEW MARKETS ,_WHUZPVUPU[VUL^THYRL[ZPZ[OL THPUZ[YH[LNPJWYPVYP[`MVY7VY[\N\LZL MVV[^LHYPUK\Z[Y`([H[PTL^OLU P[PZWYLKPJ[LK[OH[^PSSIL WHY[PJ\SHYS`OHYKVU[OL]HZ[THQVYP[` VM,\YVWLHULJVUVTPJVWLYH[VYZ [OL7VY[\N\LZLMVV[^LHYPUK\Z[Y` ^PSSPU]LZ[PUUL^THYRL[ZTVYL [OHUL]LYILMVYLPUZLHYJOVMIL[[LY VWWVY[\UP[PLZ :\WWVY[LKI`[OL*647,;, WYVNYHTTL[OLZLJ[VY^PSS Z[YLUN[OLUP[ZLMMVY[Z[V^HYKZ PU[LYUH[PVUHSPaH[PVUPU]LZ[PUN TPSSPVUL\YVZPUHTHQVYWYVTV[PVUHS JHTWHPNUPUV]LYJV\U[YPLZ

5,>67769;<50;0,:

Portuguese Shoes

;OPZWYVTV[PVUHSJHTWHPNUOHZMV\YWYPTHY` VIQLJ[P]LZ!H[VJVUZVSPKH[L[OLYLSH[P]L WVZP[PVUVM7VY[\N\LZLMVV[^LHYPU[OLMVYLPNU THYRL[Z"I[VKP]LYZPM`[OLKLZ[PUH[PVUTHYRL[Z MVYL_WVY[Z"J[VLU[LYUL^THYRL[Z"HUK K[VHSSV^[OH[UL^JVTWHUPLZILNPU[OLPY PU[LYUH[PVUHSPaH[PVUWYVJLZZLZ ;OLZLJ[VY^PSSPU]LZ[PUZ[YLUN[OLUPUNP[Z WYLZLUJLPUMHPYZHUKL_OPIP[PVUZ^P[ONSVIHS YLHJOZ\JOHZ40*(4HUK,_WV9P]H:JO\O PU0[HS`"HUK.+:PU.LYTHU`"PUMHPYZ^P[OH Z[YVUNYLNPVUHSZPNUPÃ&#x201E;JHUJL4VKHJHSaHKVPU :WHPU"*0--HUK*7/=PZPVUPU:JHUKPUH]PH" HUKPUUPJOLMHPYZ)YLHK )\[[LYPU.LYTHU`" >OV»Z5L_[PU-YHUJL"7\YL3VUKVU4VKH -VV[^LHYHUK3VUKVU-HZOPVU>LLRPU[OL <UP[LK2PUNKVT 0[PZ^VY[OUV[PUN[OLSHYNLPU]LZ[TLU[PUTHYRL[Z ^P[OHOPNONYV^[OWV[LU[PHSZ\JOHZ:V\[O (MYPJH)YHaPS*OPUH*VS\TIPH<UP[LK(YHI ,TPYH[LZ1HWHUHUK9\ZZPH

:,?@*(47(0.54(+,05 769;<.(3 0UWHYHSSLS^P[O[OL7VY[\N\LZL WYLZLUJLPU[OLPUK\Z[Y`»ZTHPU PU[LYUH[PVUHSL]LU[ZH^VYSK^PKL ¸JOHYTVMMLUZP]L¹^PSSILKL]LSVWLK <UKLY[OLTV[[V¸;OLZL_PLZ[ PUK\Z[Y`PU,\YVWL¹[OL JHTWHPNU^PSSKPZWSH`[OLL_JLSSLUJL VM7VY[\N\LZLVMMLYHUKP[Z WYV[HNVUPZ[Z^PSSIL:HYH:HTWHPV HUK.VUsHSV;LP_LPYH[OL[^VTVZ[ PU[LYUH[PVUHSS`Z\JJLZZM\S7VY[\N\LZL TVKLSZ[VKH`


)VYUPU7VY[VHUKVUS` `LHYZVSK:HYH :HTWHPVPZVULVM[OL OPNOLZ[YLWYLZLU[H[P]LZVM 7VY[\N\LZLMHZOPVU[VKH` 9LN\SHYS`MLH[\YLKPU[OL TVZ[PTWVY[HU[PU[LYUH[PVUHS MHZOPVUJHTWHPNUZ:HYH :HTWHPVOHZILLUHZZLY[PUN OLYZLSMHZVULVM[OL^VYSK»Z TVZ[OPNOWYVÄSLTVKLSZVM OLYNLULYH[PVU )YHUKZSPRL=PJ[VYPH»Z:LJYL[ *HSaLKVUPHHUK)S\THYPUL HYLZVTLVM[OLSH[LZ[ HKKP[PVUZ[VOLYWVY[MVSPV -YVT5L^@VYR^OLYLZOL J\YYLU[S`YLZPKLZZOLJHTL [V7VY[\NHS[VIL[OLMHJLVM [OL7VY[\N\LZL:OVLZ JHTWHPNU

I`0UvZ:VHYLZ

14:15

SARA SAMPAIO

Interview


6<94<:, /V^KPK`V\NL[Z[HY[LKPU[OL^VYSKVMMHZOPVU& >OLU0^HZZP_[LLU0^VUHJVTWL[P[PVU7HU[LUL/HPYHUKHJVU[YHJ[^P[O *LU[YHS4VKLSZVULVM[OLTVZ[PTWVY[HU[7VY[\N\LZLHNLUJPLZ:PUJL 0^HZZ[PSSZ[\K`PUN0VUS`KPKZVTLWHY[[PTL^VYR>OLU0NV[PU[V <UP]LYZP[`0TV]LK[V3PZIVUHUKILNHU^VYRPUNTVYLYLN\SHYS`;OH[PZ ^OLU[OLVWWVY[\UP[`[VNV[V3VUKVUHWWLHYLKHUK0ZVVUQVPULK4VKLSZ ;OLU[OLYL^HZ7HYPZ^OLYL0Z[H`LKMVYUPULTVU[OZHUKÃ&#x201E;UHSS`5L^ @VYR0OH]LILLUJVUZ[HU[S`VU[OLTV]L¸MYVTVULWSHJL[VHUV[OLY¹ >OH[^HZ`V\YTVZ[KLÃ&#x201E;UPUN^VYRVY[OLQVI`V\LUQV`LK[OLTVZ[& ;OLYLHYLZL]LYHS[OH[HYLZWLJPHS[VTL7LYOHWZOH]PUNILLUNP]LU[OL VWWVY[\UP[`[V^VYRMVY=PJ[VYPH»Z:LJYL[MVY*HSaLKVUPHOH]PUNWHY[PJPWH[LK PU[OL)S\THYPULJHTWHPNU6ULVM[OLQVIZ0SV]LKKVPUN^HZPU/H^HPP MVY0[HSPHU,SSL>LOHKWOV[VZOVV[ZHSSHJYVZZ[OLPZSHUKHUKP[^HZHSV[ VMM\U+PMMLYLU[QVIZSLH]LHUPTWYLZZPVUPUKPMMLYLU[^H`Z¶P[JHUIL[OL SVJH[PVU[OLWLVWSL[OL[LHT

>OH[KVLZP[TLHUMVY`V\[VIL[OLMHJL VM[OL7VY[\N\LZLMVV[^LHYJHTWHPNU& 0[PZNYLH[ILPUNHISL[VILHWHY[VMH JHTWHPNUSPRL[OPZ^OPJOOLSWZWYVTV[L [OLUHTLVM7VY[\NHSHIYVHKHUK JVU[YPI\[LZ[VTHRL7VY[\N\LZLMVV[^LHY RUV^UPU[LYUH[PVUHSS`7VY[\NHS¶SPRL ,\YVWLPUNLULYHS¶PZNVPUN[OYV\NOZ\JO HJVTWSPJH[LKZ[HNLHUKP[PZUPJLILPUN HISL[VZOV^[OH[^LJHUHSZVTHRLNVVK [OPUNZ >OH[PZ`V\YMH]V\YP[LIYHUKVM MVV[^LHY& 0YLHSS`SPRL3\xZ6UVMYL¶OLPZHUHTHaPUN MVV[^LHYKLZPNULY0UT`VWPUPVUOLPZVUL VM[OLILZ[PU[OL^VYSK

+V`V\WYLMLYWOV[VNYHWO`VY[OL JH[^HSR& ;OL`HYL[^V]LY`KPMMLYLU[^H`ZVM ^VYRPUN0UWOV[VNYHWO`[OLYLPZTVYL SLL^H`HUK`V\HYLL]LUHSSV^LK[VTHRL TPZ[HRLZ0MHWOV[VKVLZUV[JVTLV\[ WLYMLJ[YPNO[H^H`^LJHUHS^H`Z[Y` HNHPUHUKHNHPU;OLJH[^HSRPZ¸[OH[ VULTVTLU[¹HUKPM`V\OHWWLU[VMHSS BSH\NOZD)\[`V\HYLHSZVJSVZLY[V[OL W\ISPJ^OPJOPZZVTL[OPUN0LUQV`HSV[ >OH[HYL`V\YVIQLJ[P]LZMVY[OLULHY M\[\YL& ;VJVU[PU\L^VYRPUN^P[O=PJ[VYPH»Z :LJYL[0VI]PV\ZS`OH]LV[OLYKYLHTZ I\[^VYRPUNHZHTVKLS`V\UL]LYRUV^ ^OH[^PSSOHWWLU[VTVYYV^(U`[OPUNJHU OHWWLU0[PZIL[[LY[VSP]LQ\Z[VULKH`H[ H[PTL (KYLHT& ;VILVU[OLJV]LYVM-YLUJOHUK0[HSPHU =VN\LHUK[VMLH[\YLPUTHQVY^VYSK^PKL JHTWHPNUZ

+V`V\\Z\HSS`MVSSV^7VY[\N\LZL MHZOPVU& 0TVZ[S`MVSSV^[OLUL^[HSLU[Z,SPZHIL[O ;LP_LPYHHUK+PVNV4PYHUKHMVYL_HTWSL ;OL`HYLUV[HMYHPK[V[HRLJOHUJLZ[OL` ZOV^UL^MYLZO[OPUNZHUK0OVWL[VZLL [OLT[HRPUN[OLPYJHYLLYZ[VHUPU[LYUH[PVUHS SL]LS@V\UNWLVWSLOVSK[OLRL`[VV\Y M\[\YL /V^KV`V\KLÃ&#x201E;UL`V\YWLYZVUHSZ[`SL& 0TH`W\[VUHWHPYVMQLHUZ^P[OH[VWHUK HQHJRL[Q\Z[HZLHZPS`HZ0JHUKYLZZPU ZVTL[OPUNZL_PLY[VNVV\[:VTLKH`Z 0HTNY\UNPLYV[OLYZTVYLJSHZZPJHS0[ KLWLUKZVUT`TVVKH[[OL[PTL 0M`V\OHK[VNP]LHWPLJLVMHK]PJL[V ZVTLVUL^OV^HU[LK[VMVSSV^PU`V\Y MVV[Z[LWZ^OH[^V\SKP[IL& +VUV[ILHMYHPK[V[HRLHJOHUJLHUK TV]LHIYVHK<UMVY[\UH[LS`7VY[\NHSPZZ[PSS ]LY`SPTP[LKPU[LYTZVMMHZOPVU0[PZHSZV ULJLZZHY`[VILH^HYL[OH[P[^PSSYLX\PYLH SV[VMZHJYPÃ&#x201E;JL)LPUNH^H`MYVTOVTLHSV[ VM[OL[PTLYLJLP]PUNHSV[VMYLQLJ[PVUZ0[PZ UV[HWYVMLZZPVU[OH[ZOV\SKIL[HRLUSPNO[S` VYHZH^H`[VYLHJOZ[HYKVTVYMHTL0[ [HRLZHSV[VM^VYR[VILZ\JJLZZM\SPU[OL ^VYSKVMMHZOPVU


leather goods

3,(;/,9.66+:

EXCELLENCE IN DETAILS 7VY[\NHSOHZHSVUN[YHKP[PVUVM L_JLSSLUJLPU[OLWYVK\J[PVUVM OPKLHUKSLH[OLYNVVKZ ;OLZLJ[VYZOV^ZHZ[YVUN PU[LYUH[PVUHS]VJH[PVUHUKMYVT 1HU\HY`[V:LW[LTILYL_WVY[LK [OLLX\P]HSLU[[VTPSSPVU L\YVZ TVYL[OHUPU[OLZHTL WLYPVKVM[OLSHZ[`LHY;OLYLPZHU PUJYLHZPUNU\TILYVM7VY[\N\LZL JVTWHUPLZJVTTP[[PUN[V[OL WYVK\J[PVUVMSLH[OLYNVVKZ3PRL -3@3VUKVU <UKLY[OLTV[[V¸(S^H`Z WYVNYLZZP]LUL]LYJVU]LU[PVUHS¹ -3@3VUKVU»ZZWYPUN Z\TTLYJVSSLJ[PVUPUJS\KLZHU \UWYLJLKLU[LKPU]LZ[TLU[VUH SPULVMMHZOPVUHJJLZZVYPLZ^P[OH [V[HSVMLPNO[LLUIHNTVKLSZ[LU ILS[TVKLSZHUKMVY[`Z\UNSHZZLZ TVKLSZ

-3@3VUKVU»ZIHNSPULPZPUZWPYLKI` HU\YIHUW\ISPJ^P[OPUKP]PK\HS[YLUKZ [OH[JYLH[LH\UPX\LZ[`SLHUKPKLU[P[` ;OLJVSSLJ[PVUPZKLZPNULKMVYHJ[P]L MHZOPVUPZ[HZ^P[OZ[YVUNWLYZVUHSP[PLZ -3@3VUKVUPZHPTLKH[WLVWSL^OVRUV^ ^OH[[OL`^HU[WLVWSL^P[OH[[P[\KL VWLUTPUKZHUKK`UHTPZT ;OLYLZ\S[VMH]PU[HNLPUZWPYH[PVU-3@ 3VUKVU»ZUL^SPULVMIHNZPZKVTPUH[LK I`HYL[YVTPUPTHSPZ[HUKLJSLJ[PJSVVR [OH[YLÅLJ[HJVZTVWVSP[HU[PTLSLZZULZZ HUKPYYL]LYLUJL,]LY`WYVK\J[OHZH OHUKTHKLJOHYHJ[LY^P[O\UPX\LHUK YPJOZOHWLZ:\UNSHZZLZHYLHSZVHUL^ IL[MVY-S`

16-17


^^^MLSTPUPJVT


:,5/6979<+Ì5*06

portuguese shoes

:LUOVY7Y\KvUJPVPZ[OLTVZ[YLJLU[¸THKL PU7VY[\NHS¹IYHUKVMTLU»ZMVV[^LHY0UZWPYLK I`JSHZZPJHSZ[`SLZHUKI`[OLOPZ[VY`VMYHJPUN JHYZP[PUJVYWVYH[LZHTVKLYUZPSOV\L[[L ^P[OHUHLYVK`UHTPJHUKLSLNHU[KLZPNU 0[WVY[YH`ZP[ZLSMHZ[OLWLYZVUPÄJH[PVUVMH [YHKP[PVUHS Z»ZOVLTHRLYPU[OLLYHVM IYHUKPUNHUKJVTT\UPJH[PVU

João Pedro Filipe

;OL7VY[\N\LZL+LZPNULYH[[OL3VUKVU-HZOPVU>LLR

7YLZLU[LK[V[OLW\ISPJMVY[OLÄYZ[[PTLK\YPUN3VUKVU-HZOPVU>LLRPU:LW[LTILYP[PZHSYLHK`HO\NL Z\JJLZZ0[ZJYLH[VYPZ1VqV7LKYV-PSPWL^PUULYVM[OL@V\UN+LZPNUHUK-HZOPVU,U[YLWYLUL\Y(^HYKVM [OL.\PTHYqLZ-HZOPVU/\IHJVTWL[P[PVUVYNHUPaLKHZWHY[VM[OL,\YVWLHU*HWP[HSVM*\S[\YLPU WHY[ULYZOPW^P[O[OL)YP[PZO*V\UJPS/PZ^HZWYHPZLKPU3VUKVUI`WLYZVUHSP[PLZSPRL.VR>HUMHTV\Z MHZOPVUJVUZ\S[HU[HUK[LSL]PZPVUWYLZLU[LY )\[KVUV[PTHNPULOLPZHU\URUV^U`V\UNZ[LY[V[OL^VYSKVMMHZOPVU(WVZ[NYHK\H[LMYVT[OL-YLUJO 0UZ[P[\[LVM-HZOPVUB0-4D1VqV7LKYVOHZ^VYRLK^P[OWLVWSLHZKP]LYZLHZ/LSLUHKL4H[VZVY-LSPWL 6SP]LPYH)H[PZ[H[OLJ\YYLU[JYLH[P]LKPYLJ[VYVM3HJVZ[LHUKK\YPUNOPZ[PTLH[[OL0-4KLZPNULK MVV[^LHYHUKNSV]LWYV[V[`WLZMVY3V\PZ=\P[[VU

18-19


(M[LY[^V`LHYZWYV]PKPUNJVUZ\S[HUJ` KLZPNUHUKWYVK\J[PVUZ\WLY]PZPVUZLY]PJLZ PU[OLHYLHVMMVV[^LHYOL^HZJVU]PUJLK [OH[OL^HZYLHK`[VSH\UJOOPZV^UIYHUK [OLWYVK\J[PVUVM^OPJOPZLUZ\YLKI` KPMMLYLU[Z\WWSPLYZ[OLILZ[PULHJOHYLH (UK^O`:LUOVY7Y\KvUJPV&(YLMLYLUJL [V[YHKP[PVUJVUULJ[LK[VJVU[LTWVYHULP[` WLYTLH[LZ[OLLU[PYLJVSSLJ[PVU7Y\KvUJPV PZOPZSHZ[UHTLHZP[^HZOPZNYHUKMH[OLY»Z HZOVLTHRLY[OH[OL^H[JOLKH[^VYRPUOPZ ^VYRZOVWHUKNVPUNV\[VUOPZIPJ`JSL[V THRLOPZKLSP]LYPLZ4VYL[OHUOVUV\YPUNH MHTPS`[YHKP[PVU[OPZIYHUKPZH[YPI\[L[V[OL RUV^OV^VMUH[PVUHSMVV[^LHYPUK\Z[Y`¸0 ^HU[LKH7VY[\N\LZLUHTLILJH\ZL[OPZPZ HJVTWSL[LS`UH[PVUHSIYHUKHUK[OH[PZHU HZZL[¹1VqV7LKYV-PSPWLZH`Z)\[[OLYL PZTVYL¸;OPZPZUV[HUH\[L\YIYHUKI\[P[ PZ]LY`WLYZVUHS0[YLWYLZLU[ZHSV[VM^OV 0HTHZHTHUHUKPU[LYTZVMJYLH[P]P[`0[ YLZ\S[LKMYVTPU[LUZLYLZLHYJOVMMVV[^LHY JSHZZPJZHUKMYVTHUH[[LTW[[V[\YU[OLT PU[VZVTL[OPUNHSV[TVYL\W[VKH[LHUK JVU[LTWVYHY`¹OLL_WSHPUZQ\Z[PM`PUN[OL HZZVJPH[PVUIL[^LLU[OLYL[YVUV[PVUHUK :LUOVY7Y\KvUJPV»ZM\[\YPZ[PJ]PZPVU ;VNP]LHULSLTLU[VM[PTLSLZZULZZ[VOPZ WYVK\J[LHJOWHPYVMZOVLZPZWYV]PKLKPU H^VVKLUIV_!¸>OLUZVTLVULTHRLZH W\YJOHZLMYVT[OPZIYHUK0^HU[OPT[VMLLS ZVPU]VS]LK^P[O[OLWYVK\J[[OH[OL^PSS ^HU[[VRLLWP[MVYHZSVUNHZWVZZPISL¹ *LU[YLKVU[OLTHUIVK`THJOPUL YLSH[PVU[OPZÄYZ[JVSSLJ[PVUPZJHSSLK ¸;\YIPUL¹HUK^HZPUZWPYLKPU[OL Z» T\ZJSLJHYZHUKPU[OLM\[\YPZ[PJWVL[Y` VMÍS]HYVKL*HTWVZVULVM-LYUHUKV 7LZZVH»ZOL[LYVU`TZ^OVWYHPZLK[OL HK]LU[THJOPULY`HUK[OL[YP\TWOVM[OL WVZ[PUK\Z[YPHSYL]VS\[PVUTVKLYULYH ;OLTVYLHLYVK`UHTPJZPKLVMJHYZ^P[O JVTWVZP[PVUHUKNYHWOPJWH[[LYUZPU]VRPUN HUV[PVUVMTV]LTLU[JVTIPULZ^P[O1VqV 7LKYV»ZVIZLZZPVU^P[OTLJOHUPZTZ^OPJO YLZ\S[ZPU^LLRLUKIHNZ[OH[[\YUPU[V Y\JRZHJRZVYPUIPJ`JSLIHNZ[OH[TH`IL \ZLKHZHIYPLMJHZL

;\YIPULPZZWSP[PU[VMV\YSPULZZLLRPUN [VYLZWVUK[VTLU»Z]HYPV\ZL]LY`KH` ULLKZ¸+YP]LYZ¹PZ[OLZWVY[ZSPULTHKL ^P[ONVH[SLH[OLYTVYLÅL_PISLHUK JVTMVY[HISL¸7VY[V¹ZOVLZ^LYLKLZPNULK MVY[OLOLPNO[VMZ\TTLYHUK[VHMMVYKH ¸YLSH_LKI\[KPZ[PUN\PZOLKSVVR¹¸4\ZJSL¹ PZHSPUL[OV\NO[V\[MVYHZVJPHSJVU[L_[ HUK¸(U[}UPV¹HYL.VVK`LHY^LS[ZOVLZ [VJVTWSLTLU[HTVYLMVYTHSH[[PYL0U HKKP[PVU[VMVV[^LHY[OLYLHYLHSZVIHNZ NSV]LZHUKILS[ZI\[[OLJVSSLJ[PVUPZ VUS`JVTWSL[L^P[O[OL;\YIPUL:LUOVY 7Y\KvUJPV_+Y`+YPSSJ\Z[VTPaLKIPJ`JSL ^OPJOPZHSYLHK`HUHIZVS\[LZ\JJLZZVUP[Z V^UTLYP[Z ¸;OPZPZHTHYRL[0^HZU»[H^HYLVM)PJ`JSL HUKIPJ`JSLWHY[ZZOVWZHYL]LY`PU[LYLZ[LK PUV\YHJJLZZVYPLZ0[PZHUHYLH0^PSS KL]LSVWPUM\[\YLJVSSLJ[PVUZ¶HU`[OPUN[OH[ TH`M\Y[OLYMHJPSP[H[L[OL\ZLVMHIPJ`JSL¹ OLHKTP[Z :WHPUHUK,UNSHUKMVYUV^HYL[OL JV\U[YPLZ[OH[OH]LKPZWSH`LKHOPNOLYSL]LS VMPU[LYLZ[PU:LUOVY7Y\KvUJPVHS[OV\NO [OLYLHYLHSYLHK`JVU[HJ[Z^P[OWV[LU[PHS WHY[ULYZMVY[OLIYHUKPU(ZPHHUKPU)YHaPS :WLJPHSH[[LU[PVU^PSSILKL]V[LK[VJP[PLZ ^OLYL[OL\ZLVMIPJ`JSLZWLYMVYTZH YLSL]HU[YVSLMVYTVIPSP[` ;OPZILPUNH¸THUPMLZ[V¹JVSSLJ[PVU[OL UL_[VULPZHSYLHK`ILPUNKL]LSVWLKPUH SPULVMJVU[PU\P[`


portuguese shoes

Bo bell )VILSSH7VY[\N\LZLIYHUKZWLJPHSPaLKPU[OLWYVK\J[PVUVMJOPSKYLU»Z MVV[^LHYOHZQ\Z[SH\UJOLKHSPULZWLJPÃ&#x201E;JHSS`KL]V[LK[VIHIPLZ0UZWPYLK I`[OLUH[\YHSILUKPUNVM[OLMVV[[OLIVILSS9LHS)HYL-LL[JVSSLJ[PVU PZTHKLVMSPNO[JVSV\YM\SHUKHKHW[HISLTVKLSZ[VSLHYUOV^[V^HSR ^P[OV\[YLZ[YPJ[PVUZ :WLJPÃ&#x201E;JHSS`KLZPNULKMVYSLHYUPUNOV^[V^HSR[OLTVKLSZJVTIPUL [OLMLLSPUNVM^HSRPUNIHYLMVV[^P[OHÃ&#x201E;YTHKHW[H[PVUHUKHUL_JLSSLU[ KLNYLLVMÃ&#x2026;L_PIPSP[`HUK[YHJ[PVU;OL`HSZVWYV]PKL[OLMVV[^P[O[OL YLX\PYLKSL]LSVMWYV[LJ[PVUHUKH[[OLZHTL[PTLHSSV^[OLMVV[[V KL]LSVWPUHUH[\YHSTHUULY^OPJOPZLZZLU[PHSH[[OPZZ[HNLVMHJOPSK»Z NYV^[O

Carlos Santos *HYSVZ:HU[VZVULVM[OLTVZ[WYLZ[PNPV\Z,\YVWLHU IYHUKZVMTLU»ZMVV[^LHYHUK^OPJOJLSLIYH[LKP[Z [OHUUP]LYZHY`PUOHZQ\Z[SH\UJOLKHSPULVM L_JS\ZP]LWYVK\J[ZPUZWPYLKI`7VY[\N\LZLJ\S[\YL ;OLUL^TVKLSZJVTLPUH]HYPLKHYYH`VMJVSV\YZ PUZWPYLKI`]HYPV\Z7VY[\N\LZLYLNPVUZSPRL(SLU[LQV *VPTIYH3PZIVUHUK:PU[YH ,Z[HISPZOLKPU *HYSVZ:HU[VZPZOLHKX\HY[LYLK PU[OL5VY[OVM7VY[\NHSHUKP[ZSVUNWH[OOHZILLU THYRLKI`PUUV]H[PVUHWWSPLK[VWYVK\J[ZMVY TLU*HYSVZ:HU[VZPZZ[PSSUV^HKH`ZVULVM[OLML^ 7VY[\N\LZLJVTWHUPLZPU[OLPUK\Z[Y`THRPUN\ZL VM[OL.VVK`LHY^LS[JVUZ[Y\J[PVUZ`Z[LTHMVYTVM THU\HSWYVK\J[PVUPU^OPJOTHJOPULZHYL\ZLKVUS` HZHZ\WWSLTLU[ ( 7VY[\N\LZLIYHUK[OH[^HZUHTLKHM[LYP[Z TLU[VY*HYSVZ:HU[VZHUK[OH[OHZILLUYLHZZLY[PUN [OLX\HSP[`VMP[ZWYVK\J[ZVU[OLPU[LYUH[PVUHSZ[HNL `LHYHM[LY`LHY/H]PUN[HRLUP[ZÃ&#x201E;YZ[Z[LWZ[V^HYKZ PU[LYUH[PVUHSPaH[PVU`LHYZHNV[OLJVTWHU`PZ WYLZLU[PU.LYTHU`-YHUJL5L[OLYSHUKZ1HWHU )LSNP\T:WHPU<:(HUKPZHSZVWYLWHYPUN[VSH\UJO PU[V[OL4PKKSL,HZ[ 9LJLU[S`[OLMLTHSLW\ISPJOHZHSZVYLJLP]LKZWLJPHS H[[LU[PVUMYVT[OLIYHUK^OPJOPZUV^PU]LZ[PUNPU UL^WYVK\J[ZMVY^VTLU 20-21


Cruz de Pedra 0[^HZIVYUHSTVZ[`LHYZHNVHUKP[PZVUL VM[OL,\YVWLHUJVTWHUPLZVMYLMLYLUJLPU[OL WYVK\J[PVUVMTLU»ZMVV[^LHY(M[LYJVUZVSPKH[PUN P[ZWYLZLUJLPU[OLKLTHUKPUN,\YVWLHUTHYRL[ LZWLJPHSS`PU[OL5L[OLYSHUKZ<UP[LK2PUNKVT HUK9\ZZPH*Y\aKL7LKYHPZNL[[PUNYLHK` [VMHJLHUL^JOHSSLUNL![OL5VY[O(TLYPJHU THYRL[

7OV[VZ-YLKLYPJV4HY[PUZ

¸)LJH\ZLVMP[ZPTWVY[HUJL[OL5VY[O(TLYPJHU THYRL[^PSSILHRL`Z[YH[LN`MVY*Y\aKL 7LKYH¹YL]LHSLK9\P7VU[LZ-VY[OLJVTWHU`»Z HKTPUPZ[YH[VY¸;OL5VY[O(TLYPJHUTHYRL[PZ JOHUNPUNHUKSVVRPUNMVYZVWOPZ[PJH[LKX\HSP[` WYVK\J[ZILJH\ZL[OLSHZ[[^VKLJHKLZVM ºTHKLPU*OPUH»KYHNNLK5VY[O(TLYPJHUYL[HPS PU[VHZWPYHSVMPU[LYUHSJVTWL[P[PVUHUK[OYL^ [OLZLJ[VYPU[VHMYHU[PJPUJLZZHU[YHJLPU ZLHYJOVM[OLNYLH[LZ[WYVÄ[MVY[OLZHSLVM[OLPY WYVK\J[Z[OLYLZ\S[VM^OPJO^HZ[OLJSLHYIP WVSHYPaH[PVUVMYL[HPSWYPJLZ¹ZHPK9\P7VU[LZ HKKPUN¸0[PZPTWVY[HU[[VOH]LHZ[YVUNWYLZLUJL PU[OL,\YVWLHUTHYRL[I\[[OH[Z[YH[LN`^PSS ULJLZZHYPS`OH]L[VILJVTWSLTLU[LKI`ZLLRPUN UL^THYRL[Z¹-VY[OH[[VOHWWLUWHY[PJPWH[PVUPU WYVMLZZPVUHSL]LU[ZSPRL40*(4OHZ[\YULKV\[[V IL¸HULZZLU[PHSLSLTLU[IV[OMVY[OLJVU[HJ[^P[O \Z\HSJ\Z[VTLYZHUKMVYLU[LYPUNUL^THYRL[Z¹ ;OL*Y\aKL7LKYHZ[YH[LN`PZIHZLKÄYZ[VMHSS ¸VU[OLWYLZLU[H[PVUVMHWYVK\J[VML_JLSSLUJL H[OPNOS`JVTWL[P[P]LWYPJLZ¹¸0U[LYUHSS`¹9\P 7VU[LZL_WSHPULK¸[OLNYLH[LZ[JOHSSLUNL^L [VVR\WVUV\YZLS]LZ^HZ[VWYVK\JLVUH THZZP]LZJHSLH[`WLVMZOVL[OH[YLX\PYLZ KPMMLYLU[THU\HSVWLYH[PVUZ¹,ZZLU[PHSS`P[PZHSS HIV\[¸WV[LU[PH[PUN[OLHZZVJPH[PVUVM[OLOHUK THKLNSHTV\Y[VPUK\Z[YPHSVWLYH[PVUZ¹;VKH` LTWSV`PUNVUS`WLVWSL*Y\aKL7LKYH¸JHU WYVK\JLWHPYZVMZOVLZHKH`JVUZPKLYHIS` TVYL[OHUV\YTHPUJVTWL[P[VYZLZWLJPHSS`[OL 0[HSPHUZ¹

BEPPI ;OLZLHYJOMVYUL^THYRL[ZPZHUPULZJHWHISLZ[YH[LN`MVY L_WVY[PUNJVTWHUPLZ)LWWPOHZQ\Z[THKLHUPU]LZ[TLU[VU 4VUNVSPHHUKPZUV^YLWYLZLU[LKPU[OLSHYNLZ[KLWHY[TLU[ Z[VYLPU<SHHUIHH[HY[OLJHWP[HSVM4VUNVSPH 9LHJOPUNJV\U[YPLZHUK^P[OHJVU[PU\HSS`L_WHUKPUN UL[^VYRVMMYHUJOPZLKZOVWZ)LWWPJHUILMV\UKPUTHYRL[Z HZYLTV[LHZ2HaHROZ[HUHUK0YHX;OHURZ[V[OPZZ[YH[LN` ZHSLZ[VTHYRL[ZV\[ZPKL[OL,\YVWLHU<UPVUHYLL]VS]PUN X\PJRS`HUKLZ[PTH[LK[VYLNPZ[LYH PUJYLHZLPU


portuguese shoes

Buenos Aires )\LUVZ(PYLZPZVULVM[OLTVZ[YLJLU[7VY[\N\LZL IYHUKZVMMVV[^LHYLZ[HISPZOLKPUI`1VqV 4LZX\P[H;PHNV)PSIHV4PN\LS)HZ[VHUK)Y\UV 4HYÄT¶[OLMV\YWHY[ULYZHSSHNLK 0UIYVHKZ[YVRLZ)\LUVZ(PYLZPZHIYHUK[OH[ ^HZIVYUMYVT[OLJVTTP[TLU[[V7VY[\N\LZL MVV[^LHY»ZX\HSP[`HUKLZWLJPHSS`[VP[ZVYPNPUHSP[` VM[OLKLZPNUHUKTH[LYPHSZ\ZLK-YVT[OL [YHKP[PVUHS[V[OLJVU[LTWVYHY`[OLTVKLSZKLÄUL HZ[`SL[OH[TPYYVYZ[OLZWPYP[VM[OL)\LUVZ(PYLZ IYHUK0[ZTPZZPVUPZ[VJYLH[LWYVWVZHSZ^P[O VYPNPUHSP[`HUKX\HSP[`[OH[ZL[H[YLUK¶PU[OPZ JHZL[HRPUNPUZWPYH[PVUMYVT[OL[YHKP[PVUHSX\PS[Z VM4VUZHYHa >P[OHU\U\Z\HSLU[YLWYLUL\YPHSZLUZL[OLMV\Y MYPLUKZZWLU[[OLSHZ[[^V`LHYZ[OPURPUNHIV\[ ^H`ZVM]LU[\YPUNPU[V[OLPYV^UI\ZPULZZ¸>L OH]LHMYPLUK^OVV^UZHWHPYVM[YHKP[PVUHS (SLU[LQVMHYTLYIVV[Z/L\ZLK[OLTMYLX\LU[S` VUHSSZVY[ZVMVJJHZPVUZHUK[OL`SVVRLKNVVK VUOPT>L[OV\NO[P[OHKHSS[OLWV[LU[PHS[VIL [\YULKPU[VHI\ZPULZZ!H[`WPJHSS`7VY[\N\LZL P[LT¶PU[LYTZVMX\HSP[`HUKPU[LYTZVMSVVR¶ [OLIVV[ZSHZ[HSPML[PTLI\[[OL`HYLUV[L_HJ[S` JVTMVY[HISLILJH\ZL[OL`HYLTHKLVMHOHYKLY SLH[OLY¹ZH`Z1VqVHÅPNO[H[[LUKHU[HUKVULVM [OLMV\UKLYZVM[OL7VY[\N\LZLIYHUKVMMVV[^LHY (M[LYJVTPUN\W^P[O[OLJVUJLW[[OL`SVVRLK MVYHKLZPNULY[VJYLH[L[OLTVKLSZ![OLYLZ\S[PZ HJVSSHIVYH[PVU^P[O4HKHSLUH)YHNH[OL)\LUVZ (PYLZKLZPNULYYLZWVUZPISLMVY[OLIYHUK»ZÄYZ[ JVSSLJ[PVU^P[OTVKLSZMVYTLUHUKMVY^VTLU )\LUVZ(PYLZ[VVRH`LHYHUKHOHSM[VNL[VMM[OL NYV\UKHUKPTWSPLKHUPU]LZ[TLU[VM[OV\ZHUK L\YVZ¶VM[OLWHY[ULYZ»V^UTVUL`;OLÄYZ[ JVSSLJ[PVUOHZQ\Z[ILLUSH\UJOLK ¸;OL^OVSLIYHUKYLNPZ[YH[PVUWYVJLZZ^HZ JVTWSPJH[LK(UK[OLIYHUK»ZUHTL^HZHSZVOHYK [VJOVVZL)\LUVZ(PYLZILJH\ZLP[^HZ[OLUHTL VM[OLZ[YLL[^OLYL^LOHKV\YVMÄJLZH[[OL[PTL¶ ZPUJL[OLYLHYLMV\YVM\ZP[^HZUV[LHZ`[VYLHJO HJVUZLUZ\Z>L^HU[LKHUHZZVJPH[PVU[VHUHTL [OH[OHKZVTL^LPNO[JVTTLYJPHSS`HUK^L[OPUR [OH[[OLJP[`VM)\LUVZ(PYLZTH`HSZVILPKLU[PÄLK ^P[O[OLIYHUKI\[^LOH]L[VZH`[OPZPZH 7VY[\N\LZLIYHUK¹JSHYPÄLZ;PHNVLU[YLWYLUL\Y HUKWHY[ULYVM[OYLLV[OLYJVTWHUPLZPU[OLHYLHZ VMJVUZ[Y\J[PVU]LUKPUNHUK[LJOUVSVN`

22-23

Neosho 5LVZOVPZ[OLUL^MVV[^LHYIYHUKYLJLU[S`WYLZLU[LK[V [OLTHYRL[I`ZOVLTHRLYZ4HYPZWVY[0[ZÄYZ[JVSSLJ[PVU MVY[OLZWYPUNZ\TTLYZLHZVU^HZ\U]LPSLKH[ .+:PU.LYTHU`¸(UL^^VYSKPZ^HP[PUN¹PZ[OLTV[[V VM[OPZUL^IYHUKHPTLKH[[OL.LYTHU0[HSPHUHUK(ZPHU THYRL[ZLZWLJPHSS`*OPUHHUK1HWHU(JJVYKPUN[VP[Z I\ZPULZZTHUHNLYZ(KYPHUVL3\xZ4HYPUOV[OLIYHUK ¸JVU]L`ZHU\YIHUHZ^LSSHZYL[YVHUK]PU[HNLZWPYP[PU JVTMVY[HISLTLU»ZHUK^VTLU»ZMVV[^LHY 4HYPZWVY[PZHJVTWHU`^P[OV]LY`LHYZVML_WLYPLUJL PU[OLTHU\MHJ[\YLVMMVV[^LHY0[WYVK\JLZJHZ\HSZHML[` HUKVJJ\WH[PVUHSZOVLZMVYTLU^VTLUHUKJOPSKYLU0[ HSYLHK`L_WVY[Z[VZL]LYHSTHYRL[ZZWLJPÄJHSS`[V:WHPU -YHUJL.LYTHU`0[HS`5L[OLYSHUKZ<UP[LK2PUNKVT -PUSHUKHUK:^LKLU


TOO'L (4-Q\Z[SH\UJOLKHUL^IYHUKVMZHML[`MVV[^LHY JHSSLK;66»3^OPJOHZP[ZWYVTV[PVUZSVNHU¶ :HMLH[^VYR-\UH[OVTL¶PUKPJH[LZPZHZOVL MVY^VYRLYZ^OVLUQV`ZHMLM\UHUKJVTMVY[HISL MVV[^LHYUV[VUS`H[^VYRI\[HSZVPU[OLPYSLPZ\YL [PTL¸ZULHRLY¹ (SIHUV4PN\LS-LYUHUKLZ3KHB(4-DZWLJPHSPaLZ PU[OLWYVK\J[PVUVMZHML[`ZOVLZ[OH[JSVZL[OLNHW IL[^LLU[LJOUPJHSTVKLSZHUK[OLSH[LZ[MHZOPVU [YLUKZ;OPZMLH[\YLPZUV^L]LUTVYLL]PKLU[^P[O [OLJVTTP[TLU[[V[OPZIVSKWYVQLJ[JOHYHJ[LYPZ[PJ VM[OLPUUV]H[P]LUH[\YLVMHJVTWHU`[OH[OHZILLU YLJVYKPUNZ\Z[HPULKNYV^[OZPUJL^OLUP[ SH\UJOLKP[ZÃ&#x201E;YZ[IYHUK¶^VYR (JJVYKPUN[V(SIHUV-LYUHUKLZVULVM[OL JVTWHU`»ZWHY[ULYZ[OLPU]LZ[TLU[PU[OPZUL^ IYHUKNP]LZ(4-¸HS[LYUH[P]LZMVY[OLT\S[PWSL THYRL[ZHUKMVY[OLT\S[PWSLKLTHUKZVM JVUZ\TLYZ¹¸;66»3PU[LUKZ[VHKKYLZZZVTL KLÃ&#x201E;JPLUJPLZ[OH[^LOH]LILLUMLLSPUNV]LY[OLSHZ[ ML^`LHYZ^P[O^*VTT\UPJH[PVU^PSSILT\JO TVYLHNNYLZZP]LHUKHPTLKH[H`V\UNLYJVUZ\TLY ^OVPZPYYL]LYLU[HUKH[[OLZHTL[PTLL_[YLTLS` KLTHUKPUN¹OLZH`Z ;OPZIYHUKPZ[HYNL[LKH[MVYLPNUTHYRL[ZHUKOHZ HSYLHK`YLJLP]LKJVTTLYJPHSPZH[PVUWYVWVZHSZMVY .LYTHU`5L[OLYSHUKZ(\Z[YPH:WHPU:^P[aLYSHUK :^LKLUHUK5VY^H` (4-PU[LUKZ[VYLHJOUL^J\Z[VTLYZ[OPZ^H`HZ ^LSSHZ¸TLL[[OLZ[HUKHYKZVM,\YVWLHU^VYRLYZ ^OVHYL[`WPJHSS`TVYLPYYL]LYLU[I\[HSZVTVYL KLTHUKPUNHUKVMJV\YZLMHZOPVUJVUUVPZZL\YZ¹ ZH`Z(SIHUV-LYUHUKLZ ;66»3PZHZHML[`H[OSL[PJZOVL[OH[TLL[ZHSS[OL [LJOUPJHSYLX\PYLTLU[ZHUKTH`IL\ZLKPUSLPZ\YL [PTL[OHURZ[VP[ZIVSKTVKLYUHUKZWVY[`KLZPNU ,SLNHU[TVKLSZ^P[OIYPNO[JVSV\YZHUKH[[YHJ[P]L KL[HPSZ;66»3ZOVLZJVTIPULJVTMVY[^P[O[OL X\HSP[`VM[OLTH[LYPHSZ\ZLK

Cloud Footwear 1}PH*HSsHKVZJOVZL[OL.+:[VPU[YVK\JL[V[OL PU[LYUH[PVUHSTHYRL[^OH[P[KLÃ&#x201E;ULZHZHU\YIHU MVV[^LHYIYHUKV\[Z[HUKPUNMVYP[ZÃ&#x2026;L_PIPSP[`SPNO[ULZZ HUKZVM[ULZZ;OLIYHUKHSSPLZ[OLZLJVTMVY[ JOHYHJ[LYPZ[PJZ[V[OLUL^MHZOPVU[YLUKZ ;OLZLHK]HU[HNLZOH]LLHYULKP[[OL9L]LSH[PVU (^HYKWYLZLU[LK[V3\xZ(SILY[V:m[OLIYHUK»Z THUHNLYI`[OL7VY[\N\LZL(TIHZZHKVY[V .LYTHU`3\xZKL(STLPKH:HTWHPV 1}PH*HSsHKVZPZHJVTWHU`^P[O `LHYZVM L_WLYPLUJLPU[OLTHU\MHJ[\YLVMMVV[^LHY^OPJO UV^HSSV^ZP[[VILULÃ&#x201E;[MYVT[OH[HJJ\T\SH[LK RUV^OV^[OYV\NO[OLJYLH[PVUVMP[ZV^UIYHUK *SV\KPZHPTLKH[^VTLU^OV]HS\LJVTMVY[^OPJO HJJVYKPUN[VP[ZTHUHNLYPZHTHYRL[ZLNTLU[`L[[V ILM\SS`L_WSVYLK *HUHKH<UP[LK:[H[LZ9\ZZPH.LYTHU`HUK-YHUJL HYL*SV\K»ZPU[LUKLKTHYRL[Z;OLUH[PVUHSTHYRL[PZ HSZVPU[OLIYHUK»ZZPNO[Z3\xZ:mMVYLZLLZ[OH[*SV\K TH`HJJV\U[MVY VMWYVK\J[PVU^P[OPU[^V`LHYZ


portuguese shoes

Wock >VJRยŽPZH7VY[\N\LZLIYHUK[OH[LU[LYLK[OLTHYRL[PU ^P[O[OL>VJRยŽ*SVN(S^H`ZNYV^PUNHUKJVTTLYJPHSPaPUNZP_ SPULZVMMVV[^LHYHSYLHK`>VJRยŽPZ[OLIYHUKVMJOVPJLMVYTHU` WYVMLZZPVUHSZMYVT[OLZLJ[VYZVMOLHS[OJHYLJVZTL[PJZMVVK HUKO`NPLULHTVUNZ[V[OLYZ5V^HKH`Z[OLIYHUKL_WVY[Z HIV\[ VMP[ZWYVK\J[PVUHUKPZWYLZLU[PUV]LYJV\U[YPLZ

;VWYV]PKLOLHS[OJHYLWYVMLZZPVUHSZ^P[OH[V\JO VMZ[`SLHUKLSLNHUJLH[^VYR^OPSLTHPU[HPUPUN [OL[LJOUPJHSZ[HUKHYKZHUKSL]LSVMJVTMVY[ >VJRยŽOHZQ\Z[SH\UJOLK[OLร„YZ[WYVMLZZPVUHS TVJJHZPUPU[OL^VYSK >VJRยŽ[OLPU[LYUH[PVUHSIYHUKVM[LJOUPJHSHUK WYVMLZZPVUHSMVV[^LHYL_WHUKLKP[ZJH[HSVN\L [OPZTVU[O^P[OHUL^WYVK\J[[HYNL[LKH[ OLHS[OJHYLWYVMLZZPVUHSZ^OV]HS\LHLZ[OL[PJZ HUKJVTMVY[(U[PZSPWZVSL[YLHKIYLH[OHISL ^HZOHISLH[\W[V ย‡HUKH\[VJSH]HISLH[\W [Vยข[OL>VJRยŽ4VJYLZWVUKZ[VHSS[OL ZWLJPร„JULLKZVM[OLZLWYVMLZZPVUHSZHUKH[[OL ZHTL[PTLIYLHRZ[OLTVUV[VU`VMWYVMLZZPVUHS MVV[^LHYPUJVYWVYH[PUN[OL[PTLSLZZJSHZZPJSPULZ VMHTVJJHZPU (JJVYKPUN[V[OLTHYRL[PUNKPYLJ[VYVM>VJRยŽ ยธ;OL>VJRยŽ4VJ^HZKLZPNULKZV[OH[ OLHS[OJHYLWYVMLZZPVUHSZTH`JVTIPUL[OLPY WLYZVUHSZLUZLVMZ[`SL^P[O[OLYLX\PYLTLU[Z VM[OLWYVMLZZPVU;OPZWYVK\J[PZWHY[VMHU L_WHUZPVUHUKZLNTLU[H[PVUZ[YH[LN`MVY[OL IYHUK^OPJOZLLRZ[VYLZWVUK[VWYVMLZZPVUHSZ ^P[OKPMMLYLU[WYVร„SLZ^P[OPU[OLZHTLZLJ[VYยน (]HPSHISLPUZL]LUKPZ[PUJ[JVSV\YZHUKTHKL LU[PYLS`VMWVS`TLYPJTH[LYPHSZ[OL>VJRยŽ TVJJHZPUWYVTV[LZMYLZOULZZ[OHURZ[VP[Z ]LU[PSH[PVUOVSLZHUKP[ZYLTV]HISLPUZVSL^P[O *VVSTH_[LJOUVSVN`;OPZPUZVSLยปZMHIYPJRLLWZ TVPZ[\YLH^H`MYVT[OLMVV[^OPSLP[ZZ[Y\J[\YL WYV]PKLZ[OLHPYJPYJ\SH[PVUYLX\PYLK[VZ[H`KY` -VY[OL7VY[\N\LZLJVTWHU`ยธ;OL>VJRยŽ4VJ PZH^H`VMIYPUNPUNJVTMVY[[V[OVZL^OVKL]V[L [OLPYSP]LZ[V[OLJVTMVY[VMV[OLYZยน

24-25


portuguese shoes

0/(=,(+9,(4 ;OLPY HTIP[PVU ^HZ [V JYLH[L H MVV[^LHY IYHUK ( KPMÄJ\S[ KYLHT [V M\SÄS 5L]LY[OLSLZZ[OL`KPKUV[NP]L\W;OL`^LU[VMMPUZLHYJOVMUL^OVYPaVUZKLÄULK UL^VIQLJ[P]LZHUK[OLPYSP]LZZ[HY[LK[VJOHUNL

(UH4HYNHYPKHHUK*tSPH:PS]H

Xperimental Shoes ?WLYPTLU[HS:OVLZ^HZIVYUV\[VM[OL WHZZPVUMVYMHZOPVUHUKJVTT\UPJH[PVU VM[^V`V\UNKLZPNULYZHUKZPZ[LYZ0[PZ MYVT[OLM\ZPVUIL[^LLU[OLRUV^OV^ HUKL_WLYPLUJLVM[OL[^V[OH[[OLILZ[ L_WYLZZPVUVM[OLPYPKLHZHWWLHYZ ?WLYPTLU[HS:OVLZPZIHZLKVU[OLJYLH[P]L JOHSSLUNLMVY[OLMVV[^LHYPUK\Z[Y`PU 7VY[\NHS-HP[OM\S[V[OH[WHZZPVUMVY[OL ZOVL»ZJVUZ[Y\J[PVU?WLYPTLU[HS:OVLZ VMMLYZ[OLPYJ\Z[VTLYZ[OLWVZZPIPSP[`VM ¸L_WLYPTLU[PUN¹^P[O[OLPYV^UJVUJLW[Z HUK[HZ[LZ)`JOVVZPUNHUKTH[JOPUN JVSV\YZ[OLJ\Z[VTLYZJHUYLPU]LU[ [OLZOVLWYVWVZLKTHRPUNP[\UPX\L HUKL_JS\ZP]L;OLIYHUKPZ[OLYLMVYL ¸LZZLU[PHSS`KLÄULKI`[OLJ\Z[VTLYZ ^OV^LHYP[¹;OLUL_[Z[LWPZL_WHUKPUN [VMVYLPNUTHYRL[ZLZWLJPHSS`[OL<UP[LK :[H[LZHUK(ZPH¸^P[OV\[OV^L]LYSVZPUN P[ZPYYL]LYLU[ZWPYP[¹ILJH\ZL¸[OLJ\Z[VTLY ^PSSHS^H`ZWSH`[OLTHPUYVSLVM[OL JYLH[P]LWYVJLZZ¹ 26:27


0UvZ*HSLPYV

Guava ;OL.\H]HWYVQLJ[^HZIVYUPU^OLUKLZPNULY 0UvZ*HSLPYV^OVOHKZ[\KPLKH[[OL3VUKVU*VSSLNL VM-HZOPVUHUK^VYRLK^P[O1PTT`*OVVHM[LY ^PUUPUN[OL)LZ[:[\KLU[(^HYKKLJPKLK[V]LU[\YL V\[PU[V[OLI\ZPULZZ^VYSK 0UvZ*HSLPYVKLÃ&#x201E;ULZOLYZLSMHZ¸HKLZPNULYPUSV]L^P[O [OLL_WSVYH[PVUVMUL^ZOHWLZHUK^P[ONLVTL[YPJ HUKJVU[LTWVYHY`Z[Y\J[\YLZ[OH[TH`HSSV^OLYH MVYTVML_WYLZZPUN[OLLTV[PVUZVMTL[YVWVSP[HU HKYLUHSPU¹HUKZOLPZH7VY[\N\LZL`V\UN[HSLU[ +PZWSH`PUNNYLH[]LYZH[PSP[`0UvZ*HSLPYVOHZHSZV ILLUPU]VS]LKPU[OLZLJ[VYZVMQL^LSSLY`HUK NYHWOPJKLZPNU;OLPU]LZ[TLU[VU.\H]H¸HMYLZO JVU[LTWVYHY`\YIHUIYHUK^P[OHNYLH[JVUJLYUMVY HY[KLZPNUHUKHYJOP[LJ[\YL¹HWWLHYLK^OLUZOL^HZ SP]PUNPU[OL<:(PU>HZOPUN[VU+*HUK^VYRPUN MVYH7VY[\N\LZLM\YUP[\YLKLZPNUJVTWHU`;OL NVHSUV^PZ[V[\YU¸.\H]HPU[VHUPU[LYUH[PVUHSS` Z\JJLZZM\SSPMLZ[`SLIYHUK¹

9HMHLSH(YHÂ&#x201A;QV

Ella Montcordova :OLJVTWSL[LKOLYKLNYLLPU4LKPJPULI\[L]LU[OH[MHPSLK[VNP]LOLYH ZLUZLVMHJJVTWSPZOTLU[9HMHLSH(YHÂ&#x201A;QVMLS[¸OLYSPML^HZPUJVTWSL[LSHJRPUN HUHY[PZ[PJJVTWVULU[MVY^OPJOZOLOHKHS^H`ZZOV^UHUPUJSPUH[PVU¹ 0UZOLMHJLKOLYWLYZVUHSKPSLTTHHUKKLJPKLK[V[HRLH[\YUPU[V[OL \URUV^UPUZLHYJOVMHKYLHT[OH[OHK[HRLUZOHWLHUKTH[\YLKV]LY[OL `LHYZ:OLZ[\KPLKPU-SVYLUJLH[[OL-SVYLUJL<UP]LYZP[`VM[OL(Y[Z^OLYL ZOLYLJLP]LKHSLNHJ`PU[OLHYLHVMMHZOPVUHJJLZZVYPLZMYVT[OLOHUKZVM THZ[LYKLZPNULYZMYVTOV\ZLZSPRL(YTHUP9VILY[V*H]HSSPHUK:HS]H[VYL -LYYHNHTV .YHK\H[PUN^P[OOVUV\YZILJH\ZLVMOLYOPNOSL]LSVMJYLH[P]P[`ZOL^HZ LUJV\YHNLKI`YLUV^ULKKLZPNULY4HUVSV)SHOUPR[VJYLH[LOLYV^UIYHUK ;OLKYLHT^HZILNPUUPUN[V[HRLZOHWLHUKSHZ[:LW[LTILYPU4PSHU 9HMHLSH(YHÂ&#x201A;QV\U]LPSLK[OL,SSH4VU[JVYKV]HIYHUK*OHYHJ[LYPaLKI`H WHZZPVUMVYKL[HPSHUKNSHTV\YPU[OLJVUJLW[\HSPaH[PVUVMP[ZWPLJLZ,SSH 4VU[JVYKV]HPZHUL^IYHUKVM7VY[\N\LZLMVV[^LHY(UKP[PZOLYL[VZ[H`


SWEET NOTHING photo: frederico martins STYLING: FERNANDO BASTOS PEREIRA

28-29


silk top - NUNO BALTAZAR gold plated pendant , necklace and ring - LOTOCOHO


30-31

cotton shirt , shorts and coat - ALEXANDRA MOURA sterling silver pendant and necklace - LOTOCOHO


ZOVLZ(4)0;06<: cotton shirt , shorts and coat - ALEXANDRA MOURA sterling silver pendant and necklace - LOTOCOHO


HURSLIVV[Z653@4, neoprene jacket and sequined hot pants - SAY MY NAME gold plated ring, pendant and necklace - LOTOCOHO 32-33


ZOVLZ*9<A+,7,+9( silk bomber jacket, cotton / linen vest and silk trousers - JĂ&#x161;LIO TORCATO

34-35


HZOVLZ,?*,,+ matelassĂŠ sleeveless top and leather shorts - MAFALDA FONSECA gold plated pendant and necklace - LOTOCOHO


36-37

neoprene and sequins jumpsuit - LUĂ?S BUCHINHO oxidized silver bracelet - LOTOCOHO


ZOVLZ/,3:(9 neoprene and sequins jumpsuit - LUĂ?S BUCHINHO oxidized silver bracelet - LOTOCOHO


38-39

brocade bomber jacket - ELISABETH TEIXEIRA sterling silver ring - LOTOCOHO


ZOVLZ;,5;6,: brocade bomber jacket and trousers - ELISABETH TEIXEIRA


ZOVLZ,33(465;,*69+6=( neoprene and lace sweatshirt and vinyl pants - DIOGO MIRANDA sterling silver earrings and ring - LOTOCOHO

40-41


ZOVLZ:03=0(9,)(;;6 silk top - NUNO BALTAZAR sequined hot pants - SAY MY NAME gold plated pendant, necklace and ring - LOTOCOHO


ZOVLZ=(3<50 cotton sleeveless shirt and leather sleeveless top - MAFALDA FONSECA nylon shorts - JĂ&#x161;LIO TORCATO sterling silver pendant and necklace - LOTOCOHO

42-43


cotton sleeveless shirt and leather sleeveless top - MAFALDA FONSECA sterling silver pendant and necklace - LOTOCOHO


44-45

ZOVLZ)(:030<:I`7,+967,+96 neoprene biker vest, sequined top and silk skirt - DIOGO MIRANDA sterling silver bracelet and ring - LOTOCOHO


photography styling production make up hair photography assistant styling assistant production assistant make up assistant models RETOUCHING

46-47

FREDERICO MARTINS FERNANDO BASTOS PEREIRA PAULO GONÇALVES 'APICCAPS' ATELIER PATRÍCIA LIMA RUI ROCHA with senscience Shiseido PEDRO SÁ NELSON LIMA Paula Portugal HELENA ALMEIDA LuÍs Borges 'Central MOdels' and Natasha Markova 'new Madison' LALALANDSTUDIOS


neoprene jacket - SAY MY NAME pendant and necklace - LOTOCOHO


interview

)`4HU\LS(YUH\[

;/,:63,4(5

Armando Cabral >L[HSRLK[V(YTHUKV*HIYHS[OLZ\WLYTVKLS^OVHM[LYHU\UZ[VWWHISL JHYLLYVU[OLJH[^HSRPZUV^JVUX\LYPUN[OLJVTWL[P[P]LI\ZPULZZ^VYSK VMMHZOPVUHJJLZZVYPLZ6ULSHYNLZ[LWH[H[PTL

-YVT[OLTVTLU[OLLU[LYLK[OL^VYSKVMMHZOPVU(YTHUKV*HIYHSOHZKLSPNO[LK [OLPUK\Z[Y`^P[OOPZLSLNHU[HUKWV^LYM\SPTHNL+\YPUN[OLSHZ[KLJHKL[OLTVKLS IVYUPU.\PULH)PZZH\HUKJ\YYLU[S`SP]PUNPU5L^@VYROHZILLU\UZ[VWWHISLVU[OL +YPLZ=HU5V[LU3V\PZ=\P[[VUHUK.P]LUJO`JH[^HSRZHZ^LSSHZVU[OLWHNLZVM THNHaPULZSPRL5\TtYV/VTTL.8HUK3»<VTV=VN\L5L]LY[OLSLZZTVYL[OHUQ\Z[ HWYL[[`MHJLHS[OV\NOSHZ[`LHYP[LHYULKOPT[OL^VYSK^PKLJHTWHPNUMVY4PJOHLS 2VYZ*HIYHSOHZWYV]LU[VILHZRPSSM\SLU[YLWYLUL\Y(M[LYZ[\K`PUNTHUHNLTLU[PU 3VUKVU(YTHUKV*HIYHSHNHPUILJHTL[OLJLU[YLVMH[[LU[PVUVM[OLMHZOPVU^VYSKPU HZ[OLMV\UKLYVMOPZLWVU`TV\ZIYHUK7HZZPVUH[LHIV\[MVV[^LHY(YTHUKV PZH[[OLZHTL[PTL[OLJYLH[VYHUK[OLPUZWPYH[PVUMVY[OPZJVVSHUK]LYZH[PSLSHILS[OH[ H[[LTW[Z[VHSS`[OLLSLNHUJLVMJSHZZPJTVKLSZHUKHTVYLJHZ\HSHWWYVHJO(O`IYPK ZVTL^OLYLIL[^LLUHU6_MVYKZOVLHUKHTVYLYLSH_LKWYLWW`[YHPULY&@LZP[PZ WVZZPISL ;OLMVYT\SH\UKV\I[LKS`^VYRZZPUJL(YTHUKV*HIYHSZOVLZJHUHSYLHK`ILMV\UKPU MV\Y[LLUJV\U[YPLZPUJS\KPUN*OPUH<UP[LK:[H[LZHUK7VY[\NHSHZ^LSSH[S\_\Y`YL[HPS ^LIZP[L4Y7VY[LY(UKPM`V\HYLHZRLK[V^HSRHTPSLPUOPZZOVLZ&;Y\Z[\Z`V\^PSS ^HU[[VLHNLYS`HJJLW[P[ 48-49


+LZWP[LILPUNVULVM[OLTVZ[PU KLTHUKTVKLSZVM[OLSHZ[KLJHKL`V\Y JHYLLYOHKHI\TW`Z[HY[+V`V\Z[PSS YLTLTILY`V\YÃ&#x201E;YZ[THQVY^VYR& ([Ã&#x201E;YZ[0YLJLP]LKHSV[VMYLQLJ[PVUZ4` V^U3VUKVUHNLUJ`YLQLJ[LKTL[OYLL [PTLZILMVYLÃ&#x201E;UHSS`[HRPUNTLVU0[^HZUV[ HULHZ`YVHKI\[0SLHYU[MYVTLHYS`VU[OH[ VWWVY[\UP[PLZKVU»[Q\Z[KYVWPU[V`V\YSHW @V\OH]L[VÃ&#x201E;UKV\[^OH[`V\^HU[[VKV ILWLYZPZ[LU[HUK^VYR[V^HYKZP[ 0YLTLTILYT`Ã&#x201E;YZ[THQVY^VYRWLYMLJ[S` ^LSS0[^HZHJHTWHPNUMVY[OL4LS[PU»7V[ 1LHUZ0[HSPHUIYHUK;OH[PZ^OLUKVVYZ ILNHU[VVWLUHUKJVU[YHJ[ZZ[HY[LK HWWLHYPUN:VVUHM[LY0^HZJOVZLU[VIL HWHY[VM[OL(SL_HUKLY4J8\LLU7<4( JHTWHPNUWOV[VNYHWOLKI`5PJR2UPNO[ 4LHU^OPSL0Z^P[JOLKHNLUJPLZHUK^HZ JHSSLKMVYHULKP[VYPHSPUP+^OPJOMLH[\YLK [OL[LUILZ[¸UL^MHJLZ¹;OH[^HZ MVSSV^LKI`HJHTWHPNUMVY)LUL[[VUHUK [OLU0^HZZPNULKHUL_JS\ZP]P[`JVU[YHJ[[V KV*HS]PU2SLPU»ZZOV^H[[OL4PSHUMHZOPVU ^LLR([[OH[WVPU[L]LY`VUL^HU[LK[V RUV^^OV0^HZ >OH[PZ[OLZLJYL[VM`V\YSVUNL]P[`PUHU PUK\Z[Y`HZVIZLZZLK^P[OUV]LS[`HZPZ [OLJHZLVMMHZOPVU& 0YLHSS`SPRL^OH[0KVHUK[OH[ZOV^ZPU T`^VYR;OLJSPLU[ZYLHSPaLP[HUK]HS\L [OPZWVZ[\YL)LZPKLZ0UL]LYJOHUNLK T`H[[P[\KL^OLU0Z[HY[LKILPUNTVYL Z\JJLZZM\S0HS^H`ZNP]LP[HSS0OH]L

>LRUV^[OH[`V\OH]LILLU PUJYLHZPUNS`J\[[PUNIHJR`V\YTVKLSSPUN ^VYR[VKL]V[LTVYL[PTL[V`V\YIYHUK 0ZP[OHYK[VSLH]L[OLZWV[SPNO[& :VVULYVYSH[LY0^PSSOH]L[VHIHUKVU[OL JH[^HSRHUKKL]V[LT`ZLSM[V[OLIYHUK 5L]LY[OLSLZZMVYHZSVUNHZ0HT HISL[VZLSLJ[[OL^VYR[OH[0^HU[0^PSS JVU[PU\LKVPUNP[9LJVUJPSPUN[OL[^V [OPUNZOHZILLULHZ`HUKP[OHZL]LU OLSWLK[OLNYV^[OVM[OL(YTHUKV*HIYHS IYHUK4`TVKLSSPUNJHYLLYVWLULK\WH SV[VMKVVYZHUKP[PZPTWVZZPISL[VZLWHYH[L P[MYVTT`IYHUK >O`TLU»ZZOVLZ& 0SV]LZOVLZHUK0OH]LHS^H`ZKYLHT[ OH]PUNT`V^UIYHUK;OLJVTWSPJH[LK WHY[^HZUV[KLJPKPUN[VJYLH[L(YTHUKV *HIYHSI\[WYVK\JPUNZVTL[OPUN [OH[JVYYLZWVUKZ[VV\YJ\Z[VTLYZ» L_WLJ[H[PVUZ,ZWLJPHSS`^OLU[OLYLPZZV T\JOJVTWL[P[PVU;OLZLKH`Z[OLIYHUK OHZHJOPL]LKP[ZVIQLJ[P]LVMJYLH[PUNHU LTV[PVUHSJVUULJ[PVU^P[OLHJOJ\Z[VTLY 0U`V\Y^LIZP[L`V\ZH`[OH[[OLZOVLZ HYLJYLH[LKPU[OLPTHNLVM`V\YSPMLZ[`SL 0U^OH[^H`PZ[OH[YLÃ&#x2026;LJ[LK& >LKLZPNU\ZPUNT`WLYZVUHS[HZ[LH Z[HY[PUNWVPU[HUKH[[LTW[[VYLÃ&#x2026;LJ[T` PTHNL0U[LYTZVMSPMLZ[`SL^L^HU[[V YLZWVUK[V[OLULLKZVMHTHU^OVOHZH JHYLLYOHZM\U[YH]LSZHUK[HRLZJHYLVM OPTZLSM;OH[PZT`^VYSK

0PTHNPUL[OH[`V\HYL]LY`JHYLM\S^OLU `V\JOVVZL`V\YV^UZOVLZ+V`V\ ^LHYV[OLYIYHUKZ&>OLYLKV`V\SPRL[V ZOVW& :OVLZHYL[OLTVZ[PTWVY[HU[HJJLZZVY` PUMHZOPVU0[PZPTWVZZPISLMVYZVTLVUL[V ILKYLZZLK^LSSHUK^LHYIHKZOVLZ(SV[ VMWLVWSLKVUV[YLHSPaLP[I\[[OL`ZH`H SV[HIV\[^OV^LHYLMYVTV\YWLYZVUHSP[` [VV\YLJVUVTPJZ[H[\Z7LYZVUHSS`[OLZL KH`Z0KVUV[W\YJOHZLHU`V[OLYIYHUKZ UVYKV0YLJHSS[OLSHZ[[PTL0KPKZV4` ZOVLZHYLTHKLPU[OLPTHNLVMT`V^U Z[`SLHUK[OLYLMVYL[OL(YTHUKV*HIYHS SHILSNP]LZTLHSS0ULLK >OH[HYL[OLTHYRL[ZPU^OPJO`V\Y IYHUKPZ[OLZ[YVUNLZ[&0PTHNPUL[OH[ ILPUNSPZ[LKVU4Y7VY[LY^HZH]PJ[VY` MVY`V\YJVTWHU` >LHYLPUMV\Y[LLUJV\U[YPLZ6\YWYLZLUJL PZTVYL]PZPISLPU(ZPHHUK^L»YLNYV^PUN JVUZPKLYHIS`PU[OL<UP[LK:[H[LZHUK *HUHKH)LPUNH]HPSHISLVU4Y7VY[LYOHZ OLSWLKHSV[HUKP[PZH^VUKLYM\SWSH[MVYT [VYLHJOTHYRL[ZOLOHKUV[`L[LU[LYLK >LZVSK VM[OLJVSSLJ[PVUPTTLKPH[LS` PU[OLÃ&#x201E;YZ[^LLRHM[LYNL[[PUNSPZ[LK0[^HZ ]LY`NYH[PM`PUN

0U[OLM\[\YL^V\SK`V\SPRL[VKLZPNU JSV[OPUNVYV[OLYHJJLZZVYPLZ& ;OLIYHUKPZNVPUN[OYV\NOH]LY`PTWVY[HU[ 0Z[OLYLHU`[`WLVMJVTWL[P[PVUL]LU WOHZL >L YLJLU[S` JLSLIYH[LK V\Y [OPYK PMHOLHS[O`VULIL[^LLU`V\HUK`V\Y HUUP]LYZHY` ^OPJO 0 JVUZPKLY [V IL HU `V\UNLYIYV[OLY-LYUHUKV^OVOHZ PTWVY[HU[ SHUKTHYR ;V JLSLIYH[L [OL HSZVILLUOH]PUNHSV[VMPU[LYUH[PVUHS VJJHZPVU ^L SH\UJOLK PU 5L^ @VYR T` /H]PUNZ[\KPLKHYJOP[LJ[\YLYH[OLY[OHU Z\JJLZZ& Ã&#x201E;YZ[ ^VTLU»Z JVSSLJ[PVU ^OPJO ^HZ ]LY` MHZOPVUKLZPNU^VYRZHNHPUZ[`V\VYPU ;OLYLPZUVJVTWL[P[PVUHUK[OLYLUL]LY^PSS `V\YMH]V\Y& ^LSSYLJLP]LKI`[OLW\ISPJ0[PZPTWVZZPISL IL0SV]LOPT\UJVUKP[PVUHSS`HUK^V\SKKV 5V[OH]PUNHMVYTHSLK\JH[PVUPU[OLHYLH [VWYLKPJ[^OH[^PSSOHWWLUPU[OLM\[\YLI\[ HU`[OPUNMVYOPT>LTH`ILILZ[MYPLUKZ MVYUV^V\YMVJ\Z^PSSJVU[PU\LVUMVV[^LHY HSSV^ZTL[OLHK]HU[HNLVMSVVRPUNH[[OL I\[0OH]LHS^H`ZILLUOPZIPNIYV[OLY! ;OPZPZUV[HYHJL^L^PSSNL[[OLYL^OLU[OL WYVK\J[MYVTHJVUZ\TLY»ZWVPU[VM]PL^ 0NP]LOPTHK]PJLHUK[Y`[VWVPU[OPTPU ;OH[THRLZT`ZOVLZOH]LKLZPNUJVTMVY[ [PTLPZYPNO[ [OLILZ[KPYLJ[PVU0HTWYV\KVMOPZLMMVY[ HUKWLYZVUHSP[` KLKPJH[PVUHUKYLTHYRHISLPU[LYUH[PVUHS JHYLLY;OH[PZ^O`0X\LZ[PVU[OLZPUJLYP[` VM[OL.VSKLU.SVILH^HYKPU7VY[\NHS 4`IYV[OLYPZVULVM[OL[VWTVKLSZ PU[OL^VYSKHUKT\Z[OH]LILLU[OLVUS` 7VY[\N\LZL[VZOHYLHZL[^P[O2H[L4VZZ (UKZ[PSSOLUL]LY^VUHU`[OPUN)\[[OH[PZ HUV[OLYZ[VY`


people

+9,(4;,(4

I`4HU\LS(YUH\[

)L[^LLU3VUKVU 4HKYPKHUK7HYPZ[OYLL 7VY[\N\LZL[HSLU[ZVM[OL MHZOPVUPUK\Z[Y`ZOHYL^P[O \ZZVTLVM[OLPYOPZ[VY`

50-51


Vanessa Faria

:OV^YVVT*VVYKPUH[VYH[4PJOHLS2VYZ 7HYPZ >OLU0HYYP]L[V7VY[\NHS[OLÄYZ[[OPUN 0KVPZ=PZP[HUKO\NT`MHTPS`(M[LYHSS [OL`HYL[OLVULZ0TPZZ[OLTVZ[

X\LZ[PVUZVUZ[`SL @V\YMHZOPVUYLMLYLUJL&0^PSSUV[IL VYPNPUHS)`MHY2HYS3HNLYMLSK ;OLRL`WPLJLVM`V\Y^HYKYVIL&1LHUZ -YVT[OLTVZ[ZPTWSL]LYZPVUZ[V[OLTVZ[ L_[YH]HNHU[ (7VY[\N\LZLIYHUK&(UH:HSHaHY ILJH\ZLZOL^HZHWPVULLY :VTL[OPUN[OH[YLTPUKZ`V\VM7VY[\NHS& (IYHJLSL[0IV\NO[PU-m[PTH >OH[KV`V\SPZ[LU[VVU`V\Y47 WSH`LY& :[YHUNLHZP[ZLLTZ0OH]LHSYLHK`SPZ[LULK [V)HJO»Z4HYJLSSVJVUJLY[V[OYLL[PTLZ [VKH`

0[^HZK\YPUNOLYÄYZ[PU[LYUZOPW^OLUZOL QVPULK[OL7H\S 1VL[LHT[OH[=HULZZH -HYPHHSSV^LKOLYZLSM[VILJHYYPLKH^H` I`[OLZLK\J[P]L\UP]LYZLVMMHZOPVU)VYU [V7VY[\N\LZLWHYLU[ZZOLOHZZPUJL[OLU ^VYRLK^P[OIYHUKZHZM\UKHTLU[HSS` -YLUJOHZ*OHU[LSSLHUK,[HTI\[PZUV^ H[4PJOHLS2VYZ[OL(TLYPJHUKLZPNULY ^OVPZILJVTPUNPUJYLHZPUNS`PUÅ\LU[PHSPU [OL*P[`VM3PNO[¸>OLU0HYYP]LK^L^LYL VUS`LPNO[WLVWSLPU[OLVMÄJL;VKH`[OLYL HYLLPNO[LLUVM\Z¹ZOLZH`Z¸;OLIYHUKPZ NL[[PUNZ[YVUNLYPU-YHUJLHUK0HTWYV\K [VILWHY[VM[OPZWYVQLJ[¹ (KH`PU=HULZZH-HYPH»ZSPMLLZWLJPHSS` HYV\UK[OL[PTLVMMHZOPVU^LLRPZÄSSLK ^P[OT\S[PWSLHKYLUHSPULW\TWPUNHJ[P]P[PLZ ¸0TH`Z[HY[I`OPYPUNHTVKLSMVY[OL ZOV^YVVTPU[OLTVYUPUNHUK[OLUZ^P[JO [VTHUHNPUNZHSLZMVYT\S[PIYHUKZOVWZ0 SV]L[OPZJVTTLYJPHSZPKLPU^OPJO^LOH]L [VJVU]PUJLHJ\Z[VTLY[VWPJRV\YIYHUK PUZ[LHKVMHUV[OLY;OLJOHSSLUNLPZL]LU NYLH[LYILJH\ZLP[PZHU(TLYPJHUSHILSPU HJV\U[Y`[OH[PZZVWYV[LJ[PVUPZ[^OLUP[ JVTLZ[VP[ZMHZOPVU-YVT[OLTVTLU[ ^LKPZJV]LY[OLJVSSLJ[PVU[V[OLJH[^HSR ZOV^ZHUK[OLZHSLZ[OLYLPZUV[PTL[VNL[ IVYLK¹

+LZWP[LHKTP[[PUN[OH[[OLWYLZLUJLVM 7VY[\N\LZLKLZPNULYZPU7HYPZPZSPTP[LK =HULZZH-HYPHMLLSZ[OH[[OL-YLUJOWYLZZ OHZZOV^UZVTLPU[LYLZ[PUV\YJHWHJP[` [VKL]LSVWH^VYRPU^OPJO[OLYLZ[VYH[PVU HUKWYV[LJ[PVUVMHNLU\PULS`7VY[\N\LZL +5(PZL]PKLU[6U[OLV[OLYOHUKZOL UV[LZ[OLNYV^PUNU\TILYVM^LSSWYLWHYLK WYVMLZZPVUHSZ^P[OPTWVY[HU[WVZP[PVUZPU LZ[HISPZOLK-YLUJOIYHUKZ ¸;OL7VY[\N\LZLWYLZLUJLPU[OL^VYSK VMMHZOPVUPZPUJYLHZPUN¹ZOLJVUÄYTZ ¸1\Z[HZRPULHJOJVTWHU`PU[OLMHZOPVU PUK\Z[Y`OV^THU`7VY[\N\LZLWLVWSL [OL`OH]L^VYRPUN[OLYLHUK`V\^PSS ILZ\YWYPZLK^P[O[OLU\TILY*»LZ[ THNUPÄX\L¹


people

>OLU0HYYP]L[V7VY[\NHS[OLÃ&#x201E;YZ[[OPUN 0KVPZ7OVULT`MYPLUKZ[VZJOLK\SLH JVMMLL[OH[L]LUPUN /LPZWHY[VMHZLSLJ[NYV\WVM4Ã&#x2021;(Ã&#x2021;*Z[HY THRL\WHY[PZ[ZHUKPUHKKP[PVU[VILPUN HIYHUK»ZZWVRLZWLYZVUOL^VYRZPU[OL IHJRZ[HNLVM[OLMV\YTHQVYMHZOPVU^LLRZ PKLU[PM`PUN[OLRL`[YLUKZ[OH[OL^PSSSH[LY ZOHYL^P[O[OLWYLZZHUK[OLTHRL\W HY[PZ[ZOL[YHPUZ(QVI[OH[PTWSPLZHNYLH[ SL]LSVMYLZWVUZPIPSP[`HUK^OPJO^V\SK THRLP[KPMÃ&#x201E;J\S[[VN\LZZ[OH[VUS`HML^ TVU[OZILMVYLHYYP]PUNH[4Ã&#x2021;(Ã&#x2021;*PU OPZWSHU^HZ[VILJVTLHSH^`LY¸0UL]LY ^HU[LK[VILHTHRL\WHY[PZ[¹OL[LSSZ \Z¸0[HSSOHWWLULK^OLU*YPZ[PUH.VTLZ ^OV^HZT`[LHJOLYHUKMYPLUKMVYJLKTL [VNV[VHUPU[LY]PL^H[4Ã&#x2021;(Ã&#x2021;*:OL[H\NO[ TL[OH[THRL\WHS^H`ZOHZHYLHZVU^O` >OLU0KPZJV]LYLK[OH[0JV\SK[LSSZ[VYPLZ HUKJYLH[LJOHYHJ[LYZ^P[O[OLIY\ZOLZ 0YLHSPaLK[OH[0^HU[LK[VILHTHRL\W HY[PZ[¹

Paulo Almeida

:LUPVY(Y[PZ[ 9LNPVUHS+PYLJ[VYVM (Y[PZ[;YHPUPUNHUK+L]LSVWTLU[4Ã&#x2021;(Ã&#x2021;* *VZTL[PJZ4HKYPK

52-53

 -VY[OLILULÃ&#x201E;[VM[OLO\UKYLKZVM^VTLU ^OVOH]LILLU[OYV\NOOPZ^LSS[YHPULK OHUKZ7H\SV(STLPKH»ZJHYLLYOHKH TL[LVYPJYPZL[HRPUNOPTVUS`MV\Y`LHYZ[V YLHJO[OLPU[LYUH[PVUHSZ[HNL6UJLHNHPU [OPUNZKPKUV[NVHJJVYKPUN[VWSHUHUK [OLZP_TVU[OZOL^HZZ\WWVZLK[VZWLUK PU4HKYPKKL]LSVWPUN[OL:WHUPZOTHYRL[ HZHUPU[LYUH[PVUHS4Ã&#x2021;(Ã&#x2021;*[YHPULYZ[YL[JOLK [VHULPNO[`LHYZ[H`PU[OL:WHUPZOJHWP[HS ^OLYLOLZ[PSSYLZPKLZPU[LYTP[[LU[S`¸0OH]L ^VYRLKPUV]LYJV\U[YPLZWHY[PJPWH[LK PUO\UKYLKZVMZOV^ZPU[OLTHPUJHWP[HSZ HUKTHUHNLKMHZOPVU^LLRZPU7VY[\NHS 9\ZZPH:V\[O(MYPJHHUK)YHaPS0L]LU THUHNLK[VNL[HWSH[PU\TMYLX\LU[Ã&#x2026;`LY JHYKMYVT0ILYPH¹OLZH`Z

+LZWP[LOPZLU]PHISLWH[OL]LU[OLILZ[ WYLWHYLKTHRL\WHY[PZ[TH`Ã&#x201E;UKOPTZLSM HSP[[SLZ[HYZ[Y\JRVUJLPUH^OPSL0[PZVUL VM[OVZLLWPZVKLZOLKLZJYPILZ^OLU ^LHZROPT^OV^HZP[[OH[OLLUQV`LK ^VYRPUN^P[O[OLTVZ[(WLYZVUHSP[`^OV PU[PTPKH[LKOPTL]LUTVYL[OHU[OLIHK NPYSVMJH[^HSRZ5HVTP*HTWILSS^OVOHZ WHZZLK[OYV\NOOPZOHUKZ¸+\YPUNVULVM [OL7HYPZMHZOPVU^LLRZ0^HZJHSSLK[V[OL 9P[a/V[LS[VKV0ZHILSSH)SV^»ZTHRL\W¹ OLYLJHSSZ¸-VYZVTLVUL^OVKVLZUV[ SPRLKVPUNTHRL\WVUJLSLIYP[PLZP[^HZ Q\Z[T`S\JR[VNL[HMHZOPVUPJVU-YVT [OLTVTLU[0LU[LYLK[OLYVVTZOL^HZ YLHSS`UPJL>OLU0^HZKVPUNOLYTHRL\W PU[OLZ\P[L»ZIH[OYVVT^OPSLZOLZH[PU[OL IH[O[\I0MLS[SPRL0^HZPUHULWPZVKLVM (IZVS\[LS`-HI\SV\Z¹1\Z[HUV[OLYKH`PU [OLSPMLVMHZ[HYTHRL\WHY[PZ[

X\LZ[PVUZVUZ[`SL

 -H]V\YP[LTHRL\WP[LT&-HJLHUK)VK` -V\UKH[PVUHUK)Y\ZO MYVT4Ã&#x2021;(Ã&#x2021;* :VTL[OPUN[OH[YLTPUKZ`V\VM7VY[\NHS& :\TVSWPULHWWSLQ\PJL (T\Z[]PZP[WSHJLPU4HKYPK&;OL*PILSLZ 7SHaHH[UPNO[SVVRPUNH[[OL4L[YVWVSPZ )\PSKPUN @V\YZ[`SLYLMLYLUJL&6US`VUL& 4VYYPZZL` ;OLTHRL\W[YLUKVM[OLTVTLU[& 0UKP]PK\HSP[`


>OLU0HYYP]L[V7VY[\NHS[OLÄYZ[[OPUN 0KVPZ>OLU0HYYP]L[V7VY[\NHS[OLÄYZ[ [OPUN0KVPZNV[V*S\ILKL*OmHZTHSS [LHYVVTPU(]PaZ\WLYMYPLUKS`0HIZVS\[LS` OH]L[V]PZP[[OL-HZOPVU*SPUPJHUK-m[PTH 4LUKLZZOVWZL]LUPMP[PZQ\Z[[VSVVR HYV\UK 7HYPZTH`ILILH\[PM\SLZWLJPHSS`PU +LJLTILYI\[HJJVYKPUN[V4LSHUPL*VZ[H 3LP[LUV[OPUNILH[Z3VUKVU

Melanie Costa Leite >OVSLZHSL[LHT=PJ[VYPH)LJROHT 3VUKVU

X\LZ[PVUZVUZ[`SL @V\YMH]V\YP[LTVKLS&4PYHUKH2LYY @V\YMH]V\YP[LYLZ[H\YHU[&3H7L[P[L 4HPZVUPU3VUKVU ;OLRL`WPLJLVM`V\Y^HYKYVIL&)SHJR ZRPUU`HURSLQLHUZHUKSVHMLYZ (7VY[\N\LZLIYHUK&:VWOPH2HO (T\ZL\T&=PJ[VYPH (SILY[ (THRL\WP[LT&9PTTLS

/LYSVUNHMMHPY^P[O[OL)YP[PZOJHWP[HS ILNHUK\YPUN[OL[OYLL`LHYZZOLZWLU[ Z[\K`PUNTHUHNLTLU[^OLUZOLYLHSaLK [OH[[OL¸JP[`PZL_[YLTLS`JVZTVWVSP[HU HUK[OLVWWVY[\UP[PLZH[HU`SL]LSHYL \UILSPL]HISL¹0[PZ\UZ\YWYPZPUN[OH[ZOL MLLSZ[OPZ^H`ZPUJLZOLOHZQ\Z[QVPULK [OL=PJ[VYPH)LJROHTIYHUKJYLH[LKI` VULVM[OLML^T\ZPJZ[HYZ^OVTHUHNLK [VZLHTSLZZS`[YHUZP[PVUPU[V[OL^VYSKVM MHZOPVU (S[OV\NOZOLOHZHS^H`ZILLUZLUZP[P]L [VPZZ\LZYLSH[LK[VZ[`SL4LSHUPLUL]LY KYLHT[VMHJHYLLYPUKLZPNU/LYWSHUZ HS^H`ZPU]VS]LK^VYRPUNPU[OLIYHUK THUHNLTLU[ZLJ[VY(UKPMP[OHWWLULK[V ILPUHTHQVYOV\ZLSPRL9HSWO3H\YLUVY *OHULSL]LUIL[[LY6YTH`ILUV[¸>OLU 0HWWSPLK[V=PJ[VYPH)LJORHT0^HZZ\WLY YLSH_LKILJH\ZL0OHKHWYVWVZHSMYVT *OYPZ[PHU+PVY,]LY`VULHK]PZLKTL[VWPJR [OL-YLUJOSHILSI\[0YLTLTILYLK^OH[ VULVMT`THUHNLTLU[WYVMLZZVYZHS^H`Z ZHPK!º:[HY[HZHIPNÄZOPUHZTHSSWVUK»0 JV\SKUV[ILOHWWPLY^P[OT`KLJPZPVU¹

(M[LYHSZVOH]PUN^VYRLKH[=VN\L7VY[\NHS HUKH[[OLOLHKVMÄJLVM*VUKt5HZ[ PU3VUKVU[OL`V\UNLZ[TLTILYVM[OL =PJ[VYPH)LJROHT^OVSLZHSL[LHTPZHPTPUN L]LUOPNOLY¸(S[OV\NO0HTWHZZPVUH[L HIV\[[OL<UP[LK2PUNKVT0[OPUR0^PSSSP]L PU5L^@VYRVULKH`;OH[^PSSIL[OLUL_[ Z[HNL[OH[0^V\SKSV]L[VW\YZ\LPUHULHY M\[\YL¹


portuguese fashion

36:;05 ;/,-6*<: 6-;/, 3,5: I`*H[HYPUH=HZX\LZ9P[V

-YLKLYPJV4HY[PUZ.VUsHSV*SHYV4mYPV 7YxUJPWLHUK7LKYV-LYYLPYHHYLMV\YVMV\Y [VWMHZOPVUWOV[VNYHWOLYZ;OYV\NO[OLPY SLUZLZ[OL`OH]LILLUHKLW[H[PU[LYWYL[PUN [OLIVK`[OLH[TVZWOLYL[OLZL[H]VPKPUN [OH[[OLPTHNLZ[OL`JHW[\YLIL[OV\NO[ VMHZVYKPUHY`I`[OLPY\S[PTH[LQ\KNL¶[OL ZWLJ[H[VY>LKHYLK[OLT[VZOV^\ZH WOV[VVYHZOVV[[OH[MVYVULYLHZVUVY HUV[OLYLUKLK\WUL]LYILPUNW\ISPZOLK;OL JOHSSLUNL^HZHJJLW[LK^P[OWSLHZ\YLI\[ [OLJOVPJL^HZUV[LHZ`;OLYLZ\S[ZHYLOLYL HUK^LL_WSHPU[OLPYZ[VYPLZ

54-55


Frederico Martins >P[OPU[OL\UP]LYZLVMWOV[VNYHWO`VULVM [OLHYLHZ[OH[NP]LZTL[OLTVZ[WSLHZ\YL PZ[OLWVY[YHP[ OPNOSPNO[LK-YLKLYPJV4HY [PUZ0UVULVM[OLSH[LZ[LKP[PVUZVM7VY[\NHS -HZOPVUK\YPUNHUPUMVYTHSJVU]LYZH[PVU ^P[OTHRL\WHY[PZ[(UUL:VWOPL*VZ[H [OLWVZZPIPSP[`HYVZLVMWOV[VNYHWOPUN 4HYPUH5LY`HTVKLS^OV^HZQ\Z[Z[HY[PUN [VLTLYNLPU[OL\UP]LYZLVMPU[LYUH[PVUHS MHZOPVU >LKLJPKLK[VHSZVPU]P[L4H\YV 3VWLZHYLUV^ULK7VY[\N\LZLTVKLS ;OLJ\YPV\Z[OPUNPZ[OH[[OLPTHNL[YH] LSSLK[OLNSVILHUK-YLKLYPJV4HY[PUZ^HZ L]LUJVU[HJ[LKI`[OLKPYLJ[VYVM4HYPUHZ HNLUJ`:[HY:`Z[LT1LYLTPL9V\_^OV PUZPZ[LKVUTLL[PUNOPT :OVY[S`HM[LY0 ^HZPU7HYPZ[VKVT`Ã&#x201E;YZ[PU[LYUH[PVUHS ZOVV[MVY,SSL0UKVULZPH /L^HZ]LY`JSVZL[VILJVTPUNHU HNYPJ\S[\YHSLUNPULLYI\[WOV[VNYHWO` ^VU[OLKH`(M[LYJVTWSL[PUNOPZKLNYLL PU(NYPJ\S[\YHS,UNPULLYPUN:JPLUJLZOL [VVRZL]LYHSWOV[VNYHWO`JV\YZLZHIYVHK ^VUH^HYKZHUKPZHYLN\SHYJVSSHIVYH[VY VMUH[PVUHSHUKPU[LYUH[PVUHSMHZOPVU THNHaPULZ/LZOV^ZZVTLVMOPZWYVQLJ[Z PUPUKP]PK\HSL_OPIP[PVUZZVTLYLSH[LK[V MHZOPVUHUKV[OLYZUV[ILJH\ZL-YLKLYPJV 4HY[PUZPZHWOV[VNYHWOLY^P[OHUL`LVU [OL^VYSK


portuguese fashion

Gonรงalo Claro ยธ;OPZZ\TTLY0KPKH^VYRMVY3oUJVTLW\ISPZOLK PU,KP[4HNHaPULยปZ1\S`(\N\Z[LKP[PVU;OPZWOV[V ^HZWHY[VM[OH[HK]LY[VYPHSI\[LUKLK\WUV[ ILPUNZLSLJ[LK0MLS[YLHSS`IHKHIV\[P[ILJH\ZL `V\JHUZLL[OLJPULTH[VNYHWOPJZPKL0W\[PU[V WOV[VNYHWO`ยนOLHKTP[ZHUKL_WSHPUZ[OH[[OPZ MHZJPUH[PVUOLSWZOPTยธL_WSVYL[OLZ[YVUNL_PZ[PUN YLSH[PVUZOPWIL[^LLU[OL[^VHYLHZยถMHZOPVUHUK JPULTHยนHUK^VYRP[ZJYLH[P]LWV[LU[PHSยธ,]LY` KL[HPS^HZWSHUULKV\[MYVT[OLSPNO[[OH[JYLH[LZ HKYHTH[PJMVYJL[OL^H`VUS`SPNO[JHU[V[OL YLร…LJ[PVUZ[OH[JYLH[L[OLPSS\ZPVUVMILPUN^H[JOLK I`H[OPYKWLYZVU[OLMYHTLZ[OH[HYL]LY`VM[LU \ZLKPUJPULTHยนOLL_WSHPUZ (Z\JJLZZM\STVKLSSPUNJHYLLYNH]L^H`[VVUL PUWOV[VNYHWO`/PZL_WLYPLUJLPUMYVU[VM[OL JHTLYH[H\NO[OPTHML^[YPJRZHUKNH]LOPT HUPTWVY[HU[RUV^SLKNLIHZL[V^VYRVU[OL VWWVZP[LZPKLVM[OLJHTLYH,]LYZPUJLOLKLJPKLK [VJOHUNLWYVMLZZPVUZOLSLHYU[L]VS]LKHUK ZOV^LK[OL^VYSK[OH[OLRUV^Z^OH[OLPZKVPUN /LJVSSHIVYH[LZ^P[O[OLTVZ[PTWVY[HU[MHZOPVU THNHaPULZPU[OLJV\U[Y`


Mรกrio Prรญncipe ;OL`LHY^HZ^OLU4mYPV^HZJVU[HJ[LK[VKVHZOVV[MVY5ยป:[`SLTHNHaPULยธ:VTL[PTLZ[OL WOV[VNYHWOLYKL]LSVWZHULTWH[O`MVYJLY[HPUPTHNLZHUK[OH[PZ^OH[OHWWLULK^P[O[OPZVULPUT` WVY[MVSPV^OPJOLUKLK\WUV[ILPUNZLSLJ[LKMVYW\ISPJH[PVU;OLJOVPJL^LU[[VHUV[OLYWOV[V[OH[OHK [OLZHTL[`WLVMK`UHTPJI\[[OPZWVY[YHP[PUWHY[PJ\SHYOHZH]LY`ZWLJPร„JIHSHUJLIV[OPU[LYTZVMJVSV\Y HUKPU[LYTZVMMYHTPUNILJH\ZL[OLTHPUSPULZJYPZZJYVZZOHYTVUPV\ZS`HUKJVTWLS\Z[VSVVRH[[OLTHPU Z\IQLJ[ยถ[OLH[[P[\KLHUKL_WYLZZPVUVM[OLTVKLSยน

(UV[OLYMVYTLYM\[\YLLUNPULLYUV^PUTLJOHUPJHSLUNPULLYPUN^OVPU[OLLUKVW[LKMVYWOV[VNYHWO` 4mYPV7YxUJPWLKPKUV[JVTWSL[LOPZLUNPULLYPUNKLNYLLHUKPUZ[LHKKLJPKLK[VQVPU(Y*V(Y[HUK=PZ\HS *VTT\UPJH[PVU*LU[YLI\[KYVWWLKV\[VM[OLWOV[VNYHWO`JV\YZL/LILNHU^VYRPUNHZHWOV[VNYHWO` HZZPZ[HU[WHY[PJPWH[LKPU]HYPV\ZJVTWL[P[PVUZ^VUHML^H^HYKZHUKร„UHSS`KLJPKLK[VNL[HKLNYLLPU .YHWOPJHUK7YVK\J[+LZPNU/LJYLH[LK[OL>VYRZOVW7YVQLJ[[LHJOLZH[,;0*;LJOUPJHS:JOVVSVM0THNL *VTT\UPJH[PVUHUKJVSSHIVYH[LZ^P[OMHZOPVUTHNHaPULZ


portuguese fashion

Pedro Ferreira 7LKYVKPKUV[JOVVZLHUPTHNLI\[YH[OLYHU LKP[VYPHS¸0JHUKV[OH[JHU»[0&¹OLHZRLKK\YPUN V\YÃ&#x201E;YZ[JOH[@LZOLJV\SK¸;OPZLKP[VYPHS^HZ JVTTPZZPVULKI`HMHZOPVUTHNHaPULPU-LIY\HY` PUZWPYLKI`[OLÃ&#x201E;ST4LTVPYLZVMH.LPZOH 9VI4HYZOHSS^OPJO^HZHIV\[[VWYLTPLY PU7VY[\NHS¹7LKYV-LYYLPYHL_WSHPUZ;OPZ^HZOPZ ZLJVUKMHZOPVULKP[VYPHS¸[OLÃ&#x201E;YZ[OHKILLUHTVU[O ILMVYL¹I\[[VOPZNYLH[Z\YWYPZLP[ZW\ISPJH[PVU ^HZYLQLJ[LK¸MVY]HYPV\ZYLHZVUZ[OH[0KPKUV[ \UKLYZ[HUKH[[OL[PTLHUK^OPJOPU[OLTLHU[PTL 0MVYNV[5L]LY[OLSLZZHM[LYHSS[OLZL`LHYZHUK L]LUPM0JHUZLLZVTLLYYVYZQ\Z[MYVTSVVRPUNH[[OL LKP[VYPHS0Z[PSSOH]L[YV\ISL\UKLYZ[HUKPUN^O`P[^HZ UL]LYW\ISPZOLK¹ 7HZZPVUH[LHIV\[[OL6YPLU[HKLZ[PUH[PVUOLZLLRZ ^OLUL]LYOPZZJOLK\SLWLYTP[Z7LKYV-LYYLPYH JVTWSL[LK(Y*V»ZWOV[VNYHWO`JV\YZLHUKH[[LUKLK [OLÃ&#x201E;YZ[[OYLL`LHYZVM(YJOP[LJ[\YLH[,:)(33PZIVU :JOVVSVM)LH\_(Y[Z-VYZL]LYHS`LHYZOLOHK HZ\JJLZZM\SJHYLLYHZHWVY[YHP[WOV[VNYHWOLY OH]PUNJVSSHIVYH[LK^P[OTHNHaPULZZ\JOHZ4m_PTH HUK=VN\L0[^HZUV[\U[PS[OH[OLKLJPKLK [V]LU[\YLPU[V[OL^VYSKVMMHZOPVU^P[OOPZÃ&#x201E;YZ[ LKP[VYPHSOH]PUNILLUWLYZ\HKLKI`?HUH.\LYYH ¸-HZOPVUQ\Z[OHKUV[ZWHYRLKT`J\YPVZP[`¹


This document has been established with the financial assistance of CTC, Tax and Subsidies department

12-14 FEV. 2013

PARIS-NORD VILLEPINTE HALL4

COUROS_PELES_TECIDOS_COMPONENTES

www.lecuiraparis.com


WOV[VZ!7VY[\NHS-HZOPVU

LUÍS ONOFRE

catwalk

769; <.(3 -(: /06 5 I`0UvZ:VHYLZ

60-61


-YVT[O[V[O6J[VILY[OL 7VY[\N\LZLMVV[^LHYOHZILLU WHY[VMVULVM[OLTVZ[PTWVY[HU[ L]LU[ZVM[OL7VY[\N\LZLMHZOPVU ZJLUL

-VYร„]LKH`ZMHZOPVUZOV^ZWYLZLU[LK [OLPYWYVWVZHSZMVY:WYPUN:\TTLY ZLHZVUPUJS\KPUN[LUYLW\[HISLMHZOPVU KLZPNULYZZP_[LLUUL^KLZPNULYZMV\Y MHZOPVUZJOVVSZZL]LUIYHUKZVM[OL[L_[PSL PUK\Z[Y`HUKZP_MVV[^LHYIYHUKZ 6UJLHNHPU[OLร„YZ[KH`VM[OLMHZOPVU ^LLRILNHUPU3PZIVU;OL4\ZL\TVM +LZPNUHUK-HZOPVU4<+,^HZ[OL WSHJL^OLYLP[[VVRWSHJL[OL)3664 WSH[MVYTVM`V\UNKLZPNULYZZ\JOHZ :\ZHUH)L[[LUJV\Y[/\NV*VZ[H,Z[LSP[H 4LUKVUsH(UKYLPH3L_PT+PHUH4H[PHZ HUK+HUPLSH)HYYVZ;OLU[OLL]LU[ YL[\YULK[V6WVY[VMVY[OLUL_[MV\YKH`Z VMJVSV\YHUKJYPH[P]P[`PU[OL^VUKLYM\S (SMHUKLNHI\PSKPUN

:[VY`[HPSVYZVWLULK[OL6WVY[VยปZY\U^H` ^P[Oยธ:[HYVM.VSKยนJVSSLJ[PVU)HZLKVU [OLHKHW[H[PVUVMH[YHKP[PVUHS[HSLVM)LPYH )HP_H1VqV)YHUJVHUK3\PZ:HUJOLa KYLZZLK[OLTHPUJOHYHJ[LYYLJYLH[PUN PUKVVYH[TVZWOLYLKLJVUZ[Y\J[PUNMLLSPUNZ HUKZLUKPUNHTLZZHNLVMPUKP]PK\HS HMร„YTH[PVUPUHZ[VY`[VSK[OYV\NO[OL MHIYPJZZPSOV\L[[LZHUK[OLPY\UPX\L TVKLSPUN

JรšLIO TORCATO

*VOPIHZ-S`3VUKVU.VST\K5VIYHUK :xS]PH9LIH[[VHUK3\xZ6UVMYLWYV]LK H[[OL7VY[\NHS-HZOPVUJH[^HSR[OH[[OL 7VY[\N\LZLZOVLZHYLKLร„UP[LS`ยธPU]VN\Lยน 6IQLJ[ZVMKLZPYL[OH[JVTIPULX\HSP[` HUKL_JLSSLUJL^P[OH\UPX\LVYPNPUHSHUK PUUV]H[P]LKLZPNU


catwalk

(UHILSH)HSKHX\LZ\NNLZ[LKSPNO[MYLZOHUK JVSVYM\SKYLZZLZ"3\xZ)\JOPUOV^HZPUZWPYLK I`PU[LYPVYKLZPNUHUKHYJOP[LJ[\YHSSPULZ[V KL]LSVWOPZZVWOPZ[PJH[LKHUKTPUPTHSPZ[PJ ¸YLZVY[¹JVSLJ[PVUPUZ[Y\J[\YLKSPULZHUK[OL JVU[YHZ[IL[^LLUUL\[YHSHUKSPNO[JVSV\YZ

0UWHY[ULYZOPW^P[O-S`3VUKVU,SPZHIL[O ;LP_LPYHWYLZLU[LK[OL¸TPSLZHUK Y\UUPU¹JVSSLJ[PVU9VTHU[PJZ[YLL[^LHY! [OL\USPRLS`JVTIPUH[PVUVMJVUJLW[ZHUK TH[LYPHSZYLZ\S[PUNPUH`V\UNMYLZOHUK ZVM[JVSSLJ[PVU 4PN\LS=PLPYH[VVR\ZVUHQV\YUL`[OYV\NO L_V[PJKLZ[PUH[PVUZHUKWHYHKPZPHJHS SHUKZJHWLZ3\_\Y`HUKLSLNHUJLPUIYPNO[ JVSVYZ)PYKZ[YVWPJHSÅV^LYZSHNVVUZHUK ^OP[LZHUKWHPU[LKHWHSL[[LVMNYLLUIS\L VYHUNLWPUR`LSSV^NVSKHUK[\YX\VPZL :VTL^OLYLIL[^LLU[OLYLHS[OLZ\YYLHS HUK[OL\UL_WLJ[LKP[JHTLZ[OL¸+V\ISL =PZPVU¹JVSSLJ[PVUI`2H[[`?PVTHYH;OL WHYHSSLS^VYSK=VS\TLHUKSPNO[ULZZPU LHY[OZOHKLZVMIS\LNYLLUHUKUL\[YHSZ +LJVUZ[Y\J[LKZOHWLZHUKM\UJ[PVUHS K\HSP[PLZ 4HU\LS(S]LZHUK1VZt4HU\LS.VUsHS]LZ WYLZLU[LKZ[YHPNO[HUKZPTWSPÄLK ZPSOV\L[[LZ(JVSSLJ[PVUPUZWPYLKI`NYHWOPJ NHTLZÅ\PKP[`HUKZ[Y\J[\YL^OLYL[OL ISHJRHUK^OP[LKPJOV[VT`^LYLL_WSVYLK [YV\NOZL]LYHS[`WLZVMZPSRZ[LJOUVSVNPJHS MHIYPJHUKJV[[VU

62:63

FELIPE OLIVEIRA BATISTA

1‚SPV;VYJH[V^HZPUZWPYLKI`[OLJSHZZPJHS LSLNHUJLVM3VUKVUZ[YLL[ZMVYHTLU»Z JVSSLJ[PVUPU^OPJOWYLKVTPUH[LZKPMMLYLU[ ZOHKLZVMNYLLUJVTIPULK^P[O^OP[LNYL` HUKUH]`JVSV\YZ


-LSPWL6SP]LPYH)HW[PZ[H[OLJYLH[P]L KPYLJ[VYVM3HJVZ[LL_WSVYLK[OL TV]LTLU[ZVMOPWOVWHUKNYHMร„[PPU ยธ4HZ[LYZVM*LYLTVU`ยน;OLYLZ\S[^HZH ZWVU[HULV\ZHUKQV`M\SJVSSLJ[PVUPUZ[YVUN JVSVYZHUKHZ`TTL[YPJHSZOHWLZ

STORYTAILORS

LUรS BUCHINHO

;OLยธL[OUPJaLUยนJVSSLJ[PVUVM;4 *VSSLJ[PVUJHTLZ^P[Oยธ9VV[ZยนPUZPSR JV[[VUQLYZL`PUZOHKLZVM)SHJRIS\L VJOLYNYL`HUKKLUPTWYPU[LKHUK LTIYVPKLYLK

;OL(TLYPJHUKLZPNULY4PJOHLS)HZ[PHU JYLH[P]LKPYLJ[VYVM.HU[KLI\[LKPU[OL ,\YVWLHUJH[^HSRZH[[OL7VY[\NHS-HZOPVU >LLRILJVTPUNVULVM[OLOPNOSPNO[Z VM[OLL]LU[^P[OHTLUยปZJVSSLJ[PVU PUZWPYLKI`[OL(TLYPJHUWHPU[LY/LSLU -YHURLU[OHSLYHWVVSPU-PYL0ZSHUKHUK[OL GZ.8THNHaPUL ยธ*SV[OLZ[OH[^L^PSS^LHYPUHWLYMLJ[KH`ยน ^HZ[OLYLZ\S[VMOPZSHZ[^VYR ,SLNHUJLT\S[PJ\S[\YHSPZTSHJLHUKWYPU[LK ZPSR^LYLWYLZLU[LKPUยธ7HYPZ)HUNRVRยน JVSSLJ[PVUI`*HYSVZ.PS

DIOGO MIRANDA

+PVNV4PYHUKHKLZPNULKZ[Y\J[\YLK ZPSOV\L[[LZHUK[PNO[IVK`ZOHWLZMVYOPZ ยธ:WVY[`*V\[\YL-L[PJOLยนJVSSLJ[PVU3HYNL J\[ZHUKNLVTL[Y`THRLZ[OLZWVY[`SVVR HUKJVTMVY[HISL=PU`STL[HSHUKTP_LK MHIYPJZPUHJVUJLW[\HSKLJVUZ[Y\J[PVUVM LSLNHUJLHUKNSHTVY


>P[OWVZP[P]PZTHUKPU[PTHJ`ZOL[VVR\Z [VOLYJOPSKOVVK[OYV\NO[OLZ[Y\J[\YLK SPULZHYJOP[LJ[\YHSHUKM\[\YPZ[PJLSLTLU[Z VMOLY\UPX\LJYLH[P]LZPNUH[\YL -LTPUPUP[`VYPNPUHSP[`HUHSTVZ[JHZ\HS HUKKLJVUZ[Y\J[LKLSLNHUJLPUJVU[YHZ[ ^P[OHJSHZZPJZVWOPZ[PJH[PVUTVYLJVSV\YM\S [OHU\Z\HSHUK[OLTP_VMJVUJLW[ZHUK MHIYPJZ^LYL[OLNLULYHS[YLUKHTVUN[OL JVSSLJ[PVUZWYLZLU[LKOLYL

64-65

-HZOPVUP[ZLSMILJVTLZH[[P[\KL (UKH[[P[\KL^LHYZHUV\[Ä[VMHMÄYTH[PVU PU[OPZL]LYJOHUNPUN^VYSK3L[JYLH[P]P[` IL[OLTV[VY[VÄNO[VIZ[HJSLZHUK JOHSSLUNLZ3L[MHZOPVUIL[OLTPYYVYMVYV\Y PKLU[P[`[VWYL]HPS

A. & GONÇALVES

;OLMHZOPVUKLZPNULYJSVZLK[OL[O LKP[PVUVM7VY[\NHS-HZOPVU^P[O[OL JVSSLJ[PVU[OH[OHZILLUYLJLU[S`WYLZLU[LK PU7HYPZ-HZOPVU>LLRHZ^LSS

RICARDO PRETO

KATIA XIOMARA (TVUN[OLZL]LUIYHUKZVM[OL[L_[PSL PUK\Z[Y`[OLOPNOSPNO[ZNV[V=PJYP4LHT I`9PJHYKV7YL[VHUK3PVUVM7VYJOLZ TVTLU[ZILMVYL-m[PTH3VWLZ¸3\_\YPHU[ 7HYHKPZL¹

;OLUL\[YHSZHYLJVTIPULK^P[OIYPNO[ JVSV\YZSPRLHJHSS[V[OLQV`VMSP]PUNHUK VW[PTPZT[OH[^LULLK[VRUV^HUKTVYL [OHUL]LY[VHZZ\TL


SPRING AFFAIR photo: frederico martins STYLING: FERNANDO BASTOS PEREIRA

66-67


KLUPTKYLZZ7,+967,+96 acrylic glove and metal and acrylic necklace-VALENTIM QUARESMA


68-69


ZOVLZ90*(9+6(5+9,AI`56)9(5+ cotton shirt, sweat shirt, trousers and apron - RICARDO ANDREZ acrylic glove - VALENTIM QUARESMA


acrylic necklace - VALENTIM QUARESMA

70-71


ZOVLZ,30:(),;/;,0?,09(I`-3@365+65 cotton and mesh dress - ELISABETH TEIXEIRA acrylic necklace - VALENTIM QUARESMA


72-73


ZOVLZ:(@4@5(4,I`?7904,5;(3:/6,: cotton and sequins top and sequined skirt - SAY MY NAME acrylic and metal cuffs - VALENTIM QUARESMA


74-75

ZOVLZ5<56.(4(I`,<9,2( swim trunks - NUNO GAMA acrylic necklace and glove - VALENTIM QUARESMA


dress - ELISABETH TEIXEIRA acrylic necklace and acrylic and metal choker - VALENTIM QUARESMA


76-77

ZOVLZ(3,2:(5+(9796;0*I`+26+, linen and leather jumpsuit - ALEKSANDAR PROTIC acrylic and metal necklace - VALENTIM QUARESMA


cotton shirt and lame and silk dress - ALEXANDRA MOURA acrylic and metal cuffs and acrylic gloves - VALENTIM QUARESMA

78-79


ZOVLZ(3,?(5+9(46<9(I`.63+4<+ cotton shirt and lame and silk dress - ALEXANDRA MOURA acrylic and metal cuffs and acrylic gloves - VALENTIM QUARESMA


photography styling production make up hair photography assistant styling assistant production assistant make up assistant modelS retouching

80-81

FREDERICO MARTINS FERNANDO BASTOS PEREIRA PAULO GONÇALVES ''APICCAPS'' ATELIER PATRÍCIA LIMA RUI ROCHA with senscience Shiseido PEDRO SÁ NELSON LIMA PAULA PORTUGAL HELENA ALMEIDA DARIIA MAKAROVA "KARACTER" AND TIAGO GRANJO "ELITE LISBON" LALALANDSTUDIOS


IVV[Z7,+967,+96I`)(:030<: denim dress - PEDRO PEDRO acrylic glove and metal and acrylic necklace - VALENTIM QUARESMA


RICARDO DOURADO

catwalk

-VYMV\YKH`Z[OL7VY[\N\LZLJHWP[HS ^HZIYPTTPUN^P[OZ[`SLMVYHUV[OLY LKP[PVUVM4VKH3PZIVH 0UHTP_VMPYYL]LYLUJLHUKVYPNPUHSP[` [^LU[`VM[OL[VW7VY[\N\LZLKLZPNULYZ \U]LPSLK[OLPYWYVWVZHSZMVY[OL Z\TTLY3PZIVUVUJLHNHPU[VVR[OL W\SZLVMTHKLPU7VY[\NHSJYLH[P]P[` 7VY[\N\LZL:V\SPU]P[LK[OYLLVM[OL TVZ[WYVTPULU[7VY[\N\LZLISVNNLYZ VM[OLKH`HUKHZRLK[OLT[VHZZLZZ HUV[OLYLKP[PVUVM[OPZTHQVYL]LU[MVY UH[PVUHSMHZOPVU4LL[4VKH3PZIVHHZ ZLLUMYVT[OL)SVNVZWOLYL

82-83

(::,,5 -964;/, )36.6:7/,9,


Soraia Carmo *HYTV^^^JHYTVJSP_W[

(TVUNZ[[OL^VYRZ\U]LPSLKK\YPUN[OLZLMV\YKH`Z0ZH^ WYVWVZHSZ[OH[SLM[TL^P[OHNVVKV]LYHSSMLLSPUN;OLKLZPNULYZ ^OVWYLZLU[LK[OLPYZWYPUNZ\TTLYJVSSLJ[PVUZH[7m[PV KH.HStOH]L]LY`KPMMLYLU[HLZ[OL[PJ]PZPVUZI\[[OLYLHYLHSZV ZVTL\UPM`PUNLSLTLU[ZZ\JOHZ[OLPYOHYK^VYRHUKWVZP[P]L YLZ\S[Z 6M[OVZLJVSSLJ[PVUZT`ร„YZ[OPNOSPNO[NVLZ[V[OLVUL WYLZLU[LKI`7LKYV7LKYV(UK0TLU[PVUOPTร„YZ[ILJH\ZLPU T`VWPUPVUOLPZHUL_HTWSL[VMVSSV^/PZWPLJLZOH]LILLU PUJYLHZPUNS`JVTTLYJPHSHUKTVYLHWWLHSPUN[VHIYVHKLY ZLNTLU[VM[OLW\ISPJ^P[OV\[OV^L]LYJVTWYVTPZPUNOPZV^U PJVUPJPKLU[P[`^OPJOPZOHYK[VYLHJOHUKTHPU[HPUJVOLYLU[S` [OYV\NOV\[HJHYLLY *VOLYLUJLPZZVTL[OPUN[OH[HSZVJOHYHJ[LYPaLZ5\UV)HS[HaHY! [OLZVWOPZ[PJH[PVUHUK[PTLSLZZULZZVMOPZWPLJLZHYLHJVUZ[HU[ PUOPZJVSSLJ[PVUร„SSLK^P[OJVSV\YHUKHUPTHSWH[[LYUWYPU[Z (SZVUV[L^VY[O`PZ[OLX\HSP[`VM[OLMHIYPJZHUKVM[OLTH[LYPHSZ \ZLKPUHJJLZZVYPLZ0HTWHY[PJ\SHYS`WSLHZLK^OLU[OLZL LSLTLU[ZHYLUV[SLM[[VJOHUJL

LUรS BUCHINHO

0YLTLTILY[OLร„YZ[[PTL0JHTL[V4VKH3PZIVH0^HZVUS` `LHYZVSK(SV[OHZJOHUNLKZPUJL[OLUI\[[OH[MLLSPUNVM L_JP[LTLU[0OHKMLS[^OLU0LU[LYLK[OL[LU[LYLJ[LKH[[OL*P[` 4\ZL\T[OH[ร„YZ[[PTLYLTHPUZ\U[PS[VKH`;LU`LHYZHM[LY[OH[ ยธร„YZ[[PTLยน0MHP[OM\SS`YL[\YU[V4VKH3PZIVHJHTLYHVUOHUKHUK HUV[LWHKPU[OLWVJRL[

([HKPMMLYLU[WVPU[VM[OLJYLH[P]LZWLJ[Y\TPZ9PJHYKV+V\YHKV HUK0TLU[PVUOPTILJH\ZL0ZWLJPร„JHSS`SPRL[OLMLLSPUNSLM[ VU[OLJH[^HSRH[[OLTVTLU[LHJOSVVRHWWLHYLK<YIHU WYVWVZHSZ^P[OHK\HSP[`IL[^LLUSPNO[ULZZHUKHNNYLZZP]LULZZ [OH[HWWLHSZ[VTL]LY`nSH)YVU_ 0UHKKP[PVU[V[OLZLL_HTWSLZ[OLYLPZT\JOTVYL[OH[JV\SK ILWYHPZLKMYVT[OLJVUJLW[\HSP[`VM(SLRZHUKHY7YV[PJ[V[OL LKN`MYLZOULZZVM(SL_HUKYH4V\YH0UZ[LHK0KLJPKL[VLUK [OPZJOYVUPJSL^P[O[OLJH[^HSRZOV^ร„UHSL[OH[MVYVI]PV\Z YLHZVUZHWWLHSLK[OLTVZ[[V[OLZWLJ[H[VYZยปOLHY[Z;OLHU[P JYPZPZHUKWYVOVWLTHUPMLZ[VI`5\UV.HTH^OVIYV\NO[OPZ TVKLSZV\[[V[OLJH[^HSR^P[OZVYYV^M\SMHJLZHUK[ZOPY[Z^P[O [OLTLZZHNLยธ>OH[0^HU[PZ[VILOHWW`ยน/HWWPULZZTH`UV[ [OLTVZ[JVTTVUMLLSPUNPU[VKH`ยปZJPYJ\TZ[HUJLZI\[[OLYL ^LYLWSLU[`VMOHWW`ZTPSLZH[[OLLUKVMHUV[OLYLKP[PVUVMV\Y MHZOPVU^LLR

0U[OPZSH[LZ[LKP[PVU[P[SLK7\SZLUV[L]LU[OLPTWVZZPISL[V PNUVYLJSPTH[LVMH\Z[LYP[`JV\SKJV\U[LY[OLHKYLUHSPUY\ZOVM HUV[OLYJLSLIYH[PVUVM[OLILZ[[OH[7VY[\N\LZLMHZOPVUOHZ[V VMMLY(UK^OH[0MV\UK^HZH4VKH3PZIVH[OH[PZH^HYLYH[PVUHS ^LSSNYV\UKLKHUK[Y`PUN[VLUJV\YHNLHWVZP[P]LH[[P[\KL [V^HYKZUH[PVUHSWYVK\J[Z>LOH]LOVTLNYV^U[HSLU[ZHUK[OL ^H[JO^VYKPZWYVTV[PUNLJVUVTPJNYV^[O


catwalk

Susana Rodrigues

;OL:[PSL[[V,MMLJ[ ^^^[OLZ[PSL[[VLMMLJ[ISVNZWV[JVT *HTLYHUV[LWHKWLUZSHW[VW JVTW\[LYSPUL\WHUKHJJYLKP[H[PVU! JOLJR0HSTVZ[MVYNV[T`Ã&#x2026;H[ZOVLZ! JOLJR@LZILJH\ZLH[[OLLUKVMKH` HM[LY[OL\Z\HSY\UUPUNIHJRHUKMVY[O IL[^LLU[OLWYLZZYVVTHUK[OLJH[^HSR ZOV^Z[OLYLPZUV[OPUNSPRLJVTPUN KV^UMYVT[OLZ[PSL[[VZHUKW\[VU ZVTL[OPUNZSPNO[S`TVYLJVTMVY[HISL >P[OL]LY`[OPUN0ULLKWHJRLKPUHNPHU[ IHN0OLHKVU[V[OLSHYNLZ[HUKTVZ[ JV]L[LKMHZOPVUL]LU[PU7VY[\NHS:VTL JHSSP[H¸]HUP[`MHPY¹^OPJO0KVUV[KLU` ZPUJLZVTHU`VM[OLWLVWSLWYLZLU[KYLZZ \WMVYP[@V\TH`ZLLHIP[VML]LY`[OPUN MYVTJVVYKPUH[LKHSSISHJR[VTVYL L_[YH]HNHU[LUZLTISLZI\[[OLYLHSP[`PZ [OH[[OPZOVKNLWVKNLVMSVVRZSP]LUZ[OL L]LU[ =HUP[`HZPKL0WYLMLY[VJHSSP[¸[OLWSHJL ^LYLUH[PVUHSMHZOPVUOHWWLUZ¹HUK[OPZ PZ^OLYL0JVTL[VJVUÃ&#x201E;YT[OH[7VY[\NHS OHZHSV[VM[HSLU[HUKMVYHSS[HZ[LZ!MYVT [OLHUKYVN`U`VM9PJHYKV(UKYLa[V[OL JVVSULZZVM=;69VY3\xZ)\JOPUOV»Z TVYLJSHZZPJHSZ[`SL (UK^OH[HYL[OL[YLUKZ\U]LPSLKH[ 4VKH3PZIVHMVYUL_[ZLHZVU&:[YPWLZ¶SV[Z VMZ[YPWLZ¶^OPJOHWWLHYLKVU[OLJH[^HSR PUL]LY`MVYTHUKZOHWL^LYL\UKV\I[LKS` [OLWYV[HNVUPZ[Z(SS^OP[LHZ^LSSHZSVVZL HUKÃ&#x2026;\PKWPLJLZHYLHSZVHZ[YVUN[LUKLUJ` I\[KVUV[PTHNPUL[OH[Z[YVUNJVSV\YZHYL NVUL-HYMYVTP[5LVU^HZ[OLYLHUKP[ THKLHWVPU[VMKPZWSH`PUNP[ZLSM

DINO ALVES

(ZMVY[OLJYLH[VYZ0OH]L[VOPNOSPNO[5\UV)HS[HaHY^OVPZVUL VM[OVZLKLZPNULYZ^OVZLJVSSLJ[PVU0RUV^0^PSSSV]LL]LUILMVYL [OLZOV^ILNPUZ/LHS^H`ZWYLZLU[Z\Z^P[O]LY`MLTPUPULWPLJLZ SVHKLK^P[OLSLNHUJLHUKZVWOPZ[PJH[PVU4PN\LS=PLPYHVU[OL V[OLYOHUKTHKLTL[YH]LSIHJR[V[OL Z^P[OJVVYKPUH[LK Ã&#x2026;\VYLZJLUJLZHUKHSV[VMWH[[LYUZZ[`SLK^P[OTHNUPÃ&#x201E;JLU[ HJJLZZVYPLZ¶WLYMLJ[MVYTVKLYU^VTLU

84-85


;^VV[OLYKLZPNULYZPUL]PKLUJL^LYL-PSPWL-HxZJH^P[OÅ\PK ZPSOV\L[[LZHUKWSLU[`VMWSLH[ZHUK+PUV(S]LZ^P[OMLTPUPUL YVTHU[PJHUK^LHYHISLWPLJLZ 0SV]LHZOV^[OH[PZJVTWSL[LS`HY[PZ[PJPU^OPJOJSV[OLZHYLYLHS ^VYRZVMHY[I\[0SV]LP[L]LUTVYL^OLU[OLH[[PYLZHYLKYLZZHISL HUKJV\SKIL[HRLUKPYLJ[S`MYVT[OLJH[^HSRHUKPU[VT`JSVZL[ HUKPU[OPZYLNHYK+PUVUL]LYTPZZLZ[OLTHYR

(ZMVY(KPKHZP[\UKV\I[LKS` OHK[OLSP]LSPLZ[VMHSSZOV^Z MLH[\YPUNSV[ZVMJLSLIYP[PLZHUK [OLZV\UKVMPU[LYUH[PVUHSS` YLUV^ULK+1Z;OL4PZZOHWLZ 0U[OPZHZWLJ[[OLVYNHUPaH[PVU VM4VKH3PZIVH^HZVUJL HNHPUYLHSS`^LSSWSHJPUNH JH[^HSRVU[OLV\[ZPKLVM7m[PV KH.HSt[OLYLI`VMMLYPUN[OL W\ISPJH[SHYNLHJOHUJL[V ZLL[OLZOV^:WLHRPUNVM[OL VYNHUPaH[PVUHUK[HRPUNPU[V HJJV\U[[OL^VYRYLX\PYLK I`HUL]LU[SPRL[OPZ0^HU[ [VHKK[OH[4VKH3PZIVHPZ PUJYLHZPUNS`IL[[LYVYNHUPaLK HUK[OH[[OLLU[PYL[LHT KLZLY]LZ[VILJVUNYH[\SH[LK 0[PZPTWVY[HU[[VOPNOSPNO[[OL JVSSLJ[PVUZI\[^LJHUUV[ MVYNL[[OVZL^OVJVU[YPI\[LK MVY[OL^OVSLL]LU[[VJVTL [VNL[OLY0^PSSZLL`V\H[[OL UL_[LKP[PVU<U[PS[OLU

ALEKSANDAR PROTIC

FILIPE FAÍSCA

0KVUV[^HU[[VLUKILMVYLTLU[PVUPUN3PKPQH2VSV]YH[HUK(KPKHZ 3PKPQHILJH\ZLZOLPZHKLZPNULY^OVZLKPZ[PUJ[WLYZVUHSP[`HS^H`Z SLH]LZTLVU[OLLKNLVMT`ZLH[I\[VUJLHNHPU0^HZWSLHZHU[S` Z\YWYPZLKI`[OLJVSSLJ[PVUZOLWYLZLU[LK^P[O6YPLU[HSPUZWPYH[PVU HUKJOHYHJ[LYPaLKI`[OLSPNO[ULZZVMP[ZTH[LYPHSZHUKI`P[Z WH[[LYUZ


catwalk

Rodolfo Morgado

-VY[OLZWYPUNZ\TTLYZLHZVU UH[PVUHSKLZPNULYZKL]LSVWLKMLTPUPUL JVSSLJ[PVUZPU^OPJO`V\JV\SKÃ&#x201E;UKIHZPJ MHIYPJZ^VYRLKPU[VS\_\Y`MHIYPJZPUJS\KPUN JOPMMVUVYNHUaHTL[HSSPJSLH[OLYZHUK ZLX\PUZ6[OLYPTWVY[HU[KL[HPSZPUJS\KL [OLWLYZPZ[LUJLVMHUKYVN`UV\ZZ[`SLZ ^P[OZVTLVM[OLKLZPNUHWWYVHJOPUN[OL JSHZZPJZZ\JOHZ[OLISHaLY¶VULVM[OL ZLHZVU»ZTHQVY[YLUKZ (SZVUV[L^VY[O`PZ[OLYL[\YUVM[OL MLTPUPULSVVRL_HTWSLZVM^OPJOHYL[OL -PSPWL-HxZJHHUK5\UV)HS[HaHYJVSSLJ[PVUZ ;OL>OP[L;LU[JVSSLJ[PVUZHYLHJVUZ[HU[ Z\YWYPZLHS^H`ZYHPZPUNZVTLJ\YPVZP[`MVY [OLL]VS\[PVUVMIHZPJZWVY[Z^LHYJVUJLW[Z PU[VHJVSSLJ[PVU[OH[YLZWLJ[Z[OLIYHUK»Z WOPSVZVWO`

MIGUEL VIEIRA

4PN\LS=PLPYH»ZWYVWVZHSZ^LYLHPTLKH[ ^VTLU^OVHYLUV[HMYHPKVM\ZPUNJVSV\Y HUKZ[LWWPUNV\[ZPKLOPZJVTMVY[aVUL ¶ISHJR¶OLWYLZLU[LKHMYLZOJVSSLJ[PVU KVTPUH[LKI`]VS\TLWSH`ZPTWSLWPLJLZ ^P[O]PIYH[PUNJVSV\YZZ\JOHZNYLLUSPTL VYHUNLHUKWPUR/LKLZJYPILK¸L_V[PJ J\S[\YLZ¹HZHZV\YJLVMPUZWPYH[PVU

86-87

+\YPUN[OLMV\YKH`ZVM[OPZ [OLKP[PVU VM4VKH3PZIVH\UKLY[OL7\SZL[OLTL THU`[YLUKZ^LYLWYLZLU[LKI`UH[PVUHS KLZPNULYZ

0UJVU[YHZ[5\UV)HS[HaHYHUK(SLRZHUKHY 7YV[PJ¶[OLSH[[LYTHRPUNOPZYL[\YU [V4VKH3PZIVH»ZJH[^HSR¶WYLZLU[LK JVSSLJ[PVUZ^P[OWHZ[LSJVSV\YZHKKPUN [OLTZVTLJVU[LTWVYHY`Ã&#x2026;H]V\Y LZWLJPHSS`^OLU^VYRPUN[OLMLTHSL[YLUKZ >OP[LHUKWHZ[LSJVSV\YZHYLUL_[ZLHZVU»Z JVSV\YZHUKIV[O)HS[HaHYHUK7YV[PJ MVSSV^PUSPUL^P[O[OH[[YLUK -PSPWL-HxZJHOV^L]LYMV\UKPUZWPYH[PVUVU ISHJR^OP[LHUKYLKJVSV\YZ[OH[OH]LOHK HSV[VMPTWHJ[VUZVTLJVSSLJ[PVUZHIYVHK -HxZJH[VVRHK]HU[HNLVMKLJVYH[P]L MHIYPJZMVYOPZKH`^LHYJVSSLJ[PVU\ZPUN TV\ZZLSPULNLVYNL[[LKV\ISLJYLWLZPSR QLYZL`HUK]PZJVZLQLYZL`MHIYPJHZ^LSSHZ SLH[OLYMVY[OLKLZPNUVMZVTLVMOPZWPLJLZ :VM[]VS\TLPZ[OLWYLKVTPUHU[[YLUKMVY UL_[Z\TTLY^OPJOHSZVHWWSPLZ[V[OL ZPSOV\L[[LVM[YV\ZLYZZOVY[ZHUKZL]LYHS V[OLYWPLJLZWYLZLU[LK;OVZLHYL[OPUNZ [V[HRLPU[VHJJV\U[PU^OH[JVUJLYUZUL_[ ZLHZVU»ZTHSL^HYKYVIL ZWYPUNZ\TTLY[LUKZ[VILHZ[YVUN ZLHZVUMVY[HPSVYPUN(^PKL]HYPL[`VM ZPSOV\L[[LZMYVT[OLKLZ[Y\J[\YLKISHaLY [V[OLTVZ[UVYTHSVMZ\P[ZHUK[V[OLZ\P[ QHJRL[WHPYLK^P[OZOVY[Z¶HRL`[YLUKMVY [OLUL_[ZLHZVUZ\NNLZ[LKIV[OI`4PN\LS =PLPYHHUKI`5\UV.HTH

ALExANDRa moura

3HI+HPS`^^^SHIKHPS`ISVNJVT

6Z)\YN\LZLZWYVWVZLKHTLU»ZJVSSLJ[PVU MYLLMYVTJVTWSL_LZ^OLUP[JVTLZ[V JVSV\YHUK[VVRHJOHUJLVMÃ&#x2026;\VYLZJLUJLZ Z\JOHZNYLLUHUKVYHUNL=x[VYPU[\YU IYV\NO[HUL_WSVZPVUVMJVSV\Y[V[OLSHZ[ KH`VM4VKH3PZIVH^P[OM\[\YPZ[WYPU[Z HUKZ[YVUNJVSV\YZHM\UJVSSLJ[PVUM\SS VMKL[HPSZ[OH[HT\ZLK[OLW\ISPJHM[LY OH]PUNVW[LKMVYHSSISHJRLUZLTISLZPU[OL WYL]PV\ZLKP[PVU/LKPKHJVTWSL[L ^P[O[OPZJVSSLJ[PVU

3HZ[S`+PUV(S]LZ^OVOH]PUNHIHUKVULK OPZNVVKO\TV\YLKWLYMVYTHUJLZMVJ\ZLK PUZ[LHKVU[OLZLSLJ[PVUVMTH[LYPHSZ :WVY[Z^LHYPZHUV[OLYZ[YVUN[YLUKMVYUL_[ WYPU[ZHUKÃ&#x201E;UL[HPSVYPUNPUWHZ[LSJVSV\YZ ZLHZVU6U[OLVULOHUK9PJHYKV(UKYLa H[YLUK[OH[MHSSZPUSPUL^P[O^OH[^HZ IYV\NO[[V7m[PVKH.HStHTP_VMMHIYPJHUK WYLZLU[LKK\YPUN[OL5L^@VYR4PSHUHUK OPZJ\Z[VTHY`WH[[LYUZI\[Q\_[HWVZPUN 3VUKVUMHZOPVU^LLRZ;OPZPZ+PUV(S]LZ»Z [OLTPUHUPU[LSSPNLU[JOVPJLVMTH[LYPHSZ WYVWVZHSMVYTLUPU[OLZWYPUNZ\TTLYVM (UKYLaMVJ\ZLKVU\UPMVYTLKHLZ[OL[PJZ MVYTLUPU[OLZ\TTLYVM9PJHYKV +V\YHKVVU[OLV[OLYOHUKZ\YWYPZLK[OL W\ISPJVM4VKH3PZIVHVUJLHNHPU^P[OH M\[\YPZ[HUK\YIHUJVSSLJ[PVU^P[OTH[LYPHSZ [OH[HYL\U\Z\HSHUKOPZJVSSLJ[PVUZI\[ [OH[UV^HWWLHYPUH]LY`UH[\YHS^H`PU ZVTLLUZLTISLZH[[PTLZHIP[NSVVT`I\[ HS^H`Z^P[OHZ[YVUNHLZ[OL[PJJVTWVULU[


portuguese fashion

-(:/065(>(9+: 3\xZ6UVMYL^VU[OLยบ)LZ[(JJLZZVYPLZยป+LZPNUJH[LNVY`HUK3\xZ)\JOPUOV^HZ OVUV\YLK^P[O[OLยบ)LZ[+LZPNULYยปH^HYK,Z[LSP[H4LUKVUsH^VU[OLยบ)LZ[5L^;HSLU[ยป JH[LNVY`0U[OLยบ)LZ[4VKLSยปJH[LNVYPLZ[OL^PUULYZ^LYL:HYH:HTWHPV-LTHSL ^OVOHKHSYLHK`^VUPU.VUsHSV;LP_LPYH4HSLHUK-YHUJPZJH7LYLa5L^-HJL 0U[OLยบ)LZ[7YLZZยปJH[LNVYPLZ[OLH^HYKZ^LU[[V1VHUH(THYHS*HYKVZVMYVTKHPS` UL^ZWHWLY7ย‚ISPJV7YPU[HUK[V=VN\L7VY[\NHSยปZ^LIZP[L]VN\LW[6USPUL ;OLYLZ[VM[OL^PUULYZ^LYL!/ 4ยบ)LZ[0U[LYUH[PVUHS)YHUKยป7LKYV-LYYLPYHยบ)LZ[ 7OV[VNYHWOLYยป7H\SV4HJLKVยบ)LZ[,KP[VYPHS7YVK\JLYยป5HUH)LUQHTPUยบ)LZ[4HRL \Wยป/LSLUH=Ha7LYLPYHยบ)LZ[/HPYZ[`SPZ[^OVOHKHSYLHK`^VUSHZ[`LHYHUK5\UV .HTHยบ)LZ[+LZPNULY:OVWยป -VY[OL[OPYK`LHY[OL;P]VSP;OLH[YL PU3PZIVU^HZKLJRLKV\[[VOVZ[ [OL-HZOPVU(^HYKZ6YNHUPZLK I`-HZOPVU;=HUK[OL3PZIVU 4\UPJPWHS*V\UJPS[OPZPUP[PH[P]L YL^HYKLK[OLWYVMLZZPVUHSZVM ยบ4HKLPU7VY[\NHSยป

PU3PZIVU7HYPZ4PSHUHUK5L^@VYR 0U (UH:HSHaHY^HZVULVM[OL KLZPNULYZ^OVWHY[PJPWH[LKPU[OL PUH\N\YHSLKP[PVUVM4VKH3PZIVH OLSKH[:qV3\Pa4\UPJPWHS;OLH[YL0U PUYLJVNUP[PVUMVYOLYZLY]PJLZ PU[OLHK]HUJLTLU[VM7VY[\N\LZL MHZOPVUZOL^HZH^HYKLK[OL6YKLY VM7YPUJL/LUY`I`[OLU7YLZPKLU[VM [OL9LW\ISPJ1VYNL:HTWHPV 88-89

+LZPNULY(UH:HSHaHYYLJLP]LK[OL-HZOPVU;=:WLJPHS7YPaL(JJVYKPUN[V[OL VYNHUPZH[PVUยธ[OPZPZH[YPI\[L[V[OLJYLH[VY^OV[OYV\NO[HSLU[HUKKHYPUNW\[7VY[\NHS PU[OL^VYSKVMMHZOPVUยน(UH:HSHaHYJLSLIYH[LKOLY[OHUUP]LYZHY`VMHJ[P]P[`PU[OL MHZOPVUPUK\Z[Y`[OPZ`LHYHUKOLY[OHZHKLZPNULY0U ZOLLZ[HISPZOLKOLY LWVU`TV\ZIYHUKZVSKIV[OPU7VY[\NHSHUKHIYVHK0U ZOLVWLULKHZOVW ZOV^YVVTPU7HYPZ-YHUJL:PUJL[OLSH[L ZZOLZ[HY[LKWYLZLU[PUNOLYJVSSLJ[PVUZ


portuguese fashion

6J[VILY^HZ[OLTVU[OVMMHZOPVU^LLRZPU7VY[\NHS4VKH3PZIVH[VVR WSHJLIL[^LLU[OL[OHUK[OL^P[OJH[^HSRZOV^ZHUK7VY[\NHS -HZOPVUMVSSV^LKKH`ZSH[LYMYVT[OL[O[V[OL[OH[4<+,3PZIVU HUK(SMoUKLNH*VUNYLZZ*LU[YL7VY[V^P[OZOV^Z¶[^VWSH[MVYTZ [OH[HYLTVUP[VYLKI`UH[PVUHSHUKPU[LYUH[PVUHSMHZOPVUQV\YUHSPZ[Z7VY[\ N\LZL:V\S[HSRLK[VMV\YMHZOPVUQV\YUHSPZ[ZMYVTKPMMLYLU[JV\U[YPLZ¶MYVT ,\YVWLHUK[OL<UP[LK:[H[LZ¶HUK[YPLK[V\UKLYZ[HUK[OLPY[OV\NO[ZVU 7VY[\N\LZLMHZOPVU >OH[HYL`V\Y[OV\NO[ZVU7VY[\N\LZLMHZOPVU&

I`*H[HYPUH=HZX\LZ9P[V

/V^[OL`ZLL 769;<.<,:, -(:/065 90-91


,KP[VYPUJOPLMVM/LH]LU/HZ/LLSZTHNHaPUL .\LZ[VM4VKH3PZIVHZPUJL

Angela Gilltrap

>OLU0Ã&#x201E;YZ[JHTL[V4VKH3PZIVH[OLJVSSLJ[PVUZOHKH]LY`JVUJLW[\HSPTHNL\UJVTTLYJPHS([[OL[PTL0[OV\NO[P[ ^HZYLMYLZOPUNI\[^HZ\UZ\YLVM^OH[JV\YZL7VY[\N\LZLMHZOPVU^HU[LK[V[HRL4LHU^OPSLZPUJL [OPUNZ JOHUNLKHSV[H[SLHZ[MVYZVTLKLZPNULYZ^OVOH]LHNYLH[LYJVUJLYU^P[O[OLPYJVTTLYJPHSPTHNL¶^P[OV\[OV^L]LY SVZPUN[OLPYPKLU[P[`;OLZLKH`ZHIYHUK[OH[^HU[Z[VJVTWL[LPU[LYUH[PVUHSS`OHZ[VRUV^OV^[VZ[H`[Y\[OM\S[VP[Z +5([VZOV^[OH[P[ZJVSSLJ[PVUZHYL^LHYHISLHUKOH]LX\HSP[`HUKWLYZVUHSP[`0ZLL7VY[\N\LZLIYHUKZ[OH[^V\SKIL ]LY`^LSSHJJLW[LKPU[OL5VY[O(TLYPJHUTHYRL[HJJVTWHUPLKI`HNVVKTHYRL[PUNJHTWHPNU[VNHPU]PZPIPSP[`+VUV[ MVYNL[^LHYLHSHYNLJV\U[Y`HUK[OLZ[YH[LN`^V\SKHSZVOH]L[VIL]LY`^LSS[OV\NO[V\[I\[0KVUV[ZLL^O`WYV QLJ[ZZ\JOHZ5\UV.HTHZ4PN\LS=PLPYHZVY2H[[`?PVTHYHZ^V\SKUV[ILZ\JJLZZM\S


portuguese fashion

Marcellous Jones

,KP[VYPUJOPLMVM[OL-HZOPVU0UZPKLY[LSL]PZPVUZOV^HUKTLUZMHZOPVUQV\YUHSPZ[ .\LZ[VM4VKH3PZIVHZPUJL .\LZ[VM7VY[\NHS-HZOPVU

:PUJL0Z[HY[LKJVTPUN[V3PZIVUMVY4VKH3PZIVH 0OH]LOHK[OLVWWVY[\UP[`[VHIZVYIHIP[VM[OL JV\U[Y`ZWLYZVUHSP[`IV[OPU[LYTZVMMHZOPVUHUK PUOV^[OPZ[`WLVML]LU[PZVYNHUPZaLK(UK0HKTP[ [OH[0OH]LILLUWSLHZHU[S`Z\YWYPZLK0[PZHSS]LY` WYVMLZZPVUHSHUKHSV[VMH[[LU[PVUPZNP]LU[V[OVZL ^OV]PZP[MYVTHIYVHK>OPSL4VKH3PZIVHMLH[\YLZ H\[L\YWYVWVZHSZ¶VYH[SLHZ[P[WYLZLU[ZP[ZLSMHZ Z\JO¶7VY[\NHS-HZOPVUNVLZVULZ[LWM\Y[OLY^P[O HJSLHYJVUJLYUMVYHMHY[OLYYLHJOPUNTVYLJVT TLYJPHSWYVK\J[;OLTVZ[ISH[HU[L_HTWSLZHYL3\xZ )\JOPUOVHUK5\UV.HTH4`[LSL]PZPVUZOV^PZMV J\ZLKVUTLUZMHZOPVUI\[0HSZVHUHS`ZL^VTLUZ MHZOPVUHUK0OH]LHSV[VML_WLYPLUJLVU[OLÃ&#x201E;LSKZV 0OH]L[VOPNOSPNO[(SLRZHUKHY7YV[PJ^OVYL[\YULK[V 4VKH3PZIVHPU[OPZSH[LZ[LKP[PVU^P[OZVTLWVL[Y` HUK^OVUV[VUS`WYLZLU[LKVULVMOPZILZ[JVSSLJ [PVUZI\[HSZVVULVM[OLIL[[LYZ[Y\J[\YLKVM[OL LU[PYLLKP[PVU 

92-93


7VY[\N\LZLMHZOPVUOHZHS^H`ZILLU IHZLKVUHZ[YVUNZLUZLVMZ[`SLHUK WLYZVUHSP[`<UMVY[\UH[LS`OV^L]LY0 ZLL[OH[[OLZLKH`Z7VY[\N\LZLMHZOPVU PZMVSSV^PUN[OLZHTLWH[OHZ[OL[YLUKZ MLH[\YLKPUTHQVYMHZOPVU^LLRZ^OLYL JVSSLJ[PVUZOH]LH]LY`ZHMLHUKJVTTLY JPHSPTHNL;OLPUUV]H[PUNHZZLY[P]LHUK H\[L\YPHSZPKLTHYRLKI`Z\YWYPZLLTV[PVU HUKJYLH[P]P[`PZKPZHWWLHYPUNPUMH]V\YVM Z[HUKHYKPaH[PVUHUKJVTTLYJPHSJVTMVY[¶ WYVIHIS`ILJH\ZLVMHKKLKWYLZZ\YLJVT PUNMYVT[OLSHYNLJVYWVYH[PVUZ;OLYLPZH NYLH[LY]HYPH[PVUPU[LYTZVMTH[LYPHSZ[OH[ KLZPNULYZ\ZLPULHJOJVSSLJ[PVUKLJYLHZ PUN[OLX\HSP[`VM[OLPYWYVWVZHSZMYVTVUL Z[H[PVU[V[OLUL_[

Jean Luc Dupont :PZ[uTL+VUSPULTHNHaPUL .\LZ[VM4VKH3PZIVH


portuguese fashion

Mark Lakatos

.SHTV\YHUK4HYPL*SHPYLTHNHaPULZ .\LZ[VM4VKH3PZIVH

94-95


7VY[\N\LZLMHZOPVUOHZH]PILVMP[ZV^U ;OPZPZT`Ã&#x201E;YZ[[PTLOLYLHUKT`Ã&#x201E;YZ[ JVU[HJ[^P[O`V\YMHZOPVUPUK\Z[Y`I\[P[PZ JSLHY[OH[3PZIVUPUZWPYLZ[OLTVZ[PTWVY [HU[KLZPNULYZZ\JOHZ=HSLU[PT8\HYLZTH QL^LSSLY`VY9PJHYKV+V\YHKV^OV[YHUZ SH[LK[OLJVU[LTWVYHY`ML[PZOPZTVM[OL 7VY[\N\LZLZV\SZNSHTYVJRPU[VILH\[PM\S QL^LSSLY`HUKZOVJRPUNWSHZ[PJHWWSPX\tZMVY MHU[HZ[PJ[H[[VVZ;OLYLPZHSZVHYVTHU[PJ OPWWPLH[[P[\KLPU(SL_HUKYH4V\YHZ^VYR ^OPJOTHRLZH]LY`PU[LYLZ[PUNJVUULJ [PVU[VHZWPYP[[OH[PZ]LY`ZWLJPÃ&#x201E;J[V[OL JP[`-PUHSS`0^HZ]LY`PTWYLZZLK^P[O[OL ZLUZLVMO\TV\YVM[OL7VY[\N\LZLWLV WSL¶WLVWSLPUNLULYHSHUKHSZVPUMHZO PVUSPRL5\UV.HTHZJVSSLJ[PVU^P[O[OL [V\JOVMO\TV\YPUP[ZZHYKPULZHUK9\H KVZ7YHaLYLZ[ZOPY[Z0JVTLMYVTHZTHSS JV\U[Y`[OH[HSZVZ[Y\NNSLZ[VHMÃ&#x201E;YTP[ZLSM HUK^OH[7VY[\N\LZLMHZOPVUULLKZPZ[V Ã&#x201E;UKP[ZJV\YZL0UMHJ[0[OPURP[OHZHSYLHK` KVULZVP[VUS`ULLKZ[VPTWSLTLU[[OL YPNO[Z[YH[LN`[VZ\JJLLKHIYVHK


;OL5L^.LULYH[PVU

young designers

Diogo Miranda 0[^HZPU:WHPU¶:L]PSSL¶[OH[+PVNV4PYHUKHOHKOPZÄYZ[ ^VYRPUNL_WLYPLUJLHSVUNZPKLKLZPNULY4PN\LS9L`LY (M[LYKL]LSVWPUNZVTLPUK\Z[Y`WYVQLJ[ZOLILNHU ZOV^JHZPUNH[7VY[\NHS-HZOPVUPUHUKVWLULKOPZV^U Z[\KPV[OLMVSSV^PUN`LHY <YIHUJVZTVWVSP[HUHUKL_\ILYHU[^P[OHJSHZZPJHS HLZ[OL[PJZVMLSLNHUJLHUKZVWOPZ[PJH[PVUHZ[OLZ[HY[PUNWVPU[ MVY[OLKL]LSVWTLU[VMJVU[LTWVYHY`HUKWV^LYM\SSPULZ 96:97

;OLUL^NLULYH[PVU[OLWV^LYVM[HSLU[ 7YLZLU[HUKM\[\YL-YLLKVTWLYZWLJ[P]L UL^HWWYVHJOLZ[VMHIYPJZHUKJVUJLW[Z 9LPU]LU[LKWHYHKPNTZPUHUL]LYJOHUNPUN ZVJPHSHUKJ\S[\YHSJVU[L_[ >OVHYL^L&>OLYLHYL^L&>OLYLHYL^L OLHKPUN&(YLÅLJ[PVUVM[OLUL^SVVRPUH T\[H[PUN^VYSK[OL`HYL[OLKYLHT[OL^H` [OLLTLYNLU[PKLU[P[` @V\UNKLZPNULYZYLWYLZLU[7VY[\N\LZL-HZOPVU \UKLYJVUZ[Y\J[PVU by Inês Soares

0JOVZL[OPZV\[Ä[ILJH\ZL0 [OPURP[[Y\S`[LSSZ[OLTVVKVM [OPZJVSSLJ[PVU[OLZWVY[`MVY [OLJVSV\YZ[OLJV\[\YLMVY [OLQHJRL[J\["HUKÄUHSS`[OL ISHJRSH[L_KYLZZ[OLML[PZO ;OLTVKLSZUH[\YHSJOPJHUK ZPTWSLSVVRHSZVJVU[YPI\[LZ [VHUPU[LYUH[PVUHSPTHNL WVSPZOLKHUKJHYLKMVYH S\_\YPV\ZSVVR


/V^KV`V\KLÄUL`V\YPKLU[P[`HZ HMHZOPVUKLZPNULY&

4`PKLU[P[`HZHMHZOPVUKLZPNULY PZKLÄULKI`T`SPMLL_WLYPLUJLZ 0[PZJVZTVWVSP[HUHUK\YIHUI\[ HSZVJOHYHJ[LYPaLKI`JSHZZPJHS LSLNHUJLHUKH[[OLZHTL[PTLI` PUUV]H[PVU;LZ[PUNHSSSPTP[Z^P[OV\[ JVTWYVTPZPUN[OLZLUZLVMZ[`SL0 OH]LHULJSLJ[PJHWWYVHJOHUKH JVU[LTWVYHY`H[[P[\KL

>OH[HYL`V\YTHPUPUÅ\LUJLZ YLMLYLUJLZ&

0OH]LH]LY`LJSLJ[PJHWWYVHJO ^P[OJSHZZPJHSPUÅ\LUJLZMYVT ZLUZ\HS^VTLU;OH[PZ^O`0\ZL SHJLHUKZPSR[PNO[HUKZ[Y\J[\YLK ZPSOV\L[[LZ[OH[MVSSV^[OLZOHWLVM [OLIVK`HUK[OLU^PKLNLVTL[YPJ J\[Z^P[O[OL\ZLVMTVYLYPNPK MHIYPJZUHTLS`JVH[PUNZ[OL\ZL VMV]LYZPaLWPLJLZ[HRLZ\Z[VTVYL JHZ\HSHUKZWVY[`SVVRZ^P[OH TVYLH]HU[NHYKLHLZ[OL[PJ

>OH[»Z[OL¸Z\ISPTPUHSTLZZHNL¹ VM[OPZJVSSLJ[PVU&

;OLPUÅ\LUJLVMWV^LY[OH[VU VULOHUK[YHUZSH[LZP[ZLSM[OYV\NO HTVYLZL_`HUKKVTPUH[LH[[P[\KL ^P[OHUHWWLHS[VLYV[PJPZTSH[LU[ VU[OL[PNO[ZPSOV\L[[LHUKTVYL MLTPUPUL6U[OLV[OLYOHUK [OYV\NOHYLSH_LKH[[P[\KLI\[ UV[VYPV\ZS`PUUV]H[P]LSH[LU[VU [OLV]LYZPaLWPLJLZHUK[OL\ZLK MHIYPJZ

>OH[HYL[OLTHQVYVIZ[HJSLZ JOHSSLUNLZPTWVZLKI`[VKH`»Z JVU[L_[[VH`V\UNKLZPNULYPU 7VY[\NHS&

;OLIPNNLZ[VIZ[HJSLZHYL [OLUH[PVUHSHUKPU[LYUH[PVUHS LJVUVTPJZP[\H[PVUTHPUS`[OL KYVWPUJVUZ\TW[PVU[OLKLJSPUL VMPUZ[HIPSP[`HUK[OL\UH]VPKHISL MHJ[VM[OLZTHSSKPTLUZPVUVM[OL 7VY[\N\LZLTHYRL[;OLIPNNLZ[ JOHSSLUNL^PSSIL[VPTWSLTLU[H Z\JJLZZM\SHUKZ\Z[HPUHISLWYVJLZZ VMPU[LYUH[PVUHSPaH[PVU[OH[^PSSHSSV^ OH]PUNHJJLZZ[VUL^THYRL[Z

6ULTVTLU[L_WLYPLUJL[OH[ OHZOHKHKYHTH[PJLMMLJ[VU [OLNYV^[OVM`V\YJHYLLY!

0[OPUR[OH[[OLTVZ[PTWVY[HU[ TVTLU[VMT`JHYLLY^HZ^OLU0 Z[HY[LKWYLZLU[PUNT`JVSSLJ[PVUZ H[7VY[\NHS-HZOPVUWYV]PUN ^OH[0»T^VY[O[VJSPLU[ZHUK[OL WYLZZ0[»Z[OLTVZ[PTWVY[HU[ [OPUNILJH\ZLK\YPUN[OLZP_ TVU[OZHM[LY[OLZOV^[OPUNZ OHWWLUUH[\YHSS`HUK0KVU»[SPRL [VWSLHZL¸.YLLRZHUK;YVQHUZ¹ >OLU[OH[OHWWLUZZVTL[OPUNPZ ^YVUN 0JOVZL[OPZV\[Ä[ILJH\ZL0 [OPURP[[Y\S`[LSSZ[OLTVVKVM [OPZJVSSLJ[PVU[OLZWVY[`MVY[OL JVSV\YZ[OLJV\[\YLMVY[OLQHJRL[ J\["HUKÄUHSS`[OLISHJRSH[L_ KYLZZ[OLML[PZO;OLTVKLSZ» UH[\YHSJOPJHUKZPTWSLSVVRHSZV JVU[YPI\[LZ[VHUPU[LYUH[PVUHS PTHNLWVSPZOLKHUKJHYLKMVYH S\_\YPV\ZSVVR


young designers

4`PKLU[P[`PZSPURLK[VYVTHUJLJVUULJ[PUNMLTPUPULHUK LSLNHU[WPLJLZ^P[OHZWVY[`JSHZZPJHSSVVR0SPRL[VJVTIPUL WPLJLZTP_MHIYPJZHUKJYLH[LJVU[YHZ[ZHUK\U\Z\HSWSH`Z .YV^PUN\WPU7HYPZPUÃ&#x2026;\LUJLKTLHSV[/PWOVWNYHMÃ&#x201E;[PT\ZPJ 7HYPZPZHJP[`^P[OHNYLH[TP_VMWLVWSLHUKJ\S[\YLZ*VTPUN [V7VY[\NHS^OPJOPZT\JOTVYL[YHKP[PVUHSYLZ\S[LKPUHSS[OVZL J\S[\YHSJVU[YHZ[Z[OH[0OHKL_WLYPLUJLKYLÃ&#x2026;LJ[PUNVUT`^VYR 0SPRL[VJVTIPUL[OLTVKLYUHUKJSHZZPJHSSVVRZ>VYRPUN^P[O OH\[LJV\[\YLMHIYPJZPUZWVY[`WPLJLZHUK]PJL]LYZH

>OH[HYL`V\YTHPUPUÃ&#x2026;\LUJLZYLMLYLUJLZ&

4\ZPJJPULTHHY[HUKT`V^USPML 4`JVSSLJ[PVUZHYLHS^H`ZYLSH[LK^P[O^OH[ OHWWLUZPUT`SPML;OPZSHZ[VULYLÃ&#x2026;LJ[Z[OL T\ZPJ[OH[0\ZLK[VOLHYPU[OL ZHUKP[PZ HYLTPUKLYVMT``V\[O

>OH[HYL[OLTHQVYVIZ[HJSLZJOHSSLUNLZPTWVZLK I`[VKH`»ZJVU[L_[[VH`V\UNKLZPNULYPU7VY[\NHS&

-PYZ[P[PZ[OLTVUL`ILJH\ZLHJVSSLJ[PVUPZ]LY` L_WLUZP]L;OH[PZ[OLMHJ[VY[OH[SPTP[Z\Z[OLTVZ[¶L]LU JYLH[P]LS`4HU`KVVYZHYLJSVZLK[V\ZMHZOPVUKLZPNULYZ :\WWSPLYZHYLHMYHPK[VZ\WWVY[\ZILJH\ZL[OL`RUV^[OH[ ^L^PSSUV[IYPUNHSV[VMZHSLZHUK[OH[[OL`JHUUV[L_WLJ[ SHYNLZJHSLWYVK\J[PVUZMYVT\Z;OL`W\ZO\ZHSP[[SLIP[ HZPKL0[PZLHZPLYMVYTL[VTHRLWHY[ULYZOPWZ^P[O[L_[PSL JVTWHUPLZILJH\ZLVM[OLZ\WWVY[VM[OLMHJ[VY`^OLYL 0^VYR>P[OV\[7VY[\N\LZLPUK\Z[Y`^LJHUUV[TV]L MVY^HYK>LULLKTVYLWHY[ULYZOPWZ^P[OMHJ[VYPLZHUK THU\MHJ[\YLYZZ\JOHZ^OH[OHWWLUZ^P[O(770*(7: MVYMVV[^LHY;OLTVYL^L\ZLV\YMHIYPJZ[OLIL[[LYP[ ILJVTLZMVY[OL7VY[\N\LZLLJVUVT`0[PZJ\YYLU[S`]LY` KPMÃ&#x201E;J\S[[VLZ[HISPZO[OPZRPUKVMWHY[ULYZOPWZ

>OH[»Z[OL¸Z\ISPTPUHS TLZZHNL¹VM[OPZ JVSSLJ[PVU&

;OPZJVSSLJ[PVUPZTVYLM\U 0[YPLK[VJYLH[LHTVYL JVTTLYJPHS`V\UNLYHUK MYLZOLYJVSSLJ[PVU;OL TLZZHNLPZ[OH[^LZOV\SK MLLSNVVKHIV\[JSV[OPUN HUKP[PZHQV`M\SJVSSLJ[PVU ILJH\ZLNP]LU[OLJ\YYLU[ Z[H[LVML]LU[Z^LHSS ULLK[VJOLLY\WHSP[[SL ;OPZJVSSLJ[PVU[YHUZTP[Z [OH[VW[PTPZTP[THRLZ \ZMLLSNVVKHUKH[[OL ZHTL[PTLP[PZLSLNHU[ HUKWYL[[`0[PZTHKLVM JVTMVY[HISL]LYZH[PSL WPLJLZ[OH[^LJHU^LHY [V^VYRVY[VNVV\[

98-99

6ULTVTLU[L_WLYPLUJL[OH[OHZOHK HKYHTH[PJLMMLJ[VU[OLNYV^[OVM`V\Y JHYLLY!

0[HSSZ[HY[LK^P[OT`KtI\[H[7VY[\NHS -HZOPVU0Z[HY[LKPU[OL¸1V]LUZ*YPHKVYLZ¹ @V\UN+LZPNULYZWSH[MVYTWYLZLU[LKT` ^VYRMVYZL]LYHS`LHYZPU[OL¸*VSLJ[P]V¹ *VSSLJ[P]L^LU[VU[VKV\ISLOLHKLY MHZOPVUZOV^ZHUKSH[LY^LU[ZVSV0^HZ HISL[VWHY[PJPWH[LPU[OPZL]LU[ILJH\ZLVM H¸7YVNYHTH(SPHUsH¹(SSPHUJL7YVNYHTTL JVTWL[P[PVU^OPJO0Ã&#x201E;UPZOLKPUWSHJL0U [OH[JVTWL[P[PVU[OL^PUULYZPUHKKP[PVU [VNHPUPUNHJJLZZ[V7VY[\NHS-HZOPVUOHK [OLZ\WWVY[VMHMHJ[VY`HUKÃ&#x201E;UHUJPHSHPKMVY KL]LSVWPUNHULU[PYLJVSSLJ[PVU-YVT[OLYL0 Z[HY[LKT`NYV^[OPU[OLI\ZPULZZ

0U,SPZHIL[O;LP_LPYH»Z^VYR OPZ[VY`^LÃ&#x201E;UKOPNOS` YLNHYKLKWLYZVUHSP[PLZZ\JO HZ3\PZ)\JOPUOV4HYPH .HTIPUHHUK5\UV)HS[HaHY (M[LYZL]LYHSJVSSHIVYH[PVUZ ^P[OPU[OL[L_[PSLPUK\Z[Y` ,SPZHIL[OJYLH[LKOLYV^U IYHUK^OPJOOHZILLUHWHY[ VM7VY[\NHS-HZOPVU»ZSPUL\W ZPUJL +LSPJHJ`\UHZZ\TPUN LSLNHUJLHUKYVTHUJLQVPU [OLZ[YLL[^LHYPUÃ&#x2026;\LUJLZVM 7HYPZ^OLYLZOL^HZIVYU ;OVZLHYL[OLRL`UV[LZVMOLY JYLH[P]LPKLU[P[` /H]PUNZ[HY[LKOPZV^UIYHUK PU

ELIZABETH TEIXEIRA

/V^KV `V\KLÃ&#x201E;UL `V\Y PKLU[P[`HZ HMHZOPVU KLZPNULY&

;OPZKYLZZ YLWYLZLU[Z[OLLU[PYL JVSSLJ[PVUILJH\ZL P[PZYVTHU[PJHUK MLTPUPULI\[H[[OL ZHTL[PTLJHZ\HS MYLZOHUK`V\[OM\S


>OH[HYL`V\YTHPUPUÅ\LUJLZ YLMLYLUJLZ&

>OH[»Z[OL¸Z\ISPTPUHS TLZZHNL¹VM[OPZJVSSLJ[PVU&

;OLJVUJLW[L_WSVYLKPZ HSTVZ[HU[PMHZOPVUIHZLK VU[OLPKLH[OH[[VKH`[OL PKLU[P[`JVUZ[Y\J[PVUVM`V\Y V^UZ[`SLOHZT\JOTVYL [VKV^P[OYLWL[P[PVU[OHU ^P[O[OLUL^P[PZT\JO TVYLJVUULJ[LK[V[YHKP[PVU HUKJVUZLX\LU[S`HSTVZ[ VWWVZLK[VMHZOPVU 0YLSH[LK[OH[PKLH^P[O \UPMVYTZ^VYRJSV[OPUN ILJH\ZL^OL[OLYPUH IYVHKLYVYPUHUHYYV^LY ZLUZL^LHYLHSSPUH\UPMVYT [OH[L]LY`VULLSZLJYH]LZ[V TH[JOI`ILPUNKPMMLYLU[

;OLYLHYLKVaLUZVMKPMMLYLU[ YLMLYLUJLZPUHSSHYLHZ0^V\SK ZH`[OH[[OLTHPUPUÅ\LUJL ^V\SKIL[OLULLK[VRUV^HSS [OH[PZUL^LJSLJ[PJHUKHSS LUJVTWHZZPUN

9PJHYKV(UKYLa[VVROPZÄYZ[Z[LWZPU :WHPU^PUUPUN[OL)HYJLSVUH-HZOPVU >LLR(^HYKMVYILZ[LTLYNLU[ [HSLU[ :PUJLOLWYLZLU[ZOPZJVSSLJ[PVUZ H[4VKH3PZIVHLHJOZLHZVUHUKOL^HZ ZOV^JHZLKH[[OL[OHUUP]LYZHY`LKP[PVU VM*PILSLZ4HKYPK-HZOPVU>LLR (¸UL]LYLUKPUNZLHYJOMVY[OLVYPNPUHSHUK [OLUL^¹PZYLÅLJ[LKUV[VUS`PUOPZ^VYRHZ HKLZPNULYI\[HSZVPUOPZWHY[PJPWH[PVUPU V[OLYWYVQLJ[ZSPRL[OL(JYVI(*;PJ¶5L^ ;HSLU[ZJVTWL[P[PVUVYOPZSPULMVY,<9,2( :OVLZ

RICARDO ANDREZ 6ULTVTLU[L_WLYPLUJL[OH[OHZ OHKHKYHTH[PJLMMLJ[VU[OLNYV^[O VM`V\YJHYLLY!

;OLYLHYLHSV[VM[OLT0^V\SK ZH`[OLH^HYK0^VU^P[OT`ÄYZ[ JVSSLJ[PVU-YVT[OLUVUP[^HZLHZPLY ÄUHUJPHSS`[VJYLH[LLHJOZ\JJLZZP]L JVSSLJ[PVUHZ^LSSHZPUJYLHZPUNT` ^VYR»Z]PZPIPSP[`

7OV[VJYLKP[Z!9\P=HZJV4VKH3PZIVH

-YLL WHZZPVUH[L J\YPV\ZHUK LTV[PVUHS

/V^KV `V\KLÄUL `V\Y PKLU[P[`HZ HMHZOPVU KLZPNULY&

>OH[HYL[OLTHQVYVIZ[HJSLZJOHSSLUNLZ PTWVZLKI`[VKH`»ZJVU[L_[[VH`V\UN KLZPNULYPU7VY[\NHS&

4HU\MHJ[\YPUN[OLJVSSLJ[PVUZJHUIL HUHYK\V\ZIH[[SLZVTL[PTLZ4LL[PUN KLHKSPULZHUKWYVK\JPUNPUZTHSSX\HU[P[PLZ JHUILJVTLHOLHKHJOLMVYHU`KLZPNULY *VTTLYJPHSZ[Y\J[\YLPZHSTVZ[UVU L_PZ[LU[^OL[OLY`V\HYLQ\Z[NL[[PUN Z[HY[LKVY`V\HYLHUL_WLYPLUJLKKLZPNULY

;OLOPNOSPNO[WPLJLPZ[OLZ^LH[^P[OHU LTILKKLKHWYVUILJH\ZLP[JVU]L`Z[OL TLZZHNLVM[OLLU[PYLJVSSLJ[PVU 6U[OLVULOHUK^LOH]L[OLZ^LH[LY ( JVTTLYJPHSZ[YLL[WPLJLPUH [L_[\YLKJV[[VURUP[[V^OPJOHUHWYVU JHUI`HKKLK^P[OHaPWMHZ[LULY[\YUPUNP[ TVYLJVUJLW[\HSHUK\[PSP[HYPHU¶^P[OV\[ JVTWYVTPZPUNJVTMVY[


young designers

/V^KV`V\KLÄUL`V\YPKLU[P[` HZHMHZOPVUKLZPNULY&

=[VY^HZIVYUPU:qV7H\SV)YHaPSHUK JHTL[V7VY[\NHSPUPUP[PH[PUNOPZ QV\YUL`HZHKLZPNULYH[*0;,?-HZOPVU :JOVVS0UOLJYLH[LKOPZÄYZ[ IYHUK6-PSOV)HZ[HYKV;OL)HZ[HYK :VUNYL^[VTH[\YP[`HSVUNZPKL3PKPQH 2VSV]YH[HUK^VU[OL(JYVI(*;PJ H^HYKMVY[OLILZ[TLU»ZJVSSLJ[PVU /LOHZILLUHWHY[VM[OL3()WSH[MVYT H[4VKH3PZIVHZPUJL =[VYOHZHSZVILLUHN\LZ[KLZPNULY H[)LYSPUHUKH[[OL-HZOPVU7OPSVZVWO` -HZOPVU>LLRPU7VSHUK 7SH`M\SULZZSPNO[ULZZHUKJVUJLW[\HSP[` HYL[OLRL`LSLTLU[ZVMOPZIYHUK=;69 UV^PUWHY[ULYZOPW^P[O3\xZH*H[P]V

V!TOR & LUÍSA CASTRO

=P)!;OLUL^=;69^HZIVYUH[ [OLSH[LZ[LKP[PVUVM4VKH3PZIVH/L JHYYPLZ[OLPUÅ\LUJLZVMOPZWHZ[HUK ]LY`Z[YVUNMVYTHSMLH[\YLZHS^H`Z ^VYRPUN[OLQLYZL`HUKOHUKTHKL WPLJLZ>P[OYLNHYK[V[OLIYHUK»Z PKLU[P[`WSH`M\SULZZHUKOVULZ[ YH^SPNO[ULZZZ[HUKV\[WYVK\JPUN JVUULJ[LKWPLJLZPKLHSMVYHU`Z[`SL 3*!0HS^H`Z[OV\NO[[OH[=;69HZ HIYHUKOHZH]LY`Z[YVUNHY[PZ[PJ H\[OLU[PJHUKWLYZVUHSPUÅ\LUJL ¶HUK[OH[PZZVTL[OPUN0HKTPYL ILJH\ZL0[OPURP[YLX\PYLZH[V[HS JVTTP[TLU[[V[OL^VYRILPUN KL]LSVWLK)LPUNWHY[VM[OLIYHUK THRLZP[SLZZPU[YVZWLJ[P]L¶I\[H[ [OLZHTL[PTL[YHUZMVYTPUNP[PU[V ZVTL[OPUNNYLH[LYPZH^VUKLYM\S JOHSSLUNL

>OH[HYL`V\YTHPUPUÅ\LUJLZ YLMLYLUJLZ& =)!>L^VYRPUT\S[PWSLHYLHZ ZPT\S[HULV\ZS`(SSV\YWHY[ULYZ PUÅ\LUJL\ZHUK[OLMHJ[[OH[^L OH]L[OLOVUV\YHUK[OLWSLHZ\YL VM^VYRPUN^P[O[OVZLTPUKZPZ NYLH[-VYL_HTWSLPUHKKP[PVU[V [OLHYYP]HSVM3\xZH*H[P]VMVY[OPZ JVSSLJ[PVU^LZ[PSSJVSSHIVYH[L^P[O WLVWSLZ\JOHZ*HYSH9HPT\UKV0]V ;LP_LPYHHUK5LSZVU=PLPYH 3*!0[OPUR^LHYLWLYTLHISL[V THU`PUÅ\LUJLZ!JYLH[P]LWLVWSL MYVTKPMMLYLU[HYLHZPUÅ\LUJPUNLHJO V[OLYHSS[OL^VUKLYZ[OLPU[LYUL[ WYV]PKLZ\Z^P[OV\YV^UWLYZVUHS SP]LZ

6ULTVTLU[L_WLYPLUJL[OH[OHZOHKH KYHTH[PJLMMLJ[VU[OLNYV^[OVM`V\YJHYLLY!

=)!+LÄUP[LS`[OLVUL^LHYLNVPUN[OYV\NOUV^ 4VYLWLVWSLTVYLTPUKZHUKTVYLZ[YLUN[O 3*!0HTVUS`NL[[PUNZ[HY[LK

7OV[V!1LHU3\J+\WVU[

>OH[»Z[OL¸Z\ISPTPUHS TLZZHNL¹VM[OPZJVSSLJ[PVU&

4`MH]V\YP[LWPLJLVM[OLUL^JVSSLJ[PVU PZ[OLWVUPLZ[ZOPY[VU[OLSLM[OHUKZPKL WOV[V^VYUI`+HYPPH0[^HZHYLZ\S[VMH IYHPUZ[VYTPUNZLZZPVUHUKP[SH[LYYLZ\S[LK PU[OLKL]LSVWTLU[VM[OLLU[PYLJVSSLJ[PVU

100:101

>OH[HYL[OLTHQVYVIZ[HJSLZJOHSSLUNLZ PTWVZLKI`[VKH`»ZJVU[L_[[VH`V\UN KLZPNULYPU7VY[\NHS&

=)!0HTVM[LUJVUMYVU[LK^P[O[OPZX\LZ[PVU0 [OPUR[OLJVU[L_[THRLZ[OLHY[PZ[*VUKP[PVUZ PUV\YI\ZPULZZHYLT\JOTVYLMH]V\YHISL[OHU ^OH[0ZH^HIYVHKPUZVTL^H`ZHUKT\JO TVYLKPMÄJ\S[PUV[OLYZ6U[OLVULOHUK^LHYL Z\YYV\UKLKI`JVTWL[LU[WLVWSLHUKJVTWHUPLZ ^OVW\ZO[OPUNZMVY^HYKHUKOH]LHUVWLUTPUK [V^HYKZZTHSSZJHSLWYVQLJ[Z"VU[OLV[OLY^L HSZVMHJLOPZ[VYPJHSYVHKISVJRZILJH\ZL7VY[\NHS»Z WV[LU[PHSMVYKLZPNUPZUV[HZHJRUV^SLKNLKHZP[ ZOV\SKIL;OPZPZVULL_HTWSL

=)!-YLLKVT>P[OV\[HU`RPUK VMVIZ[HJSL>LHYL^OH[^L ^HU[[VIL 3*!0[OPUR[OH[HJHSSMVY JYLH[P]P[`HUKHWVZP[P]LHUK WYVHJ[P]LH[[P[\KLPUSPNO[VM[OL PUJYLHZPUNS`\UPU]P[PUNZJLUHYPV ^LMHJLHZHZVJPL[`PZHSZV PTWSPLK


INFO FOR ADVERTISING DSECTIONMAGAZINE@GMAIL.COM +351 213460025 RUA DO CARMO 98, 3ยบD - 1200-094 LISBOA, PORTUGAL

LUXURY MENSWEAR MAGAZINE

SUBSCRIPTIONS 1 YEAR = 6 ISSUES = GIFT*

SUBSCRIBE DSECTION AT DSECTIONMAGAZINE@GMAILCOM

*1 MILLION. PACO RABANNE 50 ML


people

0UH^VYSKHZKLTHUKPUNHUK JVTWL[P[P]LHZ[OL^VYSKVMMHZOPVU P[PZNYH[PM`PUN[V^P[ULZZ[OL NYV^PUNZ\JJLZZVM7VY[\N\LZL TVKLSZVUPU[LYUH[PVUHSJH[^HSRZ ;OH[PZ[OLJHZLVM:HYH:HTWHPV VULVM[OLHUNLSZPU[OL^LSSRUV^U ¸(?,,_JP[L!,]LU(UNLSZ>PSS-HSS¹ HK"(UH:VÄH^OV[YHKLK3PZIVU MVY5L^@VYRHM[LYHZ\JJLZZM\S )LUL[[VUJHTWHPNU"3\xZ)VYNLZ ^OVJVSSHIVYH[LK^P[O;VTT` /PSÄNLY"VY[^PUZ1VUH[OHUHUK 2L]PUYLN\SHYWYLZLUJLZH[4PSHU HUK5L^@VYRMHZOPVU^LLRZ)\[ 7VY[\N\LZL:V\S^HU[LK[VÄUKV\[ ^OH[OHWWLUZHM[LY[OLTVKLSSPUN JHYLLY^OH[WH[OZVTLVM[OLTVZ[ YLUV^ULK7VY[\N\LZLTVKLSZWSHU [V[HRL¶VYOH]LHSYLHK`[HRLU 3LHYUHIV\[[OLPYHTIP[PVUZHUK KYLHTZ

30-, (-;,9 ;/, *(;>(32 I`0SxKPH7PU[V

102-103


Tó Romano (RL`WSH`LYVM7VY[\N\LZLMHZOPVU;}9VTHUV ^PSSHS^H`ZILYLTLTILYLKHZ[OLMV\UKLYVMVULVM [OLÄYZ[TVKLSSPUNHNLUJPLZPU[OLJV\U[Y`*LU[YHS 4VKLSZV]LY`LHYZHNV(¸UH[\YHS¹HSILP[UV[]LY` ¸JVTTVU¹WH[OH[[OL[PTL^OLU¸SLH]PUN[OLJH[^HSR ^HZHSTVZ[SPRLPUMVV[IHSSOHUNPUN\WVUL»ZIVV[Z¹ ;OLPKLHJHTLMYVTOPZPU[LYUH[PVUHSL_WLYPLUJLHZH TVKLSHUKMYVT[OLH^HYLULZZ[OH[[OLYL^HZH¸NYLH[ NHW¹PU[OPZHYLHPU7VY[\NHS¸*LU[YHS4VKLSZHSSV^LK \Z[VJVU[PU\L[VKV^OH[^LHSYLHK`KPK[VZ[H` ^P[OPUH^VYSKZ\YYV\UKLKI`ILH\[`I\[ZLSLJ[PUN[OL MHJLZ[OH[^V\SKJHYY`[OH[ILH\[`[VHK]LY[PZPUN¹OL ZH`Z ;VKH`HM[LYOH]PUN^YP[[LU[OLIVVR,]H+YLHT[OL HNLUJ`»ZKPYLJ[VYPZJVTTP[[LK[V[OLKL]LSVWTLU[ VM[OLJV\U[Y`»ZILH\[`LUJV\YHNPUN[OL7VY[\N\LZL WLVWSL[VJV]LY[OLPYJP[PLZ^P[OÅV^LYZHUKWYVTV[PUN H^VYSKVMWVZP[P]LLTV[PVUZ;V[OVZL^OVHYLUV^ LU[LYPUN[OL^VYSKVMMHZOPVU;}9VTHUVSLH]LZH WPLJLVMHK]PJL!¸(S^H`ZILSPL]LPU`V\YKYLHTZHUK PU`V\YWV[LU[PHSUL]LYNP]L\W)\[HS^H`ZRLLWVUL MVV[PUMHZOPVUHUKHUV[OLYPUHUV[OLYWYVMLZZPVUZV [OH[`V\JHU[HRL[OLTVZ[WSLHZ\YLV\[VM[OPZ¹

-YLKLYPJV4HY[PUZMVY.8

Ana Sofia :OLPZVULVM[OLTVZ[PU[LYUH[PVUHSS`Z\JJLZZM\S7VY[\N\LZL TVKLSZOH]PUNWHY[PJPWH[LKPUJHTWHPNUZMVY)LUL[[VU4Ç(Ç*HUK =PJ[VYPH»Z:LJYL[HTVUNZ[V[OLYZ)\[ZOLPZHSZV[OLSH[LZ[4;= 7VY[\NHSWYLZLU[LYHUL_WLYPLUJL[OH[ZOLPZ¸SV]PUN¹¸0RUL^P[ ^V\SKILHKHPS`JOHSSLUNL[VT`PU[LSSLJ[\HSHUKPU[LYWLYZVUHS JVTT\UPJH[PVUZRPSSZI\[[OL[LHTOHZILLUL_JLSSLU[;OLYL0 MV\UKHMHTPS`^OV[VVRTLPUMYVTKH`VULHUK[OH[LUKZ\W THRPUNHSS[OLKPMMLYLUJL¹ZOLZH`Z (KVJ[VYVYHWSHZ[PJZ\YNLVUHOHPYKYLZZLYHZ[VUL^VYRYLZ[VYLY VYHUHYJOP[LJ[(UH:VÄHPTHNPULKOLYZLSMKVPUNHIP[VML]LY`[OPUN ^OPSLNYV^PUN\W;VKH`^P[OHWYVTPZPUNJHYLLYPUMHZOPVUZ[PSS HOLHKVMOLY[OL`V\UNTVKLSKVLZUV[RUV^^OH[ZOL^PSSKV PU[OLM\[\YL¸0[PZWVZZPISL[OH[0LUK\WKL]V[PUNT`ZLSMLU[PYLS` [V[LSL]PZPVUI\[`V\UL]LYRUV^¹;OLPTWVY[HU[[OPUNZOL YLJVNUaLZ¸PZ[V[HRLHK]HU[HNLVM[OLVWWVY[\UP[PLZ[OH[WYLZLU[ [OLTZLS]LZ¹ILJH\ZL¸^LHYLUV[THJOPULZP[PZV\YJHWHJP[`[V JOHUNLV\YTPUKZ[OH[THRLZ\ZIL[[LY¹


people

Rúben Rua 4PN\LS=PLPYH+VSJL .HIIHUH=HSLU[PUVVY 1LHU7H\S.H\S[PLYHYLZVTLVM[OLKLZPNULYZ ^P[O^OVT[OPZ`V\UN7VY[VIVYUTVKLS OHZ^VYRLKI\PSKPUNHULU]PHISLJHYLLYPU 7VY[\NHSHUKHIYVHK:L]LU`LHYZHM[LYOPZ KtI\[H[4VKH3PZIVHOL^VYRZHZHTVKLS HUKHZHIVVRLYMVY,SP[L3PZIVUHUKOHZ HSZVYL[\YULK[V\UP]LYZP[`[OPZ[PTL[VZ[\K` *VTT\UPJH[PVU:JPLUJLZ¸;OLYLPZHS^H`ZH WSHJLMVYLK\JH[PVU0JOVZLHJV\YZL[OH[PZ PU[PTH[LS`JVUULJ[LK[V^OH[0KV[VKH`;OL PKLHPZ[VZ[\K`JVUZ\S[HUJ`HUKI\ZPULZZ THUHNLTLU[^OPJOTH`ILJVTL\ZLM\S ^OL[OLY0JVU[PU\LHZHIVVRLYVYW\YZ\L V[OLYHJ[P]P[PLZ¹OLZH`Z (IV\[[OLM\[\YLOLHKTP[Z[VUV[ILPUN [OL[`WLVMWLYZVU^OVTHRLZSVUN[LYT WSHUZ*VU[PU\PUNOPZJHYLLYPUMHZOPVUPZOPZ PTTLKPH[LNVHSZPUJLOLPZZ[PSS`V\UN(UK JVTWSL[PUNOPZKLNYLLVMJV\YZL(K]PJL [V`V\UNLYTVKLSZ&¸2LLWPUTPUK[OH[[OPZ WYVMLZZPVUPZHS^H`ZZOVY[SP]LK>LULLK[V [OPURHUK[HRLHS[LYUH[P]LYV\[LZOH]LHWSHU )¹ZH`Z9‚ILU

Débora Monteiro )LPUNHOHPYKYLZZLYHIHSSLYPUHHU\YZLY`ZJOVVS [LHJOLYVYHQ\KNL^LYLVUS`ZVTLVM[OLKYLHTZVM HSP[[SLNPYS^OVNYL^\W[VILJVTLVULVM[OLTVZ[ WYVTPZPUN7VY[\N\LZLHJ[YLZZLZ>OH[[VKVHM[LY [OLJH[^HSROHZUL]LYILLUHJVUJLYUMVY+tIVYH 4VU[LPYV;OLKLZPYL[VW\YZ\LHUHJ[PUNJHYLLY KL]LSVWLKUH[\YHSS`MYVT[OLHKJHTWHPNUZHUK[OL WVZP[P]LMLLKIHJROLYWLYMVYTHUJLZLHYULKMYVT [OLKPYLJ[VYZ¸4VKLSZOH]L[VLTIVK`JOHYHJ[LYZ [VºZLSS»[OLKLZPNULYZ»JYLH[PVUZHUK^P[OHK JHTWHPNUZ`V\HSZVLUK\WL_WSVYPUNHIP[VM[OL ^VYSKVMHJ[PUN¹ZOLZH`Z

WOV[V!+:LJ[PVU

(UK^OLYLKVLZZOLZLLOLYZLSMPU[LU`LHYZ&(J[PUN VMJV\YZL>OVRUV^ZTH`ILL]LUKVPUNP[HIYVHK .P]LU[OLZOVY[SP]LKUH[\YLVMMHZOPVU+tIVYH \UKLYSPULZ[OLPTWVY[HUJLVMPU]LZ[PUNPULK\JH[PVU MVY[OVZL^OVHYL[HRPUN[OLPYÄYZ[Z[LWZPU[OPZ^VYSK


ZOVLZĂ&#x2039;5.,3(.64,: Top and bikini bottom - CIA MARITIMA Necklace stylists studio

106-107


108-109

Top and bikini bottom - CIA MARITIMA Necklace stylists studio

ZOVLZ9<),5=(3,5;,


:OVLZ96:(),::( swimsuit - CIA MARITIMA Cuffs and rings - FREEDOM at TOPSHOP


110-111

:OVLZ*3Í<+0(*(9=(3/6 Men’s parka-CHRISTOPHER RAEBURN at WRONGWEATHER.NET Swimsuit-CIA MARITIMA Rings-FREEDOM at TOPSHOP


(URSLIVV[Z4Ô50*(-9,0;(: ;YPRPUP*0(4(90;04( 4LU»ZIVTILYQHJRL[5<+,H[>965.>,(;/,95,; 9PUNZ-9,,+64H[;67:/67


photography styling production make up hair photography assistant styling assistant production assistant make up assistant model retouching

112-113

FREDERICO MARTINS FERNANDO BASTOS PEREIRA PAULO GONÇALVES ''APICCAPS'' ATELIER PATRÍCIA LIMA RUI ROCHA with senscience Shiseido PEDRO SÁ NELSON LIMA MARTA FONSECA RESENDE HELENA ALMEIDA RODRIGO SANTOS LALALANDSTUDIOS


people

/LPZVUS``LHYZVSKI\[ PZHSYLHK`VULVM[OLTVZ[PU KLTHUKTVKLSZPU[OL^VYSK HUKYH[LKPU[OL¸[VW¹I` [OLTVKLSZJVT^LIZP[L -LYUHUKV*HIYHS^OVZLIYV[OLY (YTHUKV*HIYHSPZHUV[OLY THQVYWLYZVUHSP[`VM7VY[\N\LZL MHZOPVUOHKHUHIZVS\[LS` IYPSSPHU[`LHYPU

;/, 4(5 6- ;/, 464,5; *\YYLU[S`H[[LUKPUN[OLUK`LHYVM[OL0U[LYUH[PVUHS 9LSH[PVUZJV\YZLH[<UP]LYZPKHKL3\ZxHKH-LYUHUKV *HIYHS^HU[Z[VTV]L[V5L^@VYRHUKHZZLY[OPZ WVZP[PVUHZH[VWTVKLS/PZSVUN[LYTNVHSPZ[V^VYR ^P[OPU[LYUH[PVUHSVYNHUPaH[PVUZ

114-115

WOV[V!-YLKLYPJV4HY[PUZ

/L^HZ[OLWYV[HNVUPZ[VMZL]LYHS^VYSK^PKLJHTWHPNUZ Z\JOHZ[OVZLMVY)LUL[[VU0JLILYNHUK:[VUL0ZSHUK /LHSZVWHY[PJPWH[LKPUV]LYZOV^ZMVY\UP]LYZHSS` YLUV^ULKIYHUKZZ\JOHZ)VZZ+PLZLS1VOU.HSSPHUV 2LUaVHUKALUNH0U[LYTZVMLKP[VYPHSZ[OLOPNOSPNO[Z ^LYL^VYRZKVULMVY(UV[OLY4HU¶^OLYLOL^HZ WOV[VNYHWOLKHSVUNZPKL2H[L4VZZ¶L5\TtYV


FERNANDO CABRAL


116-117


WELCOME TO PORTUGAL


portugal

;OLJVU[YHZ[IL[^LLUVSK HUKUL^IL[^LLUOLYP[HNL HUKJ\S[\YLIL[^LLUHY[HUK [YHKP[PVUTHRLZ7VY[\NHSH JV\U[Y`[VILKPZJV]LYLK7HY[ VMP[ZZLJYL[ZHUKH[[OLZHTL [PTLVMP[ZOPZ[VY`PZYLJVYKLK PU[OLPTWYLZZP]LWHSHJLZ HUKJHZ[SLZ[OH[[OYV\NOV\[ [OL[LYYP[VY`W\UJ[\H[L[OL SHUKZJHWL0U[OPZLKP[PVUVM 7VY[\N\LZL:V\S`V\HYL PU]P[LK[VTLL[HSP[[SLVMV\Y J\S[\YHSOLYP[HNLZVTLVM[OL JHZ[SLZHUKWHSHJLZ[OH[HYL WHY[VMV\YOPZ[VYPJHSYLJVYK I`7H[YxJPH.VUsHS]LZ

>P[O[OL

7VY[\NHS)YHUK

7VY[\NHSPZHUL_[YHVYKPUHYPS`^LHS[O`JV\U[Y`PU[LYTZVMJ\S[\YHS TVU\TLU[Z/\UKYLKZVMJHZ[SLZHUKWHSHJLZZWYPURSLK[OYV\NOV\[[OL UH[PVUHS[LYYP[VY`YLWYLZLU[VULVM[OLTVZ[ZPNUPÄJHU[LSLTLU[ZVMV\Y J\S[\YHSOLYP[HNLUV[Q\Z[ILJH\ZLVMOV^THU`[OLYLHYLI\[HIV]LHSS ILJH\ZLVM[OLPYOPZ[VYPJHSHUKHY[PZ[PJ]HS\L;V]PZP[[OLTPZ[VYL[\YU[V[OL [PTLVMRPUNZHUKX\LLUZLTIHYRVUHQV\YUL`[V[OLWHZ[HUKYLSP]LH^VYSK VMMHU[HZ` 7VY[\NHSPZ[OLUHJVU[YHZ[IL[^LLUTVKLYUP[`HUK[YHKP[PVUHWSHJL^OLYL P[PZWVZZPISL[VÄUKI\PS[H[VW[OLY\PUZVMHULWPJWHZ[JHZ[SLZHUKWHSHJLZ [OH[OH]LILLUYLZ[VYLKHUKTVKLYUPaLK^P[OZ[`SLJVTMVY[HUKLSLNHUJL HUKHYLUV^S\_\Y`OV[LSZPUOPNOKLTHUKI`MVYLPNU[V\YPZ[Z0U VMWLVWSL^OV]PZP[LKWHSHJLZ^LYLMVYLPNUUH[PVUHSZ

118-119


>LZ\NNLZ[HQV\YUL`HJYVZZ[OLLU[PYLUH[PVUHS[LYYP[VY`(UK ^LJHUZ[HY[MYVT[OL5VY[O;OL*HZ[SLVM.\PTHYqLZPZVUL VMTVZ[^LSSRUV^UHUKLTISLTH[PJ7VY[\N\LZLTVU\TLU[Z ^P[O[OLHKKLKZ`TIVSPZTVMOH]PUNILLU[OLIPY[OWSHJLVM [OLUH[PVUHSP[`0[^HZI\PS[PU[OL[OJLU[\Y`I\[P[ZJ\YYLU[ SVVRPZ[OLYLZ\S[[VHNYLH[L_[LU[VMYLZ[VYH[PVU^VYRZ JHYYPLKV\[PU[OL Z(UKP[PZHSZVPU[OPZJP[`[OH[^LJHU Ã&#x201E;UK[OL7HSHJLVM[OL+\RLZVM)YHNHUaHLYLJ[LKPU[OL[O JLU[\Y`PU)\YN\UKPHUZ[`SLHUK^OPJOH[[YHJ[ZTVYL[OHU ]PZP[VYZWLY`LHY >LWYVJLLK[V^HYKZ7VY[VHUK[V[OLZ\YWYPZPUNZJHSLVM 7HSHJLVM-YLP_VI\PS[PU)HYVX\LZ[`SLHUK^P[O[OLWLYZVUHS KLZPNUVMHYJOP[LJ[5PJJVS}5HZVUPPU[OLTPK[OJLU[\Y` 0[ZPU[LYPVYPZ]LY`YPJOS`KLJVYH[LK^P[OMYLZJVLZHUKZ[\JJV JLPSPUNZPUTHU`VM[OLYVVTZPUJS\KPUNZVTL^P[O6YPLU[HS PUÃ&#x2026;\LUJLZ0[ZSVJH[PVUMHJPUN[OL+V\YV[OLYP]LY[OH[ JYVZZLZ[OLJP[`PZHUV[OLYYLHZVU^O`[OL7HSHJLVM-YLP_V UV^JVU]LY[LKPU[VHOV[LSHZ[VUPZOLZUV[VUS`P[ZV]LYUPNO[ N\LZ[ZI\[HSZVHU`V[OLY]PZP[VY )\ZZHJVHUK[OL9V`HS7HSHJL <UPX\LULZZPZWLYOHWZ[OLL_WYLZZPVU[OH[JHUILZ[ KLZJYPIL[OL9V`HS7HSHJLSVJH[LK^P[OPU[OL)\ZZHJV 5H[PVUHS-VYLZ[PU[OL(]LPYVKPZ[YPJ[*\YYLU[S`P[PZVJJ\WPLK I`[OL)\ZZHJV7HSHJL/V[LSVULVM[OLTVZ[ILH\[PM\S OPZ[VYPJOV[LSZPU[OL^VYSKHUK[OL]LU\LMVY[OLZWYPUN Z\TTLYWYVK\J[PVUVM[OL(70**(7:LKP[VYPHS +LZPNULKPU[OLSHZ[X\HY[LYVM[OL JLU[\Y`I`0[HSPHU HYJOP[LJ[3\PNP4HUPUP[OLTHQLZ[PJI\PSKPUNPZJVUZPKLYLK [OLSHZ[SLNHJ`VM[OL2PUNZVM7VY[\NHS(UHYJOP[LJ[\YHS IV[HUPJHSHUKZJLUPJZL[[PUN[OH[PZ\UPX\LPU,\YVWL[OL )\ZZHJV7HSHJL^HZJSHZZPÃ&#x201E;LKHZH7YVWLY[`VM7\ISPJ 0U[LYLZ[PU ;OLI\PSKPUNVM[OLWYLZLU[KH`OV[LSPU5LV4HU\LSPULZ[`SL PZKLJVYH[LK^P[OHa\SLQV[PSLWHULSZMYLZJVLZHUKWHPU[PUNZ [OH[L]VRL[OL7VY[\N\LZL(NLVM+PZJV]LYPLZZPNULKI` ZVTLVM[OLNYLH[THZ[LYZVM[OVZLHY[Z;OLNHYKLUZHUK Z\YYV\UKPUNWHYRHYLV[OLYWVPU[ZVMH[[YHJ[PVU

>LYLZ\TLV\YQV\YUL`HUKOLHKVU[V 3PZIVU=LY`JSVZL[V[OLJHWP[HSHUK JVUZPKLYLKI`THU`HZ[OLTVZ[ILH\[PM\SVM HSS7VY[\N\LZLWHSHJLZ[OL7LUH7HSHJLPU :PU[YHPZ[OLTVZ[JVTWSL[LHUKYLTHYRHISL L_HTWSLVM7VY[\N\LZL9VTHU[PJPZ[ HYJOP[LJ[\YL:[HUKPUNH[HUHS[P[\KLVM TL[YLZHSTVZ[[OLLU[PYLI\PSKPUNPZSHPK H[VWTHZZP]LYVJRMVYTH[PVUZHUKPZTHKL \WVMHISLUKVMZ[`SLZ!5LV.V[OPJ5LV 4HU\LSPUL5LV0ZSHTPJ5LV9LUHPZZHUJL HTVUNZ[V[OLYZ0[^HZI\PS[PU(SZV SVJH[LKPU[OPZJP[`PZ[OL:PU[YH5H[PVUHS 7HSHJL^OPJOOHZJVUZPZ[LU[S`ILLU[OL TVZ[]PZP[LKWHSHJLI`IV[O7VY[\N\LZL HUKMVYLPNU[V\YPZ[Z0[ZJVUZ[Y\J[PVUILNHU PU[OL[OJLU[\Y`;OLH\[OVYPZ\URUV^U I\[P[ZVYNHUPJHYJOP[LJ[\YLPZVULVM[OL YLHZVUZ^O`[OL7VY[\N\LZL9V`HS-HTPS` \ZLKP[HZVULVMP[ZWSHJLZVMYLZPKLUJL\U[PS WYHJ[PJHSS`[OLLUKVMTVUHYJO`PU 0U7HSTLSHPU[OLJLU[YHSHYLHVM[OL JV\U[Y`[OL7V\ZHKHKL7HSTLSHOV[LS\ZLK [VILH[OJLU[\Y`JHZ[SLJVU]LY[LKPU[V HTVUHZ[LY`PU-YVT[OL[VWVM[OL JHZ[SL[OLIYLH[O[HRPUN]PL^VMHWPULHUK J`WYLZZ[YLLMVYLZ[[OL(YYmIPKH5H[PVUHS 7HYRL_[LUKZ[V[OL.\SMVM:L[Â&#x201A;IHS 0[PZUV[[OLVUS`VULVMP[ZRPUKOV^L]LY -\Y[OLYZV\[O7V\ZHKHKVZ3}PVZ\ZLK[V ILHUVSKJVU]LU[SVJH[LKVU[OLOPNOLZ[ WVPU[VMi]VYHHUKPU^OPJO.V[OPJHUK )HYVX\LZ[Y\J[\YLZJVTL[VNL[OLY;VKH` P[ZYVVTZHYL[OLIHJRKYVWMVYZVTLYLHS MHPY`[HSLZ ;OLSPZ[VMJHZ[SLZHUKWHSHJLZ[OH[HYLWHY[ VM7VY[\NHSJ\S[\YHSOLYP[HNLPZLUKSLZZ>P[O [OLZLL_HTWSLZ^LSLH]L`V\HUPU]P[H[PVU [VZL[VMMVUHUHK]LU[\YL[OYV\NOV\[H JV\U[Y`[OH[OPKLZJV\U[SLZZZLJYL[ZYLHK` [VIL\UJV]LYLK


portugal

-034 4(2,9 6-;/, >693+

I`7H[YxJPH.VUsHS]LZ

/L^HZ`V\UN]LY``V\UN^OLUOPZMH[OLY [VVROPT[V^H[JOOPZÃ&#x201E;YZ[*OHYSPL*OHWSPU HUK4H_3PUKLYZ[VYPLZ;OVZL^LYL[OL Ã&#x201E;YZ[PUJ\YZPVUZVM4HUVLSKL6SP]LPYHPU[V [OL^VYSKVMJPULTH-PYZ[HZHZWLJ[H[VY" `LHYZSH[LYHZHUHJ[VY"HUKÃ&#x201E;UHSS`HZH KPYLJ[VY 4HUVLSKL6SP]LPYH^HZIVYUPU7VY[VI\[ OPZJHYLLYPUÃ&#x201E;STOHZSVUN[YHUZJLUKLK [OL7VY[\N\LZLIVYKLYZ/LJVU[PU\LZ[V ^VYRH[HNLILJH\ZLOPZTV[P]H[PVU HZOLZVVM[LUZH`ZPZ[OLHY[VMÃ&#x201E;STHUK [OLWHZZPVUMVYJPULTH7LYOHWZ[OH[PZ[OL ZLJYL[MVYOPZSVUNL]P[`

/LYLJLP]LKJV\U[SLZZOVUV\YZHUK KLJVYH[PVUZ>P[OTVYL[OHUÃ&#x201E;STZ \UKLYOPZILS[HUKQ\Z[JLSLIYH[LKOPZ HUUP]LYZHY`4HUVLSKL6SP]LPYHOHZ Q\Z[WYLTPLYLKOPZTVZ[YLJLU[^VYR .LIVHUK[OL:OHKV^;OLTHU^OV ^HZIVYUHUKZ[PSSSP]LZPU7VY[VPZTVYL [OHUQ\Z[7VY[\N\LZL/LPZHJP[PaLU VM[OL^VYSKVULVMP[ZNYLH[LZ[Ã&#x201E;ST THRLYZ

/PZÃ&#x201E;YZ[^VYRZ^LYLHSZVIVYUPU7VY[V HUKHIV\[7VY[V;OLÃ&#x201E;YZ[ZOV[PU ^HZHZOVY[L[OUVNYHWOPJKVJ\TLU[HY` VU[OLTHYP[PTLKHPS`SPMLPU7VY[\NHSHUK ZWLJPÃ&#x201E;JHSS`VU[OL+V\YVYP]LY^OPJOÃ&#x2026;V^Z [OYV\NO[OLJP[`¶3HIV\YVU[OL+V\YV 9P]LY;OLWYHPZLZMYVTMVYLPNUJYP[PJZ HZ^V\SKOHWWLUHNHPUHUKHNHPU^LYL PUZ[HU[(UKZV^LYL[OLKPZWHYHNPUN YL]PL^ZMYVTUH[PVUHSJYP[PJZ

7OV[V,NxKPV:HU[VZ

Manoel de Oliveira

0[^HZUV[\U[PS`LHYZSH[LY[OHU4HUVLSKL 6SP]LPYH]LU[\YLKPU[VÃ&#x201E;J[PVUHZHKPYLJ[VY 0U OLÃ&#x201E;STLK(UPRP)}I}H[LUKLY WVY[YHP[VMJOPSKOVVKPU[OLYH^ULVYLHSPZ[ LU]PYVUTLU[VM7VY[V»ZOPZ[VYPJJLU[YL UV^JSHZZPÃ&#x201E;LKI`<5,:*6HZH>VYSK /LYP[HNL:P[L;OLÃ&#x201E;ST^HZHJVTTLYJPHS Ã&#x2026;VWI\[HSV[^V\SKILZHPKHIV\[P[ MVY`LHYZ[VJVTL4HUVLSKL6SP]LPYH WLYOHWZILJH\ZLVM[OH[WVVYJVTTLYJPHS WLYMVYTHUJLKLJPKLK[VZL[HZPKLHU` V[OLYÃ&#x201E;STWYVQLJ[ZHUK[HRLHIYLHRMYVT OPZZ[PSSZOVY[KPYLJ[PUNJHYLLYPUMH]V\YVM OPZMHTPS`I\ZPULZZ/L^V\SKVUS`YL[\YU[V JPULTH`LHYZSH[LY^P[O;OL(Y[PZ[HUK [OL*P[`KPYLJ[LKPU 120-121


4\S[PWSL/VUV\YZ 0U [OLÃ&#x201E;STTHRLY^HZH^HYKLK[OL0U[LYUH[PVUHS*LU[YLMVY[OL+LMLUJLVM[OL(Y[ZHUK 3P[LYH[\YLPU[OL*PULTH.VSK4LKHSMVYOPZJHYLLY([[OL[PTLOLOHKWYVK\JLKÃ&#x201E;]LMLH[\YLÃ&#x201E;STZ 3H[LYPU OL^VUH.VSKLU3PVUH[[OL=LUPJL-PST-LZ[P]HS^OLYLOPZÃ&#x201E;ST;OL:H[PU:SPWWLY HSZV^VU[OL.VSKLU:OPWHUK[OL*YP[PJZ»(^HYK 4\S[PWSLOVUV\YZMVSSV^LKH[ZVTLVM[OLTVZ[WYLZ[PNPV\ZÃ&#x201E;STMLZ[P]HSZPU[OL^VYSKZ\JOHZ*HUULZ =LUPJLHUK4VU[YLHS0U[OL`LHYOLJLSLIYH[LKOPZ[OHUUP]LYZHY`OL^HZWLYZVUHSS` JVUNYH[\SH[LKI`5VY[O(TLYPJHUHJ[VY*SPU[,HZ[^VVKH[[OL*HUULZ-PST-LZ[P]HS0UMHJ[ZL]LYHSVM [OLNYLH[LZ[PU[LYUH[PVUHSHJ[VYZOH]LWHY[PJPWH[LKPUÃ&#x201E;STZI`4HUVLSKL6SP]LPYH*H[OLYPUL+LUL\]L 4HYJLSSV4HZ[YVPHUUP1VOU4HSRV]PJOHUK4PJOLS7PJJVSPHYLVUS`ZVTLL_HTWSLZ 7\ISPJYLJVNUP[PVUHSZVJHTLMYVT^P[OPU7VY[\NHS;OH[ZHTL`LHY[OL7YLZPKLU[VM[OL7VY[\N\LZL 9LW\ISPJILZ[V^LKOPT^P[O[OL.YHUK*YVZZVM[OL6YKLYVM7YPUJL/LUY`HUVYKLYVMRUPNO[OVVK H^HYKLKMVYYLSL]HU[ZLY]PJLZ[V7VY[\NHSKVTLZ[PJHSS`VYHIYVHKHUKMVYZLY]PJLZPU[OLL_WHUZPVU VM[OL7VY[\N\LZLJ\S[\YLP[ZOPZ[VY`HUKP[Z]HS\LZ

>OL[OLYVYUV[OLPZJVUZLUZ\HSNLUP\ZLZ YHYLS`HYL4HUVLSKL6SP]LPYHOHZJHW[P]H[LK [OLW\ISPJHUK[OLJYP[PJZHIYVHKHUK [OLYLMVYLOHZILLUVM[LUYLMLYYLK[VHZ ¸VULVM[OLNYLH[LZ[Ã&#x201E;STTHRLYZPU[OL ^VYSK¹-VYZVTLOLPZL]LU¸[OLNYLH[LZ[ PU[OL^VYSK¹HZYLUV^ULK-YLUJOÃ&#x201E;ST JYP[PJZ-YtKtYPJ)VUUH\KHUK:LYNL+HUL` HKTP[[LK[VH7VY[\N\LZLUL^ZWHWLY ¸0[PZ]LY`LHZ`[VL_WSHPU^O`OLPZ[OL NYLH[LZ[Ã&#x201E;STTHRLYPU[OL^VYSK-PST L]LU^OLUP[PZHTHQVY^VYRKPYLJ[LKI` [OLNYLH[LZ[Ã&#x201E;STTHRLYZVIL`ZHJLY[HPU U\TILYVMY\SLZ[OH[HYL\U[V\JOHISL >OH[PZMHZJPUH[PUNHIV\[6SP]LPYHPZ[OH[ OLYLZWLJ[ZUVY\SL/LVWLYH[LZHSTVZ[HZ PM[OLYLUL]LY^HZHU`JPULTHILMVYLOPT HZPMP[PZULJLZZHY`[VPU]LU[VYYLPU]LU[ L]LY`[OPUN¹-YtKtYPJ)VUUH\KKLZJYPILK VUJL ;OLJYP[PJZHYLKP]PKLK:VTLOH[LOPT V[OLYZSV]LOPT4HUVLSKL6SP]LPYH PUZPZ[Z[OH[OLVUS`THRLZÃ&#x201E;STZMVY[OL M\UVMTHRPUN[OLTYLNHYKSLZZVM[OL JYP[PJZ»YLZWVUZLHUKZ[H`ZMHP[OM\S[VOPZ WLJ\SPHY[YHKLTHYRZHZHKPYLJ[VY!ZJLULZ [OH[\UYH]LSZSV^S`PU^OPJO^VYKZHUK JVU[LU[ZHYLTVYLPTWVY[HU[[OHUHJ[PVUZ ;OLYLMVYL[OLJHTLYHYHYLS`TV]LZHUK ^OLUP[KVLZP[PZ^P[OZ\I[SLTV[PVUZ[V ZOV^HUVIQLJ[VY[OLIVK`SHUN\HNLVMHU HJ[VYZWLHRPUN(SSPZZ[HNLKTL[PJ\SV\ZS` ZV[OH[[OLZWLJ[H[VYKVLZUV[NL[ KPZ[YHJ[LK^P[OZ\WLYÃ&#x2026;\V\ZKL[HPSZHUKPZ PUZ[LHKW\SSLKPU[V[OLZ[VY`

¸;OLVUS`JLY[HPU[`PZ[OH[LHJOTV]PL VMOPZ^PSSILHZ\YWYPZL0[PZUL]LY JVU]LU[PVUHSP[PZHS^H`ZKHYPUN¹ZHPK 4PN\LS4HYxHZMVYTLYKPYLJ[VYVM[OL :WHUPZO*PULTH[OLX\LPUHUPU[LY]PL^[V H7VY[\N\LZLUL^ZWHWLYZLJVUKLKI` 9PJOHYK7L|HWYVNYHTTLKPYLJ[VYVM[OL 5L^@VYR-PST-LZ[P]HSPU[OLZHTLYLWVY[! ¸-VYLPNUÃ&#x201E;STZHYL\Z\HSS`]LY`KPMMLYLU[ MYVT(TLYPJHUJPULTHI\[6SP]LPYHZLLTZ [VJVTLMYVTHKPMMLYLU[WSHJLHUKMYVTH KPMMLYLU[[PTLHSTVZ[0[PZHZPMÃ&#x201E;STOPZ[VY` OHK[HRLUHKPMMLYLU[JV\YZLHS[VNL[OLY/PZ Ã&#x201E;STZZLLT[VZOV^\Z^OH[JPULTH^V\SK OH]LILLUPMP[OHKNVUL[OL^H`VM[OLH[YL YH[OLY[OHUSP[LYH[\YL¹

4HUVLSKL6SP]LPYHJLSLIYH[LZ`LHYZ VU[OL[OVM+LJLTILYHUKJVU[PU\LZ [V^VYRHZHKPYLJ[VY/PZTVZ[YLJLU[ Ã&#x201E;ST.LIVHUK[OL:OHKV^^P[O*SH\KPH *HYKPUHSLWYLTPLYLKPU:LW[LTILYH[[OL =LUPJL-PST-LZ[P]HSHUKH[[OL-YLUJO *PULTH[OLX\LPU7HYPZ)HZLKVU[OL OVTVU`TV\ZWSH`I`9H\S)YHUKqV ^YP[[LUPU 4HUVLSKL6SP]LPYH»Z SH[LZ[^VYRPZHWVY[YHP[VMWV]LY[`OVULZ[` HUKZHJYPÃ&#x201E;JL ;OLÃ&#x201E;STTHRLYJVU[PU\LZ[VZOVV[^P[O WHZZPVUPUH]LY`WLYZVUHSTHUULYMYLL MYVTZ[LYLV[`WLZHUKWLYOHWZILJH\ZL VM[OH[H\[OLU[PJP[`PZH[YHKLTHYRVMOPZ ^VYRZ(Z-YtKtYPJ)VUUH\K^YV[LPU WYHPZPUNOPTPUH[L_[MVY[OL;\YPU-PST -LZ[P]HSWYVNYHTTL!¸4HUVLSKL6SP]LPYHPZ [OLTVZ[ILH\[PM\SHUVTHS`PU[OL^VYSK¹


portugal

3P[LYH[\YL

Valter Hugo Mãe 69LTVYZVKL)HS[HaHY:LYHWPqVPZ H[Y\L¸SP[LYHY`[Z\UHTP¹;OL^VYKZ HYLMYVT5VILS7YPaLPU3P[LYH[\YL SH\YLH[L1VZt:HYHTHNVPU ^OPSLWYLZLU[PUN[OL3P[LYHY`7YPaL [OH[JHYYPLZOPZUHTL[V=HS[LY/\NV 4qL0[^HZVUS`[OLÃ&#x201E;YZ[W\ISPJ HJRUV^SLKNLTLU[VM[OPZ`V\UN H\[OVY»ZJHYLLYMVY^OVT^YP[PUN PZHWYVJLZZVM[\YUPUNYLHSP[`PU[V Ã&#x201E;J[PVU(UV]LSPZ[^OVILNHU^P[O WVL[Y`HUKJVU[PU\LZILPUNHWVL[ =HS[LY/\NV4qLOHZW\ISPZOLKÃ&#x201E;]L UV]LSZ[OLSH[LZ[VM^OPJO6Ã&#x201E;SOV KLTPSOVTLUZPU/PZ^VYRPZ PUJYLHZPUNS`[YHUZSH[LKHSSHYV\UK[OL ^VYSK)VYUPU(UNVSH`LHYZHNV [OLH\[OVYJ\YYLU[S`SP]PUNPU=PSHKV *VUKLL_WSHPULKPUHUPU[LY]PL^^O` OLJOVZL4qL4V[OLYMVYOPZWLU UHTL!¸0YLHSPaLK[OH[[OLTV[OLYPU NLULYHSPZ[OLO\THUILPUN^P[O[OL NYLH[LZ[JHWHJP[`MVY\UJVUKP[PVUHS SV]L0UH\[VWPH[OLH\[OVYVY[OL HY[PZ[^PSSZLLR[VH[[HJO[VOPZ^VYR [OH[ZHTLMLLSPUNVM\UJVUKP[PVUHS WYV[LJ[PVU0[PZVI]PV\Z[OH[UVIVVR ^PSSOH]L[OLZHTL]HS\LHZHJOPSK I\[HSSKYLHTVMZ\JO^LHS[O¹

122-123

7VY[\NHSJVU[PU\LZ[VILH[VWWSH`LY HJYVZZ[OL^VYSKHUKPUKPMMLYLU[HYLHZMYVT RUV^SLKNL[VSLPZ\YL;OPZZLJ[PVU^OPJO 7VY[\N\LZL:V\SZ[HY[LKPU[OLWYL]PV\Z PZZ\LZOHYLZZVTLVM[OLOPZ[VY`VMMV\Y 7VY[\N\LZLWLVWSL^OVZOPULPU[OLÃ&#x201E;LSKZ VM3P[LYH[\YL(Y[:JPLUJLHUK4\ZPJ

Portuguese people are successful across the world I`7H[YxJPH.VUsHS]LZ


:JPLUJL

Alexandre Quintanilha (SL_HUKYL8\PU[HUPSOHPZVULVM[OLTVZ[OPNOS`YLW\[LKHUK PU[LYUH[PVUHSS`YLUV^ULK7VY[\N\LZLZJPLU[PZ[Z/L^HZIVYUPU 4VaHTIPX\LHUKPZHKVJ[VYHSNYHK\H[LPU;OLVYL[PJHS7O`ZPJZ MYVT[OL<UP]LYZP[`VM[OL>P[^H[LYZYHUKPU1VOHUULZI\YN :V\[O(MYPJH/PZZJPLU[Pร„JJHYLLYOV^L]LYOHZILLUMVJ\ZLK PU[OLHYLHVM)PVSVN`;OLLHYS``LHYZVMOPZWYVMLZZPVUHS JHYLLY^LYLZWLU[PU[OL<:(ZWLJPร„JHSS`H[[OL<UP]LYZP[`VM *HSPMVYUPH)LYRLSL`^OLYLOL^HZ[OLKPYLJ[VYVM[OL*LU[YLMVY ,U]PYVUTLU[HS:[\KPLZ/PZYLZLHYJOOHZILLUKPYLJ[LKTVZ[S` H[IPVJOLTPJHSHUKWO`ZPVSVNPJTLJOHUPZTZ/LZL[[SLKPU 7VY[V7VY[\NHSPU HUKZP_`LHYZSH[LY[VVRVU[OLWVZP[PVU VMKPYLJ[VYVM[OL0UZ[P[\[LVM4VSLJ\SHYHUK*LSS)PVSVN`HZ^LSS HZILPUNHWYVMLZZVYH[[OL(ILS:HSHaHY)PVTLKPJHS:JPLUJLZ 0UZ[P[\[LVM[OL<UP]LYZP[`VM7VY[V/LOHZW\ISPZOLKV]LY ZJPLU[Pร„JHY[PJSLZPUPU[LYUH[PVUHSS`YLUV^ULKQV\YUHSZHUKPZHU H\[OVYLKP[VYVMZL]LYHSIVVRZHUV[HISLL_HTWSLVM^OPJOPZH ZP_]VS\TL^VYRVU)PVSVN`HUK[OL,U]PYVUTLU[

(Y[

Joรฃo Fernandes (M[LYZP_[LLU`LHYZPU:LYYHS]LZ UPULVM^OPJOHZHY[PZ[PJKPYLJ[VY VM[OL4\ZL\TVM*VU[LTWVYHY` (Y[1VqV-LYUHUKLZPZUV^HU HZZPZ[HU[KPYLJ[VYVM[OL8\LLU:Vร„H (Y[*LU[YL4\ZL\TPU4HKYPK 1VqV-LYUHUKLZ[VVRVMร„JLSHZ[ 5V]LTILYHUKPZUV^YLZWVUZPISL MVY[OLYLZLHYJOJVUZLY]H[PVU HUKJVTT\UPJH[PVUZLY]PJLZVM [OH[:WHUPZOT\ZL\T(4VKLYU 3HUN\HNLZHUK3P[LYH[\YLZNYHK\H[L 1VqV-LYUHUKLZPZ`LHYZVSKHUK OHZVYNHUPaLK]HYPV\ZL_OPIP[PVUZPU 7VY[\NHS:WHPUHUK-YHUJLHZHU PUKLWLUKLU[J\YH[VY/L^HZHSZV[OL J\YH[VYVM[OL7VY[\N\LZLKLSLNH[PVU [V[OLZ[1VOHUULZI\YN)PLUUPHSPU "[V[OL:qV7H\SV)PLUUPHS PU "HUK[V[OL[O=LUPJL )PLUUPHSHSVUNZPKL=PJLU[L;VKVSx 0UYLJLU[`LHYZ1VqV-LYUHUKLZ JVSSHIVYH[LKT\S[PWSL[PTLZ^P[O [OL8\LLU:Vร„H4\ZL\TZ\JO HZPU^OLUOLVYNHUPaLKPU WHY[ULYZOPW^P[O4HU\LS)VYQH=PSSLS HUK-YHUsVPZ7PYVU[OLL_OPIP[PVU ยธ3VJ\Z:VS\Z!0TWYLZZPVUZVM 9H`TVUK9V\ZZLSยน

4\ZPJ

Ana Moura :OLPZVUS``LHYZVSKI\[HSYLHK`VULVM[OLTVZ[ PU[LYUH[PVUHSS`HJJSHPTLK7VY[\N\LZLMHKPZ[HZVMV\Y[PTL(UH 4V\YHSH\UJOLKOLYร„YZ[HSI\TPUยถ.\HYKHTLH=PKHUH 4qVHUKZOLOHZUยป[Z[VWWLKZPUJL0UZOLWLYMVYTLKPU [OLJVUJLY[[OH[;OL9VSSPUN:[VULZOLSKPU3PZIVUZPUNPUNยธ5V ,_WLJ[H[PVUZยนPUHK\L[^P[O4PJR1HNNLY;OL\UPX\LULZZVM OLY]VPJLOHZHSYLHK`LHYULKOLY[OL(TmSPH(^HYKUHTLKHM[LY VULVM[OLNYLH[LZ[7VY[\N\LZLMHKPZ[HZยถMVYILZ[WLYMVYTLY (UKOLYZ\JJLZZL]LUYLHJOLK[OLV[OLYZPKLVM[OL([SHU[PJ0U 7YPUJLHKTP[[LK[VILPUNHMHUVM[OLMHKPZ[HHUK[VILPUN PU[LYLZ[LKPUHT\ZPJHSJVSSHIVYH[PVU^P[O(UH4V\YH0U K\YPUNHT\ZPJMLZ[P]HSPU7VY[\NHS[OL`WLYMVYTLK[VNL[OLYPU MYVU[VM[OV\ZHUKZVMMHUZ([[OLZHTL[PTL(UH4V\YHOHZ ILLUWYVTV[PUNOLY^VYRHSSHYV\UK[OL^VYSKOH]PUNHSYLHK` OLSKJVUJLY[ZPUJV\U[YPLZZ\JOHZ[OL<UP[LK:[H[LZ*HUHKH <UP[LK2PUNKVT5L[OLYSHUKZHUK.LYTHU`3HZ[5V]LTILY (UH4V\YHSH\UJOLKOLYร„M[OHSI\T+LZMHKV^OPJOPUJS\KLZ [OYLLZVUNZWLYMVYTLKPU,UNSPZO


portugal

(-36(;05. .(9+,5 :\YYV\UKLKI`[OL([SHU[PJHUKI`[OLTPSK 5VY[O(MYPJHUIYLLaL[OLHYJOPWLSHNVVM 4HKLPYHZ\YWYPZLZMVYP[Z\UPX\LULZZHUKMVY P[ZKP]LYZP[`)L[^LLU[OLJVZTVWVSP[HUPZTVM -\UJOHSHUK[OL[YHKP[PVUVMZTHSSWHYPZOLZ IL[^LLU[OLS\_\YPHU[NYLLUVM[OL4HKLPYH 0ZSHUKHUK[OLIHYYLUULZZVM[OL+LZLY[HZ HUK[OL:LS]HNLUZ0ZSHUKZIL[^LLUISHJR IV\SKLYJV]LZHUK^OP[LZHUKILHJOLZ4HU QVPULKMVYJLZ^P[O5H[\YLHUKJYLH[LKHUPK`SSPJ KLZ[PUH[PVU :V\NO[I`[OL)YP[PZOK\L[VP[ZJSPTH[LHUK [OLL_JLSSLUJLVMP[Z^PULZZPUJLHZMHYIHJR HZ[OL[OJLU[\Y`4HKLPYHZVVUILJHTLVUL VM[OLMH]V\YP[LKLZ[PUH[PVUZVM,\YVWLHULSP[L ;OH[PZUV[Z\YWYPZPUNILJH\ZL[LTWLYH[\YLZ UL]LYKYVWILSV^¢*-\Y[OLYTVYLP[Z NLVNYHWOPJHSJOHYHJ[LYPZ[PJZNH]LYPZL[VH \UPX\LUH[\YHSYPJOULZZ;OL4HKLPYH5H[\YHS 7HYR^OPJOLUJVTWHZZLZMV\YUH[\YHS YLZLY]LZHUK[OL3H\YPZPS]H-VYLZ[JSHZZPÄLK I`<5,:*6HZ>VYSK/LYP[HNL:P[LHYLWYVVM VM[OH[6[OLY^OPTZVM5H[\YLZ\JOHZ[OL ]VSJHUPJYVJR[PKLWVVSZVM7VY[V4VUPaVY [OL:qV=PJLU[LJH]LZHSZV^HYYHU[H]PZP[ (UK^O`UV[Z[YVSSHSVUN[OLWH[O^H`ZVM [OLMHTV\ZSL]HKHZ[OLPUNLUPV\ZPYYPNH[PVU Z`Z[LTZ[OH[JYPZZJYVZZ[OLPZSHUK»ZLU[PYL SLUN[O&

124:125

4(+,09(


7SHU[LKI`[OLZLH[OLJP[`VM-\UJOHS ZWYLHKZ\W[OLUH[\YHSHTWOP[OLH[YL ZSVWL[VHYLTHYRHISLHS[P[\KL;HRL[OL JHISLJHY\W[OLOPSS[VWHUKH¸IHZRL[ ^VYRZSLKNL¹YPKLKV^U[OLZSVWLMVYHU L_WLYPLUJL`V\^PSSUL]LYMVYNL[,UQV` [OL^VUKLYM\S[YHKP[PVUHSNHZ[YVUVT` HUKYLSH_H[[OL^LSSRLW[NHYKLUZ¶HUK KVUV[TPZZ[OLVWWVY[\UP[`[V[HZ[L[OL YLUV^ULK4HKLPYH>PUL3VJH[LKHSVUN [OLIH`HYLZVTLVM[OLILZ[OV[LSZPU 7VY[\NHSTVZ[VM^OPJOOH]LMYLZO HUKZHS[^H[LYWVVSZHUKJVUNYLZZ JLU[YLZIYPUNPUNSLPZ\YLHUKI\ZPULZZLZ [VNL[OLY;OLJP[`OHYIV\YPZHWVY[VM JHSSMVYJY\PZLZOPWZHUKHSSHYV\UK[OL PZSHUK»ZJVHZ[SPUL^LJHUÄUKTHYPUHZ HUKWPLYZMYVT^OPJO`V\JHUNVVUH IVH[[V\Y

;V\YPZTL]LU[ZHUKHJ[P]P[PLZ[HRLWSHJL `LHYYV\UKI\[*HYUH]HS[OL-LZ[P]HSVM -SV^LYZHUK[OLUL^`LHYJLSLIYH[PVUZ HYL[OLTHQVYOPNOSPNO[Z;OLYLPZHMLZ[P]L H[TVZWOLYLUVTH[[LY^OLYL`V\NV ZV`V\TH`Q\Z[HZ^LSSLZJHWL[OLJP[` JLU[YLHUKL_WSVYL[OL[YHKP[PVUHS]PSSHNLZ VM4HJOPJVHUK:HU[HUHJSPTI[V[OL[VW VM*HIV.PYqV¶[OLOPNOLZ[WYVTVU[VY`PU ,\YVWL¶VY[V7H\SKH:LYYH^OLYLP[TH` L]LUZUV^K\YPUN^PU[LY(S[LYUH[P]LS``V\ JHUWSH`ZVTLNVSMVYOH]LM\UH[*HZPUV KH4HKLPYH^OLYL[OLUPNO[PZTHKLVM TVYL[OHUQ\Z[NHTISPUN

(SZV\UPX\LPZ[OL0ZSHUKVM7VY[V:HU[V HUKP[Z^PKLILHJOVMJSLHY^H[LYHUK ÄULZHUKZ^P[O[OLYHWL\[PJWYVWLY[PLZ (TVKLYU[OHSHZZV[OLYHW`JVTWSL_^HZ JYLH[LK[OLYLHUPU]LZ[TLU[VUOLHS[O [V\YPZT)\[[OLYLHYLTHU`TVYLHJ[P]P[PLZ! NVSM[LUUPZKP]PUNZWVY[ÄZOPUNOVYZLIHJR YPKLZVYIVH[[V\YZHS^H`ZWYV]PKLNVVK WOV[VVWWVY[\UP[PLZ


portugal

)`0SxKPH7PU[V

>/,5 *692 ),*64,: -(:/065 Pelcor and Rutz *VYRH UH[\YHSHUKLJVMYPLUKS`WYVK\J[ PZPUJYLHZPUNS`\ZLKPU[OLMHZOPVUPUK\Z[Y`MYVT HJJLZZVYPLZ[VMVV[^LHY9\[aHUHTL[OH[YLMLYZ\Z [VV\YYVV[ZHUK[YHKP[PVUZPZ[OLTVZ[YLJLU[IYHUK VMMVV[^LHY[V\ZLJVYRHZP[ZTH[LYPHSVMJOVPJL ;HYNL[PUN\YIHU`V\[OM\SHUKHJ[P]L^VTLU^OV HYLSVVRPUNMVYZVTL[OPUNKPMMLYLU[9\[a»ZWYVWVZHS YLSPLZVU[OLSPURIL[^LLUJVYRHUK7VY[\N\LZL Z`TIVSPZT¸3V]L3L[[LYZ¹PZ[OLUHTLVMP[ZÄYZ[ JVSSLJ[PVUPUZWPYLKI`[OLLTIYVPKLY`VMSV]LYZ» OHUKRLYJOPLMZ;OLMHSS^PU[LYJVSSLJ[PVU^PSS IL\U]LPSLKZVVUI\[[OLZLJYLJ`Z\YYV\UKPUN[OL [YHKP[PVUHSLSLTLU[ZJOVZLUHZPUZWPYH[PVUTLHUZ [OH[UV[L]LUP[ZUHTLOHZILLUKP]\SNLK 9HX\LS*HZ[YV/\NV)HW[PZ[HHUK;LYLZH=PLPYH KH*Y\aHYL[OLJYLH[VYZVM9\[a^OPJOPZLU[PYLS` WYVK\JLKHYV\UK:qV1VqVKH4HKLPYH;OL JOVPJLVMJVYR^HZ[OLYLZ\S[VM[OLULLK[VÄUKH KPMMLYLU[PH[PVUMHJ[VYHNHPUZ[[OLJV\U[SLZZL_PZ[PUN IYHUKZVM7VY[\N\LZLMVV[^LHY;OLJVTMVY[HUK SPNO[ULZZWYV]PKLKI`[OPZLJVMYPLUKS`TH[LYPHS ^LYLKL[LYTPUHU[MVYP[ZJOVPJLHZ^LSSHZP[Z Z[YVUNJVUULJ[PVU[V[OL7VY[\N\LZLPKLU[P[`^OPJO 9\[a^HU[Z[VJVU]L`(ZHWYVK\J[[OH[OHZILLU [OL[HYNL[VMJVUZ[HU[Z[\KPLZHUKPUUV]H[PVUZPU [LYTZVMUL^HWWSPJH[PVUZJVYRPZYLNHYKLKI`[OL KPYLJ[VYZVM9\[aHZHTH[LYPHS^P[OHIYPNO[M\[\YL

126-127


;OLVUS`JLY[HPU[`PZ[OH[H[SLHZ[PU[OL ZOVY[[LYT[OLIYHUK^PSSJVU[PU\L[V MVJ\ZVUMHZOPVUHJJLZZVYPLZ¸0U[OL M\[\YLP[PZWVZZPISL[OH[^LTH`PUJS\KL ZVTLMVV[^LHYI\[P[^V\SKHS^H`ZILPU WHY[ULYZOPW^P[OHULZ[HISPZOLKIYHUKVM MVV[^LHY¹:HUKYH*VYYLPHHKKZ0[PZ^VY[O UV[PUN[OH[HTVUNZ[[OLTHU`WLYZVUHSP[PLZ ^OVOH]LHSYLHK`ILLUWYLZLU[LK^P[O 7LSJVYWYVK\J[ZHYL[OLOLHKZVMZ[H[L^OV WHY[PJPWH[LKPU[OL5(;6:\TTP[PU 3PZIVU:HUKYH*VYYLPH^OVZLWYVK\J[Z TH`ILW\YJOHZLKH[[OL4\ZL\TVM 4VKLYU(Y[B4V4(DVM5L^@VYRHUKH[[OL 5H[PVUHS4\ZL\TVM4VKLYU(Y[VM;VR`V B464(;D^HZPU]P[LKI`[OL7VY[\N\LZL NV]LYUTLU[[VKL]LSVWJ\Z[VTPaLKP[LTZ MVY[OH[VJJHZPVU;OL7YLZPKLU[VM[OL <UP[LK:[H[LZ)HYHJR6IHTHYLJLP]LKH >P[OSLZZ[OHUVUL`LHYVML_PZ[LUJLHUKVUS`VULJVSSLJ[PVUSH\UJOLK [PLHU\TIYLSSHHUKHJVSSHYMVYOPZKVN)V ZVMHY9\[a^HZ]LY`^LSSYLJLP]LKIV[OKVTLZ[PJHSS`HUKHIYVHK0U ;OL*OHUJLSSVYVM.LYTHU`(UNLSH4LYRLS HKKP[PVU[VHSYLHK`ILPUNVUZHSLPU.LYTHU`[OLIYHUKOHZH[[YHJ[LK HUK[OL5VY[O(TLYPJHU:LJYL[HY`VM:[H[L PU[LYLZ[MYVTHSSV]LY,\YVWL)YHaPSHUK4HJHV:VJPHSUL[^VYRZHUK /PSSHY`*SPU[VU^LYLWYLZLU[LK^P[OSPTP[LK 9\[a»ZWHNLVU-HJLIVVRPUWHY[PJ\SHYOH]LILLUKL[LYTPUHU[MVY[OL LKP[PVUOHUKIHNZ^P[O[OL7VY[\N\LZL IYHUK»ZWYVTV[PVU JVH[VMHYTZHUKUH[PVUHSÅHN/PSSHY`HSZV YLJLP]LKHJS\[JOPUJYVJJVYRSLH[OLYH (UK^OVHYL9\[a»ZJ\Z[VTLYZ&¸<YIHU^VTLUV]LY^P[OHZ[YVUN JVUULJ[PVU[V[OLPYYVV[Z¹ZH`Z9HX\LS*HZ[YVHZ^LSSHZ¸L]LY`^VTHU JVYRWYVK\J[[OH[YLZLTISLZJYVJVKPSL ZRPUHUKPZHUPUUV]H[PVUKL]LSVWLKI` ^OV^HU[Z[VMHSSPUSV]L^P[OMVV[^LHYILJH\ZL[OH[PZV\YTPZZPVU![V 7LSJVY;OL7YLZPKLU[VM[OL,\YVWLHU THRL[OLTMHSSPUSV]L¹ *VTTPZZPVU+\YqV)HYYVZVOHZOHKH 7LSJVYHSZV\ZLZJVYRHZP[ZVUS`YH^TH[LYPHSI\[PUMHZOPVUHJJLZZVYPLZ JVTW\[LYJHZLMVYZL]LYHS`LHYZ(M[LYOLY SH[LZ[JVUJLY[PU3PZIVU4HKVUUH^HZHSZV HUKVMÄJLZ\WWSPLZ*YLH[LKPUI`:HUKYH*VYYLPHHU(SNHY]L WYLZLU[LK^P[OH7LSJVYIHN I\ZPULZZ^VTHU^OVOHZHS^H`ZILLUJVUULJ[LK[V[OLJVYRVHRHUK JVYRWYVJLZZPUNZLJ[VYZ7LSJVYL]VS]LKHUK[OPZ`LHYP[HWWLHYLK ^P[OHMYLZOPTHNLHUKH[YLUKPLYHUKTVYLZVWOPZ[PJH[LKJVSSLJ[PVU [OH[YLZ\S[LKMYVTHWHY[ULYZOPW^P[O,K\HYKH(IIVUKHUaHKLZPNULY KPYLJ[VYNLULYHSVM4VKH3PZIVHHUK7LSJVY»ZUL^JYLH[P]LKPYLJ[VY 0UP[ZSH[LZ[JVSSLJ[PVUJVYRNHPULKJVSV\Y¸>LL]VS]LKMYVTH [YHKP[PVUHSHUKHY[PZHUHSWYVK\J[[VHWPLJLVMKLZPNU^P[OOPNOX\HSP[` THU\MHJ[\YL0[^HZHUH[\YHSZ[LWPUV\YNYV^[O;VKH`^LOH]LH JVSSLJ[PVUMVYHTPKOPNOLUKTHYRL[^OLYLLHJOWYVK\J[JHUIL\ZLK HUKHKHW[LK[VLHJOWLYZVU»ZZ[H[LVMTPUK¹:HUKYH*VYYLPHL_WSHPUZ 4LHU^OPSL[OLUL^7LSJVYÅHNZOPWZOVW^HZPUH\N\YH[LKPU3PZIVU HS[OV\NO[OLJVTTLYJPHSZWHJL[OH[[OLIYHUKHSYLHK`OHZPU[OL (SNHY]L^PSSYLTHPUVWLU(IYVHK7LSJVYOHZHZPNUPÄJHU[WYLZLUJL PU5VY[OLYU,\YVWLHUKPU[OL<UP[LK:[H[LZHUKPZUV^WYLWHYPUNP[Z LU[YHUJL[V)YHaPSHUK[OL(ZPHUTHYRL[


portugal

769;<.<,:, 1,>,33,9@ 7VY[\N\LZL)YHUKVM1L^LSSLY`H[[OL)YP[PZO4\ZL\TPU3VUKVU 7PLJLZI`[OL7VY[\N\LZLIYHUKVMQL^LSSLY`,SL\[tYPVPU[LNYH[L[OLJVSSLJ[PVUVM [OL)YP[PZO4\ZL\TPU3VUKVU-SVYH3HJLHUK6YPLU[HS-HU[HZ`HYLZVTLVM[OL IYHUK»ZJVSSLJ[PVUZ[OH[HYLUV^VUKPZWSH`PUVULVM[OLTVZ[PTWVY[HU[T\ZL\TZ PU[OL^VYSK >P[OHWLYTHULU[JVSSLJ[PVUVMV]LYTPSSPVU^VYRZVULVM[OLTVZ[ JVTWYLOLUZP]LPU[OL^VYSK[OL)YP[PZO4\ZL\TV]LY[OLSHZ[`LHYZOHZ ILLUWYLZLY]PUNHUKWYVTV[PUN[OLJ\S[\YLHUKOPZ[VY`VMTHURPUK ,SL\[tYPVH7VY[\N\LZLIYHUKLZ[HISPZOLKPU PU;YH]HZZVZ7VY[\NHSPU[OL OLHY[VMHYLNPVURUV^UMVYP[ZHY[PZHUHSQL^LSSLY`[YHKP[PVUZOHZILLUTHPU[HPUPUN [OLHY[HUK[YHKP[PVUVMÄSPNYLLPUHMHTPS`I\ZPULZZ[OH[ILLUOHUKLKKV^UMYVT NLULYH[PVU[VNLULYH[PVU >P[OHJYLH[P]LHUKLSLNHU[ZPNUH[\YL^OPJOJVTIPULZJSHZZPJHUKJVU[LTWVYHY` Z[`SLZLHJOWPLJLYLWYLZLU[ZH\UPX\LOLYP[HNLVML_JLSSLUJL[OH[JVTLZ[VSPMLPU [OLOHUKZVMZWLJPHSPZLKQL^LSSLYZ 7PLJLZ^P[OHJVU[LTWVYHY`MYLZOHUK\UPX\LKLZPNU[OLYLZ\S[VMKLKPJH[LK SHIV\Y^P[OHZWLJPHSH[[LU[PVU[VKL[HPS^OPJOJVTIPULK^P[O\UWHYHSSLSLKHIPSP[` HUK[LJOUPX\L[\YU[OLZLJYLH[PVUZPU[V[Y\L^VYRZVMQL^LSSLY` ;OYV\NOV\[V]LY`LHYZVML_WLYPLUJL[OLYLOH]LILLUTHU`YLTHYRHISL WYVQLJ[ZKL]LSVWLKI`[OLIYHUKZ\JOHZ[OLOLHY[VMNVSKHKVYULK^P[OÄSPNYLL [OH[^HZVMMLYLK[V7VWL1VOU7H\S00K\YPUNVULVMOPZ]PZP[Z[V7VY[\NHSVY[OL JVSSHYVM[OL7YLZPKLU[VM:HU[H*HZHKH4PZLYPJ}YKPH ;OLIYHUKPZHSYLHK`WYLZLU[PUZL]LYHSTHYRL[ZHTVUNZ[^OPJOHYL7VY[\NHS (UNVSH<UP[LK:[H[LZ,UNSHUK4VaHTIPX\L)YHaPSHUK7VSHUKHUKPZUV^ WYLWHYPUN[VL_WHUKP[ZHYLHVMI\ZPULZZPU[VJV\U[YPLZSPRL9\ZZPH

128


Portuguese Soul n. 4 - Dec 2012  

All About Shoes, Fashion, Portugal and much more

Portuguese Soul n. 4 - Dec 2012  

All About Shoes, Fashion, Portugal and much more