Page 1

-

!

*

.

9

(%

$

%

2

) . & / 2 - !4 ) / .

2OHDE.IELSEN!3ETABLERER NUENNYVIRKSOMHED 2. 2ËSTOFFER!3 PËET MSTORTAREALVED4AURUSKAJ PË%SBJERG(AVN

)NFORMATION

3IDE

5DVIDETBYPASS OPERATION

3IDE

.YSKILTNINGTIL %SBJERG(AVN

3IDE

#HEFGËR CHEFKOMMER

3IDE

2OHDE.IELSEN!3HARFART’JER HVORAFSKALINDSTTESITRAFIKKENMEDATSEJLEMATERIALERFRA*YSKE2EVTIL%SBJERG

2ËSTOFFERICENTRUM 2.2ËSTOFFER!3OVERTAGERAREALPËMVED 4AURUSKAJOGETABLERERAVANCERETANLGTILBEHANDLINGAF TILSLAGSMATERIALER %SBJERGERVELPLACERET HARGODETRAFIKFORBIND ELSEROGDENRIGTIGEHAVNEPLADSSOMUDGANGS PUNKTFORMATERIALERTILBLABETONINDUSTRIEN $ETERVSENTLIGEËRSAGERTIL ATREDERIVIRK SOMHEDEN2OHDE.IELSEN!3NUETABLERER ENNYVIRKSOMHED 2.2ËSTOFFER!3 PË ETMSTORTAREALVED4AURUSKAJPË %SBJERG(AVN(ERAGTERVIRKSOMHEDENAT INVESTEREIETAVANCERETANLGTILSORTERINGOG BEHANDLINGAFOPTILMTILSLAGSMATE RIALERËRLIGT&IRMAETSINDEHAVER*ENS2OHDE .IELSEN DERDRIVERSINVIRKSOMHEDMEDDAT TEREN*EANETTE2OHDE#HRISTENSENSOMADM DIREKT’R OPLYSER ATDETNYEANLGFORVENTES ATVREKLARTTILDRIFTIL’BETAFDAGE 2OHDE.IELSEN!3 DERHARHOVEDKONTORI +’BENHAVNOGETVRFTS OGLOGISTIKCENTER I'RENË HARCAMEDARBEJDEREOGEJER FART’JERnHERAFTRE DERSKALINDSTTESI TRAFIKKENMEDATSEJLEMATERIALERFRA*YSKE2EVTIL%SBJERG6IRKSOMHEDENHARTIDLIGERESEJLET TILSLAGSMATERIALERFRAREVETTIL4HYBOR’NnEN AKTIVITET DERNUOGSËGENOPTAGES $ETLIDTPUDSIGEER AT2OHDE.IELSEN!3HAR BIDRAGETVSENTLIGTTILETABLERINGENAFAREALET VED4AURUSKAJnNEMLIGIFORMAFMATERIALER FRAVEDLIGEHOLDOPRENSNINGAFINDSEJLINGEN OVER'RËDBYB"ARRE SOMFIRMAETUDF’RERFOR %SBJERG(AVN v$ETERVIGTIGTFOROS ATVII%SBJERGHARFUN DETENFREMTIDSSIKRETPLADSMEDENBELIG GENHEDOGENKAPACITET DERMATCHERVORE BEHOVv SIGER*ENS2OHDE.IELSEN DERHAR HAFTAKTIVITETERPË%SBJERG(AVNSIDEN (ANLGGERSTORVGTPË ATVIRKSOMHEDEN HARDETRIGTIGE KONKURRENCEDYGTIGEMATERIEL TILATLEVERERËSTOFFERNETILDETNYEANLG DER BASERESPËATLEVERETILSLAGSMATERIALERTILIKKE MINDSTBETONINDUSTRIEN

%5 PROJEKTSKALG’RE %SBJERGTILvDREJESKIVEv 3IDE %NGAMMELKENDING

3IDE

3OUCHEFI -ARITIM!FDELING

"AGSIDEN

4ILBUDTIL HAVNENSBRUGERE

"AGSIDEN

-RKEDAGE

"AGSIDEN


)NFORMATION &LEREAFHAVNENS VIRKSOMHEDERHAR I*YDSKE6ESTKYSTEN BESKYLDTHAVNEN FORATOPF’RESIG TILLUKKETSOMvEN REMINISCENSFRA $$2 TIDENvIFOR BINDELSEMEDSAGEN OMUDVIDELSEAF (JEM )S3AMTIDIG GIVESHAVNENSINFORMATIONSPOLITIKDUMPE KARAKTER-ENNUERDETJOSËDAN ATEN SAGHARTOSIDER$ERFORMËDETVREPËSIN PLADSATREDEG’REFOR HVORFORDENNESAGER BEHANDLETMEDSTORDISKRETION $AHAVNENBLEVPRSENTERETFORVIRKSOM HEDENS’NSKEOMUDVIDELSEOGOPF’RELSEAF ETNYTFRYSEHUS STILLEDE(JEM )SFRASTARTEN DETULTIMATIVEKRAV ATHAVNENIKKEVIDEREGAV OPLYSNINGERTILANDREOMPLANERNE$ETTEER ENNORMALPROCEDURE NËRVIRKSOMHEDERSKAL UDVIDE SLGE K’BEELLERPËANDENMËDE FORETAGESTORENDRINGERAFDERESDRIFT /GDETSKYLDESIH’JGRAD ATVIRKSOMHEDER N’DIGTVILAFSL’REELLEROFFENTLIGG’REPLANER SOMMËSKEIKKEBLIVERTILNOGET$ESUDEN KANDERJOVREFEKSKONKURRENCEMSSIGE FORHOLDATTAGEHENSYNTIL )DENKONKRETESAGFORESPURGTEHAVNENFLERE GANGE(JEM )S OMDETVARMULIGTATORIEN TERENABOERNEIDEBER’RTEOMRËDER-EN DESVRRESËVIRKSOMHEDENSIGIKKEISTAND TILATFRIGIVEOPLYSNINGERNEOMBYGGERIET F’R DETFORBEREDENDEARBEJDEBLEVSATIGANGI OMRËDET 6IMËINDR’MME ATDETTEVARENYDERST UHELDIGSTARTPËETELLERSMEGETAMBITI’STOG STORTPROJEKT SOMSIKRER%SBJERGCANYE ARBEJDSPLADSER6IBURDEHAVEINSISTERETPË ATARBEJDETIKKEBLEVPËBEGYNDT F’RNABOER NEVARORIENTERET$ETTEERIHVERTFALDEN PROCEDURE SOMVINUVILG’REVORTBEDSTEFOR ATF’LGEIFREMTIDEN -ENMINEGENTLIGEPOINTEER ATALLEVIRKSOM HEDER SOMHENVENDERSIGTILHAVNENMED PROJEKTEROGPLANER IFREMTIDENKANVRE SIKREPË ATHAVNENIKKELKKEROPLYSNINGER IUTIDE6IVILBEHANDLEALLESAGERMEDFULD FORTROLIGHEDOGDISKRETION OGDENENKELTE VIRKSOMHEDKANTILENHVERTIDVRESIKKER PË ATHAVNENERENTROVRDIGOGSERI’S SAMARBEJDSPARTNER 3OMETEKSEMPELKANMANETANDETSTED HERIBLADETLSEOMDEPLANER SOM2OHDE .IELSEN!3HARFORVIRKSOMHEDENSAKTIVI TETERPË%SBJERG(AVN(ERHARVIVRET IGENNEMDETSAMMEFORL’B SËVIF’RSTNUER ISTANDTILATOFFENTLIGG’REDISSEOPLYSNINGER nISAMMEMËNEDSOMAKTIVITETERNESTARTER 3ËDANERhBUSINESSv SËDANB’RDETVRE /GLADOSSËENDELIGVREGLADEFOR UDVIDELSENAF(JEM )SOGDEMANGENYE ARBEJDSPLADSER 03(JEM )SH’RERI’VRIGTFINTHJEMMEPË HAVNENSOMETAFLANDETSST’RSTEvSKIBS VRFTERv MEDENËRLIGPRODUKTIONAFMERE ENDMILLIONERISBËDE

5DVIDETvBYPASS OPERATIONv "ELGISKE#OBELFRET&ERRIES.6HAREFTERVELLYKKETSTART PËRUTEN%SBJERG :EEBRÓGGEUDVIDETSEJLADSENMED FORBINDELSETIL0URFLEETVED,ONDON $ETVARVENTET AT#OBELFRET&ERRIES.6VILLE FËVINDISEJLENE DAREDERIETOMKRINGËRSSKIFTET STARTEDEENNYRORO RUTEMELLEM%SBJERG OG:EEBRÓGGE-ENDETBELGISKEREDERIHAR FAKTISKKLARETSIGSËGODTMEDDENNESËKALDTE vBYPASS OPERATIONvUDENOMDENTYSKE MOTORVEJSAFGIFTv-AUTv ATDERERFUNDET ANLEDNINGTILATUDVIDESEJLPLANEN SËDERNU ERFORBINDELSEOGSËTIL0URFLEETVED,ONDON 3AMTIDIGERDERINDSAT’GETTONNAGEPË RUTEN IDET-6!NNA/DENMEDPLADSTIL #OBELFRETSNYINDSATTE-6#LEMENTINEHAREN ENHEDERERERSTATTETAF-6#LEMENTINE MAKSIMALKAPACITETPËTRAILEREOGCONTAINERE MEDENMAKSIMALKAPACITETPËTRAILERE OGCONTAINERE 3EJLPLANENERNUSËDAN ATDERERAFGANGL’RDAG FRA%SBJERG ANKOMST0URFLEETTIDLIGTMANDAG MORGENOGANKOMST:EEBRÓGGEMANDAGAFTEN &REKVENSENOGTONNAGENERFOREL’BIGDEN RIGTIGETILDETBEHOV DERHARVISTSIG OPLYSER #OBELFRETSDANSKEAGENT DIREKT’R(ARDY *’RGENSEN $4! %SBJERG DERSAMARBEJDER MED"LUE7ATER3HIPPINGSOMLOKALAGENTOG STEVEDORERFORRUTEN v$ETGËRRIGTIGGODTMEDGODSFRAKONTINEN TETTIL$ANMARK LIGESOMFORBINDELSENTIL5+

UDVIKLERSIGFINT-ENIF’RSTEOMGANGSKALVI NOKOGSËLIGEAFVENTE HVORDANMANI$ANMARK IST’RREOMFANGBEGYNDERATNDREPËTINGENE EFTERINDF’RELSENAFDENTYSKEMOTORVEJSAFGIFTv SIGER$4! DIREKT’REN #OBELFRET&ERRIES.6ERETAF%UROPASST’RSTE RORO REDERIERMEDMEGETSTORKAPACITETTILAT YDETRANSPORTK’BERNESERVICEPËETKONKUR RENCEDYGTIGTNIVEAU2EDERIETBETEGNERSELV DENNYERUTESOMETSTRKTALTERNATIVTILDE TYSKEMOTORVEJE

.YSKILTNINGTIL%SBJERG(AVN $ENGAMLEOPDELINGAFDEFORSKELLIGEAFSNIT PË%SBJERG(AVNERPËVEJUD$ETBETYDER AT DERNUSKERENNYOPDELING SËDANSOMDER ERLAGTOPTILI%SBJERG(AVNSFREMTIDSPLAN v-ASTERPLAN v 3KILTNINGEN SOMALLEREDEERINDF’RT PEGER FRA'AMMELBY2INGVEJVIDERETILDETAFSNITAF HAVNEN SOMNUKALDESv3YDHAVNENv.ETOP 3YDHAVNENERI-ASTERPLANENUDPEGETSOM STEDETFORENNYKOMBITERMINAL3YDHAVNEN OMFATTERSËLEDES4AURUSKAJ !USTRALIENKAJ %UROPAKAJ 6ESTKRAFTKAJOG3’NDERHAVN

3ENEREVILDERBLIVESKILTETTIL-IDTHAVNENOG .ORDHAVNEN SËLEDESATALLENYEHAVNEAFSNIT SOMERNVNTI-ASTERPLANEN OGSËERMEDI GADEBILLEDET


#HEFGËRnCHEFKOMMER 3ALGS OGMARKE TINGCHEF#ARSTEN!A  %SBJERG(AVN HARFËETNYTJOBOG SKALVREDIREKT’R FOR/DENSE(AVN MEDVIRKNINGFRA DENJUNI !FL’SERENERALLE REDEFUNDET

#ARSTEN!AKOMTIL %SBJERG(AVNSOM SALGS OGMARKETING CHEFIFRA $&$32OLAND-UNCH HVORHANVARAFDE LINGSLEDER4IDLIGERE HAR#ARSTEN!A VRETBLAERHVERVS OGEJENDOMSMG LER LIGESOMHAN HARARBEJDETSOM K’RSELSLEDERIEN ËRRKKE v*EGHARVRETMEGET GLADFORTIDENHOS%SBJERG(AVN MENSTILLINGEN I/DENSEERENUDFORDRING SOMJEGIKKEKAN SIGENEJTIL0ËSAMMEMËDEGRIBERMINEFTER F’LGERNUUDFORDRINGENI%SBJERG*EGF’LERMIG SIKKERPË ATBËDE0ER/LESENOGHAVNENKAN VRETILFREDSEMEDDETTEVALGv

0ER/LESEN NYMARKETING CHEFFOR%SBJERG(AVN

#ARSTEN!A NYDIREKT’R FOR/DENSE (AVN

0ER/LESEN TILTRDERSAMME DATODENSTILLING SOM#ARSTEN!ANU FORLADER 0ER/LESENKOMMERFRAENSTILLINGSOM SALGSDIREKT’RFOR.AAJAQ3EAFOOD!3OGVAR TIDLIGEREIENËRRKKEANSATI#LAUS3’RENSEN !3nSENESTSOMUNDERDIREKT’RMEDANSVAR FORSALGOGMARKETING

%5 PROJEKTSKALG’RE %SBJERGTILvDREJESKIVEv %NHAVETSTRANSPORTKORRIDOR DERSTRKKERSIG FRA.ORD .ORGEOGDETNORDVESTLIGE2USLAND TILKONTINENTET$ETERINDHOLDETAFET%5 FINANSIERETPROJEKT SOM%SBJERG(AVNERMED ISAMMENMEDENLANGRKKEANDREREGIONER PËSTRKNINGEN 0ROJEKTETMEDTITLENv4HE.ORTHERN-ARITIME #ORRIDOR.-#)) v DENORDLIGEHAVES MOTORVEJ ERFINANSIERETVIAFLERE%5 PRO GRAMMER&ORMËLETMEDPROJEKTETERATFLYTTE STADIGMERETRANSPORTFRALANDEVEJENETIL HAVETSLANDEVEJE$ERUDOVERERFORMËLETAT BIDRAGETILREGIONALUDVIKLINGIDEDELTAGENDE LANDEGENNEMEFFEKTIVOGMILJ’VENLIGTRANS PORT $ENDYBEREMENINGERATUDVIKLEEFFEKTIVE OGBREDYGTIGEMARITIMETRANSPORTL’SNINGER DERKANFORBINDE.ORDS’ENSKYSTREGIONEROG INDUSTRIVIRKSOMHEDERMEDDENINDUSTRIELLE UDVIKLINGI"ARENTS REGIONEN )ALTOTTELANDEOGREGIONERERMEDIPRO JEKTET(ERTILKOMMERDELTAGELSEFRAOMRËDER I-URMANSKOG!RCHANGELSKIDETNORDVESTLIGE 2USLAND$EOTTEINVOL VEREDELANDEER.ORGE $ANMARK &R’ERNE )SLAND 3KOTLAND %NGLAND (OLLANDOG"ELGIEN &RA$ANMARKDELTAGER &ORENINGENAF$ANSKE 4RANSPORTCENTRE&$4 MEN%SBJERG(AVNER ENESTEDELTAGERFRA $ANMARK

%5HARBEVILGETIALT MIOEUROTILPROJEK TET%SBJERG(AVNSBUDGETERPËEURO HVORAF%5FINANSIERERDE 3ALGS OGMARKETINGSCHEF#ARSTEN!A %SBJERG (AVN LGGERIKKESKJULPË ATDETFOR%SBJERG (AVNF’RSTOGFREMMESTDREJERSIGOMATBLIVE ENSLAGSvDREJESKIVEvIGODSTRAFIKKENMELLEM DENNORDATLANTISKEREGION KONTINENTET 5+OG DEBALTISKELANDEv$ETERDENOVERORDNEDE TANKEFOROSIDETTEPROJEKTv SIGERHAN $ENNYEGODSRUTEMELLEM%SBJERGOG :EEBRÓGGEERETSKRIDTIDENNERETNING$ET SAMMEERETANDETPROJEKT SOMNUERGODT PËVEJTILATBLIVEREALISERETv)SAMARBEJDEMED 3YDDANSK5NIVERSITET %56EST +ARLSHAMNOG 2EGION"LEKINGEI3YDSVERIGEHARVILIGELEDES MED%5 MIDLERFREMSKREDNEPLANEROMAT ETABLEREGODSRUTENv3CANDIC"RIDGEvFRA %SBJERGTIL3YDSVERIGEnETSHUTTLE TOGMELLEM %SBJERGOG+ARLSHAMN HVORFRAGODSETSENDES VIDEREMEDSKIBTILDEBALTISKELANDE+LEIPEDA I,ITAUENEROGSËMEDIDETTEPROJEKTv SIGER #ARSTEN!A

%SBJERG

%NGAMMEL KENDING 4REJACK UPRIGGEPËSTRIBEHARFUNDET VEJTIL%SBJERG(AVNIL’BETAFFORËRET &’RSTVARDET%NSCOOG%NSCO DERFIKUDF’RTKLASSEEFTERSYNOGVEDLIGE HOLD OGIDEKOMMENDEUGERERDET 0RIDEOF2OTTERDAM DERLIGGERTILKAJVED *UTLANDIA TERMINALENSRAMPEFOROPGRADE RINGOGREPARATION %TNRMERE’JESYNVILAFSL’RE ATRIGGEN ERENGAMMELKENDING NEMLIGDENOPRIN DELIGE-AERSK%XPLORER DERVARBLANDT DEF’RSTEJACK UPBORERIGGE SOM-AERSK INDSATTEIDENDANSKEDELAF.ORDS’EN )OMBYGGEDE%SBJERG/ILFIELD 3ERVICES!3RIGGENTILBEBOELSESFART’J OGDETFUNGERERFORTSATSOMSËDANIDEN DANSKEDELAF.ORDS’ENnNUICHARTER HOS-AERSK/IL'AS)GENERDET%/3 nDENNEGANGSAMMENMEDBLA3EMCO DERFORESTËRARBEJDETFORDENNUVRENDE AMERIKANSKEEJER0RIDE$ETOLOKALE VIRKSOMHEDERUDF’RTEOGSËSAMMENMED BLA#3'ULVEENSTORDEAFARBEJDETPË DETO%NSCO RIGGE !FDELINGSCHEF*ENS(USTED %SBJERG /ILFIELD3ERVICES!3 SERANL’BETAFDE TRERIGGESOMENDNUENBEKRFTELSEPË AT%SBJERGHARFËETPLOTTETSIGFINTIND INTERNATIONALTSOMENGODHAVNFORRIG REPAIR SELVOMINGENAFFORËRETSOPGAVER HARVRETIHELTSAMMESKALASOMFLERE AFDETIDLIGERE4ILGENGLDL’SESOPGAV ERNESOMALTIDTILTIDEN OGDETERGËET GODTMEDPLACERING LOGISTIKMVISAMAR BEJDEMED%SBJERG(AVN v-ENDETSKALFORTSATIKKEVRENOGEN HEMMELIGHED ATVI’NSKERPERMA NENTEFORHOLDTILRIG REPAIRv FASTSLËR*ENS (USTED


"

!

'

3

)

)SERIENOMJOBSPË%SBJERG (AVNLAGDEVIUDMEDKRAN F’RER+ARL°GE.IELSENIFORRIGE NUMMER$ENNEGANGDREJER DETSIGOMHAVNEASSISTENT *AN4HORSEN

)GIK*AN4HORSENILANDFORATBLIVE HAVNEBETJENTI%SBJERG(AVN OGHANVILGERNE FORTSTTEPËHAVNENIMANGEËRENDNUv-ED ALTDETPOSITIVE DERERGANGIPËHAVNEN HAR JEGBESTEMTIKKELYSTTILATSKIFTETILNOGET ANDETv SIGERHAN (ANBETEGNEROVERGANGENFRASTATSHAVNTIL KOMMUNALTSTYRETHAVNSOMENPERIODEMED ENUTROLIGTSPNDENDEOGPOSITIVUDVIKLING MEDSTORHANDLEFRIHED  ËRIGE*AN4HORSENHARSËLEDESVRETANSAT PË%SBJERG(AVNIËR)NDENDAVARHANTIL S’Sv*EGSTARTEDEISOMSTYRMANDSASPI RANTI$&$3PË+OGTVED3’FARTSSKOLE&RA TILTOGJEGENDIESELMEKANIKERUD DANNELSEFORATLREMASKINENATKENDE-IT MËLVARATUNDGËDESTORESKIBEOGISTEDET SATSEPËCOASTEREv $ENSTRATEGILYKKEDES)ËRENE SEJLEDE *AN4HORSENICOASTERFLËDENFORFORSKELLIGE REDERIERv)DISSEËRSEJLEDEJEGOGSËMEDVAN SKELIGEUNGE*EGVARMEDEJERAFENSTENFISKER 6IHAVDETREUNGEMEDUDEADGANGEN MENS SYVANDREGIKPËSKOLEI,OHALS$ETVAREN SPNDENDEOGKRVENDEOPGAVE5DAF VANSKELIGEUNGEFALDTKUNENENKELTVEDSIDEN AF3YVUDAFDETITOGENMARITIMUDDANNELSEv SIGERHAN &RATILVAR*AN4HORSENF’RERPË MOTORFRGENv%NDELAVEv +ARRIERENSOMHAVNEBETJENTBLEVRETKORT VARIG!LLEREDEIBLEV*AN4HORSENSPURGT OMHANVILLEPËTAGESIGOPGAVENSOMDAGLIG

%

.

.YDRIFTSLEDER

3OUSCHEF I-ARITIM !FDELING (AVNEASSISTENT*AN4HORSEN HARBLANDTANDET ANSVARETFORHAVNESIKRINGEN

$

*AN4HORSENGLDERSIGOVERALTDETPOSITIVE DERERIGANGPË%SBJERG(AVN

LEDERAF%SBJERG(AVNS#ONTAINERTERMINAL (ANSAGDEJATAKTILOPGAVEN )KOMHANTILBAGETIL(AVNEVAGTENnSOM DAGLIGLEDERAF3ERVICEAFDELINGEN)DESIDSTE PARËRHARHANHAFTTITELAFHAVNEASSISTENTOG DERMEDSOUSCHEFFORMARITIMCHEF+ARL*OHAN -ADSEN 3OMHAVNEASSISTENTHAR*AN4HORSENANSVARET FORENRKKEORDENSOPGAVER KONTROLOPGAVER ADMINISTRATIVEOPGAVERSAMTENHELDEL’VRIGE OPGAVER 5DGIVER

%SBJERG(AVN !NSVARSHAVENDE

3ALGS OGMARKETINGCHEF#ARSTEN!A 2EDAKTIONELTARBEJDE

"ONDRUP#OMMUNICATION 0RODUKTION

2EESE2EKLAME-ARKETING

"J’RN%RIKSENER TILTRËDTSOMNY DRIFTSLEDERPË 3ERVICEGËRDENVED %SBJERG(AVNPR FEBRUAR $ENNYEDRIFT SLEDERKOMMER FRAENSTILLINGSOM PROJEKTCHEFHOS VIRKSOMHEDEN-4 3ERVICES"J’RN%RIKSENHARTIDLIGEREARBEJDET SOMCHEFFORTEGNESTUENHOS-43ERVICES (ANERUDDANNETSKIBSBYGGEROGnHËNDVR KER HARARBEJDETOFFSHORESOMSVEJSEROGHAR VIDEREUDDANNETSIGSOMMASKINTEKNIKER $ETERSËLEDESENDAGLIGLEDERMEDENBRED FAGLIGBAGGRUND 3ERVICEGËRDENHARFËET 3ERVICEGËRDENHARANSVARFORBLARENOVA TIONPË%SBJERG(AVN STORMFLODSBEREDSKAB KRANEROGVEDLIGEHOLDELSEAFGREJPËHAVNEN $ERERKNYTTETENSMEDE OGT’MRERAFDELING TIL3ERVICEGËRDEN DEROGSËHARETTEAMAF DYGTIGEMEKANIKERE$ENNYEDRIFTSLEDER UDTALER ATHANSERETSTORTPOTENTIALEI MANDSKABET

-RKEDAGE 4ILTRËDTE  "J’RN%RIKSEN DRIFTSLEDER *UBILERI  %RIK"RENNECHE INGENI’R &’DSELSDAGEI ËR  )NGRID"OSSE

’KONOMIMEDARBEJDER  "JARNE*ENSEN

HUSMAND ËR  0IA0ETERSEN

ASSISTENT  $AN3’RENSEN

SPECIALARBEJDER  !NNE+ATHRINE6#LAUSEN

TEKNISKASSISTENT

4ILBUDTIL HAVNENSBRUGERE )%SBJERGERENBEGRNSNINGBLOTEN UDFORDRING VIIKKEHARKLARETENDNU %SBJERGERFULDAFENERGIOGSKABERKRAFT 6IARBEJDERVEDHOLDENDEOG LIGETILMEDETINTERNATIONALTFOKUSOG SKABERGANGPËGANGSTORERESULTATER

$ETBLIVERNUMULIGTATFËKORTENYHEDER FRA%SBJERG(AVNTILSENDTPËE MAIL(VIS DUERINTERESSERETIDENNESERVICE SKAL DUBLOTSENDEHAVNEADMINISTRATIONENEN MAILPËADRESSENADM PORTESBJERGDK /PGIVVENLIGST PËHVILKENE MAIL ADRESSE DUFREMOVER’NSKERATMODTAGEVORE NYHEDER

2005_02_Hav_Kaj  

...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you